19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 Eylul 1937 CUMHUBİYET Akdeniz konferansı bugün toplanıyor Almanya ve Italya iştirak teklifini reddettiler, Japon Alman paktına Italya da iltihak ediyor IBaştaraiı 1 inci sahifede] Bu mülâkattan sonra M. Delbos îngiliz meslektaşı şerefine bir öğlc ziyafeti vermiştir. Ziyafette Başvekil M. Chautemps ile M. Leon Blum hazır bulun muslardır. miştir. Merkezde bir kol, Arenas de Cabrales'e üç kilometro mesafede bulunuyordu. Nihayet bir kol, cenubdan ilerlemiş ve Potes'den gelen kol ile iltisakını temin etmiştir. Nasyonalistlerin ku manda heyeti, Ribedesella'ya ve As Japon Alman paktına İtalya da turies'lilerin kat'î muharebe vermek istedikleri söylenilen La Sela'yı çeviren giriyor Londra 9 (Hususî) İtalyan hüku çembere doğru son bir sıçrama hareketi meti Japon Alman bolşevizm aleyhtarı yapmak üzere kıtaatını müheyya bir halde bulundurmaktadır. paktına iltihaka karar vermiştir. Cebelüttarıktan hareket etmiştir. Paris 9 (A.A. Beşinci torpido fır kası, Akdenize gitmeğe hazırlanmak için emir almıştır. Bu fırka, orada münaka lâtı himaye etmekte olan diğer fırkaları takviye edecektir. İstanbulun yeni limanı (Baştaraîı 1 ind sahtfede) İlk olarak yakında Köprünün Kara • köy cihetinden Galata rıhtımı parmak lıkları Merkez Rıhtım hanı önüne ka dar tamamile kaldırılacaktır. Burası düz ve asfalt olacaktır. Merkez Rıhtım hanının önünden sahile kadar bir parmaklık çevrilecek ve bu parmaklık geçenlerde yapılmış olan deniz kenarındaki nöbetçi kulübesine bağlanacaktır. Merkez Rıhtım hanı (yeni Liman îşletme idaresi merkezi) karşısındaki ha rab binalar yıkılmıştır; bu saha park haline konulmak üzeredir. Merkez binası köşesinden gümrük binalanna kadar olan cadde kapanacak ve burası nhtıma kalbolunacaktır. Arka cadde 20 metroya iblâğ edilecektir. Yolcu salonu karşısında da bir otomobil parkı vücude geti rilecektir. Tophaneden Güzel San'atlar Akademisinin son hududuna kadar olan saha Heyeti Vekile kararile Liman Işletme idaresine verilmiştir. Tophane binalannı, meydanını ve îstanbul kumandanlığı binasını da ihtiva eden bu saha dahilinde nhtımlar yapılacak ve üzerlerine antre polar ve umumî mağazalar inşa oluna caktır. Aynen İstanbul tarafına Sirke ciden Sarayburnuna kadar nhtımlar ve antrepolar inşa edilecektir. Ancak bu sahada şehrin güzellığını kapamamak üzere şehircilik mütehassısı M. Proust'un da muvafakatile antrepolar birer katlı olarak inşa edilecektir. Bu inşaat ve* tesisat yapıldıktan sonra limana gelen bütün gemiler nhtımlara yanaşacak ve eşya büyük vinçler vasıtasile antrepolara naklolunabilecektir; an trepolardan çıkacağı zaman da gene arka taraftaki vinçlerle kamyonlara yük letilip şehre sevkedilecektir. Bu suretle liman masrafları haddi asgariye inmiş olacaktır. Bu inşaata gelecek baharda Daslanacaktır. îstanbul Belediyesi evvelâ Saraybur nundan Köprüye kadar olan mıntakanm tamamile açılmasını istemişse de bilâhare yapılacak tek katlı antrepolar üzerinden Sarayburnuna kadar bir yol vücude getirilmesi kabul edilmiştir. Bütün bu işler 9 ay sonra ikmal edilmiş bulunacaktır. umhurıyet IHI® sufeyıım İst. Borsası 9/9/937 P A RA L AR Acılış Sterlin 626. Dolar 123. Frank 90. 110. Liret 80. Belçika Fr. 20. Drahmi 570. Isviçre Fr. 20. Leva 65. Florin 74. Rron Çek 21. Şilin Avusttırya 28. Mark 20. Zloti 21. Pengo 12. Ley 48. Dinar Kron tsveç. 30. Altın 1048. Banknot 257. ÇEKLER Acılış 630. Londra 0.7860 NewYork 21.125 Paris 14.9444 Milâno 4.6615 Briiksel 86.7460 Atina 3.4225 Cenevre 63.4920 Sofya Amsterd. 1.4265 22.51 Prag Viyana 4.16 12.0634 Madrid Berlin 1.9595 Varşova 4.1270 Bndapeşte 3.9880 Biikreş 106.6666 Kapanış 632. 127. 100. 115. 84. 20. 580. 23. 70. 84. 23.50 31. 23. 25 14.50 52. 32. 10.49. 258. Kapanış Susuzluktan şikâyet Sultanahmed Kabasakalda Tomurcuk sokağında oturan halktan aldığımız mek tubda şöyle deniliyor: Bizim sokakta evvelce bir çeşme vardı, geçenlerde kaldınp Değinnen sokağına naklettller. Buraya başka bir çeşme yapılacağmı söylemişlerdi. Yapılmadı. Şimdi susuzluktan mustaribiz. Alâkadarların nazarı dikkatüıi celbetmenizl rica ederlz. Konferans mutlaka toplanacak GÜNÜN BULMACASI 1 'i ' Paris 9 (A.A.) îyi malumat al makta olan mehafil, Italya ve Alman yanın iştirakten imtinaları halinde dahi Niyon konferansının toplanacağını be yan etmişlerdir. 1 • • 1 1 •; • • • İngiliz kabinesinin kararları Londra 9 (A.A.) Kabinenin içtimamda nazırların, Fransa ve İngiltere hükumetlerinin Niyonda yapacaklan teklifleri tasvib etmiş olduklan zannedil mektedir. Bu içtimada bulunacak murahhasların isimlerinin neşredilmesi keyfiyeti, bu toplantının Almanya ve Italyanın iştirakile veya onların iştiraki olmaksızın herhalde yapılacağmı ispat etmektedir. Almanya ve İtalyanın iştirak etmemeleri halinde içtimaın Cenevrede akdedileceği tahmin olunmaktadır. Nazırlar, ayni zamanda Habeşistan meselesini de tetkik etmişlerdir. İngilte renin bu babda hiçbir teşebbüste bulun mıyacağı tahmin olunmaktadır. ingilte renin hattı hareketini diğer murahhas heyetlerin hattı hareketlerine tevfik edeceği tahmin olunmaktadır. 8 i 5 t i 1 Alman cevabt Berlin 9 (A.A.) Fransa ve în giltere maslahatgüzarlan bugün Harı ciye Bakanlığına giderek Akdeniz va • ziyetini tetkik etmek üzere toplanacak bir konferansa Fransız ve îngiliz hükumetlerinin vuku bulan davetine AJman • yanın cevabını almışlardır. D. N. B. ajansınm bildirdiğin* göre, dostça bir lisanla yazılmış olan bu ce vabda Alman hükumeti Ispanya dahilî harbi üzerine Akdenizde hasıl olan cmniyetsizliğe nihayet verebilecek hertürlü teşebbüsü memnuniyetle karşıladığını tebarüz ettirmektedir. Alman hükumeti, bu mesele etrafmda alâkadar devletlerce alınacak müşterek tedbirleri hararetle karşılamakla beraber bundan birkaç ay evvel Almanyanın mümasil teşebbüsü karşısında Fransız ve îngiliz hükumetlerinin almış oldukları vaziyeti hatırlatmakta ve bu vaziyetin hiç de Almanyayı müşterek tedbirler hakkmda itimad beslemeğe teşvik edecek mahiyette olmadığını kaydeylemektedir. Deutchland zırhlısma karşı yapılan tecavüzden sonra ileride vuku bulacak herhangi bir hâdise hususunda kat'î taah hüdlere girişmiş olmalarına rağmen Fransız ve îngiliz hükumetleri Leipzg kru vazörüne atılan torpil hâdisesinde Al manyaya karşı asla tesanüd göstermemişlerdir. Bundan başka Almanya, Akdenizde vuku bulan bazı hâdiseler üzerine Sov yet hükumetinin Italyaya esası olmıyan bir takun ithamlar tevcih etmeği muvafık görmüş olması kayfiyetini de hesaba katmak mecburiyetindedir. [ Alman hükumeti, Sovyet notası üze rine ortaya çıkan mesele mucibi mem nuniyet bir tarzda halledilmedikçe der piş olunan konferansa iştirak edemiyeceğine dair olan İtalyan noktai nazanna iltihak eder. Ortaya çıkan bütün bu müşkülâta rağmen Alman hükumeti, vaziyeti teskin edecek teşebbüsü geciktirmek istemiyor. Binaenaleyh, İtalyan hükumetile muta bık olarak hususî bir konferans akdedilecek yerde keyfiyeti Londra ademi müdahale komitesine tevdi etmeği teklif eder. Bu komitenin faaliyet sahası mev zuubahis meseleler sıkısıkıya alâkadar dır ve teşkilâtı da herkes hüsnüniyet gösterirse bütün meselelerin süratle hal ve tesviye edilmesine müsaiddir. Londra ademi müdahale komitesin de keyfiyetin müzakeresinden diğer bir fayda daha melhuzdur ki o da, Porte kiz ve Polonya gibi diğer alâkadar memleketlerin de müzakerelere iştirak etme lerine imkân vermek olacaktır. Gi Jon'da vaziyet Santander 9 (A.A.) Havas mu habirinden: Hükumetçilerin elinde bulunan mın takalardan kaçanlar, Gi Jon'da büyük bir intizamsızhk hüküm âürmekte olduğunu beyan etmektedirler. Şehirde intizamı temine memur 1500 polisin mevkilerini terk ve dağlara iltica etmiş oldukları söylenmektedir. Gi Jon'un halihazırda müfritlerin ellerinde olduğu rivayet olunuyor. 1 1 • •1 • • i > . • • • !• 1 Aragon cephesinde Valansiya 9 (A.A.) Aragon cephesinden bildirildiğine göre, cumhuriyetçi kıtaat Puebla civarında hâlâ bir kaç noktada mukavemet göstermekte olan asileri tardetmişlerdir. Bu suretle mezkur mıntaka tamamile cumhuriyetçilerin eline geçmiştir. M. Delbos'un tspanya temasları Başvekilile Deniz harbinin neticeleri Pâlma 9 (A.A.) «Majorque a dası» Nasyonalistler, çarşamba günü Cezayir sahillerinde cereyan etmiş olan bir deniz muharebesi esnasında hükumetçi lerin Liberta'daki kruvazörlerinin cid dî surette hasara uğramış olduğunu bildirmektedirler. Mendez Nunez kruvazörünün de keza hasara uğramış ol ması muhtemeldir. Paris 9 (A.A.) Salâhiyettar mehafile göre M. Beck ile M. Delbos beynelmilel vaziyet hakkmda noktai nazar teatisinde bulunmuşlarsa da hususî su rette hiçbir meseleye dai müzakerede bulunmamışlardır. Görüşme mevzuunu Milletler Cemi yeti ruznamesile Akdeniz konferansı meselelerinin teşkil etmiş olduğu farzedil mektedir. M. Delbos'la M. Negri'nin ayni meseleler hakkmda görüşmüs oldukları söylenmektedir. M. Negrin, Milletler Cemiyeri kon seyinde bilhassa Valencia hükumetinin deniz korsanlıklan aleyhindeki müraca atini müdafaa edecektir. Diğer taraftan Milletler Cemiyetinde İspanya tarafmdan işgal edilmekte olan mevki, ancak yan daimidir ve bu sene bu mevki icin intihab yapılmak icab etmek tedir. M. Negrin'in M. Delbos'la kendi memleketinin namzedliği hakkmda gö rüsrnüs olması muhtemeldir. Paris 9 (A.A.) • Hariciye Nazırı Delbos îspanya Başvekili Negrin ile mülâkatını müteakıb Sovyet maslahatgüza rını kabul ederek kendisile uzunuzadıya görüşmüştür. Soldan sağa: 1 Bal yapanın evi. 2 Gazete, fasıla ve emir. 3 Eskiden kuUanılan saat ve vakte denirdi, meydan. 4 Bir kesme aeti, nota. 5 Vilâyet, bir tane. 6 Sllerim silerim çıkmaz, su, bir harfin okunuşu. 7 Arabca «vermek», eksilen. 8 Rezaetlerile meşhur bir Roma Imparatoriçesl. 9 KarLsmdan korican. 10 Bu&day tomurcukları, nota. Yokohama Yukarıdan asağıya: Moskova 1 Çıraklık ve tecrübesizlik. 2 SkanStokholm dal, bir harfin okunuşu. 3 Uzak, büyüE S HAM müş saz. 4 Edebiyat san'at ve oyunlarından biri, bir göz rengi. 5 Yunan şalri Kapanış Homer'in bir eseri, ekşi (surat için kullanı Aslan çimento 10.15 10.15 ır). 6 Bir edat, hiddete gelmeklik. 7 Merkez Bankası 90.50 91. Bir deniz hayvanı. 8 Ağlıyan (İran di İSTÎKRAZLAB inde), her sene maçları yapılır. 9 Se Açüi9 Kapanış ciye, minarede okunur. 10 Babamın kaTflrk boretJ I Peşin rısı, budala. 14 60 • > IVadeli 14.70 Evvelld balmacanrn halledilmi^ 95. 95. 10 tstikrazı dahili 96.25 96.25 TAHVİLAT p R L EİN •! 41.05 41.05 Anadoln I IİK AİT N •M A 41.05 41.05 » n Peşin 630. 0.7825 21.125 14.9441 4.6C15 86.7460 3.4225 63.1920 1.1265 22.51 4.16 12.0634 1.9595 4.1270 3.9880 106.fiC6« 34.325 34.325 2.7268 2.7268 20.4025 20.1025 3.0785 3.078J Bir şehirde isyan Paris 9 (Hususî) îspanyada Kihon şehrinde ihtilâlcilere karşı bir isyan çıktığı ve şehrin anarşistlerin eline düştüğü haber verilmektedir. *** Milletler Cemiyeti konseyi "'"• bugün toplanıyor^•' • • ' Paris 9 (Hususî) Milletler Cemiyeti konseyi yann sabah saat H de îs 7 panya murahhası M. Negris'in riyasetinde toplanacaktır. Salâhiyettar mehafilde temin edildi ğine göre, M. Negrin ile Sovyet Hari ciye komiseri M. Litvinof Akdenizdeki korsanlık hâdiseleri hakkmda îspanya tarafından Milletler Cemiyetine tevdi edilen protestonun ruznameye alınmasını istiyeceklerdir. ' Kömür mıntakası Maalesef gene Kuruçeşmede inşa e dilecek kömür mıntakasmın deniz üze rine 600 metro yani nhtıma kadar de rinliği 100 metro olacaktır. Burada, her ân r s!ok ölârak 80,000 ton kömür buhlnacaktır. Karada iki vinç saatte ikişer yüz ton tahmil ve tahliye yapabilecek ve bu vinçlerin kollan geminin nhtıma ya naşmıyan bordasına kadar uzanabilecektir. Diğer iki küçük vinç, küçük merakibe saatte 100 ton kömür verecektir. Bu uzunluk büyüyünce şerid üzerinde bir noktadan diğer noktaya kömürler süratle nakledilebilecektir. 3ehir ihtiyacı için kamyonlar depolann huni şeklindeki ağızlarının altına girecek ve bu kamyonlara arzu edilen miktar, otomatik olarak tartılıp yükletile cektir. Aynca iki sabih kömür deposu, liman dahilinde ihhyacı olan gemilere saatte yüz ellişer ton vermek suretile kömür temin edecektir. Bu tesisat ve inşaata da azamî beş ay sonra baslanmıs buluracaktır. R 1 HİAİTİA A s • M i §0 N •Z T E RİEİB E R IİM Eı olv A « A NİBİYİAİR N EİS İ RİBİKİEİNİE E Nia L İİMİt TİEİTI t R•M A F ş •Iv • 10 «İD E N EİH 1 z i N t ŞII ş I K A 1 [Â" <C. J Daktilo aranıyor Türkçe, fransızca ve almanca bilen bir daktiloya ihtiyac vardır. Hüviyet, referans ve istenecek ücret miktan gösterilerek mektubla müracaat olunur. tstanbul potsa kutusu 189. Nafıa Teknik Okulu Müdürlüğünden: 1 Kapalı zarf usulile eksiltmiye konulan iş: tstanbul Beşiktaş Yıldızda bulunan Teknik Okulu tedrisat binasında şarntamesine göre yapılacak hedonıyat, çatı inşası, betonarme döşemeler, su ve elektrik tesisat ve teferruatıdır. 2 Keşif bedeli 47485 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden iki saat evveline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile Yüksek Mühendis mektebi Muhasebesine yatırılacak olan ilk teminat 7122 lira 82 kuruştur. 3 Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Yüksek Mühendis Mektebi Muha sebesine yatırılacak olan 237 kuruş bedel mukabilinde alınacak makbuzun ibrazı şartile mektebimizce verilir. 4 Eksiltme 20/9/937 tarihine raslıvan pazartesi günü saat 15 te Gümüş suyunda Yüksek Mühendis Mektebi Muhasebeciliğinde toplanacak olan Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 5 îsteklilerin teklif mektublarını eksiltme saatinden bir saat evvel Yük sek Mühendis Mektebi Muhasebesinde toplanan Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri lâzımdrr. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 6 Eksiltmiye girebilmek için Nafıa Vekâletinden alınmış ve en az 30,000 lira tutarında betonarme bina inşaatı yaptığına dair müteahhidlik ve sikası ve cari sene Ticaret Odası belgeleri bulunmak lâzımdır. (5616) Tribuna gazetesine göre Roma 9 (Hususî) Tribuna gazetesi bu akşamki başmakalesinde Akdeniz konferansının suya düştüğünü ve hiçbir müsbet netice elde edemiyeceğini yaz maktadır. İtalyan notasıntn metni Roma 9 (A.A.) Havas muhabi rinden: Fransız İngiliz davetine İtalya tarafından verilen cevabın salâhiyettar bir membadan alınan hulâsası, şudur: Italya, bu davete müspet cevab ver meğe hazırlanıyordu, fakat Sovyet nota3i vaziyete yeni bir vahim unsur getir miştir. Bu unsur, müspet karannı bu hâdisenin memnuniyete şayan bir surette halli zamanma kadar tehir etmek mecburiyetinde kalmış olan faşist hükumetinin ruhî haletini değiştirmiştir. Maamafih İtalya, alâkadar devletler arasmda görüşmeler teatisi için bir çare aramakta dır. İtalya, meselenin azası meyanında bir çok devletlerin bilhassa Lehistan ve Portekizin de bulunmakta olmasma ve teknik salâhiyetine ve tecrübesine binaen Londra ademi müdahale komitesi tara fından faydalı bir surette müzakere edilebileceği mütaleasmdadır. Nihayet İ talya, daha şimdiden komitedeki faaliyetine devama amade olduğu ve Alman hükumetile bililtilâf, bu komitedeki mümessiline, icab eden talimatı vermeğe mütemavil bulunduğunu beyan eder. Şarkî Akdenize gönderilen tngiliz ve Fransız harb gemileri Cebelüttarık 9 (A.A.) 5 îngiliz destroyeri doğu istikametinde dün gece Ayni mehafile göre, korasey bu mesele hakkmda herhangi bir karar vermezden İspanyantn noktai nazarı Paris 9 (A.A.) Negrin Delbos evvel Niyon konferansının neticesini bekmülâkatınm sonunda Paristeki Ispanya liyecektir. sefareti, Negrin'in görümüş olduğu Balıkesirde mahrukat Fransız ricaline İspanyol noktai nazarını bildirmiş olduğunu gazetelere tebliğ et meselesi hallediliyor miştir. Bu noktai nazara göre Akdeni Balıkesir (Hususî muhabirimiz zin emniyeti meselesinin tetkiki hiçbir ve den) Vali Etem Aykut tarafından sile ve bahane ile Milletler Cemiyetinin Partililere, memurine ve bütün teşek salâhiyettar organlannın elinden alına küllere, tetkikte bulunan saylavlar şemaz. Aksi takdirde Milletler Cemiyeti refine partide bir çay verildi. Çayda nın nüfuzuna ve manevî otoritesine bir konuşulan mevzular arasında en âcili yeni orman kanununun tatbikatmdaki darbe indirilmiş olur. müşkülâtın halkm mahrukat ihtiyacına Ademi müdahale komitesi Roma 9 (Hususî) Niyon konfe uygun cevab verebilen bir şekilde hal ledilmesi hususundaki konuşma oldu. ransından müspet bir netice çıkmadığı Bu babda kanunun serbest satış diye takdirde ademi müdahale komitesinin tevsim ettiği tarzın hemen tatbikına geeylulün 1 7 nci cuma günü Londrada iç çilmesi için bulunan tedbirlerin icra timaa davet edileceği haber verilmekte sına Belediye ve Ticaret Odası reisle dir. rile Orman Basmühendisi, Ziraat BanAmerikanın vaziyeti kası müdiiründen müteşekkil bir ko Vaşington 9 (A.A.) Amerika misyon memur edildi ve ise başlattırılbahriye dairesi, Akdenizde sefer yapan dı. Bugün gelen Sıhhiye Vekâleti Si gemilere karşı vuku bulan taarruzlar do yasî Müsteşarı Hulusi ve Sıhhiye Baş layısile Amerikan ticaret gemilerini mü müfettişi Fuad tetkik ve teftislerine deSadık Deniz teyakkız bulunmağa davet etmiştir. Bu vam etmektedir. ihtar, bahriye dairesinin hidrografi bürosunun hergün radyo ile neşretmekte ol duğu bülten vasıtasile yapılmıştır. Bu Endüstri büro, hava şartları, aysiberglerin mevcu Türkiyede 22 yıldanberi fen ve san'at diyeti.. ilâh.ı gibi haberleri vermek va mekteblerine ve işçi kültürüne çalışan zifesini ifa etmektedir. bu derginin ağustos nüshası bilumum Hariciye Nezareti erkânı, bu ihtarın endüstriel, işçi ve teknisyenleri ilgilenhükumetin siyaseTınde herhangi tebeddül diren makalelerle çıkmıştır. Bütün vukua gelmiş olduğu manasını tazammun Türk işçilerine, usta ve teknisyenlerine etmemekte bulunduğunu ve bu siyasetin tavsiye ederiz. İspanyol limanlannın ablukasını tanımaTeknik avcılık bilgileri makta olduğunu beyan etmektedirler. Türk Spor Kurumu Ankara Bölgesi AtM. Hull, matbuat konferansında Ital çılık Ajanı Cemil, teknik Avcılık Bilgileri yan Sovyet buhranı hakkında mütalea Lsimli giizel bir kitab neşretmiştir. 350 sahifelik adeta koca bir eser olan bu kitabbeyanından imtina etmiş, fakat vaziyeti da avcılık hakkmda en iptidaî malumatdikkatle takib etmekte olduğunu beyan tan en ince, en hurda malumat vardır. Türkiyedeki av hayvanlannın cetvelile ve tehlikeli diye tavsif ettiği Akdeniz sebaslıyan kitab tüfek, av elbiseleri levazi ferleri şeraitini telmih etmiştir. matı, av silâhlarının balestiği, barutlar, şeraiti havaiyenin sıhhati endahta tesirleri. köpek gibi bahisleri vukuflu bir li Santander 9 (A.A.) Havas A sanla anlattıktan sonra muhtelif av usullerine geçmekte ve güzel mlsaller zikredejansı muhabirinden: rek bunları tarif etmektedir. Nasyonalistlerin dün akşamki vaziyeKara avcılığı Jcanununu aynen iktibas ti, şu idi: etmekle biten kitabı bu sporu seven bütün Şimalde bir kol, Priete burnunu geç okuyucularımıza tavsiye ederiz. Galatasaray denizcileri Bursaya gidiyorlar Bursa festivali münasebetile dağ, su ve deniz sporlan günleri tertib edilm tir, programın su kısmına Galatasaray yüzücüleri davet edilmiş, Galatasaraylı Iar, 24 kişilik bir heyetle bugün Bursa ya giderek orada üç gün kalacaklardır. Müsabakalara Bursalılar da iştirak edecektir. Bursada ilk defa su sporları müsabakası tertib edilmekte olup bu müsabakalar, eski kaplıca civarında nizamî şekilde yapılmıs olan yeni sıcak su havuzunda icra edilecektir. Zonguldak Valiliğinden: Zonguldak Vilâyeti içinde Eregli Devrek yolunun 1+00027+000 kflometroları arasmda vapılacak 23956 lira 48 kuruş keşif bedelli şose esaslı ta • miri işi kivalı zarf usulil eeksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 15/9/937 çarşamba günü saat 15 te Zonguldak Vilâyeti Daiml Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diger evrak 120 kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır. Muvakkat teminat 1797 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin Resmî Gazetenın 3297 sayılı nüshasmda çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekâle tinden abnmış müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublanm yukarıdaki günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilâyet Daimî Encu men Reisliğine vermeleri ilân olunur. * (5541) Kadıköy Vakıflar Direktörlügü tlânları Kıymeti Teminatı L. K. L. K 200 00 15 00 Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde Tahtaköprü caddesinde eski Mecidiye tekke binası enkazı açık arttırmıya çıkarılmıştır. İhalesi 13/9/937 pazartesi günü saat 15 tedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatleri. (5698) Yoksul çocuklara yardım balosu Kızıltoprak 6 ve 49 uncu ilk okullar yoksul çocukları yardım kurumu menfaatine 11 eylul 937 cumartesi akşam Fenerbahçe Belvü kazinosunda bir kır balosu verilecektir. Balonun mükem meliyetini temin için hiçbir fedakârlıktan çekinilmemiştir. Münir Nureddin ve arkadaşlarmın repertuvarlarından verecelkeri musiki ziyafetine müsaba kalı ve ikramiyeli dans ilâve olunmuş tur. Senenin en güzel ve son kır ba losuna bilhassa bu hayırlı işe bütün va tandaşlar davetlidirler. Duhul daveti yelerini Kızıltoprakta 6 ncı ilk okulda Kızıltoprak eczanesinde, Belvü kazinosundan şimdiden tedarik etmeleri ikti za eder. Zayi Kadıköy Malmüdürlüğünden almakta olduğum 1626 numaralı maa cüzdanımla resmî senedimi kaybettim Yenisini çıkaracağımdan hükmü yok tur. Atıf Ankara Valiliğinden: 1 6/9/937 pazartesi günü saat 15,5 ta eksiltmesi yapılacak iken tal b çıkmıyan Ankara Kırsehir yolunun 56+00069+300 üncü kilometro1 a n arasınöa yapılicak toprak tesviyesi, smaî imalât ve şose inşaat ve esaslı tamiri işleri 7/9/937 den itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 2 Keşif bedeli «33427» lira «53» kuruştur. 3 Isteklilerin Ticaret Odası vesikası ve 2507 lira 6 kuruşluk muvakkat teminatile Nafıa Vekâletinden aldıkları 937 yılma aid müteahhidlik fennî eh liyet vesika?i]e birlikte her pazartesi ve perşembe günleri saat 15,5 ta Vilâ yet Daimî Encümenine müracaat etmeleri. 4 İstekiiier keşif ve şartnameyi hergün «Nafıa Müdürlüğünde gözden g.>çirebilirlet «9276» (6032) Ispanyada harb vaziyeti Haydarpaşa Lisesi Direktörlüğünden: Okulumuzda leylî ve neharî talebe kaydine devam edilmektedir. Leylî talebenin 'caydi mektebin açılacağı 1 teşrinievvel 1937 ye kadar devam edeck ve icab ederse daha da temdid edilecektir. (6059)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle