16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sıyahat Nofları | Tırltl bulduğunu defcil, umduğunu isllyor Paraşütçü kızlanmız urist •centalannm en büyük müşterisi Amtrikalı ihtiyar bayanlardır. Bugiin Toprak Bayramı. Bütün anasıdır. Anasına kıymamalı, onu YAZAN: Yokulann J"üzie ellisinden fazlasltopraktan gelıp toprağa gidecekonsuz kılmamah.. lere kutlu olsufth. VarLğımız onÇok kere Anadolu topraklanna u dünyanın her yerinde onlar teş200.000 kişi tarafından seyreclîlen miiletlerarası dan varlığımiE ona .. Değişmez duiftira ederız. Onu verimsizlikle sUÇ m ediyorlar. iz, toprağımızdır. Ne kadar Metnleketlerinin âdetı öyle Ifl, landınrtfc. İU; affedilmez bır hakhava gösterilerinde ekipimizîn kazanckğı biiyük Fatihte bir apartıimna > ukselmek. yüeelmek istesek; aya, iullktır. Tarihin, üstünde en çok genc kızlar basit giyinlyorlar; (çitobaşannın tafsilâtı meçhul 2 0 bin yı!dı*]ara gitmenin yolunu bülsak, Beyhtıde dolandım. bo*a \ uıuldum I Jı 6dur. Be«iği toprak, Vatağı top in*an barındırmış ve tistünden en kü dlkkati kendi taıeliklerine çekg»ne d&nüp dolaşıp karar kllacâfV ffik. sön durafı gefle topraktlr. gö§türınü| Alıa mek Istiyorlar) btuıa karsılık ihtiHta değerinde miicevherat | nıız yer, onun bağrıdır. Vatan, top ' KerAm SSdtk yârim kara topraktır ' Toprak ona ne kadaf SBdlksa o da ««1» insan geçirip kımbilif, kaç bın yar kadınlarm süslenip puslenmeDünya havacıhSının 50 nci yıl rinln paraşfltle atlar.ia tasmma 10 £ ş j k V e y s e l d e ğ l l Anadolu dolu topraklan, ( A r t l k doıjumünün kutlanması münasebe kişilik Itadın paraşüfcçu ekihi ile , r£.k«1Z OİUr mu? Toprağı olmıyan söyHjyordu; | toprağa 0 kadar bsğhdır .Topraksa senedenberi nice nice Âdern oğlunu leri, takıp takıştırmaları, sürup süçaldt tile Hollandada yapılan beynelmilel katılmamıt memlefcet besab'na bühfngı mılîetln vatalü oldu' O hâlde Koytin verdi, kuzu verdi. süt verdi köylü, aflasız evlâd gibi BksüzdÜP. besleyip büyüttü. Konyanın İvfi rttftttrmeleri ajıb sayılmıyor. BilâŞehlrde hırmdık vak'alan ırt» « T ° P r a l t Bayranu» demelt, varlı yemek vcrd». fekmek verdi. ei terdi Beynu bükdk, gtelü kınktir. Top zmde, Köy Oıttitüsünü kurdugu kia, bu bir kadın inceliği imiş. Zira hava gösteriîerlne ketılan genç kı* yük hir propaeanda vesıksi olda. ktd ; ğtmızın bayraım demek!.. Doğru ' Kmmia ile tHSfcmevlnee kıt verdi, •roksızıtiB toprak verdifttni* za1 mUz su.yut) baBlnda Etüerden kal natar, buruşuk tcnlerine değil, çilardjn mütpşekki] 10 kişılik para Yaln« YusroRlavlar da 6 kişilik bir maktadır. şutcü fklbimir ssat şütcü «•klbimir dün saat 17 de askeaske t. « 'u n LM. • • • J Faühte, Sangüzel caddesinde 121 sunıı ararsa&ıc detlizlerde, hava sadık yârıra kara topraktır. msn onü kaybettifti anastna kavuf ı m a kocaman kayanın üzerindeki çek içindeki japkalarına gider, renı iarda iken bile topr&ktayii Bu karî bır uçakla yurda Hönmü«tür Ha o..i Daraşütçü ekibı ." ,.. «t.ı., », eefcrmışıerdi. numaralı aparttmanın 2 nci katınturmui ölurtunuı. Artık, ÖkBto | Hltlt TauriBi, bir ellnde başak, öbür cide olrnaznlı;! *#* y y Amerikada erkekler, insan taka, j . , . , . B.yim ekibln huısılsiyeti dunyaiın j da oturan Üsman Gıkelln dairesi dar gerçek dost nerede bulunur? değıldır, ganb değildir. Küskünlü j elınde bir üzüm âalkımile kendilepsraştıtçti kıtlarda» ıtıtitene kapı killdinl kırarak g ren meç Bızı kendınden ayırmıyan, önünde Kannın yardım kazma ilen, bel ilen ğü gider. derdleri Bîahr Kefldini j râe bu nimet veren Anadolu tinin üstünde cahştıkları için fazla , va alanında askerî merastmle kar , p k | ü , 0 , m a g l M J yırttım tırnağ ilen, el ilen hul bir hırsıs, 20 bin lira kıyme • s w ı u n d a kendini bi? yapan sadık toprağına mınnetin heybetJı bir tim kamçılanmış atlar gibi çatlıyorlar. şı'p' an. Amasya mebusu Kemal EKarun gibi zengin duyar. 2 ( 1 karşıladı (fül ilen ° m k i «' tarafından seyrydilen tinde mücevherat ve içi dolu bir dost!. Senln dc bayramın kuthl ol I *"lne d •aiidır Yağmurlar, seller ve gcne kalb mutehasbttı bir doktor arkareiı başkanlığindaki kafilede bulu1 Benim sadık varlnı kora topraktır. Türk, teprakla o k6dar kây«a|' ler. hattâ asırlar, onun yaraücı dhşım barm afljin nev'inden başlıca sun'.. kumbara çalıp kaçmışur. ran nara?ütcü kıztar şunlardır: Sed!rt Anadolu .topraktır. Toprakt=n mıştır ki, hattâ ahştığmdan bâş cevherini silip süpürmuşse kabahat hastalıkların <iş adamı idare aBir Arab ile bir Türk, mületlerin Burgazadada Yenlyah gnkaflnda, vım Ioraman, Dıkmen Timuşa, Ay * «iler ?<* başerılı oldu n m i z aUavl ' şereflerini münakasa ediyorlarmif. | ay" kaldı mı Türk. varllgından ol kasında tııtunamaz Bire dffrt bire kimindir? damı . ilim ve «iyaset adamı hasnumaraı, e v e m t e n ba,kft b tec Arpst, Msdelet Reyal, Esm Yurd 5 vaparlarken üç veren topffeğtm bire an, blr* vlr jrrıuş demektir. Onsu» olarnak: Topraklara nfe vcrdik kl n e al t*lı&ı» olduğumı sbylemlıstt. Nisbedas Ayten Denigli, Edibe Subeşı, ' t a * «akladıklan Türk ve Hollant'a | da Avram Sal Uminde bir ArBb, Türke sortnüş: mi verene terclh etmez. Onda ya mak istiyoruz? Sade aldık; Âşık ten basit bir hayat süren ev ka Türklerden hiç peygamber gel Ilavaya bakarsam hava alırım Yudız Camcıoğlu, Nezihe Dranyalı b8V"»l<la"nı açarak btlyÜk leıahü şahsın pantalon cebinden 970 llra bancılık bulur Kıraç topraklı yer Vevselın dediği gibi, onun guzel Uınlan bunlara seyrek yakalanıyor. Toprağa bakarsam dtta alırım di mi? ve Süheylâ Alçığır. rate veıile olmuşlardı. Müsabska çalıp kaçmıştır. Topraktan ayrtlSam tıerde kahrıtn lerin ademltu bağlık, bahçeiik ver yUtünu dUrtnaden Urnakladık, tor ümunllyetle dmürleri uzun oluyor. Geldi, tabiîL Ayrıca , Kozyatağında, Üskürtar Kafile Başkahı Amasya Mcbuıu '«r> mfıteakıp Kraliçe Juliana paBenim sadık \ârım kara topraktır. lere götürsenis kehdtni gilrbette mıkladık. Artık «almak için ver Kocalan ölüp matemleri usulünce Kımmış o? Kemal Errn HollandRdakl çcMeri ra^ütçü krtlftnmusı kabul ve ken caddesinde, Hasan Esin.n 31 nunıtToprsk, O cevherdlr ki, Çjplak hısseder. Onun için bizde küçuk Âdem Aleyhiwelâm!.. gelmiftır. Insanlarımızı tutulduktan sonra. buyük miraslaler h=kkında şu Isahatı vermiştlr: | dilerinl tebrik etti 18 gün lüren ralı evine, kapı küidini kırıp giren Güzel cevab değil miV Evet, her avaklı kdylü çocusu. kuru ekmpği köyleri birleştirip büyük köy yap ] besleme için kurmağa çalıştığımı* ra konmıış bu Amerikalı bajanlar b,)«ka bir hırsız, giyim ejyası çal « Hollandada 30 mavısta vapı sevahnHml* esnegında Almanyada söydan, her kabile Ve kavimden,' ni yerken onun üstünde gezerek ma teşebbüsleri ttltmamıştır, tut ş f e k e r fabrikaları yânuıa kımyevt geri kaJatı senelerini igte böyle semı.«iır lan Beynelmilel Hnvacıhk gösterile Münihde'de bir gösteri yaptık.» yahatlerde geçiriyorlar. O kıt'a sePolis, üç hâdisenln falllerini ara nihayet en az her millet kadar vücudüne en büvıik kudreti ahr. maz Aklı kendinlnkindedir BoşU giıbre fabrikalan yapmağa başla nin, bu şehir benim! Yafovada köy dtttitntindcn Eıntkli Sandığı şehrimlzde Lkl Türklerden olan muşterek babamız I Onu doyuran, besleyen ,büyüten; ra onu yerinden ytırdundan etme malıyız $eker nereden alınır? Pan maktadır. büvük bir me.vdnn kavRası çtklı otel rinha Inşa ettirpcck Ne yapmalı da bu akını biıe çekÂdem. neden halkedildi? Toprak ce yağı alınmış avran, ne sade su meli. Onu keüdi töpraklarıha btrak cardan Pancar nerede çıkar? TopEvvelkl gece yarısı Yalovartm Kılıç Ö^rtnolğımlze gore. Emekil Sandığl tan!.. Eğer |eytan gibi ateşten ya, y» çorba. hepsınden çok, o kara (malı. Ondaki bu toprak sevgisi, raktan .. Toprağı beslemedıkçe şe meli? Ne yapmalı da bu mlrasyedi nsnneslne baŞlı Çukuı koyünde yapı Umum MıidılrlUSü ecnebilerip çok beAdalet Vekili çehritnfı lan bır dlırilnü müteakıb bir meytian ğeıi'lîâi riorvada 100 İI5 125 odalı blr ratJİsaydı onu zoı görürduk Görü | toprsktır. Ekmeği ona benzer, katı ' yüksek vatan sevgisinin özÜdür, yiyebilir miyiz? O kara top ihtiyar bâyanlara şirin gdrünmeli? kavgd=ı olmuj. 3 k!?ı laslarla Hğ\t | e otpl ile CııfSan Sarayında ffa 150 ilâ eezaevlerini teftlş etti lebillr varlık olmak için muüak I raktır ki, sütümüzün, çayımızın, Şeytan tü>ünü nerede bulabiliriz? knHe varalanmıjlır 160 odslı dığer bir otel in|.T?ın8 knraf Doğru bir tarife göre, «turizm» Hllton oteünln açıli|ı mUnstebetıle topraktan ölmamlt lârımdı. Çok I kahvemizin içinde ağzımıza tad Kov halkından Ontnan Koyuneunun vermıştir Çııaganda inça ediipcek otelSehritn!*e rImiş bulunan Adalet Vekılı ç ükü r ki, topraktanız. Topnktan veren bir madde olur. Hakıkatte yi bir sanayi trrtiş. Memlekette petrol, e^ mne yapılan düğıln tr.f raeimin'len de Çıriğan Sarayımn On cephetı aynen ylp gıdalandıgımız, getie topraktır. yahud kümür bulmak, mensucat, sonra B^ce taat I «ulannda vatmak nuhafaya «liİPCTlrtlr U7erp çantlve himsıns glden davptı>l»rAvrıca, BmeKII Sandıtı tarafınrtan BönısmU», kendislnden iıahat Blmı|tır. Sade bi« mi; etini yedıgimiı, yü dericilik vesaire yapmak kadar geden Muhlddih TtifkBVli kardefl tsmatl Ankaradn Inea edilfrçk otelln ruhtur'ar, zekâdırlar. tlkokullar için yeni bir seri kitao iunuyorlıünü giydıaimiz. sütünü içtiğlmiz, lirli . Peki ne etmeli de bu oluk Bundan sonra OUlhanc parkına gıve H ^snn Kuc 'kosnıanosîu şantiye bi urerirıe ahn tsviçfellle' le I? ha7İfan den Vekll, ee^aevieri pavlyonunu eor j Toprağı bızim koylumuz kadar kuvvetıhi kullandığımıı hayvatıla oluk insanı Türkiyeye celbetmelit nast onıınde kovlulerın tectvu7urn> ma gunu Anksrada merasımle muka^'ele muş, alâkaııkara teşekkur etrrıştır ! duymuş, Onu kendirırien vevB kenEvvclâ şu iki menfı husü»lyetirttı da hayatı toprağa bağhdır. 2ani2 ka'mı^'îirdır Gece kaan1ı5ın(îa Çıçekdağ oğleden sonra çehrımızdeki j vallı hayvanlanmız. kudreti aaal mizi üzülerek bellrteyim: 1 Türklye, sapa yerdedir. Etmıç topraklarımtt ÜBtünde güçlükle Y a z a n 1•r : yetiçebilen cılız otları yiye yiye o rafında İran, Arab mcmleketleri ve otlar gibi eılıel?şmt$tır Gürbüzleş Demlr Perde bülunduğu İçin, tnmeleri, toprağm feyzine dayanır. rht bizi bir çıkmac sokak gibi gü* dır ki. onu ya radyodan, yahud nın 1 5 yasındaki oğlu Sabdhaddınle Hararet dün de eölgede 6 yaşındakı abtası Nebahat, kov yoSağlam topraktan gürbüz çıkan ye rilyor. Öteye gecetnlyeceglnl düşüplâklanndan dınlemışimdir. F^kat BOtütı Jlkokullara ve Maörif memurlüklann& nümuneler Gfl'hnne parkında Şehir 35 dereee Idi lunla oynarlarken. Salm Ala ald blr bulunmamuı |il otlar, bir ineğin tri vücudüne nüyor. Yol üstünde gBrmemiçtim. Tanzimat devrinin en gönderilmiştir. Tiyatrosu temsilieri Şidtietli sıcak dun de rîetfam etmlsbkuz SnhThaddmtr) üzerine yuruterek karışınca kar gibi beyaı, boea gibi irln «açtlsın demlr kapı!» şarkm ihtişamh blr hususî ikametgâhmSı»hî' T'yâtfMu sanntVSrian dün ak V*re ÇTprnış ve bovnUzuylâ a§ır ge llr. koyu süt olur. Süt. eıdalarul baçı nagmesile «açılsın demir perdel» Yeşılkdy Meteoroloji is'asyonundan ' da, zevk, zarafet ve güzelhk bahçeşoTidan ıtıbaren Gulhane pnrkında l<"loe varplpmıştır Yavru çnk geçmeden 1955 çeMİerimizn en mukteşemi • dır. Siitsüî memleket. kalkınamaz, lâcimdır. •'fîparorııın riıı&^ınıin isîmlı piyesı oyna blmns h.idise etrafında tahkıkata baş verılen malumati gore dun de suhunet si kadar şiir dolu bir sofrada onu ırnri bas'amnlardır. 'anmıştır. canlanamaz. Beyazlanmış su ile golgede S5 dereee olarsk kaydMılmış görerek dinledim. dinliyerek gör2 Türkiye çok a|ae«l(dır, Ay» tır. beslenen eocuklar, vücudlerinde rupanın ye«illifine, fasllaaıt giİEelli> düm. O çalıp okudükça belki biz Bugün sıcakiıgın blraı haıtflemesi onu göremez oluvorduk Pakat mayüıde 75 ten daha üstün tıtsbette ğine knasla çok çoraktır. Yalnıı Avukat REŞİD ÜLKER bfklerunektedlr. ru taçırlar. Geliıemezler, kuvvetle mahdud bölgelerimiı, bazı hususi» Dun 6ğieden sonra hklk plaj V» me hakkak ki o bizi bizden İyî görüSeyahati nemezler. yordu. Bir ara Toprak koşmasına yctlerile turist celbedebilirler. Aksıre yerlerın» akın errnıjtlr. Türk Tran=atlantiği B'.lhass^ Boğazıçi ve "Vnadolu yaka sırâ geldi Hte toprak, neresinden tutarsa sini iddia edenler, kendilerini alsım tehacıım fazla olmuştur. Benim sadık yariin kara topraktıf. nız tutunus. hayattır. Bu bayTam datırlar. Devlcf Demiryoüan İdaresi Mısramı tekrar ederken sanki bl ' gününde onun âkıbetlerimize sığıTuristlcrin pek an, balayına çık« ze bakıyor gibi ıdi. Şu kıU ile baş | feribot yaptıracak nak olma ivılığrîıden söz eöniye nııç genclerdir. Onlar da, /atcn «a60 gün devam edek olan büyük AMERİKA SeyBhati 13 4/19T.5 tarih ve 6535 No. lt kanun dahil Darrga ReRmıne Deviet Oemiryolları idaresi, Haydar ladı: yim. Btitün bir 8mre yaşama imkam manlığı icjran sayarlar. Asıl ıttüHareketi: 9 Temrnin 1956 Dönüş: 8 Eylul İ955 aid butün kahUfılnrı, Tefsir, Tev İçt. Şu. Dev' Kararlarını, , pa?a ve Sırkeci litasyonları arasında Dost doM diye nlcelere sartldım Veren toprak, sonunda ayıblarırnı himmi, yukarıda bahsetti|iın ihtiyuk vagonlarının naklini fenbotlsrla Benim sadık vfirım kara topraklır. muahyetlere aıd butun hukıimled, madde altlarında Vergi U. K PİRE NAPOLİ BARSELON CEBE«ın tistünü de örtmek gibt bir ha yar kadınlar kalabahğıdıc. Basan vapmâga karar vermiştir. hk fenbot nun ngill madde işaretlerlnı, her maddede resmın »amlı tutayırdan bizi mahrum etmiyor Sade da tekaüde çekilmi}, yorgun ihtiDenlîclMk Bankaıı tejeâhlarında Inja LÎTARIK AFRİKA ve ATLANTİK GÜ2İN KURANEL rını BÖsteren notları ve n sbî resmî hesablama eet\ell~rıle oedavul, zurna çalarak değil, onun yar çiftler var. İşte hedef bu y»ıile iidlı fıhrıstleFi havidir. Banks'ar. Dovlet deireleıi. Noterler, üzerine dikkatimizl sererek yaratıcı lıları oyalamaktır. İstanbııla kadar ADALARINDAN Sonra Bir çuval dolu^u manlfatura 'SADIK BAŞALOĞLU Tapu memurları, avukallar ve bilı ümle ticurct erbabının kocevheHni kuvvetlehdlrfnete çalışa gelmiş vapurlarınrfan çıkmamalui eşyası çatmdı layca kullnnahlle.c&l hlr eserdir. Fl. 8 l.ira. Nikâhlaudılar. lım. VBrhftırnıtın evvell toprsk âhırı gibi bir üzücü vaziyetin miitemaBursada Davudkadı mahalleainde Or, Acıpa\«m topraktır İkisinin arasını onunla diyen olmamasını temın elmcliyiz. Bu geziye pek mahdut volcu ahnncağından müracaat tayolda !f numaralı evde oturan seyyar" İSMAİL AKGÜN MÜESSESELERf pazarcı Sabrı Marangoz. Istanbuldan bersber geçlrirkef) yalnı« benci bir Gerek Floransada ve gîrek sanmasm sırası esas tutulmaktadır. Kayıdlara devam olunuyor. dUvtfU ile kendimizi düşünüp kal atile meşhtır diger memleketlerde RİaıJl bır çuval dolUiu 970 llra kıymeSllumum Matbeacthk ve Kitapçılık Işleri ÖDEME KOLAYLlGlt T A K S İ T L E tındekı mauıfatura eşyasını Buı^ıva mıvalım. Onun da kendine göre tUrlstlere hep dlkkat ettim. Bun"TEŞEKKÜR MerkezCajalofllııServilırpescıt So.24 IstanbulTel. 20968 Rutılrüıkcn, Koprunün Ifalova vapur S hâziran 195S cuma gunu aramızdan muhtat oldugu gldalar bulutlduğu lar, elbette bir dereceye Kadar RaMÜRACAAT: Iskelesınde bılet alacatı iırada bir ke ebediyen ayrılan pek mühterem ve sev| HAK KİTABCVI Bey»/ı» 0«l»er»lt« C««. '»«an nu hatırlayahm. Toprağmı aç bıra fatl'ln Mikel Anj'm ve Vinçi'nia eİSTANBUL ANKARA harâ bırakmıs. ltıeçhUl birl Çuvah alıp HAK K I T A R £ V I (Ba&âlt) AKh*n Csd » t*«an. kan milletler, aç kalmağa mahkuhı serlerine de bakıyorlar. Fftket t«ortadan kav bolmuştur. Polıs, hırsızı gıli annemız HAK KITAOEVI fan.k»araylar Sok. 18 Istanbul TÜRKTURİZM TERMEN TÎCARET durlar. NAİL Hanımefendinin aramaktidır. nm «aat içinde ayaklarma karasn gerek cenaze fflerasımins ve gerekse SEYAHAT ACENTASI ve TURİZM BÜROSU Ihlyor, etraflanna fiSt gezdtrlyorlar. KUçük Sahne Müdürü evtmlte gtlefek. mekUlb. telgraf ve Oturacak ferahfeza yer anyorltf. Beyoğlu, TepebB^t, Meşrutivet Ziya Gökalp Caddesl İşkut Amerıkat) hOkumetlnn davetlısi 6İB" leleforıla dsrln aCımızı paylaşan butun MEVLİD İ«te bu bizde yoktur. Cad. 52 54 Telefon: 42305 Han No '20 Teleforr 22160 ralt Uç ayaRnberl Amtrlkbn cep Ityat do6t Ve akrabalarıma ayrı ayrı teşekOnların oturabilecekleri, oturdtlk. oiduğundar rourında ve Holiywood da tetkıkler ya kure teessurumüz msnl Tel« • TÜRK TURİZM Telg. TERMEN ANKARA Rahrnetli bahamız şehrlmlzin eski tan sonra rnemnun kalacaklan rer* pan Kuçuk Sahne Mudurü Galib Son pazetenız vasıtasıle iblâğını rlca edec manııatura tacirlerinden r, tll. dun gece $ehrjmİ2e dSnrnllştür. ler, anrak, Pariste, Viyanada, Ro« Oğlu' Asım Aslanhan ttıada. hattâ Attnada standard uiı» Bir kiz kcndisini vapurdnn dcnize VKLİ nAZNEDAK'ın munelerini gördüfümiu ,ekild« aiarak intihar etti veıatınm 15 incl senei devriyesine mü meydanlara tafMış aJairanga knh* OekÜdarda Ayaznı» serntlnfle Tahrlsadıf 12 hazıraB 955 pazar günıi ogle rije îokağında 14 numarh evde hil , ttamazıhı müteakıb Fat'th Dülferzade Ca velerdir: Renk renk ernsiyeıcH me çllık yapan Suphıye ısmınae 16 ya ' miinde H&fı* Esad Gredeli. Hafız Zekı vardır. Renk renk rahat koiluklkn, Iinda blr kiz, dün aaat ll.W de «Tar i Altın ve Hafız Kâni Karaca tarafınc*an renk renk örtüleri vardır. Aralan /ınevn» vapuru ile Üskudardan Befık ı Mevlıdi Nebevî okunacaSıhda^ akraba çiçek saksılarile aynlmıştır. Turist la^i giderken kendıstn! dentze atarak ; yakınlarımıa ve dor.larımızU din bunları bizim Taksim meydarumızınJhaı etnıiitlr. MUntehlr Rııın eftsedi. kard^Slerimlzdeft arcu MıJrutAnlafın da, Beyazıdımızda, Gülhanemiıde, tetrlflerl rica olunur. rnmalarB r.ıgmen bulunamamıltır. riâbütün tahillerimizde, bütün takele29 AĞUSTOSTA dlse etrafındn MuüıieiuntuınıUk t&hkıkat | Olullaıi yapnıaktadır. j lerltnizde görürse, kendini alrçiltıu| FaHhte Dari'resafaka caddesinde 5? 1 dekorları ortasında hisseder. Yertt* numaralı evae o'ufan Riza YazıcioglU| Dr. A. Fikret Kandemîr | lan baraklannı dinletir. Bu muesnun hbmetiîis! 16 yajıhda Aytel Yıl», seseieri açacak müteşebbisierdeal dız inpiınde blr kı« (IB saçlarınl RpsRontgen Mütehaseısı tekrarlıyorura vergi ve resittı al» tırmek ıslenıif. bu yuzöen «ıkan ıtıuMuayenehane: Takeim, Sıranakşa «onunda kendisini 3 üncü katRiamalıdır. Alaturka kahve, aUu tan sottpjŞa atrnıjtıf. selviler Cad. 66 Apt. kat 1 franga dondıırma, mahallcH, tkAisel baygın b.r vazıyette Gureba j (Normandia karşısı) îaat 14 vukgogsü turiste elvermez. Turist, h^stanesıne yatırılmış, bu hâdıse »traten sonra. kendi gidalartnı arıyor, çünkü ilı> fındft da »dlf tlıkibata b»|lawmstır tiyarlamış bir kırk yıllık Yanidir. (10.000 5 0 0 1 0 0 5 0 2 5 ll'llık IVramlyeler) Bu ya.ştân lonra çesniIeHmize alıHA7İRAN i: ŞEVVAI 21 ÖLÜM şamaz. Ona kendi istediğini vermeli. Hırsızhk vakaları artıvor HASAN ÂLİ YÜCEL \ T ATLAS YAYINEV1 YimTTAŞLfK BİLCİSİ HasanÂli YüceL Rakım Çalapala ^efik Fil?rNHi ve Oetvelli NERtKA Eesmi EiîiIiyaSı s/s SUS ile KANADA HAÜFAX BOSTON NEWYORK 1000 TALİHLİYE 40.000 LİRA TÜRK EKSPRES BANK ATLAS YAYINEVI f 5 V. S. • o | t 1 s «2: t 4 2S'11.14' 16 14 19.4! 1144 1 2 03 ] 8.47 4.S3; 8.3312601 2 03] Neşretmi* olduğu İlk ve Ortaokul Kitabîarına ^österdikleri rağbet ve teveccüh dolayısile, »ayın öğretmenlere teşekkürlerini sunar, gerek ögretmenler. gerek öğrenciler îcîn mesut tatil dîler. Acnanın yanınd», onun ellerinin, dudaklarmiD teması ile hlssettıği muazzam saadet. bugüne kadar adım)annı idare eden fıkirleri, prensip'erı, kararlsrı silmiş, onu eadece hislerine maglub, Adnanm B«ularına tâbi blı 6şık haline getırmi|ti. Sevdiği adamdan uzakken kendinde bitmeıs tükenrne» müMOtie kabıl yetı olduğuna Inanan Loran* AHnanla buluFtuktan sonra, o kuvvet attık dByanamıyftrak, ne o 80 '• lerin sürükllyebilece|l netieelc 1, m istikbfttt. ne de geçmlşi dü$üiipmtden ^nr'pıi ,| kn|inmı^ ve • ıir> iv* tin sdBdcUrf bütün ruhu v« kklbı ile maftlAb elrıunu . IV Yaprakların arasından «ızan güneş, genc kızın îaçlarında gMiniyor yanklarını okşuyor, çıplsk kollannı uıtıyordu. Loraru, çimenltıın üzerine konmuş şezlongda unnm s kapalı gö*leHnin ' Önünden Beçen hatıraları blr ftlm seyreder eibi jâkib etmeğe çahçıyordu. Kslhjpi dolduran o saatleri bütün ömrünce Mesud bir tebessumle gözlerini di. ne de hiç kirnse, Bömdüğü o ediyor ena açılan kollara Bokulaaçtı: Kayır, rüya gorintiyerdu. Ad hitı'alsn kurcetamamalı idi.. Lo rak. baMl&nna btitün kalbinln «ev nan, y&Mndaki fezloneda üzstımıç. rsns. ona venveni bir hig taftıtmış gismi köVmağa çalı»ıyordu. Adnan yere. çimenin üîtüne otur ona bakıvordu Eğildi. Loransm in tı Kuvve'li, örürie Beçilemiyen bir ce elini avtırlan srasına alarak du t»7ibe. ruhunun derinliâine doğru mu?tu. Löfang. yanıns yerle?ti. dakların? sötürdü: ofıu her an birar daha fazla eeken, Farkına bile varmadan. başı, genc Dlnlendin rni yavrum? diye otıa veniden yaşama arrusu veren, adamlfi omzundaki yerini buimu$» tanıdıkca daha eok tanımak iete tu. Dayandıgı bu geniş omuz, genc sordu. kadına sükunet gettrtyor, hislerine Adnen bilser» ne kadar rnes ğini aşılayan. mücadele edemediSi. mâni olamsdıgı bir histi O hisse hutut veriyordu.. Son gtinlerde sar udum.. fettigi gayretlerden «onra, bu raGenc adam cevab vermedi. Yal «sevgi» veva «saadet» demek isiazan: BLKLN BÜKTAŞ hathğa muhtaedı.. M. Dubois'dan faklamak için, fırsat buldukça, on mek.. BUtün gayesl, o in;ana azamî nız parmaklarını daha kuvvetle temiyordu. O keümeleri kullanma izin alarak, bu hafta söhunu AdSikmakla tttttıa etti. Adnan o keli dlkça Lorsns onun olmakta devam ları tekrar görmeğe. en ufak tefer vsktini hagredebllmek, onu menud rıanla beraber geçirebilmek için ruatına kadar hatırlamağa, yeniden etmek. onun için yaşamak ve ondan rr.eyi söylemekten çekiniyordu. Bu edecekt!. B\mdan emmdi Tılsımı akla karâVı secmisti. Nihayet şeflüç hafta boznrsa Lnrnnî rmıhakkak hsvatınzehlrini ediyordu.> ni kandırabilmiş. MilaflO'dsn yirmi kalınca tekraidan çıkacaktı. Burdan eonra. Ad kilometre uzskteki bu kır evine j dır içinde yBşadıgı Uc haftn .vvel bu re< m !, ierek vaktlni doîdunnak.. Sev onmfc Epçpbilecek bir hsyatl ge'ebilmlşlerdi.. j şendîtıi kenrtt hHlerini de katarak, lî'îii'îfina hüe vartnadân »ah fnaktan korkuvordu. Saadet. Ad j tifin. han ftnu vaktlle tstmişh,. O güriler I , dahi Istemiyordu.. Ba|ıgıs, v«ıdu Daha ılya«etm!n temfell oîan her ttirlü gö Şimdi, beraber geçirdikleri her i bk i üd çok getide, başka bir dünVadâ, b , lanfnadan. konuffnadan. onu iielebaş evveıki gÜnlei'l «ıiımrıl4 havatı, Ad feıagHt etmek, »aadeU, yorsaat saadetihi bir kat daha arttlrinanın edasıni glfdlği daklknda « n gunlulu. Üzüntü v« tevlnei onunla kq bir insan tarpfmdan vaşanmıştı.. j h ef ) muhafaEa edebilmek.. yor, gözlerlni parlatarak, bütün yüki paylaçmak.. Sevmek.. Benltğini dün Pek fenc Vâsında «Saadet» In ne ı Yaklastıöı «ezlonedan get>c kadı O dakikadan itibaren hâkfm ola yadan ayıran, etrafını taran eam demek oldueunu anlamıştı. Kîvme'1 ö l kaldırdı. İçinden taşsn, tarif ede züne baska bir ifade veriyorm Eftrzu Ve kuVvctl» vinden. e''esinden. içtode» ütak, bif küvvet LoPBtijıı e«ki kafegi kırmak, elğerlerini gererek tinl bllmesine veklt bulamadan fhedlBi Herin Çlkartarak yepyeni bir temlz hava elmak, insanları, ağöc kaybetmisti Saadetin sağlam bir his Lor?nsı kucaklâdi.. Onu kolları ara* daldığı bu yenl âlem, Loransa A'â•iı/ıB'ı hftühe aetlıml;, gotüşlei'i, h:s lan, çieekleri, kuşlan yenl göglerle olmariıSrftl, devSrn edefnlvecejMni. gınfla sımsıki tutarkpn kalblndert şüncelerini. histerini, sevgisini olhekVnmedik gellıa. avnı neler ge^iyordu.. Bir fıîiına •"' »rtniftr' aıt^ikçe drtan blr ee görmek.. Gayret iarfetmeden. *evkgibi dusu gibi gösterfnesi için yardirn süratîe yok olabüeeğlni billyoi'du benlielnı sHfsan bu hisleri anlat» ediyordü.. Bununla, »eveudiyetinl reyana kapılarak, onu bilmedlğl, îe, bile onunk'ne ayar et Cıva gihl elden kaysn saadeti any töüavvur edemedığı, duşunefrı§dl|i maktan lcizdi. Buhlat öy!e deriri, bile bilmediği muazzarn bh neşe i â mek.. Senelerin, hâdlgelerin, haya maktan bile ürküyordu Ona inatısn blr yola «evketmi|ti. Kendini bu 6vle glrift, öyle kuvvetll bağlard» kaynagi bulmuf, onun verdiği seceıeyana kaptırmiî, ve onun bera tın, omztına ta*ylk eden yükünü bir e>=ki Adnan on sene evvel olmtlstü. ki. hiçbir keliffle Siddetini ve sa vmcle çahsiyeti tamametı değişmi|berlnde «etlıiiei umidleri. rüyaları, «ilklele atarak, inancla, «raniyetle, Yerini, aeı teerilbed§n geemlş. da mimiyetini ifade edemezdi. ti Adnanm sevgisine dayandığı velhasıl o tartıans kanar mevcudi kuv\'etle. bir yumrukla kınlmış kiklarm kıytnetini bilerek yaşiLorans setıc ad "nın bu sükutuna miiddetçe. kendisirıf dünyanın en eamdân dı|Brıya bakablimek.. Lo ysB fakat onîara asîa tttrnnd etrnivetlnrteh blhabe. oldıı|u hUlerl ken absmıştı. Onun bir kelirne feoyle»! rnesud kadM) addediyor, her güç> dlne maleimlçt! Sevmek... ömrü» raru bu hiııi bir gün duyabilmek yen bir Adnanâ bsrpkfnıştı MâziSi ümidlle çırpınmıg, yalnuü onun uğ yslniz kendlslne aiddi. Ondaîi Lo tneden yaklaştığj anlarda en mesud lüğü, her maniayı yenebileeeğinden nün her dâkikasmı. rühunun her Olrluğunu anlıyordu Gozlerihde o» emin oluyordu. Artık hayat onu heyeeanınj, gününün her iaatini, runda yaıam(«tı.. Tuıaklann güç ransa kst'lvyen bahsetmlveeekti. O kuduğu hısler. ona eh heyecanh korkutmuyordu. utikbale aeık gösbütün meşgalesini yalmz bir kişi, l i d t i i , uıun, harab ediel, bitHiez hâttraîarmı kalbtein en çlziı $ tükenmez yoîculugunun, nihayet sıne saklayabilmek İçin Seneleree aşk kelimeleflnden &*>hk tesi*U g»î yalnız bir insana nazaran idare etCArkau yar) artık inttuni|tı.. ugr«|mi|tı. Bundaa sonra ne ken llyordu» O da »yoJ f«kUd« hareket. Deviet Denlayolları Süvarnerinden Nitekim her yerde öyle yapıyormerhum Hıkmet Kaptan eçi, Suzan lar: Selcenln ve Mehmed Said Oazioğlunun Floransa gibi eskiliğile, an'anedanneleri, fikmel Selcenin kayınvalideHgile meşhur bir şehrin «Verdi •si. Atillâ Selcenin ahneannetl perntı» binasmda bir Amerikan taHATİCE ŞAYESTE GAZİOĞLU hafhklan revüsü açmışlar. İtalyaVı 11 haîiran günu Hakkın rahrnStine ka gezmege grlmiş turistler, operadan VüsmuŞtyr. Cenaıesl bugttn Siçli Ca «lyade 15te bu nıaskaralıklara tt|üfflilnden ifclnai namazınl IBOteakıb kaldırılarak l'erlköy mezBHığına def Şfiyor. nedtîeeetftlr Allah rahmet eyliye. Konuk bulduğunu yer ama, tüÇel#ntt gStiaerilmemesl flca elunuı. rist ahştıgını ister .. Ailesi TurİEin sanayiinde muvaffak *!muş memlekeller bu srrn keşfetnJşler. Kendi hususiyetlerini nr«u eoen pek meraklılara sunuyöfİar. BeynelmUel şekilde alısılmış neıneieri, beynelmilel fiatlarla, beyuelGün zâjfmrJa mileî usulierle sunuyorlar Onların Açtıracağmız 150 Liralık tecrübelerinden biz de toifade ethesabla rae'ıjiz. Varsın perşembe ökuh, ÇSrîembadır çarşamba demellvl». KALAMIŞ Apartımanının ilk dairesini k&zanabilirsiniz. Aynca (Vâ.NÛ) SARIYERDE 10 ARSA ile olorun pafa ikrâmiyeleri HL\IDK TUGGAÇ Ue ALÂ6DÖİN SANAMA Nişanlandılar. fctanbül '1 CUMHÜHİÎET Küshan 15 kuruştur Abone şeraiti Türklye Maric Senelık Aitı syltk 0c âYhS Bir ayhtt Ura Kc 42 no istsnbul Bankası tt ** İ2UII 1â0 lade olunmaz. ıeşretfllsiTi edılmesiin i'^etemıze «Snderıl eVrak 'if yarıiar liânlardau BimUUrtt Kabul edllmer. ü 1 KR A T Lıra Ü l . 8100 4İİSO İ4W) S l>0
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle