25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
JMHURfYR» 11 Efaİİrân 1§5İ5 FLORYA SAHILINDE DENİZ KENARI PLAJA BİTİŞİK, LONDRA ASFALTI, MARSAL BULVARI ÜZERİNDE, ELEKTRİKLİ TREN İSTASYONÜNA 3 DAKİKA MESAFEDF Elektrik ve su tesisatı mevcud LİDO yanında. Bir tarafı Yeşilpark, Fidanhk Meyva ve süs ağaçlarile mücehhez senenin en cazib şahane arsaları yarısı peşin yarısı 12 ay taksitle satılıyor Böyle fırsat her zaman bulunmaz. Menfaatiniz icabı gdip görünüz... Deniz Köşkler Inşaat Müessesesi •••••44»» ' M M » M •••»•• f Cağaloğlu Bâbıali Caddesi No. 20 Birlik Hanı Kat: 2 Daire 4 Hümyei Gazetesi karsı sırasmtfa Türkiyede ikinci bir eşi mevcud olmıyan en büyük LİDO «Yüzme Havuzu» modern plâj kabineleri OTEL GAZİNO PAVİYON'a BİTİŞİK Elektrikli tren gibi dünyanm en modern ulaştırma tesisleri güzargâhmdan Denizcilik Bankasının kuracağı «Denizciler Şehri» yanında. Tamamen Londra Asfaltı ve Marşal Bulvarı iizerinde olan Deniz Köşkler Bahçeli ev arsaları nun Soğuksu tren istasyonundan beride. Florya ilerisinde elektrikli banliyö tren istasyonundan inilip köprüyü geçince, köp rü ve deniz kenarındaki Villâlar ile muhtesem plâj ve LİDOyanında. asfalt iizerinde, Denizcilik Bankasının arsaları na komşu, 3 gruptan müteşekkil arsalarımız. misli görülmemis bir ucuzlukla satışa arzedilmiştir. llk satışlanna 11 Haziran Cumartesi günü başlanılacak ve 19 Haziran Pazar gününe kadar devam edilecek olan bu yeni grup arsalarımız, her gün saat 11 de Müessesemizd en hareket edecek hususî vasıtalanmızla mahallinde gösterilecektir. Yeni Londra asfaltı ve 50 metre genisliğindeki Marsal B ulvarı, Topkapıdan bashyarak Cırpıcı cayınndan Haznedar tuğ la ve kireç ocaklarile BAHÇELİ EVLERİN 1.5 kilometre cenubunda, Bakırköy Akıl hastanesi üstünden. Baruthane arazisi i çinden, Yeşilköv hava alanı civarından, Florya Küçükçekmece arasından eölü denize birleştiren kanalın üstündeki asma köprü üzerinden valnız ve yalnız Deniz Köşkler arsalarından geçmekte olup eski Londra Asfaltını 7 kilometre kısaltarak muattal bırakıp zikzakh kavisleri, dere ve tepeleri düzliyerek halihazır şehre 17 kilometre mesafede bulunan fevkalâde manzaralı Deniz Köşkler Bahçeli Ev arsaları, bu muazzam 50 metre genişliğindeki Marsal Bulvarı ile 11 kilometredir. Bir yerüstü metrosu diye vasıflandırılan, kısa bir zaman sonra işletmeğe açılacak bulunan elektrifıkasyon isi bitmek üzere olup. lokomotii ve vagonları gelmis bulunmaktadır. 510 dakikada bir hareket edecek elektrikli trenle Sirkecıden akta rmalı olarak 17 dakika gibi kısa bir zamanda Deniz Köşkler ar salarma gidileceği gibi sabah ve aksamlan işe gidis dönüş saatlerinde direk seferler ihdas edileceğinden bu mesafeyi 7 8 dakikada da gitmek mümkiin olacaktır. Satısa arzedilen arsalarımız 3 gruptur. Birinci grup. Lıdo Plâj ve tesislerine bitişik birer cepheleri Park ve cadde olan asgari 300 meirekarelik arsalarımızm metrekaresi 16 liradan 4800 lira tutmakta olup tamamı pesindir. İkinci grup Mar$al Bulvarı üzerindeki denize ve plâja 250 metre mesafede fevkalâde manzarava sahib arsalarımız asgarl 250 metrekare olup metrekaresi peşın 12. yarısı pesın. varısı 12 av vade ile 14 liradır. Üçüncü grup arsalarımız Denizcilik Bankasın ın kuracağı Denizciler Sehrine hudud Londra Asfaltı ve Marşal Bulvarı mevkiinde deniz ve göl manzarasına sahib o tel ve villâlarile meskun mahalde olup metrekaresi peşin 8, yar ısı 12 av taksitle 10 liradır. Denizin tadını. doya. doya çıkarmak. ipek kumhı. biHur sulu Florya sahillerinde b.ınyonuzu yapmak. mehtabda pelin lesen Mannaravı bütün ihtişamile sevretmek, Lidonun caz nağmelerile uykuya dalıp,. sabahlevin köskünüzden kalkıp m ayonuzla denize firmek isterseniz Deniz Köşkler arsalarından bir tane altnak fırsatını kactrmavınız. Bugün. cüz'i bir para ile sahib olacağınız bu arsalar, um madığınız bir zamanda karsınıza muazzam bir servet olarak eıkacağı gibi, elektrikli banliyö treninin servise girmesi. Marfal Bulvarının trafiğe açılması. Denizciler Şehrinin kurulma sı. modern Plâi ve Lido'nun çalışmaga baslamasile en aşağı on misli kıymet bulacagı bugün icin herkes tarafından malum olan bır hakikattir. Arsalara aidiş. dönüs bedavadır. Arzu e den herkes tesrif edebilir. Kapatılan arsa icin 250 lira kaparo alınarak. tapuları günü gününe verilir. Arsalarımızı erörmeden karar verip arsa almayinız. Para nızı. istikbali olmıyan. denizden ıırak. asfalttan iceri. kıvmetsiz verlfre vatırıp heder etmevini*. »»»+•»•+•••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••• SATILIK Her Şantiyeye Elverişli 55 Kvalık Az Kullanılmış Elektrojen Grupu 70 beygir 600 devir/dakika MODAG iki zamanh dizel Mötörüne akuple 55 KVA 400 231 volt pellizari Generatörü tablo dahil bütün techizatı ile satılacaktır. Gurup ehil ellerde az kullanılmıstır. Fazla malumat ve müracaat için: TAMIŞ TÜRK A. S. Galata. Telefon: 45696 KASE Kiralık Yalı Kanlıcada Çubuklu caddesi No. 9 11 yahda 1, 2. 3 odalı müstakil daireler yazlık kiralıktır. Necatıbey yalısına müracaat. Hemşire Alıııaeak İzmir Buca Sanatoryomu Başhekımliğinden: H Ü S N Ü BAYER SOGURALGINLIGINEZLE.GRIPVE BÜTÜN ŞİDDETLİ AĞRJLARA KARSI f Diyarbakırda Sümerbank Yerli Mallar karşısında İzzet Paşa caddesinde iyi bir mevkide kesme taş yapılı. bahçeli. havuzlu; banyolu banka İş Hanı otel pasajlı apartmana elverişli bina acele satılıktır Müracaat: Teleion: İstanbul: 21960 Diyarbakır: 1047 KAÇIRILMAZ FIRSAT Satılık boş teslim apartıman 41'2 katlı, dükkânh, deniz gorür, Beyazıd Beyaz Saray 3araj karşısı No. 30. Mutavassı t kabul olunmaz. Mehmed Ozavar (kuyumcu), Kapallçarşı Çuhacı han No. 49. SATILIK TAKSi D İ VA N IÇıN O T E L İ 48 model Desoto taksi satılıktır. Yeşildirekte marangoz ı Hulusiye müracaat. Sanatoryomumuz hemsire kadrosunda bir münhal vardır. Ayhk ücret 325 liradır. Taliblerin Tlemşire Okullarından birinden mezun bulunması şarttır. Bizat veya hâl terciımesini bildiren yazı ile Baş hekimliğe müracaat edilrresi ^ İnşaalçı ve Tüeearlarm Naıarı DikkaKne İthalMah İthalâtçı fiatına 15 6'955 tarihinden itibaren Mavunada teslim edilir. Fiat ve şergil hakkında izahat almak isteyenlerin aşağıriaki adrese müracaatleri rica olunur Viktor Bali Perşemhepazarı Arslan Han altı No: 40 Galata Tel: 46586 /Safılık Otomobil \ Chrys'ler Windsor de luxe, 1951 model bütün konforu haiz hususide kullanılmış VP yeni vaziyette satılık. Görmek için Ankara garajına. rörij?mek için 28108 veya 38234 e mm^^m telefon edilmesi. mtm f/fBAKSAM BİLLÛR KÖŞKVe DİMLEYİNfz. MUDUR MUAVİNİ aranıyor Turistik İşletmeler Ltd. Şti tarafından işletilecek olan lüks turistik Divan Oteli için Avrupah mütehassıs müdürün yardımcılığını deruhte etmek üzere parlak bir istikbal vâdeden Müdiır Muavinliği münhaldir. Taliplerin: a) 30 dan aşağı ve 45 den yukarı olmamaları. b) temsil kabüiyetini haiz olmaları, c) en az ingilizce, fransızca, almanca lisanlarından birini iyi bilmeleri şarttır. İhtisas, tahsil ve lisan adedi tercih sebebı olacaktır. İstekliJerin fotoğraf, referans ve mufassal izahat ile aşağıdaki adrese en geç 20 Hazirana kadar yazmaları mercudur: Koç Ticaret T. A. Ş. (Divan Oteli için). İstiklâl Cad.. No. 319, İstanbul BU : i Kredili Inşaat Müessesesi Sayın halkımın GüzeLhisar arsalarını görmege davet eder. 3 liradan 10 liraya kadar yarısı peşin yarısı 12 ay vâdel) satışlardan istifade ediniz Türkive Kredili İnsaat Aîüessesesinin Boğazıçinde kurmakta olduğu Gıizelhısar site sindeki arsaların mahallinde gösterilmek suretile satışına 12 Hazıran 1955 Paıar günü saa1 9 dan itibaren başlanıyor. 1 Pszar günü Köpruden 6.00 7.15 9.40 9 45 11.00 12.15 13 15 14.45 15.45 16*45 18.10 da kalkan on bir vapur Anadoluhisar vapur iskelesine u&" yacaktır. Ayrıca: 9 00 10 30 12.00 13.30 15 15 de Köprüden kalkan beş vapıu 4a Küçüksu iskelesine ııgrayacaktır. Bu iskelelerden sizi rahatça beş dakikada Güzelhisar sitesine götürecek otobıisler emrinizdedir. Türkiye Metre Karesi 9 12 Liraya S A LA R ARSALARIN EŞSÎZ GÜ2ELLİĞINI VE ÜCUZLUĞUNU MUKAYESE EDEBİLMEK İÇİN LÜTFEN DAHA EVVEL BAŞKA ARSALAR DA GÖRÜNÜZ. Arsalar Florya plâjlarından sonra Denizcilik Bankası Memurlar Kooperatifi arsaları üe inşa edilen yeni plâj arasındadır. Deniz seviyesinden 18 metre yüksekte olup rutubetız kı/nj ve saîlam havası ve doyulmaz şâhâne deniz manzarasile Floryanm en güzel arsaları olarak başta gelir. r>0 metre genişliğindeki Londra asfaltı üzerinde DENİZE VÜRÜYEREK 3 DAKİKA MESAFEDEDİR. Deniz kenarında arsa arayanlar için YEĞANE A.RSALARDIR. Gittikçe genışleyen Florya plâjlarının ssğmda ve solunda SAH1LE EN ^AKIN SATILIK ARSALAR \ALNIZ ARSALARIMIZIN BULUNDUĞU MEVKİDEDİR. Sahilin diğer kısımları turistik oteller ve plâj yerleri olarak ayrılmıştır. 23 ay sonra işleyecek olar ELEKTRİKLİ TRENDEN ARSALARIMIZ DİĞER ARSALARIN HEPSINDEN DAHA FAZLA İSTIFADE EDECEKTIR. 15 20 bin liraya sayfiyelik arsa arayanların ihmal etmeyip arsalarımızı görmeleri menfaatleri icabıdır. Parseller 250 ve 300 metrekaredir. Emsalinden 20 kere üstün olmasına ARSANIN BEDELİ YALNIZ 2250 ve 2700 LİRADAN İBARETTİR. rağmen BİR BEYAZ PARK'ta ıaz gecelerın açılışı Büyük san'ptkâr AKŞAM BÜYÜKDERE Arsaların ayrılması ve k apatılması: HAMIYET YÜCESES Halk Türküleri san atkârları ŞEN KARDEŞLER Şesle Çizgiler CELAL ŞAKİN OBÜS Akrobasi topluluğuMuhtelif VARYETE Atraksiyon numaralan Her gün Üstad FEHMİ EGE Dans ve Caz Orkestrası Şantöz GABRİEL NOT Deniz Banyclarımız açılmıstır. Tplefon i}2fi01 den 43 Müessesomizden veya mahallinde müessesemiz memurlarından temin pflece»iniz umumi plân. kroki ve fiat cetvellerini tetkik ederek muhtelıf adalara bakan memurlarımıza bf ğendiğiniz parselin ada ve parsel numarasını' yazdırınız Krokide siyah nokta ile işaretlen miş arsalar satılmıştır. Satış vaadi mukavelesi yapmak ve 250 lira kapora yatırmak üzerr Güzelhisar sitesinde otobüsten indiğiniz yerdeki ÇAMALTI büromuza müracaat etmenizi rir ederiz. Pazartesı günü nüfus kâğıdı ile 3 fotoğrafinızı müesseseye getirmenizi ayrıca rica ederi? Tapu takrir ve ferağ muam<ileleri 18 Haziran Cumartesi günü alâkalı Beykoz Tapu Sicil Muhafızlığı huzurunda müessesemizde yapılacaktır Kaparonun haricundeki arsa bedellerı ve fers§ rnııamelesi vapılırken alınacaktır. TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESİ Müessisi: SALAHAODIN KÂRÂKÂŞLI birinci kat. Telefon: 23798 (Eski Vakıf Para Büyükpostahane karşısı Yeni Valde Han lar Müdürlüğünün bulund"£u daire.) Daha evvel her türlü arsa araştırma ve mukayeselerini yapmış olup da arsalarımızm ucuzluğu ve güzellığı hakkında tam bir fikre sahib olarsk arsa kapamak ısteyen müşterile ımızden YALNIZ 50 LİRA KAPARO ALINIR Arsalara gidiş geliş ücreti 1 Liradır. Anadoluya h&berleşme ile arsa satılmaz. ARSALARA GIDIŞ Pazar günlerı 10 da Cumartesi. Pazartesi ve Perşembe günleri 14 te Beyoğlunda merkezimizin önünden Beyazıdda şubemizin önünden hareket edilir. Nüstesıta Evsafta Satılık Arsalar Şimal rüzgârlarından masıın, en müsaıt iKlim şartîarını haiz. Marmaranın Anadolu sahilinde ve İstanbulun baftan başa inkışaf etmiş. plâjlar sitesinde, en manzaralı yerlerinden İstanbul An İnşaat Müessesesi TAHSİN KARAKAŞLL Her Akşam BİLLÛR KÖŞK'te Sevimli Şantöz CULİANA en son repertuarında Cumartesi Pazar müzikli öğle yemekleri. Yerlerinizi evvelden ayırtmız. Emirgân Telefon: 36199 ADRES Merkezi: Beyoğlu İstiklâl Caddesi 258 Elharnra Han Kat: 1 No. 1. Telefon: 4274Ö Şubesi Beyazıd Koska Sırmakes Hanı karşısı No 7 Telefon: 42740. İ'DEALTEPEDE, MALTEPEDE, ORHANTEPEDE ve CEVİZLİDE, etrafı büyük bahçeli zengin köşklerle meskun, elektriği. suyu, telefonu. treni, otobüsü, vapuru. çarşısı ve plâjlan mevcud, bütün Adalara karşı... Muhtelif fiatta ve ebadda peşin ve taksitle satılık arsalar. Müracaat. İdealtepe. Bagdad caddesi, Otobüs durağı No. 9 Beyaz Köşk, sahibine. Not: İdealtepeye, Haydarpaşadan tren. Kadıköyden otobüs vardır. Çehir ı'çinde, elektriği, telefonu mevcut,(TAKSiMFLORYA) Belediye oîobüs/ermin^yordommnda MAHDUT SAYTDAKİ ARSALAR, YARIN SAAT 11 de Yazıhanemiz önünden kalkan vasıtalarla gidilip mahallinde satılacaktır. Bedelleri 7000 liradan başlayan arsaları ayıranlardan 300 lira kaparo alınır. Müşteri bir hafta zarfmda tapusunu almazsa, arsa başkasına verilir. Müracaat: Bahçekapı Yeni Vakıf İş Han Kat. 2 No. 15 • 16 Telefon: 27310 İstanbul Yapı Kollektif Şirketi RYA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle