19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
nı&tmmt nEPEA. CKACVBAHH5IM D.P. nin köylerde çalışmalan Seçim işlerine şahıslar da karışıyor Bursada mücadele kızışıyor Bugün Demokratlar miting yapacaklar ve C. H. P. li hatiblere cevab verecekler Bursa 9 (Necdet Eviiyagil bildibu köylere gitmiştir. Seçime bir Çanakkale, (Necdet Evliyagil bilriyor) Bursa seçim mücadelesine kaç gün kala böyle iddiaların ordiriyor) Bilecik, Bursa, Çanaküç parti de ii'len katılmışlardır. taya atılması alâkalı makamlann kale ve Babkesirin köylerinde, De dikkatini çekmiş, Bilecik Valısi Ah Seçim propagandasının kapanmokrat Partinin on altı aylık icra med Akbil Eskişehır Valisile de temasına 34 gün kala partilerin saatını yakından gördüm. Ufak çapta rnasa geçerek bugün Eskişehirde kin hava>ı bozarak birbirlerine gir da olsa, su, köprü ve yol davalan bir cürmü meşhud yaptırmıştıı. meleri ve agır hucumlarda bulunkısmen ele alınmıştır. maları ,partilileri olduğu kadar Esklşehir zabıtası hâdiseye önem D. P. nin Çanakkale milletvekili tarafsız halkı da şaşırtmıştır. C.H.P. Dr. Süreyya Endik, Geliboluda vermektedir. D.P. İstanbul milletnin cumartesi günü yaptığı miting vekili ve D.P. nin Bilecik ieçim hakkmda bugünkü Bursa gazeteköylülerl» görüsürken. funlan söyişlerini tedvire memur Hüsnü Yalerinde sert yazılar intişar etmişledi: man bu hususta şunıarı söylemiştir: tir. C.HP. nin organı olan «Anda • Demokrat ParÜ, yüzde seksen « Hâdise maaiesef doğrudur. gazetesi mitingi ve mitinğde konuköylüye dayanıyor. Biz, herşeyden : Ukraynarta dağıtılan beyannamefcrden: Bu ild naimiem t u i a f c . «Eskidca bizim yaşamamıza imkâa Bu sabah haber a mış buiunuyoşan milletvekillerini ve hatiblerıni evvel bir Köylü Partisiyiz. D. Parti, rum... Hiç şüphe etmiyorum ki hüvermezlerdi.) digerinde «şhndi öhnemize imkâa r^nmjmbtn j ııılrfıı ve idam cezası kalduıldıktan medhederken D. P. nin gazetesi köylü devasını birinci plânda ele kümet bu kanuns.uz ve eşkıyavarî t o m tecrM kamplaruıdaki üliâııAa M kayat iaâ e*taektedir. ffHâkimiyet» de C.H.P. milletvekili almiftır. Çünkü. suyun baıı gizsiniz; politikayı önliyecek kudrettedir. Ferid Melene mitinğde sariettiği rnaksad bu suyu kurutmak değil; Bundan başka bilhassa Inönü tasözlerden dolayı çatmakta ve şöyle bilâkis daha verimli bir hale getir raflannda vâiz kılıkh bazı sakallı demektedir: mektir.» eşhasm seçim dolayısile şuna bu«Bilhassa Ferid Melen, şimdiye Gezdiğim yerlerde bütün D. Parti na para teklif ettiklerini. eğer kadar ömeğtne rastlanmıyan, bir milletvekillerile hatiblerinin aşağı doğru ise bu sakalhlarm köylülere iftira ve hücum iconuşması yaparak yukarı bu mealde konuştuklanna Halk Partisi adayının elini öptürseçim müradelesinin normal ve sahid oldum. düklerini öğrenmi» bulunuyorum. meşru sınırını aşmıştır.» D. Parti birinci plânda köylünün Bunlar seçimin garib ve çirkin teHâkimiyet gazetesi Ferid Melekalbini kazanmaya ve onu memnun cellileridir. Biz muhalefet partisi nin mitinğde sarfettifi ağır sözleri etmeğe karar vermiştir. Parti köy olarak çalışırken daima kabadayıca manşet olarak vermıj ve miiletvelerde her ne kadar kuvvetli ise de, hareket ettik. Karsimızdakiler de kilinm, Samed Ağaoğlu hakkındail merke2lerinde o nisbette zaytftar. böyle olsun. Bu mevzuda hükumetki ithamlarını şu cümleleTİe nakle temasa geçecegim.» Milletvekillerile, teşkilâta mensub letmiştir: «Radyo size her gün Saelemanlann, şehirleri bırakarak, Hüsnü Yaman geç vakit Ağaoğlu med Ağaoğlunun sozlerini, Bakü durmadsn köylerde çalışmalan da, İle telefonla görüşmüş ve ahnması radyosundan daha alçak bir sesle lâzım gelen tedbirler hakkmaa Başbunu isbata kâfi gelir sanınm. dinletmektedir...ıı D. Partinin rey toplama bakımın bakan Yardımcısı kendisine direkAynı gazete C.HP. milletvekiline .Cumhur Başkaru Bayar hakdan; kendlsine, 1950 de kütle halln tifler vermiştir. kuıda sarfettiğı sözlerden dolayı de rey veren şehlrliyi münevver CJî. Partisi Biledk teşkilâtı, parda ağır bir şekilde hücum etmekzümreyi bugün ihmal etmesi, bu tinin Çerkes kSylerinde silâhlı bir CM.P. nin dünkü Bakırkoy toplantısı tedir. kütleyi şimdilik duşündürmektedir. takım adamlarla harekete geçtiği « D P . BüeciRte ne yapacağım şam üzeri tekfîr hâdise mahalline Bursada bu ;artlar altında sakin yolundaki iddialan reddetmış ve bir hava vardır, denilemez. Mücabunu büyük bir iftira olarak va artık faşırmiftır. Bskalım daha ne gitmiftir. Geç vaklt haber a!dı|ırnıza göre, delenin bilhassa D P . nin yaruı yagibi iftiralarla karşı karşıya geleBursada ve Çanakkalede öğret sıflandırmıştır. Partinin Genel Seksilâhlı fahıslann elebafilarının pacağı mitinğle bir kat daha k u ı reteri Kasım Gülek funlan söyle ceğiz.» Resmen Sovyetler Birliğine damenlcrle uzun birer görüşme yapşacağı anlaşılmaktadır. D.P. nin miBilecik Valisi Ahmed Akbil ak yerleri tesbit edilmîştir. di: hil bulunan, fakat ötedenberi kızıl tım. Hepsi de samimî bir lisanla, tinginde Tevfik Ileriden başka Milll D. Partinin muvaffak olmasını canı Savunma Bakanı Hulusi Köymen diktatöriüğe karşı için İçin isyan gönülden arzu ettiklerini belirttiler; ve bir çok milietvekilleri birer ko hareketlerine sahne olan Ukraynadaki huzursuzluğun ciddî bir afakat, tenkidlerinl yaparken de, o nuşma yapacaklardır. nisbette hararetli ve tert konuştuHâkimiyet gazetesi bu toplantının yaklanma şeklini aldığı aon zamanlar. C.H.P. ye bir cevab teşkil edeceği larda muhtelü ajans haberleri arasmda basısa geçmistir. Bugün Meselâ, bu öğretmenlerden biri. ni bildirmektedir. • imini niçin yazamadığımı takdir C.HP. milletvekili Ferid Melenin neşrettiğimiz resimler, tTkraynadaDevlet Reisine ve hükumet başka ki isyan hareketinin hakikaten vaedersiniz» aynen şunları söyledi: Mti Sait Esta bildiri rid ve ciddî bir hareket halinde c D. Parti hükumetinin en bflSıvas, (Faruk Fenik bi'.diriyor) nuıa yaptığı hücumlara Tevfik Ile 'devam etmelcte elduğunu göst»yük kusurtı. H. Partisinl yıkan yol Sıvas bugüne kadar neler gör ri cevab verecektir. Ba$tarafx 1 ind sdhifedc ler. Halim Sald: «Helk Partininclen Millet Partisi adayı Profesör ren ilk vesikalardrr. da yüriimekte ısrar etmiş, olmaıın pazan köylerde geçirdiler. C.H.P. rica ettim. Bana zsman ayırdıs diye müş, ncler geçirmi»! Vasfi Raşid Sevig tamamen iyileş40 milyon nüfuslu bir memleket dpnd'r. Biz. memleketin münevver nin eski tnilletvekillerinden Emin söze başladı. Ve Baymdırlık BaTarihin meşhur valileri hep Sıleri, C. H. P. iktidari zamanındaki Halim Ergun, İsmail Hakkı Balta kanı Kemal Zeytır.oğlunun Kara vastan geçmişler. Şehrin şoseıerini tiğinden ilçe ve küylerde seçim olan Ukrayna, kendıne mahsus dili eeçimler esnasında. bir valinin, ctoğlu, İhsan Yalçın ve Kemaı Aj yollarına aid bir otomobille seçim yapan Halil Rifat Paşa, eşkiyahğı propagandasına başlamıştır. Millet ve tarihi bulunan bir milletm diBakanla veya milletveklH ile köy karla Kars milletvekiü Esad Oktay propagandasına çıkması vazifeyi ve rüşveti kaldıran Reşid Akif Pa Partifi tarahndan bugün Yenişehir yarıdır. Son bin sene zarfmda muhköy dolaşmasinı tenkid eder; De ve Mehmed Bahadurla arkadaşları suiistimal mahiyetmde gördü. Ta şa, Maarifçi Havdar Bey. Muammer ilçesinde tertib edilen Mitinge ka telif devletlerin istilâsma uğrayıp labahk bir halk kütlesi iştirak r t zaman zaman istiklâline kavuşan mokratlann bu mevıuda gösterdik geceden gelmişlerdi Bu takviye e kibata uğramasmı istedi. Bey hep Sıvasın vplilpridir. miş, bu arada Profesör Vasfi Raşid leri hassasiyeti haklı bulurduk. Ay kipleri . mahallî teşkilâtı da hayll C.H.P. lilerin toplantısı Onun için Sıvasa kolay kolay a Sevig heyecanlı bir konuşma yapa bu memleket, bir vakitler kendi hududlarım da aşmıs ve Litvanya'C.H.P, lilerin toplantısmda en dam beğendirilmiyot. Kücük yaşta, nı şeyi, bugün, kendileri de yapıyor canlandırdı. Milletçiler el ilânlan rak iki partiye de ağır hucumlarda yı aşarak Baltık sahillerine ulaşlar: şimdi. kime hak vereceğiz.. dağıttıiar. Besim Atalay ve Ahmed uzun konuşan Kemal Aşkardı. Fa hepimizin adına âsinz olduğumuz bulunmuştur. mıştı. Sonra, devlet radyosunda, C. H. Oğuzla arkadaşlannm pck mühim kat ismail Hakkı Baltacıoğlunun Aristidi Paşa bile Sıvasta Vali Mua Parasız dağıtılan gazeteier Partisi zamanmda olduğu gibi, Ba konusmalar yapacaklarıru haber sözleri de büyük bir merak ve alâ vinliği yapmış! 1654 de Rusya ile Lehistan araBenim seçim böleeme dahil vilâka uyandırdı. Nutkunun bir kıs Dün Belediye Reisi Bahmi Günkanlann nuhıklarmı ve muhalefet verdiler. yetlerde Ulus, Zafer ve Akm gaze sındaki bir anlaşma ile Ukrayna ipartisine yaptıkları hücumlan dinDP. den çekilen Seyhan millet mında: «Perihan, Perihan diye ay ile konuşuyorduk. Genc ve di teleri para;ız olarak dağnılmakta kiye bölünmüş, şimal kısmı, yani liycruz. vekili Cezmi Türkün çıkaaelmesi bahsederken ses sanatkân Perihan namik bir adamdı. Belediye reısleri ve paket paket köylere gönderilmek memleketin asıl tarıhî topraklarını Altındağdan söz açtığını sandılarsa icinde böyle enerıik bir şahs.a naMünevver. çok şeyler ümid ettiği de hayli merak uyandırdı. Bir ara tedir. Gazete bayileri bu durumdan teşkil eden parçası Rusyanm idaresi kendisüıin toplantı!ard;m birinde da C.H.P. nin yetiştirdiği başka bir dir tesadüf etmiştim. şikâyetçidiıler. Çünkü her iki parti altına aluımıştır. Bununia beraber, hu partinin biran evvel yolunu de» değerden bahsettiği öğrenildi. Bal Şehrin derdleri hpkkında kcndikonuşacağından bahsec.ildi ise de de tedava gazete dağıttıklanndan muhtelif tarihlerde Rus Çarhğma ği«'irme.=ini bekliyor..» muvaffakıyetler sile uzun uzun görüştüm. «Bcn C. d:ğer gazetclerin satışlan azalmıştır. karşı isyan eden IJ kraynahiar, bu aslı çıkmadı. Fakat mitingieri dik tacıoğlu, büyük Biz. tarafsız bir gazete ve gazeteci ve başanlar kazanan ve Amerikada büyük imparatorluKİa yılmadan çar olamk duyduklarımızı ve gördük katle takib etrği görülnü. Yaruı Bi bir üniversitede marazî teşrih pro H.P. liyim, dedi. U/un sencicrdenberi burada Belediye Reisi olarak ieciğe harekct edecektir. pışmışlardır. i,!;rri7j aksettirmeğe çalışıyoruz. fesörü olan Perihan Çambelin mem çalı^ıyorum. Hayat'mda elde edeAsrî Sinema önündeki meydanda r . H. P. iktidan, tarafsız basına Bu arada, Ukraynanın Rus işgali leketin övüneceği büyük kıymet lavşı gözlerini ve kulaklarını kapa. ilk nutuk Hfiradi Potuo&lu tarafın ve kudretini heyecanla ifade etti. bileceğim en büyük mükâıat halaltma düştüğü ilk senelerde Marr'ştı; bakabm D. Parti ne yapa dan çekildi. D. P^rti ınilletvekille Baltacıoğlu konuşmasmda annesi kın bana olan sevgisidir. zeppa ismindeki mıîlî kahramanın Sıvasta milletvekilliği scçim'.orinden Abidin Potuoğlunun yeğeni cak?.. önderliği altında büyük bir isyan nin Eskişehirli olduğunu söyleme rini D.P. kazanmış olma.stna T*T=T\ olan müstakil aday Halk Paıtısine Ukraynadaki isyan hareketini temsil eden bu resimdeki binanın çıkmış. fakat Poltava muharebesinNECDET EVLİTAGtL yi de ihmal etmedi. Daha sonra İh halk, Belediye Reisliğine beni seçson derece ağır hucumlarda bulunkapısmda «Ukrayna», pencerelerin altmda da ••Letonya», nljtvanya», RT ,rfaı 1 incı sahifede de Ukrayna kuvvetlerinin mağlusan Yalçın iktidari tenkid etti. Ce ti. du. Fakat Demokri.tlar için söyie«Estonya». «Azerbavcan», «Prusyan kelimeleri yaniıdır. Ba;< raktaki malumat vermekten çekinmekle biyeti üzerine memîeket gene Çarvabsız kalan suallerjnden bahsetti. dikleri de ondan aşağı kalmadı. Şimdi beni çekemiyorlar. Birçok ibare : «Millete hürriyet » mânasına gelmektedir. beraber, tahkikatımıza göre, aslen lık idaresinin esareti altında kalEski Maarif Nazın Emrullah Eiençarelere başvurdular. A^'•îdan MiUetçilerin tuplantısı İzmirli olan ve İkiçeşmeîikte sakin m:ştır. dinin meşhur sozünü hatırlatarak v lanmaya teşebbüs etmiş, fakat SovGizli mukavemet hareketı 1948 müfettişler geldiler. G ü r ce tefMilletçilerin topisntısmda Necati bulunan Necatinin bir casusluk şeiktidardakilerin de şöyle demekte Ondan sonra istiklâl savaşlarma yet istibdadımn insafsız temizleme de silâhh bir isyan halini almış ve tişte bulundular. Tam 280 sual Kızıhrmaktan sonra Besim Ataîay bekesiie ilgisi olduğu anlaşılma* devamdan geri kalmıyan Ukray hareketlerile bu teşebbüsler akîm Albay Bandarenko'nun idaresi alolduğunu ifade etti: «Şu Halk Parsordular. 280 ine de cevab vc m söz aldı. Daha sonra Ahmed Oğuz, tad'r. Bir ay önce Genelkurmay nalılar nihayet 191718 seneıerinde brrakılmıştır. tisile Millet Partisi olmasa memletmdaki çete kuvvetıerile Kızıîordu ve hamdolsun yüzümün aki'.e bu memleketin namuslu muhalefete ih Kışla Komutanlığı erlerinden İlhan Çarhk keti daha kolay idare edec3ğiz.ı> Rusyasından kurtularak teftişten de kurtulrium. Bugün ise, Ukraynadaki isyan birlikleri çetin bir muharebeye t u tiyacmdan bahsetti. İşçi mevzuunSunguray admda birısinin casusluk Propaganda çalışmalanna yann Baştarah 1 ind fahHede da partisinin görüsünü şöyle açıkVali benim sırtıf arkadaşımdı. suçundan tevkifinden sonra tahki müstakil bir devlet kurmuşiar ve h?:oketinin Sovyet idaresini, he tuşmuştur. Bu muharebelerdfe çeakşam Eskişehirde fi'len son verileköyleri bizimledir. Ankaradan ge ladı: Ank^rada çahştığı sırada her za kat genişletiîmiştir. Tahkikat sıra Almanya ile ayn bir sulh muahe raen hemen âciz bırakacak dere teler büyük bir mukavemet gösceği anlaşıhyor. Gerçi propaganda jen rnühendisler köylerde faa'nyetcede genişlemiş ve büyümüş bulu termişler, bunun üzerine Kız^lor« Fabriknda çahşan işçi onun yasağına henüz vakit varsa da, man evine giderdim. Beraber otu sında Necati Uyann bu işle alâka desi imzalamışlardır. te. Su getireceğiz, diyorlar. Köylü ikinci sahibidir. Avbaşında aldığı rur, beraber yemek yerdik. Kar sı olduğu anlaşılarak yakalanmışUkraynanın bu i?tiklâli k;sa sür nuyor. Ruslar, ve komünistlere duya Gepeu (Sovyet Gizli polis etmek zorunda buna güzcl bir isim bulmaş. Seçim paralar^ücret değildir. İktidarın bu bayram, çatışmalan daha erken deş gibi se\'içirdik. Şimdi buraya müş, Rus ihtilâli esnasuıda bolşe karşı girişilmiş olan bu ayaklanma teşkilâtı) yardım tır. önleyecektir. Yarmdan onra arisuyu. yalnız Ukraynayı değil, bütün Bal kalmış ve bu teşkilâtın plânları sadavada aldığından bahsettiği tedbir fedir. Bayram hazırlıklarile uğra Vali olarak geldi. Benimle se'.âmNecati ve İlhanm dahil oldukları vikler burasuu işgal ederek yeni yesinde tevkif ediien Bandarenko * * * ler, işçi sendikaları, sigortası ve şanlann nutuklara kulak asmıya laşmaya bile çekiniyor. şebekenin, İstanbulda yakalanıp kurdukları Kızıl Çarlık idaresi al tık memlekelterini şümulü dahiline idam ediİBrek isysn hareketi kısAnk"a 1759 p'Stcah M.T.A. ya sıhhî tesislerin hepsi işçilerın zaBir partili olarak değil, bir Sı tevkif edilen Hayati Karaşahin ile tma almışlardır. «Ukrayna Sosya alan geniş bir isyan hareketı macaklannı propagandacılar da pek men bastınlmıştır. Fakat, ayakianhiyetini arzetmektedir. aid bir jeeble D.P liier propaganda rannadır. İşcileri dolaba koymak iyi biliyor. Eskişehirdeki kampan vaslı olarak bu şehrin ilerlenıesi veya Hayatinin evinde çahştığı ca list Sovyet Cumhııriyeti» adı verilma hâlâ yer yer devam etmekte ve yr!ptıklanndan zabıt tutuldu. Bu için kurulmuş düzcnlerdir.» için çalışıyorum. Mılletvekilleıınden susluk şebekesi ile ilgisi araştırıl mesine rağmen. So\*yetler Birliğine Ukrayna gizli nmkavemet hareya D. Partinin akşam üzeri istasdağl&ra çıkan çete kuvvetleri daha eün Torluda Münir Hüsrev Göle bu hususta yardım beklemem ka maktadır. Ahmed Oğuz, göçmenlerın vazi yonda yapacağı büyük bir toplandahil bütün memleketler gibi, Mos ketini idare edenler beyannameler, büyük bir isyan hareketine hazırlan halkla bir komışma yaptı. C.H.P. li yetini şöyle ele aioı: «Türk köylüdar tabiî bir şey oıamaz değil mi? kovanın diktatörlüğü altuıda yaşı mecmua ve kitablar neşretükleri tı ile kapanacak demektir. İki şüpheli Bulgar yakalaııdı mak üzere kuvvetienmeye çalışmilietvekilleri de bu konuşmada ha sünün sırtına yüklenen ve evinde Bir kaç gün evvel Tekirdağ köy yan bu memleket, Kızıl Çarlığa gibi. büyük bir çete kuvvetini de maktadırlar. Bugün C.H.P. nin mitinginde ha Halbuki böyle olrruyor. D.P. liler zır bulundular. indirmek lerinde şüpheli bir vaziyette dola karşı da muhtelif tarihlerde ayak silâhlandırmaktadırlar. barınmakla geçinen bu zavalh va tibler konuşurken dinleyicilerden benim icraatımı sıfıra Gölenin Kelkit konuşmasında da tandaşlara kim, ne z^man, yol gös birinin bazı müdahaielerde bulun için Sıvasın kendi işini baltahyor şan iki Bulgar yakalanmış ve bunbir hâdise oldu. Ha'kçılann konuş terecek? Muhacirier için topıanan duğu görülmüşse de sarhoş oldu lar!» lar İstanbula sevkedilmişlerdir. Nimasmdan sonra D.P. milletvekili paralar, Marshall yardımından gel ğu anlaşılan bu şahıs toplantı maBelediye Reisi bir çok derdleri kola Yuvanof ve Yorga Grafof aH3İİS Tokdemir kamyonun üstüne diği ilân edilen 30 milyon lira ne hallinden uzaklaştırılmıştır. daha ortaya koydu. Ve sonunda, dında olan bu şahıslar üç sene evçıktı ve dedi ki: «Bunlara Inanma oldu?» Ahmed Oğuz, hiç de iyi teMekki Said ESEN «hayırlı olur inşalıah» diye sözü vel Türkiyeye iltica etmişler ve isyınız, bunîar hırsızdır. Lüks otomo sir uyandırmıyan sözlerinden sonbitirdi... tanbulda yerleşmişlerdir. Son günbülerle geziyorlar.» ra memlekette Demokrat Parti İşte Sıvas böyle bir hava içinde lerde, bu iki mültecinin Tekirdağ seçimlere giriyor. Şehrin işieri bir köylerinde dolaşmaları zabıtanuı Göle buna cevab vermek istedi kurucularmın istibdadı hâkim oldutarafta, particilik riiger tarafta, mü nazan dikkatini çekmiş ve Yuvaise de, izni olmadığı için konuştu ğunu da bağıra çağıra iddia etti. nofla Grafof yakalanarak istanbula cadele devam edip gitmektedir. rulmadı. Halkçılar: «Bu bir baskı Oğuzdan sonra kürsüye çıkan oldıra diye şikâyet edecek oldular. madı. Mikrofona gelen bir Millet D.P. toplantılarında hep Bele getirilmişlerdir. Birer Bulgar casu BastaraU 1 ind sahıierte Oradakl bir D.P. li dedi kj: «Baskı Partili, parti adayının her halde diyeye hücumlar yapılmakta, C.H. su oldukları tahmin edilen bu mül köylerde olması yüzünden içtimaa niyet memurlannın bulunmadığını P. toplsntılannda ise iktidar ten teciler, Istanbuîda iş bulamadıkladenilen şeyi biz sizden öğrendik. ve konuşmalann tahrif edüerek nnı, tekrar Bulşaristana gitmek ü Halk Partisi şimdi ektiği dıkenle yetişemediğini bildirdi. Ve toplantı kid edilmektedir. kimsenin hürriyetinin tahdid edilzere yola çıktıklarını ve Tekirdağ rin Ü5tünde oturuyor. Canı acıyor böylece vaktinden evvel kapandı. Sıvas şimdi bir hatibler şehri köylerihde dolaşırken yakalanclıkmediğini, hürriyetin bütün nimetBir müstakil aday konuşuyor sa kızmasın, kendi eseridtr.» lerinden her parti mensubunun ay olmuştur. Her tarfita toplantı, her lannı söylemişlerdir. Kürsüye kurukahveci Tufan ÖzGümüşhanede hsva oldukça gernı derecede faydalandığını belirte tarafta miting ve her tarafta nugindir. Yarın Bayburdda da muaz doğru çıktı. Milletçileri dinliyenler rek demiştir ki: tuk... dağılmış olduğundan önceleri sadeAmerika güzeli zarn bir açıkhava mitingi yapılaSeçime çok az bir zaman kalması « Anayasayı on iki yıl hapsetce boşluğa hitab etti. Ve yoldan Atlantic City 9 (a.a.) (Afp) caktır. yüzünden hatibler günde 1015 detiler .Ondan bahseden onun hüküm Faruk FenJk geçenleri kendisini dinlemeğe ça lerinin tatbik lüzumuna işaret eden fa konuşmak mecburiyetinde kal Amerika güzeli dün seçihniştir. ğırdı. Tufan Özdoğru, önce D. ParSarışın, mavi gözlü, 25 yaşuıda, botiye, sonra Miilet Partisine, daha olmadı Jîattâ bu meydanlarda yıl maktadırlar. Bu yüzden bir çok yu 1.77, ağırlığı 64.800 olan Miss sonra D.P. ye girıriş ve şimdi de larca o zamanm devlet reisine ya larının sesleri bile kısılmıştır. Sıvasta Millet Partisi teşkiiâtı ol Hutchins'tir. müstakil çahşan heyecanlı bir va devlet reisliğini, yahud da parti Amerika güzeli 5000 dolar mükâmadığı için D P . ile C.H.P. DU setandaştır. Hattâ kendisi şirıp çık başkanlığını tercih etmesi söylenilfat ve bir otomobil de dahil bir çok tığı partilere birer de radyo hediye diği halde înönü bunu yapmadj. çimlere müsavi şartlarla giriyorlar. hediyeler alrruştır. Bastnrfm 1 ivri sahıfede etmiştir. «Eğer beni milietvekili BugTinkü iktidar ilk müsbet adımı Fakat D P lilerden çoğu Millet Par uğrıyacağını söyiemişler, ara seçim seçerseniz alacağım ödenekle bir devlet reisliği ile parti başkanbğı tisi nizamnamesini okumuş ve be kî bir muhalefeti ancak bunlar gösİFrini D. Partinin kazanacağmdan öksüz yurdu yaptırmazsam hepiniz nı ayırmakla yapmıştır. Şimdi, mil nimsemişlerdir. Konuştuğum bir terebilirler.» Sıvasta şehir dahilinde D.P. bü«"'nheleri olmadığtm belirtmişler yüzüme tükürün» dedi. Bilhassa letten gasbettikleri bir takım em kaç D P . li, Millet Partisinin nidilâki ve Halkevlerini asıl sahiblerine zamnamesinin guzelliğinden defa yük bir faaliyet göstermiyor. MasKemal Zeytinoğlunu ev yaptırdıC H.P. bupün saat 18 de Cumhu ğından dolayı tenkid etti: «Fabri iade ederken, bize Anayasadan larca bahsettiler. Hattâ içlerinden raf ederek aldıkları amplifikatör ve riyet meydanında yapmağı karar ka yaptırsaydı memlekete daha bahsediyorlar.» Ahmed Başıbüyük isminde D P . nin hoparlör tesisleri olduğu gibi dulaştırdığı mitingden vazgeçmiştir. C H P . de dün Bakırkoy ve Be Çorum milletvekili D P . Sıva» mer ruyor. faydalı olurdu» dedi. Bazı Demokratlara: Niçin Sıvarta Demokrat mahfiller bunu C.H P. bekte iki açık hava toplantısı yap kezinde. nin kendi za'fını ve seçimi kaybeBu sırada (C.H.P. li müstakil) mıştır. Parti hatiblerinin radyo pro Millet Partislnin bu seçimlere büyük bir miting yapmıyorsunuz? dcreğini anladığma bir delil say diye anılan avukat Halim Saidin î paganda konuşmalan da devam et çok daha kuvvetli şahıslar koydu diye sorduğumda: Burada kuvvetliyiz. Lüzum nvktadırlar. de kürsüye çıktıgı görüldü. Bu rcektedir. Devlet Bakanı Fevzi Lut ğunu söyliyerek dedi ki: Rahmetli Kral Abduüahm büyük oğlu Emîr Tâllâlin Ürdün Krah ilân edildiğini bildirmiştik. YukaBugün de Izmir radyo$unda her müstakil aday da konuşmak isti fi Karaosmanoğlu dün akşam An« Gönül Ahmed Tahtakılıcm, gönnüyoruz. Halk Partisi mfting öç parti namına seçim propaganda yordu. Halk Partili hatibler körsü kara radyosunda bir konuşma yap Sadık Aldoğanm, Ahmed Oğuzun yaparsa biz de yapacağız!» dediler. rıdaki resimde, Kral Tâllâl yemin ederken görülmektedir. Kral Tâllâl dün, 16 yaguıdaki büyük oğlu Emîr Faruk Fenik Hüseyini veliahd tayin eden emirnameyi imzalamıstır. larına devam edilmijtir. nüa yanında sıra beklemekte idi jmıstır. kazanmasuu istiyor, Mecliste haki Bir D. P. 11 mlHetveklH: «Deniokrat Parti yüzde seksen Mcdel tvli köylüye dayanıyor» dlyor BastaTafı 1 ind schıfede r Demir Perde Gerisinde Ukrayna ihtilâline dair ilk vesikalar Son zamanlarda dağlara çıkan çeteciler yeni bir isyan hareketine hazırlanıyorlar Eskişehirde seçim propagandasına 280 suâle maruz kalan bu akşam son veriliyor belediye reisi Ruslara casusluk yapan iki snhıs yakalandı Giimüsanede havagergin Janık $inil: İr<liiııüıı Yeni Kr alı] İstanbulda dünkü parti toplantıları D, Parfi diin İzmirde bir miting yaptı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle