23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUKIYE*. 11 1955 1 "T ürkiye Tıbbiyeliler Şiddetli sıcaklar basîadı 1 Kus sevenler, köpek sevenler, j kedi sevenler ve diğer bütün hayvanlarj sevenler ıçin cemiyetler olduğu gibi hayır sevenler, fukaraya Dün Marmara lokalinde yapılan bir toplantıda, yardım sevenler adlan altında bir birliğin halline çahşacağı meseleler izah ve 10 çok cemıvet de kurulmuştur Fakat Dün şehirdeki sıcaklık 35 şimdıye kadar insan sevenler adı uşan genc, cesur, kalbınin çarpmayıllık 8ağhk programı tenkid edildi altında bir cemiyetin vıicudünü sıru, hastaların kalbınin çarpmasile dereceyi buldu işıtmis değilim. Zateîı boyle bır bir duyar ınsanların sayesinde olTıbbiyeliierin haklannı müdafaa serbest çalışan 2204 tür Hekım at , ı ı . • ı. • ' cemiyet kurulursa bazı sıvri dillı muştur. edecek yeni bir birlik kurulmak dedı ise 727 si serbest olmak izere Gecenm en derin uyku veren bir Dun Istanbul çok sıcak bir gun , ' . . . . . tedır. 39S0 dır Aynı zamanda, tababet, gecirmis, halk tren ve v»purhrla, ' " b u C e m l y e t e h r * I h t zamanında, sıcak yatağmdan kalIstanbul Ue Ankara Ünıversite ' memleketımızde serbest ineslektır plâilara ,km etmistir Fakat, . l g l d e r eant.m.htanst, yahud daha ıleri kıp saatlerce hastayı tedavıye uğk s Icu e!ek ° n'hayet garib bir lerı Tıb Fakiiltesi Talebe Ceraiyet Her kaza ve nahıyede saglık mer.. trifikasyon isierinin tamamİanmai d ü ş ü n c e y e uyarak komünıst diye raştıkta sonra. ondan bir teşekkur lerınin teşebbusu Ue kurulan «Tür kezi kuruldukça, hükumet, her yer ması yüzünden Soğuksu banlivöı ya kanla veva kıye Tıbbiyeliler Birlıği» adına, de hastane, doğum evi çocuk ba i trenlerinin seyrek oluşu Floryaya bır isim venlmesı pek mümkundür bıle beklemeden p me î Bınaenaleyh açıktan açığa böyle ilâcla kirlenmiş o beyaz fakat şimdun saat 16 da Marmara lokalinde | kım evı gibi muesseseler actıkça, i ' * ' istivenleri bir hayli üzmuşt u r bir cemiyetin medetıiyet âlemınae dı kırmızı, san lekeler esvablanbır basm toplantısı vapılmıstır. | serbestlikten bahsedilemez Esasen j Müteşebbis heyet baskanı Gul bugiin hekimlığimiz % 95 devletYesilköy Meteoroloji iestasyonun kurulmamış olduğunu zannedebi nı daradar çıkarıp tekrar yatağıns a n tekin Bıngöl ile Arif Yurdsever. leştırilmistir O halde bunu kabul | ^ Serendicimize pöre, dün azamî lırız Fakat, cemiyet ister kurul uzan^n genc hekımın ihtıvar nas35, asgarî + 20 santierad muş olsun. ıster olmasın beşerıye tabakıcınm duyduğu ferah ve huB'Hiğin ha'lıne çalışması ıcab eden e dip. ölçülerin devletleştırılme s i s | " ' " ' Tıbbıveli talebelere ve doktorlara ,„ • « . , ! kaydedilmistir Bu<*ün tm ortasmda öyle ınsan sevmek zur o kadar buyuk olacaktır kı, , I I ı, i j ı temme eore ayarlanması bunu ka aıri meselelen açıklamıs ardır u ı J ı . .ı . • • ,, sehrirriıde ve civannda hava hüviyetını asırlarca ve asırlarca onların bu ıkıncı yatışta bu hazv w ' bul eden memleketlerdekı şeklın Basın toplantısmda verılen iza b i z d e d e ^ j , ^ , l â 2 l m d l r j »Ç* olacsk, rüıgârlar cenubdan j muhafaza etmiş bir heyet, bir mestetbjk hata göre. Birlik, beş bin TıbbiyeSerbest hekim için buyük kazanç e«=ecektır Hava sıcakhğında biıvük; lek vardır. Adına tıb denılen bu lnı temsil edecek ve bugüne kabir de^isme olmıyacağı tahmin ] heyet ve mesleğm bugüne kadar iddiası yersizdır Biz, bunu rakamdar halledilmemıs raeselelerı ele a"dilmektedır hem cuşmda hem tçınde yaşamış larla tesbit ettik Biz memleketi lacaktır. olduğum halde onların insan sevtnizdekı sağlık sısteminin butun Bu meseleler arasmda hür dünDahiliye Vekili dün Validen gısıne nasıl bağlı olduğunu son ya memleketlerı Fıbbıvehler Fe tıbbivelilerce incelenmesinı ve buizahat aldı gü'nlerde guzel manzaralı temır derasvonuna d?hı) olmak ve bu na bir ad verilmesini i«tıvoruz.» Dahillye Vekıli Namık Gedik dun Bsskan, 10 vıllık sağlık progra VUayete gıderek Vaiı ve Beledıye Baş beyaz yataklı bir otlasında geçınrsure'le talebe muh delesınden fay m n ( 1 a d.ilanmak talehe ıken Tıbbiveliie ! ' ele a«n<»n koruyucu heHm kan Veklli Ue Vılâvet ve Beledlye iîlerı ken gordum, ıçımden duydum ve ! i k anladım: re parah stai temın etmek, Sıhhat ' ' mevnıuna ihtiyaç olmadığını, elrafu di gDr'jşn.uVar insan sevenler A. ADNAM ADIVAR s 0 H B E T L E R 1 I Seyahal Notları Turist teşkilâfı ile bahşişsiz seyahal ünyanın her yerinde turist teşkilâtı ajTiı model üzere tertibe sokul' muş. İtalja Ue Yııgoslavyayı ele alaynn: O by u >" hanv ı çirtîi£im seneler zarfında gSrmemiştım. Bızde de bu meslek erba! bmın aynı yolda yunidüklerini biI Ürdim Fakat bu defa, nesiller degişıp. arada türlu ınkılâblar. tür. lu nazari fikirlerhı coşup aktıgı bu zm tesırı ıle uykulan gelmek de sırada yeni neslin de tıpkı ağabey» ğil, belki uykulan kaçacaktır B J leri gibi aynı yolda metm adımlarhal ddnyanm her tarafında avnı la yürüdıiklerini te=bit ettim ve olmak lâzım gelir zannederıın. hemen her gece onlann. o gece bir Çunkü bir dımağı illet sayılan sa zalimin hançerinin yarası ıle yahud dısme'e muptelâ olmıyan ve en âdi biı alçağın tabancasının kurşunu bir sokak ^ kedısi yeya ^ kopeğmın j l ] e ölumün eşığme dayandıkları ve ıstırabına tahammül edemı; en er fakat bu eşıkten içeri gırmemeleri ıstisna edıhrse, beşeri cemiyetin için ne bıiyük maharet ve kuvvet hiç bir ferdinde bu hareketin mu ile onların cekilip turtarıldıgı hfgayıri yani hastayı inlerken, yara kâyesini saatlerce dinlemek üzeıe hyı kanlar içinde bırakıp fer uvkusuz oturdum. O snlatıf ne herih fahur yatağına uzanabilsin, yecaniı anlatıştı Yarabbi' Zannebuna manmak güçtur. Bovle derdiniz ki. Kayseri Tıbbıyesinden bir kimseyi Avrupanın medenl itıbaren aeılmış ve daha sonra açımemleketlermin hastanelerinde ge lacak olan Tıb Fakültelerinin müessisi, hocası kendileridir. Kimrjilir bu ferağat birbirini derdrlen kurtarmak veya korumak hu?usuniaki fedakârhk bize en uzak ecdadımızdan kalmış bir haslettır Ovle bır has'et ki, gıttıkçe kıymetınj arttınyor, gittıkçe sahiblerine kars' olan hürmetı vfik^eltivor. Hıppocrates ister bir efsane olsun. ısterse bir ilmî camıanın adı olsun, ne ohırsa olsun dünyava güzel bir örnek vermiş ve vakitlerini boşuna öldürecek insanJara faydalı, şerefli bir yol göstermiştir Bu, fikri ile, ilmi ile ve vücudü ile hastalann imdadına koşanlar yanın da bunlara bu imkânlan temın eden zenBİnlerin de bir mevkii olmak elbet Üzımdır. Fakat bu mevkii hiç bir vakit canı ile. başı ıle her saat törlü tehlikelere maruz olarak kazanan kimselerle mukayese edemeviz VSkıa, binalan gnklere dokunacak kadar vük<:ek. yollannda motosiHetle dolaşılaoak kadar genis müesseselerin taşında. topragında tevazu ve ferağat. ten ziyade gösteriş ve reklâm ıptilâsı olmıyabilseydi o muesseseler ya isimsiz veyahud herhnnjö oir milleün vetiştirditf bir rlâhiye nısbetle isimlendirilse idi ne güzel olurdu . Sütlü mamıılller ve yoğurd müstahsilleri teneke sıkıntısı çekiyor SutM m?muller müstahsilleri ve bılhpssa Jroğurd ışıle uğrişan esnaf teneke bulmakta zorlıık çekmektedır Gerek Belertlye Encümeni ve gerek Beledlye tktlsad Mııdürl ıeu kanalıle mOstahsile teneke verıleceğı bildırılnnıs^e de bugüne kad^r musbet bır netıce çıkmamıştır. Kapsızlık jofıırd ve ^tıtlu mamul Haflarlna tesır etmektedır Az ratktarda yoğurdlar iç!n ırukavva cutular yapılmıştır. Fakat buniarın malinde kullanılan Alman tutkalı buunmadıfinHsn unalAthaneler zorluk "kmektedır Italjanın başlıca turist teşkilâtınm ismi "Cit» dir. oÇit» diye o» kunuyor. Her yerde büroian var, tren bileti de satıyor: şehirleria içinde çezinti de tertibliyor. Fakat asıl ihtisas şubesi, şehirler arasın. da otobüs işletmeciliğidir. İyi bir uçnğm içi nasıl rahat, koltukları nasıl genişse, bu otobüslerinki de övle. Esyanız ne kadar roU olursa olsun nakil ve hammalive ücreti almıyorlar. Bavullarınızı bürolarma teslim etmeniz kâfi. Slri otelinizin kapısma kadar bırakıyoriar Gğer isferseniz otellnndn ka> pısından bile alnorlar. Otobusün kapısmda nçaktardaki ?ibi. bir hosies karşılıyor. Parde. siinüzıi elinizden alıvor. Kendini ve şoförii isim zikrederek. takdim ediyor. ivi yokııluklar diliyor. Yol esnasmda ihtivarmız oltma içecrk bir sev ikram edivor. AHkayı re'terek noktaiardan sreçildiği zaman, vofculsrdnn her birînin anladı?ı di'e e'nre İ7»hat verivor. Yemck vpnprpk verlerde. vatılarak verler. de lokanta VP arzu ettssinî* fiata gb're otel si^lıvnr Funlardan da komlsvnn njı Cit otobiisleri, (rÜTerpah feerin. deki enteresan noktalara sapıvorlar Bazan bir saat. bazan daha az r kalarak. turis'leri nuralarrla se\ vah rehherlerine geıdirtiyorlar. Gene para sız. Demlr Perde arfcasındım avnlmışkpn rfvaret efmîstim. Omda da bn Tit'e henrer ^niV te«V?1Sfı vardı. Snn sevflnatîmde Pntrtikin otnniisterln» tt»1vava pelm?s hnldnSıımn jröre hfi'â • v v<a\ d<»vam edivor. Dentlr »m rdp arka^ında HÜ nn Cit Ptrtnîk henzerl te'kilafının mevcudl. Batt memleketlerinde hep var. de elbet riiseym halinde mevcud ama, memleketi kaplamamıs ve tatntin edici değil. Fiatlar hakkında da akborsa üzerinden. malumat vereyim: Bir kisinin Milanodan Ccnovava ^elisi T5 Tiırk lirası, Cenovadaa Flnran'saya 17.5, Floranvıdan Ro" mava 20, Rnmadan Napoliye takriben 10 liradır. Vekâlotınce venıen 125 lıra bursun ?' § tedbırlerle vedı seneElnıalı bendi etrafı arttırı'masmı safiiamak. fahrî asıs denberı memleketımızde ağaclandırıiacak tanhk usulünü kaldırmak da var rulmedığıni soviemis ve uç gunluk Istanbul Sular Idsresı ttlmah benll dı r tedavı yapacak hastanelere bağlı etrpfındakl genlj araziyl dgaclanoırn a a kurulmasını s re burada buvı k bir orma. vuBiıliğın müteşebbis idare heyetı sağlık merkezlerinin etırmeğo karar ver'nisfr. C 10 vılhk sağlık programı fantezi ohrak vasiflandırmıştır. iıldeki para geçen haftaya hakkında sunlan sovlemr=tır: Bırlıeın fahrî baskanı, Devlet n.'zarn 55 mihon lira fazia « MpmİHke+ımızde devlet mü Vekili Mükerrem Sarol ve şeref 1 Merke7 BIMKI'Î n n on bulîfnıne e«eselerınden rnas ; alan askerî, sı u\ eleri de Tıb FEkultesj del.anlagore. tedavı,loeki para raıkUrl 1 mllyar vıl mütehassıs hekim adedı 1988. ndır. 6S6 3C3JOO0 hraya yükselmistir. Ameıikan Erkek Kotejinde dipioma töreni yapılsn torenle dıploma a v e d l e r Onlar ırin bir hasta insan ve Yiıksek fiatla çivi ve demir boru onu dıdık'even bir hastahk vardır Amfikan Erkek Koleu olrencilerinPlyasava gelen malumata gore, bu satan iki tacir hakkında takihat Bu hastalıgı elleri ile tutup insan den 57 li. dun faat 17 30 da okul salo ' seneki tiftlk rekolteslnin 5S00 ton, yanumia a'.mış pağının 32 000 ton kadar olacağı anTorenıte. Teknik Ü"iverslte R«k'o.u Tıftık mahsulunun 3500 tonu ıhrac Frot Mustafa Sa:ı:vı, Kolejl* ilg 'ı reedı'e<ekt!r Gen kalan kı^mt jprli vat vfe kahoal'K bır davetlı iuıtls fabrıkalar t^rafından Ist'hıak olu t *i" ' r hutıınmuj'ur nncaktır Sumerbank mübayaa heyetGümrii'.feki röntgen filrtılerinin !en alışlara devam etmektedır Bu seneki (iftik ve yapağı rekoltesi Bu hes^ba gore emısvonda haflaya nısbetle 55 mılyon lira lık vardır Etrafınızda dolaşan beyaz, içleri ve dışları temız genc, ihtıvar, kadın ve er':ekler her hareketleri tle sıze do^rudan doğruya msanı sev. dıklerını gosterıyorlardı Yemeğuı biraz bozuk çıkması, pencerenin ayna kadar parlamaması gıbi tnaddî kusurlar hu ana şefkatını genr* ve ihtiyara ibzal eden kadın erkek meslek mensublannı asla kaygugeçRn landırmavabilir fazl» rktisdoi Tetkik ve Kontrol heyetı | vucudünden ayırmak mümkun olmufettiilerı dun de murakabelerıne de1 sa onu bıle yapacaklarma ınanma\amla vu'^ek fiatla mşaat çıvısi ve mak için bir sebeb yoktur. aemır boru satan iki tacirl suçüstU vaKslamış ve haklarında tahkıkat açnıı?Gördüm ve anladım ki, bu mestır leğın tuccarlsn oldusu gibi tıca. Tahklkat jonunda dosya alakalı merretten uzak, yalnız ınsanlan azab cilere ven'ecektir 40.000 LİRA TÜRK EKSPRES BANK îçde emnFyet ve sür'at ZAFER ÇEKİLİŞİNDE ttvzi şekli kararlaştı Bır mudaet'enberı pıyasaaa hukum sıir mekte olan f !rr darlığı gıımnıite gelen f m ' e r l e kı«men elderiler»>ktır Isvıçre Almanya Ingı'tereden gelmıs olan 1000 kutu içındekı 120 bın röntfjen filn ınin tevzı şekli kararlaştırılmıştır Filmlerin ytlîde 50 ıl Sıhhat Vekâletlne yiırae 30 u Verem Savaş DerEeeıne yuzde 20 sı serbest pı\aij\a veHecektır Fılnun 24 binı dış ron'genıne aia o l d u ^ için bu mıktar alakalı mM^^p^e'ert tevzl edılecektlr. Tıftık pıyasasında son pinlerde duraklama goze cartmaktadır bir İhale edilen işler Radıkoy Soğudluçejmede yapllarak olan 10 dershaneli ilkokulun ınşaatı şatı .TO3 694. Koşuyolu 7 dershaneli Ilkokulu 204 5G5. Üskudar ilçesi yol ve kanalları 162 415. Emırgân koşkü lnşaatı 155 420 çehir dahiln'iek] yolların ajfalt kaplama l?i 259 934, Vllâyet Meclislr.n L a n 7 İ m i 61 469 llraya Beleilye D^ml Pıyasaya yayılan bir habere gore deblokaja tâbi nlan tifti^ın deblokaj nisbetinden vu7i*v yırmisi dıs borclara tah=i« edılerektıı Bu ha*»ı hakkında Merke7 Bankası llgtH sahsıyeılere malumat vermemı?'erse hakkTnrta tem«İar<îa ' t>ıılunmaıı u7*re bir heyetin bugunl Ankaraya pdecegl anlaj 'maktadır. ve ıstırabdan kurtarmak aşkı ıle uğraşan vefakâr ve feragatli mensublan da vardır Bana öyle gelıyor ki, tıbbuı yukselmesinde paranın, mukemmel lâboratvarlann ne kadar buyuk hissesı varsa, ondan daha buyük hisse bu ferağatle ça TEB HER 100 LIRAYA ^ ^ 1 KUR'A NUMARASI Deniz Harh Okulunun kuzu çiHü Denız Harb Okulu ve Lısesının an arevı kıi7iı gıınu bur ın Heybel adad ,kl okul binasında kutlaiacaktır Bu münasebetle çesldli spor g&sterlleri yapıHcaktır ft ÖLÜM Demokral Partl Osküdar kaza Idare heyetı reıslı*ınden: Partımızln kaza tejkilatı kurucularından vc kaza ıdare heyeti azalarındaji Beledive hududu dışında arsalan bulunanlann itirazi Beledlye hududları dısındaki arsalarda blna yapılabllmesl için en az 250 metre kare olmaları hususunda tller Kanununa dayanarak Vllâyetin aldığı kararı bildirmiîtik. Bet *>lnt ntutecavlz. mi ?00 metre kare arsalarl buhınan vfUandişların bir kısmı bu kararın verslzlijMni belirtmektedlrler. Bunlar karara söyle Itlraı ediyorlar: t Bu anaları aldıSımız zaman bcyle bir tahdld yoktu Vılâyet bu kararı almakla ellerimlzi bö^rumilTde bırtkmıstır Artık İse yaramıvaeak olan arsai.ı ViMve e aldıSımız flata devre h"»i'ri7 » D s fr taraftan ma^dllr ar^a eıhib^rl hTV'rını kon'rmk m?ksad'le hır cemıvet Vıırma$a k^rar • SffLEYMAN MIZRAK .s g e l i v o r anl niarak vefat etmtjtır Cenazesl buİJolHnda ve Batı Alman ada bava gün 11 6 955 cumar esı guııü ikirufl narılı atlaviilir yspar ve Avrupada bu rııazı Uskudar Yenic mlinde kılındıkyuk a'Ska uyandıran Turk Hava Ku tan sonra Üskudar Karacaahmed merumu Tıırkkıışu para^utçulerı bugun 'nrlıyına defnedı'eo^ktır saat 17 de lst?nbııl^ dcnecfkler Partıll arkadaçların hazır bu'unmaköy Hava meydanında torenle karşıla , larını rıca ederiz. nacaklardır. ! Kaza ıdare heyeti Kur'âsıı Kerim EA1İ Yıllarca emek cekılerek hazırlanan bu kutsî eser büyük fedakârlıklarla yajınlanmıştır ve bitmek üzeredir Meâl. Islâm Turk tasavvuf ve edebıyatında gerçek bır otorıte olan ve eserleri dünva bilpı âlemınde tanınan Ofohii"! vedek parçalan gelmeğe basladı Hukıımetm veaek parça getirtmek (ı»ere T'anvay ve Elektrlk tdıre^ine lerdlgi 50 000 dolarlık tran=fer ile Alrr"^ =(inn vedek rjarça gelmeâe has1'' mı<:tır Bu parcalarîa noksanları tam"n'nan bir kısım otohü^ scvıse (><r~ stır Hilen vedek parça bekltver lt: n'n^'is çavı«ı kı^'' ı^m tir Bunları" v^Hriç Darçaları da buçönle^tîe geTe j r»" r | meyva kontenjanı Tıcaret Vekâletınce 'e«bit edılmıştır Buna gore Doğu Almanvava blr mılvon dnlirlık fındık 800 bln dfclarlık kuru Uztlm. 500 bln dolarlık incır ve 200 b'n dolarlık kaysı ıhrac edılecekUr Bu fiatlar, trenlerin ikind mrvkl ftatlanna avarlıdır Trenterin üçfinciileri elbette daha ucuz. Meselâ Ccnovadan Floransaya üçüncO 11e 7.5 lirava gidilirmiş diye öprendlm. Fakat tren yolculıığunda hamaliyeler, otomobille otele kadar gidiş. ler üste biniyor. , Onun için Çit • Putnik üpi yolcııluklar, dunvanm her yerinde inkişaf etmektedir. Bunlara yalnu ecnebiler değU, meselâ balayuıa Doğu Almanya 2.5 tnifyon çıkmış yerliler de biniyor. Yavaş ysvaş, insanı yormadan, üç ytiı küdolarlık kuru meyva alacak Doğu Alm.n>»nın memleketımlzaen sur kilometrelik yolu 10 . 11 saatte alacagı ıkl buçuk mllyon dolarlık kuru dinlene, otura gezdirijorlar. Batılının ga>esi, turizmi, mahdud bir zengin sınıfm fantezisi olmak(an çıkarıp orta ve kalabalık hal. kın istifade edebileceği bir seviyeyc indirnıek, harcı âlemJeştirmek, bu jekilde çok gelirli bir bale sokmaktır. İşte Cit . Putnik asıl bu duşunceden doğuyor. Cit'in •dam* lan, riışvetten korkarcasına bahîişten korkuyorlar. Dolaştığim yerlerde, bn k»hU bahşişsiz miiesseseleri, meselâ lokantalan. çoğalmış buldum. Orta sınıfm gözünü korkutan, cengta zömreyi bizar eden, bahşlş sistemidîr. Otellerde de. oda fiatını torduğunut taman (bahşiş ve her türlu vergiler dahil şu kadara!) diyorlar. Bn usu! yokken, bir vapurda, bl» otelde. blr hamamda 810 Msive bahsiş dajıtmak icab edlyordu. Gene de kimseyi tatmin edemivordunuz. üziilüvordunuz kaçınıv)T. dunu7 Bahsişin zoraki kaldınlması hoşa ddivor. Bizun de bu güzel nümunelere doğru inkişaf etmemız ne kadar trmenni edilir. Flatlan bir«7 daha artlırıp mustahdemlere rnmmrl| meli: fakat gene de katmerli olarak hortlamaması için bahşisi Ivice aforozlamalı. (VâNu) C. M. P. il idare kuruhınun toplantısı C. M P. 1 ıdare kurulu dun «aat 1 18 de topianarak ıç polltıka rreseleletsrsftan C M P Kadık6v Ike b»«k^nı Orhan Ergüder istıf» etınıs'lr. Önıımu'dekı günlerde yerine genel kuru^ca bır başkası seçılecektır. ÂBDÜLBÂKİ GÖLPINARLI tarafından hazırlanmıstır Kur'anın ilâhî üslubu, gOzel akıcı sade bir türkçe ıle, bütün nzelliklerine riayet edılerek ibda edümis ve tercemede simdıye kadar elde edılemıyen büyük bir başarı sağlamıstır Metın yazarları hattatlar kıblesi ve Osmanoğulları devrinde yetisen yedi üstad hattatın biri ve birincısi diye anılan Şeyh Hamdullahın. Sultan Bâyezîdi Velî adım vazrl.Sı nüshanın tıpkı basımıdır Arabca metnin her sahifesinin karsısında öz dılınvzle tercümesini bulacaksınız Her âveti numarasile tercümesınden de okuyabilecekslniz. Sonunda, mütercimin Kur'an'ın tertıbini toplanmasını. sure ve âvetlerin izshını belirten yüz kırk be<; sahifehk «Acılama», Kur'an'ın tefsir'/iir. Ashnın aynı iki tezhibli sahife aslının avnı iki nefıs Turk cildı. bir güzel kutu içinde hedivesi 30 Liradır. MEVLİD Çok sevgıll annemız ve abismız MFIIPARE TAMAN'm ruhuna ithafen vefatının 51 nel gününe müsadlf (12 hazlran 1955) oazar ırünu Fatıh Camıınde oğle namazmı muteakıb okunacak Mevlidi Serlfi bdtun akraba ve trostlarımiTİa arm buyuranl»rın teşriflerl rıca olunur Erdemlı Taman aılesJ | Giimriik'?™» 200 knmyon. 400 ı je«p peldi j Halen g'ipnjklerde 200 kamvon İle | 400 tçpD arabası bulunmaktadır j Bu vi'i'aların b'r kı^mı re^tıî dal | re'er hı^me'lerinde kullanllmak Ozere ı p"mrPn«Ti çekilecek ve tevılin* başla p naraktır K<»mvon ve rtifcer va«:ıtalar îstanbulda ( Tusret Ve^iletı temsilrfs' ve Kolat • tarafın"m. I/mırde ise Ekolt tarafın I d>n tevz! edüecektlr MEVLİD Kıjnnetli annemiz refikam ve kıymetiı HAZİR<\N 11 Modern vo Cazip Renkleri Sebekiyle Ruj Vız • Zan • Det ve Ha/ranlık Uyandırır, V E. c C 9 ŞEVVAL 20 REMZİ KİTABEVİ NUKİYE TOROSLU'nun I e ! B K M j 2 0<) 6 28 Fazla dayantr Dudaklan muhalaza ader. | 4 25 ! 2 13 16 14 19 41 21 43 ] 8 4S 4 33| 833 12 00ı 2 03 Zmd* CMmıUet Ca. inc. He«T«rk 11.1 A. «Cl'MHJiKtVCT» in EIIEBÎ TRFRİKASI: 1 3 telefonu kapadı. Lorans'ın ahizeyı buakması ile kendını aynasının kaış s>nd.» nulması bır oldu. Demırı kanı çekiımış yanaklarına bıraz reıık gelmısti. Alelâcele saçlaruu d l^e'ttı, kulaklarmın arkasına bıraz pafön sürdü isi vurulrauştu. Yatak odasmın yanında, rahat çalışabılmesı ıçın tutuıınu^ sslona gecerek kapıyı açtı. A'irıan içer; gırai. Vazan: BKRIN BÜK1AŞ Bu arkası donuk golge, bu uzun müthiş heyacandan sonra sukutu | h.. Bırdenbıre kanının damarlann Kapadığı kapıya dayarrjı^k, doyaboy. Inanıiu şey değıl. Genc kız ya hsyale uâramak ne feci olur. Ne k'za baktıdan daha hızla cereyan ettiğni an mıvan nazarlar'a nılrrnr'ıpından emındı Ka'buıı siNasıl oğrtnsem? diye kıv 1 ladı Tatlı, sıcak bır hıs dcmmuş r Su ou n r au a tbt li r k e laik ma e söylemeden, elle z t t kan he^ ersn bunun kâfi bir delıli ranırkcn. bırden k y a k l a 5an ba§» avuçlan y l 5an avuçlan bd kapıcıdan sormak i ellerını ısıttı Kıskanmıştı.. Adnan | idi Bu br> ae. f krı zıhnınde bır sımsek gıbı cak | onu kıskanarak bovle konusmuş arasma alarak, gulumsıyen dudakElırde anahtarlarla vaklaşan M. tı Yataktan fırlavarak telefona | tu Delı gıbı sevındı Adntn onları lara doğru eğıldı. Duboıs endiaelı bu sesle Lorans, Adnanın kolları arasınia koştu Sıri bu hareketmı be'tlıyor ! M Dudoıs ıle gorduğunden dolayı Nenız var Loıans? Sallanıyor mu? gıbı. telefcnun zıli çalmağa boyle haıeket edıyordu olmanın zevki, saadetıle, her şeyi sunuz dedı. b»s!adı. Genc kız ahenami avar eDemek.. Demek.. Hareketleri bu unutmuştu Yegğne arzusu bu ânın F?rketmeden üşüdum galıba demedığı bır sesle «allo» diye fı derece Adnana tesir edıyorsa.. Genc bıtmemesı, kendını saran bu kollasıldadj. Kendını çok ıyi hıssetmıyorum» adaraın kinayeh sozlerıne, şakacı, rın bütün omrünce uzaklaşmaması Lorans.. canlı, mesud bır ses cevab verdi: idi. Gozlerıni kapamış, bütün aşkı Sızinle yukan geleyım Adnan.. Genc kız bu ismi söy Çok guzel bır akşamdı. Nefis ile genc adama sokuimuştu. Tesekkür ederım, rahatsız ollerken butürı hıslerını, bütun aşkı bır yerde yemek vedık. Anlatınm Elele, pencererun yanındakı kamayın, şimdi geçer rı ayrılık ıstırabmı. velhasıl bu Sız ne zaman göreceğim? napeye oturdular. ikısınuı a? anla O'maz kuçuk kız Kaoınıza ka tün kalbini ortaya doktuğunu an Ne zaman rrı? Şlmdi derhal tacak ne çok şeylerı vardı Nereden dar sızı eBturevi'n Duracak halınız lıyordu Aşagı mı ırrersiniz? başlıyacaklarını bilemıyorlardı. Adt ynl' >)'rırı varm lf"'lîraajın. Ben İnanamıyorum Adn^n Burada Lorans holde, herkesin ortasında, nan genc kızı kendine doğru çeksızi oğle vakti ararım.. tuluş^cağımızı tasavvur bıle ede kap'cının mütecessis bakışları al mış, saçlarını okşuyor, ona kavuşOdaa»na guınce Lorans kendini mıvordum tında A.dnanla karşılaşmak btemı muş olmanın zevkini bütün kuvveyatağına attı Fıkirlerıni toplamağa Bu kehmelerden sonra, genc kız, yordu Bir an tereddud ettı Sonra tıle tatmak ıstiyordu. Farkına varçalışıvor, içindpn çıkamıyordu. buvük bir acı ı)e donakalmıst! Sev kendi kendine «Allah kerım . Jıye madan hıtab edıs şekli değişmış, Adnan Olacak şev değı! . Demek dığı se« hertleşmiş. sınirlenmış ona rek yüksek sesle cevab veıdı: C^JZ» den vazgeçmştı. buraya. onu BÖnnek icn celmi=ıtı «bfllı » dem.stı Cevab ^ Hangj kattasınız? Senı ne çok ozledım Lorans.. O haîde nedpn kaçar gibi asansote medığını eorunce devam ettı. Sızınkınde Dayanamadım.. Geldim.. saklandı' Neden bır golge gibı or Bu gece de dığer akşamlar gi O halde buraya gel n. Küçük Biraz duşündükten sonra: tadan yok oldu? Neden y yanına gel bi iyi vakıt geçırdıniz mı? g t . salonumda otururuz a, Ya sen? diye sordu. Sen vakd konuşmadı? Ya o değılse Bu l Lorans ne söyliyeceğmi şaşırmışi kd medi, Genc adam sadecâ «Peki» dedi ve tini guzel geçıriyordun değil mi? Genc kız uyandırdığı kıskanclığı Bıiien Aanan. Parıste sana da etüğım vakıt bana verdığ.n kubiraz devam ettırmek arzusıle. Mılâno çok güzel bir şehır. M ru cevablarla ne çok uzüldüm. M»demkı uzaklaşmam hoşuna gıtrruDuboıs benı epey gezd rdi. dedı. Alı Rıza Toroslu Faruk Adam ırkılmıştı Loransın saçları yordu, bana daha tath bır kaç keToroslu Halıd Toroilu nı okşayan elı yanına düçtü Ona lime söyhyemez miydın? Sevahat haberln byle âni geldı sıtem etmeğe, onu kıskanrnaya ne hakkı vardı? Dayanamıyarak peşın ki, şaşırd'm Bir gece evvel beraden geldi ise, yanında oturan, şaka berdık Bır sey soylememişt n . E\ et. Ama benım de malumaeden genc kızın da aynı hisleri taşıması şart değıldi ya. Tabıî. ıste tım yoktu. İnanıyorum Lorans Fakat o dıği kimse ıle, istedıği yere gidebıGün zarfınc'a lirdi. Gıdecekti de O halde. o hal anda sozlerin bana çok fena tesır et Açtıracağınız 150 Liralık de.. Bu gece. bu saatte, bu odsda ne tı Bır ay uzaklaştığmı anlaüyorhesabla ışi vardı? Kendı kendine bu suali dun.. Bense ne plânlar yapmıştım.. sormasıle yeruıden kalkınası bır ol Mılâno sozü hepsini altüst etmişti. Gelmeğe ne zaman karar verdu . Lorans, boyle mukabele ederek yanlış hareket etmiş olduğunu dın? Gallba hemen, daha telefonda anladı Adnanın yiızü gerilmiş, goıApartırnanmın leri koyulaşmıştı Genc kız, rnums nıyetlendim.. Neden hemen gelmedin? bır tavırla ona yaklaşarak: ilk dairesini Kendımi tutmasaydım aym *J Gıdıyor musun Adnan? Heçağa da yetişecektim. Fakat bazı kazanabilirsiniz. men mı? dıve sordu duşünceler buna mâni oldu.. Evet. Gıtmem daha do^ru Ne gibi.. Gıtme Adnan. Bu ânı, senınle Ayrıca Adnan cevab vermedi. Genc kızı tekrar buluşacağım ânı, rüyaiarımkolları arasına almayı, onun saçlada bile tasavvur edemıyordum.. Bırını, vtminii ÖDmevi ve ^udaklarına rak, yalen olmadığını hiç oJcı?zsa vaklaşarak, içinden geçenleri keüanln avtm. m^ ızce anlatmayı tercih etti Sahi mi Lorans? Öyle ise deLorans artık ne sual sormak, ne 9 minkı cevabının manası ne ıdı de cevab almak istiyordu. Mühim Cevabım doğru idi Adnan. olan yegâne şey, Adnanın gelmiç Hakıkaten, M Dubo'S beni yalnız o'ması, onu sevmesi, onu her türlu ile bırakmak ütemedı Bır iki kere 3a rlu«ünceden tecrid etmesı idi. Bu vet etti Ne mahzuru var? ovle derin, öyle kuvvetli bir histı Dolgun para ikramiyeleri Hakkın var vavrum Yabanci ki simd've kadar havpt " i n esası.'i bir şehirde seninle meşgul olması teşkil etmiş olan her mefhum ortapek tabıî Saçma fikırlere kapndım Jan yokolmujtu. Affedersın (Arkan var) vefatının kırkıneı günü müna^ebetile ruhuna Ithaf edllmek ıızere 12 6 955 pazar gunu o^Ie namazını muteakıb saat 2 de pıi7id« hafızJarımırdan Hafı? ^hmed Hızan. HOseyln Scvınçli Feyzi Mısır tarfınHarı Topkapı Ahmedpasa Camıınde Kur'anı Kerırr ve Me\lıdı Serıf kıra^t edılece« ve Esklsehirlı Haflı Yahva tanfıncian duası yapılacağından akraba dost ve arzu eden d<n kard^lerım'Tİn teşrirerinl rlca ecierlı. KALAMIŞ MtVLtD Rahmetli babamız şehrımlzln manıfatun taclrl»r.nden eski Vf'Lİ HAZNEDAR'ın vefatının 15 ıncı se^eı devrı>e=.ne mtissdlf 12 hariran 955 pazar pıiml Bfıe namarmı mtıteakıb Fstih Di\l««>zade Camimde Hafı» Esad Gredell. H?fız Zekl A'tın ve Hafiî Kânı K^raca taraf n. n Mevlidi Nebevî okunacagındî" ak?ha vakmlarımız ve do^lorımızla dln karde?!ertmızden arzu BtıvurnrılBrın teşrfleri rlca olunur. OiulUrt SÂRIYERDE 10 ARSA CUMH1TKİYET Nüshası Abone şeraiti Sencltk AJt. ayhk Üc avlık BU «vlık 15 kııruştur Türkiye Haric UT» Isfanbul Bankası Kr 42 "0 22 jO 12 U U «60 ura Kr. Hl nu 43 50 34 00 İW D İ K K A T neşreailsin edı'mesln lade olunmaı. azetemlze gondenlen evrak m vazıiar tlinlardan mesullvet kabu) edılmeı. lı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle