18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
.*. Resımli Romanımız UTOBGC HMBMON 2S "GIZL1 DEFINE, r RADYO Bugünkü program J İSTANBUL 1SÎ7 Açıiış ve program 12 30 K» , rısık bafif miızik tPİ ) 13 90 Saz j «er:eri: Teyzi Aslangil 13.15 S»tlı | !»ı : Okuyan: Radife Erlen 13 45 i Hsberler U.00 ViyarıaâaD meloöıJer; l'so Be;*a;r saıi^a, s:?:soia :j 6AS6A5A PXT, süvari müvezzileriniıı dilegi Üç makama teşekkür PROf. NIMBUSUN MACERALARI: j pA«r» RESİMLİ ROMANIMIZ Bir Doktorun Macerası Y.azan SOUBIBAN 1 fifi Cevıren. MA2HAR KUNT Miralay İ^mail Hakkl Beyın oglu, Kahveciba$ı Halil Beyin torunu, Kmltoprak Sahil Bahçesi »hibi MEHMED MELL II hj7İran cumartesi günü H&kkın lahmetine kavu?mu;tuı. Cena7esi bugun cgle narosjını müteakıb Kızılıoptak Zühtiipasa Camiinden alınarak İbrahimağa mezarlığına defnedilecektir. Mevli ırhmet eyliye. Ailesi ACl BİR KAY1B BULMACA 1 1 1 1 1 ÖLÜM lııccaıaar Hacı Tahri vc Avni Klgl'•nın amcaiarı Süteyman ve Abdullah Kıgilının kardejleri, Kurraay Binbagı Halid Suerdasın kayınpederleri İstanbul tacirlerinder Galdtssarayda Kigıh • m 1 Çiftçi ile kansı, Dr. Riko nun yüzüne dahi bakmadılar Sanki bir hasta bakıeı gelmis gibi. Bu vazıyeti gö rünce hemen Riko'yu konsultasyon için başka odava gotürdüm. Kendisile konuşurken daima aziz meslekdasım diyordum Yavas vavas evdekilerin tavn değisti Maratyah AHMED KİGİL1 bu kalb kr ı net'cesl Hakkn rahme SOLDAN SAĞA: tıne kavuşmuştur. Cdazesi hııgün 1 Lâkırdısı azıın değıl (ıkı keit'12.6 955 pazar) Şişli Camiinde öğle r.a me 2 Bazı vauuıdaşlarımızın 1 mazını muteak'b ceıa« namct b»dtl ! önlerinde tfuraklarda yaptıkları hareYENİ NEŞR1YAT eda Eyuo Sultandaki aile makberesine keüeri tekrsr ederek. 3 «Erler» manadrfned'lerektiı AUah rahmst eylesııı sına eski bir terim (eski 1 usul çoğul). C«I«ntf göniçr^mrnjesi rica o'ur.ur. 4 «Buğday tohumu at » manasına Üniversiteye £İrecekleı« kılavuz • Allesi mürekkeb bir emir. S tçeriye dahil İstanbül Üniversitesi Yazı İşleri olan, bir hayvanın bağırışı. 6 Ocak Binncı Mümeyyizi CelSl Ö/aydının çının pudrası. fikir ve hareket ayrılıiı geçeıı vıl birincı tab'ını çıkardığı ALENl TEŞEKKÜR neticesi topluiukta basıl olan bozgun Onıversiteye Gireceklere Kıl?vu7) Eşım Neclâ Yıldırımın sezarıyenJi 7 Bski TürK kabilelennden oirinin adh kitabının ikinci tab'ı zengın ımındoğumunu rouvaffakıyeue ıcra eaen ferdi, itikad ve ibadet esaslarıle ilgi dericaılî" vt 250 kuruj fiatla satışa <,ıIsçi Sıgorıalaıı İstanbul hasunrsı Nı li. g Sağlaoı TC »ııvvetll olm» bıli karılınıştır. santaşı Dotum Servisi seti pek kıv YUKAKIDAN ASAĞIYA 160 sataife tutan bu kıtabda 'stanoul ıııeti' jmeKolog Operator Üniversitesi Utanbul leknik Üniversi1 Yazın peyda olan kanadlı kuçuk tesi ve buna bağlı Teknik Okulu ile. Dr. İRFAN KÖKSAL a vt amelıyata asi&te eden mutebas«ıs rnvvanları lazla olmıyan ukı kelimeı Ankara Universiteainin kayıd ve kabnl 2 Ta ilerideki Kavak (iki kellnıeı. Sıırtlın. «ranılan belgeler ve her (!ç Operator Dr. BKHLÜL COÇAN'a tedavııi esnasında yakıu allkasını esırge 5 Sışar* ağıılıklar.nın içiodeki, bir Üniversitenıp te«t ve fercih ımtiham miyen Operator Dr. M Kdaleddin zaman parçuı. 4 Tenbeilere mahsuj soruları. alınan harclar. askerlik ve Öjele ve Dr. Bayan Hulkiye öceturke ba? ruhl ha!eti gösteren. 5 Teral nakil ışleji. Gazetecilik Enstırı'ısi; ve ve doğum serviai bashennire. ebe ve 'ele «eçirip utaib olarak» aemektir. Ebe Okulunun kayıd ««rtları. yonetmelikler vesair genıs nıalumat bulunhastabakıcılarına, ivimizdeo ttlta ıon S Pek uuklarda oldiıju >uz tesekkürlerimizi alenen beyan ede bulunan. bir rivayete göre yılanın yut mnktadır Müellifın adresınden de temini kabil tuiu 7 Tüm^elt. engel veya bir çfriî. jirt türkıı S Bir renk, tezgaht» «ga oiar bu tseri ilgiliişre tavsiye deriı tK K'mya Evi T. A $ sola «ıçramadan duramtyan • yarsma? Propafandistlerinden Yeni kiralar ı • < • « . . Ahmed Yıldırım Isıanouı Ticaret Mahkemesl Reısı hakirrjlerimızden Tahsin OKur, G İ E İ N İ I 5İOİVİÂI kıvnıetli knnununun kiralıyanl» kiraeıya son kira menfaatleri, yükledii) A|T I L R AİKİ sağladığı hak veeayet vazih olarak anmiikH!erıyet!f>r> )atan bir eseı yayırılamiîtır. Yeni kaR A T nunu madde madde ele alaıı ve 'zah [ Y eden kitab kiracılar ve mat sahibler' İİK içir. bir kılavuz mahiyetind'edir Bütun kitabcılarda aatılmaktadıı. H T| I I I 1 i • I I •1 IH 1 1 11 ı 1 1 1 I ! v*j.ot Iiecöei \ii*; 1^00 Diınoeo muı?.sdâî daağjtmasa dahi bir müvezziin 8 gıinde 40 " 50 oigııno'eK sevlni'Ş can^ p.Skîj'l : :.3O Fazar tocs*»' 16.00 Vasıı hekoy öoiaşmasıua imkin yoktur. yeü (Avni Atan ve ariadaşlan) 16.40 Güzel stsler Güzel melodile* (Pl.) 17.00 Okul öfrend »aat! 17.45 Karıjık hafif müzik (Pl.) İsira ve adresi mahfuz bir ath P. 18.00 Sarkılar: Aüfe Ediboğlu 1830 T. T. müvezzii diyor ki: Dans ve caz sarktlan 18.45 Plftk geKaradeniz sahilindeki P. T. T. çidi (Çeşidli melodiler) 19.15 Şarkılar; okuyan: Muzaffer Birtan 19 45 o merkezlerinden birinde ath dağıtıcı Taksimden Ekrem Isıkh yazıyor: Haberler 20.00 Viyolonist Yılmaz J a r a k bulunuyorurn. Ayda aldlgım Evlerimizin bulunduğu (Taksim Caddesi) yaya kaldırıEmlroğlu 20.15 Hattyo Gazetesi 125 lira ücretten şikâyet edecek mını bekleme veri yapan vük arabaları hayvanlarmdan 20^0 Üniversite Korosu 21.00 Tari değilim Zira daha önce 125 lira üccaddemiz pislenmekte, koku, sinek ve demir tekerlek güxül bimizde bu hafta: Haluk Şebsüvaroğlu retü bir arkadaşm bu sütunlardaki 21.10 Tanıdınız mı? (İstanbul Radyosu tüleri ile mahallehalkı son derece bizar olmakta. kaldırımjarkllar procramiDdan bir ijim) 22.00 zam isteğine. sayın Ulaşbrma Veda manevra yapan araba ve hayvanlar oradaki körpe ağaç Spor haberleri 22.15 Sevümiş sarkı kilimizin gene bu sütunlarda verları kırıp tahrib etmekte idi. lar (Özel P! ) 2230 Konçerlo 23.15 diğj cevabı ayarlama va'dine intiBu mevzudaki şikâyetimizin muhterem gazetenizin bu Haberler 23.30 Programlar Î3.33 zar ediyonım. Ritzn ve melodi 24.00 Kapanı; sütunlarında intisarı üzerine Beyoğlu Kaymakamhğı derhal Karadenîz kıyılan. memleketimiANKABA ilgilendi, Trafik Müdürlüğü. ath vük arabalarım evlerden I 28 Acılı; ve program 6 30 KaiTca zin diğer taraflanna nisbeten köy uzak baska bir yere nakletti. Bahçe'.er Müdiirlügü de yol 5abah müziği (Pl.) 7 00 Hafif müzik tevziaö bakımından çok değişik boyunca aâacları muhafaza altına ahp kaldırımın toprak kıs<PM 745 Sarkılar (Pl.) 800 Pazar hususiyetier arzeder. Buou bu nun mını yegillendirerek burasını küçük ve zarif bi. oaık haline sabahı melodileri (Pl ) S.30 Haber takalarda vazife gören ve oralarda ler 8.45 İstekler programı (Pl.) getirdi yaşıyao her vatanda? çok iyi ve 10.00 Kadın saati 10.15 Muîtafa Bu suretle oizi ve mahallemizi pek kısa bir zamanda Geceyatmazdan türküler 1030 Nusetraflıca bîlir huzur ve sukuna. temizlik ve çüzelliğe kavuşturan Beyret Ersözden şarkılar 11.00 Daldan Bu böyle olduğu gıbi her meroğlu Kaymakamlığına. Trafik MüdiTlügine ve bilhassa dala 12.00 Sevim Cafflavandan sa1" kı e z l • d je • j ı , .. ., T n kılar !2^0 Yurddan itdtr 1300 '« dummlan degjştk deBahçeler Müdürlüğüne minnet vesiikranlarımızı sıınarız. Habeder 13.15 Öğle müziği (Pl.) ğışiktır. Baa arkadaşlarımu ayda 1400 Kadın ses topluluğu 14.30'. ancak 150200 adlî tebligat dağıtır. Ucuz tarifeden Kıbrıs Türktür Howard Barlov ve müziği (Pl.) Usküdardan bir okuyucurauz ya15.00 Hafif şarkılar (Pl.) 1530 SazBazıları 500800 arası ayrıca köy nasıl faydalarnhr? eseıleri (PJ.) 15.45 Zekeriya Bozdağ âdetleri de her yerde değişiktir. zıyor: tlan türküler İCM Kapanıj. ?üvarı müvezzi başma 15 köy olan Paşabahçe «Kıbrıs Türktür» şut'Hiç su sarfetmiyeceğiz ?aliba» yerler bulunduğu gibi 3040 hattâ besinin. sahil boyuna koymuş ol ba«;l!k]ı vazı hakkında Sulaı İdaresı 16 58 Açılış »e program 17 00 rıer 50 köy dahi bulunan merkezler duğu «K;bns Türktür.> levhası bizMiidiirlüğünden aldığımı/ cevaba halta bir solist (Pl.) 17.20 Incesa? mevcuddur. Esasen hiç müraseiât i İstanbulun I göre: ]eri ç o k m e m r m n ett 18.00 Raayo i'e ingilizce 18 15 dağıtmasa dahi bir arkadaşın 8 gün en güzide yerine konan bu levhaRadyo sa!on orkestrası 18 40 Neri«'Hcuz tarife. 3 avlık bir devrede man Sarısö7enden lürkıiler 19.00de 4050 köy gezmesine maddî irn dan her Boâaz semti Paşab'hceden Haberler 19.15 Tarihten bir yaprak kâo olroadığını belirtmege lüzum : örnek alarak aynı levhalardan biıeı 15 m3 ve dab;> az su haıcavan abcınelere rnahsustur Apartıman daire19.20 Akşamın neşeii melodıleri (Pl.) tane koyamazlar mı? 19.30 Cahşanlsrın saati 19.45 Cevyoktur. lerinın ber birine ayn Sayaçlar kon riye Ceyhundan şarkılar 20.15 Radyo Vazife ve ı$ durumumuzus ifc«ması mümkündür Buni'n için biGazefesi 20 30 Skeç Tiyarro Mü1 litelere uygtuı olarak yeniden gozna şu te^is'îtı ıslaha muhiacsa t e ak 22.00 Bmnıyet «aıl 22.15 J geçirilmesini ve mağduriyetiMuzık (P! 1 22.45 Haberler 23 00 Kabare şarkıtan (Pl ) 23 30 Dans müziği (Pi.) 24 00 Kapanı? d e n m m D r 2 İçeri kapandığuruz zaman Dr Riko'va dedim ki: «Bir az gayret ediniz. GÖrü>orsunuz ki isler yolunda gidiyor. Neaıe lâzım dedi Ya nasta'ya benim vuzümden bir şey olursa?... Bu ınsanlar da o kadar hasıs ki. kendüigimzden «eîİD baksanız kapıyı âdeta vüziinüze kaparlar. Size bu hareketiniz için çok teşekkur ederim. Vaziyetimı kurtardınız.. Odasından Bildirilraistir IPlı HİBIŞ i Iktisad ve Ticaret Vekâleri taranndan bazı maadelerin tevz'e tâbi tutulduğu malumdur. Tevzie tâbı tutuian maddelerden, üyeierimize Odamızca yapılacak tevziat için üç aylık ihtiyaçlarm bir liste haljnde 1 temmuz 1955 e kadar İkti&ad ve Ticaret Vekâletine bildirilmesi gerekmektedir. Bu maksadla üyelerimızin hazıriadığjmız matbu beyannan^eleri doldurarak en geç 1S Haziran 1J>55 akşamına kadar Odamıza tevdi etme leri gerekmektedir. NOT: Vaktin kısalığı rab;. oıte bevannameler Odamızdan oazar günüri<>alınabılecektit i İstiklâi caddesıode oturan Celâl 1 İsen vazıyor: NİAİTİOÎBİOİYİA | Bevoğlundaki bütün dııkkân VP Satılık bos, teslim apartunan A|NWT|U|R|A|Nİ ' apartımanlar toz ve süptantüieruıi 4 1 2 katli. dükkânlı. denız sabahları İstiklâi caddesıne süpü I görür. Beyazıd Beyaz Sarav rüp tretuarın hemetı kenarına bıI garaj karşısı No. 30. MutavasMEVLlDİ ŞERİF rakmakUriıriar. sı t kabu! olunmaz Mehmed Araımzdan eoediyen ayrılan ve bız j Ozavar (kuvumcu). KapalıHalbuki baştan aşağıva kadaı bu lerj aonsiız elem ve kederlere garkeden | I cadde üstünde va iki veya dört çarşı Çuhacı han No 49. Eyüb Sültan eczanesi sabibı süpürgeci çöpçü sabahtan akşama HİKMST ATLAMAZ ın kadar devamiı çalışmaktadır vefBtının Kırkıncı ?ı.;nune nusa'lıf İstiklâi caddesi İsUnbuluc en 14 6 955 sal. gunü ıkindi namazınaan Cumrıurıyeı M»'t>»drhiı »e kalabalık caddesı olması itibarile sonra Kyub Camii Seriiinde Farihiı kar Gazçtertlık Tiırk Anomn Sırietı deşlerin ıst.ı?kıle memleketirrızin taCagalotJn Halkevı snkak \>ı : 4< en temiz bakılması ve tutulması W Lıınmıı kura hafızları tarafuidan MtvSatl'Men icab eder. Dukkân ve apartıman'id ve Hatmi Şerif tilâvet edileceğmden N.4/1ME NA11İ v« ÇOt'l'KLAKl 1 ların süpriintülermi sokağa süpürarzu buyuran akraba, taallukat, dost ve melerine (zannederim Belediye Yaîı ısienm n''eı aır* ej**dın karieşierimizin tefrîHeri nca ohıkanunu da vardır!» mânı olunamaz nur Ma'm Mdd'iı mı? Atictmaz aile$ı <"EVAU KKHMİ B A Ş K l ' l R|A|A|M|B|A|K! m \\m rekli udılin İdaremizin taıiJi daireönlenmesinı teşkılâtımız basinde vapjlması lâzımdir Bu takşına geldiği gündenberi çok rnüşfık dirde daire saki' eri ayr> ayn aboalâkalarını müşahecie ettiğimiz saAnavatandaki kaıdeşlerımie.f yın P.TT. Umurrj Müdiiriındpn Jgazetenizın yardımile. mektub4 j ne vazılırlar ve devre sarfivatları bekiiyoruz. jlasmak istiyorıım. * j 15 metrekunü aşmazsa. ucuz Urıte15 yaşıodayıra ve İngiliz oku f ' den tavdalanjrlar » Büyükadanın suyu! kınuo 4 üncü sımhrjda talebeJ Telefon bekliyoruz! yim. Bioloji. Fizik ve KımyayaJ ( «Biiyükadada sıısuzluk» ba^lıklı • .çok merakhyım. f yazı hakkında Sular İdaresı MuMektublaşmak ıstıyen kardeşJ Uzun müddettenheri hasıetle dürlüğünden aidığımız cevabda delerimin, Ulebe ve benim ya^Uf t beklenen Faüh santralı ikmal edilniliyor ki: miş olmasına rağmen Haseki duragı olanlarını tercih eaerirn. Müın«Büyükadada Çarkıfelek sokağın künse rejirpl"vi>i de voUamala » Ue Çapa arasında ıkamet pden trıı.'da 2 numaralı binanıu sarrucında «•rını rica edeceğim * racaat sahıblerinin taletneri karşısu kalmadığından bahsedilmektedir Eıdal B Doğar Orha• lacamarmştır. Meselâ ben 13363 sira Bu evirj bulunduğu sokakta şebeke nivc Sok No 50 LefkoJ numarasını aialı iki seneyı ^e^ınekborumuz voktur ve şikâyet sahibi şe Kıbrıs * iedir. Dıtimal ki benden evveı ne abonemrz değıldir. beileyenler vardır Müdurluge jiBu gibi binaiara su durumunuD Müştekiye cevab verilnai? tahî olarak dıırurnıı sorduğumuzda müsaadesi nisbetinde kecdileri ta«Mahalle bekçisı kadrosuna ba muhtelil ve mütenakız cevahlarla rafmdan temin edılen horrumla ciyaniar raı kayrılrm$> başlıkn vazı karşılaşmaktavız Şimdı müdirivetvar yangm musluklarından bedeli hakkında Bakırköy K^ymakamiıten ıstirhamım. bic olmazba daha mukabilinde su \erilmekte idi ğınrlan vpı ılen cevabda: ne kadar sabretmemiz lâzım seldıBu sene Büyükadava taşınan su nKazamızın Kartaltepe mahailesi mevcud abonelerıraizin bile ıhtıya Bahçelievleı asfalt boyu 9 numa ğini yeni kabiolar da aelnııs oicını karşıuyamadığtndan dilekleı rad» oturan Lâtii Dincbaşın mıi duğuna gore cevaDen bildirıoek is'af edılernennektedir. Durum dü racaatlerine usuı ve karjun daire sııretü* b»Ç otmazsa btzjeıı meraKzeldiği zamao eskisi gibi su verıle sinde gereklı cevablar verıimıştıı » tan kurtarrrtasıdır Dahrf ne bek'ibılecekür. • denilmektedir. yorlar acaba'' t Inavatandan mek t : hıb tstiklâl caddesinin temizliği Gül fidanlığımızın yarattığı bir mucize İBozolnadaıı gönderilir • Mtıhakkak tular • Gül ağa«ı oi«r I Meshur Dlin?a Giîlleri Damuiığımıı 8.ı2 çeşiddır. Siyahlar alcalılar. beneklüeı. yeşil v> mavıier, yüzlerce gorülmemış çeşidierde dünyanın tekrrjil nadıde kokulu ve katmerlı vediveren güllerinın Hdanlan buiunmabta dır Renkh tıat lıste&ını ısttyımz 50 kuru^iuk posta pıılu muK£bılinde gonderıl r Bu fidanlar yurdumuzun en uzak yerıenne veaı Amerikan sıstemı arnblâıiarı ile he> mevsırr, içm topraklı oiarak şarantıi! sevkedılmektedıt Bu oadide fdanlarım/ bu meden siz de acele iiparışlerın'zı verinız Büyük Gol Pidartheı üitdıko.v Kücük Moda Tel: «Jİ.ît ATATÜRK KÜTÜPHANESÎ } i*ı, 3 Yok canırtı, hangi arkadaş olsa ayni şeyi yapardı. Meselâ Dr Bonatı sizden cok sıtayi?Ie bahsetti O olsa idi oıuhakkak ki tarafsız kalırdı. bu da az değil. Bunlara ilk geldi*im zaman bana birbirimize müpteri aöndernneyi teküf etti Ben doktor lellâlı olmak için mi bu kadar okudum?. V FENNİ SÜNNETÇI • NURİ ESSİZ m Aksaray Millet Cad No. 14 Tel: 13728 YAKIN LARIN DAN H O M I I « n o Soyok: Ataturk'un çalışma tnetodu Seıtcst Fırka ve Hatay davalarınâ «t hatıralar Recep Peker ve Kâzım Dirik hâdisesı Vahdeckiin p»ra yardınıı ımyor Tmfik Rttştü Aro«: Ataturk Romanya Kralını nasıl kabul etmışti Montro KonferansıDJO hazırlanışı vc Atarurk. Onuncu Vıl Douumu hatırası Fethi O k y o r : Sakırva harbmde, Ataturk ÜD kajırgihında gördııVJcrinı »nktıvor Sobtı Bozok: ^rauırk'ıın gr>nderdı0 uç meutup Ibrahim Siireyya: Atatürkuo ! 5 ^ ı M arkaviaşının hanra!ırt Cavot Abbcn Gttrer: Atarürk'ün uykusuz geçen gecderı BeMç Beyin bir h a u r a s ı : Ataturk'le ansızın bir karşıla$m* yğ (Osmanlı ordusu değil, T u r l ordusu) (İlk hedefınız Alvdcnızdır) emrıni verdıği akşam M e h m e t Semer, Asof İH><ry Cocukluğuna daır çocukiuk arka daşlarının hatıntarı M. Kemoi ö k « : Ataturk Sakarya'da kınk kaburaa ıle Karbı uasıl idare cttt 3 Ibrohim Tâ«: Ataturk*ün son 1 . senesmdt geçiN dığı rahaısıziıklar ve Hacıralar /• SATILIK KÖŞK Suadiye, Çınardibi Noter sokakta, No. 2. Köşk 2 1/2 dönüm, 2 katta 8 oda. ahşab. tamirsiz. Telefon, garaj, servis, bahçe ve fevkalâde çam meyva. çiçek. eşyah. 300.000 T.L Boş 250.000 T.L Tel: 32889 m m \ S a t 1 1 1 k HB Boş TesHm Dükkân Her ışe elverişli 22 M2 Kapahçarşı Kalpakçılar Cad. No: 10 (Yanmayan kısmında) Alehmed Özavar ' Kuyumcu > Kapalıçarşı Çuhacı Han No: 49 Misiıye Mntehassısı )) 4 Galiba Farlat hekimiyle de aranız ıyi değil. de'dim. Kvet amma bu bir seçim meselesi. Belediye reisi muarizi Dr Sasanyon un buralarda £azla nıifuz kazanma, ması için bcni burava setirdi. Bunu çok geçmeden anla)dım Sasanyon'da anladı ve böylelikle aramızda harb basnlamıs oldu. | (Arkası var) lr. Muzaffer Sezer Muayenohanesini Beyoğlu Lıon Ma,tazası ııstünden Kadıköy Yeni Emniyet Sandığı jstüne nakletmiş^ t i r Saat 1519 aras! • • Fel: 60818 Turkiyede neşıi hakki yalnii aiddir. FLORYADA " ^ Sat'l'k Lüks Süper Buick Otomobil Yalnız İstanbul içinde hususide kullamlmıs veni vaziyette, kırmızı renkte 4900 kilometrede 952 modeli radyokı Buick marka Lüks otomobil satılıktır. Ta'İDlerin 87352 No. lu telefon a müraeaatları. SATILIK YİLL 4 oda. mutiak ofis. banyt 680 m2 bahçe. uKı ağaçiaa kuyu, motör. Pazar günlerı görülebilir Tel: 86065 ve mü'ficaat SEL YAYINLARI ute,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle