23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
at.yt 11 Haziran 1955 Hilton oteli dün açıldı Peşteden notlar Dokuz maç oynandıktan sonra açılış merasimi yapıldı. Uç maç gtadda baf layıp salonda sona erdi krmı zorlukla galebeyi saflayabilmiştir. Avrupa basketbol şampiyonasma hayal kurarak gelmiyen bir takım varsa o da muhakkak ki Ingiliz takımıdır. Bunlar şanslı da değillerdir. Sabahleyin 9.30 da Peşteye gelmişler ve hava alanında kendilerini karşılıyan idareciler: «Bir saat sonra Fransa ile karşılaşıyorsunuz» demişlerdır. Fransızlar bu maçı, antrenman yapar gibi oynamışlar ve kolayhkla kazanmışlardır. İngilizler, galibiyet veya mağlubiyet düşünmüyorlar (alnımızın akı ile çıkabm yeter bize) diyorlar İngiliz basketbolculan arasında 34 Umumıyetle sönük geçen ilk ele defa millî olan 1.98 boyundakı Ron me maçlan arasında heyecan ve Rang*ı da getirememişlerdir Rang, yeni evlendiğinden balayındadır! ren tek maçın İtalya Türkive Fransızlar da fazla heyecanlı gökarşılaşması olduğu hususunda rünmüyorlar Meşhur antrenörleri spor muharrırleri muttefiktirler Busnel «eğer ilk 6 takım arasında Altan Dinçer. Turhan ve Granıt yer alabilirsek kendımi mesud adsayesmde birınci devrede ıyi oyun Erdal Akkan, bir müsabakada dederım» demiştir tutruran Türk takunı ancak ikind devrede yıkılmış ve mağlub olmustur. İtalyan antrenörü ise. ilk dev renın yedcncı dakikasında esas bejinj çekmış. daha zayıf bir beşle oyuna devam etrniş, daha sonra esas oyuncularmı ortaya çıkarmı?tır. Constanzo, Macoratti, Posar. Rirr.unicci gibi oyunculara sahib bulunan italyan takımı. Bogar taraftndan ıdare edılen ve Greminger. Zsıroz. Mezeft gıbi oyunculara sahib Macarlar önür.de mağlubiyetten kurtulamamışlardır. Halen en kuvvetli favori Macar takımıdır Budapeşte şampiyonasında bas18,30 da 1500 metre. 1930 yllında Robert Kolej saha riman Tekilın basın toplantısında ketbol karşılaşmaJan oldukça garıb sında ilk olarak Adil Gıray, A. Na ış3ret ettiği gibi 23 senedenberi 18,45 te 4X100 bayrak. bir şekilde yapılmaktadır. Maçlar dolsky C. Gates, D. Yaffe ve Mor Haydar Aşana aid olan yüksek at19 da mukâfat tevzıi. Nep stadyomunda başlamaktadır. rison tarafından tertib edilen is lamadaki 1,86 lık rekoru, 23 yaşınEvvelkı gece şehrimize gelen YuEğer maç devam ettiği sırada yağ tanbul atletizm bayramının 26 ncısı da bulunan ve Türkiye rekorunu nan atletleri müsabakalara şu kadmur yağarsa, herkes pıhsıru pırb bugün Dolmabahçe stadında yapü Avrupa klâsına yükselten Erdal ro ile katılacaklardır: Akkanın kırmak ihtimali de pek sını toplamakta, kapalı stadyoma mağa başlanacaktır. Çolakis: 100, 200 metre; Depastas: fazladır. gitmekte ve orada karşılaşmava 400, 800 metre, Kosmas 400 engelli, Bundan evvel yapılan 25 müsadevam edilmektedir Şimdiye ka bakadan bir çoğuna ecnebi atletler Velhasıl bugünkü müsabakalar Marsellas: 5000 metre, Papavasıliu: dar üç karşılaşma bu şekilde va de kabbnışlardır. Bugün başlıyacak çok enteresan olacaktır. Bılhassa 3000, 5000 metre, Kıpuros: Uzun atAkdeniz oyunlarl ile Balkan şam lama, Hacıandreas: Uç adım atlanda bırakılmış ve bır müddet olan yirmi altıncısına da Yugoslav piyonasının arifesinde atletlenmizın ma, Efstediyadıs: Uzun atlama, Ya sor.ra da kapalı salonda devam eve Yunanlı atletlerden başka is elde edecekleri dereceler merakla taganos. Disk. dilmiştir. tanbul, Ankara, Izmir ve Zongulbeklenmektedir. Dün sabah gelen 20 kışilik YuEleme maçlarında en fazla nazan dak bolgejeri atletleri de iştirak etBugünku program şu şekildedir: boslav atlet kafılesınde ise şu spordikkati çeken karşılaşmalardan bi mektedirler. cular bulunmaktadır: Vangelov, Saat 17 de geçid resmı. ri de Rusva ile Rumanya arasınYapıldığı gündenberi büyük bir 17,20 de gulle atma ve sırıkla at Kırtseskı, Sareski, Novicalilicevıç, dakı maç olmuştur Bunlar kendı heyecan kaynağı olan istanbul atMıtiyevıç, Radoslav, Bsanto, Migruplarıında yüzde yüz finale Ka ietizm bayramının bu yıiki karşı lama. lorat, Suleymanov, Aleksandre, 17,30 da 110 engelli. lacaklarını bilmelerine rağmen son aşmalannda da bir çok rekorların Gogo, Slavko, Radmılov, Sloboden. 17.50 de 400 metre. derece sert bir oyun çıkarmışlaı kırılması ihtımalı kuvvetle mev18 de 100 metre, uç adım atlama Danilio, Svetislov, Branko, Bone, dır Rumanya takımı bidayette Rus Pavli, Petar. cuddur. istanbul atletizm ajanı Ne ve çekiç atma. takımını bastırmış ve Rus oyuncuBudapeşte Dokuzuncu Avrupa Basketbol Şampıyonası oldukça onjınai bır şekılde başlamıştır. Adet olduğu üzere bu gibi (pmpıyonalarda evvelâ bir açılış töreni yapılır ve bundan sonra da maçlara geçilir. Fakat Budapeştede açıltş töreni yapıldığı zaman dokuz basketbol karşılaşması oynanmış, neticeler de alınmıştı! Sdyledıklerine gore: program tanzim edıldiği zaman 18 memleketten 250 basketbolcunun Peşteye gslecekleri tahmin edılmemiş. Bu akm karsısmda da açılış töreninden evvel maçların yapüması lüzumu hıssedılmışti. (Baştarafx 1 inct sahifede) Saat 12 de Hilton oteli, otelciler kralmın giriş kapısına soktuğu bır anahtarla davetlilere açıldı. Hilton burada bir kaç söz soylemekle ıktıfa etti. *** Çatı Barındaki hustısi davetin dedikodulan Davetlıler, Türk motiflermden ilham almarak tefriş edılmiş olan muhteşem salona girdıkleri zaman, bır gece evvel Çatı Barında verilen hususî davetin dedikodulan etrafı sarmıştı! Bu hâdiseyi yakından görenler, Çatı Barmda evvelki gece Holıvudun bir şubesinin açıldığmı ballandıra ballandıra etrafa anlatıyorlardı. Dilber yıldız Terry Moore, aynı gün hava alanında Cick Hilton'la evlenmesınin asla bahis mev zuu olmadığını ve aralannda hiç bir samimiyet bulunmadığını ısrarla soyledıği halde Hılton'un oğlu ile sabaha kadar sohbet etmesi v» ıçmesi kımsenin gözünden kaçmartuştı! Otelciler kralı Conrad Hilton ise, aynı gün dilber yıldız Ann Miller'le sadece arkada; olduğunu açıklamışken, sabaha kadar onun peşüıi acaba niçm bırakma* mıştı? Bu samimiyetler, Holivudu» butün yıldızlarını karşısmda titreten sınema münekkidi Lvelle Parson ile Hedda Happer"in gözünden kaçmış mıydı? Açılış merasimini müteakıb, Ankara Valisi Kemal Ayffün. Conrad Hilton'u (sa^da) tebrik ediyor. Genç film yıldızı Mona Freeman ziyafette 26 ncı İstanbul atletizm bayramı müsabakalan bugün başlıyor Yugoslav ve Yünanlı atletlerin de katılacakları müsabakalarda iyi dereceler elde edilmesi bekleniyor lar arasında sirıirlenenler görülmüştur. Ancak otuzuncu dakikadan sonra beş Rus oyuncusu alınmış, verlerine yenı bir tim sokulmuş ve bundan sonra Sovyet ta Beynelmilel Olimpiyad ' Komitesi toplanıyor Parıs Beynelmilel olimpiyad icra komitesi bu pazartesi günü Parıste Avery Brundage, Armand Massard, Lord Burgley, Prens Axel, Muhammed Tabir Paşa. Dr. Mıguel, A Moenk ve Kont Paola Thaon de Revel'ın huzurlarile ellinci toplantısını yapacak bu toplantıda 1960 olimpiyadl ıçin namzedliklerını koymuş olan Isvçre ıle Macarıstanın durumu konuşulacaktır. Amatör kümelerde puan durumu Amatör ikıncı kümesinin kırmızı ve beyaz gruplarmda bu hafta pazar gunu oynanacak maçlardan son ra lıg karşdaşmaları sona erecekr. : Bu haftaki amatör lig maçlari Ikinci amatör ligin beyaz kumesinde geçen hafta Guzelhısar, Altınayı 20, Adalar, Istıklâh 21, Boz kurd, Tarabyayı 51 yenmişlerdır Bu kumede en son puan durumu şu şekildedir: O. G. B. M. A.Y. Yeşildirek 20 14 2 4 51:20 4 55:22 Şafakspor 20 14 4 44:18 Sultantepe 19 12 19 12 4 46 20 Bozkurd 19 9 6 41:23 Altınay 6 4030 Güzelhisar 19 9 7 20 10 22:29 I Darüşşafa 19 5 10 27:45 Istıklâl 20 3 13 27.66 j Adalar 20 4 15 26 82 j Tarabya 8:52 15 j Kurtulus 19 1 I İkinci amatör ligin kırmızı kume! sınde geçen hafta Selimıye, Boğaz! ıçini 31, Büyükdere, Cihangiri 10, l Bakırköy, Taksimi 30 yenmişleri dir. 30 nisanda oynana R. HUar Cı hangır maçında çıkan hâdiseden do layı hakemin oyunu tatıl etmesi üzerine Tertib Heyeti her iki takımı hükmen yenik saymıştır. Bu karara idare heyeti nezdinde itiraz eden R. Hısarını. Bolge İdare He\etı baklı bularak Cıhangırm huk Ikinci ligin beyaz ve kıntuzı tümesindeki maçlar bu haftaki •rarşılaşmalarla sona ermektedır Yarın yapılacak maçların prog amı şu şekildedır: Şeref stadında: 12,00 R Hısar Bakırköy 14 00 Altınav Bozkurt Vefa stadında: 10,30 Cıhangır Rami 12 30 Kurtulus Istıklâl. men yenik sayılmasma karar vermıştır Bu kumedeki son puan (iurumu bu karara gore duzenlenmiştir. O. G. B. M. A.Y. P. Y.S. Selim 20 11 7 2 48 21 29 5 31.24 24 19 10 4 Selimiye 6 30.17 23 19 10 3 Langa K. Pazar 19 7 7 5 32 25 21 8 26.28 20 8 4 20 Taksım R. Hısarı 19 7 4 8 21.30 18 8 1831 17 20 5 7 B Dere Bakırköy 18 6 4 8 17.23 16 19 3 10 6 1420 16 Raraı 6 3 8 1922 15 17 Cıhangir 5 1 14 2237 11 20 Boğazıçi Uçüncu amatör ligin beyaz kumesınde geçen hafta Şışlı, Çırçır ıle 22 berabere kalmıştır. Bu karşılaşma ile bu kumede maçlar bıtmıstir. Ancak Bağlarbaşı. Şışlı maçına itıraz etmıştır Maç tekrar ettirilse ve Bağlarbaşı lehme bitse bıle sıra değışmıyecektır O. G. B. M. A.Y. 0 54. 8 Feriköy 18 17 3 35:18 Şışli 18 11 6 3520 Bağlarbaşı 18 9 7 32 33 Şehremini 18 10 6 36 19 Nişantaşı 18 8 14 Mayıs 18 8 7 35 32 18 6 9 30.31 Çırçır 18 6 10 16:26 Alibey 18 2 Tepebaşı 13 17:53 Tunelspor 18 1 17 6:56 Budappşte Burada Türk millî basketbol takımında oynamakta olan Yalçın Granıt onümuzdeki mev sim Pans (Racmg) kulubünde oynıyacağını açıklarnıstır. Yalçın Gra nit Fransız gazetecilerıne şöyle demıştır: « Eylul ayinda tahsilime devam etmek ıçın Sorbona gireceğım. Onümuzdeki mevsim Racing kulubu basketbolculan arasına katılmaya karar verdım. Çünkü Robert Busnel'in fı'len bu kulüb ıle meşolacağmı bılıyorum. Ondan baş ka da Fransada kımseyi tanımıyom » Robert Busnel Fransız millî basketbol takırrının antrenörüdur. Granıt Peşıe şampiyonası bıter bitmez Parıse donecek ve Rusnel ile b rlıkte Fasa gıdecektır. Busnel. Fasta sıtaj kursu açacak ve orada Yalçın kendısine yardım edecektir Yalçın Granit Racing'e mi giriyor? Kadınların zivafetme ve sehri gezmese gider Sonia Henie Diana 2226 tanhlerınde Isviçrede Ma Lynrc. Mona Freeman. Ann Miller. colinde vapılacak dünya asrî Pen Terrv Moore Merle Oberon Elaine tatlon şampiyonasma şimdiye kadar 15 millet ıştırak edeceklerini bıldır J^B Operntör Ürolog mışlerdır. Modern pentatlona I 5 millet katılıyor Hilton'un en so» evlâdı Kadın artistler Hilton'un açılış tdreni yapılırken Şale köşkünde zıyafete davetli olduğu için aramızda yalnız erkek artistler vardı. Yaşı hayü ilerlemesine rağmen bunlann en enteresatıı Leo Carillo idı İkide bir «Bu seyahat ne kadar hayırlı oldu bilseniz . Biz Türkıyeyi çok yanlış tanıyormuşuz. İnanın. burada hayatımızın en orijmal günlerini geçiriyoruz» dıyordu Conrad Hilton'da hiç krallık azameti sezilmiyor, kendi eserinden bahsederken bile «Bu otel benim en son evlâdımdır. İnsan son evlâdını en guzel olmasa bile en Yıldız Sarayı bahçesinde verilen ziyafette millî kıyafet jiyen senç kızlar, sinema yıldızlarına çok severı» diye konuşuyordu. hizmet ederken Sofrada mahud zehirlenme hâdiseleri konuşuluyordu Saat 13 te yemek zamanı gelince herkes numaralı masalarına oturdu Zehirlenme hâdiseleri artık soerdiğı halde, nedense bu mevzu konuşuluyordu! Fakat hiç kımse oriiinal yemekleri mıdeye indirrrckten de geri kalmıyordu. Oğle yemeğine Conrad Hilton, sehrimizde bulunan Vekiller, mebuslar. Erkânı Harbıye Reisı Nured. dın Baransel, Prof. Gökay, Hilton otelleri müdürleri, tanmmış gazetecıler ve şehrimizin tanınmış simaları davet edilmişlerdi Kazciğeri çorba, kuzu eti pilâvdan ibaret yemek pasta, çîlek gibi tatlılarla ve şampanya, viski. şarab gıbi içkilerle zenginleştirilmişti. Dünvanın her tarafındaki «Hilton» Iarda Türk bayraği ' dalgalanıyor Yemekten sonra nutuklar faslma geçildi İlk sözü alan otel müdürü Mr. Rudy Basler. kısa bir konuşma vaptı Emekli Sandısı Umum Müdürü Nuri Kınıktan sonra otelcüer kra'ı Hilton söz aldı Konusmasuıda Terry Moore, cazib gulusu ile objektifimize Terry Moore, milli kıyafet ffiyen bir T u r k Roma, Berlin. Kahire Havana, bakıyor kızının verdiği brosürü a l ı r k e n Mpksika Londra ve Pariste de Shephard, İrene dunne gibi meş Oberon ve Dıana Lynn merak Şehrinuzden çarşamba günü ayHilton otelleri açı'acaâını sövleyen rılacak olan misafirler, Istanbulu otelciler kralı, dünden itibaren hur yıldızlar akşam otele dondu içınde yanımıza gelerek: « Allah aşkma doğru söyleyin, «Ruyalar beldesi», «dunyanın en dünvanın her tarafındaki Hilton ler "Rüyalar beldesi İstanbul» nereye gıtsek bızi herkes ısmimızle guzel şehri» olarak vasıflandırotellerinde Türk bayrağmın dalgaDun hava alanında tamştığımız çağırıyor. Bızı nasıl tanıyorlar» di maktadırlar. lanmaâa başladıâını belirtti Müteakıben Prof. Gökav. nükteli hir Ann Mıller, Terry Moore, Merle ye sordular. Metin ERGİN konuşma yaparak biraz evvel dipBelediye memur kadrosunda loma alan Hilton'un hemşehrilik değişikliklcr olacak imtihanını en iyi derece ile verdiBelediye butçesının tasdık ve Dahılığıni söyledi ye Vekâtetınce istanbul Beledıyesırie teblığ edıldığmı yazmıştık Bu butçeye bağlı olarak kadrolar oa gelmeğe Başlsmıştır. Beledı>e mudurlerı arasında bazı değışıklık'er oiması ve adedı epey mıktarda olan munhal muaıırluk ve memurluklara yenılerın tayını muhak'^k addedılmektedır Sımdıye kadar yalnız Levazım Mudurluşune murdkıb'aıoan Ijınaıl tayın olunmuştur Halen Müamelât Mudurlugu ıle Mılli Emlâk Mudurluğu. Fen Işlerı ve Imar mudurluklerınde bazı şube şefhklen açık bulunmaktadır Bu arada venı kurulan Şışlı kazas) teşkılâtına da tayınler yalacaktır Beledıvede yenı kadro ile teşkılı fcararlaşan Sanat ve Guzelleştırme Muşavırlıgıne de mutehassıs bır zat tayin İşçi Sigortaları Kuramıı Umum Müdürlüğünden Muhtelif ağaç eşya yaptırılacaktır 1 Ihale, kapalı zarila teklif alma usulü ile 24 6 1955 cuma aunü saat 15 30 da Ankarada Yemsehirde Mıthatpaşa caddesinde K>ıım bınasında toplanacak komısyonda icra edilecektir. 2 Bu işe aid ihale evrakı. Ankarada Umum Mudurluk Levazım Müdürlüğünden ve İstanbulda Sururı mahallesı. Sultanmekteb sokak No. 57 dekı İstanbul Şubesı Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. 3 İsin muhammen bedeli 71.905, lira olup, muvakkat teminatı 4 845, liradır. 4 Teklif mektublarının en geç 24.6 1955 gunü saat 14.30 a kadar, makbuz mukabilı komısyon baskanlj>na verilmesi lâzımdır. 5 Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. 6 Kurum. ihalevi yapıp vapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (7303) Halterde dünya rekoru Clevland Rusyada yapacakları bir turneye hareketlerinden evvel Amerikan haltercileri memleket şampiyonasma katılmışlar, 22 yasındaki Paul Anderson silkmede 130 kılcEram kaldırarak yenı bü: dunya rekoru elde etmiştır. Ellery, yerine KoyUuğunu hatıılamadığı telefona gozlerinı d'kmiş duşunuyordu. oParkm bbür tarafında» Telefon .•eah»>ı! Burosuna koştu. Mar.hatan telfcfon rehberıni açtı: Richaıdson Lemores 12 1 2 E 84 . Aynı numarada bır de Rıchardson Zachary 12 1'2 E 84 var. Ellery bır ruyadaki gıbi çabucak tıraş olou, giyindı. I Dr. Bahaeddin Lutfi VARNALI tdrar ve Tenasül Yollan Hastalıklart Mütehassısı Galatasarny Mısır Apartı manı karşısı Emirnevruz So. No 10/2 Tel: 42203 «Cumhurijet» in zabıta romanı: Çevıren. B r. ^ Herhalde altmış. altmış beş Bu hat uzerinden sana tele mı? yaşlarında olacak bu Kazalıst Oi Evet! fon edebılmem ıçın nerede olabimaz, hesaba gelmıyor. Mumkiın değil. lırun'' Bu gece burada idım Giyım Babası bağırdı: Ve mırıldandı: «Akhn dar patili mısın? kalarından yürürken gece bin par Neye olmuyor, ne hesabı ya Evet! hu? Saçmalıyorsun! Park Laster bınasında bulu ça oluyor » Doktor Kazalis değüdir. Eğer Babası sordu: şalım. Vakıt kaybetme' 48 ıncı soo olsaydı... Ne diyorsun Ellery? kakta Beşmci cadde ıle Madıson Birdenbıre kendını boşlukta his Pekâlâ! O değil... arası. settı. Ellery derin bir nefps aldı MüSabahuı hemen hemen ikisi. Ça Mümkün değil Bu seferki dok fettiş hiddetle sözünü ! ıtirdı. ... Lâkın yeğenı Lenore Rilışma bayramı gununün sabahı 25 tor Kazalis olamaz. chardson. Aile baba, ana ve kız be ağustostan 5 eylule kadar arada 11 Kendine gelmeğe çahşıyordu. raber oturuyorlarmış, Park Laster gün fasıla var Ondan bir fazla Müfettış yüksek sesle: binasında. Simone ile Beatris'in ölümleri a Neden olamaz mış? rasında 10 eun vardı Bu sefer 11 Yaşı! Kazalis «Kedi» nin Kaç yaşında? gün Bir gun fazlasile yedincı kurbanı olamaz. Y rmi beşle otn? arası. Ellery' Orada mısın? Şüphesiz. mutlaka bir yanlışuk Evlenmemiş mi? Evet! Kımmis bu sefer? olacak. Zannetmem Aldığım malumaı Bovnu dehşetli ağrıyordu. Yaşı mı dedın? henüz tam değil Kapat.> oruır, te. Hiç doktor Kazalıs adında İhtıyar. oğlunun sozlerınden hiç lefonu. Ellery çaOu* ol. Bekl'yckımse ışıttın mi? bır şey anlıyamıyordu rum orada. Kazalis mi? Doktorun yaşının bu mesele Şimdi geliyorum. Ne ise... de ne rolü olduğunu anladımsa Dur dur. 3<ı * = ? rki ijrhdrrr. •• Ruh hastalıklan mütehassısı arab olayım. Kozalis olmadığını nasıl bıldın? Ölumün meşum soğukluğ'i a'tında zavallı kız ellı yaşında gıbi görunuyordu. Halbukı yırmi beş ysşında ıdı ve yeni bır fotoğı af.nda 18 yaşında kadar genc gorumyordu. Aılenın tek çocugu. Ölunun evmde dört kiş hazırd: Babaı, anası. teyzesı Mısıs K izalis ve onun kocası meşhur doktor Kozalis. Hâdiseden duydukları e »nn e ara larındaki aile rabıtasınm hiç nuı a«ebeti yok. Kızın anası sabaha kadar gözyaşlarını dökmüş; ortayaşlı guzel bır kadın, fazla suslu ve fazla iyi gi yınmış Hayata karşı, tıpkı bır basism para saklayışı gibi tamahkâr gorünuyor. Genclığinin yaldızı çoktan solmuş? Ama kalanı muhafaza ıçın çok gayret ediyor. Ağlarken ellerinı uğuşturuyor, bağırıyor... Baba altmışlık kıranta bir ıd^m Ufak tefek.. Bir ku>"jrıcu v»ya kıtabhanecıve benzer Kendisı Ne» York'un en eskı kumaş ticarethaiıelerinden Richardson Luper şirke tınin şefi. Ellery şehirde dolaşırken na şu sözlerı fısıldadı: bu şırketın binası önünden çok de Görüyorum siz de farkına varfa geçmişti. Brodvvay ile 17 nci so dınız! kak arasında dokuz katlı bir bına. Ellery bu sozu söylıvenin kim Şııketin eski tarzda bir müessese olduğunu anlamak içın dondu bakolduğu. memurlarının pek müsfik tı. Kır saçlı, sert bakışlı. iri yan muamele gördüğü ve yaşları ilerle bır adam.. doktor Kozalis' Ağır ağır mesine rağmen müesseseden çıka konuşuyor. Ellery bu adamm şarılmadığı soylenir. yanı hayret kariyerı hakkında bır Eıchardson inadına namuslu ve çok şeyler işitmışti. «65 yaşlannda ınadına dar ve ınadcı zihniyetlı bır olmalı. Belki de fazla'» diye duşünadamdır. dü. Odanın gerılerinde bir koltuğa oDoktor Kozalis bir müddet münturmuş bır tarafta gece tuvaletıle zevı bir ha\at surmekte idi. Az has hungur hungur ağlayan karısma, ta kabul ediyor ve kadın hastalan öte tarafta cansız yatan kızının üs tercih ediyordu. Doktorun bıraz tü ortülü cesedine şaşkın şaşkın fazla hareketli gorünen ellerinden bakmaktadır. başka hiç bır yerinde ihtiyarlık aRıchardson'un baldızı Madam lâmetleri belırmemiş. hâlâ kuvveti Rıchardson'dan daha gencdir Elle yerinde bır adam tesirini muhafaza rj''ye göre kırktan fazla değildir etmişt Ellery doktor hakkında yap Kadın betı benzi atmış. ince uzun tığı kısa müşahededen sonra «herve durgun halde ıdi. Hemşıresinin halde herşeyı goruvor, fakat bır şey aksine o normal halinı bulmuştu. wylemiyor Yahud söyledikleri herArasıra. parlak kocaların k? ıann halde karşısmdakinin öğrenmek sda görüldüğü gibi doktor Kozalis'e tediği şeyler değil» diye hüküm hurmet ve itaat ıfadeli nazarlarla verdi ve: bakıyor. Neyin farkındayım diye sorMadam Kozalis, çoğu Richardson du.. laıdan ıbaıet mahdud aşinalarından Karımla hemşiresi arasındaki başka ahpab aramıyor. monden mec fark. Zavallı yeğenim hakkında balburiyetlennı arttırmak istiyordu. dızımın mefuliyetı buyüktür. ÇoKız kardeşini bir çocuk yatıştırır cuktan adeta korkar, son derece gıbi tesellıye, teskine çalışıyordu. idaresiz davranırdı. Ya yüz verir, Kendisi de yeğeninin ölümünden yahud da bar bar bağırırdı. Bazı pek mütessirdi: fakat bn elemi herr dalgın zamanlarmda ise bir kızı olşiresı kâf; miktarda izhar edi duğunu bile unuturdu Ve şimdi yordu. vicdan azabı altında kıvranıyor. Bu srada birisi Ellery'nin kulağı(Arkası var) I • : : , . < Boğazm Biricik încisi CÂNLIBÂLI Bu akşamdan itibaren her gun Varyete ve Atraksjon programını takdım • • • YOLLANDA RODRIGUEZ eder. Meşhur İspanyol kastanyet yıldızı Zengin Cenubi Amerikan şarkıların repertuarile MANOLY £NRIQUE MOREN Tanınmış İspanyol Radyo Ses Yıldızı ve sevimli şantöz GLORIA MAROTO SITHA Orijinal Hind akrobat dans atraksiyonu NOT Pazar günleri muzikli oğle yemckîeri saat 1719 30 butün varyete programile MATİNE masalarınızı evvelden ayırtınız. Tel: 32001 101 ve TORK LOKAL PAVYON Gülhane parkındaki Pavyonumuzda zengin Kadrosuna ilâveten Şehrimize yeni gelen rakipsiz rakkase (Melıke Elcemali) bu akşamdan itibaren seansına baslamıstır Pazarları aile matinesi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle