12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 fiVlOl Karagümrük kulübünün spor bayramı Karagümruk Genclik Kulübu dün Vefa stadında kunıluşunun 26 ncı yıldönümünü kutladı. Karagumrük Kulübü yaşadığı muhitte hemen he men sporun her şubesine ve bu arada bilhassa futbola ehemmiyet vermiş eski bir spor teşekkülümüzdür. Karşılaştığı saha gıiçlüklerine rağ men yılmadan faaliyetine devam etmiştir. Karagümrük Kulübünün Spor Bayramına Galatasaray Kulübünün iştirak etmiş olması muhitte büyük bir alâka uyandırdı. Şehir bandosunun iştiraikle yapılan geçid resminden sonra kulübün kısaca tarihçesi anlatıdlı ve bayrama iştirak ettiği için Galatasaray Kulübüne de teşekkür edildi. Bu merasımden sonra Galatasaray, Karagümrük B takımlan karsılaştılar. Maçı 21 Karagümrük takımı kazandı. Karagümrük tekaüdleri arasında yapılan maçı da 10 kırmın takım kazandı. Birinci takımlar arasmdaki maç heyecanlı bir şekilde bajladı. Kaleci Turgaym kaleyi boş bırakmasrndan istifade eden Karagümrük soliçi ikinci dakikada flk golü yaptı. 18 inci dakikada Galatasaraylı Receb sakatlandı yerine Coşkun gırdi. Oyun Galatasaraym baskısı Bİtmda iken 30 uncu dakikada Muzaffer, 32 nci dakikada Gündüz, 35 inci dakikada Coşkun ve 37 nci dakikada Muzaffer Galatasaraya dört gol kazandırdılar. Devre 41 Galatasarayın lehinde bitti. İkinci devrede beşinei golü Coşkun, altıncı golü Bülend yapü. 61 mağlub vaziyete düşen Karagümrük hücum batü Galatasaray kalesi önünde iki rnühim trsat kaçırdı. 30 uncu dakikada Muhtar Ga latasarayın yedinci golünü yapta. Son dakikalarda Karagümrük takımı hâkim oynadı ve Galatasaray maçı 71 kazandı. Galatasaray: Turgay Naci, Fazıl Özcan, Doğan, Rober Muhtar, Coşkun, Gündüz, Muzaffer, Bulend. Kara'ümmk: Zühtü Yavvu, Fik ret Necdet, Ahmed, Nevzad Şük rü, Naci. Cahid, Cemil, Osman. Hakem: Sulhi Garan. *** Kendi köşesinde ve mütevazi biı sekılde spor varhğtnı şerefle yaşatan Karagümrük kulübünü 26 ncı yıldonümieri münasebetile tebrik ve takdir etmek lâzımdır. Ömer Besim Dün yapılan futbol hazırhk maçları Beşıktaş Beyoelu Sporu 73, Kasımpaşa Emnıyeti 21, î. Spor Beykozu 32 yendiler Beşıktaş 19511952 futbol sezonunu dun Şeref stadında Beyoğluspor Ue yaptığı bir maçla açmıştır. Beyoğluspoı un son haftalarda Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında gösterdıcı güzel oyunlar ve aldığı parlak neticeler yüzünden sabah saat 10.30 da yapılan bu kar şılaşma oldukça kalabalık bir seyırci kütlesi tarafından takib cdilmiştir. Dünkü ilk maçlarında cok güzel bir oyun çıkaran siyah beyazlılar ilk devreyi Receb, Ozcan ,Cihad ve Recebın attıkları gollerle 40 galıb bitirmışlerdir. ikinci devrede Beyoğluspor daha derli toplu bir oyun lostermeşe muvaffak olmuş ve iki takım da üçer gol çıkarmışlardiT. Bu devrenin golleri de şu sekilde olmuştur: Cıhad, Dıamandı, Ali Ihsan. Kadri, Dıamandı, Ibrahim. Bu sezon icin iyi bır iritıba veren Beşıktaş şu kadro ıle oynpmıştır: Mehmed (FeyzO Kâmil. Vedıı Eşref, Ali Ihsan (Leon), Faruk Ozcan (Coşkun), Peceb, Ibrahim, Şevket (Ali Ihsan), Cıhad. Beyoğtuspor da mrça şu kadro le çıkmıştır: Şalabi (Mamoğlu) Kirkor (Panani), Maruli Koçi, Dimitrioğlu, Mustafa (Remzi) Yafa, Diamandi, Niko. Kadri, Niko (Karnik). Maçı hakem Muzaffer Tüzün idare etmiştir. ka 21 Kasımpasanm galıbıyetile netıcelenmış'ir. Bu naçta, her iki takım da düzgün bir futbol gösterememıstır Mevsim başı olması dolayısile takımlarvn henuz form tutmamış olmaları buna sebeb olmuştur. POSTASl! EMLEKET RADYO f Bugünkü Program j İSTAN'BUL •12 57 Açılış ve prograrr'ar 1"! 00 Haberler 13 15 Bu.vuk orkes'ifla Jan hafıf muzık (Pl.) 13.45 Şarkuar. okuyan Selma Koprulu; çalanlar: Emir Kcmal, Ercunıe ^d Batanay. Yorgo Bıcancs 14 20 Vince' t Lccez ve Tex Ber.eke orKe=tralarmaan dans mjzıgı (Pl ) 1445 Prosramlar ve tuıkuler (Pl ) 15 00 Kapanış. 17 57 Açıhs ve Drograr^Iar 1S 00 Benny Goodman ve Harry James orkestralarından caz nvız'ğ' (Pl i 1S 20 Konusma 18 20 Saz es^'ipr' Oyun havaian, <;alp^lar Hayd?r T>»tlıyay ve arkadaşİErı ıP! ) 18 53 Koauşma 19 00 Haberler 19.15 Ara muziğı (Pl ) 19 20 Konu<sma 19 30 Akam konseri (Pl) 20 00 KonUFiııa 20 10 Kısa sehlr haberleri 20 15 Rad>o Gaze'esı 20 30 Şarkılar, okuyan Sabile Tur; çalanlar: Sadı Işılay, Yorgo Bacanos. Sa'lh Orak 20 50 Konusma 21 00 Kavalla ojun kavaları çalan Ali BozRr (P! ) 21 10 Haftahaşı sohbetı 21.15 iki uvertur ^Pl ) 21 30 KoruşTia 21 40 Ara muziğl (Pl ı 1 4î Spor hasbıhallcrl; Knnuşan Eşe£ Sefık 22 00 Şarkılar, okuyan Ntcııi Rıza Ahıskan; çalanlar Fahlre Fe>^n Cevdat Çagla, Izzeddın Okte. Yorgo Bacanns 22 30 Aubert ve C'ıabr e den lkl Habarera (Pl.) 22 45 Haborier 23 00 Piogıamlar ve dans rmtzı£l (Pl.) 23 30 Kapanıj. Batı Alraanya Bir kulübüİktisad Nazın müz Sakıza gidiyor geliyor İzmir, (Hususî) Batı Almanya İktisad Bakanınm 8 kişılik bir heyetle 13 eylulde Izrrire geleceği ve bu heyete Dış Tıcaret ve Tütüncülük Şubesi şefinin de dahıl olduğu haberı, Almanlarır bu ay içinde başlıyarak sene sonuna kadar yedi mılyon dolarlık tutün alacaklan hakkındaki şayiayı kuvvetler.dırmiştir. Bu takdirde, esasen mıktarca bir haylı azalmış bulunan tütün stoklarmın elden tamamen çıkarılmasına doğ'u mühım bir adım atılmış olacaktır. Rizeden bir deli hakkında şikâyel Doğu Üniversilesinin yeri hakkında Akhisar, (Hususî) Şe^nmizde bulunan Güneşspor futbol takımı iki maç yapmak üzere Sakıza davet edilmiştir. Bu hususta gerekli formalıte tamamlanmış ve icab eden musaade verılmiştu Takımıa bırlıkte 50 kışilik bır meraklı kafilesinm de seyahate iştirak edeceğı bıldirilmektedir. Bayramdan sonra yapılacak olan bu seyahat hayli a • Istanbulspor Beykoz maçı' Bu sahada ikinci müsabakayı 5aat 17,20 de Istanbulspor Beykoz takımlan vaptılar. Semihın idare ettiği bu maça takımlar şöyle çıktılarIstanbulspor takımı: Süleyman, Salıh, Kenan (Saım), Mustafa, Menh ,Nıron, Muzaffer (Aydın), Aydemir, Temel (Salım), Huseyın, Haluk (Suad). Çok hızlı başlayan maçın ilk dakıkaiarmda Istanbulsporlular, sol içleri Huseyin vasıtasıle ılk gollerını yaptılar Bevkoz takımı, mağlub vaziyete düşmesıne raâmen tempoEunu bozmadan ojununa devam etti. Devrenin ortalarına doğru, Istanbulspor sol açığı Halukten rir pas alan Aydemır, ikinci Istanbulspor golünü de attı Devre, 20 Istanbulsporun üstünlüğile bıtti ikinci devre, nefesleri biraz daha tyı olan Beykozlular, hasımlar.nı bastırmaya başladılar. Bu baskı netıcesinde, Nusretın ayağıle ilk gollerini de attılar. Bir müddet sonra Aydemırin hazırladığı bır vazıyetten istifade etmesini büen sol iç Hüseyın üçüncü Istanbulspor golünü kaydetti. Biraz sonra buna Gazanferin attığı bir golle Beykozlular mukabele ettıler. Beykoz hasmına nazaran daha nefesli idi. Buna mukabi], Istanbulspor nisbeten düzgün bir oyun oynıyarak bu maçı 32 kazandılar. N. B. Akhisar tütün mahsulü Kasımpaşa Emnyiet maçı Bayramda yapılacak turnuvaya muhtelit halinde çıkacak Beykoz, Emniyet, Istanbulspor ve Kasımpaşa takımlan, bu turnuvaya ve dolayısile lig maçlanna bir hazırlık olmak üzere dün Beşıktaj Şeref stadında iki maç yapmışlardır. Ilk maçı saat 15 te Kasımpaşa Emniyet takımlan oynamıştır. Hakem Kâzımın idaresınde oynanan bu maça takımlar şu kadro ile çıkmışlardır: Kasımpaşa takımı: Mehmed, Ali, Fethi, Zıya, Tanaş, Zafer, Hılmi, Cemal, Hüseyın, Ismail, Kenan. Eraniyet takımı: Orhan, Nejad, Muammer, Mustafa, Celâl, Fehmi, Mehmed, Celâl, Necıb, Ibrahim. Mütevazin cereyan eden oyunun birinci devTesınde, Kasımpaşalılar bir gol atarak devreyi galib bitirmişlerdir. ikinci devrede Emniyetin penaltıdan kazandığı bir sayıya. Kasımpaşa takımı, santrfor Şabarun vasıtasile mukabele etmiştir. Müsaba Akhisar, (Hususî'» Bu sene şehrımizdekı tutun rekoltesi geçen senelere nazaran düşüktür. Bazı yerlerde mahsulün hastalıklı olduLâğvedilecek pansiyonlu ğu söyıenmekte ise de umumıyetle mah<:ulün durumu iyidir. Bı.hassa okullar ılicla tripisın önüne geçilmış ve İzmir, (Hususî) Devlet De müsbet neticeler alınmıştır. ElHe 1 m'r>o 'arı mensublarınm çocuklan bu.unan tütünlerin ekserisi iyı vana mahsus Buca yatılı pansıyonu sıflı tütünlerdir. 15 eylulden itıbar^n lâğvedı'ecekEgede tütün kırımı tir Malatya, Kayserı, Afyon işletİznıir, (Hususi) Ege bolgesinin melen dahılindekı aynı nevi pansiyonlarm da lrğvına Uiaştırma bazı yerlerinde tütün kırımı bitBakanhğınca karar verildığı bildı miştir, butün bolgede de sona ermek üzeredir. Kurutulan tutünler rilmektcdir. ambalâjlanmaktadır. Bunlar yağış Lâğvedılen pansivonlardaki orta mevsımı gelınce kalıplanacakür. okul talebelerı Denızh, Niğde ve BiKüspe ihracatı leciktekı yatılı okullara jerleştıriİzmir, (Hususî) Kuspe piya'ecektir. sasında yeni mevsim hazırlıklan Egenin vagon ihtiyacı başlamıştır. Bütün Türkıyecen Alve İzmir, (Hususî) Bu yıl Ege manyaya, İsveçe, İngiltereye bolgesınde pek az kavun yetiştığı Danımarkaya on yedı b:n tondan ve binaenaleyh dığer mahsuller fazla alıvre küspe satışı yapılmış içın daha çok vagjn bulunacağı u olduğuna dair malumat gelmiştir. mid edıldiğı halde vaziyet bu tah Bunlar umumiyet itıbarıle ekım aminlere uymamıştır. İstedikleri va yuıda teslim edilecektir. Küspelerımiz harıcde hayvan yegon Sokeye yedi gun, Alaşehire on bır gün, Sal.hlıye on gun veri mi olarak kullanıldığı halde dahilde bunun taammüm etmedğine, '.ememiştir. halbuki küspenin hayvanlarımız için Dığer taraftan bazı istasyonlarda boş vagonlann günlerce kaldığı ucuz ve kuvvetli bir gıda oiduğuna işaret edılmektedir. iddia edılmektedir. Alemdar • îstiklâl maçı Bu sene ikinci kümeye terfi eden Alemdar takımı dün Barutgücü sahasında, üçüncü kümenin Istiklâl takımile karşılaşmış ve maçı 83 kazanmıştır. Bu maçtan evvel yapılan ikinci takımlar karşılaşmasını da 32 A'emdar genc takımı kazanmıştır. Vefa, Eyübü 42 yendi Dün Eyüb sahasında Vefa ile Eyüb arasında hususî bir karşılaşma yapılmıştır. Süratli ve heyecanlı geçen maçı Vefalılar 42 kazanmağa muvaffak olmuşlardır. Gaziantebde borsa İstihsal bölgelerinin vagon ihtiyacı zamanında temin edilememesi açılması isteniyor bilhassa müstahsil köylüyü zarara Gazianteb, (Hususî) Bılhassa sokmakta, bundan piyasa da mückiden «Şam fıstığı», şımdi «Anteessir olduğu için Ulaştırma Batob fıstığı» denilen maruf mahsulü kanlığı şiddetle tenkid edilmekteile tanınmış olan ilimızde hububat, dir. üzüm, zeytinyağı gibi maddeier de Uludağda yeni otel binası istihsal edilmekte, yalnız fıstık değıl, diğer mahsullerimiz de ıhrac tamamlandı edilmektedir. Fakat alış verışler Bursa, (Hususi) Uludağda ya gelişigüzel yapılmakta, bundan tüc pılmakta olan yeni bmanın inşası car da müteessır olmakla beraber amehyesi tamamlanmıştır. 35 oda en büyük zaran müstahsil gdrmekve 70 yatağı ihtiv,» eden bu bına, tedir. Bu halm sebebi bir «borsa» eski otele ek olarak kullanılacaktır nın mevcud olmayışıdır. Gizıanteb Son yıllarda buyuk rağbet gören de «borsa» ihtiyacı şiddetle duyuld?fa geleceklerm yatak ıht:yacla makta ve bir an evvel açılması bekrımn kısmen olsa dahi bu suretle '.enilmektedır. teminine çahşılmaktadır. ANKARA 7.28 Acıhş ve pıoeram 7.31 Neşel! parçalar (Pl ) 7 45 Haberler 8 00 Allen Roth ve Norrr.an Cloutıer orkestraları çahjor (Pl ) 8 25 Gunun Otobüsler İbrahimağadan neden prcgrarrı 8 30 Hafîf müzik (Pl.) gcçnıivor? 9 00 Kapauış. Üsküdar, Kadıkoy ve Havalısi Halk • Tıam%a>ları Ş rketı Mudürlllğünden12 15 MemleketteT selâm 12 20 M?m Gazetcni7in 22 t/951 tarihll nüshısmlekete «elâm 12 30 Asker ısteklerl da: .Ibrahımasadan geçmıjen otobus.le karısık sarkılar 13 00 Haberler lcre dairı baslıgı ile < ıkan jazı ince13 15 Havai muzikleri (Pl ) 1? 30 lcııdi. Ogle Gazetesl 13 45 Sevilmfş fllm Kadıköy Yeldeflrmenl Ayrılıj yıldızları (Pl.) 14 00 Kapanış. me\kiinde bulunan tren geçıd kuprüsünun parke kaldırımiarı zamanla bo• 17 58 Açıhs ve prrgram 18 00 Ko zulmuş olduğundan Bcledi>ecc bu sene iapıiması mukarrer yollar mcyanın» nusma 18 10 Dans muziğl (Pl.) 18.30 Konusrna 18 40 Bmg Grosbyden alınarak muteahhide ihale edllmls ve rr.elodller (Pl ) 19 00 Haberler muteahbid tarafından >olun kaldırımları »okülmesJne başlanıldığı 19 15 Tarlhten bir yaprak 19 20 Kü iun durumu devamlı otobus vo yome faslı (Kadnlar grupul 19 30 Ko musaid Iralunmadıgl gorulerek eeferinc bu hat nuçma 19 40 Kume faslmın devamı uzerindc islctmekte olduğumuz otubus 19 50 Konuşma 20 00 Halk türku. ler yolnn tamıratı iknıal edılincıje kalert 20 15 Radyo Gazetesi 20 30 dar muvakkaten 13/7/95! gununden ıtiKonuşma 20 40 Brahms: Re mınor baren Ayrılış Çajırbaşı caddesinl piyano konçertosu (Pl ) 21 15 Konus takihen Haydarpasa garına gidlp gelema 21.25 Şarkılar 22 00 Krmış cekleıi usulen gazete ile ilân •rnllmekma 22 15 Dans müzlgi (Pl.) 22.45 le beraber Bayındırlık Başkomt^criiği ile Kadıkoy Ka>makam \e Belediye ŞııHaberler 23.00 Kapanış. besl Müdttrluğune yazıimı» ve yolun ba bolgeslnde tamirat ahiren sona rrmis olduğundan yazının gazetede iıılişarından 3 gıin evvel yani 19/P/951 giinünden Itlbaren e<îki guzergâh flzerindcn ^* ferlere ba^ianılmıstır. 1 2 3 4 5 6 8 Hele şükür Hasad sokağı w yapılıyor N5 Fen İşleri Müdürlüğ'indpn' Gazrtenlzln 17/8/951 tarihll nflritaiında: «Hasad »okağı toz der>ası hallndet baslığı ile çıkan yazı incelendi. «. llasad <;nkağının mecraları ikrnal edllmi; olup kaldırımı yapılacak ise de, >aemur ve «Her dolayi'lle bu I9 biraz Recıknıistir Halen bu kaldırımlira başlanmış bıılıınnıaktadır. O Rizcn ". Re'îa^ıye nıahaUesır Jen NuErzurum Lisesı mezunlarmdan Elâreddın Kosoğlu cDehlerin hâkimiyetİB zığlı Burhan Gürdoğan yazıyor: cı\e şuriarı \azı>or ^ErzTirunı Talebe \urdundan Abrncd • Komsa mahallemizde deliîik emaresi Ilhan adında kendisini cok sevdiğim çostercn biri Bakırkoy Iıastartcsine gon | b!r arkadaşımın gazetenlzde çıkan mekderıliyor, teciavi edilcrek geliyor. Bu tubunu okudum. Bunda Doüu Ünlversiraya geldî^inde dell raporuna giıve tesinin Elâıığda kurulmasını lstiyenler nerek hcrhese sataşı\or, tehdid edi bolgecilıkle ilham edilmektedir. Elftzığjor. 3 m.ılıalle halkı sıkıntı i< ınde, ni hlar, dileklerini mücerred bir taleb hayet bır kac klşiyi öldurmck kastile şeklinde yapmamışlar. günlerce çalısıp nıahalle h^lkımn topHı olarak oturduğu harlta ve cedveller hnzırlanıışlar, mevkîih\e>e dıramıt atıjor, butıın camlaı cud istatistik ve bllgilere dayanarak kırılıjor, Kah^e harabeye donıı>or, 25 bir muhtıra yazıp Illm Heyetıne arıetkısidcn 3 uniııı $ans eserl olar,>k ha mişleıdır. Takdir, İHm Heyetinin ol(ifçc yaralanmasile \ak'a atlatılıyor Bu makla beraber ,bn muhtıra hazırlanıradam tulularak derhal tımarhane>e krn, kat'hje mahdud bir bölgeçoııdrcilı>or Eir kaç ay sonra hic blı cilik zihniyeti gtidıtlmemlj, bllâkla şey olmamış glM koüarını sallıya sallı Universitenın Elâzığda kurulmasırun \a geliyor. Kendisinl daha kuvvetli diğer Doğu illerimize sağlıjacağı faylüssediyor, herkese sataşıjor, bıçak dalar bakımından kcyfi>et mütalea. çekme ve yol kesıneden lekrar şikâyet edilmlştlr , edllijor, bu sefer de atlatıyor. En nlBu mektubun iklnd bir klsmı daha hayet tabanca temin edlvor kahieye girip 8 el ateş ediyor, kah\e karışıyor, var ki onu, mevzu Ue alâkası olmadığı U7erlne sandaiya atllmasl sayesinde 3 içın nesretmeğe luzum gormedlk. çunkü kı^inin >nral^'imasile kalı\edckller kur ıki arkadas arasmda b;r munakaşa tıılujor. Ilapıle yatljor, hcrhalde af mevzuu açacak, karşılıklı cevablar vekanuııdan istifade ederek gene kurtu ulecek ve okuyucularımıza ald olan labilır. 3 nıahalle halkı korku ıçindc, bu sutun beyhude isgal edilecektir. Doğu Ünıversiteslnin t nerede yapıluı;raşıp Bakırkuje gundermekten de korkulujor, nasıl olsa çıkıjor, o zaman ması lâzım geldlğl me\ 2uuna gellnce. da kimın tarafından >apıldığını oğre ne vaklt yapılacağı dahl malum olmi" nlnce kin besll\or. Biz ne yapahm? yan bu Ünlversitenln yervnl, profesörYerine eore hcrkesten akıllı olan bir lerden murekkeb heyet tayın edecekdell karsiMnda 3 mahalle halkı eli tır. Bu itlbarla jurasl daha münasibha?lı kalıjor. Neden başı boş bırakılı dir, burası daha lyldir yoluTİa gazeta jnr? I?te delilik raporunun kıymetL Bn, çutunlarındakl tarştımalar'a bu davayı nalletrnek mümkün değıldir. oııleııilmı>ecek mi?» Işind inden çıkanlan bir memura verüen acaib cevab Kasımpışada Hacısaban Akarca <okak 42 44 No. Mustafa Hakkı Akl.ınay jazıyor: .7 nlsan 1951 tarilılnde P. T T Genel Mildürlüğü Montor wrvWlnden », ş haddiml doldnrmam hasebile tslme «on verildL Bej aydanberl alacağım bir mlktar lkramlyoi alamadun. Sadece P. T. T. Genel MUdurlügü Zat ş'crlnln 10 afustos 1951 tarihll aciz ;o<teren tezkeresinl aldım Ezcilmle toyle dcmek tedir: «Yedek mbaylıkta geçen hizmetinizin de lıeuba katılman içın Kar» Kuv\etleri Komutanlığı Personcl Başkanlıgına yazılan 21/3/9S1 g.ln 3819 •ayılı yazımız en ton 30/6/951 <mh ve S317 uyı ile tekld de edıldıjti iıalde bugune kadar hir netice ahnamatnijtır. Uinlzln bir an evıel olahiim:^i için kendlnlz takib edlniz>. Takib gaye«lla Mllli 8a\unma Bakanlıgına gdnderılen ilidama da cevab verilmedi. Bir Genel Mudurluğun aciz gosterdiği bu l^i, be$ aydanberi evlndeki eşyasını utaınk goçiminl temin eden bir lnsan na<ıl olur da gahsan takib edebilir. Acaha bu da namusu ile bu kadar sene hizmet eden bir memurun mukâfatı mıdır? Durumumıın blr an evvrl dUzelmpsl İçin ga7ctenizin yardımlarına «lüınırım.» Bayramda yapıacak basketbol turnuvası Sen Jozef spor kulübü bayramın ikinci ve üçüncü günü içın bir basketbol tumuvası tertib etmiştır, Turnuvaya Mülkiyelılerbirlıği, Modaspor, Sen Jozef spor ve Modakültur takımlan iştirak edeceklerdir. Sen Jozef genc takımı dün Fenerbahçe genc takımını basketbolda 2421 yenmiştir. Vefa talumı ile Sen Jozef takımı arasmdaki basketbol karşılaşmasını Vefa 5436 kazanmıştır. Atıcılıkta yeni bir Türkiye rekoru Ankara 9 (Anka) Bugün saat 10 da atış polıgonunda yapılan çökcrek atış musabakalarmda fbrahım Semiral, 364 puvanla yeni bir Türkiye rekoru yapmıştır. Ikincihği 342 puvanla Abdullah Tazecan, üçüncülüğü 335 puvanla Kemal Köylü almıştır. Ordu atletleri 19 eylulde gidiyor Ankara 9 (Anka) Romada yapılacak olan Ordulararası atletizm şampıyonasuıa katılacak olan Ordu takımımızın hareketı İtalyanlardan alınan mektub uzerıne 19 eylule bırakılmışür. Atletler o gun iki uçakia Romaya hareket edecekl^rdir. Defne yaprağı piyasasi îpekçilik kongresi Bursa, (Hususi) 10 eylulde Londrada toplanscpk olan beynelmilel ipekçilık konjresıne şehrimizi temsilen Bocekcilik Enstitüsu Müdurü Tahır Yedmenın ıştıraki kararlaşmıştır. Tahır Yedmen uçakla Londraya hareket etmiştir. İzmir, (Hususi) Mevsim başırdanberi İzmire t45» ton kadar defne yaprağı getirilmiştir. Fakat hem temizlik, hem analız farkı bakımından bunlar pek rağbet görmemiştir. Bazı ihracatçılar temiz mal bulmak için defne yaprağı iatihsal bölgesine gitmişlerdir. Palamut rekoltesi az tzmir, (Hususî) Palamut istihsal mevsiml başlamak üzeredir. Hattâ bazı yerlerde küçük mıkyasta yapılan ilk istıhsalât mahalli pazarlara indirilnrtştir. Salihlinin Borlu nahiye merkezinde btrınci el tacirler bunlan 12,513,5 kuruştan satın almıştır. Eldeki palamut stoku az ve yeni rekolte geçen senekinden noksandır. Palamut ihracı hazırlıklan da başlamıştır. Ankaradaki gureşier Ankara 9 (a a ) Bugün saat 16 da 19 Mayıs stadyomunda kalabalık bir seyirci dnünde Amasya güreşçıierıîe Ankara Ziraî Uretim gürescıleri arasında serhc^t güreş musabakalan yapılmıştır. Alman neticeler aşağıdadır: 52 kılo Esad Ilbay, Hayrullah Şahine 7 dakıka 35 şanivede tuşla, 57 kilo: Mehmed Kucur, Cemil Sanbacağa ittifakla, 62 kilo: Ahmed Bulut, Aslan Erdoğana sayı hesabile, 67 kılo Şerif Batu. Mehmed Yüceye ek"eriyetle, 73 kılo Ibrahim Zengin, Tevfik Yuceye ekseriyetle, 79 kilo: Bekir Büke, Hasan Ozturke tuşla, 87 kilo: Yaşar Doğu Omer Be Ankara atletizm birincilikeri Ankara 9 (Anka) Dün başlayan Ankara atletizm bırıncıiıkleri bugün sona ermışUr. Halen kampta bulunan ordu atletierınin de katıldıklan bu müsabakalann 800 metresinde Abdullah Kokpınar 1,56,9, ve Ilhami Koç 1^8.5 gibi kayda değer birer derece yapmışlardır. Üçüncü kümeden Şank Arpak da 400 metreyi 52,4 sanıyede alarak yeni Türkıye rekoru yapmıştır. Akhisarda üzüm fiatlan yükseliyor Akhisar, (Hususî) Pıyasada kııru üzüm satışı çok hararetlenmiş bulunmaktadır. Bilhassa iyı kalitedeki üzümler 75 kuruşa kadar ahnmaktadır. En diışük fiat 5560 arasmdadır. Rekoltenın az oluşu bellibaşh sebeb olarak gosterılmektedir. Üzüm müstahsili durumdan memnun görülmektedır. Fenerbahçe, Altajn 32 yendi İzmir 9 (Telefonla) Fenerbah çe bugün Altayla karşılasmı?, bi nncı devrede Burhan ve Abdullah vasıtasıle iki gol atmuj, devre son larına doğru Altay da bir sayı kay detmiştır. İkinci devrenin 17 nci dakikasında Altayhlar bir sayı da ha yaparak beraberliği temin et mışlerdir. Fener 25 inci dakikaia Orhanın ayağıle üçüncü golü ka zanmış ve bu suretle maç 32 Fe net&hgenin galıbıyitıie netıcelen Pamuk mahsulünün durumu Bal ve balmumu piyasası İzmir, (Hususî) Havaların fevkalâde sıcak gitmesi yüzünden bazı mıntakalarda arıların teief olduğu, bu sebeble bal ve balmumu rekoltesmın düşük olacağı bildirılmektedir. Bir sahil kasabamızdan izmire getirilen yeni mahsu. balmumu dort yüz kuruştan satılmıştır. Kadın gazeteei Lil'in maceraları: Akhisar, (Hususî) Piyasada pamuk üzerınde muamele başlamış hice tuşla, tır. Çığitlı pamuk 100110 kuruş aAğır: Sadık Esen, Sdlim Unala rasmda alınıp satılmaktadır. Bilhassa bu sene pamuk üzerinde dutuşla galib gelmiştir. Yapılan tasnif neticesinde Amas ran müstahsil iyı fır.tlarla mahsuya, Ankara güreşçüeri 44 bera lünü değerlendirmek istemektedir Akhisarda rekoltenin 4 milyon kilo Yeni Mudanya Kaymakamı bee kalmışlardır. raddelermde olduğu tahmin olunBursa, (Hususî) Mudanya Kay maktadır. makamı Emin Yüzbaşıoğlu Araca, Maçka Kaymakanı Halid GokkayKardeşini yaraladı *** nak da Mudanyaya tayin edilmişler Ödemiş (Hususî) Adakiye bu dir. Eski Kaymakam vazifesine baş Bay Hayk Keleşyan. Bay ve Bayan cağma bağlı Bademiye Kale ma lamak üzere Mudanyadan ayrılmışllıgırdıc Varu'rvan (Atinai. Bay ve hallesııtâen şoför İbrahim oğlu tır. Halid Gokkaynak ise 940 yılmda Bajan Vahpn Hovhppp';>an ve cvlâdı kardeşleri ve dayı«ı olan Mehmed Bakay, Karahayit kahve Karacabey ılççsi Kaymakanıhğında hanesi önünde otomobile müşteri bulunmuş obmsı itibarile vıîâyetiBay HRANT KELEŞVAN'ın almak mese'esinden karde<;i Hasan mız halkı tarafından tanınmaktadır. DOGUM anl olarak vefat ettlğınt deıln tecsBakay ile kavga etiıi>, Neticede Şehrimlzln tanınmış kıvrretli mo surle bıldırırler Bursa Tekel işçilerinin Hasan Bakay kardeşini gözünden bilyacılanndan Abdullah Harrçcının Cenaze mer.ısiml yarm salı 11 eylfıl kızı genc yuksek mıırıendlslerırnlzderi 1951 saat 14.30 da Beyoğlu Ba'ıkuazarı tornavida ile yaralamıştır. ücretlerine zam Adnan Çavlının eşi A>sel Çav.ı, Şişllde Üç Hnran Ermenı kıli^esınde ı c a oluîzmirde bir otomobil kazası Bursa, (Hususi) Tekel İdaresin Pakıze Tarzı Doğumevmde bir erkek nacaktır de çalışan işçilerın, ücretlerine yüz evlâd dunyaya getırmıştir ^Ceııgız» Ceipze Lcvazımatı ve Serv<?i 'Izmir (Hususî) Ali Atillanm de elli zam yapılması talebınde bu adı konan yavnıya uzun omar.er dlGAHEIS CELIL, Tel' ^2746 idaresindeki Çine 18 plâkalı bir lunduklarını bildirnsiştim. İşçilerin ler, alle efradını tebrik ederiz. 'eep otomobili Güzelyahdan Kona bu müracaatleri vüâyetımiz hakem 1 MEVLÎDİ ŞERÎF Dr. Zekâi Mu?p»mer j ğa doğru giderken Karantinede kurulunca incelenmiş, istenan zamansızm önüne çıkan Şenay ismin mm yüzde yirmi beş nisbetine inGenc yaşta Hak[ de 11 yaşuıda bir kız çocuğunu dirilmesinin uygun olacağı kararı kın rahmetlne ınçiğnemiş, kızcağız feci bir şekilde na vanlmıştı. Bu karar Ankaraca da tıkal eden sevglı Bakterivoloji l.âbo'<)tu^n olmüştür. tasdik edilmiş, ilgililere bıldiriimiş oğlum, eşim, kardeşım; babam Kan balpam ve idrar tahlıltir. İşçilerle İdare arasında ihtilâf Ofisin hububat mubayaası mevzuu olan ücret meselesıne bu ALİ leri ve teze aşı'ar ve iHtarla CoşansıTyun Denizli (Hususi) Toprak Ofisi suretle halledilmiş nazarile bakılgebelik teşhiîi yan'lır Yeni hububat mübayaasına devam ot maktadır. adrese dıkkat: Divanyolu vefatının kırkıncı gunune rastlıyan mektedır Deııizli ambarının bir | No 103 kat 2 Tel 29125 | Denisilide yapılacak eylulün orruncu pa günlük alımı 5060 ton arasuıda ıarte«ı gunü Şışlı Karagümruk Galatasaray maçında Karagümrük kalecisinin bir knrtanşı <Mdusu tesbit edilmiştir. göçmen evleri Camll Şerliıııde, Denizli (Hususî) Burada 42 iklndi namazım göçmen ailesi için yapılacak evle müteakıb Hafız Esad Gerede. Hafız Mecid Seslgur, Hafız Zeki Altın ve rin inşaatmda kullanıltnak üzere Duagu Hafız Nusret Yeşilçay taraflaKızılay genel merkezi 34 bin 650 r ndan Mevlldi Şerif okunacağmdan Lil'le Blaisc o sırada Jane'in evini (araftan. TeşMlâUn I lira göndermiştir. Yakında inşaata hayır ve Faüha vesılesi olmak üzere Mukemmel! \ Jane bngün bir Jane ebz hapsine almışlardı Hollyvvood mcrkezinde. I merhumu tajuyan ve sevenlerin ve akBtavo doğ» 1 smeırm tnunarbaşlanacakiar. artık N"e haber. Max? rusn! Bizim \ riri fle g*. Denizlid* yapılacak g6çtnen ev rabamızın tşrlflerini riea eder:z. tamamfle elimızde. X Teşkilatı acaba kızcağı/ı Annesi: Musafta Coşonsu, Eşı. Nusrei İslcr nasıl? buyük çeflet ) rfi$ecek v» lerinln sayısı 107 yi bulacaktır. yana endişeye niçin elınde bır esir gıbi Coşansu, Kardeşi: Lutfiye Sur, İllınizd* iskân edilen göçmenletnahıd yok. İlâe tesirini Cok memmrnf ana bomba Ki2f Tıjem Coşansu tutnvor? olacaklar!* V çibi bir haber rin çoğtı müstahsil vaziyetine girgosterdL Kız mazisıni Basan ve yayan miştir. unuttu, artistliktcn 1 Her Pazarte=i gün'j nesrolunan ilânla bir hafta içinde CumhuTiyet Maiboacıitfc ve Çal Ortaokulu Gaıetecilik Tark Anonim Şırketi muamelesi yapılmak üzere çağırılan beyananme sahiblerine aid Cağaloilu Halkevi takak No. 30/41 numarslar tamamen bitmistir Sayın halkımızın satış yerleri yakında açılacak T>unu hilseydik mıze doğrııdan doğruya müracaatleri. Sahlblerl Çal (Hususi) Halkın tebsrrubura>a kadjr 2 Depo teslİTi sıra ııumaraljnmn halkımıza kolaylık olları ve hükueretin muzaharetile rSAZIMA NADİ ve ÇOCUKLARI çelir mı>dıW r>ik Û7Pre bHema h°r ha f ta Pazartesi gnnleri Sat's Bürolarımız insasına başlanan orta okul binası hiç, ile Depolanmızda tâlıkan ilân edıleceği, bu suretle fis sahiH!(»rıVoxı ı^.prıni Iı'len iâara eden yakmda bitirilecektir. Bakanlık bu nin sıralarmı takib eyleme!eri; Mes ul ? ıifîur orta okulun kadrosunu göndermişrica ve ilân olunur (14457) NAZLM ULUSAY tir. Sular İdaresiııin bir cevabı Sular Iaaresinden: Gazetcnizin 22/8/951 tarihll nüshasında: «Sular Idaresindeıı blr şikâyet» başlığı ile çıkan >azı İncelendi Topkapıda Dedepasa aokağında S No. lı evın su tesi^atına baglı sajacın mııayoncsl hakkında >apılan mürafflat 11 zerine sa>aç Istanbtıl Bolge Ticaret Müdurliıgü Olçuler ve Ajar Başkor.lrollu^unca mua>ene edilmiş \e alınan 24/8/ n 51 tarilıli rapnrdan doğru çalıştığı anAnadoluhisarında taniirc mulıtac lasılmıstır. Sayaç ayrıca mekanizrna mua\ennine tabl tuttılmuj, fazla yazbir mescid masına amıl olacak blr arıza gorulmen Kanlıcadan Reşad Ujaran lmzalı mlstlr. Ölçu ve muajcne ncticelcrl mekt'ibdan: 1/9/951 tarih ve 2"Î34/Ö sayıll jazımızSoldan sağa: »Anadolnhlsarında Sed Bztrin le kâhı 1a abonpmlze tebllg edilmiştir. 1 Batılıların kendisile San Franmnsiıl olup uzun ciscoda «ulh and'i^'nası ımzaladıkları ııç buçuk asıılık bir > ıızu gormctliğinAzad yokuşu yaptırılamıyor memleket 2 Çıf'e esas ve temel usul senelerdınhcn tamlrsaı,aklan eskıyerek den ta\an!arı ıe Fen Işleri Mudürluğ jnden' (iki kelime). 3 Esklden «gış» «ell yagan yagmurlar içcrisine nüfuz etGazctenlzin 27/V951 tarlhll ntisha^ınmesıle blrlikte kullanılan ve «gızll nıektedır. Bu lıalin de\amı ile ileride Azad yoknşuntın kaU maksad» nanasına gelen bir kelime, çatiMnın \csair aksaınının çokmc^i ihti da: «Uskııdardaile çıkan yazı incelendi. dırımn baflığı tersi »oruç lutn a ış • dir (eski terlmi. nıalı de »ardır Ilalbukı mczkıır mcs 1950 1951 yıllarında yapılacak yollar 4 Taze çayır bıı'anuyan rfıayvanın cidin cnarında bulunan evlerden na Genel Meclıs Bayındırlık Komlsjonunyedlği. tersl «dah li kısım» dır, b'r maz kılmaKa gelenlor >akınlı^ı dola ca tesbit edilerek IUtesl >apılmi9 \e takı. 5 Evliyadan sayılan bir adamın yısile namazlarını bıırada eda clmek tıu lîsteve gore keslfleri yapılarak mtıIstanbul semtlerlnden bırıne verllmlş tedlrl»' Bahustıs me\kiınin ehemmi teahhidlerine verılmış ınsaalarına da adı. 6 Ekm bıçmeğe mahsus bir çe yetıle kıymcti tarihl>esine na'aran bir haşlanmıştır. Isbu jolun isnü sozu geçen şld âlet mucssesesı (^lki kellrrel. 7 an e\vol tamırl icin gazctcnızın taıas listeye dahil olmadığından ha^en yaptırılmasına imkân gorMİemtmektedir. SürpHz jekllnde kanunlara kar?ı dlre sutunu rica eücrinı » ncn. 8 Tersl okkalı bir ainrlık dlçlı. sııdur, romatlzmalmın en kuru havada ÖLUM ÖLÜM b''e kaptıgi. Mevjlli kıramdan Bavczid der«!*mSadlye Kele^m Yukarıdan aşağıya: îarırdan Hadımli merbum Mustafa 1 Avrupalıların yaşll kadınları oşl. Meı.ruıe, MuHllmı ejl, Hamıds Erselçugun annesl, para karsılıgı eglendıren delıkaplılar berra ve Haldun Donanma sabık ecz^cıbaşılarından ve verdiklerı ad. 2 Irmaklara mal' Kelesle Sevlm Armerhum ÜTer Lutfınm kı\ın\alıdes., sus bir hareketln olma«ını »ağlıyarak. pacının babaları. Indiana Ünlversifesı prrfesorlerlnden 3 Motorsuz elektrik cereyanı veren muteanhıd Mes ucl Muzaffer. Yuksek Mlınr merhum Mulerden, kiıj atlcsınln barındığı yer. 4 ve Avrı Keles İle ammer ve Guzin Erselçuğun tıuyukanAz kaldı bağıımı deliyordu çakılacik Rahmeddm Ozdonclerı ve Fıruzan Erselçugun b ıjukkaolan çıvinln tppe^mde eksik clmıyan ğanın ağabevlen. yınvalıdesi, Frdeklı Harrdl Ras n flu5 Çevrillnce «acıklı zaman parçasi» Doktor Albay Ostunun tevzesı, Medim Butumın halası olur (iki kelime). 6 Vlda gıbi çivi man Pekinln yesclihatı nısvsnüan lerde bulunur, eski Rı:s Çarlarından. ğenleı, Isianbvıl 7 • Dlleğinın olmasını lstıyenin olu Umumî Meclısı uEMİNE ERSELCUK Sa'ahaddır. lere vadettlsi, bir edat. S DusTian \esi \efat ttmışnr. Ce"zesl 10 9 951 paelinde inlıyen. bir «onı takısının tersl. Karayavuzla Yuzzartesı gunu saat 12 de Bebek, Kuc ı!tEvvelki bvlmacaim haUedllmtş sekll: başı Sadı Karayavıız.ın daMİan. Hafız bebek caddesı 11 numaıalı evmc'.en Osmanın te\zezadesi Me» ud Arpacmın kaldırılarak oğle nan azını mıteı^ıb 1 2 3 4 5 6 7 8 kaympederi ııemazı Bebck CamKnde kıli"?rîik ve mrtnrle Beyknz?. na :'">dlllp aıle meEmekli Doklor Yarbay znriıüına defnedllecekı r. KÂMİL KELES Va«ıyetı rıucbmce çe'enk gondeıilHakkm rahnıetlne kavuşrrıjştur. Cena rr.eniesı rıca ohı>ur. zesl 10 9 1951 paz.ırtesı gjnü ıkmdiyı müteakıb namaıı Ba\ezıd Camınde kılınarak Edırrekapı Sehldlıpıne defnedılecektlr. Mevlâ rahrnet eylıye. • a • • m • • •! 5 ŞİAİPİŞİAİLffİB AİDİ1İAİLİAİKİA KİAİNİTİAİRİBİH ŞİAİTİAİFİAİT AİDİİİLİAİNİEİM KİIİLİAİNİB'KİA ÇîitliU'FlAİK JLÇİKİAİSİAİYİI TUNÇMAN X Teskilâlı KOK KOMURU TEVZIATI Türkiye Kömiir Safış ve Tevzi Müessesesî İstanbul Şubesinden: SAYIN HALKIMÎZA • • • • • • ^1 11 1 I k T
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle