11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
u m h uri yet 9 fifti wıl C9vt • Q2QD Cl7 IIU Jll ödyi . JMOO K U R U C U S U . ' Y U N U S NADf Telgrıf w* mefctub adrwl: Cumhurlyet, lstanbul Pasta Kutusu fstabul No. 248 Telefotüar ümuml Santrml Kururuu 24298. Yaa İfleri 24299, Ifatbaa: 24290 Pazartesi 10 Eylül 1951 îran, İngiltereye bir ültimatom gönderiyor Seçim işlerine silâhlı Bunda, Abadan tastivehanesiniıt işğal edileceği belirtilecek Dün İran Meclisinden itimad oyu alamıyan Musaddık Başbakanlıktan çekilmiyecegini bildirdi şahıslar da karışıyor şüphelî kimselerin CH.P. üler, bütin de ka Tahran, 9 (Nafen AJ>) 1 aksl takdirde Abadandaki son ran Başbakanı Dr. Musaddık bu İngilız teknısyenlerinin tasfı>«un de Meclıst» itimad oyu a haneden zorla çıkmlacaklarırıı cmamiîtır. Muhalefet mılletve ihtar etmektedir. kılleri dort gun ıçtnde ıkıncı deİran Meclisinın bugünkü topfa olarak Meclıse gelmemışler ve lantısında bazı mılletvekılıen, Dr aponya 1941 senesi ara nısab doimadığından da Bajba Musaddık'a karjı gelen mılletvekanın Londray» göndermek i» kıllerının ısımlerının açıklanrcalık ayıntn 7 nci gunu Accdel tvliyaailbitaimvor Pearl Harbour baskını ile tedıği ültımatom» 'daır reyt baj sını ıstemışler v« bunların chaın» vurulmamışbr. olarak damgalanmalannı da taleb harbe rirmişti. Önce açtığı jıldırım Bılecık, 9 (Telefonla) BılecikBoyle olmakla beraber Meclıs etmışlerdır. Muhalefet mılletvoharbinde Muttefiklere karşı ustuste bugün ortahğı heyecana veren te parlak raferler kazandı. Bir ta kürsüsund» İki Luçuk ıa»t ko kıllerı ıse ölumıe tehdıd edıldikhaberler yayılmıştır. ' nuşan Dr. Musaddık Meclisten lerını vt bu sebeble de Meclıse nftan Hindistan kapılarına da\anIddıaya gore, C H.P. Bozöyuk itimad oyu almamasına rağmen gelemıyeceklerinı söylemijlerdır. dı; diğer taraftan Avustralya kıyımıntakasında ve Inonu taraflarınültımatomu Londray» gondere Londra mukabil tedbir alacak larına uzandı. Filipinleri, Holanda daki Çerkes köylerinde 1520 siBir D. P. H mflletveklHnin ceğınl açıklamıjbr. Başbakan, Londra, 9 (B.B C ) Buradakı Hindistanının topraklanndan her lâhlı vasıtasıle D. Partı ocak başturlu servet fışkıran adalarını, kendınden başka bir kımsenın bu sıyast çevrelere göre, İran In kanlarını D. Partıye rey vermeme»özieri: »Bizim parti köylü dunjanın en bııjuk adası Yeni Gi petrol davasını halledemıyeceğmi gılız petrol ihtılâfa en ciddi saflerı ıçın tehdıd etmeğe başlamıştır. partisidrr. Kbylü biri tutbu sebeble de ıktidardan çekıl hasına girmi} bulunmaktadır. iran ne>i ele ueç'rdi Vıllardanberi deGene ılâve olunduğuna gore, Burtukça iktidar bizde ırneceğını sdylemijtir. hükumetı Abadan tasfıyehanelevam eden Çindeki taatıu/u netisa, Eskışehır, Bilecik ve Sakarya kalacaktır» eesinde bu muazzam ülkenin de Başbakan Yardımcısı Fateml, rindeki İngıliı teknısyenlerını zoryonundekı koylerde Maraş ve Anbutuk kısmım işgal etmişti. Doğan ültımatomun «alı giınü Washing la çıkarmaya tejebbüs ettiğı tek teblı köylülerın dılenci ve kıtabçt Kıruh Cuneş Imparatorluğu, bo\lece Hind ton'daki İran Büyük Elçısı tara dirde İngılterenın müdahalede kıyafetıne gırerek yuksek fıatla sıOkjanusunun ve koca Pasifık fından Harriman'a tevdı edılece bulunması ıhtimal dahıhndedir iâh satın aldıkian Bılecık Valısi Gumuşhane. 9 Seçim gunü Okjanusunun yarısına hâkim olğını bıldırmiştir. Bu ültimatom denmektedır. Fakat bu mudahaAhmed Akbıl tarafından tesbıt eyaklaştıkça Gümüshanede heyecan muştu. Ingıltereyı 15 gün zarfında goruş lenın ne sekılde olacağı tasrıh edılmış ve Vali bu sabah erkenden «rtmaktadır Demokratlar bu seçımelere gelmeğe davet etmekta. dılmemıştır. yanında alâkalı zevat olduğu halde mı kazanmak ıçın butun kuvvet185455 te komodor Perr>"nin Arkan Sa. 5, Su. 2 de '.erinı seferber etmışlerdır. Gumüşkumandasmdaki kuçuk bir Anıehanenın D. Partilı bürun miiletverikan filosunun topları kanjisında killerı burada, Halid Zarbun, Vasfi rorla hatı medenijetine kapılanm Demokratlann dün BeşiktaşU yaptıklan açık hava toplantısında Mahır. Cevdet Baybora, Kemal Yoaçan ve 4 adadan ibaret olaa yanD.P. milletvekili Ahmed Hamdi Başar konuşurken rukoğlu, Halto Tokdemır, Gıreeua vahşi Japonya. yanm asır içinde milletvekili Dogan Köymen, koy »ırasile Çini, Rusyayı mağlub etköy dolaşarak propsganda yapıyorBti;, Koreje, Liao Toung'a. Sahalın laı D P adavı Ahmed Kemal Vasdasının yartsına. Formozaja jermif» kazacacağından emın olarak lesmiv Birinci Cihan Harbinde AlHalk PartlsindeB avrılıp D P y« manvava harb ilân ederek Çin kıc^iği içın beni iki taraf da tutar yılannda ve Pasifikteki Alman sodıvor. D P. nin şansı etrajında Gunuırjîelerini ele geçirmek surelile müşhane milletvekili Halid Zardun>anın sajıh buyuk devletlerinb\ınla konuştum. K&zanacağız. öedi. d«n biri olmuş, sonradan MançuVe şıanlan ılâve ettı: «D P kovlerriyi de zaptetmiştL de kahır bir ekserıyettedır D P yi Ikinci Cihan Harbinde kazandığı şehırli ve memur tutmuyor Bızım yıldınm zaferlerile Japon emperyapartı koylu partısıdır. Koylu bi2İ lizmini, cihangirlik emellerinin çok tuttukça ıktıdar bızde olacakhr. çabuk ve umduğundan fazlasile Mehkl Sait tten bildiriyo. Şehirhve ve memura ehemmivet gerçekleştiğini gorujor v« Başbakan General Tojo, barışı WashingEskişehır. 9 (Telefonla) Mıl sırası muhalefetin idi Mflstakiller vennıyoruz. Gumuslıanenın butun Arkası Sa. 5, Sıi. I d« tonda dikte edeceğini soyluyordu. letçıler, Halkçılar Asrt Sınema ö de araya katılarak, kâh CHP. ye, Japon taarruzu ve istilâ hamiesl nünd« açıkhava toplantısı yaptılar. kâh D.P. yt çatblar. Demokratlar, 1942 ağustosuna kadar 9 ay devam Şehirde geceli gnrdüzlü konuşma | Arkası Sa. 5, Su. 2 de etri. Bundan sonra, Müttefiklerin \e bilhassa Amerikanın sert muka\emeti karşısında durakladı. Bir mııddet barı muvaffakı>etler daha elde ettikten sonra, Japon med dalpası cezire tahavvul etmişti. ASÜTarilerimi* dunka kurinl«f ttrcnmde kı^la öntinde D. P. Hatibleri BaJarköy merikanın gittikçe kuvveti artan ve BeşikUşta yapılan tsptaamızi savletleri karşısında Jalantılarda k»nuştular C.H. ponya. aldıklannı birer birer geri C. H. P. de ayıu p i n için bir P. liler dc Bakırköy ve vermeğe mecbur oluyordu. 1944 B«bekte teplantılar yaptılar toplanh tertib ettiği halde dun snnhaharında Araerika, Fılipinlerbu toplantıdan vazgeçti de Lcjte deniz ha\a savaşında Şehrimızde dün kesif bır siyasi Japon donanmasına çok ağır bir faalıyet cereyan etmıştır. Şehrm îzmır 9 (Telefonla) Tıre, Odedarbe indirdi. Amerikan deniz muhtelıf mıntakalannda ve bu amış, Bayındır, Urîa ve Kemalpajahava kuvvetleri Japon kıjılarını rada Bakırköy ile Beşıktaşta Dedan D Partılılerın de ıştırakıle ou\e uçankaleler de Japon adalannı mokrat Partinin yaptığl toplantıgun saat 18 de Fuann Lozan kaBîri çavuş. diğeri er »lan samk. lara kalabahk bir haik kütles^, mılşiddetle bombardıman etmeğe başpısı meydanında bır Demokrat ladılar. Japonva artık mağlub ollann dahil olduklan febekenin letvekilleri, Şehir Meclisi üyeleri Partı mıtingı yapılmıştır Mıtmede muşru. 1945 mayısında Alman\a meydana çıkanlmasına ile parti sözcülerıni dmlemışlerdır. D P. Izmır II başkanı ve mıllet\ eteslim olduktan sonra, Muttefikler İzmir 9 (Telefonla) İzmir bu I rimiz yalm kılıe ve Allah Allah kıli adayı Pertev Arat. ıkıncı başBeşıktaşta Barbaros meydanında çalışılıyor Japonyayı istilâ\a hazırlandılar. gun kurtuluş bavramını buyük bir seslerile Konağa gelirlerken hafif kanı Enver Dındar ve Beled ^ e yapılan toplantıyı ilçe başkanı açJfltâ ağustosunda iki atom bombası. hejecan içinde kutlamıştır. 6aba atlatılan muessif bır kaza olmuşAnkara 9 (Anka) Asker! bir mi} ve sırasıle Ercümend Ekrem başkanı Fauf Onursal konuşmu Japon nıukavemetini kıran son hın erken saatlerinden lar, mılletımızın ancak D Partı > <itibaren tur. Üç süvarımizm etlan tram kıt'ada çavuş olarak muvazzaf as Talu, Ferzan Aras, Ahmed. Hamdı darbe oldu. Sovyet Rus>a, Japon halk Konak ile Atatürk tıdan zamanında ılerleme ve V U Î heykeli vay raylanndan .;ayarak yuvarlan kerhk hızmetuıi gören Necati Uyar Başar, Saffet Şavlı ve il başkanı janın leslim olnıak tekhfinden bir arasmdaki Kordonboyunu dold'ir mışlardır. Süvarilerımiz varalan adında bırısınin, Demır Perde ge İstanbul milletvekili Dr. Mukerrem selme yoluna gırdığıru, m\ıhale'=gun e*Ael. harb ilân ederek Man mağa başlamıştır. Ataturkun İzmi malanna rağmen atlarına bmmişler risi devletleri ve bılhass» Rusy» Sarol konuşmuşlardır. tın kavbettıği ıktidara kavuşahüçuride taarruza geçti. Nihayet 2 re gırerken dinlendıği Yelkahvede ve vazıfelerine devam etrnişlerdır. hesabına casusluk yaptığı uılaşıtmek ıçın tez\ar, iftıra yoluna saoİl başkanı Dr. Sarol, Beşıktaşheylul 1945 te Tok>o kdrfezine giren ve Şehidlıkte yapılan törenleri mü Öğleden «onra büyük zafer alayı mış, yirmi gün evvel tevkıf «dıltığı 16 eylulde yenı bır husrana lan hflrmetle selâmlıyarak başlaDrirt taraftan çevrilen ev. Ev sahibi muharririmizle gorüşürken Amerikan donanmasuıın Anıiral teakıb İzmirin istirdadı temsilt bir nın geçişi halk tarafından fiddetle mışti. Resmi makamlar bu husrusta dığı konuşmasında, evvelâ, artık (Yazısı 2 nci sahıfemızde) Arkası Sa. S, Su. lde pemisi Missouri'nin guvertesinde, surette canlandırılmıştır. Süvarile alkışlanmıştır. Arkası Sa. 5. Su. 5 te şu veya bu siyasi teşekkülün topJapon murahhaslan kayıdsız şartlantılarında hususl maksadlarla em sız teslira protokolunu 'm/aladılar. Arkası Sa. 5 Sü. 3 te 1 Washingtonda muzaffer bir bauş andlaşmasını dikte edeceğini uman Japon mîlitarinninin bu tatlı huljası, o gün Tok>o korfezinin sularına gomuldu. O akşam guneş batarken Doğan Gunes. Imparatorluğunun butun cihangirlik emellenle ma'kus talihi ile beraber hatmıştı. Japoma 20 nci asrm ilk jarısı icindeki muazzam futuhatını teıkedeBugünden itibaren neticelerin Başbakan salı veya çarşamba rek gene keııdi adasına dunmıı^tıı. günü şehrimize gelecek l'^felik Japon adalaunın şimale belli olacağı zannediliyor, sürpriz doğru bir devamı olan Kuril adaihtimalinden bahsedenler var Ankara 9 (Telefonla) Başbalarını da Rus\a>a \ermek mecbuAtina 9 (a a. Reuter) Yuna kanlıkta dun akşam uzeri yapılan rıyetinde kalmjştı. nistan umumi seçım'en gukunet toplantının b'lhassa siyasi çevrelerJaoonja 2 evlul 1")45 tenberi Aiçmds cereyan etmıştır. Butun Yu de buyuk bır alâka uyandırdığıru ve merikan askeri issali altında jaşananlılar dusüncelı ve sâkın go hemen muhtelıf yorumlara vesıle <h. Fakat bu işgal Japon mılleti runmüşlerdır. Bır çıyasi müşuhid olduğunu bildırmıştım. D P çevreirin bir nimet olmtıstur; Çıınkü bir surpriz İhtimalinden bahs€t lerınde de ehemmıyet verilen bu Ameıikaıı kuvvHleıi olmasa^dı. toplantı bu?un de devam etmıştır. mektetlır. So\>et Kııs\a tarafından kızıllastıBajbakan Adnan Menderesuı başNetıceaın pazartesınden evvel nlarak Mo%kovanın pe\ki olmak kanlığında yapılan ve tamamen ısöğrenılnjesi ımkânsızdır. Mar»?al felaketine de uğrayacaktı. tişarî mahiyette olduğu soylenen Papagos'un elde edeceği netıce 8 e>lul 19"ıl de. Japon>anın kabu toplantıda Başbakan Yardımcısı merakla beklenmektedır. Samed Ağaoğlu, Devlet Bakanı yıdsız şartsız teslım prolokolunu Atma, 9 (a a ) (Reuter): Ati Fevzı Lutfı Karaosmannglu ve Dış imzalavısından 6 yıl 6 gun sonra, na bölgesındekı 500 seçim sandı Işlerı Bakanı Prof Fuad Kopmlu Japon barışı San Francisco Konfeğuıın 25 ınde alınan ılk resmî ne hazır bulunmuşlardır. Toplantılarransında imzalanmış bulunu^or. ticeler, Mareşal Papagos'un parti da D P merkez genel kurulu üyeKonferansa iştirak eden 51 devletsinin 8299 oydan 2054 adedmi ka lermın Partı Başkanı ile birhkte ten 48 i bu barıs andlasmasını imranarak başta gelmekte olduğunu unumıi7dfkı aıa saı,ımleri me\7Uzalnıııı^; \alnız Sov\et Kııs>a ile gosteımıştır. ıında fıkır teatısuıde bulundukları iki A\rupalı pe\ki Polmn a ve ÇeTerakkipener partisı ise 1966 oyla kuvvctle muhtemtldır. kosl<ı\ak\a. son tlakikada konfeJJg maçlanna hazırlık olmak \İ7ere dün şehrimizde mubtelif maçlar yapılmıstır. Galatasaray, Kara ıkıncı daıvımcauır. ransı terkedeıek aııdla<.mavı inıvaBaşbakan Adnan Menderesın yaüüraıu^ın bavıamı muna«elvtile Kaıagümnık takımıle bir maç yapmış, ve 7 1 ka7anmıştır. Yukarıdaki Venıze'osun lideıı bulunc'uiu LıAUİDIN DAVEK JAPON SULH ANLAŞMASI: resımde Kaıagumıuk sporcuları gorunmektedır. bpıal paıtı ^ımdılıK lliö oj alnuj pacağı se\ ahat pıogıamında değı Arkası Sa. 3, 5u. 5 U «Ne sihirdir, ne karamet...» Arkosı Sa. 3, 5u. 6 da ^ (Ma£İaıın tafsilâtı ve dığer spor habeılerımiz 4 üncü sahifemizdedır) tır. Japoıı barışı C.RP. nin Bilecik köylerinde silâhlı kimselerle Demokratları tehdide başladığı bildiriliyor Bazı yüksek fiatlarla silâh ttpladıklart tesbft edil& iddiaiarın iftiradan ibaret olduğnra süykdikr J GümOşanede hava gergin Eskişehirde seçim propagandasına bu akşam son veriliyor Dün yapılan toplantıla rda muhalefet hatibleri konuştu. D.P. liler pazarı koylerde geçirdiler İstanbulda Izmir kurtuluş bayramıtıı heyecanla kutladı Ruslara casusluk yapan iki şahıs yakalandı dünkü parti D. Parti dün toplantıları İmar plânma göre dünya ile alâkası kesilen ev ntiting yaptı Şehrin istirdadı ve bayrak çekilişi temsilî bir surette canlandırıldı Diinkü Ilazırlık Maçları Ynnanistanda seçimler dün yapıldı Başbakanlıkta dün de bir toplantı yapıldı *,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle