24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
GÜLHANE PARKI BÜROMUZDA HESAP AÇARAK NADİDE HEDİYELER ALINIZ. »OĞUBANK 30 uncö fil sayt 11. u m hu r i yet KURUCUSU î TUNUS NADt Telgrai *• mekrub adresı Cumhunyet Istanbu) Port» Kotuao tstimbu) Wo 248 Telefonlar. Umumt Santral No n : 24298 5?a» llJerl 24299. Matbaa 24290 ÇİFTÇİLİK Zr. Müh. VEHBİ AYAS Genel ve Ozel Tarla Zıraatı BağcılıkMeyvaeılık Sebzecılık Çıçekçılık hakkında memleketırrıızın orıjmal zıraat metodları açıklanmış ve btraların modem usullerle tashıhı duşumUerek hazırlanmış 730 sahıfelık mukemmel bır eser Fıatı cıldlı olarak 750 Krg tur BÜYÜİC Cumartesi 11 Haziran 1955 İNKİLÂP KİTABEVİ Âmerika bize 30 milyonluk yeni bir yardım yapmağa karar verdi Resmî Amerikan ajansı (Usis) bu yardıma, son zamanlarda Ankara ve Washington'da cereyan eden rnüzakereler netîcesinde karar verildiğini bildiriyor Malivemizde fnkisaf ene ve valiıkan Malıve Yekıumız basına verdıgı bevanatında. devleı varidatının tahsılatı lakkında. «Mayıs a\ı sonunda h ımıs olan 1955 mali yılımn ılk •yhk devıesmde devlet gelırlerınden 732 m lyon 730 bm lıra tahsıl clunmustur Geçen vü aynı devre ıçındekı tahsılat 359 mılyon &.» uin lıra olduguna gore bu yılın uç •ylık tahılâtı bır yıl oncesıne nasaıan % 31 fazlasüe 172 mılyon 877 bm lırahk bır artış kavoetmıştır 1955 malî yılının bu uç a>Uk devres nde elde edılmıs olan varıdatın juksek sevıvesı hakkında daha aç k bır fıkıı edıneblımek ıçın 1950 vılının mart nısan ma\ı« »\lannda vâkı tahsılat vekununun 325 ruı\on 134 bm lıra olduğunu zıkretmek kâfıdır. Bu rakamlar 1955 mail >ılınm Ik uç avlık devr«sınoekı vapıl* ı l"v'»ılâtın 1950 vıhnın aynı Is ıesmdekı tahsılâttan vuzde 125 ıusb«tınde vanı 407 mılyon 496 bm hra fazla olduğunu gostermektedır Bu demektır kı 1955 yılının ılk uç aylık devrssı ıçınde 1950 nın aynı devresın* nazaran gundc 4.5 tmljon lıraya jakın daha fazla bır gelır tenrn v« tahsıi olunmuştur Sadece 1955 rnıjı» ayı ıçınde derlet varıdatından 248 mılvon 473 bm bra tahsıl edıldığını goımek nasıl bır sevıyeye erıştığhmzı açıkça lfade eder Zıkrettıgım bu rakamlar 1950 yılından bu vana mılletçe gırıştıgımız genış ekonomık kalkınma hareketının vatandas jjehrlerı uzerındekı »evındırıcı ve musbet tesırler nın açık delılını teşkıl etmesı bakımından bılhassa şavanı dıkkat bulunmaktadıı * demıştır Itıraf ederız ki Tnrkivede demnkrası rejımımn tesis ve denem* devresınde bunjevi »e temel knrakterını en lyı muhafaza ıde» ve daha açık ıfade ıle poiıttkava I Hpılarını mumkun olduğu kadar kapalı tutmuş hulunan Vekaletlerıınırin basında Malive erlır Buuıı orada çalısanlarla beraber genc Vekılımız Hasan Polatkan» horcluvtı/ Bir butçe ve malıve selametının devlet havatı bakımından olan ehemmıvetı dusunıılurse »Hgljnmı^ olan bu ı«tıkametın kıvmetı rferhal kavranır Bunun Tanıbasııuia hn \ekaletm bovuk rorluklar pahasına da olsa Malne \e Harıne IPHKlarını mudafaada eosteıdıgi cırfdı>etı de cormemek kabıl de^ldır Iste bunların ve temelti bır tra/ifese\erliğın netuesi nlarak harıne iradında gorulen artı^ aisbetım genc Malne Vrkılimır bize >u vııkarıva avnen naklettiğitnız bevsnatla haber vermektedır Bu pn/el habere hızım de kendisi kadar sevmrtİRimıze sııphe \oktur. Bes altı vıl ıcınde hazıne varidatının bir mıshnden falza artmıs olmasını muıdelıven Malıve Vekılımızin. memlekette hâlâ bir verjn eşhlığı teessu* edememı$ oldugunu bizimle beraber kahul edeceğınde $uphemi7 voktur Daha gerenierde Merlısten cıkarılamamı$ ve komısYona tade edılmıs olaa aıa7i versisı henuz lakırdisını dani edemediğımîz nraî mah^ul'er versrısı pıbi bnvucek veknn tutacak gehrletin mustakbel vaıdlerıne bakılırsa hıitee varıdat vekununun bunlar lahakkuk edınce daha da vakselereei mtıhakkaktır Savın Malıve Vekılimİ7İn ıradın artması hususunda vatandas gehrının artma«ını haslıca »ebeb telâkkı *tme«ınde bız de kendıoıle beraberız Anrak burada votandaş. devlet giderlerının de artmı; oldıığuna hatırlamamak kabıl degıldır Bununla heraber fiat endrktleri Te paramn ıstıra kabilıveti ne oItırs» olsun hazme varidatındakı bu artısı memnunluk veriri telâkki ethgimizi belirfmevi bîr vazife bilins ' CUMHl'RIV.^T Wa»hınşton 10 (Usıs) Bırleşüt Bır merakh, açılı$ merasımınde hazır bulunan H ollyvvood'lu yıldızlarla, meşhur sinema munekkldl Person'un (ortada) resimlerıni çekıyor Amerıka dun Turkıveve yapılan ekonomık vardımda 30 000 000 dolarıik âcıl bır artışı açıklamışrır Bu ılâve meblâK ıle bu ay sonunda nıhavetlenen 19541955 malî vıl zarfmda Bırleşık Amerıkamn Turkıveve ekonomık vardımı 100 mılvon dolara yukselmektedır Arkası Sa. 4 Su 4 te Hilton oteli dün açıldı Vali ve Belediye reisi, Conrad Hilton'a fahri hcmşcrilik verdi, nutuklar söylcndi, sonra ziyafet sofrasına oturuldu, kadınlar başka yerde yemek yediler Gunlerdenberı dedıkoduau yapılan Istanbul Hilton oteli dun buyuk torenle açıldı Merasıme Hılton otellen sahıbı Mr Conrad Hilton a saat 10 30 da Valı Prof Gokav tarafından Istanbul fahri hamşehrüık unvanının venlmesıy'e başlandı Bu vesıle ıle bır konuşma vapan Vah otelın tunstık »'• Turk Amerikan dostlugıınun gehşmesı bakımından onemını belırttı Muteakıben Hilton Taksım âbıdesıne bır çelenk koydu Sa 6 Su 5 te) Devlet personel dairesinin vaoacaeı işler Ounku t H P Meclıs toplantısi C. H. P. Meclisi dün toplantılarına başladı Dünkti tc l«n* p« tilertrası münasebetler, belediye seçiralerine girip girmemek ve >»rtinm v»zif««im Y*prp yapmadığı mtı«leleri ^»»«r^Üi jjörtt Kıırulacak daire, memleketin iktısadî ve malî durumunu takib ederek maaş veva ııcret tutarlannda gereklı tadıller hakkında teklifte bulunabilecek Ankara 10 (Telefonla) Yenı devlet personel kanunu tasarısmın en muhım hukumlerınden bın devlet personel dairesinin kurulmasıdır Sa 4 Su 3 te Şenseddin Günaltay dün partinin Pariste Türk haysiyet divanından istifa etti Ankaıa 10 (Telefonla) CHP. neclısı bugun Genel Başkan Inonu mn uvasetınde çalışmalarma başamıştır Cumaıtesı ve pazar gunlen de le\am edecegı bıldırılen paıtı mec ısının bugunku toplantısı saat 20 ye adar suı°muş ve oldukça haraıetlı Toplantı C H P Genel Başkanj nonunun vaptıgı bır konuşma ı!e çılmıştir Inonu kısa konuşmasına partıler arası munasebetlere de emas edeıek bu munasebetlenn ozulmasındakı kabahatın ıktıdara oldugunu sovlemış ve muhale• n re]im davası ıçın tenkıdlerde U ulunmasının en bır ncı vazıfesı oluğunu bunun ıse ıktıdarı sınır euzellİK Kralıçesı 1955 Avrupa lendıııp hırçınlaşırdıgını anlat tnıştır Muteakıben raerkez ıdare kurulu raporu okunarak bu rapor uzerınde mıızaketelere başlanılmıştır RapoAnkara 10 (Telefonla) Akıs run lejım meselesıle alakah kısmi mıızakere edıl rken sert tenkıdler mecmuasının Parıs muhabırının yaz de bulunulmu^tur Bu arada Bele dıgına gore, Fran^avı resmen zıdıve ve II Genel Mecbsı seçımlen jaret eaecek olan bır Turk par Arkası Sa 3, Su 5 te ne temas edılmıştır Bugunku toplantının en harareth safhasını bu tne\7uun muzakere ve munakaşası teşkıl etmıştır Seçım'ere ıştırak edılıp edılmetnesı hususunda konuşan partı mec lısı uvelerının eksemetı seçımlere gıulmemesı tez nı mudafaa etmışlerdır Sa 4 Su 2 de Elçiliğinde bir hâdise bueün seciliyor Hiltonda dün ;i muhleşem balo Conrad Hilton. yanında Istanbul Valı ve Belediye Reisi oldueu halde oteli açıyor Gecenin itk surprizi elektrikkrin iki defa kesilmesi oldu. vemegi artistlerm ve Turk ekipinin josterikri takib etti Hiltonda gunlerdenberı beklenen muhteşem gece saat 21.30 a doğru başladı Fakat havanın sıcak oluıu \ e havalandırma tertıbatıam ıyı >jlemeyışı davethlen bunalacak hale Sa 3, Su 6 da Suna Solevin hastalıjp KraHçclik ıcin en kuvvetli namzed otarak Turk gtızeli gosteriliv or Helsınkı 10 (a a ) Her gun bır kaç davete gıtmek ve zıyafetlerde bulunmak mecburıvetı vuzunden vorulmuş olan 13 guzel vann gece A\ rupa guzellık kralıçelıgı musaba kası ıçın ]un huzuruna çıkacaktır Jurı 12 erkek ve 1 kadından muteşekkıldır Kralıçeve 30 santım bovunda gurrıuş bır kupa verılecektır Bundan baska kralıçeye Fran«ada mankenlık ıçın ıkı aylık bır mukavele Parısın en luks otellenn Arkası Sa. 3. Su 5 te Hiltonun acılısma Sehir Meclisi çağrılmadı • 3 Meclis üyeleri dünkii toplantıda, açılış törenine davet edilmeyişlerini teessürle karşüadılar; hâ" diseyi protesto için yannki kokteyle gitmiyecekler Şehır Meclisi dun saat 15 te topanmıştır Mevcud tekhfler alâkalı komısvonlara havale edıldıkten son ra geçen devrede tasdık olunan sanayı bolgesı plânının bazı tadıl'er!e kabulu hakkındakı Imar mudurlugu raporu goruşulmuştur Bu plânın haziran devresınde tekrar muzakere edılmek uzere ımar komısyonuna tevdu kabul olunmuştur Bu sırada rıvaset dıvamna ıkı ujenın ımzasını taşı\an bır takrır Arkası Sa 3, Su 8 de Dr. SaroL dün D.P. Balıkesir kongresinde lnönüye gene siddetle hücurn etti «Bana bu ihtivar adamı rahat hırak dıvorlar Ama e cemiveti rahat bırakmıvor ki Etrafındakiler de onu rahat bırakmıvorlar Kasım Gulek eteğıne vapısmıs. cunku bilivor ki onu bıraksa ıkisi hirden batacaklar» Bahkesn 10 (Telefonla) Balıesır D P ıl kongreı bugun saat 0 da Şehır sınemasında yapılmısıır Kongrede Tıcaret Vekılı Sıtkı Yırcalı Devlet Vekılı Mukerrem Sarol e=l * Mı\e Vekılı Halıl Ozoıuk ıle Balıkes r mı'letvekıllerı hazır bulunmuslardır Kongre ıl başkanı Faık & a tarafından açılmış kongre n>^an.ığına ıttıiakla Sıtkı Yırca ı ık ncı başkanlığa Esad Budakoglu sfçılmışlerdır Faahvet raporu ıttıfakla ıcaoul edılmış bı!has">a son kısmındakı or Arkast Sa 4 Su 3 te 1 Hiltonizm îstanbulu yenı bır hastahk kapladı Hiltonizm Eut,uk kuçıık tammıyor ve yuksek ateş yapıyor (Davetıye alamadıklarından doîayt otel mj«d«rune hakaret eden mebuslar) msanların kutle hahnde dahı bu hastalıga tutuldukları oluyor (Şehır Meclısınde dunkv hâdise) Salgın evvelâ zehırlenme alâmetlerıne çok benzıyen alâmetlerle ba^îadı (tesemmum vak'ası) Bu kadarla oeçıştirecegımızı sar!ir?cen salgın butun şehre yayıldı Hastahğa bır takım yıldızla rın neşrettıklen gorunmez şualar sebeb gosterıldı ıse de btt yıldızlann çoktan sonmu? olduklan ve hıç bır şııa ne$retmedıklerı anlaşüdı Tecrube sadedınde bu yıldızları tekrar parlatmak uzere en salâhıyeth kimseler tarafından zıyafet, kokteyl, ba!o!ar vermek gıbı tedbırler tttıhaz edıldı ıse de netıce alınamadı Bunun uzerıne mutehassıslar mahıyetlerı anlaşilamıyan butun hastahklar gıbı buna da ruhı sebeblerın âmıl olabılecegını ılerı surduler (Aşağthk duygusu) (Amerikan hayranhgı) gtbı... Fakat bunda da ıttıfak edılemedı (Ne oluyoruz, açılan nıhayet bır oteldır) gıbuerden bır takım kocakan tlâcîarı tavsıye edenler olduysa da salgmı onlemekte hıç btr faydalan muşahede olttnmadı Bunun uzerıne mutehassıslar iîharı acz ettüer ve ı^mıztn Allaha kaldıqı anlaşıldı Derdı veren AUah elbet dermanım da ıhsan edecek V • »•*• J Pullu dîlekçe ve telgrafla şeker taleb edenler Ankarada bir anne Başvekılden telgrafla odunç 2 kilo şeker istedi, İzmirde de bir baba muameleve konan bir dilekçe sayesinde 1 kilo şeker alabiMi Ankara, 10 (Telefonla) Şehrımjzde bır kaç gundenben şeker bulunamamaktadır Ogrendığımıze gore, Beledıyemn elındekı şeker stoku bıtmıştır Elde kalan mahdud mıktardakı jıveı şehrın pek cuzi bır ıhtıyacını ancak bır hafta muddptlt karşılıj abdecektır Belcc venın şckeı veıdgı dukkânlarında halk çok erken saatL'ncn ıtıbaren kuyruk yapmajtta vı. 250 gram şeker alabılmek ıçın btklemektedır MUSLUMAN OLAX ALMAN KAFığer taraftan Ankara Ajansının DINI Izmırde, otomobıl tamırbıldırdıgıne gore Yenışehır Hanım c u bır Turkle e\ h bulunan 3l * aelı sokak 13 23 mıaıarada oturan şındakı Alman kadını Anna MusRemzıj e Bakırbe% h adında bır ka ı luman olmuş Ayten tsmını almış Arkas* Sa 4, Su 2 de ' ür 4 Saadet cınayetine adı karışan Adanada Bır barda çalışmakta olan Sâddet Kibar şofor Nurinin oldurulmesı hâdise^ıle alâkası buKınmadığını. 4 avdanberi Adanadan ajrılmadıgını sovluvor Adana 10 (Telefonla) I>tanbulda otomobıh ıcınde bıçaklanmak «uretıle oMurulen Kıbar şofor Nurının katlı hâdısesme adı karışan A r l n<! S a 4. Sıt l d e • • •••I • • Basketbolde V. Hürkusun bir fayyaresi kaçırıldi Bursa, 10 (Telefonla) Istanbu NATO AKDENIZ KOMI'TANINA ZITAFET Mıllı Savunma v« Bursa arasında dolmus vapan 1 Bakanı Ankaıada NATO GuneyDogu Akdenız Kuvvetleri Komu Buda^eşte 10 (Osman Solakoğlu kışıhk Vecıhı Hurkuşa aıd volcı tanı serefıne bir koktevl vertniştır Resım, kokte) lde Erkânı ı bıldırıyftr) MılH basketbol takıtayyarelerınden HAT tavvat^î harbıje Reısı Orget\eral Baranselı (sağda) Amıral Frechteler |*nfl»ız,VÎ)okuzuncu Avrupa Basket Arka&ı Sa. 4, Su l 4e (soldan ıkıncı) ıle k.onu$urken gosteımektedır. ' Arkası Sa. J. Su 5 te 65 • 55 yenildik Macaristana YENt SOVYET POLtTİKASl
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle