19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 Erlul 1951 CUMHURIYET KINIIMLI GRİPİN R O Y A L f/eetway Lâstiklerinde bulabilirsiniz (Jzun yollarda tam randıman elde etmek ıçın U. & Royal Heetvvay l&stıkleriDi kullanııuz. ou lâstık, hafıf vc a«ır kamjronlar, çehırler arası tre sehır ıçi ıcfer yapau olobüsler tçin emsaisızdır. Hasusi Royal iplıginden mamul pövde hararete karşı mukavemetı arttınr. Sagiam taban altına ?eçınlroıa oUn kaiıo bezler, bozuk yol> lann yapacagn tahrıbatı önler ve lâstıjin omrüDü uzatır. Tabanın husası şekli, dıreksiyonu r a b a t kullanmanızı ı a $ l a r ve k a y g a n yollarda deranaja roaoı olıır. Arabanızı U. S. Royal Fleetvvay tle teçhtz edıntz. U. & RoyaJ Fleetway, daha fazla kılometre vaomak »•jretıyle sızc daha fazla kâr uglas. Nezle ve Grip qibi hastalıktann başlangıcında bir rok fenalıkların jnüne geçer Baş, diş, adale, sinir ve romo* tizma ağrılartna karşı GRİPİN başan ile kullanılmaktadır. HOŞUNUZA GIDIYOR MU ? Ummadığınız bir zamanda ve tam ıslırahat anınızda ampulun boıulmosı kadar can cıktcı bir şey olur mu ' Ampul cafın alırican üıerınde GE tnarkasının b»lunmasmo bılhassa d i k k a t edinrzt Generol Electrıc bol ijik verır, foılo doyonır ve sık sık ampul değtj tırmek kulfehnden sızı kurtarır. 4 saat ara ile ^ 3 adet almabilir. taal NİŞANTASI ÖZEL lenezzuM* ZrMi awkınelwi Transmısyoa Ote >• V Iran*U. V U. S.' DEMEK OSTÛNLOK OEMEKTİR TOtü f l l MtZMtT Törkiyede U u Sat.ş Yerl: mm MOTOR L İ M I T E D ŞTL T. A. Ş. faksim, Dogv Patas olhndo T»t«fon: 84089 felgrof: MOIİM • İSTANBUI GRİPİN HACİZ KARARI Muteaddıd fırar suçlanndan sanık Emınonu Sultanahmed Akbıyık Carru sokak No 8 de mukım 336 doğumlu Mustafa oğlu Mehtned Coşkunun mallan hakkında A» Y U Kjıun 216 '2 fıkrasına gore verüen hacız karan ayıu maddenın 4. cü fıkrasına gore ılân olunur (141722710) Adll amir IŞIK Y U V A L I S E S I (e zy ) f yi e İLK O R T A L İ S E K I Z Ankaro v» Etki«ehir'<fe« KOÇ TİCABET 7C yıllık bir mazınin tecrube ve Istlkran, kuvvetlı, dısıplinli, ldare, seçkin öğretım kadrosu Zayıf ve gerı kalmış oğrencıler ozel metodlar *re kurlarla yetıştırılır. Yabana dil saatlerı bjr mısll arttınlmıştır Aynca haftada 4 gun oğleden sonra ecnebı oSretmenler tarafından ing'lızce, fransızca kur an, en son oğrebm usullerıne gore fılmle tedrısat Muacait saatı hereun 916 Telefon: 80879 TURKIYE IS BANKASI 1951 de Tasarruf Hesablan arasında 4 üncü ve 5 inci ikramiye Çekilişleri: 1 Kasımda 28 Arahkta 2 Bahçeli EV 3 Bahçeli EV Tanınmıs ve ihtisas sahibi FRITZ Ml LLEK (Esslıngen) Firmasından GARDNERDENVER TULUMBALARI SULAMA İŞLERİNİZI EN UCUZ ŞEKİLDE TEMİN EDER ve çeşidli Para İkramiyeleri EV'lerin Veraset ve Intikal Vergisini Bankamız oder. ŞU MALZEMEYİ İHRACA HAZIRIZ. Yağlı tohum presleri, etek'eri, 5'ağlı tohum değırmenlen ve yağ tasfıvehanelerı içm kazanlar ve bılcümle makine tesısatı Tafsılât almak ıçın aşağıdakı adrese muracaat edılmesi nca olunur UNITEO TRADING GOMPANY GmbH, 43 Amdtstrasse, Frankfurt/M Telgraf adresı: UNTTRADING Harb Okulu Komutanlığından: Ilân edılen şnlarla Harb Okuluna alrnacak olan öğrencılenn (Matematık, Fızık, Turkçe, Türk tarıhınde) musabaka inıtıhanına tâbi tutulacakları gerekm ştır Bu ımtıhanda kazananlardan kadroya oğrencı alınacaktır Musabaka ımtıhanları 1718 Eylul 1951 günlen arasında yapılacakür (142862755) Gordn*r.denver B ve C Hp4 yoodan enwn tutumbolan fabfiko larofmdan yoğlonnuı *• bılyall yatoklar ile techız edılmtftır 30 m«tre ırtıfao dakıVado 2000 golon talca^a kodor %u v ^ f P*Î ve DİKİS YURDU ANN \ PECAROPULO CardnerDenverın BE *• CE Kpl yondon •«••• tulumbalan çift bılfalı yatokla ve devamlı l'J, retla yoğlomayo ıhtıyo^ gostermeyen fabr lco yağlonmaııle techlz edılmi|tır 30 metre lıiılaa dakıkada 3000 galen (akato, kadar tu verır GardnerDenver tıpı BA lulumbaları en ağır }Ortlar oltında çolışobılmek ıçın ımol edılmıj ve çıft bılyolı yolaklarla lechız edılmı^lır 60 metr* i'tıfoa dakıkada 1200 galon lakato kodof w ırerır. Kavıdlar ba • 1 Pazaraan başfa her gun saat 10 dan 16 > va kadar Galat ^a Istık âi Cad Kurtuluş Apt No 285 3'6 Tel 43222 1 Ekım Pazartesı kurslar başlıyor HACİZ KARARI Traktör Sahiblerine Müjde: ALmanyanın en başta gelen romork fabrıkalarmdan Askerî eş>ayı hasara utratmaVtan sanık Istanbul Nışantaşında Kocaman caddesı Yenı apartımanda mukım olduğu anlaşılan yedek terhıs teğmen Ismaıl oğlu Ibrahım Akmapın mallan hakkında As Y.U. K.nun 216/2 fıkrasma gore venlen hacız karan aynı maddenın 4 uncu fıkrssına gore ılân olunur. (141712709) Adlî âmır MuhlelH cım diŞer lulumbolor i^ın boyimııe muracool edınız. Türkiye UmumT Bayli. Bır Avrupa mustahzarat fırmssı propaeanda ışlerınde çalış mak uzere bır kaç genc doktora ıhtıyaç vardır Isteklılenn P K 840 Istanbul adresıne mektub yazarak sarıh adreslerıle beraber kısa hal tercumelermı, yabancı dıl bılı\orlarsa hangısı olduğunu bıldırmelen ve bır fotoğraf gondermelerı Doktor Aranıyor Otomobll, LSstik n Maklns Ticareti TOrk Amnlm Şlrfceh Cumhurıyct Cad. 35 Taktimlttanbul Telgraf • TATKOlstanbui Telefon 82240/82249 TATKO GardnerDenver santrifuj lulumbaları sulama ı jlerı ıç n asgari masrafla azam! randıman temın etmek esası üzerıne yapılmi|tır Makınenın malâtı kuvvet koybına amıl olan lüzumjuz fırıksiyonu önler. Sulama lilerınde kullanılan GardnerOenver yandan emiö santrıfu| tulumbalan hıç bır laman yağlanmaya ıhtıvac qostermeden fabrıkada hususi surette yağ'anmıstır. 1859 dan berı faalıyette bulunan s GARDNERDENVER ı dnıt DetiTir Comp.n> Gırdnrr Ocnvcr Campany Eıpon D > > on Quuwr Ilhoou 2.1 i B'Oıdı U S A N » York 7 N Y. L S. A. Kompretfir, tulumba n tazyikli hava aletleri işinde kalıts lideri Türk Bayanlan HERBERT VIDAL and Co. Fabrıkası Mamulâb ^ BİÇKİ DİKİŞ TERAKKİ YURDU Kayıdlanna başlamıştır Müracaatler pazardan maada her gun 1017 ye kadar kabul edılır Altınbakkal (Radyoevı karşısmda) Bâbıl sokağı No 63 Tel 85700 OAIMA RtRl>Ct 3 FABRİKA Irmir Fuan TONLUK, KAROSERLİ H frenli, 6.50X16 eb'adındakl . Dört lâstiği ile komple römorklarimız Paviyc.numuzdaki zenjrin Treyler çeşidlerimîzi muhakkak gormenizi ta\5iye ederiz. T. C. Ziraat Bankasının Kredili tediye Mtıjlan üe aayıa mOş terilertmlztn «nrtot sati|a arredllmiştir MEHMET lelgraf: LAMET ISTANBUL Türkiyeye münhasır ithalâtçısı: KAVALA Telefon: 40430 42673 Tahir Han, Galata tstanbul Topkapı harıcınde beş dak ka mesafede, 1500 >emış ağacı, gunde 50 ton su veren 3 kuyusu bulunan 44000 M2 bostan satılıktır Mutava^sıt kabul edılmez Istanbul posta kutusu No 8iO ^ • • yaaı üe muracaat. a^H Satılık BOSTAN MEHMET KAVALA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle