19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tir. Öaz*te4e y*yınlanan fotograf, dün yüksek bir ücret ödenerek AP (Başmakaleden devam) leri arasmda! Bu sefer seyahat ya Affierlkan AJansi tarafından satm Müîakerelerin uıatnasın* Ikind zan ve televizyoncu olarak gelmiş almmıştır. Resmin, Amerikada hâsebeb, Iktısadi yardım jartları hakbülUnUyor. Dfen Elaine Shepard, dise olacağı tahmin edilmektedir. Terry Moore, gazetecilere. Nicky kında taraflann aynı uörilşc sahib beraberifide basın yayının bir fo olfflarnalarldır. tktlsadl i;blrlltt Mendereein, bilhaasa İÇ politika togrifÇifeı, Wr füm operatörü oldu Hilton'la olan samimiyeti hakkında İstanbul D. P. İl kongreri bugün esaslannı tanjtlm eden müteha». saat 10 d a Spor ve Serui Saraym meselelerine nutkunda yer vereceği ğü hâlde. sıcağa rağmen durmadan izahat vermiş ve «Onunla çok iyi slslar. yardım göretı ttiemlrketler da topla nacaktir. ve C. H. P. Genel Sekreteri KaSırtı Ben de beraberdim, Sene arkadaşız, fakat aramızda bir aşk de, haricî tediye mtıvntenosinl teletce bâskatanftıfi verdlgi eftürier doğmuş değildir» demiştir. Bildirildiğine göre, D. P. g « * l Gülek tarafından bahis konusu Misafirler bu sabah Boğazda. şele objestfe bakmağa mecbur olan 1 st<*e hl«met pdecek tedblrlere eheın idare kurulu, 1 İdare heyetlnm edilen meseleleri ve ortaya atılah Elaine, dün operatörlere şu zaviye, reflerine tertib edilen bir vapur ge hususunda dcledtlere baıı iddialan cevablandıracağı tahmin mlyet verlltnesial Istetnektedlrler. zisine katılacaklar ve öğle yeme bu zaviyeden deyip duruyordu. Emniyet ekipi afyonlartn 4 tene Bu ttdblrlerih bagında bütçe açtk tîiVsiyelerde bulunmuijtur. olunmaktadır. ke olduğunü rapor etmlş, gerl ka laıiHt» rtnlenmfii paı» kıvmetlnin Topkapı sarayina girerken kapı ğini Valinin davetlisi olarak BeyNufuk, di|er slyast parti çevre* Kongrenin sakin geçeceği tahfflin da imza meraktilârımn kendisine u lerbeyı sarayında yiyecek]=rdir Salanlan da saklamıştır. Bilâhars btı korıınmBsı ve fitrtlara istlkrar kalerinde de ilgi ile beklenmektediredilmektedir. zattıkları derterleri förÜnce, biran at 17 de Hilton otelinin geniş s a afyonun 467 kilo oldufu ve 385 *i îandırılnıası geltflektedir. Anwriİl idare kurulu için ileri sürülen Evvelce de bildirdiğlmis gtbl, cıuraladı, Evet, kendini yeni işine lonlarında danslı bir kokteyl parti losunun Gnziantebin Islahiye ka kadan vardtm gören dlçer htikÛ. bagkarılığ'mn en kuvvetli namzedler arasında Avukat Enver o kadar heytcanla verffilşti ki artist tertib edilmiştir. tasında kilotu 315 liradan Suriyeli meller, jıara ve bütçe siyasetlerlnde, namiedi umir mebUiU Sadık Oil Safder Oder, Dr. Sani Yaver NeA'nerikalı misafirler Tnpkapı liğini âdeta unut«U*tu. Safayı gekaçakçılara satıldığı. aatılan efyon Ihtiyat kaidelerine a«amî derecede dir. J şet Akol, Dr Ofh&h KBprtilü, NtSarayının Harem ve Harine zerken, Ann Milter'i bir kenara çelann parasının şebeke meniublan riayet gestermekle mtikeilef tutulBaşvekil Adnan MendefM k*n yazi Türkey, Mucib Kemaliyeli, kerek haretn daiıesine doğru ytt dairelerini göremediler arasmda Uksim edildlği bir Ihbat muşlardır. türkiyede Ise, bu mev. grede hsmr buhmacak ve blr nu Neclâ Akmorah, Dr. Faruk Tanrüttü ve aonra ona poz vefdlrdi. j Hilton oteünin acU^'T'a bu'unügerine Öğreniltnlç ve hafekete ı*e cular müfihasıran dahllt siyageti tük löyllyecektir. I sel, Mehmed Gürpınar vardir. Daha sonra ShefJâfd, İrene DühHe'e rnak üzere memleketimize gelen çilmlştir. Salâhiyetli bir eatın ifft alnkalandıran birer mesele olarak pembe şemfciyesini açtırarak vezlr misafirler dün öğleden sonra Topdesine göre hâdise ile Sikı irtibatı kabul edilmektedir. Haricî tediye Bugün, kaçakçılıkla ilgili olarak, dai«sinin 6nünde dolaştırdl. kapı Saraymâ (çititıişlerdir. Saravın tesblt edilen ve şehrimis cMaevin tnuvaıenesi Uxerltıdeki menö t e , Maiatya Ceîaevinde Receb DavıLet) Carlllo il* beraber bir Sahne aiüttelt ve çini dairelerini gez^n d« mevkuf bulunan Emniyet Mü iirlerine rağtnen, bütçe yekunlarıfBtt^tarafi I Int» *<lfctf*dei oğlu ile tüccarden Halid Seaen v» Lto Carillo, fö*Ü l f i H maftieS^f Hrrem ve Hadür vekili Receb Dayıoğlumın $im nm kabarık ve para hacminln %» !tamamen yanmıştır. Ateş. eski bir erkek, nihayet h&reme gitmekİzzeddin Rallıoğlu mevkuf bulunzine daireîermin kapah buiunusu diye kadar 16 gabıkası mevcuddur kiiı tutulmaıı tarurl sayümaküu Franau mektebi natnile maruf şeh te olan Slatne Shepard'ı yakalıyor, maktadırlar. dolaviiiîe hü kölBllan görememişve son defa Antalya Emniyet âmir dır. Türkiyenin nevi jahsına müarin en büyük binalariîidan biri olan öpüyor, öpüyor ve O kadar yakın Diğer taraftan, Ulmleri verilmı UŞİnden şehrimize sürgtin olarak hasır bir iktısad slyascti taklb etlerdtr. karargâh binasmın üst katındaki bakıyor ki; gözleri şa|l olacak kaBir hamal, teyzesini ağır yen 3 suçlu halen yakBİafmmatru$ gönderilmlçth, Receb Dayioğkınun ttıesi, bir mutabakata varümasını Müe* Mtidür muavinlerinden arşiv daireelhrîsn cikmıe v« »ürat lıyoft Bü tahne hakıkaten görületır. Malatya Cumhuriyet Savcılığı yıllık izninl kullandığı geçen ay fteciktirmiştir. surette yaraladı ve bir müd* Kayseride bir genç, tabanca ile le genişleyerek bütün çatıyı sar cek derecede güzeldi. Hele; Leo Ca» biri. Amerikah gazetecilerin şahsî bunlar hakkında gıyab! tevkif mürieeîanna eevaben: üçüneü sebeb, Iktisadf mesekler det sonra aynı bıçakla bir vaptığı esrarlı sevarillo'nUn Shepard'ı öperken etraf arkadaşmı Hidürdti, maktülün zekkereSi kesmlştir. « K t e ktmte haber vermedi,» hatleri şehrimiz Savcılığmca tetkık görUşüIürken, verdiğtmiı izahatııt îtfaiyenin bütüh gayretine raj tau k&ndislne yapılan teşçle ltitU» ağabeysi hâkim stajyerihi de Hâdisenln mahiyetl ve cereyua edilmektedir. ' hemşerisini öldürdü ttıuhatablanm«ı daima »altnin eU mundan fazla kıymet verişi, bu Mh deffllltlr. men su kitavetsizliği yüzünden taağır şekilde yarafedı §eklı şoyledir: Ayrıca afyoaların bir kısmının memesidir. Kredi taleb eden bir mamen ahşab olan binajn kurtar neyi bir kat daha enteresanla|Ur Dün sabah şehrimizde bir dnaKayseri 11 (Telefonla) Merkez oıak mümkün olamamıştır. Yangın Mart içinde, şehrimize bağlı He du tstanbulda satıldığı tahminleri devletin, alacaftı dövl*i hangi **dı. Daha sonra her köşesi tarih 6» yet işlenmlş, bir hamal teyıeslni | ilçeye bağlı flaeılar nahiyesinde kimnan kazasınln Gökçeren kö ü*erinde durulmaktadır. Halk ara balara yatıracagım, ne gibi faydaclvar itfaiyelerlnîn yardımına ftft lan saraym bahçesinde Merle Obebıçakla yaraladıktan sonra bajka I güvercin kuşu yüzünden iki kardeşe yünde bır şebekenin afyon topla lıftda, ieker bayrammıtı iklnci Bü •ar temin edeceğlni V nasıl üdettıen eeç vakte kadfcr devam etmi». ron. Diana Lynn, pozlar /eriyor | ten blftnln ölÜmü, diŞerihtn de çok >T«ğlni güstercn mufus<al Ve mü blr hamalı vurup öldürmüştür. yarak satmak Için jehrimize gele nü tstanbulda öldtirülen bir jofdtir B'rtadaki evrak tamamen kur lardı. Hollywood, şu ânda Bagdad Fatihte Haydar semtinde Bıcak ağır ysralanmasile neticelenen bir köşkünün önünc'e, Lâle bahçesinin ceğı oğrenilmiş ve Maiatya Emni rün de kaçakçılarla ilgili oldugu dellel bir hesab plflm ibraı etm*il tanlmıçtır. kenannda id.. Mona Freemon ayak esastir. fakat »statistlkleHmltde clçeşme sokağında 30 numaralı cinayet işlenmiBtlr Adı geeen köy yet Müdürlüğünc» gerekli tertibat VP kaçakçılar (Baj tflfaft 1 inct sahıfede) tarafmdan bıçflkle evde teyıesl Fatma Karacamh halkından Necati Çapak ile Mehmed kabılannın vurduğundan şikâvet eahiımıştır. 467 kllo afyoo 34 teneke öldtirüldtiğü ?ayia halihde dola^ rastlanan eksiklik ve tenakuzlar. (A) grupu: Türkiye, Fransa, Lük derken,, Terry Moore de ona variktbadi hesab plânlanrtın kıymet evinde yatan Salih Çakır temmde Kaçar isminde iki eenc, yakınlaiçınde atlara yükletîlerek DıleJs nıaktadır. semburg, Dan:marka, Isveç. dım ediyordu. ve sıhhatini zayıf dıişürnıektedir. Pötürgell blr hamal, dttn sabah saat rına konan bir güvercini yaka'amak (B) grupo: Isviçre, Finlandiya, köyü cıvarına getirilmiştir. Kaçakçılarla şehrimiz emnıye6 sulannda yatatindan kalkmış, için giriştikleri münakasavı kavgaElaine Shepard, günHik çalışmaMemleketimizde tetkikler yapan Avusturya, Aimanya, Ingiltere. Emniyet Müdür vekili Receb Da tinden bir kaç kişinin enlstesi Dervişin evden erken çık ya vardırmışlar, bir anda tabartcasından memnun, artistlere mütema ecnebî iktısadcılann raporlan da Bizim grupumuzda en kuvvetli yıoğıu, merkez polis karakolu ko mevcud olması halk arasında tebazan eksperler tarafından verilen masmdan Ittifade ederek teyzesı sını çeken Mehmed. Necatiye 3 el Ankara 11 (Telefonla) Erzu diyen: rakib hiç şüphesiz Fransızlar. mi.ser muavinlennden Alı Angız. essür uyandırmıştır. « Biraz daha! Biraz dahaU ieizahatı (eyid etmemektedir. Mil nt bıçakla gö|stinün S yerinden ateş etmiştir. Mehmed, bu esnada rum Kız Öğretmen Okulu isminm Bundan sonraki maçlar şöyle ohâdise mahalline gelen Necatinin Nene Hatun Kız Öğretmen Okulu yip sahnelerini polis memuru Ali Avgun. Polti orijinalleş*irmeğe Maiatya Cumhuriyet Savcıl"" letlerarası iktısadî müzakereler tehllkell surette yaralamıstir. lacak: Final grupu (lig usulü ile memuru AbdürralımaTi Canver, bugtin tahkikat evrakını ağırcezaya için vesika tanıim edecek vasıfta Hfidlseyi müteekıb Küçükpaza ağabevsi stajyer hâkim Kâmil Sa olarak değiştirilmesi için Millî E çalışıyordu: yapacakları karşılaşmalar neticepakı da ağır »urette yaralamıştır. ğitim Bakanlığında faaliyete gegılYorgun argm otele dö'isrken: kaçakçıları yakalamakla vazifelen vermiştir. Savcl, »üşluların 510 yıl elemanlann az olması, aleyhimize ı Inen Sallh Çakır, blr saat sonsinde 1 inoiden 8 inciliğe kadar oKardpşlcrden MeCati hidise mahal«' BllraiyorUm neden, Utanbvlu lan dereceleri aralarında paylaşadırilmıştir. hapig cezalarına çarptırılmalarmı bir «handicap» tefkil etlBcktedir. ra ecuane onümde kar«ıla«ttğı mem mlştir. linde ölmüş, stajyer hâkim koma çok sevdim» diyordu. caklar). Eksperleriu miisaid zemin hazırla leketlisi Bekir Korkmaıı d» aynı Gecenin ikisinde Zileye hareket iâfemektedlt. halinde hevlet hastanesine kaldırılBu fcfczler 0nün 6 sCBe önce baMSthl muvaffftk OİamamaUrı. dev bıeakla karnındtm afır |ekllde va(A) ve (B) gruplan: Bu grupmıştır. na söylediği sözlerin tıpatıp aynı let adamlarının vaiifesini rorlaştır relayıp kapmıstır. Antalya 11 (Telefonla) Sahte di. Kllçe ml derEİhlzf fiayıt. ne lâr da kendi aralarında lig usulü ile Kaçan katil henüz yakalanamamaktadır. Yaralılardan Fatma Karaca Hadiploma tamtlmi suretile Antalya Be milnaSebet! Öyle olsa, en aşagı bir karşılaşmalar yapacaklardır. Netımıştır. seki hastanesine yatınlarak tedavi leciiyesi Fen Müdürîüğüne Güzel kaç miiyon seyircisi olan Shepard cede (A) grupunun biimcisi, (B) Gajrimüsaid fhftlara rağmen, Sanatlar Akademisi mezunu Yüktelevizyonu için en uzun bir prog grupunun ikincisile; (B) grupunun memiekete menfaat temin edebil. a'trcıa alınmış, hamal Bekir Korkbirincisi de (A) grupunun ikincimaz kaldırıldıgı İlkyardım hastasek Mimar olarak tayin edilen ve ramı İstanbulda hazırlar mıydı? mek emelile, hükâıtletbı unin ve sile karşılaşacaklardır. Bu maçlann nesinde ölmüştür. bilâhare sahtekârlığı Mülkiye mümcşakkatli bir teşebbiisü sonuna H. D galibleri arasında yapılacak maç Fatma Karaca, verdiği ifadede fettişleri tarafından meydana çıka(Baş taraft 1 ıncı rah'fede) (Baş tarajı 1 inci sahi}ede) kadar eo<rrmeğe çalıştığı dikkati Avrupa 0 «BCHBU üe 19 uncusunun Amsrikalı mia*firl«r 4ün terikl memleket i|lerine eskiri gıbi «lâk« rılıp Adalet makamlanno» revktf inbahleyin yelenine l»e fi«m«itol eckmektedtr. Bn gayretlerin »eme belli edecek. Mağlublar arasındaki b yerleri gezdiler göstermedikleri, aralarında bir te ^ ^ i y ^ j ^ j „„„..„...,.. „.„ . . . u ^ . edilmdş bulunan Semih Lutfi SiT ü r k r e s m ; şahsi resiz kalmanıası, lıerkesin müşterek söylediğinî, Salihin buna si'nirlemaç neticesinde de 11 ve 12 ncilik(Bas tarah 1 inci ıihifrde) may hakkmda tahkikata devamj nerek kendisini yaralâdlgml Wlsahud bulunJhâdıgl, bu yüzöen niç y e t ı e r i n e ) memleketlerınin iktisa tcuıennisidir. İktisadî sahada kalHilton otelinin açılıj töfeni irjfl ler paylaşılacak. (A) grupunun ü İ rak bu söz tenkid edilmiş ve iktida edilmekteJir Yapılan incelemeler« bir ış görülmedıği zikredumıştır. j j v a t l r n mustakar bir hale getirmek kıhtns harekedm u.».... L^...I.J> ^. . . • • tamamlayabil dirmlştir. Bekir !*e Öİmeden evvtl nasebeüle iehr1m!fde bulungn s r çüncüsu ile (B) grupunun 4 uncbsü Rapordan soflra söz alan üç hatib, ı , ç j n m u >ssir tedbirler almalarını mek için. harieden kâfi yardlm te poliie verdl^l ifadede. Salihle Kü rm bu «nlsyış içerBİnd* demekra»! sOnUnda sante mimafin Mıttt Bul*| dun öğ v« (B) grutnımın ücüncüsü ile A p yi teessüs ettirmesinin imkânsız ol garistan çöcmeni olduğu ve tantim ^ V e j^ır raporun mebusa a etmişcr e ~ i o n r " a "tıtanbuİÛn"târihi raporun mebuslara aid kısımlarmı ı ^^^ j^ır şekilde tavsiye etmiş'cr min cdilmesi mutlak bir zanıre< çükpazsr eciSnes! Bntinde karşılai" duğu ifade olunmuştur. ButıdaT* gtittHinun dördUhou'iu arasında yatasvib etmis, ancak tsperta için h» j A i t Bildirildiğ ne göre, bu Ameri ttr Ümid edilen yardım febtledifci fk'arlm, kend'ş'rden alacağı olah h»» : ettiği sahte diplomadan ayn omftk turisMk yerlerlnl geirniılerdır. Bv pılacak maçlar da İS, 14. 15 ve 16 t ii lonra Semsettifl Günaitaylfl beyiyatî bır mevsu teşkil eden gülyağl ( ) £ a n Testn\ şahsiyetleri, bu tedbirler istpdiğini, vermeyinrt Tlatlanna temai «Jen P«rti mecllil s?ht« Hüfus cttrdanı, sahte nikâh velki geceki Vtrilen tnubM$em ba« Bclfl tayfeı edecek. Grup sonunBUİa takdirde, db'viz sıkıntısının »eneler 20 lirayı işinm rapora alınmanuş olmasım ahnmadıkça, Ortadoğuda batı mül m c;izd9Bİ&rı tartllm ettiği anlaşıllnlş iodan sonra iabahâ doğru yatan nnlB k»T|ılafinesı da 17 ile 18 ince siireeejjine ışiiphe yoktur. KeıW bıçakla tecavüz etHğlpi blldirmU tivelerinden lhami Sancarla Ekrem ileıı süı'erek il idare kuruluna çat dafaasınln kılid taşı olan Turk mil ve mezkur şthsın evindp yaplİBn disine müreffeh bir istîkbal hazır tir f)7den. Günaltayın haysiyet diva aramada krokiler ile bir çUV«l yıldjzlardan yalnız Ann Miller, lün ciyi ortaya koyaeaktır. nuştır. İdare heyetı adına cevab letmln ekonomk temelinin tehüöğleden evVbl ditart Çıkârik eattllBu ifadelere rağtnPn zabıtaca Jtına verümefini talep etmlslerdlr Tak»Sı»»nlk yartö Lüksemburg, veren Celâl Kaya, gül meviuunda k e U b i r çe|<ıide zayıflıyacağım zan" Iftmah ireere. dost metnlekrtlerdeıı plân Ve evrak ele geçirilmiştir. Humüzaharet beklemek Türkîyenin yapılan tankikâtta. katilln Bekiri Bu mevmıda töt «lan Fuat Sirmen kuku ftmmt davanndan ayn olarak leri gezmişiir. Ann Miller, Tüfk mt pazartesı Danimarka, sah Fraflsa, uğranılan muvaffaklyetsızlığe meb ! marisinın şahederleri karşısındt "kıskançlık yüzünden öldürdü6<j ii=e C H P nin bir fikir partisi olduhakkıdır. Antalya ve Zonguldak Belediveleri hayranllk dttydugunu etrafıhdak! p*r^embe fle Kve»1<> ttylîavacaktır. uslann sebeb olduğunu, bu i»i po | B [ r l i k A m e r i k a n ı n Türkiyeye tesbit edilmiştir Kati! dün gece y& ğunu v» herkeein görüsünü açık FERİDUN EBGİN Çöctlklarıfı hep§i iyi Ve sıhhatttdir tarafından da «lsyhine dava ikame litikaya alet ettiklerini, bundan ba| . arasmda, burada tevsiyeler kalanmtşttr. bîr şekilde savunmasından tSTSt gPİ edilen ve hakikî adı Omer olan lere söylemiştir: ler. ka bir çok mühim memleket 1 » « H ^ „ l k t d a n m aşm!Ş ç j Diğer taraftan dflfl dllbtr miveceeini söylemiştir. Yükseksahte mimara Antalyada nin mebuslar tarafından sabote eTerry Moore'un bir sabah gazete. k a l k m m a p r o g r a m ı Büvük kurultayıft 10 ağustasta sahteklılar kralı ismi verilmektedilmıa Bulunduğunu, her raebusunj^ k u l l n ı a M t b ü t ç e n i n d e n k l e , t i n l sinde çıkan çok açık ftsminden dotöplfthmalıfla kattıt vefetî Ciî.I 1 dir. Mersinde bir Uftt kazatı kendi çevıesı için çahstığını soy , i h r a c m a l l a r l n ı n r e k a b e t d u layı son günlerde yanından hig ayfll nda mecli1!! belediye ve il genel meclilemiş, bu Sözler Üfcenne * ° j r u m u n u n düzeltilmesi de bulunMersin 11 CTelefötıla) Bu sanlmıyan Nicky Hilton'la ara»ının Karadeniz Ereğlisinae si 6eçimleri üzerinde de durmuş, kıyamet kopmU.tuı: Soz alan b p t t . m a k t f l d l r açıldığı şayi olmuştur. tiakıkaten, bah şehrimisde feei bir teşıt kakası ve bu mevluda söz alan Kamil Bo ta mebusu Irfan Ak*u, butün ıd(Baş taraiı ' inci soğuk depo ve buz dün d Iber yıldızın otelciler krau olmuş, bir fcadınla iki merkeb kam<Baş tarafı 1 inci sahıfede) I Ameıikan resmi }ahsiyetler: bu rftn seçitnlere iştirak edip etmeme diaları reddetm ş, Celâl Kayamn « Bildiğiniz gibi, Nlhad nin oğlu ile bir arada hiç görül yon altmda kalarak Blmuştnr Öğ7 Z s ^ " ^ ^ " ^ j ^ U r t a gayesinin endiseyi m u^ ^ ^ ^ ^ . ^ fabrikası sözunü geri evrakı haysiyet divanına ge'.miştir. hususunda verilecek karann daha memesi bu dedikoduların artmısıgöre ft*ğll 43 plfika 'cib bir hal almakta olüdğunu gor«Namusumuzia geldik, narnUBumuz divanının, onümüzdeki sonraya blfakılmasını, iktidar C Karadeni» Ereğlirt 11 (a.a.) Et na sebeb olmuştur. gezınmiş ve bilâhare siyah garni Haysiyet No. h ve şofor Osmah Toklu idireH P nîfl kifftrını (tffldiden ö|re» la çekılebihriz. Her hangi bir ı ş i | dukleri enflasyonun durduru ması ttirlü yeşil renkli bir ruayo ile gÜ güftlerde evrakın tetklkine başlave Ballk Itunımu Umum MüdürDün otelde gazetecilerle görüşen slnı?eki kamyon Slllflce yolundan Becek OİurgB ona göre tedbirler sabote ett ğimizi lapat etaitıler, I olduğunu Turk resmı şahsıyetlerı riinmüştür. ması icab etmektedir. lüğü tarafından kaıamlz liman *a Terry Moore, dün sabahki bir gaze gelirken gene ajmı yolda Çiftlik n e Bu mesele mebusluktan istifaya hazlrız» de j soylem şlerdır. Son hâdheler sırasıftdi bü mese •lacağ'Hl Müsabakanm diğer bir sürprisl hasmda bir milyfln 200 bin lifftya tede neşrolunan yarı çıplak res k B ü d Rif Kurt, Ayşe Akkuş miştir. Isparta mebusu Said Bilgıç Tülkiye Başbakan yardımcısi Fa l î yaşmdaki İtalyan kızı Vandesa leye benim de ismitn karıştırılmış etrafındak) kati karan parti mec ihale edilmiş bulunan soğuk depo minin bahis mrvsuu gazets fotooraf adında iki kadına çarpmıştır. Bu : yarın yapacağı toplfiîitıd» ve btit fabrikâfcınlh temeli bufün de bu konuşmaya iştirak etmiştır. [ tin Rüştü Zorlu, hükumetınin ıste Buida'nın ilk üçler Brisında derece tır. Bazı kirnSeler, M h8d Erlmto 9Ui tarahndan hile ile çekildiğin çarpma îonunda Eiif Kurt agır suTekrar mıkrofona gelen Celâl Ka , diği 300 miiyon dolarlık krediyi te alamayışı olmUştür. Vandesa, Ttirk parti içi mücadelede benlto tarânffll beîli olaeaktır. meraiimle stılmı|tır. den ağlıyarak şikâyet etmiş ve bu rette yaralanmış, Ayşe Akkus ise p ç Parti meclisinin çallşmalaTı yaya, sözlerınin Irfan Aksuya müte j min etmek ıçin üç haftadır Wa güzeli Suna Soleyle birlikta mÜsamerkebile kâmyoa altindâ kalarak tutmSgını, kefldislnin haygiyet di vecc.h olduğunu beyan etmı§, Is | shıngtöflda bülunmaktadır. Diplo bakamn favorilerinden sayılmak vanma verilmesi ve benim de hay rın sona ereceğinden bir komüsvon feci blr şekilde ölmüştür. Elif Kurteskil edilerek görüşmelerin ana partaya 6id yapılan bazı tahgisleri j matlarln bıldirdıklerine göre, Zor teydı. tun rflerkebi de ölmüştttr. siyet divanı başkanı bulunmamla batlannı havi bir teblig bszırlanma ' Yalvaç kazasına aktardığım, bu a ; lu, geçen sene mahsUİUn iyi olrnaSuna Soley, bu geceki defilede ügili görmüşlerdir. sı için çalışmalara başlanm'ştır. I Daktilo ve muhabere işleflne vaklt Wr menMlf fthnacakiır.\ rada Ispartaya verilen ham derının ' ması ve dolayısile büyük bir gelir eh güzel suare elbisesini giymiş Bu meseleye ismim;n karışm^ ol İngilizce bilenler tercih olünur. İsteklilerın İstanbul P.K. Diğer taraftan parti meclisinin bu j büyük b r kısmm kendıgjıin or j temin ed*n buğday ıhracatıhın ya bulunmaktaydı Bu beyaz tuvaletîe ması dolayısı ile, mesele divanda : 522 ye müracafctleri. Erim tak olduğu tfalvaç deri fabrıkasına pılamaması yüzünden geçıci bır malî biriikte elinde beyaz güllerden mü görüşülürken, haysiyet divanı aza aürıkii roplanfsında Nihat Idrar yollsrı ve Tenasül hastanaklettıra ğinı, bu itib&rlâ sabotaj Bikırıü içinde bulunulduğunu soyle teşekkil bir demet bulunmaktaydı. sı bulunrcak istemedim. İstifamın hakkında bir karar alınması için teklifler vaki olduğu yolunda riva I lıklhrı mütehaMMt kelimeBİni biı süıçü lısan olarak , miştir. Zorlu, Amerikan hukume Mavosu da kırmm gamitürlü beyaz sebebi budur.» i ^ ^ Her Zaman Ele Geçmez Firsat yetler çıkmi'ssa da kendisile görüs ağzından kaçırmadığını söylemiştir. ' tihdeh, hskid olarak ve kullanılışı renkteydi. Galatasarav t.isesi karşısı Beyağlu Bakırköy, Eahçelievleria manıarah mevkiinde, Adalara ve tüğüm. C.H P Genel Sekreter Yar • Büyuk gürültülerle karşılanen bu ' Ş&rtâ bağlı olmıyan 300 miiyon dohan Tel: 45367 Avrupa güzellik kraliçesi ilân denize nazır 900 m. bahçe içinde su, elektrik ve telefonu buludımcısı Turgut Göle bunun tama | konuşmaya Irfan Aksu'tekr&r ce larlık bır kredi istem ştir. edilen Finlandiyalı kıza bir günan 8 ddah vilU aeele 45.000 Ifraya satılıktır. Müracaat: Bahçemen hilâfı hakikat ofdujhıfiu, Nihat vab vermış, bu iftiralar ispât edll I Zorlu, bilhassa Dış I§leri Bakan m u k u a llevVrde KetVa! OztÇrk Telefoh: 1İ250. Erimin isminin geçmediğini bildirıdaresi ve . / P venlmıştır. Ayr.ca mumedğı takdirde bunun bır namus hğı, haricî faaliyetler kâfat olarak Pariste i'r.tihab edecemiftir. «uzluk olduğunu, böj'le bir oruk 96vunma Bakanlığı şahsiyetleriie iı I ' f ?nfıif«ieı bulunmuştur. Bunlaf, • 81 bır otelde bır hafta kfelacak v« Teşvikîve Deryadil sokak KALORÎFER ve BUHAR hğı bulunduğu ıspat edildiği tak temaslarda P a n s mtiesseseleri kendisine Cumhur Başkaflı Lübnandakl ilk dirde 100 bm bra vereceğını söyle Blrleşik Amer ka hükumetinift D y Ö nıhsativeli temeli açılmıs KAZANLARI ve BOYLER'e ffiış ve bazı ızahlar yaparak Tica . 1« b'r kredi verfflege alâka duyma I »uhtelıf tuvalet e#yas, ve elbıâel» geeesini, Lübnan Devlet Reiiinih 122 ma. yazhk ikametgâhı Beyyeddin Sara' dıklarıru kat'i bir şekilde belirbni} hediye edeeeklerdir. thtiyaei olanlaMh Y. Müh. Ofhan Oühkut Müracaat: Enver Bftyraş ret Vek hni, Nafla Vekilifli lerdir. yında geçirecektir. Bu saraym kâin Yogurtcıı Han No: 12. Tel: 24580 Elektrik İdagöstermıştir. Gteıe bu şahsiyetler, *Türkiyenln bulunduğu dağhk mahal evvelce, Telefon: 40024 e müracaatleri. ^ ^ " resi Beyaz ıd M İ B İ Her iki bözcünün bu kotıuşmaOimanh tmparatorluğu deVrinde ları ümumiyetîe gürültülerle kesll iç nde buluhduğu asıl gtiçltiklerin, ffiaş tardft 1 ind sfth(fe'.?e) Cebelülübnan eyaletinkı başkenBıek lster>miş V delegeler tarafın ZoHunun iddia ettiği gibi değil, ee Bofazİçinin lncisİ tur ve bu müzakerelere devam edan hiç de öoş karşılanmıyar&k bır BBSh ve Uzun Vadeîi olduğunu be(Baştarafı 1 inci sahıfede) tiydi. dilecektir.» liltmişler ve yalnız hükuttıetin alâkifayeti rnüzakere tftkrirı ile belkl Beyar, program ger*|itıe« « t e d ÖğıefldiŞiıntee göre S00 mHyon de müessif bir hâdisenin doğmâBl cp|ı Ve tabiatle halktn hoşuna git Otur&n muhendis Gündüz Erim is gün Beka vâdisine gidip Baalbek'de dolarlık kredi talebimize dair Waj miyecek ışiddetli tedbirletle geli}* mınde 31/ yaşında bir genç saat 20 Rcma devrinden kalma harabeleri shingtonda yapılan müzakerelerde şakağmdan aldığı bir Ikinci hâdise, secimlerden eoflia i mekte olan bühranın müesSİr bir lularmda gezecek, 18 hatirands Lübnaflm füfitiyeyi temsll ederı Başbakan îspaila mebusu ^ühtü H lmi Veli I Şekilde karşıîan&bileeeğihi göyle kurşun yarası ile ölü olarak bu ıkinci büyük lirrtanı Trablusü ziyaSayın halkımıza Boğazda satışa çıkarttiğıtntt arsalarımıüin Mhaları ea küvufü 460 M3 olup, her yardımcıs: Fatîn Rüstü Zorlu buiunmuştur. Hâdise sırasında dada beşenitı ktınUşniası sffâslhdfe Vukua I mlşlerd r Amerikan resmî şah=..yet ret edecekür. Cumhur Başkanı er gün New Yorktan hareket ederek parselin çaplan çıkartılmış Ve büyük fedakârlıkla rla yollarl ütmal edilmiştır. Slektrik ve tu getircilgelmişür. Velibeşe, memlekettekı ' lerıne göre, '"""'" bühranın sebebi, ".• i bulunan müntehirm annesi Muam<' Türtesi gün memleketin güney sahilin Türkiyeye dönecektir. Fatin Rüştü j mek için teşebbüse geçilmi|tir. İstanbul Boğstlnı artalann içinde doya doya sevredebilecekaınia, vasiyasî, iktisadî kalkmm3yı anlatlf» kiyenln barajlatt, iantralları ve fab ı m e r oğlunu kanlar içinde yatakta ''e kâin Tire ve Sidon şehirlerini pur iskelesine 2 dakika metftfede denize nazırdır. Bu fırsatı kaçırmayınt*. Arsalan görmeden eknaZorlunun tekrar Birleşik Amerika f ken Barla Eelcrltye relsi Mehmed Mkâlan, bugünkü tediye rayiçlenle [ g 6 l ü n c e f e r y a d a başlamış. böylece vımz. Bugünkü hakıkî kıyffieti Mî 100 11ta OİaH ba arsalar ötu* liradan »atılmafttadır. Yörmı peşin, ya gitmiyeceğini bildıren ilgili Çallı, Vetibeşenin sözünu kesm». yerine getırmesi iktıdarı dışında O hâdıse polise aksetmıştir. Vak'a varısı bir sene taksitle MfltadBat: Anadoluhisarın da, ıskele yanında kahveci Mehmed. Teleföfi: 26151 Cumhurreisinin dünkü ziyareti çevreler. kredi talebi ile alâkalı lan yabancı bcrelara yol Bçaoak yerİTte gelen polis, Gündüzü yata *Bi» bunları biüyoruz, matbuatMı^ırçarşısı No 37 BEHÇET OÜNAU Cumhurreisi Celâl Bayar ve refi •nüzakerelerin Ankarada devam tan takib ediyofu*. Iapaıta ffleVzU ' Wr mikyasta in|ö etmeSİdir. Geçen ğmda şakağmdan kanlar akar bı sen aları Küçüksu kasrında Amerika "leceğine de işaret etmektedirler larına terras edın. Aranızdaki gee rcahsulün iyi olmaması duru Vaziyette bulmu^tur. Odada yap m eski Ankara Büyük Elcisi EkÇimsizi;ğ:ri sebeblerni anlatın. Mek ^ " ^aha da kötüleştinni|tır. lan aramada bir kapsül ve bir ta elâns Mr. George MacGhee ve tublarım'za niçin cevab vennedigini I Birlâşik Amerika. TÜrkiyenin ik banca kılıfı bulun muş, fakat suc HER ABONEYE BİR ARSA HEDÎYE Mrs. MaeOhee lerefine bir öğle ti söyleyin» demişti. Vel=beşe (pe , feadî ddrumunu daimî surette gÖz fileti tabancâ ele geçmemiştîr. Bü FIRSAtl KAÇlRMAYfNlZ VemeÜ Vermlflerdlr. ki) diye sözüne devam fetmişse de j öfiünde bülühdurmsğa hazır oldllGümdüzün annesi MuaJhmer, poBu yetfıekte. Başvekll Adnan biraz sonfa bir defa dsha Çalhrun S^nu da bildırmişt r. 1 ÖANKAMÎZ Kt'LTÜREL Sahada da faydalı Oİ6câ|ı mülâhazasüe 16 Mâyıgt&n itlbafftî («VİM) isminde bir A BıüdahalMine m&rtia kalfflıç, fakat > ' n l «amanda, ileride yapılaoak lise verdiği ifadede feryadı sıra îMenderes. Amerika Büyük Elçisi meemua Çikarmıltıı Hef hsfta pazartesi günleri intişar edefl Evim Meemuasımn fiatı (150) kuruştur. EVİM mecmuasına sında odaya gelen beyaz gömlekli StBelâhs Avra Warren ve Mrs. bu sefer bü de!»öe difef 8rkâda| Amerikan yardımı miktarınm. TÜr 4 aylık abone bedeli olan (24) lirayı BANKAMIZA yatırerak abone kayıd olan her aboneye İatanbııl Vilâyeti hududlaWarren. Amerikan Büyük Elçilekiyenin enflggyona karşı neler yap bir şahsın kendisinin polis olduğu lan tprafınd^B SüBttıJ'UİmUŞttir. rında bir Arsa hediye edilecektir, Eğer mecmuamızın ytyumasıni temin etmek gayegile meemuamıza 5 aried a y n ayn tîğına, masrafların gelirlere göre a nu söyleyerek tabancayı alıp git rinden Ktselâns Wadsworth. Mr. Zühtü Velibeşe, fcaiîflfi GüleŞin aböne olup (120) llfa yatırarak 4 der ftylık abone bedelini fedemiş olan abonemize 5 abone olup bu meemualarımızı bir tiğini söylemiştir. Yapılan ilk tah Conrad Hllten. Mr. ve Mw, 8waybeyanatına temas ederek bu bey& yarlanmMina Ve yabancı memleket ?ok kimselefe âağıtarak tanıtmft ve inkişafını sağlamasıfia karşılık (ÇOK kıymetli Florya batı sahilinde bir tarafı deGündüzün bahriyeli bir ze, Mr. ve Mrs. McCray, Mr. Junnatı bir parti genel sekreferine ya 'eTe o ! a n Vecibelerin kontrol altina kıkatta niz diğer tarafı 50 metre Marşal asfaltı arasma 250 mebe karelik) denize nazir müstakil müfrez bir arsa hediye editeğmenle aynı zamanda Tomris is kins, Mr. Crenkhite ve Orhan Eralp klştıramadıgın, KPBİITI GüleeiO A ' aünmaslna gdte tayin edileceğini de lecektir. minde bir kızı sevdiklerini, bu kı hazır bulunmuşlardır. Iherikalılara «bizfe kfedi vermeyin)» Tür!'°r# ihtar edilmiştif. 8 BANKAMİZ EVİM MECMUASINA abone knyıd olup 1 abone kayıd olup 24 lira yâtıran ve 5 tıbone kayıd olup zı arkadaşınm igfal ettiğini, fakat deraek istediğini sö\'lemiş. bu hare120 lira yatıran abonelerine büyük bir stimat gösterefek 24 ve 180 llrftyı yetirsn sbonfelerlne hemen tapuUrını vererek Yugosjavyadan 10 ziraat almadığım, ,hunun üzerine suçu keti vatanseveiHkle teltf edefH!y§» arsa hediyesini tevzi etmis olmaktadır Ve bilâhare âbfcn» âfaa Sanibl olduktan ionra BankamıK EVİM Mecmuagından Gündüzün kabullenmesi için tehBir Amerikan askerî nakHye ceglni Söîlerıne ilâVe etmiştir. mütehassıs ve idarecisi uzun zaman içinde 312 aded mecmua alarak ve bu mecmuftnıh kuponlarını blrlktiretek ve böylellkle eüsl bit pafanın did ettiği anlaşılmıştır. Gündüzün getnisî geldi Kongre, yeni idare heveti seçimi karşılığı hem EVİM Mecu>uasmın koleksiyonuna sahib Olaeak hem de bedövft lstikbali müemmen bir arsaya sahib olageliyor cebinde bulunaîî Savcıbğa hitaben İle soha Prnilstir caktır. Aır.crikan donânmasıHB mensub ö e yazdığı, fakat Savcıhğa vermediği Ankara 11 (a.a.) Ziraat VeF askert hakhye ge3 Bankamız EVİM Mecmuasına abone kayıd olrhajfft felenler beraberlerinde nüfus cuzdâhı ve iki reslm getiretek D. P. Hâtfey il kongresi ne+al dün H. Hd3ges limanımıza gelHHş' 27 mayıs tarihli bir dilekeede ölüır kâletioin davetlisi olarak Yugoslavmisi saat 7 de ırsa hediyelerini alacaklardır. Taşradan abone kayıd OlaCak müşterilet bulunduklafl mBhallln Bflnka veya posta hale tehdid edildiğine dair bir istida ya Federal Plânlama Dairesi Ziraat Antakya. 11 (Hususi) D. P. tir. valelerile Bankamız adına abone bedelini sarih isim ve 6df esleriyle gönderecekler. Bankamız kendilerine tapularınm te*' F H MöSget bu sabah memleltetl bulunmuştur. ve Orman Şubeleri Müdürü Drace j il kongtesi bugUfl Fethi Çslikba^ çili için vekâlet örneği gönderecek bu örneğe göre tapUİ6fl harnlanna teSÇİl edlllp gftnderiîeeektlf. ADRBS: TURK n'izde yardım misyotılarındaki hilttıfet çın başkanlığında top'anrr'^tır. Kon Son derece esrarengiz bir vazi Dzemel'in başkanlığında 10 ziraat sürelerini doldurmuş bulunan AıfleriYAPI BANKAS1: SİŞLİ gre, hâdifeiil ğeçmİ5, b&Sl tenkidler feâü «ıbav Vfe eflefinl hamlUn İstanbul' yet arreden hâdise etrafmda tah mütehassıs ve idarecisi 15 hazirnn ı yapümıstıf. daft tyrllacaktU. Ikikat yapılmaktadır. da Ankaraya gelecektir. I (Baştarafı 1 inci zdhifede) edilen kaçakçı şebekesi bundan bir müddet evvel, şehrimize bağlı Hekimhftn k a u n v t köylerinden külliyetli mlktarda afyon toplayarak satmigtır. Baatt Vall Ahmed Tekeüoğlu oldoğu halde Cumhüriyet Sâvcılıiı v» emniyet meuaubları hâdlüeyle yakineö alftka» dardır. Kurs Içifi AnkarBya gonderilen Emniyet Müdürü Yajar Okçuoğlu Enuıiyet Ümum Müdüriüğünün emrile uçakla jehrimize gelmiş ve derhal tahkikeüa metgul ohrtağa başlafnıçtır. Kaçakcılıkla uiak, yakln llgileri görülen 30 kadar şahsın ifadesine müracaat edılmiştlr. Bunlardan Emniyet Müdür vekili Receb Dayioğlu ilt llcl emniyet memuru Ve Iki tticear tevkif edılmişlerdir. İki emfliyet tnemunı, muhakemelerihe mevkuftn bakılamıyâcagı lçln aerbest blra. kılmıştır. Afyon kaçakçılığı yapan Amerikadan İsiediğimiz emnîyet memurları! Kredi Q eden emniyet ekipinin karşı taraftan bir kaçakçı ile işbirliği yaptığj bildirilmektedir. Hekimhan kazastndan Dilek köyüne getirilen İA teneke afyon kamyona yükletiidikten sonra kamyon $oforü anlaçma gereğince farları yakarak emnlyetçilere aryontın devredildiğini haber vermi| ve poligler de kam* yona ateş açmı$lardır. Bunun üzerine kaçakeılar afyonlarla birlikte 2 tabanca, 4 mavzeri terkederek firar etmiglerdir. D. P. II Kongresi bugün toplanıyor Kongre başkanlığına en kuvvetli namzed tnair mebusa Sadık Giz Bılrst, 11 (Teleforıla) • Burrt hava meydanından kaçırılan Vecihi Httfktısa e!d uça|ın sivll have tney danmda iken pilota, havanın kapall olduğu ve rasad verilemiyeceği bildirilmiş olmasmâ rağıfieft vlca ğın benzin iktnalini aıkerî meyd anda yaparak ondan sonra havalanıp glttigi anlaşılrtıijtlt. Oğrendiğime göre, r/!ot Fevzi Gb'kdehii. askertik httfflitllrıde tken bir uçak düşürmüş ve bundan dolayı devlete 135 bm lira borÇİâHdlrılmif bülunmaktadır. Diğer taraftan, bugün Bursa hava meydaftına gelen b'r h&bere gdre kaçırılan uçak. Bolu civannda, Tarâkll ıfıevkiinde gârülm^Rlr. Bu rada yolcu taştmakta ve dolmuş yapmaktadır. Fakat bu hâber teeyyüd etmemiştir. Bnrsa hava meytfı Hollywood dün Topkapı nindan kaçırılan Sarayına taşındı! uçak Bolu civannda tmft ı tnet nhiftto) çifkin hareketi bir Türk fotogr.Jgörirtfnüş ma vıldizı elirak tanıdığımn vt bir ç»ttn» yakı|tıramadığını söylemiş kaç zaman aramızda yaşıyan Elaine Shepard, «tmdi Hilton uo darctU Küçükpazarda bir ciniyet Cüvercin yüzünden bir cinayet Konyada büyük bir yangıa Avrupı batkeibol sampiyonası Erznrumda Nenö Halun Oğrefmen Ökulu D. P. tsparta kongre «A. P.» ye güra sinde m?bus!ara ağır Amtrika kredi talebimizi reddetti hüsHinlar SahtekârMr kralı C, H. P, Meclisinin dttnltti kararları Snna Soley Avrafia ikins! giizeü seçildi Oönaitay istifa sebabini anlatıyor ^DAKTİLO ARANIYOR 0r. Sunhi Ssnses Bayarın Lübnanı ziyareH Esrarlı bir Slflm Kretfinin reddi asılsız mı? m I I Mfrun Fiatla Arsa I Ânadoluhisar Arsaları
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle