16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 Eylul 1951 ». CUT.IHURİYET SON Yunan seçimleri unanistan, Ikinci Diinya Harbi sona erdiğinden beri siyasî ve iktisadî kararsızlıktan kurtulamamıştır. 1944i senesinde yapılan genel çeşimlerde halkın reyi sayısız partiler arastnda dağılmjş, harb sooa parlamentosuna tek başma hükumet kurabilecek ekseriyeti haiz bir parti girememişti. Parti ve parti programlan değil, fakat daha çok şahıslar etrafında toplanmış olan siyasî gruplann iştirakile her zanıan düşmeye mahkum koalisyon kabineleri kurulmuş, ve bimlar da «günü gününe» çalışrruşlar, uzun vadeli işlere girişeraemişlerdir. Bn hal, 1950 senesine kadar devam etmiş ve Yunanistanın iktisadî kalkınma yoluna girmesine mâni olmnştur. Geçen senenin flkbaharmda Bdnci genel seçimlere gidildiği bir »ırada, Yunan halkı, bu durumun değişeceğine muhakkak nazarile bakmaktaydı. 1950 ıhart seçimlerinin neticesinden istikrarlı bir parlamento ve istikrarlı hükumctler eıkacağına manmaktaydı. O tarihte, dikkati üzerine çeken partilerden biri de General Plastiras'ın partisi obnuş, bu askerin gereken ekseriyeti toplayacağı sanıhnıştı. Fakat Reçimlerin karl neticeleri, durumda hiç bir değişiklik ohnıyacağım, gene sallantıh koalisyon kabineleri kurmaktan başka bir çare kalmıyacağını gösterdi. 250 miHervekilinin bulunduğu Yunan parlamentosnna Çaldarisin halkçılan 62, Venizelosun liberalleri 56, Plastirasın millt birlik partisi 45, Papandreu'nun demokrat sosyalistleri 35, Sofianopulos'un solculan 18, Maniadakisin aşın sağcılan 16 aza ile girdiler. Böyle bir parlamentodan istikrarh bir hükumet çıkmıyacağını bilenler daha o tarihte derhal yeni seçimlere ihtiyac görüleceğinl söylemeye başlanuşlardı. 1950 senesinin mart aymdanberi, kurnlan müteaddid koalisyon hükumetleri kâh Venizelos'un, kah Plastiragm başkan lığinda kısa bir ömiir sürmüş, memleketin halkınma davalaruu ele alamamıştır. Parti ve şahı» mcnfaatleri her zaman galebe çalnuş ve en ufak ihtilâflar koalisyontm parçalanmasına, kabine buhranı çıkarmasına sebebiyet vermiştir. • Çekoslovakyada 7 Bakan değiştirıîdi Basbakan yardımcısı General Svokoda ile Çahşma Bakatıı azledildiler Parıs 9 (a.a.) (Afp) Çeteka ajansı tarafından bildırildiğine göre, Basbakan Zapotocky'nin teklifi üzerine, Cumhur Başkanı Clement Gottwald bugün öğleden sonra yeni yedi Bakan tayin etmiştir. Bu arada, komünist partisi eski genel sekreteri Rudolf Slansky, Basbakan yardımcüığına, Slovak komiserleri eski Başbakanlanndan Karol Bacilek, devlet kontrolu bakanhğma tayin edilmişlerdir. Çeteka ajansına göre, Basbakan yardımcjsı General Svokoda ile Çahşraa Bakanı Evzen Erhan azledilmişlerdir. Japon barışı Üçler bugün Vaşington'da toplamyorlar Ingiliz, Fransız ve Ameri'ian Dış İşleri Bakanları Türkiyenin Atlantik paktuıa alınmasını da görüşecekler Washington 9 (Nafen) Yarın burada Uçler konferansına katılacak olan Ingiliz, Fransız ve Amerikan Dış işleri Bakanlan San Francisco'dan ayrılmışlar ve buraya gelmişlerdir. Yanndan itibaren uç Dış Işleri Bakanı bellibaşh bütün diinya meselelerini süratle göz den geçireceklerdir. Muhabirlerin belirttiklerine göre, bu konferansta bilhassa Koredeki mevcud son durumun nazan itibara alınması muhtemeldir. Kızıllann yeni bir taarruz hazırladıklan ve bu taarruzda mühim hava kuvvetleri kullanacaklan söylendiği gu sırada Mançuryanm bombalanmaa meselesi yeniden ortays çıkmıçtır. Birleşik Amerika Genelkurmayı böyle bir taarruz vukua geldiği tak dirde Mançuryanın behemehal bom balanman icab ettiği noktai nazannı müdafaa etmektedir. Ingiltere ve Fransa ise böyle bir bombardımanla Kore harbinin yayılacağına ijaret etmektedirler. kernutanlığı (United NewYork 9 (a.a) Press) Siyasî kaynaklarda belirtildığine gör*, kuzey Atlantik paktı konseyinin Otta*a toplantın Ortadoğu komutanlığırun tesisi için zemin haızrlıyacak, fakat bu toplantıda bu mesel* ile alâkalı hiç bir kat'l karara vanlnuyacaktn. Aynı kaynaklar, kuzey Atlantik Pakü konseyine Türkiye ve Yunanistanın aslî üy* olmalan kararlaştırıldıktan hemen sonra, Kuzey Atlantik Paktı komutanlığına bağh blr Ortadoğu komutanlığının teşkilin« matuf görüşmelerin derhal başlıyacağını bUdirmektedirler. Cüzellih Müsabahamtx Resminizi ç«kecek fotoğrafhanelerin isimleri Gazetemiz nam ve hesabına güzellerin resimlerini çekceek fotografçıJarın isimlerini bildiriyoruz. Foto Süreyya: İstiklâl Caddesi (Tünelbaşı) Foto Sabah: İstiklâl Caddesi, (Gal&tasaray civarı) Baysal Fotograf Stüdyosu: İstiklâl caddesi, Zanbak sokak No. 1 Foto Tuna: Çarşıkapı. Foto M. Özen: Pangalü Hamam No. 150. Foto Opera: Kadıköy Opera sineması yanında. Foto Şen: (Divanyolu) Foto Klüb: (Beyoğlu Melek aneması sokağı). Foto Kenan: Üsküdar. Foto Turan: Çemberlitaş. »?oto Asral: Kadıköy. Altıyol, Foto Model: Düzce. Foto Turan Foto Rıdvaa Kırmacı: Ankara. 91 Emine Saydun Foto Spor: Ankara. Foto Hamza Rüstem: İzmir E talar caddesl. mirler çarşısı Merkez fotografhaFoto Nuri Gaziarrteb. nesL Foto Fahri Seyrek: İzmit DemirFoto Rkri Göksay: İzmir Bas yolu caddesi mahane'gan karşısı. Foto Aray: Zonguldak. Foto Lâle: Beyoğlu Parmakkapı, Foto Can: tzmir Konak. Foto Raşid Ünverdl: Manisada Hükumet civan. Foto Cevad Kızıltan: Bolu. Foto Mehmed Ortaç: Aydın. Foto Doğuş: Mersin. Bahkesir Foto Sümer: AnafarFoto Yıldız: Adana ..iı.ı«.ıiıııııııuııllıı[|||||l!IHHHllimni]IIİIIHIlmilltl»MmihiMim. Korede büyük bir hava harbi oldu NewYork 9 (R.) Bugün Mançurya hududu yakınlannda 28 Am»rikan tepkill uçağı ile 70 Sovytrt yapısı tepkill uçak arasında buyüfc blr hava harbi cereyan etmiftir. Amerikan uçaklan Uri düşman oça. ğmı tahrib etmeye muvaffak obnu«ve hepsi de fi^erln« Mİimea «dv«t etmişlerdir. 100 tepkili uçak arasında e«r*van edan bu hava aavagı şimdiy» kndar yapılan hava çarpifmalarının an buyflğö olmuçtur. Birlejmij MiHetlerfn kara k«Tvetleri d* Yoofon bölgesinde taarruz har«ketlerind« bulunrrmçlar v« ban kesisnlerda 4 ilâ 5 kilometrt ilerlemişlerdir. Bulgaristanın köle olduğu günün yıldönümü Sofya » (aa..) (Afp) Rusya Harbiye Bakanı yardımcMt Mareşal Sokolovaki v» Soryet Dı» Işleri Bakan yardunoMi Bogoraolov Sovyet kuvveüerinln Bulgarlrtana girmelerinin •*• vataa e«phe»lnln iktidar mevküna gelmesinln yedİBcl BOtç» formüiündeki kayda göre, Kuzey Atlantik Paktı Bakan yaryıldönümü münasebetile dün akş«m bir Sof>ada yapılan merasimd» hanr t«vıd v* tarh fekli tamamen Bakan dımcılan konseyind* büyük lar Kuruluna burakalmıı olan bu devleti temsil eden bir sahsiyet, Otbulunmuşlardır. Odcnckler memleketm umuml Ihti tawa toplanbıında Yakın Doğu koBaşbakan ve Bulgar komÜBİBt raçlanna an uygun şekilde harcan mutanhğuun teşkıli ihtimalınm upartisi genel »ekretwl Valko Çer maktadır. Halbukl, Sekizinei devra 2ak olduğunu, zira herhangi bir kavenkol Bulgaristanm fiyart *• ik BOyuk Mlllet Mecliıi köy yollan rara varılmadan evvel Türk hükutisadî durumu hakkmdakl tnpora nm yapıhnaaı içtn derpiç ettiği vc meü ve askerl şeflerilt «trafh müokumu» •• Tito rejhnint karft |ld geç«D yü bfltçesme koyduğu 7 milzakerelerd* bulunulması icab etMarshall plâm memleketlerl ara detll bir hücumda bnlun«nwft«r. yoo Hntnta İMsabmı Halk Partisi tiğini, nihal kararm ekim aymda sında bu yarduna bilhassa muhtac Romada yapılac&k toplanbda »lınolan memleketlerin başında Yuna Suriye Dış tşlen Bakanmm masının muhtemel olduğunu söytaHalkevleri için konulan nistan gelmektedir. Atinadaki idabeyanah miştir. reciler, Marshall plânının 1952 de mühlet tona eriyor Birleşik Amerika ve İngiltere, son senesine gireceğini nazan itiŞam. 9 (A.P.) Suriye D ^ t»Ankara 9 (Anka) Halkevleri Washingtonda Kuzey Atlantik pak. bara'alarak bir an evvel kalkınma len Bakanı basına vtrdiği demecde, yoluna girilmesi lüzumunu belirt Arab Birligi Siyart Komitesinm Sö v« Halk Odalart fle Cfl.P. den a b asker! heyetin» benzer bir Yamişler, aksi takdirde memleketiıı vey» ihtilâfmı gorüfürken Türkiy* hnaa bma T» araalarm tapu tas kınDoğu askerl savunma komiteai enflâsyon uçurumuna diişeceğlni nin dt takmdığı tavn nazaı» Itt hflıleri devam etmcktedir. Kannmm teskilinc taraftardırlar. Fransanın sbylemişlerdir. Siyasî ve iktisadî bara aldığını «öylemi» v« funlan t«cfl •• tashihm flıban tarihrnden bu fikr« muhalefet ettiği bildirilkaravsjzlığa son vermek için düşii USve etmiîtir: «Fakat Arab BirUğl, ttibarea koyduğu müddet bayram mektedir. Siyasi kaynaklara göre, nülcn tek çare de yeniden genel bu munasebetl» Türkiyey» kasp «rtaai aona «rmektedir. Esas«n blr Fransa yekpar* bir askert v» iküçok v*rierd« bir aylık müddet bek seçimlere gitmek olmuştur. heîhargi blr hareket derpi» rtn»l«nmad«a itniı içltrl d« yapdron aadi rtrateji ile düsmana karjı 1951 sonbahar seçimlerinde de miştir.» durulması lüzumuna inanmakta, Ba dikkat gene bir asker üzerinde toptik müttefiklerin savunma slstemleSuriye Dış tşleri Bakanı, tTflrlanmı^tır. Geçenlerde sarayla ihtiDiğw taraftaa Maliyc Bakanlığr lâfa duştükten sonra Yunan Ordu kiyenin Süveyş ihtilâfmda manfl geai alınan mallardan bir kısmı için rini müteaddid kısımlara taksim müte«aeir ödtneoak paralarla bu malların etmelerinin tehlikeli bir hata olaları Başkomutanhğından çekilmiş hareket tara Aıabları olan Mareşal Papagos «Yunan Halkı etmiştir. Fakat Arablar, Suriyt k CJH.P. tarafından Sdenecek olan, cağını ileri sürmektedir. Fransa Topluluğu» ismi altmda bir parti rael ihtilâfmda Türkiyenin oyna kanunva neerinrf kadarkl vergilerin YakınDoğu komutanlığının doğrudan doğruya Washingtondakl kurmuş "ve seçimlere iştirak et dığı müsbet rolü de hiç bir m teabitin* d«vam •dilmektcdir. miştir. Yunanistanın bu «De man unutmıyacaklardır.» demiştk. Kuzey Atlantik pakh askeri heyeKaracabeyde 70 kişi bir trne bağh olması •• Kuzey AtGaullo u muhakkak ki büyük bir Ankarada bir cinayet şohıete sahibdir. Fakat bu, meclislantik paktı savunma sistemi fiftliğe hücum etti Ankara. 9 (Telefonla) Dün g«te tam bir ekserivet sağlaması için nin heyeti umumiyesine tâbl Bahkerfr • (ANKA) KaracaKâfi gelecek midir? ceyarısı şehılmizd» feci bir cinayet beyd* Aydın Çiftliğin» yirmisi ka bir askert harekât eahaaı olarak Bir taraftan küçük partiler ara .vlenmiştiT. Adana cezaevınde mahdın kıyafetine girmif yetmif erkek tesisi icab ettiği kanaatini benimsında reylerin dağılmasına müsaa kumiyetinl biiflrip tahliya tdÜ«n ellerind* bıçak v» sopalarla hücum semektedir. Aynı kaynaklara gör*, de etmi>en yeni Secim Kanunu, di Arif admda bİT genc sehrimız» geletmlşl«r, cam, çerçeva kırmışlar Fransa Kuzey atlantik paktı askerl ğer taraftan Papagos'un siyasi ha miş ve eskl dortu Yaşar adındakl v* kiremldleri parçalamışlardır. Bu heyetinin ikinci dünya harbind* olyata atıhnası üzerine belli başlı kadmın başka birisile münasebstte arada Kâhyayı dövüp kolunu da duğu gibi müşterek bir İngiüz partilerin kuvvetli gruplar teşkil bulunduğunu öğreninc» «vin« gitAmerikan Genelkurmay Başkanlan etmeleri yeni Yunan parlamento miştir. Bütön lorlarna'ara rağmen kmnışlardrr. Çiftlik sahibi valiye müracaat etmiş, Basbakan ve Cum komiteâ komitesi şeklind* hareket sunun isükrarlı bir hukuınet ver Yaşar kapıyı açmayınca, yerden mesine yol açacak nndır? Bu suali aldığı bir kaya parçasile kapının hur Başkaruna telgraflar çekmiştir. etmesini istemektedir. cevablandırmak için rey pusulalarezelerine vurmağa başlami|, nihaPROF. NİMBUS'UN MACERALARIt rının tamamile sayılmasını beklemekten başka çare yoktur. Fakat yet kapıyı kırarak içeriye gırmiştir. 1951 sonbahar genel seçimleri de Arif, bahçede Yaşann dostu Mehvaziyette bir değişiklik husule ge medle karşılaşınca b:çağını çekerek tirmediği takdirde Yunanistanda bir kaç darbe ile rakibıni yere serAnayasa dışı hâdiselerin cereyan miştir. Bu sırada Yaşann 12 yaşetmesi ihtimali de o kadar kuv larındaki kızkardeşi SüheylS müvetlenmiş olacaktır. dahale edinc» onu da bıçaklamışbr. Ömer Sami COŞAR Gürültüleri etraftan işitenler Arifl yakalamak istemişlerse de muvaffak olamamıslardır. Hâdis» yerinBir uçak kazası den uzaklaşan Arif, ilk rastladığı Sao Paulo 9 (a.a. United karakola giderek teslim olmuştur. Fress) Rio de Janeiroya gitırek uzere buradan havalanan bir Mehmed, aldığı yaralardan ölmüşyolcu uçağı bir müdd^t sonra dü tür. Hâdise Savcılığa intikal etmişserek parçalarsmış ve yanmıştır. tir. Eskişehir 9 (Telefonla) Ven milletveklli Ferid Melen Meclis* verdiği yazıh bir »oru önergesinde köy yollan ve köy içme sulan için Baymdrrlık bütçesin» konulan ödenekten ara »eçimi yapılan vilâyetlers fazla, dlğerlerin* ac pay ayrndığını fleri türnıüştü. Bayındırlık Bakası Kemal Zeytinoğlu bu münasebetle tCumhuriyet» • beyanatta bnlundu: (Derhal lşaret etanek isterira ki ara Mçiıni, bu tahcisatın vilSyetler» tcvzi ve tahslsmden çok daha sonra karara baglanmıştır. Ferid Melen de bunu gayet iyi büdiği halde gayrisamiml •ualfla b«ml seçim mücadelesinin hararatl* devam ettiği çu günlerde bunu ortaya atmıştır. Peşinen arzedeyim ki *uyu bulandırmak ve meaelelerl bunun arkasından mütalea «tmek latemekl* aradıgı poÖtflt neticey» kat*iyen varamıyaeaktır. Bora Snergesile Halk Parti•faıla uzua yıQar devam eden eark va gmrb tefriklariai tekrar hortlatmak totiyar. Bu tefrik aiyasetine 1* mayıa hıkılSbfl» kökünden son verllmi» olduğunn idrak etmeci ieab •derdt Köy yollarına ayrılan tahsisat YakınDoğu lamamışlardır. Aynı gece Amerika ile Japonya, îkili bir müdafaa paktı da unza etmişlerdir. Bu pakt, Amerikan kuvvetlerlnin Tokyoya tahliye etmekle beraber Japonyada kalarak Uzak Doğunun kızıl bloka karşı müdafaa etmelerini sağla maktadır. Japon banş andlaşmasının imza landığı konferans, İkinci Dünya Harbinin en kısa banş konferansı olmuştur. İtalya ve diğer küçük Avrupa devletlerile imzalanan banş andlaşmalan konferansı aylarca sürdüğü gibi Almanya ve Avusturya ile sulhun, Sovyet RusyanUJ temerrüdü yüzünden, henüz akdedilememiş olduğu düşünülürse. yabıız beş gün süren San Francisco konferansmın bir yıldınm banşı akdine muvaffak olduğu anlaşdır. Japon sulhfi, her banş harekeüne çelme takan Sovyet Eusyanın siyasi bir hezimeti olmuştur. Onnn lçindir kl Sovyet başdelegesi Gromyko yapbğı basuı toplantısandıa hiddetli ve sinirli bir halde konuşarak komünist Çinin konferanaa davet edümeyişi aleyhinde bulummaş v* Uzak Doğvda Sovyet Rusya ile Çinin Iştiraki olmadan aktedilecek herhangi bir andlaşmanm hayatiyeti olamıyacağmı Ueri sürmiiş ve banş muahedesini «yeni bir harb plânı» olarak vasıflandırmıştnr. Gromyko'nnn andlaşmayı imzalamaması üzerine, İkinci dünya harbi icinde Moskova gannda Stalin'in Japon Dış İşleri Bakanını ağnndan optüğünü hatırlamamak Bastarfm 1 inci sahiiede kabil değildir. O pos bıyıklı riyakâr şiklikler olmuştur. Adnan Mendeöpücük, bir kaf yıl sonra Japonya res salı veya çarşamba günü doğatom bombalarile perişan olduğu rudan doğruya İstanbula gideceği ve banj istediğl laman, düşmüşe anlaşılmaktadır. Basbakan Yardımsaldıran kanlı bir ısırma olmuşta. cısı Samed Ağaoğlu ile Devlet BaKızıl Çarfağm dostluğuna ve banşkan* Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu severliğine manan gafiller lçin bütun bu hâdiseler, ne kadar ibret yann uçakla İzmire gidecekler oradan Aydına geçeceklerdir. D. P. vericidlr. Japon mJStarizml cihangirlik ih aydında büyük bir miting tertib ettiras ve sevdasil» çok çalışkan, ze miştir. ki ve milU an'aneleri Içinde çok çabuk terakkl eden Japon milletinin Mareşal Rommerin serveti felâketini muelb olmuştur. Nitekim Londra 9 (Nafen) Peter FreAlman ve İtalyan mflletleri de, Hitlerle Mussolini'nin sonsuz ihtiraslan ijh isminde bir Çek dalgıçı Franbaşvurmus ve yüzünden aynı akıbete uğramışlar sız makamlarına dır. Öteki barış düşmanlan ve harb Rommerin iki milyon sterlin tahtannlan bnndan ibr«t dersi almalı rain edilen servetinin korsika adası dırlar. Çünkfl onlar da ajrru akı açıklarvnda denizin dibinde yatmak ta olduğunu söylemiştir. Bu Çebete namzeddirler. Japonya, §imdi arazl bakımuidan koslovakyalı dalgıcm verdiği maküçülmüş ofanakla beraber S4 mil lumata göre, Rommel ordusu tarayonn geçen nüfusu İle demokrat fından toplanmış olan alhn, kıymilletler arasına katıimi] bnlunu metll taşlar, tablolar mühürlennrus yor. 190405 Ru* Japon seferin altı sandık içinde olarak bu böldenberi kendlsin» büyük sempati gede denize atılmıştır. Rommel, beslediğimlz Japon milletine hem bunlann müttefiklerin eline geçegeemiş olsun, hem de yeni girdiği ceğini anladığı için bu şekilde hareket etmiştir. bana hayab nğurln olsun deriz. Başmakaleden devam Gülünç olmak D nanmak lâzım geliyor ki. insanlarda altıncı his diyebileceğimiz bir kuvvet onlan gülünç olmaktan kurtanyor; ama maalesef hepsini değil. Frenklerin sens de ridicul dedikleri bu hissi çocuklarınuzda geliştirmeye çalışmalıyız ki büyıidükleri zaman ondan mahrum olmasınlar . «Gülünç olmaktan korkma» hissi diyebileceğimiz bu seziş knvvetinin insanlarm mevkii, yaşı, hattâ şöhreti büyüdükçe eksilmekte olduğunu her gün görmekteyiz. Hükumet adanu, politika adamı, âlim, mütefekkir, çazeteci.. hulâsa herkes şöhreti arttıkça gülünç olmak tehlikesine marnzdnr. Onun için bu hale düşmemeğe, hiddet, infial. başan serbestliği veya alelâde sarhoşlıık gibi hallerde kendhniri pek stkı kon trol etmeğe ealışmalryız. Kendimiz bunu yapamazsak etrahmızdakiler ihtardan hali kalmamalidırlar. Bu gibi ihtarlann herkese, en müstebidlere bile yapüabileeeğine bir misal verebilirim. Sultan Mahmud hidderlle tanınmış, çok asabî bir Padişahtı. Bir gün gözlüğünü burnundan, alnına kaldırmıs, sonra bir şey okuraak icab edince alnında olduğunu unutmuş. Gözlüğünü aramış, tabil bulamamış. Çağırmış: Gozlüğümu bulun! Maiyetindekiler gözliiğün padişahın abımda olduğunu söylemeğe cesaret edememişler, be\hude aramış durmuşlar.. beriki de: Gözlüğümü bulun! diye bağınr dunırmuş. O esnada padişahın musahiblerinden meşhur Said Efendi gelmiş. Huzura girmeden evvel dışandakiler vaziyeti anlatmışlar. Said Efendi içeri girmiş: Padişah: Said gel Allah aşkına! Gözlüğümü kaybettiler. Bulamıyorlar.. deyince; Velinimetim, hiddet buyurmaym. Şimdilik alnınızdakbıi knllanın! Otekini de elbet bulurlar. cevabını vermiş. Padisah elini alnma götürüp gözlüğün orada olduğunu anlaymca; Hakkm var. Bari öyle vapayım, diye hemen yelkenleri indirmiş. Bu, lâzımdır. Kendini gülünç olmaktan kurtaramıyan padişahlara, politikacılara, siyaset erkânına, valilere, belediye reislerine dunımundaki gülünçlüğü. kendilerl kavramadıği zaman, ihtar edecek birer «maiyet» lâzımdır. Bunu her zaman mizah gazetelerinden ve karikattircülerden beklememeliyiz. « Başbakanlıkta dün Azak sinemasında te bir toplantı yapıldı dün geceki kavga Dün gece Azak sinemasının yazlık bahçesinde bir kavga çıkmışur. Evvelâ iki kişi arasında başlayan münazaa gittikçe genişlemiş ve kav gacılann sayıa 20 kişiyi bulmuştur. Bunlar ellerine geçirdikleri sandalyelerie birbirlerine saldırmışlardır. Bu arada 50 kadar sandalye kınlnuş, kadınlardan bayılanlar ohnuştur. Bir ara tyçağını çeken bir şahıs iki kişiyi yaralamıstır. Hâdisee polis müdahale etmiş, suçlulardan Omer ve Hasan Kırbaç ismindeki şahıslar yakalanmışlardrr. VietNam Başkanı memleketimize geliyor Londra 9 (TflA.) VietNam Başbakanı Tan Van Huu, İngiliz Başbakanı Attlee tarafmdaa resmen Londrayı ziyarete davet edilmiştir. Tan Van Huu'm Parise de gideeği ve dönüşte İstanbula uğrayarak bir iki gün kalacağı bildirflmektedir. Muamele vergilerinde bazı indirmeler yapıjhyor ABİDtN DAVER Otoray 100 koyunu parçaladı Aydın 9 (TÜ.A.) Donizliden Izmire gitmekte olan otoray bu sabah beşte bir kaza yapmıştır. Otoray Hamzalı durağına gelirken anide önün» bir koyun sürüsü çıkmıştır. Çarpma neticesinde çoban ağır surett* yaralanıp, bacağı kesilmiş, yüz kadar koyun otoray tarafından ezilip parçalanrrufür. Otoray da hasar» uğramış, içindeki yolcular tehliktli anlar gecirmişlerdir. İnsanca bagka sayiat yoktur. Trakyada bir otobü» kazasında 4 kişi öldü Edirne tstanbul arasmda lşle mekta olan 143 plâkaiı otobü» dun saat 15 te Silivriden kalkıp Çor • luya gelirken bir köpruden uçura ma yuvarlanıruş, 19 yolcudan dördü ölmüs, 15 i de yaralanarak Çorlu Hastahanesine kaldınknışlar dır. Kaza hakkında tahkikat açıl mıştır. Ankara 9 (TBA.) Başı esyaara aid muamele vergilerinin çok Çekoslovakyalı dalgıcın doğnı yüksek olduğunu gözönüne alarak söyleyip söylemedığini tahkik mak indnme yapılması düşünülmüş ve sadile bazı araştırmalar yapılmam Bakanlar Kurulu karan ile bir tamuhtemel görülmektedir. kım ticari eeyanın vergüerinde yüzde 2535 Ingilterede Amerikalılar tenzilâttan indirme yapılmıştır. Bu istifade edecek mallar meyanında sunl ipek kumaşlar da için hava alanlan •ardır. Londra, 9 (Nafen) İngılterede yerleşecek olan Amerıkanın yeni Askerî hastanelerde siviller bomba hava teşkilleri için yeni hade tedavi edilebilecekler va tîanlarmm kurulmasına başlanAnkara 9 (TJÎ.A.) Askerî hasraıştır. Sovyetlerin anî bir tecavüz hareketdnde bulunmalan ihtimali tanelerden sivillerin de istifade etnazan itibara alınarak projeler ha mesi için Millî Savunma Bakanlızırlanmış ve bunlar tatbik mevkü ğınca hazırlıklara başlanmışbr. Bu hususta hazırlanan tasanya ne konmuştur. Hava alanlanrun böy le bir ihtimali nazan itibara alarak ;öre askerl hastaneler ileride Sağhazırlanmasına ehemmiyet veril lık Bakanlığmın emrine verilecek, mektedir. Bu hava alanlan etrafın bu suretle askerl, sivfl farkı ortabir esrar perdesi mevcuddur. dan kalkacak v* hastanelerin ihtiFakat muhabirlerin belirttiklerine raa daha genis bir sekilde karşıgöre, bu projelerin tatbiki için mu anması mümkün olacaktır. azzam masraflara girişilmiş'ir. Bu masraflar Birleşik Amerika ile İngiltere arasında paylasılmaktadır. Halen Amerika, İngilterede yedi hava alanında mevzilenmiş bulunmaktadır. Tahminlere göre, yeni hazırlanmakta olan bomba uçak merkezlerinden yalrız biri 4 milyon sterline malolmaktadır. 5000 kişi Aya gitmek için bilet istediler uır*>"rivet» in edebî tel.ikası: 9 4 Kıtmiri ısT'k gibi bir sesle bağırıak kovduğu esnada, dişieıı sıkılmış, yüzü gergın, bakışlan korkuyla dolu zarfı bırdenbire yırüverdi. İçindan çıkan kâğıdlann üzerinde Kraliçenın iri ve işlek yazısını herr.en tanıdı. Kendinden geç m ş bir halde, okumaya başladı: <>Zehra kız nihayet senelerden sonra evir.s dondü Günlerdır odalardan odalara gezinerek eski hatıralan bulmaya çalışıyorum. Bey.ıude! Örümcek, \oz ve topraktan başka bir şey kalmamış burada. J^SH pembe bir elbise, sobık bir kordelâ, cam bir bı.ezik, bütün bulriuklarım bunlar... Mahallede eskil°rden hiç bir âfini yüz göremedira. Her şey ne çabuk çöküyor, eriyip kayboluyor. Hatıra.'ar da uzak.. Yüz ler bozulmuş, uzaklaşmış kül yüzlü bir yığın hayal .. Bu gece ağladım Bütun o hayallere, kaybettığım her şeye.. Bırdenbire yazmak ıçimden geldi. Sana yazayorum, son deia seninle k« nuşmak istiyonım. Şu sefer ne tehdıd edeceğım, ne de yalvaracağım erain ol. Sadec* gevezelık, hepsl o kadar İhtiyarladım, bu korknnç hakikati kabul ediyorum. Artık burada, bu eski, örüracekli erde Zehra kın aramak faydasız. İhtiyarlıkta geçmişi düşünmenin de bir teselli olmadığıru tecrübe etmis oldum. Aynalarda Zehra kızm korkunç Mkeletlnl görByorum. Duyduğum a a yalnız midemdeki s»ncı dogiL, buna tahammül kolay zaten. Kalblmden gelen fenalık, işte ona tahammül edemiyorum. Benim için her şey bitti. Emia ol. Aynalarda kendimi görüyorum, fenayım. İçim v« dışım zeh» gibi sirasiyah... Kral öldü, yaşasın kral derler. Ben de ne yapsam nafile değJ mi? Nlçin gizlemek istiyorsunuz? Perdenin yeni bir kraliçe ile açılmasına çoktan karar verikniş, beili bir Gülünc olmaktan nefret ederim. Bütün hayatmca alkışlanmaya aîışmif birinin slığa tahammül edemiyeceğini s«n de kabul etmelisin. Dayanamıyacağımı itiraf ediyorum. Buraya küçük bir tecrübe için kaçtım. Eski evime yerleşmek, görmek, hazırlanraak ve dayanıp dayanamıyacağımı ölçmek istiyordum. Hepinizden uzak, kenar mahallemde, eski yerimde unutuhnuş, sessiz bir Bmron Sk adımlan... Asil bir düşünce güzel bir tevekkül değil mi? Fakat olmıyacak, fiyasko verdi.. Burada Zehra kızın yanm kalmış arzulan, hayalieri her gün tepemde, beni boğuyor. Burada her yerden daha fenayım. Unutulmak, sehneden «eyirci koltuğuna inmek bir artist için ölümden beter, olacak şey değil. Zehra kız her gece «Benım hayatırm ne yaptın?» diye, karşıma Kavgasız gürültüsüz çekilip gitdikıüp soruyor. Duvarlardan sıtem mek istiyonım. Alkışlanmadığım za ve lânet sesleri üzerime yağıyor. manlar da öyle değil miydi? PerAnamm, babamın feryada kulak denin önünde, salonda çınlıyan ıki lanmda çınhyor. Her gece tNereye gittin, nereye gittin?» diye, bagınyorlar sanki. Ölmek istiyonım! Ö'mek ve aranızdan çekihnek. Sizi, ikinıze de fenalık yapamıyacak kadar seviyonım. Ne kadar hazin bir itiraf değil mi? Sen de biliyorsun, o kadar silâhsız ve kuvvetsiz değilim. Sinirlertm, zehir gibi dilim, şöhretimle önünüze aşıimaı bir mâni halinde çıkabilhim. Sizi birbirinuîden ayınp muzaffer olabilirım. Fakat neye yarar? İkinizi de büsbütün kaybedecek olduktan sonra! Her şeyi tertibledim. Tıpln «ahneya çıkmadan evvel olduğu gibi, na yapacağımı, ne eöyliyeceğimi, yani rolümü iyi biliyorum. Kanserli bir hastanın, ağnlanndan, felâketinden kurtulması için öltimü seçmesi kadar tabiî ne olabilir? Ülserin kanser olduguna her kes, ne kadar eabuk tnanaeakl H»atalık yüzünden öldüğumü sanaeaklar. Hakilrt sebebi kimse öğrenmiyecek. «Nemide Gencay sanat hayatınm en 'parlak devrinde meş'um bir hastalığın acılanna tahammül edemediği ve şifa bulmaktan ümidini kestiği için hayatına kendisi son vermiştır!» Kimbilir ar kamdan daha ne parlak sözier söylenecek, neler yazacaklar! kuru fakşakağa nasıl gülümser ve aldırmazsam, gene öyle sakin ve korkusuz, iğilmeden son sözlerimi söyliyebilmek, «Allahaısmarladık efendün, benim işim bu kadar siz hoşça kalın!» diyebilmek, fena olmıyacak.. Yalnız senin bilmeni istiyonım. Bu laaftan kendimi kurtaramadım, itiraf ediyorum. Senin her şeyi anladığın zaman nadım olacağını ve bu nedameti bir yara gibi ölünceye kadar kalbinde ta5iyacağını düşünmekten zevk alıvorum. Korkunç ama, hakikat bu iste! Başkalarına söylesem acaba kime hak verirler? En çok sevdiğim iki insan, desem. Beni öldüren onlardır. Birbirlerini seven ve eski bir eşya gibi beni kulis arasına atmaya hazırlanan iki aziz dostum ^nüthiş dnşmanlarım!» Sıze, ikinize olan •evgim nerede baslıyoı, nefretim nerede bitiyor bUmiyonm» artık. Belki bu mektııb da yann» kalacak, belki sana bu kâğıd parçasıru da göndermiyeceğim. Aranıza dön myorum, ba perili tv korkunç, esdüğüm zaman hiç biriniz bunun rarlı bir yer!» tekrar, büsbütün yola çıkmak üKorkn ve heyecandan yan sarzere kısa bir uğrayif olduğunu farhof bir haldcydl. Rüyada gibi şaşkmdı. «Şimdl uysnaoeğım, şimdl G&nlerdİT çektiğlm azabdan, abu kabus bit«cek!> N» zaman kalkeıdan bozulan jrüzüm, çöken göztı, ne zaman konsola doğru yürülorım, her şey, sizi vahim hastahğıma kolayca inar.dıracaktır bili dü? Mektubu hemen oraya, yarı açık çekmenia içina attı. Bütün yorum. vücudü titrıyo», ürperiyordu. BH mektub da beyhude, her »ey Arkası var saçma! En iyisi yazdığım kâfıdlan ^ yırtıp atmak her halde» Bakahm o kadar büyük ve iyi olabilecek miim? Belki kendimi daha kınsiz ve öfkesiz hissettiğım bir anda yırtar atarım, belki sonunda sana da acıyacak kadar kalbim yumuşar, belki seni affederim...» Son satırlar ve en alttaki Nemide ismi okunmaz bir haldeydi. Jale kâğıdı yavaşça yanına bıraktı. Kollan yanına düşmüş, gözleri bomboş, yüzü ifadesiz öyle hareketsiz kaldı. «Bunu kime yazmış, hangimıze?» Kalbi göğsünü delecek gibi atıyordu. «Demek hakikatrniş! Kanser olmadığı, kendisini bizim yüzümüzden öldürdüğü gun gibi aşikârdır zaten...» Adeta inliyordu: «Demek geceleri bana bu müthiş hakikat: söylemek için geliyordu, demek bütün o rüyaların mânası vardı?» Ne demişti? «Ara, bul, anlarsın!» Bütün duvarlardan hayaller inecek, fiıerine saldıracak gibi korkuyla etrafina bakındı. «Şimdi, ina Londra 9 (Nafen) «İngiliz Seyyareleraras Seyahatler Cemiyeti» ne mektub ve tçlgrafla başvuran 5000 kişi aya gidecek ilk füzede kendilerine yer aynlmasını istemişlerdir. Bu cemiyet üyeleri son yaptıklan toplanbda 20 vey» 30 sene sonra bu seyahatlerin müm kün olacağını bildirmişlerdi. Aya seyahat etmek isteyenler vnletlerinin kendilerine gönderilroe*** sini de istemektedirler. Yalovada tedavideyim. Dikkat etCemiyetin verdiği malumata götim. Banyo alanlann hemen hc,>'>i re, önümüzdeki 20 sene içinde seykendi peştemallannı beraber getiryarelere seyahatte kullanıjacak o mişler. Aklıma Refik Halidin: lan füzeler içine robot insanlar ko Hamam peştemalı gibi herkenularak bir çok tecrübeler yapılacak ve bundan conra insanların sin beline dolanırsın! srizü geldi. seyahat etmelerine müsaade edile Olmiyecek sandığımız bu bakiknt artık herkesin beline doiandığı için cektir. itibardan düşüp nesli yavas yavaş Bari fuannda Türk koruyan hamam peştemalile hirlikte ortadan kalkmağa mahkuni. paviyonu beğenildi Herkese yarayan şeylerden hic Bari 9 (a.a.) Hükumetimizın kimse hoşlanmıvor. Şu şarkı da oresmen iştirak ettiği Bari Fuan nu söylemez mi? dün İtalya Sanayi ve Tıcaret Ba «Alamam doğrusu desti emelei» kanı tarafından açılmıştır, Türk «Bir kadeh ki dolaşır elden ele» paviyonunu ziyaret eden Bakan, iştirakimizin vüsati ve tertiblerin mükemmeliyeti dolayısile heyeti Aziz okuyncular ve sevdiklerim: mizi tebrik ederek takdirlerini DÜ Knrban BajTaramız kutlu olsun dirmiştir. Inşallah birbirinizi severek, yakın uzak bütün insanlar ve hemşerilerinizle iyi geçrnerek .kimseyi karalamayıp, kimsenin tarizine hedef olmıyarak. uğurlu, bereketli, sıhhatli ve mesud pek çok bayramlar idrak edersiniz. Bu vesile ile l>üyüklerin ellerinden .küçüklerin göz lerinden öpersem bir şey demezsiniz ya!. B. FEI.EK Kurban Bayramı neşeli geçeceğe benzer. Seçim propagandasının yasak olduğu üç bayram güniı artık birbirimize küfiir. hakaret ve tecavüz etmiyeceğimİ7e gore başımız biraz dinc olacaktır. Yeni Vali ile Dr. Kırdar arasmda yeni Valinin istediği meydan müsabakası maalesef yapılamıyacağa benziyor. Çünkü miisahaka yeri olarak teklif edilen Taksim meydam Kırdarm eseridir. Bu işe yarayabilecek Sergi sarayı Kırdann eseri, Açıkhava Tiyatrosu Kırdann eseridir. Bitaraf mıntaka sayılamaz. Bundan başka bir sinek sıkletle bir ağır sıklet müsabıkm çarpışması da müsabaka nizamlanna uymamakta dır. Onun için bu «valilerarası mıisabaka>> nın tahakkuk etmiyeceği anlaşdıyor. Zaten yeni Valinin menecerleri de kendilerine sormatian yaptığı «meydan okuma» yı hoş karşılamamışlar. kendisine mutta^ıl kategorisinden yukarıdakilere catmamasını ihtar etmişlerdir. Bu > iizden Kurban Bayrarmnda umduğu gibi bir temaüa bulamıvan Utaııbullular hızlarını SporSergi saraymdaki basketbol turnuvasından alacaklar. Şimdiden yerlerin tu>ulmuş obnası bundan ileri gelijor. İNGILTEREYE HÂS BİR HAVA İÇİNDE UÇUNUZ Ye$ittoy hava meydanmdan Atina, Roına, Nıs ve Londra'ya îngıliz HavayollannıD sık seferlen. Londıa'dan dünyanjn her tarafına B.O.A.C vasıtası üc aitarma. y«r aytnmak vt bücı aimak ıçin başhcc ttyahat acoaelerau veya İngıiiz Haoayoüanna (Ayaspafa Ktın Palas No : ı) muracaaı tmmz. Telejon • 82982, 82381. Bugün en beğenilen saat: ARDATH 17 T a ş l ı Isviçre H^ssaa Saatî British European Airways BEA Müfettişin, kurşun kalem mesabesinde elzem âle*i..
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle