25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
II Harfran Î953 V.^ BİR DAKİKA: İyimserlik! ovyet Rusyanın Batı Almanya Başbakanma gön derdiği davetname bilhassa batı memleketlerinde endişe husule getirmiştir. Bu havayı dağıtmak mak^adiledir ki, bir taraftan Dr. Adenauer ve diğer taraftaıı yeni ta\in ettiği Dış İşleri Bakanı Brentano demecler vermekte. batı ile ıttifaka; NATO'ya kati bir ^ekilde sddık kalacaklannı tekrar etmcktcHir'pr. Aynı zamanda batı iie tenıas ettikten sonra Moskova s>e\ahatini yapacaklarım da so\ lemektedirler Rusya Isveç'e dün bir nota verdi Stokholn'deki Sovyet elçiliğinc meçhul şahıslar bonba attılar kimler olduğu hakkında ipucu 7 r elde edilmesine imkân °.s ı tir. Geçen hafta Sovyet tsveç c . m i yetinın m e k t u b kutusunda na bir bomba b u l u n m u ş t u . Fakat bü b?nı ba o zaman patlamadan zararsı: İsveç makamları « h â d k e m n b ü hale getirilmişti. Halen j i r İsveç yütüldüğünü.. söylemektedırıe.. *a parlamento heyeti Moskovada bir kat tahkikat bu «meçhul ş a h ^ l a ' n • dostluk gezisi yapmaktadır. '»nnıınıllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllinnılınmıiHH». Stockholm, 10 (R.) Sovyet Rus yanın buradaki elçilik binasır.a dün mechul şahısların bir bomba i t ı n a ları üzerine Sovyet Sefirı ougün İsveç Dış işleri Bakanlığına rjır nota tevdi etmiştir. İsrael • Öyla ise pekalâ Bilmem yanlış (!) bilmem doğru, gazetelerde, stk stk fu mealde havadisler görüyoruz: Almanya ile altş veriş zorlaştı, Fransa bizimle alıs ve•rişi kontrol olhtıa aldı, İtalya ahş verişe yanaşmak istemiyor jilân gibi. Yeniden çıkmağa başUyan Ulus gazetesinin ilk sayısının ilk sahifesinde (Bismillâh!) aynı cinsten bir haber: İspanya ile ahş veriş yapilamıyor. Biîim bildiğimiz, bu dış ticaret bahsw.de, devletler nasıl olsa, vzun vade kısa vade derken, bir jorrnül bulup işin içinden çıkarlar, Bu hususta, elhak. üstaddırlar. Siz onu bırakın da, bakkalla, kasabla, manavla ahş verişten ne haber, onu söyleyin. Yapıfabüiyor mu? D. N. Yıldızlarla birlikte Kapalıçarşıyı dolaştık Yıldızlar Günde binleree dolar kazananlar para harcarken sineğin yağını hesablıyorlar ve yıldızlar Amerikan Paktı Bunun müşterek müdafaa ile arâkalı olacağı söyleniyor yetle iyi haber alan mahfillerden öğrenildığine göre Birleşik Amerika ile İsrael arasında müşterek bir müdafaa paktının bu sene nihayetinden evvel aktediimesi mumkündür. İsraelin Birleşik Amerika nezdin deki temsilcılerıle Amerikan yaksek memurları arasında Wi3hington'da bir kaç haftadanberi > mev u zuda çok gizli müzakereier cereyan etmektedir. İsrael Mısır ihtilâfı ve Lübnan basını Beyrut, 10 (A.P.) Lübnan.n bi ri arabça, diğeri fransızca i'eri gelen iki sabah gazetesi Tiyiin, lsraelın Mısır kontrolundaki Gazze kesiminde taarruza geçmesi '.aluıde Arab devletlerinin Mısırı desteklemek hususunda giriştikl'ri t:ahhüdü yorumlarken, ArabUrıi israel ile harb etmeğe hazır olmadıklarını yazmış ve Arab umuTiî efkârını, «demarojik» liderlerin kıhç şakırdatmalarına» karşı ıkaz etmişlerdir. ••Yeni şarlatanlıklardan s^knalım» başlığı altında El Hayat şunları yazmıştır: «Mısıra, kendisine yardıma hazır olduğumuzu üiid.rmekte istical gösteren devlet rcıslerine şunu soruyoruz: Böyle bir taahhüde girişmeden önce, akerî şeflere danıştuıız mı? Bu taahhüdü yerine getirebilecek durumda mısınız? Mısır, böyle bir yardımdan istifade ctmpsini mümkün kılacak imkânlara sahib midir ve kendi öz gayretlerini aununla koordine edeb'lir mi? Üzerinde mutabık kalınmış bir taarruz ve müdafaa plânı var mıdır » Washington, 10 (a a.) Umumi Neden bu davetname böyle endiselı bir hava yaratmıştır? Şurası muhakkak ki Batı Almanva basjbakanı Moskovada Sovyet idarecileri ile aynı masa etrafında toplanınca bir pazarlık başlayacaktır Bu pazarlıkta Rusyanın elinde ne gibi silâhlar mevcuddur? Her şe>dpn once Kremlin. Doğu Almanvanııı da Batı Almanjaya bağlanmasını kahul edebilecektir, birleşik Alıııanyaya rıza sosterebiBir Bcyrut gazetesine göre lecektir. Bu ihtimal mevcuddur. Fransı/ Hariciye VekiK Rus komıınislleri. Doğu Almanya Ticaret hayatı tamamile pakta karşı cephe almış komünistieıini çok çabuk ve teLefkoşe 10 (R.) Kıbrıs polisi felce uğradı reddüd etnıeden feda edebilirler. Beyrut. 10 (T.H.A.) Beyrutta Lefkoşe limanında bu akşam bir Bol^evik tarihnde bu gibi sahne çıkan bir akşam gazetesinin bildirBeyrut, 10 (T.H.A.) İki günçatanayı yakalamıştır. Terkedilmiş d'ğine göre, Lübnan Dış işleri Ve denberi devam eden banka memarlerp sık > ı rastlanmaktadır. >k bir durumda ele geçen çatana ile kâletine Paris elçisinden gelen bir ları grevi, bugün daha da yayılaYunanistandan silâhlı şahısların İkinci Cihan Harbi sonunda Rusraporda, Turk Irak paktına karşı rai, Trablus, Baalbek, Sayda ve Kıbrısa geldikleri anlaşılmıştır. Sıya, Polonya topraklarının bir kısFransanın hattı hareketi belirtil Sur şehirlerindeki memurların gre lâhh şahıslar ele geçmemiştir. nıını ilhak etmis ve komünist idamektedir. Bu raporda şöyle denil ve katılmasına sebeb olmuştur. Aynca, Ingiliz inzibat karakore altına konulan bu peyk meınlemektedir: Lübnandaki ticaret hayatınm iki lunda bir bomba patlatılmış, bir kele de Almanyadan aldığı topbahriyeli yaralanmıştır. Infilak sırakları <• hedive» etmiş. Oder nPariste. Atlantik konseyinin top gündenberi tamamen felce uğrad ğı belirtilmektedir. rasında şehrın elektrikleri sönmüşNeisse hududu da bu şekilde te lantısı sırasında, Fransız Dış işleri Belgrad, 10 (a.a.) Bir hükutür. şeVkiil etnıi'îti Sovyet idarecileri Vekili Pınay. Konsey önünde TurK met sozcüsünün bildirdiğine göı'e. Diğer taraftan adall Rumlarla yann, hesablaıına uygun geldiği delege^i Zorlunun be> anatma cebulunan vab vererek, bu mev, ^da Frania Lübnana davet edilmiş polis arasında çarpışmalar olmuş takdiıde bu toprakları da Polonnın görüşünü açıklamıştır. Alayla Mareşal Tito, prensip itibariîe bu ve 8 Rum tevkif «dilmiştir. Çarpışyadan alıp tekrar Almanvaya vekarışık olarak, Türk Irak paktı daveti kabul etmiştir. Ziyaret tamalarda ölen olmamıştır. rehileıeklerdir. böyle bir teklifi nın muvaffakıyeti üzerındeki şüp rihi henüz tesbit edilmemıştır. Müilen suıebileceklerdir. helerıni belirtmiştir. Pinay ayrıca, şahidlerin bildırdiklerine göre, AvNibavet, piyasa darlığı gibi bir bu paktın Arab devletlerini ikiye rupanın en çok seyahat eden levmeî>ele ile karşı karşıya bulunan ayırdığını ve Atlantik stratejisinin let başkanı olarak şöhret yapnuş Batı Aîmanya sanayiine Demir umduğu gayelerden uzaklaştığııu bulunan Tito, önümüzoeki ayiar zar fında son derece önemli neselelcrle Perde çerisinde piyasalar teklif işaret etmiştir. edilmesi. Sovyetlerin böyle bir ik nFransız Dış İşleri Vekili, Tür meşgul olacağı gibi aynca Fransa, tısadî işbirlijji teklif etmeleri de k:yenın ajıkasındakilerin her zaHabeşistan ve Mısırı ziyaret otmesı icab etmektedir. mnhtPmoldir. mankinden daha şüpheli olduğunj (Baş tarafı 1 inci sahifede) Muhakkak ki, bütün bu teklifler ilâve etmiştir.» den birinde bir hafta ikamet hakkı Batı Alman>a Başbakanı Dr. Adeve en meşhur Fransız firmalarının nauer'i vakından ilgilendirecektir. parfüm ve elbiseleri verilecektir. Dr. Adenauer. dün verdiği beyaBugün soğukalgmhğını atlatmış natta. tarafsızlıeı kabul etmiyeceolan Türk güzeli Suna Soley yarın ğini bir defa daha tekrarlamııjtır. *arisin bazı mahaHeleri sular geceki seçim için gene çok şanslı Fwkat beynelmilei durumda bir gev İzmir, 10 (Telefonla) Dün ak altında kaldı. İtalyada da görünmektedir. 13 güzellik kraliçesi ... ııMuğiınu, bu çevs.emenin de s, şam geç vakit 20 lira yüzünden bir namzedinden yalnız ikisi sarışındır. biı fiereee.ve kadar iyimserliğe yol durmadan yağınur yağıyor cınavet işlenmiştir. Aynı yerde çaaıtiîinı anlatmıştır. lışan Ahmed Uçan ile Mehmed Sıd Paris lt) (R.) Fransada ve daAnlasılıvor ki. Batı Almanya dık Keskin isımlerinde iki genç, ha bazı Avrupa memleketlerinde Başbakanı. biı taraftan Batı Avbirinin diğerine 20 lira borçlu ol şiddetli yagmurlar başlamıştır. Bilrupadaki endişeli havanın yayıl ması dolayısile 6 ay müddetle bir hassa Fransada bu yagmurlar b:r masına imkân vermeğe çalışırken, Türk ve Vunan tebaalarına aid birlerile konuşmamışlar ve her fır fet halim almıştır. Pariste kopan diğer taraftan çelecek Moskova görüsmelerinin de havasını tamamile öliim. dnğum ve evlenme vak'a satta yekdiğerine ağır sözler sar ırtına yüzünden bazı evlerin dam(Baştarajl 1 inci saftif ectc' Beynelmilei Hukuk Birliği arı uçmuş, hasar kaydedllmiştır. bulandırmamafra dikkat ediyor. ları her iki memleketin konsolos fetmişlerdir. Saat 20.30 da iki genç. bu yüz 'arisin bazı mahallelerıni de sular lamento heyetinin gidemeyışi üzeriÖmer Sami COŞAB kongresine katılacak olan luklanna bildirilecek den gene münakaşaya başlamışlar lasmıştır. Fransa dahilinde neh.r ne Elçiliğimizde utandırıcı bir hâdise cereyan etmiştir. er taşmış, ziraat sahaları sularla heyetimiz (Baştaraft 1 inci sahifede) Ankara 10 CTH A.) Öğrenil ve bilâhare yumruk yumruğa girtaplanmıştır Fransayı ziyaret edecek Türk getirdi. Saat 21.45 ve müteakiben Ankara, 10 (T H.A.) 12 ile 20 diâine göre. Türkiye ile Yunanistan mişlerdir. Bir ara eline kalın bir parlamentosu azaları şerefine, Pa saat 22 de otelin elektriklerinin haziran tarihleri arasında Atinada italyada arasında Yunan ve Türk tebaalan sopa geçiren Mehmed, bunu şidrise muvasalat edecekleri günün ak na aid doğum, ölüm ve evlenme detle Ahmedin kafasma geçirmişbirden sönmesi bekletımiyen bir toplanacak Beynelmilei Hukuk Bir italyada da şiddetli fırtına ile beşamı bir resmı kabul tertiblenmişgibi nüfusa müteallik yeni bir an tir aber devamlı yagmurlar başlamışsürpriz tesirini yaptı. Az sonra liği kongresine kaülacak Türk heOttaua, 10 (aa.) Halen 5 inci Müteakiben asabiyete kapılan tir. Fakat Parise varış tarıhleri 22 ır. Majeur gölü mıntakasında mah (Baş taraft 1 inci sahifede) başta Koraltan olmak üzere bütün yeti tesbit edilmiştir. yıllık toplantısını Ottawa'da yapan laşma yapılmıştır. Ahmed. cebinden kamasını çıka mayıs olan Türk mebuslarınm haTürkiye, Süreyya Ağaoğlu, BaHariciye Vekâleti ile Yunan mas rarak Mehmedi altı yerinden ağır iul mahvolmuştur. Telefon ve elek reketlerınin gecikmesi ve bu deVekiller, parti erkânı ve davetliAtlantik paktı tayyarecilik araşha Arıkan, Bülend Nuri Esen, Hik verilnvştir. Takrirde, Hilton otelirik hatları bütün havalide hasaıa tırma ve gerçekleştırme istişare gru lâhatgüzarı arasında cereyan eden surette yaralıyarak öldürmüştür. ğişikliğin de Paris Elçiligine 22 ma ler salonu doldurmaya başladılar met Belbez, Hıfzı Timur ve Cemil nin açılış törenine Genel Meclis üuğıamıştır pu başkanı Amerikah Dr. Teodore mekrublaşma suretile bu anlaşma yıs günü bildirilmesi üzerine ancak Davetli adedi tahminin hilâhna, Bengü tarafından temsil edilecek yelerinin davet edilmemiş olmasına Arjantinde kış von Karman. bir basın toplantısm baslıca şu hususları ihtiva etmekN bir kısım davetliLere telefonla ha beş yüzü geçmiş bulunuyordu. A r tir. temasla, ezcümle şöyle deniliyordu: Buenos Aıres 10 (A.P.) Bu da: «Arzm cazıbei nden kurtulabi tedir: tistler yavaş yavaş salona inmeğe ber verılebilmiştir. Mezkur kongreye bütün hür «Bu davet işlerile alâkalı kimse:ene Arjantin başşehrıne kış pek lecek kadar kudretli bir füzenin « Türkive ve Yunanstan arasınBuna rağmen 22 mayıs gecesi başladılar. Bu sırada bütün gözler memleketlerin temyiz reisleri. ta ler bılmelidirler ki, bu şehri, bu Wiesbaden, Almanya. 10 (A.P.) ?rken gelmış ve suhunet sıfır dereimâl edilmesi bugün için mümkün da, Yunan ve Türk tebaalarına aid saat 20.30 da Fransa senatosu baş asansör kapılarına çevrildi: nınmış profesör ve hukukçuları iş meclis temsil eder. Dava, bir otelin dür, fakat, iktisaden bu gerçekle doğum, ölüm ve evlenme gibi nüfu Birleşik Amerika hava kuvvetlerin :eye kadar düşmüştür. kanı ekselâns Gaston Monerville, açılış törenine davet edilip edilMerle Oberon sırtı tamamen tirak etmektedirler. den bidlirildığine göre, 39 yaşında Buenos Aires'te, kış umumiyetle şen ez» cemiştir. sa müteallik vukuatın müteakiben yanında iki Fransız mebusu olduğu Kongrede görüşülecek başlıca meme meselesi değü, iptıdaî bir 1952 yılmda kurulmuş o!an bu ihbar olunmasını temin gayesi ile bir havacının hayatını kurtarmak 1 hazirandan sonra başlamaktadır. halde Türk Sefaretinin kapısını çal açık san bir tuvalet. Terry Moore de beyaz keten üzerine işlemeli bir mevzu, bilhassa demir perde geri protokol ve nezaket kaıdesi icabteşkilât. ihtisas ve araştırmaların her iki memleket salâhiyetli daire ıçin dokuz buçuk saat süren ve emıştır. Sefaret kapıcısı, karşısında sile bazı diktatörlükle idare edilen larının yerine getirilmemesidir.îi elbise giymişlerdi. Baştanbaşa bemüşterek menfaatlere en uvgun biı lerinin bu kabil vesikaların tasdikli şine ender rastlanır bir beyin amesilindir şapkalı Fransız senatosu baş memleketlerde tamamen hukuki ve liyatı yapılmıştır. Takrir okunduktan sonra ilk sözü yazlara bürünmüş olan Ann Miller kanunî yollar ve tedbirlerle yapışekilde kullanılması amacile sine birer suretini her hanffi bir ücrete kanını görünce şasırmış ve sefaret Başçavuş George C. Wilson, amütemadiyen Conrad Hilton'la ko lan tazyik ve zulümlerin nasıl ön avukat Hayri Yaman almış, şehrin sinde 250 mütehassıs toplamış bu tâbi olmsksızm her üç ayda bir, memurları özür diliyerek vaziyeti bu güzel müesseseyi kazanması melıvat esnasında içı b>"l u su dolunmaktadır. diğer memleketin konsolosluğuna bildirmişlerdir. Senato başkanı, ya nuşuyor, Terry Moore de dikkati leneceği meselesini teşkil edecek mevzuunda istanbul Belediye Mecu ; 'tik bir şilte üzerine yatırılmış çekecek kadar Nick Hilton'la do tir ve diplomatik temsilciliğine tevdi nmdaki mebuslarla birlikte geri 41 milyon dolarlık isin:n gösterdiği yakın alâka ve ve vücud harareti düşürülmüştür. laşıyordu. Merle Oberon'un boyetmekle vazifelendirilmeleri husudönmüştür. Türk heyeti, yann uçakla Atina türlü kolaylıkları takdir etmiyen Kanın bevine akması da 10 dakimuazzam bir miras nundaki iri incileri Amerikalılar ya hareket edecektir. ?unda mutabakata vanlmıjtır.» bir zihniyetin nihayet bu basit ka müddetle durdurulmuştur. öpüyor, Terry Moore çarşıdan alChicago, 10 (a.a) McCormick. Ayrıca, bu listelerden ilkinin 1956 protokol kaidesini de h;çe saydağıNc mal anestezi ile kanın beyidığı mallan yanmdakilere gösteriÖLÜM biçerdöğer makinelerinin mucidi senesi ocak aymın ilk haftası içinde ne akmasına üç dakikadan fazla na işaret etmiş, teessür ve teessüfyordu. 10.30 da yemeğe inildi. MeMacCormick'in kızı Anita MacCor teati edilmesi kararlaştınlmıştır. Macide Yalçının eşi, Üsteğmen Nec erini belirtmiştir. mârı: olunamazdı. nü çok zengin ve değişikti. Yemeâi det Yalçın, Üsteğmen Hikmet Yalçın mick Blaıne vefat etmiştir. Bayarı Ticaret Odası mümessili olarak Maymun ciğeri ile yapılan Anita varislerine 41 milyon dolar(Baştarafi I inci sahifede) bütün artislerin gösterileri ve Türk ve Atillâ Yalçının babaları eski Istan açılış törenme çağırıldığını söylıyen bul Askeri Basımevı MQ. ameliyat hk bir mirâs bırakmıştır. Ancak bol şampiyonasmdaki son grup ma ekiplerinm folklor danslan takib üyelerden Arif Neşet Usman, meP. AH). HAMDİ YALÇIN Toronto, Kanada, 10 (A.P.) bunun 16 mılyon dolan veraset verçını bugün grupun favorisi Maca etti. 10 haziran 19M cuma gunu Hakmn rah asım sırasında konuşan Vali ve Dün burada 19 ayhk bir çocuğa bir gisi olar?k varisler tarafından maristana karşı oynadı. Nep stadyoBu geceye bir balo değil. şahane metme kavuşmuştur. Cenazesı cumar Belediye reis vekili ile Emekli San kalb ameliyatı yapılmış ve amedyat liyeve ödenecektir. munda yapılacak olan bu maç ant bir ziyafet demek daha doğru. Yal tesi gunü, ikindi namazı Fatıh Camnn dığı genel müdürunün, Şehir Mecesnasında kan bir maymundan r.ıŞehidBayan Anita MacCormick, vasiolarak bastıran yağmur yüzünden nız bütün davetliler smokin giyme de kılındıktan sonra Edirnekapı rahmet lısinin bu mevzudakı hizmet ve Hğıne defnedilecektir. Mevlâ Trabzon, 10 (Telefonla) Bukarılan akciğerden geçirilereK çoyetnamesınde bu paranm mühim mecburen kapalı salonda yapıldı. mecburiyetine riayet etseydiler... eylıye. yardımlarından tek kelime bahsetgün Trabzondan Rizeye gitmis. o cuğun yaşamağa devam etmesi sagbir kısmının hayır işlerine sarfeYunanlı Skiloyanis ile bir Çek hamediklerini bildirmiştır. lan Bölükbaşı. İyıdere vilâyet hu lanmıştır. dilmesinı vasiyet etmiştir. keminin idare ettiği bu maçta takı ' » • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • » » • • • • • • • • » • • • • • • M M 4 M » » dudunda kendisini kar'iııvan RizeC.H.P. li Şehir MecLsi üyesi Damar yerine plâstik madde mımız cidden çok güzel bir oyun Köylü Partisinin Egedeki üler tarafından coşkun 'ezahüratla Fahri Paçalıoğlu, meclise katıldiğı aşılanıyor gösterdi. İtalyanlan 19 farkla mağalkışlanmıştır. günden bugune kadar protokol işfaaliyeti Londra, 10 (a.a.) «Britisn Mtlub eden Macaristan karşısında sılerinm yolunda gitmediğıni yakiBüâhare kürsüye gelen Bö'ük dical Journal» ın bu haftaki sayıkı bir maç çıkaran takımımız kuvİzmir 10 (Telefonla) Ege böl başı. 4 saat süren bir konusma yfpnen görduğunü, Hilton otelı daveti sında yayınlanan bir makalede . e vetli rakibini hayli zorladı. Bir ara gesınde son günierde artan K r o mıştır. meselesinin de bundan ıleri geldılirtildiğine göre, İngilterede csrıht beraberliği de temin ettik. fakat lıtıka taahyetıne Köylü Part.sı de ğini soyhyerek demıştir kı: Bu seyahate gösterilen büyük rağbet karşısın" Macarlar ilk devreyi 6 sayı farkla katı'ma l 'tadır Haber aldıçımn gö Aynı gün il kongresini yapmakta slarunda damar aşısı olarak Orl^n « Arkadaşlarımın bu husustaki da, Denizcilik Bankasının ve Akdenizin en büyük, re, Köyiü Partis nden TaKsin De olan C.M.P. toplantısmda bu'ur.an adlı plâstik maddenin k j . ' ı na.s: lehlerine kapamağa muvaffak olhassasıyetlerıne bütun k^lbımle ışBölükbaşı, burada yaptiğ. konuş gittikçe taammüm etmektedir. mırav .ile Cezmi Türk ^r'.n abah dular. Takımımız ikinci devrede de konforlu, süratli, lüks yolcu gemisi. tirak edenm. Pazar günü bu otelde Boğaz ve burun iltihablarına İzmire eeiecekler ve akşam Hıin mada bilhassa hâkimle, teminatı, 2» LİRA İÇİN KATİL Izmirde güzel bir oyun gösterdi. Fakat Mabir kokteyle davet edilmiş bulunubasın kanunu. pahalıhk ve basın karşı aşı yerde açıiacak yeni ılçe uuıtâi doAhmed Uçar isimli bir genç, 20 li carlar maçı 6555 kazarcmağa muyoruz. Ben şahsen bu davete gıtAtlantic City, 10 (a.a.) Bura rjlık bir alacak yüzünden arkada vaffak oldular. layısile teıtib edilecek sıyast tup hürriyeti hakkında sık îik aıkışlamiyeceğmı Bınfena!e;.',ı bu şehrin nan sert tenkidlerde oıılur.rr.uştur da toplanmakta olan Amerikan tıb laitıda konusacaklardır. ş Mehmed Keskini 6 yerinden vubir mümessıli olarak fade ec'ıyoTakımımız Avrupa ikincisi MaBölükbaşı şerefine Lertı'o edilen cemiyeti kongresinde dün akşam rırak öldürmüştür. rum. Adıyo Hilton!...» ziyafetten sonra Erzuruma haıeket beyanatta bulunan Dr. Theodore Tazı yarışı merakhsı bir caristana karşı kendi sahası ve seetmiştir. yircisi önünde hakikaten muvafBu mevzuda söz alan Şehir MecWalsh, boğaz ve burun iltihabiarını Kaptan: ŞEFİK GÖGEN coktorun marifetleri fakıyetli bir oyun gösterdi. Zaman lisi azaları, bir protokol hatası oönliyecek bir aşının halen telkk New York. 10 (a.a.) Adam Avustralyada iki gazeteci zamao halk takımımıza büyük telarak kabul ettıkîerı hârlıseyi tesafhasında bulunduğunu bildiım^şClark sminde bir doktor, p e r ş e m zahüratta bulundu. Bu maçta Yalessürle karşıladılkarını bel.rtmiştir. mahkum o\<hj be günü, Old Baüey mahkemesi t a ler, keyfiyeti protestos içln pazar Çin, Altan. Turan ve Yahm çok Bu doktor tarafından verilen izarafından ilâclar h a k k ı n d a k i bilgigünkü davete gitmiveceklerinı söyiyi birer oyun gösterdiler. Canberra 10 (a.a.) Sydney ci hata göre mevzuubahs aşı, buruna sini kötuye kullanarak, tazı yarışİzmir, 10 (Telefonla) 6 ncı lemişlerdir. Meclisteki bu simrli varında çıkan bir gazetenin sahibi damlatılacak ve adî nezlenin tesırBugün yapılan ve büyük bir çelarında s a h t e k â r h k y a p m a k t a n suç hava devam ederken Belsdiye reis ve muhabirlerinden biri bugün işçi lerini azaltmağa da hiç şüphesiz Kore değiştirme birlığimizin ilk ka kişme içinde geçtikten sonra Polu olarak on bes ay hapse m a h k u m fiesi yarın limanımızda yapılacak mebuslardan Charles Morgan'ın imkân verecektir. vekilleunden Sedad Erkoğlu salolonyanın (1) sayı farklı galibiyetile edilmiştir. merasimle uğurlanacaktır. 22 çün devam edecek bu emsalsiz seyahateşriî masunıyeüni ihlâl edecek ma na dahil olmuş, şunları söylemiştir: N'ikolinsiz sigara istenıyor neticelenen Framsa Polonya maHexmethone b r o m ü r ü n ü n enjekte hiyette yazılar yazdıklarından üç Türk gücünü icabında a a n y ^ a tin fevkalâde eğlenceli. muntazam. peıih « Bu davet meselesinde BeleLondra, 10 (a.a.) İngilterenin br defa daha gösterecek o.aı kah Çinda bir Macarja birlikte hakemedilmesinin h a y v a n l a r d a kuvvet a ay hapse mahkum edilmişlerdır. ve her türlü konfor içinde gecmesi için en büyük tıb mecmualarından bııi ramanlarımızı Koreye dıyenin hiç bir alâkası yoktur. Akzaimasına sebeb olauğu halde, c o r götiirucsfk lik yapan Turgud Atakol gayet bütün tedbirler alınmıstır. Başvekil Robert Menzies, meclis olan «British Medical Journal» ni "General Le Roy Eltinae" isimli güzel bir idare gösterdi. sakhğa protokolla mesçul Emekli tisone'un hayatiyeti arttırdığını v e Takımımızın yarın ve öbür gün bu ilâclarm tatbik edilmiş olduğu üyelerini tenkid etmenin gazetele kotinuı zararları hakkında yayuı Bkleşik Amerika nakliv? g;mi?i bu Sandığı mensubları sebeb olmuşPire, Atina, Napoli, Nis, Kan, Monte Karlo, Cenova maçı yoktur Muhtemelen pazartesi nun sonradan yapılan bir anaüzle rin en tabiî vazifeleri olduğunu, an ladığı bir yazıda, bu maddenin kan sabah İzmir limanına gejm'ştir tur. Şimdi Valı ve Belediye başkake.ferlilerriyeccâini müşahede eden cak bu meselenin tenkid yolundan ser tevlid etmesinin şüpheli oıdjgünü oynayacağız. Fikstür yarın nımızla göruştum. Kendileıı de duve BİR HAFTA bütün eğlencelerile İSPANYA Kremlin modernleşiyor doktor bu bilgis nrirn niirlsvim ol çok ayn ve adeta şantaj mahiye ğumı, fakat, buna mukabıl damar belli olacak. Bu maçlarda Avrupa rumdan duydukları teessüıu bildir Lüks, Birinci, îkinci ve turist mevkilerinde bir miktar duğu tazı varıslarında istifade e t tinde olduğunu söylemiştir. Gerek sertliği ve nefes darlığı meydana Moskova. 10 Kremlinin büyük dokuzuncusu olmamız kuvvetle mişlerdir.» yer açılmıs bulunmaktadır Biran evvel biletlerinizi almuvafık, gerekse muhalif mebuslar getirdiğinin mutlak bulunduğunu sa:ay denilen eski kısmına sıcak muhtemeldir. rr.eâe kalkışmıstır. Neticede, riyaset d:vanının, Şedtrtntz. Pasaport ve vize Gazeteciler Czmiyeti tarafınsoğuk hava tertibatı konulmuştur. Clark, k a n u n a aykırı olan b u u tarafından şiddetle itham edilen ga belirtmektedir. Bugün yapılan diğer maçlarda hir Meclisinin duyduğu teessürü adan temin edilmektedir. zetecilerin muhakemesini bütün AGEzeteciler. dün gece Hindistan Baş şu neticeler alındı: sulü tatbil' ederek bir zaman m u Mecmua. nikotinsiz sigara imâli lâkalılara bildirmesi kararlaştırüMüracaat: Gazeteciler Cemiyeti. Telefon: 21222, 25408, vpffak o H u H a n sonra. hilesi b ü vustralya halkı, Avustralya millî taammüm ettiği takdirde damar iert bakanı Nehrunun şerefine verilen İtalya: 88 Finlandiya: 59, mıştır. Dünku içtımaı müteakıb ko r n Doktoroğlu Seyahat Acentası. Taksim, Ankara. Sirkeci. tün maharptine rağrn " l i s t a r a radyosunun tertıb ettiği hususî bir lıği ve nefes darlığı hastahklarının ziyafette buna dikkat etmıs,leıdır Rusya: 103 İsveç: 31. ridora çıkan bütün Genel Meclis Telefon: 42644. (Glotur Cumhuriyet Cad. Taksim: 85791 fından iki =.uç ortağı ile birlikte yaym sayesinde baştan sona ka hissedilir bir derecede azaiacağırtı Sarayın bazı kısımları 15 mcı aYugoslavya: 98 . İngiltere 53. azaları yarmkı davete gitmıyecekdar takib etmişlerdir. Seyahat Aeentaian. sırdan kalmadır. ılâve etmektedir. Almanya: 52 . Danimarka: 36. lerini gazetecilere söylemijlerdir. Türk Irak paktı ve Fransa ! Lübnan'da grevler yayılıyor Kıbrısta tethiş devam ediyor Yunanistanla yaıttifımız 20 lira yiizünden bir adam öldürüldü Avrupada şiddetli 1955 Avrupa güzellik kraliçesi bugün seçiliyor yagmurlar yeni anlaşma Parisle Türk Elçiliğinde bir hâdise ilton otelinin açıhşında ı ^ ^ ı bulunmak üzere Amerifta U kadan tayyareler dolusu yıldız geldi. Yıldızların içinde Nasreddin Hocanın "eski aylardan kırHiltona gelen yıldızlar. dün Ka «beş lira» diyorlar. Yıldız duruyor, parak» yaptığı yıldızlar da var. palıçarşıyı gezdiler ve alışveris. doları önce 280 den çarpıyor, sonra Yıldız diyip geçmeliyelim: Yıldı» 7 den, gene pahalı buluyor. Yürü köşkünden yıldız şehriyesüıe kadar ettiler. Sanat kabiliyetlerini, aşklarını, yoruz. Kahve değirmenleri, çarık türlü şeylere adını vermiş olan yılkazanclarını, kilolarını, boylannı biçimi sigara tablaları, zarflı fin dız, şimdi sinema artistlerinin göbildiğimiz bu yıldızların bir de in canlar, hayır hayır; on lira bile bek adı oldu. Yıldız olmıyan yok san tarafları var. Tahmin ediyorum harcamağa kıyamıyorlar. Dükkân gibi. ki onu pek bılmiyoruz. Yani gün lara giriyoruz, eski Türk kıyafetSultan Hamid devrinde padişahın de şu kadar bin dolar kazanan bu Ierine, terliklere, bileziklere bakıoturduğu semrin ismi olduğu için insanlar para harcarken nasıldırlar? yoruz. gene elimiz çantamıza gidemiyor. Nihayet döndük dolaştık ağıza alınamıyan yıldız keümesi, İşte şimdi size onu anlatacağım. eski bir kahve değirmeninde ka şimdi biraz iptizale uğramışa benBenim gezdiğim grupta, başta ziyor. Neden bilmem bu yıldız bir dünyaca tanınmış seyahat yazarı rar kıldık. kibar, bir yiıksek mana ifade eder. Horace Hutton ve iki sinema yılBeş aşağı, beş yukarı, 280 den, Eskiden üç yıldızlı Martel kondızı Mona Freeman ve Diana Lynn 7 den hesab, nihayet sekiz iır?ya vardı. Orhan Eyüboğlunun yakı kıydık.' Halk peşimizde, r^fttıler, yakları vardı. Şimdi de vardır ama şıklı ve fiyakalı trafik memurları nüfus kâğıdları imzalanıyor, bü o yıldızlar, şimdi sinemaninkiler giarasından süzülerek Nuruosmaniye tün bu merasime rağm»n 15 ! I Û bi gümrüklerden kolay geçmiyor. ye geldik. Kapıda bir hayli kala harcadık. harcamadık, «havdi g1Bilijor musunuz? Yıldızlar arabalık birikm.şti. Saatlerce sokak delim» dedik. sında biraz eskimişleri de var. Ve larda bekliyen bu her yaşta insan, Matbaada düşündüm: Günde bin işin tatlı tarafı. biz yıldızlara varyıldız alkışlamak sevdasındaydı. Çar leree dolar kazanan, yediğina iı,a mayı bir hayal sanırken onlar bi§ıya girdik. Yıldızlar alışveriş et ğine para sarfetmiyen bu (urisde zim şehre geldiler . Güzel şey .. Bir mek sevdası ile bizden hızlı gitme böyle olursa onların dolar a' mrlan gazetenin yazdığı gibi İstanbula ğe başladılar. Dükkân dükkân gez nıeded uman turizm sanayJnıizın yıldız yağdı. mekten tabanlarımız patladı. vay haline! Yıldız olmanın iyiHkleri vardır. H. D. İnsanı bedava davet ederler. BeSoruyoruz: «Kaç kuruş?» Meselâ dava seyahat, bedava eğlence .. Ve | buna mukabil bir çok imza . Bir ' çok tebessüm Ve bir hayli yorgunluk .. Ama ne çare Gokteki yıldızlar bile kendi mahrekleri üUdino, 10 (a.a.) Dünku per zerinde durmadan dolaşıyorlar. şembe günü, her ikisi de sağ ellerinde birer bıçak olduğu halde ve Sinema yıldızlarını halk neden Dün akşam Maçkada Kâğıdhane boğazları kesilmiş olarak bir mutsever. Beyaz perdedeki muvaffakıyokuşunda bir amelenin ölümü, iki fakta yanyana bulunan 16 yaşın yetlerinden ve daha fazla güzellikamelerinin de yaralanmasile neti daki Claudia di Gousto ile 26 yalerinden... celenen bir toprak kayması olmuş şındaki İdolgo Zuccome adında ik Hilton otelinin bu açılış restur. Halen Ankarada bulunan ve nişanlının ölumü, bu muhıtin en minde ithal mah güzel tedarikine hüviyeti kat'î olarak tesbit edile büyük esrarı olmuştur. mechur kalısı acaha sair Nedimin: miyen Mustafa ismmde bir şahsa Claudia'nın annesile beraber akYok bu şehriçre senın vasfettıijiıı aid apartıman inşaatının temeli ka şam yemeği yedikten sonra iki nidılber Nedım! zılırken, toprak kaymasile ame şanlı bahçede bir gezinti yapmak Bir perisuret gorunmuş bir hayal olmuş sani! lelerden Muhiddin Okur. toprak üzere çıkmışlar, sonra gene kızın ebeytınden dolayı mıdır? yığınlan altmda kalmış ve derhal vine dönmüşler ve mutfağa kapanNedim. çok müşkulpesend adamölmüştür. İzzet Korkmaz isminde mışlardır. Geceyarısına doğru kıbir amele ise belinden tehlikeli şe zın annesi, kızını ve nişanlısmı dı, o zaınandan bu zamana İstankilde yaralandığından İlkyardım l c a n l a r v « yaralar içerisinde ve bo bıılda güzel çoğaldı. ğazları k i l i olduğu h l d yerde kesilmis l d ğ halde d Güzellik müsabakalarına kızlanhastanesine kaldınlmıştır. Kazavı ğ l mızın rağbeti azalmı; görünüyorsa ucuz atlatan İzzet Çelik isminde bulmuştur. Claudia ve İdalgo'nun birbirleri bu, bizde güzel kalmadığından debaşka bir ameleye de ayak tedane karşı davranışlaıı hakkında köy ğil, güzellerde kraliçe seçimine isvisi yapılmıştır. de söylentiler dolaşmaktddır. Kom tek eksildiğindendir. Polis, hâdiseden 10 dakika evvel şularına göre, mutfağa «tirmeden ev Hilton otelinin açılış törenine daTeknik Üniversiteye gidiyoruz diye vel nişanlılar arasında münakaşa vet edilmiş güzel misafirlere buayrılan inşaat mühendisi ile kalfa olmuştu. radaki ikametlerini ze\kle geçiryı aramaktadırlar. MüddeiumumiSavarona okul gemisi, melerini ve iyi hatıralarla ayrıllik tahkikata devam etmektedir. malarıru temenni ederiz; ama «antatbikat gezisine çıktı Tebrik ve teşekkür telgrafı masınlar ki İstanbulda güzel yokGölcük, 10 (a.a.) (Savarona o tur. Eğer bir yolu bulunsa da AAnkara, 10 (a.a) Afgani.t.ı v.ı kul gemisi): merikalı güzellik şampiyonlarına millî bayramı münasebetile ° jiSavarona gemisi hareket sınıfı karşı hakikî İstanbul dilberleri bucumhurumuz Celâl Bavar ile Alsubay ve assubaylarının deniz tatganistan Kralı Mohammed Zaher bikat! için, bugün saat 19 da 15lunup karşılaştırılsa idi bir çok yılŞah Hazretleri arasında tebrı ve günlük bir tatbikat gezisine çık dızlar solardı. teşekkür telgraflan teati ed.'mi; mıştır. Gelgelelim bizim yıldızlar henüs tir. Gezi kendi sularımızda yapılacak sanat kozmoğrafj asında keşfedilmiş ve bu arada Akdenız ve Ege denizi değildirler. B FELEK limanlarına da uğranacaktır. Temel kazılırken toprak kaydı, I amele öldii İntihar mı, yoksa karşılıkh cinayet mi? Hillonda dün geceki muhteşem balo Arzın cazibesinden kurtulabüecek fiize Hiltonun açılışına Şehir Meclisi çağrılmadı Tıbla yenilikler Basketbolde Macaristana 65 5 5 yenildik Bölükbaşı Rizede 4 saat konustu tSenetıin en muhteşeml gezisi 6 Temmuzda S/S ANKARA 6. ncı Kore Birliği bugün yola çıkıyor î İstanbul Gazeteoüeriiiin Akdenizj Gezisine Tahsis Edilmiştir •• "
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle