16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
lü Ljlui 19öl Sıskalığın arkası haslahk belkl do veremdir. Noksan gıda mikroplarin zaferini hazırlar. Ç A P A M A R K A unlarile beslenenler bu akibetten kurtulurlar. İstanbui EMNİYET SAND1ĞI Tasarruf Hesab'arı İkramiyesi Sizi HEM İRAD HEM DE YUVA SAHİBl YAPAR GENİŞ BAHÇELİ İKİ DAİREÜ APARTIMAN Keşidesi için hesab açhrmakta acele ediniz. Bir kur'a (150) lira SATIŞ TOPTAN SATIŞ YERİ: ILÂNI 0 T OK AR Taksim Şehidmuhtar Caddesi Telefon: 82608 Uşakta Mehmed YHancıoğlu ve Ortakları Yılancı Oğullan Komandi! Şirketi Tasfiye Memurluğundan: 23 ve 24 Ağustos terihlerinde 1 inci arttırmalan yapıian alSt vn makinelerden satışı icra edilmiyenleıinin 2. ci ihalesine karar verildiğınden 1 20 Eylul 951 Perşembe günü saat 10,30 da: Beş aded Hartman dokuma tezgâhı, bef aded SCHÖHNER do kuma tezgâlu, bir aded ş&yak yıkama makinesi, bir aded tek bıçaklı kumaş makası, bir aded 25 igli kanadlı filâtör. 2 21 Eylul Cunıa gümi saat 10,30 da Bir aded Thos Broadbend marka ipük santrifüjü. iki aded Hartman yapak durulama makinesi, bir aded Hartman değirmi yıkama makinesi. bir aded 9 Kw. elektrik motörü, bir aded yeni Hartman buhar mskir.esi, 45 beygirlik üç aded para kasasi, dört aded müstamel elektrik motörü. iki aded kullanılmış tarak şerid önlüğü, davulları ile beraber, bir aded çelik tarak davullu, bir boğaz davulu, iki büyük volant, bir torna tezgâhı (boy 1500 mm, yükseklik 300 mm). Uşakta fabrika binasında ikinci açık arttırma suretile satışlan yapılacaktır. Fazla bilgi edinmek istiyenlerin. tasfiye memurlufuna ve İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Konya; Kayseıi; İsparta; Malatya; Bursa; Samsun; Anteb; Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Demirci Ticaret Odası başkanbklarına müracaatleri ilân olunur. (13748) Dr, İHSAN Müsfahzarları İSTAFİLOKOK AŞISI İstafilokoklardan mütevellid ergenlik. kan çıbar.ı, arpacık, dolama vesaire gib: cild hastahklarına karşı A Ş I S I ve T İFOBİ L (Asızdan alman draje aşı) Tifo ve Paratifo hastalık larma tutuimamak için A N A P İ Y O J E N Pnömokok, Streptokok, Stafilokok, mikroblarile koli basil ve piyosiyaniklerin yaptıklan cerahatli ve akmtılı hastalıklan tedavi için GON'OKOK AŞISI B e l s o ğ u k l u ğ u v e i h t i l â t l a r ı n a karşı Ö K S ü R U K Şl/KVBU Y e n i ve e s k i h e r türlii ö k s ü r ü ğ e k3rşı Dr. İHSAN SA.Mİ luboratuvan Divanynlu. No. 111/113. T İ F O ÇAPA MARKA Unları Ucuz ve tam bir gıdadır. İIACİZ KARARI Askeri eşyayı satmak suçur.dan sanık aslen İstanbuhm Beşiktaş Abbasağa mahallesi Yıldız sokak 18 de nuıkinı Ali oğ!u 335 doğumlu Halid Tuncun mallan hskkında As.Y.U.K. nun 216 2 fıkra?ına göre verilen haciz karan aynı maddenin 4 üncü fıkıasına göre üân olunur. (14170278) Adlî âmir PUL Büyük MERAKLILARINÂ Pul Albümü satışı USAK ŞEKER FÂBRİKASINDAN: 1 3'9/951 Pazartesi günü saat 15 te açık arttırma suretile satışı yapılacak olan Uşak Şeker Fabrikasına aid durumlan ve muvakkat terainatlan ile m uhammen bedelleri aşağıda gösterilen nakil vasıta lannın satışı haddi lâyıkında görülmediğinden 17/9/ 951 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 e bıra kılmıştır. > No. Modeli Bir borcun ödenmesi için haczolunan 1862 den 1943 tarihine kadar (23 aded noksanı il?) bütün Türk posta pullanm ve a y n ca Kızılay ve Çocuk Esirgeme pullarını muhtevi 20.000 lira muhammen bedelli Markası Jeep Cinsi Kaptıkaçü Motör No. 1 J.2A 26769 Muhammen bedeli T.L. 4500. I 1 20.000 ton çavdar satışı dakkında eazeteleH.e neşredilmek36924 3500 te olan ilânda gösterilen teklif Jeep Kaptıkaçtı 2 J.2A verme müddeti araya Bayram taFord Kamyon 6753644 1000, 3 1940 tilinin girmesi dolayısile 20 9'951 5119135 800 Kamyon tarihine kadar uzatılmıştır. Bu iti 1 Ford 4 1939 2 Açık arttırma yukanda yazıb tarihte Uşak Şeker Fabrikasında komisyonu mahsus tarafmdan barla ileili'erin teklif mektııblannın 20'9/951 Pcrşembe günü saat yapılacaktır. 15 e kadar Gene! Müclürlüğümüze 3 Taleb vukuunda buna aid şartname Uşak Şeker Fabrikasında bedelsiz olarak almabilir. vermeleri lâzımdır. 4 Talibler arttırmanın yapılacağı ilân olunan gün ve saatte peyler sürülmeğe başladığı dakikaya 2 İstanbul ve tskenderunda kadar teminatlarmı vennek şartile arttırmaya iştirak edebilirler. (14424) 10 ar bin tonluk partiler haünde satılacağı ilân edilen çavdarlar bcşer bin tonluk partiler halinde sat'lacaktır. 3 Bu satışla ilgili şartların , Aatijeni bazı maddeleri tadil edilmiş ve Devlet tarafından kontrol yukanda hazırlanan hususî şart edilmiş gayet hassas bir frenlar İstanbul, İzmir ve Seyhan gi antijenidir. Yapıldığı yer: Bölge Müdürlüklerimize gönderilDr. ZEKAİ MUAMMER miştir. TUNÇMAN Yeni hususî şartlar Genel Mü Bakteriyoloji Lâboratuarı diirlüğümüz Ticaret İşleri MüdürDivanyolu No. 103 K. 2 lüğü ile yukanda yazılan Bölge T e 1 : 29125 Müdürlüklerinde verilmekte ol duğu ve ilk ilsrdaki diğer hususlar bâki kaldığı ilân olunur. (14505) Her nevi yeni manto'.uklar ve modeller gelmiştir. Hazır ve 1 (Kuvvetli Dezebfektan') OPERMÖR ' ısmarlama yapılır. Tediyatta kolaylık gösterilir. İstiklâl caddesi 390/4 (Tünel civan) Tel: 49900. Toptan ve perakende satış yeri Haşmet Eskin Kimyevî Maddeler İmalâthanesi ' Mecidiyeköy Kervangeçmez Dogunt »e Radm Hastahklan sokak 6/4 Telefon: 83148 60 M.A. Tek kenetronlu eski cihazımı müsaid şartlarla devMutebasstsı İstenilen yere ödemeli redeceğim. Arzu edenlerin adresime müracaatleri rica olunur. Cağaloglu. Nuruosmaniya • olarak gönderilebilir. • Konya Eöntgen Mütehassısı Hıfzı Ertan • Cad No 22 Tel: 22683 ^ Muvakkat teminatı T.L. Düşünceler 137.50 Mükemrael çalışır vaziyette çok yeni ârı zasız direksiyondan vitesli 252.50 » » 75.Çalışır vaziyette karöserili 30. Çalışır vaziyette Çavdar satılacak Toprak Mahiulleri Ofisi Genel Mii^'irlüğünden: Almanyaya EN KISA YOL Büyük bir Türk pulları albümü Ankara 4 üncü İrra Memurluğunca 24/9/951 ve 25/9/951 günlerl saat 12.30 da Ankara Mezad Salonunda açık arttırma ile satılacaktır. Pul koleksiyon meraklılannm hazırlanmalan ilân olunur. Fazla malumat için Tel: 21114 e muracaat. YOLUDUR! SAS'ın 4 motorlu, lüks DC 6 uçakları sizi dog•~uca MÜNİH'e ulaştınr. FRANKFURT DUSSELDORF HAMBURG BREMEN STUTTGART şehirleri ile daimi irtibat mevcuttur S A S, 5 kıtadaki 30 ayn tnemîeketin 65 şehrıni birbirine bağlarl Her türlu uahat için en fakın seyahat acantesıne veya Iskandinavya Havayollan bürolarına muracaat edınız: Saıtatfiryıım İıışaat ve Tesisatı Işçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğünden: 1 İstanbulda Maltepede yapılacak olan 300 yataklı Süreyyapaşa Işçi Sanatoryumu inşaat ve tesisatı vahidi fiat esası üzerinden ve k a palı zarf ile eksiltmeye konmuştur. 2 inşaat ve tesisatm tahminî keşif bedeli meemuu 3 789 907.55 liradır. 3 Eksiltme 1 Elcim 1951 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Yenişehirde Bayındır sokaktski Kurum merkezinde toplanacak olan inşaat Işleri Eksiltme Komisyonunda yı.pılacaktır. • 4 Geçici teminat 127,447.23 liradır. 5 Isteklilerin, bu işin tekr.ik öneıninde ve içinde aRgarî 500 bin liralık tesisat işi bulunan, en az 2000.100 liralık bir işi bir sözleşme ila tashhüd ederek iyi bir şekilde başardıklannı ispata yarar, işi yaptıran idare tarafmdan verilmiş, vesika ibraz etmeleri şarttır. En az 2,000,000 liralık benzer inşaat içinde 500.000 lirahk tesisat işi bulunmadığı tak dırde asgarî 500,000 liraiık tesisat işini bir defa:la yapmış olduğunu, bunu j'aptıran idare tarafından verilmiş, vesika ile ispat eden bir m ü teahhidle birlikte inşaat ve tesisatın heyeti urnumiyesi bir kül telâkki edilerek miiştereken teklif verilebilir Her iki halde de bu asgarî 500.000 lirahk tesisat işinin en az 200,000 lirahk kısmmın kuvvetli ve zayıf olmak üzere elektrik tesisatı olmaa da şarttır. 6 İstekliler teklif zarflarma; 5 inci maddede zikredilen bel^elerî. teminat mektub veya makbuzunu, carî seneye aid Ticaret Odası I vesikssını ve kendileri tarafmdan pullanmış ve imzalanmış sözleşme ! projesi ve eklerini, kapanmış ve mühürlenmiş ayn bir zarf içinde teklif : mektublannı koyacaklardır. 7 Teklifler 1 Ekim 1951 Pazartesi günü saat 15 e kadar Genel ! Mödürlüğe verilmiş veya bu saate kadar varacak şekilde posta ile gön'. derilmiş olmalıdır. Postada vukubulacak gecikmaler kabul ediimez. | 8 Eksiltme evrakı 100 lira bedel mukabiünde Genel Müdür lükten almabilir. 9 Kuıum, flıaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (14000) •WASSERMAN « ANTİSEPTAL AMERIKAN KURK EVI 4fKU\£S l.ıik'âl « ı d Tap> Kredi Hon. T*L: 44201 SATILIK RÖNTGEN CİHAZI RlZA İÎHVER PANAYIR. Pehiivanköy Belediyesinden: Kasabamızda 19 Eylul günü açılıp bir hafta devam eden meşhur sonbahar hayvan ve emtia panayınmıza gelecek olan tüccar ve müşterilere her türlü kolaylıklar gösterilecektir. N O T : Panayıra gelecek olan hajrvanlann bulunduklan köy muhtarlıklan ile kasaba belediyelerinden hay\'anlard a hastalık olmadığına dair menşe getirmeleri. BU 6ÜZEL BİR ı SATILIK RÖNTGEN CİHAZI 1 60 MA. Tek kenetronlu eski cihazımı müsaid şartlarla devredeceğim. Arzu edenlerin adresime müracaatleri rica olunur. Konya Röntgen Mütehassısı Hıfzı Ertan BAYSAL ÇİÇEK MAGAZASI İstanbul halkınm sevdiği ve benimsediği yegâne Çiçek Mağazas Bnketler, Nişan, Nitâh Sepetleri TB Çelenkler Beyoğlu İstiklâl Cad. Saray Kitabevi yamnda Tel: 41747 PROJE NUSÂBAK4SI TÜRK TİCARET BANKASI GENEL MÜOÜ^LÜSÜNDEN: A Bankamızın İzmir Şubesi projelerinin tanzimi işi Türk vatandaşı Y. Mimar, Y. Mühendis, Mimar ve Mühendısler arasmda müsabakaya konulmustur. B Jüri tarafmdan spcilecek ve aşağıda dereceîeri yazılı projelere hizalannda gösterilen mükâfatlar net olarak ödenecektir. TL. 3.000 2.000. 1 000. 800. 500, C Bu müsabakaya sid şartnamelerle sair ügifi evrak Ankara, İstanbul ve İzmir Şubelerimizden 15. lira bedel mukabilinde tenıin olunabilir. D Müsabakaya iştirak için tanzim edüecek projeler en geç 19 kasım 1951 tarihine rasthyan Pazartesi günü saa* 18 e kadar makbuz mukabili Ankarada Bankamız Gene! Müdürlüğüne teslim edilecektir. Posta ile gönderilecek projelerde vâki olacak gecikmeler kale alınmaz. 1 Birinci mükâfat 2 ikinci mükâfat 3 Üeüncü mükâfat 4 Birinci mansiyon 5 İkinci mansivon 4 ODA 4 SALON + TERAS 1 ADET^10000 LIRALIK 5 »» 1000 10 » 500 » PARAİKRAMİYELERİ Dr. M. Necib Dinç Mütehassısı Basıır memelerl ve fiasürlerin elektrikle «meliyatsu k a t ' ! tedavileri. Romatizmalar, jruz felderi, Adenit ve siyatikler. Beyoğlu Lale sineması yamnda Sekban Apt. Daire 9 SM. 313 ÇİL SAVAŞ İLÂCI cüdi yanMişatiP. •m Telefon: 42249 H H
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle