25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Hazıran 1S55 Kutunun rengine olduğu kadar markayg da dikkat ediniz... \ T. C. ZİRAAT BÂNKÂSl Tasarruf Hesaplan EYLÜL 1955 ÇEK11İŞINDE BÜYÜK 1KRAMİYELER Bursada Çelik Palas civannda, Çekirge asfaltı üzerindeki Apartmanın 2 Daîresi 2 Tane 30.000 Lira Ayrıca HBU ^ ^ HBU Carihesaplar • Muayyen vadeli feslimat • Itfıalât ve îhracat furans• manı Bilcümle diğer banka • muameleleri Cripia kutuîarının üzerinde GRİPİN yazıhdır. Hakiki Gripin aldığınızdan emin olınak için kutunun üzeriude yazılı GRİPİM ismine Lilhassa dikkat ediniz. 60 Tane 1.000 100 Tane 500 100 Tane 250 lira ve 20.000 lira değerinde 100 saal (Saatler ikramive isabet elmiven yerlerdeki mııdilere kur'a ile fevzi edilecektir.) SON PARA YATIRMA GÜNÜ 8 TEMMUZ hîlliin Sube ve (7242) 5 Tane 5.000 HOLANTSEBANKÜNİNV 6ALATA : KARAKÛY PALAS • İSTANBUL: BANKA HAN Postanenin yanmda | BÜTÜN AĞRILARA KARŞI 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir GRİPİN "''•.: '"• I t i n i n l i Adapazarı Şeker Fabrikası T. A. Sirketinden: 1 Adapazan Şeker Fabrikasenın Düzce Pancar Katarından fabrika silolarına tahminen 30.000 ilâ 45.000 ton pancar naklettirilecektir. Taliblerin aşağıdaki hususlarla ve istenilen vesaikle tekliflerini en geç 20/6/1955 tarihine kadar Adapazarı geker Fabrikası Müdürlüğüne vermeleri veya bu tarihe kadar Fabrikada bulunacak sekilde göndermeleri lâzımdır. 2 Bu işe aid şartname, İstanbulda Türkiye Şeher Fabrikaları A. Ş. îstanbul Büromuzdan Şeker han tEski Baker Han». Ankarada Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Gene! Müdürlüğünden, Adapazannda Fabrikamız Ticaret Şefliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 3 Yaptırılacak nakliyatm muvakat îeminatı T. L. 25.000. olup nakld esham ve tahvilât veya banka mektubu olabilir ve ikinci maddedeki verlere tevdi edilerek alınacak makbuzun teklif mektubu ile birlikte günderilmesi lâzımdır. 4 Taliblerin nakliye ijleri ile işti?al etmekte olduklarına dair Ticaret ve Sanayi Odaları vesikaları ile varsa bu veya buna mümasil nakliye içlerini deruhde ettiklerine dair aldıkları belgeler de teklif mektubları ile birlikte Rönderilecektir. 5 Müddetl içinde verilmiyen teklif mektubları ile postada vâki olacak çecikmeler kabul edilmez. 6 Sırketlmiz Arttırma. Eksiltme Kanununa tAbi olmadığı gibi ihaleyi vapıp yapmanıakta veya dilediğine vermekte gerbesttir. (7550) Açık Arttırma İle Gayet Zengin Bir Safış Yannki pazar günü saat 10 da Beyoğlunda tstiklâl caddesindeki Lion Mağazası sırasında Yeni Osmanh Bankası Şubesi ittisalindeki SAKA SELİM çıkmazında 3 No. lu Kısmet Hanm 2 numaralı dairesinde mevcud ve şehrimizin en müteber ailelerinden blrine ald gayet sevimli ve zengin esya açık arttırma ile satılacaktır. Paris'in en meşhur ve en eski meşhur Mercier Fabrikası mamulâtından Masif mavun 4 parçalı yatak oda takımı, tekrar masif mavundan 2 çift yep yeni halde emsalsiz koltuklar ye şahane bh hasırlı kanape, tekmil harb senelerine aid İllüstration'ların yep yeni halde cildli kolleksiyonu ve hayli Fransızea kitablar, hakiki eski Sevres emsalsiz bir kııtu 3 çift gayet güzel Bieder Mayer stilinde yepyeni koltuklar, modern bir yemek oda takımı, maruf ecnebi ressamların yağlı boya tabloları, Portükez, Bohem, Çin Kluvazone ve eski Fransız tabak ve kâseleri, kristal bakara renkli ufak su takımı, çift fırınlı havagazı ocağı, Thonet Koloı Portmanto v.s. v.s. Frigidaire markalı bir buz dolabı. Hakiki eski Obüsson bir halı ve saire Anadolu ve İran halıları. Muameleyi yapan A. Babikyan. Tel: 41221 Fazla izahat için Ziraal Bankasının Ajansları emrinizdedir* HER ABONEYE BU FIRSATI BİR ARSA HEDİYE KAÇIRMAY1NIZ İ ı *DAKTİLO Daktilo ve muhabere iglerine vakıf bir memur alınacaktır. İngUizce bilenler terclh olunur. İsteklilerın İstanbul P.K. 522 ye müracaatleri. ARANIYOR TEKLÎFÎ U^Jgğirmenleri, margarin yağı, Prefabrike evler fabri(caîarırBalıkçı gemileri Seefle motorlan otomobil hırsızlığına karşı emin WAZO vites kilitlerl vs. BtRA FABRİKASI M. VAHDEDDİN 1 1 BANKAMIZ KÜLTÜREL Sahada da faydalı Olacağı mülâhazasile 16 Mayıstan itibaren (EVtM) isminde bir mecmua çıkarmıştır Her hafta pazartesi günleri intişar eden Evim Mecmuasinın fiatı (150) kuruştur. EVİM mecmuasına 4 aylık abone bedeli olan (24) lirayı BANKAMIZA yatırarak abone kayıd olan her aboneye İstanbul Vüâyeti hududlarında bir Arsa hediye edilecektir. Eğer mecmuamızın yayılmasını temin etmek gayesile mecmuamıza 5 aded ayn ayn abone olup (120) lira yatırarak 4 der aylık abone bedellni ödemiş olan abonemize 5 abone olup bu mecmualarımızı bir çok kimselere dağıtarak tanıtma ve inkişafını sağlamasma karşıhk ÇOK kıymetli Florya batı sahilinde bir tarafı deniz diğer tarafı 50 metre Marşal asfaltı arasına 250 metre karelik) denize nazır müstakil müfrez bir arsa hediye edilecektir. 2 BANKAMIZ EVİM MECMUASINA abone kdyıd olup 1 abone kayıd olup 24 lira yatıran ve 5 abone kayıd olup 120 lira yatıran abonelerine büyük bir ıtimat göstererek 24 ve 120 lirayı yatıran abonelerine hemen tapularını vererek arsa hediyesini tevzi etmis olmaktadır Ve bilâhare abone arsa sahibi olduktan sonra Bankamız EVİM Mecmuasından uzun zaman içinde 312 aded mecmua alarak ve bu mecmuanın kuponlarını biriktirecek ve böylelikle cüzi bir paranm karşılığı hem EVİM Mecnıuasının koleksiyonuna sahib olacak hem de bedava istikbali müemmen bir arsaya sahib olacaktır. 3 Bankamız EVİM Mecmuasına abone kayıd olmaya gelenler beraberlerinde nüfus cüzdanı ve iki resim getirerek arsa hediyelerini alacaklardır. Taşradan abone kayıd olacak müşteriler bulunduklan mahalin Banka veya posta havalelerile Bankamız adına abone bedelini sarih isim ve adresleriyle gönderecekler Bankamız kendilerine tapularının tesçili için vekâlet örneği çönderecek bu örneğe göre tapuları namlarına tesçil edilip gör.derilecektir. ADRES: TÜRK YAPI BANKASI: ŞİŞLJ F Cerrahpaşa Civannda Müfrez Sahlık UCUZ A R S A L A R Müracaat: Mahmutpaşa Hacı KUçük Camii Karşın Meh I med Paşa Han No 6 ve 8. Telefon: 27933 24414/07 4/07 | *•••" AMUK OTOMOBİL Satıhk « Tepebaşı, Mesrutiyet cad. 93 Sakarya Han 4/23 Beyoglu « M B İstanbul saat: 11,30 12.30, 16.30 18,30 TUNCAL Müstahsillerinin ve Çırçır Fabkatörlerinin Nazarı Dikkatine CEN T E N N I A L SAW GIN Makineleridir. Raf, Sehpa ve Ranza Imâl Ettirilecektir. Ankara Elsktrik. Havagazı ve Otobüs İşlelme Miiessesesinden: S A T I L I K Ecnebi bit aile tarafından fevkalâde güzel bir lüks yazıhane kütübhanesi ile beraber komple Avrupa mamulâtı gayet zarif bir çocuk yatak odası 9 parçadan Heren Züner Alman mamulâtı halı yağlı boya tabloları şaz ocağı, çocuk arabalan ve saire. Ayazpaşa Park Oteli arkasında 27 Kutlu sokak Uğur Apt. Daıre 5. 1 Veni otobüs garajları, ambar binası için projelerine eöre. muhtelif tip ve sayıda raf sehpa. ranza vesaire imali ve montaiı i$i teklif İsteme usulü ile ihale edilecektir. 2 İşin muhammen kesif tutarı TL 5S059.76 dır. 3 Bu ıse aid sartname, Müessese veznesinden 15 lira mukabilinde temin edilebilir 4 Geçici teminat tutan TL. 4153 tür. 5 tlgililerin. sartname esaslarına göre tanzim edecekleri tekliflerini 27 6 1953 oazartesi günü saat 16 30 a kadar Müessese Umum Müdüriüğüne göndermeleri ilân olunur. (7481) Sanayi odasından Odamız tarafından bikarbonat do sud tevzi edilecektir Bu tevziattan istifade edecek olan sanayicilerin lâboratuar ecza depoları ve diğer imalâtçı firmaların 1952 53 54 senelerindeki bikarbonat sarfiyatlannı tevsik eden belgelerle 18.6.1955 tarihine kadar Odarmza müracaatleri rica olunur. Bu tarihten sonra yapılan müracaatler veya bu mOddet içinde müracaat edip de sarfiyatlarını tevsik etmemis olanlar tevziattan istifade ettirilmiyecekir (7670) Pamuklarınızı biran evvel ve az masraîla çırçılıyarak satışa arzetmeniz menfaatinlz iktizasıdır. Dünyanın en iktisadî çırçır makineleri 951 model hıtsusl Packart otomobili seyahat dolayısile acele satılıktır. Müracaat: Elmadağ Sürat Garajı KAYTB Fındıkh ort» otnılundın almıı olrtuğum puomu kıybettim. Y«nisinl ıl«cajımd«n eskisinin hükmC yoktur. Turcay Karakas Saatte 300 350 kilo çırçırlanmış pamuk veren Pnomatik tertibatlı SAWGIN grupumuz Amerikadan gelmiş ve teslime hazırdır DIS TİCARET T. A. Ş. O TüRKiVE'mn HER VERil.DE Galata, Rıhtım caddesi Kefeli Hüseyin Han kat 4 ^^••^••^ P K . 1237 tstanbul •••••••»•••••••»•••••••••••••••••»•••••«•' Raf, Sehpa ve Ranza imâl Ettirilecektir. Ankara Elekfrik, Havagazı ve Otobüs İşlelme Müessesesinden: X 1 Yeni otobüs garajları, ambar binası için projelerine göre, muhtelif tip ve sayıda raf. sehpa, ranza vesalre imali ve montajı l$i teklif isteme usulü ile ihale edilecektir. 2 îsin muhammen keşif tutarı T.L. 58059,76 dır. 3 Bu i$e aid sartname, Müessese veznesinden 15 lira mukabilinde temin edilebilir. ^ 4 Geçici teminat tutarı T.L. 4153. dır. 5 tlgililerin sartname esaslarına göre tanzim edecekleri tekliflerml 27 6.1955 Pazartesi çünü saat 16 30 a kadar Müessese Umum Müdürlüğüne göndermeleri ilân olunur. (7548) Soğuk hava deponuz güvenilir bir soğutma teçhizatına muhtaçtır Her hangi bir intat«, küçük dahi olsa «ize bozulacak yiyecek ve sair maddclerdeki hasar olarak pek pahalıya mal olabilir. Worthington'un hassas soğutma teçhizaü sahasındaJri JVJ. senclik tecrübesinden istifade ediniz. • Worthington Corporarion, Ezport Depanment, üarnson New Jerscy, U. S. A. ÇANAKKALE WORTHINCTQN D n a çap.nda k.ymet timsali üy Soğutma teçhiztcıu tlırken Worthıngton'un mütehas, sıs servis personelinin ve hızumu halınde yedek parça Boğazm en gtlzel yerinde Yeniköy'de Rıhtımı olan bir tarafı deniz bir tarafı genis Otomobil volu üzerinde 870 tnet re kare arsa satılıktır. Taliplerin 87352 Telefona müracaatlan •••••»•••»••••••••»•<•»••••••••••••••••••••• SATILIK YALI ARSA Z^^^ZT^^r^^Z^Z ı Sigortaları Kurumu tstanbul Satınalma Müdürlüşründen: 1 Kurumumuz İstanbul ve tzmlr sağlık tesislerinin ihtiyacı olan 48 kalemden ibaret muhtelif cins kuru iaşe maddeleri 20.6.1955 pazartesi günü saat 15 te teklif alma retile ihaleye çıkanlmıştır. 2 îhaleve istirak etmek istiyenler. teklif edecekleri fiatlara göre % 7.5 nisbetinde muvakkat teminat akçesi olarak İstanbulda Kurumun İstanbul Şubesi Müdürlüğüne para devlet tahvili veya banka teminatı yatırdıklarına dair makbuzu (banka teminat mektubu teklif zarfına da konabilir.) teklif mektublarmı havi zarfa koymalan. 3 Teklif mektubları en aeç. 20 6 1955 pazartesi günü saat 15 e kadar toplanacak komisyona yetistirilecek sekilde Müdürlüğümüzde bulundurulması mezkur saatten sonra gelecek mektublar kabul edilmez. 4 Bu husustaki idarî ve fenn! sartnameler her eün mesai saatleri içinde Müdürlüğümüz kaleminden parasız oîarak alınabilir. 5 Kurum, arttırma, eksiltme ve ihale kanunlarına tftbi degildir. İhaleyi vaoıp vapmamakta veya diledigine yapmakta serbesS.tir. (7333) • •»••••••••••••»»•••••••••••••••»»»++»••••• t***i veya diğer marka radyolannız İçin yeniders teşkilâtiandırılan SIEMENS ... herkes VİTA mutfak margarfni kullanıyor. En yüksek kalite iptidaî maddelerle ve fevkalâde sihhî bir tarzda imal edilen lezzetli, besleyici ve hazmı kolay ViTA margarini yuvanızın HAKİKÎ DOSTUDUR Telcnilc Servisimiz mütehassıs radyo televizyon mühendislerinin nezaretinde, orijinal SIEMENS yedek aksamı ve lâmbalan İle, her türlü tamir ve revizyon hususunda sayın müşterilerimizin emirlerine amâdedir. Kalitesinde ViTA emsalsizdir. Caiata, Bankalar Caddesi, Tel: 44624 • 2322 21 TÜRKELi TiC A. Ş. »AKIRKOY; • ıSTANBUL )
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle