14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTTRİYET 10 EyWM 1951 ugün azir okuyuculanma birkaç gün evvel sona eren Parlâmentolar Birliği konferansı münasebetile bir Protokol hikâyesi anlatacağım. Parlâmentolar Birliği konferansı Dört taratı çevrilen evin sahibv: "Artık ahpab, açıunadan hayll once İstanbul milletveklli sayın Adato kıymetll dosrum akraba kimsderle görüşemiyoruz,, diyor Vedad Nedim Tör İle bana. Yakında Parlâmentolar Birliği Bağdad caddesini takiben Fener tahsildarlar kazasız belâsız bize geWashington'da bugün topîanmak bu meseleyi incelemeden, İtalya ile rudan doğruya ilgili telâkki edil varamıyacaklan zönnedilmektedir. konferansı toplanacak. Eski ve tanınSovyet askerî mif bir gazeteci olduğunuz İçin konmektedir. Amerika, İngiltere ve Memleketin yansı ıhtiiâfı aralarında yolunu biraz geçiniz. Selârrnçeşme lemezken bizim valide nasıl bu mata olan Fransa, İngitiere ve Bir Yugoslavyaya, nin köşesinden Giizel sokağma sa nileri aşar.» leşik Amerika Dış İşleri Bakan yapacakları ikili güiüşmele;de hal Fransa, müttefikleri olan Türkiye birliklerinin işgali altında bulun feransın basın bürosnnu İdare etmek Acil durum karşısında helikoppıp nihayetine kadar yürürseniz, lan gayet kabarık bir gündemle letmelerini tavsiye edeceklerı zan ile Yunanistanın tam aza sıfatile duğundan sulh andlaşmasını S o ^ e t üzere siz üstadı miinasib gördük, kaAtlantik Paktına gırmelerine tarsf tuzağına cüşmeden imzalamak müm bul etmenizi rica ederiz, dediler. göreceksiniz kisağ tarafa, tren hat terden gayri hiç bir nakil yasıtası Hazırlanan tasanya göre Bele karşılaşacaklardır. Bunlarm, hür nedilmektedir. Ben de kahul ettim. Blr müddet tına müvazi olarak bir toprak yol bu bahçeye giremez. dünyanın acele hailetmek zorunda 7 Orta Doğuâaki ihtiiâf mev tar görünmektedirler. Meseie, At kün olamıyacaktır. diye, ancak 1952 de Vilâyetten olduğu bellibaşh bütün ihtiiâf mev zulan: İngiHz İran petrol ihtilâfı, lantik Paktı ittifakınm temol pren10 İngiltere, Fransa ve Birle sonra işlerrmin çoğalması. biraz da uzanmaktadır. Senelerce evvel Ismailin babası yorgun olduğum için, itizar ederek aynlacak Eğer bu toprak yolda biraz iler arsayı beğenmiş, satın almış. O zularmı incelemeleri beklenmekte Kahire ile Lonnra arasmda Süveyş siplerini bozmadan bu iki devîetin, ş ü Amerika hükurretleri ile Sovyet bu ağır işin başka blr arkadaja velerseniz sırâ sıra dikenli tel örgü zaman arsanın iki yanı kapalıymış. dir. Schuman, Morrison ve Ache meseiesi, Amerikanın Akdeniz , si topyekun müdafaa tertiblerine ne ler Birliği arasında mevcud fakat rllmesinl rica ettim. İstanbul Vilâyetile Belediyesinin olmıyan lerile karşılaşırsınız. Teller bir par Imar müdürlğünden tetkik etmişson'un şu şeküde tanzim edilmiş yaseti, Arab memleketlerine iktisa şekilde intibak ettirileceğidir. Bu beynelmilel ev? fı haiz Konferansın açılıj törenlne, davet aynlması meseiesi tekrar ortaya göstererek eelin sınırlandır. Arsanın ortasın ler, şimal tarafmdan yol geçeceğibir gündemle karşılaşacakları sanıl dî yardım, inceler.ecek Orta Doğu hususta da görüş birliği mevcud ihtiiâflar: Dış İşleri Bakanlan, gö edilmedlm. San kartımı atılmıştır. Şimdiki me\iuata göre, maktad:r: Şale kösküne glrmegi de «nünasib da da henüz tamamlanmamış bir ni, doğruca caddeye kavuşacaklamevzuları basında eelmektedir. Dış değildir. Atlantik Paktuıın Akde rüşülmesini istedikleri herhangı bir gdrmedlm. Her sarı kart sahlbl gazennı öğrenmişler. Evlerini yaptır belediye ile vilâyet aynlmış olsabina vardır. 1 Batı ile Doğu arasmda cere [İşleri Bskanları, stıatejik durumu niz bölgesi komutoıhğı da bu me meseleyi ortaya atsbileceklerdir. A teci stadyoma glrer gibi, Şale köşkülar dahi bclediyenin halk hizmetleBri sıra tel örgünün öbür tara mışlar. Bir müddet sonra doğu keyan etmekte olan sinir harbi: Dış ve yeraltı zenginl'k eri i!e gayet e sele etrafmda vanlacak andıaşma merikamn. Demir Perde gerisinde ne de girerse lntizam bozulurdu. Unufına ,Ismail Görgünün evine gitmek nasında çiçekçi komşusunun tar rini görecek şekle inkılâb edebil İşleri Bakanları soğuk harbcte üs hemmiyetli olan bu bölgede mevcud ya bağlı kalmaktadır. gazetecilere tatbik edilen şiddet si tnldum, jahud da muracaat etmedim mesi için bir takım salâhiyetlere 9 Avusturya ile barış andlaş yasetine karşı müsterek tedbirler de onun İçin davet edilmedim, diyip istiyoruz. Fakat yol burada kesi lalan Görgünlerin çitine dayanmış, tünlüğü ele almak için takib edi kararsız durumu iz?:e edecek yeni gectim. şimal tarafında bir inşaat belirmiş, sahib olması lâzım gelmektedir. Bu lecek müşterek siyasetin anahat bir siyasetin anahbtlarını tesbite ması: Bu devleti bağımsız bir hale almmasını istiyeceğ) zannedilmekliyor! Konferansın toplantılaru delegelera gene de Görgünler sanlacaklannı hususta hazırlanan kanun tasansına lannı tesbite çalışacaklardır. Aynı çalışacaklardır. Son zamanlarda, getirmek için 1946 senesindenberi Tren hattına çıkıp yeni binanın verilen konlrteyl partller, ve sereflegöre, belediye ancak 1952 yılında tedir. erkasmdan dolasmak mümkün. farkedememişler, beklemişler. Nizamanda, Kremlinin girişebileceği Orta Doğu ile Akdeniz bir taraftan sarfediîen gayretlet Rusyanm balrine yapılan kabul resimleri sırasınÜç Dış İşleri Bakanlan dört gün da delegelerin mensub olduklan seEaylar üzerinden yürüyor, tellerin hayet takib edilen plân mucibince vilâyetten aynlabilecektir. Tasan herhangı yeni bir tecavüz hareketi İngiltere ile Fransa, diğer taraftan taiama hareketleri jüzünden müshazırlanırken Şchir Meclisimn ve karşısında alınması gereken ani da İngiltere ile Amerika arasında bet hiç bir netice vermemiştir. A içinde bu kabaruc gündemi tama faretlerin hepsl, bana da bir davetibittiği yerden Görgünün evine doğ dört bir taraftan sarılmışlar. ye göndeamek nezakerlnl Müracaatlerine Imar müdürlüğü D.P. teşkilâtının fikirleri üzerinde tedbirler üzerinde de duru.acaktır. can sıkıcı hâdiselere yol acmış, bu vusturya hükumeti üörtlerin bir an mile gözden geçirıp her nokta üze lardı. Konferansın basın gösterlyorru sapıyoruz. Lâkin Ismailin evinin bürosunu mem'.eketlerin basın'annda olduk evvel anlaşmalarını ve memleke rinde müsbet kararlar verebilecek idare etmek için naçlz sahsımı mübahçesine bu taraftan da geçilemi şu cevabı vermiş: Hat boyuna çı de duı ulmuştur. 2 Almanyanın silâhlanması ve ça şiddetii yazılar intisar etnıiştir. tin ışaa'ine bir son vermelerini ıs ler midir? Buna irrkân görülme nasib görenler tarafından hiç blr topgrecek. Çünkü insan boyuna yakla kılmasını temin edecek yol imar İlgililer tasarmın kanunlaşması Batı Avrupa savunmasına iştiralantıya davttt edilmeyince, Itizar etyan arasız dikilmis fidanlar ve çi plânında mevcudmuş. Henüz tatbi ile birlikte, bir takım salâhiyetlerin ki: Bu mesele, Amerika ile Fransa 8 Türkiye ne Yunanistanın rarla taleb etmektec ır. Batı savun mektedir. Aynı mevzuiann Atlantik çekter, gecekondu stilinde bir ku kat plânı yapılmadığından beş se de belediyeye tanınmasını zarurî arasınca ciddi bir ihtiiâf mevzuu Atlantik Paktına iştiraki için yap masında A\rusturysrıuı da yeri ol Paktı konseyinin 15 eylulde Otta tlğlm İçin anlasılan bana gilcendller, diye düsündüm. Kib«, komşusunun çiçek tarhlan nelik yol programına dahil edile göreceklerdir. dur. Washington, Batı Almanyönın tıkları müracratler: Bu meseie, ku duğundan üçlerin bu meseîeyi ya wa'da yapacağı konftransta yeniden Mukterem Belçlka Elçlslnin delegemâni oluyor. Komşusu çiçekçi, bu memiş. Demek ki Ismailin annesi çüra'le silâhlandıniraESina ve Ge rulması derpiş edilen yeni bir Orkmdan inceiiyecekleri, fakat müs cle ahnacağına muhakkak nazan ile ler şereflne verdiitl ve benl de daişle geçiniyor. Görgünlerin kuzeyi beş sene daha evde oturmaya mah Dünya Muallimler Birliği kon neral Eisenhower'in emrinoe batı ta Doğu müdafaa sıstemi ue doğ bet neticeler vereHilecek kararlara bakılmsktadır. vet etmek nezaketinl gösterdiği koktıi çiçekçinin yeni bitmiş bina ve kum! teyl partide konferans başkanı İzmir gresine giden heyet döndü savunmasına katılmasını arz.u etmilletveklll Cihad Babaru ve aayın arsası, doğusunu gene çiçekçi vaImar müdürlüğü ilâve ediyor: Turkiye Muallimler Birllğinin tertib mektedir. Fransız hükumeti ise AlAdatoyu gördüm. Clhad Baban, vaktandapn ekili tarlalan, güneyini «Bizce yapılacak hiç bir şey yok ettiği seyahate lştirak ed«n öğretmen manyanın ancak bir «Avrupa ortile Cumhuriyet'te beraba çalıştığıbir ev ve bahçesi, batt cephesini tur!» lerle Düny» Muallmler Blrlifi kongre dusu» içinde silâhlandınlabıleceğimız. Galatasaraylı lamlml 'blr arkasine iştirak eden heyet dün memlekedasım oldutu İçin ona sitem ettim: de diğer bir ev çepeçevre sarmış Bu hususta îsmail diyor ki: ni, millî ordu kurmasınm imkânsız Umiıe âvdet etmlstir. vaziyette. Konferansın ba«n lslerlnl ldara « Ço kşükür tatbikat plânı yaMerkezl Lausanne'ds bulunan Dünya olduğunu söylemektedir. Ingiltere etmekten lrlzarla çeklldlğim için mi, Tekrar dikenli tellerin kenarına pılmamış. 5 senelik programa dahil Mualirr.ler Birligi önümüzdeki sene bir ise daha çok Amerikan görüşüne benl hiç blr toplantınıza davet etmldöndük. Görgünlere gidebilmek için değilmişiz. Bunlar da olsaydı mu pedagoji haftası kunalması İçin Tür yanaşmaktadır. Dış İşleri Bakanlan, yorsunuzT ya tellorin altından sürünerek ge hasara hatü ne kadar daralacaktı kiye Muallimler Birliglne teklifte bu Alman işgal statüsünün değıştirilHer iki milletveklll de , çeceğiz, veya atlayacağız. Kazıklar Allah bilir. Biz hepsinden vazgeç lunmuştur. Biz, davet lslne karısmıyoruz; mesi ve Bonn hükumetine daha Protokol .mesgul oluyor. Demek dzfc Eağlam. Tellcr iri çivilerle kazıklara tik. Bize caddeye çıkacak bir tek İşçi Sigortalanna devredilen genis yetkiler verilmesi mevzuunu davet etmedller. Doğrutu uıttlduk, deraptedllmis.. Bir elimle bir kazığı geçid versinler razryız.» da inceliyeceklerdir. Adenauer hüihtilâflı arazi dller. tutup diğerile pantalonumu muBu isteklerini de Imara bildirSür«yy» îlmenln tjçl Sigortalanna kumetine daha geniş yetkiler veril BOtnn ecnebl tefaretler davet hafaıaya çalışarak bacağımı aşır mişler, orası da Kadıköy Fen ku bağıjladığl arazlye Pendlkte oturan mesi hususunda bir cereyan mevediyorlar da, 44 yıllık bir gazeteci oldım. Tek ayağunla öbür taraftan nıluna havale etmi|. Fen kurulu, bir kadının tahib çıktığını ve arazl cuddur. Nylondan sonra günîük haya ziler onun başlıca müşterileri ara sonra Avrupada bu vaJide çplışan dugum halde bizim Protokolumuzun yere bastım. Diğerini aşarmaya ça istimlâklerin sebeb ve lüzumunu nln kendlılne aid oldutunu lddia ettllarla Amerikalılar anlaştı ve mu beni ttımal etmesinl garlb buluyonım. tvmızda bir inkılâb yaratacak o sında bulunacak. Bu Protokolun, İstanbul Valiligl ve S Urak Doğuda mevcud ihtüâf lan harikulâde bir madde bulunlışırken muvazenem bozuldu, paça Imar müdürlüğü tayin eder, diyor Jini bildtrmlstlk. Haber aldığımıra gör« * * * cize tahakkuk etti. ljl adliyey» intlkal İçin lkl Belediye Baskanlıgı Protokola olduğuyı kaptırdık. Pantalonum diz ka mus. Geçid hususunda Görgün a tarafın avukatları ettlrmemek çttrelerl mevzuları: D15 İşleri Bakanları çık muşiur. SiHcone ismi verilen bu Silicone nedir? * * * uzlajma nu sanarak Takslm Gazinosunda verpağından yırtıldı. maza giren Kore mütareke görüş maddenin evsafı aşağıda tarif edi Âlimler onu tarif etmek için bir ilesi ısrar rtmişler. Nihayet fen ku aramaya baflamı;lsrdır. Teknisyenlerin söylediğine göre digl kokteylde Prof. Gökaya *a aynı Nihaytrt tel çiti aştık. îsmail GSr rulu bir parselden diğer parsele Mehmed Ali Cinnah için şeh melerinin ton «afhasını gözunünde liyor: sürü anlamadığımız kelimeler kulsitemde bulundum. Aldığım eevab ga bulundurarak alınabilecek yeni günün bfihçesindeyiz. Evin kapısı geçid temini ancak n'ahkeme kaisterseniz bu icad binalann yapılışında da oldu: Artık su ıslatmaz, ateş yakmaz lanıyorlar. Doğrusunu rimizde yapılacak ihtifal Blzlm Protokol karışmıyor, Haritedbirleri görüşeceklerdir. Kızıllar, oldu. Elimizde örgüsü gevşek bir Silicone kum, kömür, yağ ve deniz kuüandacaktır. Tiın 8nüne oturduk. Çengelli iğne rarile olur demiş, kesip atmıs. Paklstan Devletlnln kurucusu mer yeni bir taarruza giriştikleri ve bu kumaş %*ar, kanaviçe gibi bir şey.sujnından mürekkebdir. Fakat büSiliconeli elektrik kablolan 1100 clyenln Protokola bu ijlert idare edilerle pantalonumu tutturmaya çalıEtrafıma bakınıyor, dönebilmek hum Mehmed Ali Cinnahın ölürr.ünün davet taarruzu mühim hava kuvvetîeri ile Bu kumaşın üstüne su döküyoruz, tün iş bu terkibde, kimyagerîer bu derecelik hararetlere kolayhkla da yor. Bana da 25 kişiylSenl de etmek jıyoruz. salâhiyetinl verdller. davet için bir yol araştınyorum. Panta üçüncü yıldönümü mUnasebetile Türİşitmiştik. Fakat görmeden inan lonumun diğer paçasını kapmıya klye . Pakistan KUltür Cemiyetl İs destekledikleri takdirde, Birlefmiş bir gölçük meydana geüyor ve su madde'.erin atomjarile oynuyor, bi yanmaktadır. Bundan böyle kon ettim. Bu davette pek bfiyiik blr kalabalık madık. îsmail demişti ki: ötekini koyuyor VE takt korkusu kalmıyacak. cak bir geçid. tsmail Snümüze düş tanbul ;ubesi tarefından yarın saat 11 Milletler kuvvetlerinin Mançuryayı her taraftan taşıyor. Fakat hayret, rinin yerine Bundan başka gemilerde, uçak vardı. Protokolun isi çok genis tuttuc Tasdikli Imar plânına uyula tü, çiçekçi komşunun tarafına gidi de Eminönü Halkevinde bir İhtifal ya bombalayıp bombalamıyacakian hu kumaştan sızmıyor. Suyu boşaltm, böylece hu hârikayı meydana geBirliği pılacaktır. susunda görüş birliğine varılması elinizdeki kumaşın kupkuru oldu tiriyorlar. Silicone mayii renksiz ve larda ve otomobillerde her an akan, eunu gördüm. Parlâmentolar olmıyan rak bizim ev tamamile çevrildi, ge yoruz. Göriinürde takılmadan sıynile ve gazetecilikle hiç alâkası rauhtemeldir. Bundan evvelki ta ğunu görecek ve âdeta gözlerınıze kokusuzdur. Suda erimez, zehirli istim veya gaz kaçıran ek kısımla blr eok ratlar refikalarile birlikte daGemi makinistleri için lin .görü.i!.» labilecek hiç bir yer yok. Fakat İsvet Bu kalabalıga bakaarruzlarda, İngiltere ve Fransa inanmıyacaksmız. Bulunduğurnuz bahçe ve ev dört mail e tarafa gidiyor. Biz de arkaaçılacak kurs değildir. n madenî olan borular artık ou rak edilmtşlerdl. lşi çok genis tuttuguProtokolun Mançuryanın bombalanmasına mutaraftan çevrili. O tesviye gönne sından. Göğüslerimize kadar yükTürklye Geml Adamlan Sendlkaıı Bu madde geçen asnn sonlanna lunmıyacak. Onların yerini gayet nu aniamakta gecikmedim. Hepsi bu kadar dcğil. Şimdi de miş toprak yolla dahi doğrudan selen gül fidanları yanına geldik. denizcilerln meslekî bilgllerini arttır halefet etmişler, sonradan Amerika Bu sırada. tstanhul Şehlr Mecllsl kumaşa benzin dökün, bir kibrit: doğru Fransız kimyageri Henri hafif ve yüksek hararetlere nâmüdoğnıya irtibaü yok. îsmail fidanlan araladı. «Haydi» mak gayeslle akjam kurslan açmaya da bu görüşü kabul ederek Kore Eyvah... Kül olaeak! Ne münase Moissan tarafından bulunmuştu. tenahi dayanabilen siliconeli lâstik azası bir çok dostların da, bilhassa eczacı sayın Arifln hlddetli hlddeul Çevrilme hareketl, Bayındırlık diyor. Yürüdük. Fakat aralıktan bir karar v«rmiçtir. İlk kurs geml makl ihtilâfının yayılmamasma çahşmışnlrtleri İçin motör v« buhar mevzuları bet. Alev söndükten sonra kuma Moisan, fluoru tecride ve sun'î el ! borular alacak. Silicone soğuktan konustuklarım gördüm. Onlar da ŞeBakanlığmın tasdikından geçen çocuk güç geçer. Yanm metre e Czerinde olaeak ve ekim ayında başlı tı. Fakat komünistlerin 1000 uçakla mas imaline muvarfak olan ük kim ve sıcaktan kat'iyen müteessir ol htr Mecllsl «zastnın hiç bir davete taarruz etmeleri vaziyetin değişme şuı gene eskisi gibi temiz ve sağKızıltopprak, Feneryolu ve Göztepe ninde bir yol! Vıcık vıcık çamur. yacaktır. (ik&yet ediyor yagerdir. Ne yazık ki o tarihte tnamaktadır. Bu madde ile halle çagırılmadıklarından ?int yol açabilecek ve belki de lam olduğunu farkedeceksiniz. civarına aid imar plânına uygun Yürüyoruz. Demiryolunu takib edifennin imkânları bugünkü kadar dibniş lâstik zamanla elâstikiyetini ve bundan Prof. Gökayı mesul rutuAmerikalı gazetecüer gittiler Parisin merkez mahallelerinden yorlardı. Ortada blr «an sn Protokol!» Mançuryadaki hava üslerinin bomolarak, iki ay evvel tamamlanmif. yoruz. Güzel sokağınm üst tarafıBlr kaç gündenberi Ankaradı ve balanmasına gidilecektir. Sovyet birindeki lâboratuvarında çalışan geniş olmadığmdan müsbet neti kaybetmediği gibi okside olmaz. lafıdır gidlyoıdu. îsmail evin erkeği. Kunduraa. na gelmişiz. Bağdad caddesine uşehrlmizcle teüukleı yapan Amerlkan Rusya ile komünist Çin arasındaki ve bu tecrübeleri yapan kimyager celer elde etmek mümkün değildi. Halbuki tabiî lâstik'pek çabuk esValinin Hususl Kalem MüdUrü Na. Beyoğlunda Aznavur pasajmda ça zanan asfalt. gaz«tecilerlnden mürekkeb grup dün bl Bey dostuma, bu vazlyetl anlattım. Moissan 1907 de öldüğü zaman bu kir. lışıyor. Her sabah ve akşam bu münasebetler de incelenecek ve San şunları söylüyor: O da bu işle Hariclye Protokolunun Çengelli iğnelerle tutturulmuş uçakla Ameriluya mütvecclhen (ehrlYakrnda piyasaya siliconeli gaz meşgul oldnğunu ve kendislnln haksıı engelleri aşarak işine gidip, geli pantalonum, çamurlu pabuclarım, ml»Jen aynlmıjlardır. Francisco konferansjndan sonra ye«Silicone günlük hayatımızda in madde üzerindeki çahşmalan henüz neticelenmemişti. Onlara İngiliz ve elektrik ocaklan çıkacak. Hem yere muahace edtldigini söyledl. Biz yor. Kendisini dinleyelim: niden silâhlanmak hakkını kazanan kılâblar yaratmağa namzeddir. İki toza bulanmış yüzümle Görgün aBrezilya heyeti gitti Japonyanın ne nisbette harb sana seneye kadar bütün dünya bunu Kipping devam etti. Gene Grignard bunlar gayet ucuz olaeak. Çünkü çok gazeteci arkadaş da, teessurle Pro« Ahpab, akraba, doatlardan ilesini ziyaretten dönüyorum. Parlâmentolar konfeTar.sına ljtlrak yiini geliştireceği tesbit edilecektir. arayacak. Avrupa ve Amerikada isminde bir Fransız yardımına koş bunlan 800 derecelik ateşte ısıta tokolun İleri gelen gazetedlera lılç kimselerle görüşemiyoruz. Üst t a Kâzim KIF etmlf olan Brezilya heyctl dün uçakl» tu. Bu adam 1912 de Nobel mükâ rak emaye etmeyip sadece silico ehemmiyet ve kıymet vermedlginden raftaki evin inşaatı tamamlanıncıya ;ehrimlzden aynlmıjtır. sikâyetçl idiler. Gazetelerden yalnıı 4 Silâhlanmakta olan Batmın her ay binlerce ton Silicone imal fatını kazanmıştı. İki filim çalıştı nelayacaklar. Artık 650 derecede | haşmuharrirlerle eslerlnin davet edlkadar arsasmdan geçip caddeye çıfabrikalar kar?ıîaştığı müşküler: Acheson, edebilecek kabiliyette Yeni otobüsler lar. Fakat buluşlan birer lâbora eriyen aluminyum levhalarını kiıl j lerek eski gazetecilerln ihmal edllkıyorduk. Inşaat bitinca, telle arsaBelediytnln Almanyaya rtparis ettiği Schuman ve Morrison bu müşkülle kurulmaktadır. Bu kumaş, daha tuvar tecrübesi olmaktan ileri gide lanmak da mümkün olaeak. dlklerini toylüyorlardı. O zaman Proyı çevirdiler. Evvelce çarnurdan fitokola kısmen hak verdim: bütün ga50 otoMl» gelmlştlr. Vall ve Belediye rin ne şekilde halledileceğini görü doğrusu bu madde piyasaya çıkü miyordu. kâyetçi idik. Aralık ayında bir i$İsterseniz biraz duralım, büyuk zetecilerl davet edemezlerdt ya ,diy« Bajkanı İle Elektrik Tramvar ldaresl şeceklerse de bu mesele daha çok mı bütün ev kadmlan onu kullantida vererek yolun yapılması için Müdürlüjü, meveud otobüslerln yeni Washington'da bir müddettenberi mağa başlayacak. Siliconeli otomoSon harbde Amerikahlar da işe miktarda silicone imal edecek fab düşündüm. Fakat biraz sonra. Beyoğlu müracaatte bulunduk. Imar, kaygelcnlerle takvlyesinden •onrs hasıl temaslar yapmakta olan üç mem biller hep yeni hissini verecek. Bu karıştı. Hyde ve Gregor isminde rikaların kurulmasıru bekleyeı c\. gazetelerinden birinde, amatör olarak makamhğa; kaymakamlık İmara, olan yeni vazlyete göre otobüslerl mev leketin Maliye Bakanlan tarafm maddeden bahriye, havacıhk, eleic iki kimyager bir sürü tecrübeden O vakit zamanımızın cidden inanıl çalışan bir bayana tesadHf ettim: cud hatiara yenlden taksün •decekl*r Sizi BeyUrbeyi Sarayında da. Dolbizim istidayı havale ededursunlar, dan incelenecektir. Batı Avrupa trik santralları ve motör fabrika «onra nihayet 1943 te Silicone'u mıyacak bir mucizesme şahid ola mabahçe Sarayında da föremedlm, dlr. bir akşam işten dönerken ben de memleketleri, silâhıanma program lan çok istifade edecek. Hele ter tecride muvaffak oldular. Ondpn cağız. Rahatsız mı ldlnlz? Slpariı edilen 50 yeni otobusün nOsizin gibi tellere dolajtım. Yol ka Dikkatle seçilmiş tercüme ve Bu sözlerden anladım kl basmuharmunetl olarak firma tarafından jehrl lannın tatbikında ham madde sıpatılmıştı. Değer üst ve yan taraftelif yazılar, hikâyeler, en gürlr olmıyan ve arasıra bir kaç satır ve mize «önderilen araba 28 kijllik lken kıntısı ile karşılaştıklanndan taki arsalann parselleri bizim yolu zel resimler, kankaturler, yszan bazı gazetecller de davet edllteorübeler esnasında bu yerlerin 26 ya buna Amerikamn çare bulması gekaplıyormuş. İlerde bu kısımlar ismlçler.. renkli 100 sahife... lndlrilmesl uygun gorübnüa ve 28 klşi rektiğinden bahsetmektedirler. AtGazelecilerln şikâyetlerinl o pek setimlâk edilecek ve yol yapüacakllk yerlerden 2 »lnln cökülmesl firŞahane bir mecmua lantik Paktı memleketlerinden bavimll sayın Dr. Hallm Alynta söylemadsn Irter.mlştlr. Firma da lehlne nuş. Biı yolun yapılmasından vazdiğlm zaman. ondan da kendislnln bu BEKLBIYİNİZ... olan bu dlleğl memnunlyetl* kabul et tılarının, Gnl. Eisenhower emrine geçtik, toprak yolumuza olsun kal»e karışmadıgı ve Harlciye Protokomj|tlr. Bu suretle felen 50 otobü» ylr verilecek kuvvetîeri gereken sürvuşsak.» lunun meşgul oldutu cevabınl aldım. ml altıjar klfilig» lndlrilmek »uretile atle hazırlamadıkları hakkında Eon Ismaile sordum: İyi ama gazetecllerle siı de meşRADYOFON NİHADIŞIK 50 otobüste 100 kijillk blr yer kaybına zamanlarda yapılan şikâyetler de gul olmaz. onları korumazsamı biz Yaşlı bir anneniz olduğunu İzmir Fuarının İsveç Paviyo yol açılmıştır. nazan itibara almacaktır. kime muracaat edflim? dedim. gördüm tabü, evde başka kadınlar nunda teshir ettiği 24 tip radyo, Müsteşrikler kongresi Bunun üzerine Harlclye Protokolu5 Ispanyanın baü savunmasına da var. Onlar nasıl dışan çıkıyor? pikap ve bilhassa les alma cihaznun klm oldnğunu merak ettim, bn MUletlerarau Müsteçrıkler kongral Ijtiraki: İngiltere ile Fransa, Bir« Annem iki aydır evden dı lannın son modellerini görmenizi İçin hanrlıklar >ona •rml«tlr. Kongre vazifeyi gören zatın eski bir dostum olduğunu öğrendim. Mısır Büyük Elleşik Amerikamn İspanya siyaseşan çıkmadı, nasıl çıksın. Degme istifadenize arz«der. İS eyluld» fehrlmlzd* topJanacaktır. Halkımızın büyOk bir arzu ve itibar göstermssi üzerine Kore harb muhablrleri: çlsi muhterem Emin Fuad Beyefendlistiyeceklerdir. Kongreye katılacak delegelerin blr tini açıklamasını nin davetinde, pek naıik ve relebi bir kısmı flmdiden «ehrlmlze gelmUlerdlr. Londra ve Paris, Franco rejimi ile Yargıtay Birinci Başkanı sayın Fevzi Bozerin zat olan Haririye Prolokciu sayın Şem Delegelerln blr kısmı da Ankara ve askerî işbirliğine gidilmemesine, seddin Beye bütün bn şikâyetleri anönsözlerini muhtevi Yargıtay raportörlerinden N"ECATİ Tarouı v«pürları ile önümüzdeki hafU Madride askerî yardım yapılmamaResimli harb ve Kore albümünün ikinci sayı îinı emsalsiz bir itina ile hazırladılar. Büyük bir lattım. lıtanbula geleceklerdlr. VOLKAN" ve NECMEDDİN ARVAS tarafmdan hazırlanan itina ve çalışma eseri olan 2 nci Kore albümünde şimdiye kadar neşredilmemiş harb resimleri ve sını isternektedirler. Bu yardımın, Bu işl iyl ldare edemediğinizi yaKongr«y« katılacak 500 müst*frlk yapıldığı takdirde, General Franraeağım; sakın darılmayın dei$itilmemiş harb menkıbelerini bulacaksınız. aruında hlr eok tanınmıı lllm adamı dlm. O da, kendislne verilen emlr va co'nun faşist rejimini kuvyetlendirTaşradan siparişler: Ankara Caddesi bayi Sa bri Özakara nanıına teDenmelidir. buluzımaktadır. tallmat dalresfnde hareket ettiğlni, bn Kongr» gelecek eumartcal günü nut mekten başka bir ise yaramıyacağı tallmat harictnde kimvyl daret ermeiddiasını ileri sürmektedirler. Wasdiginl ve davetsiz gelenleri de kapı14.30 da Fen rakültesi Bslonunda dan çevirdiğini söyledl. çalıjmalara başlıyacak ve tezl«r türkçe hington ise, İspanya ile askeıl bir Hukuk ve ceza bölümlerina aid taalluk ettiği kanun ve maddeHalbuki hiç bir sıfat ve alâkalarl fransııcs, lngillzce. ve almanca llsan işbirliğine yanaşmaktadır ve bu selerine göre tasnif edilmiş en son yıllara aid yüzlerce seçme olmadığı İçin bu gibi kabul resimlerllan üzeTİnden okunacaktır. Kongre ça beble de Madride heyetler göndergenel kurul kararile 948951 yıllanna aid Hukuk ve Ceza, Tevne davet edllmemelerl lâzım gelen lışmalarının tonunda üç büyük tehayat mektedir. Bu meselenin bir tarafhidi İçtihad kararlannı ve kanun maddelerine göre yapılan arabazı monden klmselerin, hattâ Cumde tertib edilerek lslâm ve Türk tarlhi tan İngiltere ve Fransa, diğer tahur Başkamnın Dolmabahçe Sarayınma cetvelini ihtiva eden kitab yayınlanmışür. mütehanıslannın Ankara, Kayscrl Kon dakl kabul resmine dahi kendilerinl ya, manis» v« Bursayı, « k l Anadolu raftan da Amerika arasında ciddl (İstanbul posta kutusu 751 Necati Volkan) ile (İstanbul davet ettlrdlklerini ve bu !;e tavsiye tarlhi âlimlerlntn Ankara. Çorum. Ala tartısmBİar» sebebiyet vermesi muh Ankara Caddesi Üniversite, Beyandda Hak Kitab, Ankara Akba) ve lltimas karıştığını öğrendlm. Bu Sayın doktorların ve eczane sahiblerinin nazan dikkatine: cahöyük, BogazkSyü ve dogu hırlsttyan temeldir. Kitabevlerinden, karton cildli 7,50, cildlisi 10 lira bedelle tedarik Işta iyi idare edilememis oddugunu âllmleTİnm de bmir, Efes ve Bergaedilebilir. ve bilhassa $ehlr Mecllsl azası Ue gamayı görmeleri temln edllecektlr. Societe Parisienne diücpansion Chlmiaue (SPECIA) müstahzarlanndan 6 İtalyan sulh muahedesinde zetecilerin slkâyetlerinin haksız olmadıaşağıda isimleri yazılı olanlann bol miktarda Depomuzda emirlerinize yapılacak değişiklikler: Kuzey Atğını anladım. Gazetecilerln İhmal eBah Akdeniz seferleri iantik Paktınm bir üyesi olan İtalâmade bulunduğunu arzederiz. dtlmesi yüzünden basın umumlyetle Batı Akdeniz hattı yaz Beferlen progkiiskün bir tavırla konferanstan lüzuİSTAVBULUN en KİBAR ve NEZİH HALKIMN TOPLANDIĞI ramı l î eklnade lıtanbuldan kalkacak ya, vulh muahedesinin tahdidleri <f& Propidex tubes Kelene mu kadar bahsetmedlştf glbl, BüyükCrisalbine amp. postadan ltlb«ren eon* erecek ve 2 ka yüzünden Pakta karşı olan vecibeadadakl darette gazetecllerin kapıdan © Senedrine comp. N^oAntergan amp. Dilvasene amp. sımdan İtibaren kıj Krerlerl programı lerini tamamile yerıne getiremedidendüriilmest de sert şikâyet yazıiarı© Septazine comp. & dragâs Dipercol amp. taîbike bafl&nscaktır. ğini söylemekte ve bunun için de na sebeb oldu. © Soluseptazine amp. NeoDmetys amp. Dmalcos amp . Tarifeler üzerind* ç«lı»ılmakta clup banş andlasmasında Bayramm birinci Çarşamba günü matinelerden itibaren yeni değişiklikler ygf. sefar programından muvakkaten yapılmasını istemekıedir. Bu andOrr«drine comp. © Son^ryl comp. Bu mevzuu uzun uzadıya yazışıGardenal comp. sinema mevsünine başlıyor. İlk program : kaldırılmıı bulunan Izmlre kadar glden Ph^nergan amp. © Sp^cilline G mın sebebi şahsi değildir; çünkü Huile de Foie de laşmanın tâdili hususunda üçler VAN JOHNSON ve LORETTA YOUNG Ayvalık aralık postan leferlerine kı; Propidon amp. ® Vitascorbol amp Morue Medicinale ben şehsan böyle şeylere aldırmıprogramlannda tekrar yer verllecektlr. arasmda görüs birliği mevcuddur. taraflanndan renkl' >Iarak yaratılan Glucantime amp. yacak kadar pişkin bir gazeteciyim. Di} İşleri Bakanlannın İtalyaya daMaksadım İstanbulda yapılan bn ha geniş silâhlanma imkânlan verKüçük Haberler çibi konferanslan vesaireyi İstanmek maksadile takib edilecek yolu bullulan tanımıyan Haridye Prototayin etmeleri beklenmelidir. Ay+ ANTALYAYA kadar gldlp don kolunnn değil. İstanbul Valiliği mekte olan Antalya postaaı narenclyı nca İtalya ile Yugoslavya arasında (Mother'in es en Freshman) Profokolunun daha iyi idare edecemevsiminln yaklaşması münasebetlle clddt bir İhtiiâf mevzuu olan TriAlanyaya kadar uzatılacaktır. Bu natta este'den de bahsedilmesi mullteğini hatırlatmaktır. Önümüzde bsSimdilik Anafarta vapuru tahsls edll meldir. Roma hükumeti, İngiltere zi konferanslar daha vardır. Gene miştir. ile Amerikamn cYugoslav tarafşikâyetlere ve kü?'"'inlüklere mey* TÜRKİYE Cumhurlyet Merkez dan verilmesin. Bankasının neşrettiğl lon haftahk blil tan tiyasetlerindenı. kuşkulanmaktene göre, tedavüldekl para mıktarı ta ve İtalyanın feda edilerik, Tri(51) mllyon lira. artmıj ve yekun 1 mll este'nin elinden aliDmasından korkmaktadır. Üç Dış İjleri Bakanının yar 051.268.885 llraya baliğ olmuştur. •• C. H. P. fstanbul mllletvekili ada* yı Lütfl Kırdar bugün saat 19.20 de radyoda slyasi blr konuşma yapacaktır. Ucuz, seri ve müşterinin tasrihine göre Ştreichgam ve i EYLÛL 10 ZİLHİCCI Kamgarn Kumaşlar Imar plânınâ göre | dünya ile alâkası .7» k e s i l e n ev Vilâyet ile aynlması Sehir= =haberleri İ K T İ B A S L A R j NALINA M1H1NA r AJı, şu Protokol! Uçlerin WashingtoiL toplantısı Belediyetıin Hariha bir madde Resimli H A R P VE KORE 1 b u mu 2 nci Sayısı SALI Günü Çıkıyor. FARUK FENİK ve A L Â E D D İ N BERK YARGITAY GENEL KURUL YE TEVHİDİ İÇTİHAD KARARLARI M E L E K SİNEMAS! HAKSIZ İTTİHAM ŞARK MERKEZ EGZA DEPOSU APREBOYAYAPAK ve Şodi Yıkama İşleri tarafından yapümağa devam edilmektedir. Alskadarların bir tecrübesi kâfidir. T e 1 e i o n : 20859 Balat Adalet Mensucat Fabrikası T.A 0. a O V: E. ]11.07 5.45 t ! , 637 13.10 16.44 19.24 20.59 4.56 9.20 12.00 1.33J 9.30 1 HER ÇEŞÎD iSHALE KARŞI, ECZANELERE TEKRAR DAÛITILMIŞTIR. 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle