25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DOKD Hsrfran 1955 12.27 Açılış ve program 12.30 Radyo salon orkestrası 13.00 Saz eser(Baş tarafı 1 inci sahifede) Turan ve General Sami Orberk bi leri: Çalanlar: Fahire Teısan Vecihe man kanununun MeclLst^n btı.üz rer konuşma yaparak hükumet ve Daryal. Refik Fersan, Mesrud Cemil Meclisin yeni toplantı devresinde, kanunda çıkmamış olmasmı üzüntü i'e bil parti icraatma dair izahlarda bu 13.15 Şarkılar; çalanlar: Cevdet Çağla. değişiklikler yapılması, karışıklığa sebeb olan d : ren cümleler alkışlarSa ta^vlb f lundular. Bilhassa Mahmud Golog Vecihe Daryal, İzzeddin Ökte. Vecdi Seyhun 13.45 Haberler 14.00 $ a r dilmiştir. Dilekler bahsinde Dr. Kâ lu bu konuşmasile iki gün evvel bu kılar; okuyan: Receb Birgit 14.20 hükümlerin kaldırılması tek'if edilecek mil, karaborsanın içtimaî bünyemizi rada bir acıkhava toplantismda ko Haftanm programı 14.30 Dans v e Bir öğrenci ayda 200 mark ile Almanyada tahsiline devam edebilir. Biraz kemirmekte olduğunu, a!ına/ı ted nusan Kırşehir mebusu Osman Bö caz müzjği 15.00 Cumartesi konseri 15.30 Şarkılar: Tülin Korman sıkıntıya katlanırsa 150 mark ile de geçinebilir. Ankara. 10 (Telefonla) Kira ı tarihleri sorulacak ve alınan ce birlerin kâfi gelmediğini, mahkum lükbaşmm tenkid ve ithamlsnnı ce16 00 Gençilk saati 16.30 Hakkı Derkanununun mer ıvete girmesinden vaba eöre, yenı kira kanununa gi olan bir tek kanborsacıya rasth vablandırdı. Büâhare yapılan idare man fasıl heyeti 17.10 Üç sazdan itibaren kiracılarla kiralıyanbr a < ren yerler te^bıt edilerek encüme yamadığını. bu kabil suçıa.ın daha heyeti seçiminde yeni kurulan Ab melodiler 17.30 Melodi Kervanı Habrug, Grindelhof 38 de oturan I karşılanması dullah Sofuoğlu. Bekir Sükuti Ku 1800 Oyun havaları ıSüSrü Tunar ve rtsında tatbikattan doğan ihtilâf | ne sevkolunacakür. İşlerin kısa bir ağır müeyyidelerle laksızoğlu, Hazım Gürsu, Şevket arkadaşl.ın I 18.25 Dans müzigı ve Şinasi Tekin isminde bir talebemiz | icab ettiğini söylemiştir. ların halli ıçin Ankara Belediyesin | zamanda intacı için şehir de 4 bölSaral, Hasan Günerkan, Zeki Yağ hafif melodüer 18 5Ü Eğiıinn saati yazıyor: de bir büro kurulmuştur 8 daimi geye avrılrmştır. Bundan başka, rıastanelerin ıs murdereli. Saîâhaddin Güven, Mus 19.00 Şarkılar 19.30 Eddy Fisherdeh «Almanyada hayat pahah» başKanünun mer'iyete girmesinden encümen azası ve 4 bina memuruhafif şarkılar (Pl.) 19.45 Haberler ! Boğazın son iskelelerinin birinde oturan, 3 erkek ve lahına, karaborsanın önienrnesine, nun bulundusiu bu büro mensub sonra geçen kısa zaman içınde mü köylünün ihtiyaclariTin kısa tjman tasa Karanis ve Enver Kölemen se 20 00 Türküler: A1I Can (Özel Pl ) hklı yazıyı okudum. Ben iki buçuk 3 kız evlâd sahibi bir Türk anasıyım. Kızlarımın ikisine çildiler. Kongre saat 20 de ça'ışma 20.15 Radyo Gazetesl 20.30 Dinleyici ; j'ildir Almanyada tahsildeyim. Biları şehirde 4 grup halinde çalışa rac?at!erin artması, yeni kira ka da temin edilmesine Jaır meselebirer basma entarilik almak maksadile dün İstanbul yerli istekleri ı Hafif Batı Müziği ı 21.00 lindiği gibi hayatın ucuzluğu veva linna nihavet verdi. nununun pek kolay tatbik edilemi caklardır. malîar pazarına gitmişdim. lere ve her delege taraf;ndan kendi D. P. İzmir i! teskilâtinda miicadele Ş a r k n a r : Zeki Mürer 21.30 Şehirde pahahlığı insanın yaşayış tarzına Dün akşama kadar belediyeye yeceşini gpsterm»ktedir. bu hafta 21.45 Hafif melodiler Her cins malın tezgâhına ulaşan o muazzam kuyrukmuhitine aid derdiere temas edılİzmir 10 (Telefonla) D. P. İz 22.00 Dinleyici istekleri (Türk musikisl) bağhdır. Şikâyetçi arkadaşın bazı Aldısımız malumata göre, Mec mişîir. 239 ev sahibi, 115 kiracı. 6 resmi lardan birini ben de takip ederek ve saat'.erce bekliyerek, mir İl Teşkilâtmda Rauf Onursal ıd daları hakikate uymuyor. 22 30 Cumartesi aksamı İçin milzik daire. 1 bsnka. 2 mobilyalı ev sa lisin veni toplantı devresinde. meidare memurunun himmetile basma tezgâhına vâsıl oldum. Oğleden sonra konuşan E&vlet ve Dr. Saîâhaddin Akçiçek hizibleri 23.15 Haberler 23 30 Kambiyo 1. Oda meselesi: İstenilen oda Ühibi müracaat etmiş bulunmakta tindeki yanliFİıklann düzeltilmesi renk renk ve çeşidli desenli basmalardan begendiğim biVekili Mükerrem S^roi, 3ahkeî;re arasıtndaki mücadele gün geçtikçe Borsa Program 23.35 Dans rnuziği içın getirilecek taspn ile beraber, niversite civaruıda ve büyük, işlek dır. rini bin naz ve niyaz ile ancak 4 metre kestirebildim. ikinci defa geld;ğini, buıada^i de şicclelini artırmakta ve zararlı ne Pl.) 24.00 Kapanış. Heyetler, müracaat sırasına göre kanunda bazı değişiklikler yapılcaddelerde olunca elbet 80 mark t an 2 nci kızıma alabilmek için beni kuyruk dısı ettiler mokrasi ve hürriyet mücadelesine ticeler doğurmaktadır. ANKAKA önÜTiüzdeki hafta kira takdirine ması da teklif edilecek ve bilhassa (50 T. L.) aşağı olmaz. Bir yabancı Tekrar mütevekkilâne siramı takip ederek basma tezgâhıhayran olduğunu belirttikten sonra 6.28 Açıhş ve program 6 30 Kar öyrenei. keseMne uygun oda\n bir i ksrışıklık meydana getiren hüküm bashyacaklardır. Bu cümleden olmak üzere Onurna vardığım sırada. memurunun gözlerimi yi.şartıcı hama sabah müziği ıPl.) 7 00 Roger öözlerine şöyie devam etmiştir: Evvelâ. vergi dairelerinden inşa ler kaldırılacaktır. sal hizibine mensub Şehir Meclisi Roger. Harry Horlick ve Müzet orkes iki aylık almancası ile bulabilir. reketine maruz kaldım. ve artık oradan uzaklasdım. « Kader beni hsp İsmet Paşa azalanndfn Kereste tüccarı Mehmed traları çalıyor (P!.) 7.45 Haberler Üniversitede yabancı öğrencilerin Ben her gün Yerli Mallar pazarının eşiğini asındıran taile karşı karşıya getiriyor. Çünkü Karaoğlu Belediye Baskanı Dr. Saîâ 8 00 Progrsmlarımızdan seçmeler saati işlerini gören bir daire vardır, bunmmıs sahsiyetlerden olmadığım gibi. karaborsacı da hiç her gittiğim yerde onun vatan.laş haddin Akçiçek'i istifaya davet et IP1.) 9.00 Kapanıj. rada herkesin kesesine uygun oda değilim. vicdanında bıraktığı rüsupla «arşı miş aksi halrie hakk:nda aderni kiadresleri bulunur. Bu da olmazsa 1 Ancak sahsi ihtiyaçlarımız için almak istediğim nihayet laşıyorum. Bana «bu ihtiyar adamı fayet kararı verileceğini söylemiş11.58 Açılıj ve program 12.00 Şar gözetelerde •ucıız oda bulma ko i 8 metreyi geçmeyen basma için mâruz kaldığım bu hakaret rahat bırak» diyorlar. O ise ;emi tir. kılar (Pl.i 12 15 Bolero. rumba ve sambalâr (Pl.) 12.30 Fahriye Caner misyoncularının» hergün ilânlan çı çok ağrıma gitti. yeti rahat bırakmıyor ki... Bir KCDr. Saîâhaddin Akçiçek hakkmda âen şarkılar 13.00 Haberler , . 13.15 kar. Odalann fiatı 25 marktan (17 w Bir Türk müessesesi olan Yerli Mallarımızdaki tevzi ve şede oturup hâtıratmı yazsa tiirün bir sene zarfmda dört defa ademi j Ö*le müjiği fPl.) 13.40 Musret"Er T.L.) başlar ,ama bu odalar Üniidare memurlarmm halka ve bilhassa kadınlara daha nazik (Baş tarafı 1 ina sahifede) memleket kendiiini Meryem Ana kifaye kararı verilmek üzere te«eb! s o z d e n şarkılar 14.00 Zehra Erenversiteden oldukça uzaktır. Güzel edavranmaları icap etmez mi? türkçe Turan bşr artistlerinnen Saadet dın 10 6 1355 tarih ve 15341844 ikametgâhı gibi gelip ziyara: buse geçılmışse de muvaffak oluna den ıPl.) tangolar 14.15 Hafif »ar havalarda sabah akşam yarımşar 1 zik 14 30 Behiye Aksoydan (İmza Mahfuzdur.) Uluc ı'Bojand'ğı kocasının soyadıyle numara ile Başvek:l Adnan Men cek. Ama o her yerde nifas ve hu mamıstır. Bu beşincisi olacaktır. kılar 15.00 Eğlenceli tatil müziği saat yürünürse herhalde vücud için | Sapd°t Çpl^kani bu sab?h Emnivet dere e aşağıdaki telgrafı çekmiştir: zursuzluk tohumları saçma.\ia meşŞehir Meclisine Onursal hizibi i ' P l ) 15.30 Haydn: Askerî senfoni. faydalı olur. Yol parası ayda 10 : Kış gelmeden yapılsa bari... P.T.T. de yeni bir rekor « Br ana olarak, günlerce şeker gul. Etrafındakiler de onu rahat hâkimdir. Taraftarlanndan Mustafa ' H a T d n : tzonzoda uvenürü (Pl.) 16.00 • i MtHürlüJüne celbedilerek tstanbul markı geçmez (7 T. L.)! | riiye sızl>arı çocuklarıma şeker birakmıyor. Kasım Gülek eteğine Üsmen, Reha Erkızan, Abdullah J K a y l b m e k t u b l a r l v e Emniye'ir.den aelsn talimat gere<iinToprak Mahsulleri Ofisi Sekili Bemseddin Şimşek diyor ki: 2. Isıtma parası: 80 marka ısıtma bulmaktan âciz kaldım. .Jükumet. yapışmış, çünkü biliyor ki onu bı Örde ve Ali Alütaş Onursal hizibi ce ifadesi »lım'çtır Bakırköyde İncirli asfaltma acı Ajans Müdürü M. Gürarslan diyor raksa ikisi birden batacak'.ır.» psrasının dahil olmadığından bahşeker dağıtımmı bir düzene koyunSapr'ft l'luç. Nuriyi kocası maran16.58 Açıhs ve program 17.00 Radtarafından Ankara haysiyet divaki sediliyor ki ben buna inanamadim. lan (Baplar otobiui duragı civsrı) Sarol son cümlesini şöyle bıtirgoz S^k'an boenHktan bir hafta j LS.İ V arlar ödünf o!ar,' 2 kilo şenına sevkedilerek birer sene müd yo çocuk saati 18 00 Radyo ile in1. ci ve 2. ci sokaklann yazm toz1251955 günü cild 33820. yapgilizce 18.15 İncesaz 19.00 Haber Dahil olmad:.Ğ;ını kabul etsek bile. ksdsr «nnrp tanıdıömı ve fakat Nıri1 keri adresime lutfen göndermenizi miştir: aetle cezalanoırılm.ş olauklarından : , „ 1 9 . 1 5 jarihten bir yaprak 19.20 dan ve kışm çamurdan gecilemez rak 232 ve 185 No. lu mersüle ile rica d c r , bilvesile saygıl .ıı su ı< Demin Halil adında bir delege değildir. bir halde oldtıeu bundan sekiz ay rin evl^nTie teklifini. onun b=kai Şehir Meclreinde Beledive Başkanı Serbest saat 19.30 Sohbet: N'urertdin bu 10 marktan yukan Sekili P.T.T. memurluğu vasıtasiarkadaş konuştu. Soyadım sordutn bir kari'.nls evli oldvtşrunu öSrentek başına kalmıştır. Diser taraf Artam 19 45 Nureddin Çamlıdağdan Kajorifer için! ve maalesef ısıt ksdar ev\el Belediye>'e müracaat le Ankarada Emnivet Umum MüBal dediler. Hakikaten ağzından Dilekre ile şeker alan baba me?i üzerine reidettiğini söyletan Reşad Hızıroğlu ve geçenlerde riirküler 20.00 Erdojan Çaplıdan ke ma parası olarak ileri süriilen 60 ! edi'.erek arzedilmiş ve mezk7r ma dürlüğünde çalışan adresi sarih bir man soloları 2015 Rad>'o Gazetesi İzmır, 10 (Telefonla) Izmirde ballar aktı. Bu balları Kası:n GiıD. P. den istifa eden İbrahim Vural ; 20 30 Şarkılar 2100 Hafta sonu mark (40 T. L.) yalandır! Kalorifer ! k a m d a n da bu yollann yapılacağı j a k r a b a m a t e l olarak 60 şeker, kahve ve çay buhranı hâd İ2k:n ekşimiş midesine akıtmal' :;k"?nHİ5İnin dört ayd?nC M. P. yi destekliyeceklerincen' sohbeti 21.15 Hafif sololar ıP!.) yerine soba olduğunu farzetsek bi cevabı slmmı^tı. lira yatırdım. zımdır.» iafhaya şirmiştir. beri .Man*r!a bulun^uîunu ve bu ı Akçiçek hizbi adı geçen zevatı da 21.30 Cevriye Ceyhundan şarkılar !e 50 kg. kömür 6 mark (3.5 T.L.) Haziran ayı geldiği halde bu volOn sonra 2251955 tarihinMüteakıben Sıtkı Yırcalı konu2200 Garb riizgârı 22 45 Haberler mür'det zarfmia hir 2ün dshi bir: Bu vesile ile dün pek sık tesadüf kaybetmiş dunımdadır. tutar, ayda 25 mark (17 T.L.) eder 23.00 Tatil gecesi prograrm 24 00 lann yapılmas ıçın hıç bvr emare , mekhıbda havalevi buedilmiyen bir hâdıse olmuş. iki ço şarak muhalefetin tenkidlerini ceyer« avnlmamıs olducunu. binaen; Izmirde ocak kongreleri ağustos Sapanıs ki ileri sürülen fiatlar arasmda dağ ' eöze çarpmamaktadır. Temmuz, a : vablandırdı, memljketin iktisadî ha güne kadar almadığını bildirmesi »levh Nurinin kttli hâHi?»»«il» uz^k cuk sahibi bir vatandas, Vali Keayında başhyacaktır. Onursal hizibi Sustos ve hattâ eylul aylannda da lar kadar fark vardır. hayırun nasıl gelişmekte olduğunu, i üzerine, P. T. T. şubesine müracaat tnn v^vg yakından bir alâkası bu' mal Hadımhya bir d'lekçe ile mü3. Yemek masrafları: Öğle yeme 1 faaüyete geçilemez ise kış . eelip , ... • .. , „ , , D ıacaat ederek kendisine bir kilo günlük sıkıntılara şimdilik katlanlunTiaHifi"] bildirmiftir. i çahşmakta ve bu vasıta ile ocaklarği içm 3 mark ayçlrms. öğrenci lo ! çatacagindan bu sokaklann »akin ettım. .Bugun yann muhakkak . 1 şckeı verilmesi talebinde bulunmuş manın lâzım geldiğini, çünkü çok Ss?Hft. balen barda çal'.fmakta ; kantastnda 1 markfr (70 kuru Ş ).!l*ri erdise duvmaktarhrlar. Sokak « * « dendı ben de .araya seker büyük hamleler yapıldığım söyledi da da hâkimiyet tesisine uğraşmaktur. olup eski kocası Sa"iıktan SadpdHin ı o 1. lar yazin yapılamaz ise kişın haydi Bununla :insan 1. her zaman doymaz 1.» „.•„„ v a m b t n » i v ktsifi havdi i br.yramda sırdı ve olan oldu. naYeni il idare heyeti seçimlerinden tadır. Ocaklardaki hâkimiyetin tesisılsa bayramdan sonra alır» diye»c'mH» 5 vasır.da bir çocusru vardır. • Vali muavinlerinden Ragıb Uğursinden sonra yapılacak Belediye ama aynı lokantada hususî ısmar haydi yapılamaz. Halk gene evleri edilen pullu sonra kongreye =on verildi. Yenipark o*elinc> ikamet al tarafmdan tetkik seçimlerinde D. P. li.=te?inin tamane çamur deryasma batarak gitmek rek işi fazlaca kurcalamadım. lanan, doyurucu bir yemek 2 mark Saat 15.15 te Mükerrem Sarol. Aileçinin barda ça^ıştıj dilekçe şeker tevzi büro>una havale mile Onursal hizibine dshil zevattan Ama bugün 261955 tarihinde tır (160 kuruş,). Akşam evde hazır mecburiyetinde kalacaklardır. Bu edilmiştir. Altı ayhk çocuğuna ma Halil Özyörük ile arkadaçları şehgından haberi olmadığını söyle ] müteçekkil olması faeİErncnktır. lanan yemek de hem ucuz, hem mühim ihtiyacın temini için kış. Ankaradan atılan ve (3) gün sonra ma yapmak için son olarak bu ça rimizden Ayvalığa müteveccihen ha mektedirge'meden mevruubahis sokakl?rın 561955 günü elime geçen ikinci Kendisiie görüştüğüm Dr. Saîâbereketli olur. (1,5 mark). reye başvuran vatandaş. elindek; di reket etmişlerdir. yapılması hususunda alâkanm esir bir mektubda aynı adam parayı hâ Saadet. üç saat kadar süren ifahaddin Akçiçek istifa talebini rediekçe iie seher tevzi bürosuna git4. Gazete ve dergiler: Bunlar her genmemesini diliyoruz. Trabzonda desini verdikfen sonra kaldığı ote miş ve derciiri şifahen buradaki me dedeceğini söylemiştir. lâ almadığını bildirmektedir. Aralokantada bulunur, yemekten sonra Trabzon, 10 (Telefonla) D.P. lin kâtibine telefon ederek şunları murlara arlatarak bilâharc i""Rİe D. P. İstanbul kongresi yann dan tam 24 gün geçmis bulunuvor. istediğiniz kadar okuyabilirsiniz, nin yıllık vilâyet kongresi bugün Erzurumdan lstanbula »öylemiştir: yapılıyor Sekili istasyonu Ankaraya 14 istas:'i'ekçeyi ibraz etmiijtir. Böyle bir saat 10 da Rize mebusu Mehmed ayrıca satın almağa lüzum voktur! « Odücı ka^ına sövleyin lutfen.. taleb karşısında iik önce şaşıran 20 sründe gidemiyen paket yon ve 180 kilometre mesafededir. İstanbul Demokrat Parti il kor.Metenin başkanlığında çahşmaları5. Ilâc ve mııayene n^asraflsrı: Yatfl&ımı düzeltsin, camlan aç«in, memuılar. resmi vesikayı yürürlüğe na başladı. 121 delegeden 115 inin gresi yann yapılacaktır. D. P. İl Erranım postanesine 175955 ta j Bir tel havalesi 24 EÜnde buradan Bunların ates pahasma olduğundan perdeleri inrîirsin. Çok bitkinim. !ro>;naktan başka çare bulamamiî huzurile açılan kongrede bütün Müteşebbis Heyeti dün toplanmıs, bahsediliyor. Vallahi doğru. ama bu j rihinde, İstanbul Aksaray semtinde Ankaraya gitmezse. müstacel halgelip yatacağım.» lar ve dilekçeyi Eşrefpaşada Fah Trabzon mebusları hazır bulunuyor kongrenin sakin cereyan etmesi arkadaşın ya üniversite ile ilgisi oturan bir arkadaşıma göndermiş lerde banka olmıyan bu gibi yerreo'cün İv uyurlar ve Hatay cacîde lardı. Kongre ayrıca çok kalabalık için istişari mahiyette müzakereyok, ya da her sömestr «hayat sigor olduğum bir paketünin, bugüne ka lerden paralarımızı hangi vasıta ila sindeki Ömer Karasu isimlerindeki bir dinleyici kütlesi ile basın men lerde bulunmuştur. tası ( = SosiaJ versicherung) için dar teslim edilmemi» olduğunu te göndereceğiz? i)ak':?î''ara havale etmişlerdir. subları tarafından alâka ile takib SOLDAN *SAG.V: Kohçrede Başveftll" Adnan Menverdifi 23 markı anuruyor, böylece essüfle öğrendim. 1 Büyük v« vasi düzlük arazi flki | bir konu?ma yapması Dilekçeli vatandaş her iki bakkal edildi. Kongrede çeşidli memleket deresin Erzurumdan İstanbula, haftanm kelimeı. 2 J İWMye doğru «ırlayıp gi bir hastalık halinde masrafın yaldan yEnmşar kilo şeker alarak bir meselelerine temas eden 30 a ya kat'ileşmiştir. Menderes bu konus derek. 3 Yol (eski terira». tersi «son nız % 30 u bize düşer. geri kalanı her günü posta treni ve gene hafmüd J et için ihtivacını temin etmek kın delege ile mebuslarımızdan Mah masında C.H P. Genel Sekreterinin derece su Içme ihtiyacı içinde bulunnı üniversite öder! Burada şikâyet tanın üç gününde ekspres olduğuna mud Goloğîu, Emrullah Nutku. Mus ortaya attığı iddialan cevablandı ma« ciemekiir. 4 «Pek mükemmel göre. araian 20 günü mütecaviz (Ba$ fnmft I inc" lahifeâe) volıınu bulmustur. tetikte bulunmaEa davet teşebbüsü. ma çi arkadaş üniversite ders parala bir müddet geçtiği halde, mezkur tafa Reşid Tarakçıoğlu, Prof. Osman racaktır Bursa mevdanın^an kaoınlmıştır. Şchrimizf!»' ?arib bir kahve ve nasına iki kelime. 5 Sulu maddeler rını uruıimuş. En pahalı faki'telerrie İst. BorMiının 10 6/1955 fiatlan ÖğreniMiğine göre. geçenlerde şckpr hıısızlığı den bazılarının koyulaştıkları 7,aman (meselâ Tıb!.) yılda 500600 mark paketin alıcıya teslim edilmemesi Açıiıs Kanamt stadvorn civarına düşen tavyarede peyda ettikleri. 6 Orta yerdeki depo ahnır fakat her sömestrin sonunda sebebi vasıtasızhk olmadığı halde 1 Starlla J8478< Sirkecide Bayram isminde bir (iki keiime:. 7 Tersi palavracıya da 100 Dolar 280.30 280.30 bu husustaki gecikme neden acakolu kır'lan ve kald)rıld'Ei hasta şahsın kahvehanesine giren meçhul imtihan açılır, kazanan ders parasıbir vasıf olabilir. kadın elbiselerini ifKj f r a n s ı ı frangı H.8U0.80 ba? nede tedavi edilen püot Fevzi. bir bir hırsız 1 kilo kahve ile 6 kilo stisliyen tezyinattan. 8 Bir zaman nı vermekten kurtulur! 100 Lret 44^044^0 kaç gün evvel Sadık isminde Hı parçası, biz Türklerin en eski vatanı. 100 Lsvlçrt f r a n j ı 64.0364.03 Zabıta memurlan esnafa şeker çalmış. sonra da kahvehane Bütün bunlardan başka tatil ayarkadssı ile buluşmu?lsr ve maki100 riortn 73.68.4073.68.40 YUKARIDAN ASAĞIYA: sshibfre şu mektubu bırakrmştır: j larmda para kazanmak icin her türkötü muamele ediyor 100 Belçıka Frangı 5 605 60 nist Kâzımı da yanlsnna alarak, 1 Yabancı diyarda kalmı; bicare «3 gündpnber: karımla kavga e100 Drahim 1.3349.334 valide (iki keiimeı. 2 Kasabın sat lü iş bulmak mümkündür. yukanda ismi şecen tay^'areye binİsim ve adresi mahfuz bir *Mahn I »nci 100 Çekoslo Kur. 38 88 873S.88^7 tığını parçalayıp hisselere taksim eden Sözün kısası 200 mark (135 T. L.) misler. havalandıktan sonra da ffe diyoıum. Son derece tiryaki olan Tasarınm dördüncü maddesinde 100 Isveç Kur 54.12 5054.12.40 (İki kelime). 3 Tarlhteki meshur ile Almanyada bir öğrenci tahsil mudpaşahi) diyor ki: şeker bulamadığım için ri dönmemi!?lerclir. Bursa mevda kprıma Bir müddet evvel gazeteniz debu dairenin vazifeleri sayllmakta(Baş tarafı 1 inci sahifede) •çivi yazm» manasına ikî kelime 4 gorebilir. Biraz sıkıntîya katlanıESHAM VE r A H V O J l l nı. bütün mevt'snlarla telsiz irti r'iîkkân'nızı ziyaret etmek mecbu dır. Buna göre daire; «memurların Tdare bölümlerimi7den. aksilik etmeyip lâletile Mahmudpa§adaki seyyar sa Bu ilâve yardım. Birleşik Ame EÖZ dinlemı" ve yapma hareketi. 5 Iırsa 150 (100 T. L.) mark ile de Affmızı diler batı temin ettiâi halde bu tavv* ıivetinde kaliım. % 7 rAIZLİ TAHVİLAT tıcıya ve ezcümle simid satanlara aynı mahiyetteki işleri için müsavi rika ve Türk hükumeti temsilcileH=ıyrel içinde. 6 İki şeyin arasında geçinilebilir. Bu durumda olan renin Türkrvedp hic bir meydana hiirmetlerimi sunarım.» ve âdil ücret prensipini tahakkuk ki kı^ım. bur?nın pararı eecince esek arkada?Ian görüyoruz. Bu sonuncu zabıta memurlan tarafından yapıSıvas Erzurum 27 21.10 • Polis, bu garib hırsızı aramak ettirecek, evvelden tayin edilen ob rinin Türkiyenin ekonomik duruN'iödeye 5urülür. 7 Hocanın cami lara şu satırlann sahibi de dahildir. lan çirkin muameleden gikâyet etDemiryolu 1 22.00 • mu hakkında yaptıklan müşavere«Vecihi Hıirkuştan hpber gel''i, tadır. deki kürsüye çıkıp verdigi. bir uz\"jmiş tik. jektif esas ve ölçülere göre. memu1941 Demiryolu I I 20.90 büyükçe lerin neticesidir. Görüşmeler An muzun içinin ortası. S Narmıslnla | Tabiî elbise, pabuc gibi : gidiypruz» diverek tayvareve atDemiryolu III 22.50 r yet ve hizmetleri sınıflandıracak, Aradan bir aydan fazla zaman karada ve son zamanlarda da Wa nn yiizü ve alnı. komşularımızdan bir ; masraflar bunun dışındadır. Bunlar Milli Müdafaa I 2175 lıyan bu ür hava^ıva V. Hvirkuş kadroların her zaman kurullann ih devlet | da yukanda dediğim gibi, tahsile geçtiği halde vaziyette hiç bir de Mİ11I Müdafaa II 20.90 emir ve:m°HiŞ'ni biH' r mU ve Emtiyaclarına uygun bir halde tutul shingtonda yap:lmıştır. j sekte vermeden çalışıp para kazan ğişiklik olmadığını görüyoruz. BiMilli Müdafaa III 21.45 Bu iljve yardımırr Türk hükunivet maksmlarına müracaat etması için gerekli revizyonları icra Milli Müdafaa IV 21.50 raak yolu ile temin edilir. Gayretli lâkis bugün gene bir memurun bir miştir. edecek; memuriyet ve h zmetli un metinin ekonomik bir istikrar teZiraat Bankası I 20 27 • kovaladığını K'AİVİUİNİ ! | Ç | « ve çahşkan öğrencilere Alman ilim kaç simidciyi birden Ziraat Bankası II 106.00 • (Bnş tarajı 1 inci sahif"rtt') vanlarını standard bir hale getire mini için müessir bir program mev kurumları yardim elini uzatınaktan ve yakaladığı bir tanesine elinden AİLİA'R'OİRİA Partinin muhalefet vazifesini tam cek, askerî kadroda lüzum görülen dar.a getirip tatbik edeceğindpn % 6 t AIZL1 TAHVILA1 çekinmez; bu durumda olan Türk kaptığı sehpa ile sırtma vurduktan man3sile ifa edemediğ: hususu da leri sivil kadroya veya sivil kadro emin olduğu için yapıldığı açıklanarkadaşlara rastlıyoruz! Benim bu sonra sehpayl ayaklarının altında 1911 Demiryolu VI 102.75 ' konuşmalara yol açnış ve bu mev ları askerî kadroya kalbedebilecek, mıştır. söylediğim yaşayış tarzı elbet sı çatır çutur kırdığına şahid olduk. Kalkınrna I 103 00 A|Mİ i | R U ! L ! B zuda Sırrı Atalay tenkidlerde bu memleketin iktisadî ve malî duruKalkınma I I 103.50 Birleşik Amerikanm, Türkiyenın kmtıh ve güçtür ve şikâyetçi ar Tam o sırada da Belcika plâkalı bir munu tak'b ederek maaş veya ücKalkınma I I I 102.25 luntıuştur. kadaşınki ile mukayese kabul et araab geçmişti. Her halde içindekiekonomik durumunu daimî bir şeK|E|M|tİRİEİN 1948 istikrazı I 103 00 m ı Günaltayın ret tutarlarında ve diğer özlük hak kilde takib edeceği de atılaşı'.maKBı'âhare Şemseddin " ama sanıldığı kadar da güç de ler de bu çirkin manzarayı gördüAnksra. 10 (Telefonla') B u s ü n 1948 istikrazı I I 103 00 1 parti gene sekreterliğine gönrlevdi larında yapılması icab eden tadil tsdır. Resmî şahsiyetler istikbaldesl ler. ğildi. 1949 Tahvili 102.25 çehrimizde saat 13.30 sıralannda ler hakkmda teklifte bulunacak. ği bir te'graf okunmuştur. Bu telBu muamele acaba hangi kanun bir Belediye otobüsünün yol k e n a ; devlet personel kanunundaki diğer yardım miktarının tesbitinde, ha5rpfta ŞemsedHin Günaltay haya 5 FAIZLJ TAHVİLÂI ve nizama göre yapılıyor? Bizim rında bir kamyona çarparak p a r maddelerde gösterilen işleri yapa ricî yardım olarak Kongre tarabildiğimiz ya simidler musadere eçalanması v e bir çok yolcuların yet Hivanı başkanı ve üyeliğinden caktır. Devlet personel dairesi, bir fından tahsis edilen umumî fonlar 1938 tabvıll 23)0" istifa ettiğini bildirmiştir. dilir, ya satanı karakola götürüp muhtelif yerlerinden sğır v e hafif İkrsmiyeli Müdafaa 25.65 reis ve 5 azadan mütesekkil bir he diğer bölgeierdeki zarurî ihtiraçPart". meclisi cal:şmalarına bulâzım olan kanunî takibat yapılır. yaralar almasile neticelenen bir Ikramiyeli D. ifolu r v 110.50 ' yetle lüzumu kadar teknik şube ve lar. ve Türk ekoromisindeki gelişBu akşamdan itibaren şrin He r)p"am edecektir. Ikramiyeli D. Yolu V 111.50 yahud da para çezası kesilir. Metrafik kazası olmuştur. mcler dahil olmak üzere bir ço* bürodan terekküb etmektedir. 1951 Tahvili 101.15 Ulus. yeniden intişara başladı murlara böyle bir salâhiyet veya İstanbul cadrlesinden Ulus isHka faktörlerin rol oynayacağ.na işarei 1953 Tahvili 101.30 emir verilmiş midir? Verilmemiş Ankara. 10 (Telefonla) C. H. Hevetin reis ve azaları bu kanurfıetine süratle eelmekte olan C a etmişlerdir. 1955 Amorsitsman 100 50 ise neden bu çirkin ve kanunsuz P nin resmî organı olan «Ulus» na tâbi kurumlarda en az 15 yıl fer Çanksvanm idsreçindeki 247 Ziraat Bankası III 100.20 Resmî şahsiyetler, Birleşik Amemuamelelerin devamına müsaade Ziraat Bankası F V 100.00 : numaralı Yenim^halle Ulus Bele spzetesi. neşriyatma yeniden baş hizmet • etmiş, ilim, ihtisas ve tecrikanın, Türkiyenin hür dünyanın ediliyor? Zırata Bankası V 100 00 dive otobüsü. Mezb?h;> önünde dur lpmıstır. Gazetenin başmuharrir rübelerile mütemayiz kimseler amüdafaası için yapfcğı yardımları Yazlık Lokanta ve PaviZırat Bankası VI 103.00 mpkfa olan Adapazarı fW9 plâka nu liâini Hüseyin Cahid Yalçın yap rasmdan îcra Vekilleri heyetince Seyyar esnaf kontrolsuz takdir ettiğini ve Türkiyenin ekoyonunda tayin edilecektir. mar?h. vüklü bir kamyona hızla mak ta dır. 4.5 t A I Z U 1AHV1LA1 Heyet reisi, Temyiz mahkemesi nomisinin kendi durumunu dünva İsim ve adresi mahfuz bir okuBallet Delaforge bindirmiştir. Çarpışma neticesinde 1949 Iatıvıli kuvvetli ve müstaki' 107 25 birinci relsinin: azaları da aynı mah camiasmda vucumuz yazıyor: kamvon 4 metre ileri fırlamış ve Meşhur Paris Revüsü ve kuvvetlendireceV keme azalarının sınıf derecelerine bir üye olarak Iktisad ve Ticaret Vekâleti İstanbul hemşerilerinin saat 8 de Hanfc» Hısseıerı ve M. den yolun kenarmda bulunan ağacı d e Beynelmilel dört atraksyoı tarafından bazı maddelerin dahil olan memuriyet statüleri ba bir esas üzerinden eelişmesİTİn ilk duyacaklan şey seyyar satıcılavirmistir. îferke? Bankası 205 nn • Ameiksda Wes Santee bir milde k'mından a\Tiı hakları haizdirler. Paviyonda tevzie tâbi rutulduğu malumfevkalâde mühim oldueuna inandırm sesleridir. Bir çoğu bu mevsimGaranti Bankası H. 118 00 Otobüsün sağ tarafı. dördüncü 4.1.2. Seanan 4.1,4. Dwyer 4.1.8, dur. Heyet, müretteb azanm üçte iki ğını açıkça ifade etmişlerdir. de kolunda iki sepetle dolaşır. Bir RİCARDO de MUCCÎ Obiigasvon Ana ıU 192IX kanape hizssuıa kadar ^kamyonun j , ^ * h i t f i ^ j H 1 4 g 9 v e feuvvetîi bir rüz sile toplanacak ve karBrlarını mev kısmı da atma vüklediği sebzelerle Türku • Krea: rinnnası H 132.5C srkasma sirmiş ve otobüsün ön i İtalyan Atraksyon Tevzie tâbi tutulan madde~ "' ~~ altında Morrovv 100 yardada cudün ekseriyeti ile alacaktır. Aytş Bankası 65.40 • zerzevatçı dükkânını andırır. Bunkısmı tamamen parçalanmışür. O ıg ^ v a p m ı 5 , a , d n . . Morro%v 220 yarlerden, üyelerimize Odamızca Vapı ve Kredi Bankası B. 16 20 HBB Orkestrası •••i rıca heyet toplantılanna Maliye lar senelerdcTberi fiat bakımından tcbüs yolculanndan 11 i hafif ve | , . ' Akbank I A O. 135U 00 yapılacak tevziat için üç aylık kontroİETjzdurlar Hiç birinin sattığı . Vekâletini temsilen bütçe umum Sana.vı Kalkınma Ba 107.5U 3 ü de çok ağır surette yaralanmış j ^ bayrak ihtiyaclarm bi liste halinde 1 yanşmda sonradan | m ü d ü r ü v e y a t e v k i ] e d e c e ğ i k i m s e sebze ve meyvalarda etiket yoktur.  Y İ N Asıan Çinıento 71 75 lardır. Ağır varalılar şunlardır: Ö ! j . ' ^ Mashburn ve Whıtf:eld m ü t temmuz 1955 e kadar İktisad Sebebini k'mse bilmez. Şaı değırmenlerl 42.10 n ..' ı î iştirak edebilecek ve Maliye VekâAleksandra Alberti'ruı mer Dereli. rr*. : T)li: Abdullah , Emine Bilir. A UJ,.11,U ve Ticaret Vekâletine bildirilTicaret Bankssı 59 00 hiş bir yarıştan sonra 46 ve 45,9 letinin noktai nazarım bildirecekGeçen günü mahalleden enginarölumunün yıldönümü olan 12.6.955 >azar mesi gerekmektedir. Traktör kazası çıkarmıştır. tir. Ancak bu temsilcinin rey hakHAHİS 8URSAS1 ALl'lN f ' A I I fiyı çasırdılar. enainarm tanesine günü sat 10 da Şisli Rum me»rhğı Mersin 1 (Telefonla) Bugün 0 Finlandiyada Saksvik 5000 met kı bulunmıyacaktır. 65 kurus istedi. Çagıran kadm 25 Antalya 10 (Telefonlai Mem MeUrr.orfnside syın apıiacağımiar ken Bu maksadla üyelerinrzin (1) Polal Mecidli kryünde feci bir kaza ol ; rele 14.16 da; Macaristanda Roszakuruş verdi. Satıcıda bir çenedir 423 000 Fr. leketimiz dahilinde turistik iddia tilsini sevenlerin ve akrabalarının teş(1) kilo altın hazırladığımız matbu beyannarifltrini rica ederiz. muş ve b r gene traktör altında ka | volgi 15(10 me^rede 3.42.8 de kpşmuş basladı. 60 a indi. 55 e inrîi, 40 a sile bir geziye çıktıkları bildirilen 'î'.BBF.S'l P1VASADA DÖV1ZLEB meleri doldurarak en geç 15 Kızı ve Damadarı larak ölmüştür. i lardır. Polonyalı meşhur mızrgkçı ve fakat gizli maksadiara müstenıd j indi en nihayet 30 a verdi. O gün Haziran 1955 akşamma 18751900 Sterlin efektif Mustafa Uğurlu idaresindeki trak i Sidlo mızrakta 79m. 30 yapmıştır. olduğu tahmin edilen Sovyet ve j çarşıda enginar fiatı 2530 kuruş kadar Odamıza tevdi etme 2000 Fransız F r . (1000) tör arkasında römorku olduğu hal ' Çekoslovakyada Kovar 2m. 04 vük Bulgar elçiliklerine mensub bazı 2000205(1 I arasmda idi. Burt3 göre bir hay'i leri gerekmektedir. Tiirkish Accant dp Kuvluk köyünden Mecidliye sek atlamıstır. Italyada Chiesa sı785790 Dolar N. W. ! misal verebilirim. Satıcı kanun ve Irak şahsiyetler bugün Antalyaya gelMemlrk^timizde bulunan 730740 doğru giderken traktör birden dev rıkla 4m. 30 u aşmış, Yugoslav Dolar efektif nizam, insaf namına hatınna hiç NOT: Vaktin kısahğı sebeErkânı Harbiyei Umumive Reisi mişlerdir. Sovyet elçiliği müstes«rı 188190 İsviçre Frangı ri'miş ve rnmorkun içinde bulunan Miletiç çekiçi 57 metreye fırlatmış, Vasili Kroner, Sovyet ataşelerinbile beyannameler Odamızdan bir şey setiremPmektedir. İlgililerTümgeneral Refik Arif Kaymakçı 17 yaflprınd» Ali Uğur adında bir Londrada Hewson 3/4 milde 2.55.4 SARKAFLAKUA ALT1N pazar günü de almabilecekt;,den kontrol bekliyoruz. ve refakatindeki 16 kişilik heyet, den Natoli Dirto, Sovyet büyük el• lük bir derece yapmıştır. gene ölmüştür. 60S06080 Cumhuriyet dün saat 10.30 da uçakla Ankara çiliği ikinci kâtibi Feterof, istanbul 67756800 Bulgar konsolosu ve konsolosluk Reşad dan çphrimizc Celmiştir. 72507300 Ingıliz memuru ile Ankara Bulgar elçiliği 56905700 Gulden kançilârya memurundan mütesek894695 Külçe Boş Teslim Dükkân Uasu ve kil olan Rus ve Bulgar diplomatları Her işe elverişli 22 M2 Antalyadan Manavgata kadar gitK.ALIN BE3IB1RLTM.KK Gazel«cHtlı Tüı i Anotıim Şııkeı) Kapalıçarşı Kalpakçılar m'şlerse de hiç bir kimse ile terhas Kıılak. Bıırun, Boğaz Cagaloğlu Halkevı «nkaS No 30/41 Reşad 5.Î50054000 Cad. No: 10 (Yanmayan Satliblpri edpmemişlerdir. Diplomatlar geldik 'Ağız Diş) Hastahkları Hamid 3950040000 LOKANTASI kısmında) Mehmed Özavar leri yollardan îspartaya gitmek ü JŞÂZlMfc NA1)I ve ÇUCHKLAK) Mütehassısı Saaı ı i te tesblt edtldı Filmi ile açılıyor. emriniz(Kuyumcu) Kapalıçar<ı Vazı ışıennı n ıeı a^r* «1v» ı«>re yarm şehrimizden aynlacalt(•) t^sreUlleı Borsart» cnuameK Taksim. Recebpasa Cad. Oynıyanlar: LANA TURNER PİER ANGELÎ Mes'ul Mutfuı Çuhacı Han No: 49 lardır, ^ Kira kanunu tashihe muhtaç görüliiyor Dr. Sarol, dün D.P. Balıkesir kongresinde ınönüye gene şiddetle hücum etti RADYO C Bugfinkü program İSTANBUL j Almanyada hayat pahalı 8 metre basma ıçm... Kisçiikkay cinayeline Puiiu ve adı karışan kadm lelgrafla seker talsb edetıler Adamdi BULMACA \ e 1 1 1 1 • 1 !••1 1 V. Hürkuşun bir favyaresi kaşırıldı • •1 1 ıs o ıc s % Devlet personel dairesinin yapacağı işler Amerika bize 30 milyonluk yeni bir yardım yapmağa karar verdi dün C.H.P, ioplanhsına başSais * dün fecı b!r olobüs kazası oldu ^!A|H!WB|ÎN J*İT!«FWŞ|İ ş DİÜİFİAİGHC E MŞİİİTİEİRİEİK ç m TAKSİM BELEDtYE GAZİNOSUNDA Sanayi Odasından Bildirilmistir Mnn atielizmlnde Rus Y8 Bulgar (üplomaüarınin gizü seyahatferi Irak askerî heyeti sehîimlzde SUADİYE KULUP SinemasıBU A KŞ A M AŞK ve İHTÎRAS 1 J r, Zivaeddin Maktav • Yerler numaralıdır. Gige saat 17 den itibaren açıktır.| Park Apt. 5 1 Tel: S3098 i , CEVAD f EHMİ BAŞKUT . .4 ı, /
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle