13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
rtfMHIJMİİJCÎ DÜNYit Rusların Koka Kola'ya karşı açtıkları soğuk harbin içyüzü ve neticesi Sağırlar ve dilsizlerle konuşup, anlaşmak için yeni usuüer Çocuklarda rekâketi gideren okullar da açıldı, bunlarda yaptırıian temrinlerin oyun şekline sokulması çocuklarm çok hoşlarma gidiyor KckaKola, >ımpi ve Am kacia olduğu kadar aeğilse ae, b;zım memleketimizde de oldukça meşhurdur. Fakat, gazozdaa biraz farkh bir içkiain soğuk harbe mevzu teşkil edeceği hemen hiç kim•enin aklma gelmez. Komünist propagandasına bakıj Dilsiz çocuklara konuşmayı öğkilde çıkacağını göstermeğe yarahısa, Amerikalılar KokaKola ile reten okul olduğu gibi peltek dıllı. yaa aynalar da var. Bu aynajann emperyalist arzularıru yerine gekarşısrnda meselâ «Ş» harfini «S» tirmeye çalışmaktadırlar. Böyle şey kekeme çocukları da doğru koaujolarak telâffuz eden bir çocuğa ağolur mu deyip geçmeyin. Zira Sovmaya ahjuıan okul var. zını nasıl açıp kapayacağı öğretiliyetler, Amerika aleyhtarı propagan Birincisinde sağırlık ve dilsizliğe yor. Ağzin açdıp kapanması harfin dalarında atom bombasından bir galebe çalınmıştır. Bu noksanlıkverdiği sadaya Böre sekillendiği i<in kere bahsediyorlarsa, KokaKolalardan kurtulu.su, akıllıca düjunülayna eksersizleri ayn ayrı ve bildan on defa bahsetmektedirler. müş, tatbikatia güzel neticeler verhassa telâffuzu güç harfler üzerinSonra Kızıllar atom bombasuun miş bir cihaz temin etmektedir de yapılıyor. gözle görülmemesine rağmen, KoDilsizin boynuna astığı küçük bir kaKola'nın milyonlarca insanıa Aynca bir saman çöpünü burunbatarya ile ağız ve kulağına yapışık hayatına girmesinden istifade etla üst dudak arasına sıkıştırıp düufak bir mikrofon tertibatı konumektedirleı. şürmemâk gayreti, kekeme çocuğun şup anlaşma?ını 3e§lamaktadır. OKokaKoia bugün epeyce me§rlilini düzeltm«de yardım ediyor. nunla çocuklar yalnız öğretmenin hur olmuş bir içkidir. Avrupada Böyle bir yansmanı» da çocuklara sözlerini anlanuyor; aynı zamanda nereve giderseniz gidin, onun renk verdigi ı«vk diğ«r yanşmalar kakonuşabiliyorlar. Şöyle ki ögretli reklâmlan ile karşılagırsınız, gedar büyüktür. Lâkin faydasını, omemin »«ylediklerini tekrar eden celeri KokaKola kelimelerini tayun tarikile elde edilen büyük kafiyan neon lâmbalan gözlerinizi j çocuk âletin kontrol rmkânlarından zanclar arasına katmak daha yerinkamaşürır. Japonyada. Hindistan ' faydalanarak kelimeleri doğru tede olur. da. Küba ve Mısıida da vaziyet ay j lâffuz edip etmediğini kestirebili Samaru burnunda uzun zaman mdır. İşte bu yüzden Sovyetler ] yor. tutabilen çocuk yanşın galibidir KokaKoia içkisinde Amerikayı J ama kekemelikten kurtulma işinin Bilindiği gibi dilsiz okullarında «emboüeştirmek istemektedirler. j de en iyi başancısıdır. Bu temrinşimdiye kadar yapılan dudak hareAvrupahlara, Amerikalüarın Kodan maksadm dudağı işletmek olketlerine inhisar edyordu. Yani koka Kola arkasında büyük bir gizli ; duğunu söylemeğe hacet yoktur. nuşanm ağız hareketleri dilsizle servis tesis ettikleri aşılanmıştır j Çünkü doştru ve açık konuşma. dil anlaşmada rol oynuyor ve buna KokaKola mumessilleri, hattâ kadar dudaklann işlekliğine bağh KokaKola taşıyan kamyonların | eklenen el işaretleri d* konuşmaya bir hünerdir. şorörleri dahi «Amerikan casuslan» j sarahat veriyordu. İlâve edildiğine 9Öre tedavi ve olarak tanıtıimaktadır. Bu kam , yetişme tarzının muvaffakıyetli olŞimdi öğretmenle çocuğu birbipanya o kadar tnüthiş bir hale soPeltek dilli çocukları doğru konuşmava ahştıran bir ekzersiz ması için işe erken başlanmalıdır. rine mikrofon bağlamaktadir. Cihakulmuştur ki, susuzluğunu gideıitibarile bir terbiye, hattâ bir teda ne kurmayı hedef tutan bu idman | yor. Kusurluyu daha az kusurlu ol Bu türlü çocuklar daha ilk okul zın kulaklığj işitmeye, ağızhğı da mek ıçın KokaKola içen bir kimMücadele. bilhassa bu Amerikan gaz«zıınıı autak sotı zamaniarda rno konuşmaya yardımcıdır. Sağır ve vi işidir. Akıcı bir öile sahib kılmak lar sayesinde nefse ıtimad çoğalı ' maya zorlayan bu duygu ile deçağında ele alınmah, 1vaktin 5 geçise. etra fındakilerin nazarı dikkarilrnemesine div1"f c 5 '^" 1 ''' vtrmiş olao Franjada cereyao etti. Resim. Amerikalılann bir propa dilsizleri ilk defa kelime ve sesiçin doğuştan peltek çocukları mev yor. Rekabet duygusu da çocukla , sağlamlar arasına karışıyor. ticıi çekmektedir. tolun ALPTEKİN rm inkişafmda mühim rol oynu ' Okulda her harfin ağızdan ne şeganda fotofrafım ga»teriyor dünyasile kaynastıran âlet Alman zu edinmiştir. Gayet tabiidir ki çok Kızıl propagandacıları. Kokasabır ister. Hamburgda açıldığı bilKola nın içerisinde X7 adını ver Avusturya KokaKoia mümessili kereler sırasında komünist meb yada Siemens fabrikalan tarafındirilen okulda bir takım ekzersizdikleıi zararlı ve esrarengiz bir Rudolf Hofferman'ın Viyana cad uslardan Jean Llanta. Sıhhat Vekili dan yapılmif, bu okullardaki tatlerden ibaret yetiştirme metodunu madde buiunduğunu açıklamakta delerinden birinde park «kmiş oto Pierrc, Schn«it»r« şöyl* bağudı: bikatı iyi sonuclar vermiştir. tatbik etmektedir. Oyun ş«klinde dırlar. Gene. iki Fransız doktonına mobilinin lâstikleri kesilmiştir. Pa «Fransız halkının KokaKola ile Diğer taraftan Japonyada da aynı doğru konuşmaya tahrik. bu alışyaptırdıkian tahlil neticesinde, riste. KokaKola satış arabasınıa zehirlenmesine mütaade edccek mi maksada hizmet eden ve fakat kul tırmaların başında gelmekte. peltek ', KokaKolada Avrupalılan kuvvet camları kırılmıştır. Romada, h«r siniz? » Stlıhat Vekiii bu suaie şu celanıhşı başka bir âlet, dilsiz okulla dilin çözülmesine yüzde 40 nisbe ! ten düşürecek bir maddeye rast yerde KokaKolanm dedikodusu | vabı vermifti: «Eğer kokakoia oı rında tatbik «ahası bulmaktadır. ünde yardım etmektedir. landığını söylemektedırler. yapılmaktadır. KokaKola Fransaya yeni gel mayıp da votkakola olsaydı sesi Japon buluşu, sağır ve dilsizlcrin Meselâ 3«s alıcı raakine karşısmSovyet propagandasının bir netıniz çıknıazdı. Biıakın halk istedı ayak tabanlarından faydalanıyor. da konuşturulan çocuğa kekeledigi eesı olarak, KokaKola'ya hücum mifür. Bir kaç **n« önc«. muhteüf lar yapıimaya başlanmıştır. Meselâ, kahveler. kapılanna astıkları kü ğini. boflandığını içsin. Fransızların Gene mikrofon vasıtasile böyle ço cümleler dinletiliyor. Bu esnada liçük ilânlaıia KokaKola satraaya iyi ile kötüyü ayıracak kabiliyettc cuklara söylenen bir söz tabaniarm san ve ses noksanlan iizerinde dubaşladıklarını bildirmişlerdi. Bu kımsele» olduklanna ınamıyorum.» bastığı cihazds cereyana tahavvül rularak onların tamamlanması ve arada KokaKolanm kınnızı renkii Neticede komünist pıopagandası •darak duygu organma ulafiyor duzelüLmeai yoluna gidiliyor. arabaları Pariı lokaklannda gıdip geri lepti, C«rçi Amerikan prestiji Kendi eksikliklerini »e» verici geHyordu. kırıbniftı. fakat halkın kokako Verilen malumata gör* sozün bu makineden açıkça ve defalarca dinParisliier KokaKolaya layı meıak etmesi yüzünden satif şekilde kulağa varmasmı kemikler leyen çocuk onları bir daha tekrar p«k alâka ga«t*rmi%ler. Fakat baf lar arttı. Meşhtır tnoda terzilerin sağliyor Kulak xarma dahiiden etmemeyi öğreniyor. Sonra eksikman hasretbgi dc araftınlnus ve şu Pariste inti$ar «tmektt olao bir tabk bir gazetenin KokaKolayı den Jaoques Heim. defileierde şam hücum dışandan olduğu gibi ihti liğin verdiği utanma hissinden ya derginin muharrirleri üşenmemışneticelelere vanlrrustır: metheder mabiyette bir yazısından panya yerine kokakola ikram et zazlara ve bunun neticesi d« keli vaş yavaş kurtarılarak daha serbest ler, oturmuşlar, hesablamışlar ve Sabah kahvaltısını hazırlamak Mora, KokaKola satifi bırdetı hız mege başladı menin teşekkülüne sebeb oluyor. için; 15 dakika, konuşma arzusu duyuyor. Dılınde kadının (rakamlarla) ne ;ettiğini landı. Hattâ, KokaKola Fransız Bu vaziyet karşısında Sovyetler İcadın sahibi Dr. Nagaizumi. «En ' ki rekaket azaldıkça bu duygu ço te«bit« kalkifmıjlardır. Evin tenuzlenmoü ve toplanması aperatifleri arasına bile girdi. Fa şaşırıp kaldılar. Bir kaç ay evvel hassas uzvumuz, ayak tabammız ğahyor. Derginin evvelâ işaret ettiği nokiçin; bir buçuk saat, kat tam bu sırada. Sovyet propa kokakolamn Avusturya mümesBİ dır.ı dedikten sonra işitmek için ta şudur: Çarşı i^leri JÇİOİ 45 dakika, Bundan başka ona nefse emniyet gandası Fransızların naidesini bulan linin arabası Rus nöbetçileri tara kulaktan sonra ayak gelir, diye ilâ«Elde ettiğimiz neticeler erkekÖğle yemeğmİD naTi'rlanması hissaıi arttırıcı temrinler yaptırıdırdı. Fransız komünist partisi Ko fından durdurulmuştu. Sovyet as ve ediyor. lere yaıayacaktır. onlar içindir. için; bir saat, ]ıyor. Beden temrinleri arasında kaKola'yı. içi asker dolu truva kerleri Herr Hofferman'ı itip kakTamamile malî cepheden, eşlerinin Mutfağm temizlenmeaij bulaşık Kekeleme çocuklara lisan kazan kapalı gözle yüksekçe bir yerden tahta atına benzetti. tılar. Bir kaç gün sonra. Hoffer dırma bahsine gelince mahiyeti geçmeler vardu. Vücudde muvaze çalışmasından mı yoksa çalışmamaiçin; yanm saat, sından mı fayda göreceklerini anlıi Komünistler kısa bir zamanda nıan, aynı nöbetçilere birer jiş» Çamaşır, ütü, elbiseleria temizyabileceklerdir.» [ keadilerıni destekleyen bir züıme kokakola uzattı ve beş. altı şiş« lenmesi için; bir saat, ile birleştiler. Bu, şarab imalcileri de bırakarak gitti. Bir hafta sonra Evli bir kadın şu dört cepheden Akşara yemeğinin haTirianınası ele alınabilmektedir: | idi. Böylecc Ameııka aleyhtarı ko nöbetçilerim ömınden geçerken, için; bir saat. • münistlerle komünist olraıyan şa1 Ev içindeki bütün işleri yapaskerler teşekkür ederek bof şişeKısaca, seri çahşan bir ev kadımakta fakat dışanda çahşmamakta| rabcılar. aynı gaye ugrunda elelc leri Horferman a verdiler. nı için en az 6 saat lâzımdır, diyordır. verdiler. İşte. kokakolaya karjı açılan solar. Evde bir de çocuk vaısa bu 2 Ev işleri ile meşgul olduğu I Komünistler. KokaKola işini j ğuk harbin hikâyesi. 6 saatte şunlar da ilâve edilmektegibi dışarıda da çahşmaktadır. Fransız meclisme kadar aksettirdi ! Nurcihan Kesim 3 Evde hizmetçi vardır fakat Bir kadının dışarıda çahşınasını dır: ler. KokaKola nın Fransa ve Fran i dogrusu aklım almıyor! kendisi de dışarıda çalışmaktadır. Çocuğun yıkanması, tuvaleti için; siz kolonilerine girmesini önliya [ Oeniz Harb Okulımun kuzu 4 Evde hizmetçi vardır, dışanbir saat, dışanda çalışması son derece zor | cek bir kanun teklif ettiler. Miizapilâvı fiinü da da çalısmamaktadır. Biberomuı ve yemeğinia hazırdur, fakat imkânsız da değildir. Deniz Harb Okulu ve Lısejinin «n'a*** • »••••••••••••»»•••••••••••»«•*•••••••••»• Çünkü Fransada bu durumda bir lanması için; bir saat, nevf «Kuru yeme> günü dün Heybfliaİlâve ütü ve çamaşır; bir saat, çok kimseler bulunmaktadır. Neşdaki okul binasmda kutlanmıltır. DünBüinci şık: Çocuğun gezi&tisi icin; 1 saat kıi toplantıda Vali Muavini Vefik KiÇocuğu olmıyan evli bir kadın redilen istatistiklere göre Fransada tabcıgil. Amirallar. yüksek rütbeli deBöylelikle hem ev işi ve hem de bir çocuğu olup da hem evmde, ev işlerinde, çabuk iş gören bir niz ve ksra subajları. basın müme»hizmetçinin en az günde 6 saatte hem de dışarıda çalışan kadınların çocuğu ile me»gul olan bir ev kasilleri v« ötrenci velileri hazır bulunyapabileceği işi yapmaktadır. Bu da sayısı 1.750.000 dir. Aynı durumda dınmın çalışma müddeti 11 saati muşlardır Davetliler. bu kıymetli ilim mü««5esemİ7İ gezdikten sonra. okniutı iki çocuklu kadınların sayısı 800.000, bulmaktadır. ayda 180 saat iş demektir. yemek salonlarında an'anevi kuzuîu piHâmi S. i loros F'TIİD 195* H5? sinema sezovında sunduğu Bu derginin belirttiğine göre Pa üç çocuklularm da 700.000 dir. Falâvı yemişlerdiı Müteakıben konftris havalisinde bir hizmetçi her iş kat şunu da söylemek lâzımdır ki rans salonuna gfçilmiş. Okul Komutanı Kurmay >lbay Naci Seyhan günün saati için ortalama 120 kuruş al iki ve üç çocuklu olup hem de dı MacÇkee İstaabui Belediyesini tebrik etti hıısusiyetini beiirten kısa bir konıışma maktadır. Buna sigorta yardımları şarıda çalışan kadmlar kendilerme 4 yapmu davetlilere te^ekkurierinl bilAmerika Birl«5İk DevUtlerimn Turda eklenmektedir. Bu vaziyette şu bir yardımcı bulmaktadırlar. dirmi^tir. Bundan sonra Oeniz Harb .'ilminin memleketimizde büyük alâka görmesi üzerine neticeye vanlmaktadır: Bu kadınların rakamlarla ifade kiye Eski Büyük £l«ilerinden Ur. Okutu ve Lifini oğrencilrri tarafıodan MacGhec. dün sabah saat II de Vüâjir takım yeni şirketler, filmlerinin hakikî isimlerini ettikleri değer nedir? »apılan jpor gösterileri büyiik bir tak Çocuğu olmıyan evli bir kadm. yette Vali Prof. Gökayı ziyaret etaıisdeğiştirerek AVARE kelimesinden faydalanmağa yelten(îi'> »eyredümiîtir Evvelce de tesbit edildıği gibi 450 tu, rakamlarla ifade edilmesi lâzım mişlerdir. ge'irse (240 Türk lirau) ediyor. Türk lirası ki buna bir de dışarıdaMr. Mactihee, Türkiyeden ayrılı^ırÜç kişi, yedikieri yemekten Bu gibi füimlerin AVARE filmi ile niç bir alâkası LİBYA KRALi EVLENMEĞE GEUKKEN Vlısırlı bir aileye Eğer bir veya iki çocuklada meşgul ki işinden aldığı yevmiye ilâve e azn bu yana geçen zaman 2arfırxda zehirlendi Istanbulda meydana selen inıar i«Ieri ve olmadığı gibi AVARE filminin devamı da olmadığını Şiflıdc Meşıoıtiyet maha!le»ind« Ko mensub Aliye Lamlutn ile evlenmek üzere Kahireye giden oluyorsa fiatı 450 Türk lirasını bul dilmelidir. Yalnız bundan takriben muvaffakıyetli sosyal hareketlerden sayın sineoıa severlere arzettneyi bir borç biliıiz. damao sokağında 103 3 mjm?rlı evd« Lıbya Kralı İdris Mısır Başbakanı Nasr ve dıger devlet adamla 70 Türk lirası indirihnelidir ki bu âolayı İsUnbul Belediyesioi tebrik ctmaktadır! otur«n Vehibe Ulusoy. AtilU Uhı»oy , rı ile de görüsmüştür. Resimde Kral (solda), Libya Başbakanı da yol parası. elbiselerinin esKims mi$tiı. İkinei şık: ve Adil Baydar. yedikieri yemekten ı İstanbul Vaüai, eski elçije bir İstanÇocuk sahibi brr kadmm hem ev si gibi maarafları karşılaj ?ehirlendikleriaden Sişli Çocuk hasta I Mustafa Bin Halim lortadaı ve Mısır Başbakanı Nasr (sağda bui rozeti takdim etmijtir. »••«••». nesind" tedavi altına alınmışlardır. ' görülmektedir. işleri ile meşgul ohnası ve hem de Üçöncü şık: Çocuğu olmayıp dışarıda çalı^an smı biliyorlar, mazisini biliyorlar, Cunıhurıyel in Kdebi letrıkası: 1 1 «Eugene bana kıymet verır de fakat evüıde de ortalama günde 6 efendiden bir insan olduğunu bili beni ahrsa arkadaşları şaşuırlar. saat iş gören bir hizmetçi bulunan yorlar.»» Buldu buldu da William Prescott'un k?dm ne eder? Fransız dergisi bu Kızm gayet sakin ve sert bir ta kızını mı buldu? Kim bu kız? Pres hizmetçi için ayda 240 Türk lirası vırla söyledıği bu acı ve kötü soz cottiar da kim oluyorlar? Ne idüğü koymaktadır. Buna dışanda çahşan evli kadınm muhtelrf masrafler babasını n kalbine inen birer taş belirsiz kunseler derler.» lan olarak 60 Türk lirası da ilâve tı sanki. William, korunmak ister Wüliam gene bir şey söylemedi. gibi, biraz elini bile kaldırdı. Ju Sonra. koltuğuna büzülmüş, küçül etmektedir. Bu 310 lira. evli kadınm maaşlanndan çıkarıldığı zaman lia'nın gözleri. ona dikilmiş, karanmüş, öyle. otururken, gözleri kanr ettiği ortaya cıkar! lıkta ışıl ışıl yanıyordu. pandı. Julia bunu görünce içini geEğer bu kadınm bir çocuğu varSen kızını o kadar, sonra o sana ne sevinc kapladı. O küçücuk yum bunu yapsın! Düşman gibi baksm ruklarını eteğinin içiude birbirine sa, sünde g saat çahşan 240 lira yevmiyeli bir hizmetçi kâfi g«l«sana... Kızm! vurdu. mez. Tutacağı ve çocukla da meşCeviren. VAHDB1 <;ÜLTEKIN Wil!iam bir şey söylemiyordu. «Biliyor musun, baba. kibar musun. yoksa aldırmıyor musun? Sade. çocuklarından korkmuş da kimselerden bir kaç kişi bizimle ko gul olacak hizmetçiye ayda 400 lira i yacağırn; arka.suıdan gidemem, gii ıçın. ona düşman kesilümiş.» rîayır! Hayır!» dıyip duruyordu. William Prescott: «Yanıhyorsun. | Onu arzu ediyorsvm, öyle mi? Ju kaçınıyormuş gibi koltuğuna bü nuşuyorsa niçin konuşuyor? Arme vermesi lâzım gelecektir. Buna, ev . En sonunda, boğuk bir sesie: «Ko aem bile yüzüme bakmaz; kendi ka Julie.» dedi. Şimdi konuşması lâ • zülmüş. oturuyordu. Demek ana. !min hatın için. Belki Eugene de li kadının aybk « masrafı olarak ! vanm gider. sen de unutursun» de bahati olmıyaa bir şey yüzünden Kız kılmı biie kıpırdatmadı. Aı babanın sevgisini çocuklar küçük hatırhyordur annesile annemin ah tahmin edilen 60 lira da ilâve edi , onu mabvettim, diye azab çeke zımdı ya, ancak zorlukla konuşa I di. biüyordu. cDüzembaz olduğu için jtık iş inada binmişti. Ok yaydan görüyorlardı. Karşılık gözetmeden. |pab olduklannı. Bilmiyorum. Eu lince umumî masraf 460 lirayı bu j Juiıa gayet rakin bir halle: «Ha ceğim. Böyle bir durumda nasıl o sevmezdim bea onu. Öc aimak için jçıknuştı bir kere ruhun derinliklerinden .hattâ ruhla | gene para ile elde edilir mi sanıyor lur. Kadının maaşından bu miktar j yır, baba . dedi. ..Çünkü, kovarsan, turabilirim bu evde!» çıkarılınsa ne ettiği anlaşılır! ; j »Hesablarımı ona hiç belli et beraber koparılıp verilen bir sev sun, baba? Hayır!» Wiiliam"ın göğsündeki sıkınıı da iflâs ettirmiş değilim.» ben dt gideriaî. bir daha da göreDemek oluyor ki. evde hizmetçi Durdu. Boğazına, göğsüne demir i medim. Gene de bildiğini sanmıyo giydi bu çünkü. William. üzüntü ve j Williamın içine gömüldüğü deyanıimaz faale geliyordu Kızının nıazsin beni.» bir pençe gibi yapışan sancı ile bo ,rum,» dedi. Sonra insafı büsbütün şaşkınlık içinde. kendi kendıne: | rinliklerden. boğuk bir sesle: «edi kullanacak ve dışanda çalışacak | William: Nereye gideceksin? » söyiediklerine o bâlâ inanamıyoıelden bıraktı: «Cesaret vermedirn »İnsan ruhıınu kimseye vermeme \ lir,» dedi. «Evet, Eugene Arnold evli bir kadınuı en az 450 lira ka j du. Ağzından birbirini tutmaz söz ğuşuyordu. Hiye haykırdı. Göğsüne büyük bir ya. versem bile, zannetmem ki li,» diyordu. Meğerse sevgi hiç bir para ile elde edilir. Sen bilmiyor zanması lâzım geliyor ki. gelir gi j «Gene ile ilgisi yok ki bu işin. pğırİLk ve sancı çökmüştü. Ona kar ler çıkb: deri muvazenelendırmış olsun! | «Imkânı yok benim kızun . Ben onu seviyorum. o beni sevmi Gene beni istesin, baba. Kırnın ki i şey karşılığında. hattâ sevgi karşı sun onu. Para ile elde edilir.» Sesi Şuraya da işaret ediliyor ki. bir çok ş! çaıpışarak: «Delilik etme, Julia» yor. Dünyada hiç bir şey arzu et • brz? Sen nesin ki. baba! Muvaftakhğ)nda bile. elde edilemezmiş. Bu öyle ağır ve kalm çıkıyordu ki Judedi. .Beş parasız, yersizyurdsuz Diyorsun ki o senm farkında bile kadmlar, ellerinde hiç bir şey kalmedün onu arzu ettiğim kadar. O bir iş adamısm sen ama. anan. ba nu ancak şimdi öğreniyordu. Sev lia adeta tanıyamıyordu. «Evet, i ne yaparsın? Yoksa... onunla be değümiş.. j mamasına rağmen, evde bulaşık YENİ SONBAHAR MOUELLEUİ giderse ya ölürüm, ya ben de baj baua kimlerdi? Ortaklarmdao. » gi istiyen insan dilencilerüı en dü Julie, para ile elde edilebilir Eugene raber mı kaçmak niyetinöesin?" On dan hoşlanıyormuşauo Hiç veya kirli çamaşır yıkamaktansa Daha yaza tam manasile ka| ğıntılaıından, ienden bir şey um»n şüğü oluyor, ancak alay ve kah Arnold. Para herkesi elde eder.» Julia, aptallas.mış gibi bir haüe: gunır yok mu sende? Acaba ne şımı ahr giderim.» ! dışarıda «boşa» çalışmayı tercih vuşmadan İngiliz terzileri kışı kahayla karşılanıyordu Julia, acı bir alayla: «Öyleyse ediyorlar. • Söyledim ya. baba» dedi. «O be. yaproalıymışsın ki senio farkında | Julia bunları büyük bir soğuk lardan başka kim var taaıdığırnız? getirmişlerdir! Bir basın topPnidelphia"dan. Boston'dan, New Babası, koltuğuna gömülmüş. öy Gene'i al bana, baba.» dedi. Ayağa nim farkımda bile değil. Yüzüme okun?.. Bilmiyorsun kim o, kaolılıkU söylemişti. lantısında Marcel Fenez adll Dördüncü %ık: I le, otururken, Julia gözlerini ona fırladı. «Al bakalım alabilirsen, babakmıyor bile. Öyle yaparsan kü Julie? İflâs etmiş bir adamın oğlu. Babası: «Julie!» diye bağudı ; York'tan yazın veya tatillerde bu Dışarıda çalısmıyan ve evinde terzi ilk sonbahar modellerini dikmiş, bakıyordu. İcini bir sevinc ba!» çük düşürürsün beni. baba. «Kızım riğeri be; para etaıez tJüzemba , «Nc söylediğinin farkında mısın? ! raya gelenler serotimize bile uğrakaplamıştı: Babasmı incitmiş. hır William. koıkuoc bir gayret sarf* de hizmetçi kullanan bir kadın ne teşhir etmiştir. i seni seviyor: onun için, buralar zın ..» | Ayıb! Hanım kızların ağzına yakış j mıyorlar, baba. Halbuki bu koca Resimde sörülen uzun bir eder? Fransız dergisi tek bir kelipalamış, «Sen işte busun! diyei rîan gideceksin. diyemezsin. Ondan Julia: «Babasını sen iflâs ertir maz böyle şeyler! Babanm hiç kıy konak burunlannm dibinde, gör yüzüne vurmuştu. Aptalın yufka | derek koltuğunda şöyle bir döndü me ile cevab veriyor: HİÇ! ceket ve vücuda yapışmış kıAğzı zehir gibi olmuştu. sonra bu şehirde. bu evde kalabilir rnişsin. baba,» diye onun sözünü meti yok mu sence. Julie? Kızımıo müyorlar mı sanki! Ama. onlar # 4i İC sa bir pantalondp.n ibaret bu «Julie!» dedi. Sonra bir da Fransada çocuğu olmıyan evli bir takım en bü>ük alâkayı toplamiyim ben sanıyoısun? Hep onu kesti. "kısan birini felâkete sürük bir aşifte gibi konuştuğunu duyar Gene'i evlerine davet ediyorlar, sa yürekli moruğun biriydi babası Julia. hiç yumuşamadan, devam j ha: «Julie! Julie, kızım!» d'işüneceğım bir türlü '.ınııtaau lerse, kendmi temyize çıkarmak sam ne olurum ben, hiç düşünüyor yıyorlar ODU, çünkü aoasaıı, babakadının ev işlerine ne kadar za mıştır. etti: 1 (Arkau var) TECESSUSLER Çahşan ve çalısmıyan kadmlar rakamla ne kıymet ifiade ederler? Cocuhiu ve çocuksuz kadmlar, ev işleri için ne hadar xamanlarım harcarlar? TOROS FİLM AVARE TOROS FİLM
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle