12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
umhuriyet f * GIİLHAN BÜROMÜfeDÂ HESAP AÇARAK HEDÎYELER AL 30 aoco nJ sayı İ 1.089 KURUCUSU! TTJNUS RAOİ Tslgraf ve mektub adresı Cumhunvet Istanbul Posta kutusu îstanbul No 246 Telefoalar Umumi Santrsl Numarası 24298 Yazı Ulen 24299 Matbaa 24290 Pazar 12 Haziran 1955 DOĞUBA A. P.,, ye göre Amerika redi talebimizi reddetti Amerikan Ajansı, Washington resmî şahsiyet'erine atfen iktisadî kalkınma kararlarımız hakkında bir takım sert ve versı'7 mülâhazalar da ileri sürüyor Washıngton 11 ( \ P ) Bırle«ık \menka Tuıkıyevp vaptıgi ıktı«adî yardunı fe\kaladcden "() mılvon dolar aıttıımış fakal Turknenın Ameııkan hukumet nden ıstedıgı 300 mıhon doIdtıık kipdı\ı reddetmıştır Bu avın 30 unda sona ermekte olan roalî yıl i"inde \apılrrakta olan 70 mıl\on dolaılık ıktı adî vardım Tuıkıyenın harıci malî duıumunun cıddıleşmpkte olnugu bu sıra'arda ypdek paralar ve fabrıkaları ıçın luzumlu başlıca madaelerı alabılmpsıne ırnkân vermek ıçm 100 mıi\on dolara çıkanlmıştır Aynı zamanda Bırleşık Amerika resmı 4rVasi Sa 7 Su 2 de aışıla<,(ıgımız ıktısarif Kiiçluklerın ka>n<ıgı malumdur Pı\a>adakı para holhıju ıslıhlakın gemşlemesıne t e dnvı/ sarfnatının kabar masına sebebıvet vemıısiır Ithalat mallarına laglıel çogalmı; U kal ıhracal ınkı,af edememı^tır Dı$ tıraret acıgıııın agırlaşması nm/nıın bır kamlıiMp bııhranı va. ralmı^tı Ihrarultan plde edılen do\ı/ hasılah ıle halkın ılıtıvaçlarım laMkıle karşılamaga kısa va delı dı; bnrrları lasfı%e etmpge \t SMII Mmandj >enı tesısler kurmağa ımkan kalmamı<,ttr Harırı ledıj e ^artlarını ferahUtmak \ P kal kınma hamlesını de\ am rttırmt k ıırrıı ıktısartı \aıdıının nrHırılması Amerıkadan ıstfnmı>tır K Kredi (0 Bayarın Lübnam ziyareti (•enış bır program ha/ırtandısM açıklanıjor 3evrut 11 (A P ) Turkıye vlet Reısı Celâl Bavar 16 hazından ıtıbaren başlavacak r<»sml lyaretı sırasında, halen tosbıt dılmekte olan program eeıtgınre Lubnamm butun mıntakalarını go lecektır ' Arkası Sa. 7, Su 4 tt Kredinin reddi asılsız mı? Şehrimizdeki alâkalı çevrelerin dün geoe verdikleri malumat Fatın Ruştıı Zorhı bugun \ewYork tan hareket edhor Iıtaret Vekilı Sılkı Yırtalı D P Balıkpsır koııgresıne başkanlık Amerikan \ Hiriınnııııı <<rllırılnıa M hakkmda >npılan mııraraatın lı/ıın mıı/Hkeıeleıe >ol »<,tıgı gorulmeklrdır Mıt7akf ırlerın u/aması ımıtearidıri spbelılprden ılerı Celmıstır Bu sehehlenn hasında. ıktreadı Mırriırıı prııgramınııı tathık mnddplını riolrtıırmtl^ «İMıısı rık. rpHılplııln Axrupa>H \ardım lahstsatının ındınldıgı ve ımmmelptpıın tasfi\evp tahı tııluldugu hıı dev Kongrede konuşan Zıihtü Velibeşe de, C. H. P. Genel Sekreterinin *on bcrede Tıırknr u<, vıi' mılvon dolaı falplı etmıslıı Tam sofradan kal yanatile Amerikalılara «bize kredı vermeyin» demek ittediğinî, bu hareketi kılaragı sırada aılf ferdlerınrirn vatanseverlikle telif edemediğini söyledi bırı doMnadıgını scv»ler*e trnrere VI (ekım ale«p kmmıtk VP>» IO. kanfadan yemek getırlmek ırab Ispaıta 11 (Telefonla) D P lllbır hava ıçınde geçmıştır Okunan pdpcpgı ulnıdır VVashınslnn hu Uongıesı bugun tahmınierın hılâfı fa8İı\et laporunda mebusların par kıımrtı I temmıi7da Mirıırlııgp gı n,, \e Ispartada Mmdı\e kadar go j Üye malı jardımda bulunmadıklan, rpıpk \pnı hıı(cp\ı VP vardım prog rulmemış ve alı^ılmamış çok seıt j Arkan Sa 7, Su 1 de lamını Tıırknpnın lalplıı U7enne dpoı^l'rchılniPİ. mrvkiındp rfegıldır Amprıkaııiıı aıuak hıı\ıık ıııalı mııp<>srst*ler nezdınde teşebhıısp gprmek >uretılp bır mıklar borç 8İmami7i kolav laştırması ihrımal dahılındpdir FFRIDIN EKGIN lntıhar ettıgı bildırılen bır genı mnhendıs odasında olu hulundıı &a 7 Su i te) Bir kaçakçı şebekesini yakalamağa memur Eınnifakat tahanca bır be>az gomleklı (•) B ı nanale \ m e n k a n ı n ı^ted gıyet ekipinin ele geçırdîğı 467 kılo afyondan 385 tarafından kaçırıldı D. P. İsparta Kongresinde mebuslara ağır hücumlar VVashıngtonoan taleb ettığımız 300 mılyon dolaılık kredı meselesı etıahnda cerejan eden Turk Ameııkatı muzakei">leıırı yakından takıb eden çevreıer, bu muzakereleun sona ermed gını dun gece salahatle açıklamışlardır. Bu mevzu hakkında şa tafsılât 1955 Avrupa Guzellık Kralıçesı I Helsınkı 11 (AP) Sıyah saçlı \ erılmıştıı Fınlandna guzelı Inga B Soedeberg musabakasında dıger 12 kıza tercı« Bırleşık Ame ,K» bıze sene bu gece burada yapılan Avrupa Gı hen Fmlandıya guzelının bıııncı ol de vapmakta oldugu 70 mılyon do zellık Musabakasmda 8 bın kışılı^ ması burada beklenılmedık bır hâlarlık yardımı 30 müyon dolar ılâ bır kalabalık ve hakemlerm takdır dıse teşkıl etmıştır Inga vuvarlak vesıle 100 mılyona çıkarmıştır Bu I lprını kazanarak Avrupanın en gu vuzlu ve kalın kara kaşlı bir kızmemnunı\et verıcı bır netıcedır zel kızı ılân edılmıştır dır Avnı zamanda bunun Amerıkadan Defıle sııisında daha zıyade ka Musabakanın favorıs) sıyah goztaleb ettığîmız 300 mılvon dolarlık lu ruck auzelı Suna Solcy ıkıncı dınlar tarahndan alkışlanmıştır kredı ıle hıç bır aUka=ı da vokolmııs uçunculuk Fransız guzelı Fınlandıvalı kız dehlede evvela St 7 Sıı S te Monıque Lambert e verilmıştır Arkast Sa 7 Su 3 .e Suna Soley Avrupa ikinci güzeli seçildi Günaltay istifa sebebini anlatıyor \ihad Erim meselesi C. H P. Ha^si>et Dıvanında gornşulurken, Dı\an azası bulunmak ıstemedunn CHP hajsıyet dıvanı başkanlıgından ıstıfa ettıgını bıldırdıgıını» Şemseddın Günaltay ıstıfasının sebeblerı hakkmda kendısıle konuşan bır arkadaşımıza şunları so>lemi|tır Arkası Sa. 7 Su 4 te Telefoto CUMHURIYET Helsınkı Frankfurt Manbtıl Dun gecekı musabakada Avrupa bırıncı. ıkmcı ve uçuncusu «oldan «aea Fransız Lambert, Avrupa jruzelı Fınlı Brıtt tarafından tebrık edılırken Suna Solev merdıvenlerden ıniror Esrarlı A*von kacakçıhğı yapan bir öliim hâdisesi Emniyet memurlanî kilosunu Suriyeh kaçakçılara sattığı anlaşıldı C.H.P. Meclssinin diinkü kararları Kurultay ağustosta toplanacak, Günaltayın Haysiyet Divanır? verilmesi görüşüldü. fakat neticeye varılamadı Ankara 11 (Telefonla) C H P Teclı«ı bugun saat 10 da toplanank çalışmalarına devam etmıştır 'artı Meclısmın bugunku toplantıında muzakerelerın merkez sıkleını ıktıdar partısının umumî polıkası teşkıl etmıştır Bu mevzuda «oz alan Partı Mec^ı uvelerı C H P nın bellı başlı \pselelerı olan hakım temmatı seım \e basın kanunlan mevzuları mız 300 mılvop ıolarlık kredıvı reddederek ıkt ^ n ı \atHımı 30 mılvon dolaı aıtı m^Wİ? ıktıfa e s l e d g ı m bıl0 ı*p hahe dep o\ve] vazılmıştır Habçr 'P°V\ jd et^ ri*h ^ u nprıce\ cro > #uran mıızakeıplprın *evrı hflkkında avdınlatıcı malıımatı muhte\ı nldngıın dan Tiakaıenın knnıılm^^ı fa\d3iı go Dun gece Be\oglımda henuz mahıvetı ıvıce anlaşılmnan bır ohım \Talatya 11 (Telefonla) Şehıı Emnıvet Mudur \ekıh Recab Da hadısesı olmu^tuı Bejoglunda Almız Cumhurı\et Savcıhgı muhım yıoglu ıle bır kaç emnıvet memu jon çıkmazında 4 numaıah Meıkez bır kaçakçıhk hadı=esınp el kov.runun dahıl bulutıdugu tahmır apartımanınm dorduncu katında muş bukmmaktadır Içlerm"ie Arkası Sa 7 Su ! de Arkası Sa 7 S>ı 3 t e Bu resimlerin yazılarını okumak isfjyorsanız... Fazla! Aue çatılau altında sık stk cereyan eden tahne'erden oldugu ıçın hepımnce malumdur Eılad, babaiındau yo gelecek haflahklauna mahsvben borç yahnd da açık tan bır mıklar lave harçuk ıstem ştır Baba ka»'artıi çatar, edasma her zamanktnden jazla bır addmet haıaiı terdıkten ."t ra agır agır komışmaga ba^lar' Bak eılâdım k'ilagı ' aç da duıle' Gıafnrı hrç begenmtyorum Yorgaıinı goıe ayak uatmıyorMiıi. Hat tahgın şu kadar saıf'yaun onun uç mıslı I^inj )ıara tdr Bı gıdişle fen ı« iıtt ır< D Sımdıden bır bvcçe sabı o'mıılı, ıradını masratına uyduımaga çaUşwah> ' Amerıkanın ısted g mız 300 mılyonhık kredıyı reddett gı haberımn lerıh? şekh b r e bu sahneyı hatıriattı Haber dogru ıse ve ılerı sunden mulâhazalaı hakıkaten Amerikan resmı ^eırelennın dufuııceîerı ıse b« nokta u~e ınıde bıraz duımak ıSıen: Para Amenkanın olduguna gore, verıp ı ermıyecegın. tayın etmek de bıftabı onun hakkıdır Ancak red karaııııı îakıb eden hay ı şıddetl pederane nasihatler, ancak bır aıle çatısı altında yaftjık alabılır Ikt mustak cumhu r'i/et meızu. bahioh rs<. b ı hayh yersıt 1 e soğuk kaçar. Hollywood dün Topkapı Sarayına taşındı! Spor tarihiıtin SOMET LLÇ1SI VBLAİE1TF Memleketımızdekı So\vet Elçısı Bons Potserop oun beraberınde îstanbul Kon^olo^u oldugu halde Valı ve Beledıve Reıs vekılı pro •Vmerıkalıların bır sozu vardır Dunj a kuçuktur > derler Bunfe«or Gokavı makamında zıyare an en aşağı beş altı sene e\ve!tmıştır 6 senedenben Valı bu'u nan Gokas ık dpfa olarak bır So\ h Cıhangırde < Aero Palas > aalı bır otehn Bogaza bakan balkonuiiyet elçısı tarafprdan zıvaret edı da Ameııkah fılm jıldızı "ılaıne nı ele alarak lejımın esat unsurlannı teşkıl eden bu hususların ıktıdar tarafından ele alınmasının luzumu uzerınde ısrarla durmuşlardır 3 unru Ordu Kararsah \t Bunu tpkıben Başvekıl Adnan Kurmav Başkanlık Menderes ı n Amerikan Ins ajansı binası ^ andı Umum Mudurune verdıgı bevanatm (tedrıcı ve makul bır demokraKoma 11 <Telefonla» Bu aksıye gıdecegız) cumlesı ele alınaşam saat 19 30 da çıkan ve geç Arkası Sa. 7, Su 5 te vakte kadar devam eden bır vangm nehcesmde 3 uncu ordu karareâh ve Kurmav Başkanlık binası Sa 7 Su R da Koııvmla bttyük bir yangın Amcrikal? yıldırlar, Elaine Shepard'm rejisörluğü altında, tclevizyon için bir film çevirdiıer en f eci kazası Parıs 11 (R) Spor tanhınin en fecı kazası bugun (Le Mars) otomo bıl varışında vukua gelnuştır Yarış otomobıllerınden bırı son suratle vaıış pıstmden fırlamış, seyırcıler arasına dalmıştır Otomobılın bazı parçaları omuz hızasında kavıs çıze Shepard ıle konuşurken oana rek sağa sola yavıldıgından oienle« Istanbulu çok sevdım, Dıı rın savısı vussek olmuş v e bazılamezsınız hem de ne kadar' Eger rınm da başlarının kaptuklan gogıdersem gene geleceğımı dtmı^t' rulmuştur Son haberlere gore 7P Evet, ışte dunya kuçukmus1 Sne nlu ve 150 yaralı vardır Arkav Sa 7 Su l rie Avrupa basketbol şampiyonası Bugun Lukscmburg, jarın Danımarka, salıja Fransa, per^emhr gunu de Isveçle karştlaşacagiz Budapeşte 11 (O Solakoglu te lefonla bıldııı\or) Bugun butun gazeteleı takımımızın dun Macarıstana karşı çıkaıdıgı guzel o^*unu ovmekle nıtıremıjorlar Burada umuT kanaat Turk takımının 1tal' a kaışısında bır talıhsızhge kur ban gıttıgı merkezınde Takımımızın hnal grupvna gııememesı kotu bır şans olarak belırtıhvor Fınal grupu ıle dıger grupların kuı alan bugun çekıldı Bız bu kuı ada şanssızdık Kur a netıcesı grup lar şoyle ayrıldılar Sa, 7, Su. S d« , !/ Kore Tugayımız Gıttı Haffalık ilâvemizi müvezzilerdeıt isfeyiniz i^ore tuga\ımızın Uk B ka£llesı d u n Izm ırden k a l k a n 30 bın tonhık Amerikan naklıje gemi'ile hareket etmis ve parlak bir torenle ugurlanmıgtır Merasıme saat 14 te bandonun taldıgı ve bırlıgımızın hep bır agızdan soyledıgı Istiklal Mar s ıle başlanmi:.tır Ikınci Yurdıcı Bolge Komutanı Korgeneral Cemal Gur«el ve Beledıve Reısı Dr Akcn.ek bırer hıtabe ırad etmışlerdır Ugurlama meıaMmınde Devlet Vekilı Mukerrem Sarol da bulunmuştur Resımde, hareketten ev\el bır veda sahnesı gorulmektedır T..«.«..«»^ Oîli: J n c ı Amerıkalı yılduUr Elaın Shepard'ın rejısorlug u altında Topkapı Sarajında V erken
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle