18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYE1 10 Eylul 1937 I Güzellik ve sıhhat için ilk şart ' Balkan oyunları nasıl başladı: Boğazdan çıkar çikmaz fırtınaya tutulan atletlerimiz Bükreşe çok fena vaziyette vardılar Bükreş (Hususî) Sekizinci Bal kan oyunlanna muntazam bir hazırlık tan sonra yola çıkarken bu müsabakalarda şimdiye kadar elde edilmiyen parlak birkaç derece alacağımızı ümid ediyorduk. Boğazdan Köstenceye kadar bizi beşikte imiş gibi salhyan Romanya vapuru hepimizi bir turşu haline getirdikten sonra Köstenceye doküverdi. Bütün gece sallanmaktan harab olan vücudümüz sanki lâzım olduğu kadar yorulmamış gibi tam dört saat de Köstencede tren beklemek, bir gün sonra müsabaka yapacak atletlerimiz için en büyük bir iş kence oldu. Bereket bu müddet zarfmda Köstence şehbenderimiz bizimle meşgul oldu. Bitip tiikenmiyen dört saati bu suretle doldurabilmiş olduk. Saat ikiye doğru tren gözüktü. Ro manya federasyonu bize hususî bir vagon tahsis ettiğinden Köstenceden Bükreşe kadar olan yolculuk büyük sıkıntı çekmeden sağa sola bakarak geçti. Bükreş istasyonu her çeşid bayraklarla süslenmiş, istasyon hıncahım: dolmuştu. Bükreş Sefirimiz Hamdullah Suphi, büyük iltifatla bizi karşıladı. Hepimize karşı ayn ayn muhabbet gösterdi. Ma lum merasim, karşılıklı nutuklardan sonra Balkan atletlerine aynlan Ünyon oteline yerlestik. Atletlere tahsis edilcn otel rahat ve güzelse de yemek meselesi oldukça sıkıntılı. Şimdiye kadar hep kaldığımız otelde yemck yerdik. Halbuki Romanyalılar otelden bir hayli uzak yerde lokanta gösterdiklerinden sabah, öğle, akşam lokantaya gidiş, geliş cidden azablı oluyor. Bir gün, bir gece denizde sallanan atletler bir gün sonra yapacaklan müsa bakanm ehemmiyetini müdrik olacak ki akşam yemeğinden sonra hepimiz soluğu yatakta aldık. • ' Serbest güreş şampiyonluğu Mülâyimle Tekîrdağhyı mutlaka güreştîrmek için bir teklifte bulunuyoruz RADYOLİN kullanmaktır Radyolin dişler cehreyi güzelleştırir. 8 inci Balkan oyunlan için çıkarılan pullar Oparlör 100 metro için ilk ihtar, ikinci ihtar, nihayet ölüm haberini veren son ihtan verdi. Raif ve Melih ne yapabilecekler? Bir gün evvelki beçikte sallanan süratçiler acaba saniyenin onda birini kaybettiler mi? Zaten pek büyük şansımız da yok. Nitekim serinin birinde Raif, diğerinde Melih koştular. Son ümidle finali bekledik. Daha bir sene evvel bütün Balkanlan bugünkü kadar meşgul etmiyen Ro manyalılar ümidin fevkinde hızlı ve çabuk davranıyorlar. 100 metroyu kazanmağı pek düşünmedik anrnıa, bu kadar fena netice de beklememfştik. 800 metroda Galib ve Receb. Bizim çocuklar da form itibarile o kadar fena degillerdi. Ayni heyecan, ayni telâş, aman ço cuklar şeklinde her birimizin ayn ayn teşyi etonelerine rağmen müsabaka şa • yanı hayret bir şekilde bitti. Rökor kıran kırana... . ; " Bir taraftan koşular yapıhrken atlama feavuzunda da iş başladı. 6.25 ile Faikin dışarda kalması acınacak bir haldir. Faik her zaman 6.50 kadar atlar. Memlekette de bugün 6,30 dan fazla atlıyacak daha kaç atlet vardır değil mi? Evdeki hesab çarşıya uymuyor vesselâm.. On beş gün evvel ciridi 56 metrodan fazlaya atan Melih ayni $evkle Finlandiya ciridlerinin birini bırakıp birini alı yor. Talihsizlik yalnız Melihte değil. En iyi atanlar da 58 metrodan uzaklara ciridi saplıyamıyorlar. Acaba Karakaş burada olsa gene bi rinci olabilir miydi? Yunanhlann atıcısı da her zaman 60 tan fazla iken 58 de kaldı. Ciridlerin hepsi 800 gram amma, galiba hava iyi değil.. Günün son müsabakasını yapıyoruz. 4X400 bayrak yanşı ortahğı büyük heyecana veren bir şekilde başladı. Gene bir çok Balkan ve memleket rökorları kınlıyor. Bu meyanda biz de rökorumuzu tazeledik. Koca stad birdenbire sustu. Birinci günün programı bitmiş, herkesin elinde kalem kâğıd, kazanılan puvanlan hesablıyoruz. Bugünkü kıymetimiz üç puvan değil amma müsabakalar bu şekilde so* na erdi. Çarşamba günü herhalde daha iyi iş göreceğiz. Bunda bizimle beraber diğerEminönü Halkevinin tertib eylediği leri de müttefik. Türkiye serbest güreş şampiyonluk maç *** ları yarın ve öbür gün Taksim stadyo Futbol ajanı istifa etti munda yapılacaktır. Bu müsabakalarda en ağır sikletler aYeni mevsim faaliyetinin başlıyacağı rasındaki güreşlerin bilhassa meraklı ve bir sırada îstanbul Futbol Ajanı Zeki heyecanh olacakları şüphesizdir. Bu sıRıza* istifa etmiştir. îstanbul Futbol A janlığı esnasında esasen uzunboylu ça nıfın şampiyonluğu başta Mülâyimle Telışmağa vakti olmıyan Zeki Rıza bu va kirdağlı Hüseyin olmak üzere Molla zifeyi futbol hakemlerinden Şazi Tezca Mehmed, Babaeskili İbrahim, Yanm dünya Süleyman, Adapazarlı Arif pehna yaptırrnakta idi. Yeni îstanbul mıntakası başkanı Vali lıvanlar arasında cereyan edecektir. ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ Bu pehlivanlar arasından Mülâyimle festival maçlan dolayısile Pire muhteli Tekirdağlınuı asıl şampiyonluğu paylaştile yapılacak maçlar için Futbol Aja mak için sona kalacaklan muhakkak gi nına bazı talimat vermişti. Tesbit edilen bidir. kararlara göre Pire muhtelitile yapılaŞimdiye kadaîki müsabakalarda bu cak maçta ekalliyet takımlanndan oyun iki pehlivanm karşılaşmalan ekseriya sacu bulunmıyacak, muhtelıt takımların katlık yüzünden akamete uğranuştı. maçlan da kur'a ile tayin edilecekti. Bu seferki güreşlerde bunun önüne Bu şekilde hareket edilmediğinden geçmek üzere bir tek çare vardır. O da dolayı mıntaka başkanı Futbol Ajanlı Mülâyimle Tekirdağlıyı başkalarile tuğından keyfiyetin bildirilmesini istemiş tuşturmadan karşılaştırmaktır. tir. Futbol Ajanı Zeki Rıza da bu vaziŞampiyonluk maçlarında bu karşılaş yet karşısında istifa etmeğe karar vermişmayı temin etmek için bu siklete girecek tir. pehlivanları, birine yalnız Mülâyimk îstanbul muhteliti Izmire Tekirdağlı Hüseyni koymak şartile, iki gitti kümeye ayırmak kâfidir. Yannki güreşlerde, diğer dört pehli Futbol Federasyonu tarafından hazırIanan İzmir fuarı maçlanna iştirak ede van arasında bir seçme yapılır. Pazar cek îstanbul muhteliti dün Afyon yolile günü de Tekirdağlı ile Mülâyim güreşirmıntaka muhasebecisi Muhtarm riyaseti ler. Bu iki kümenin birinci ve ikincileri arasında gelecek hafta cumartesi ve paaltında İzmire hareket etmiştir. îstanbul, Ankara, İzmir mımtelitleri zar günleri, Türkiye şampiyonluğu ve arasında yapılacak maça sekizler turnu ikinciliği için tekrar karşılaşmalar yapılır. vasmı yapan takımların iştiraki Futbol Federasyonunca arzu edildiğinden millî kümeye dahil dört kulübden hiçbir oyuncu izmire davet edilmemiştir. Bu suretle teşkil edılmiş olan îstanbul muhteliti için îzmirde yapacağı ilk maçta büyük bir muvaffakiyet beklenmemektedir. îzmirin Paristen yeni gelen Vahabla^, takviye edileCek muhtelit takımı bu* tornuvada birinciliğe en yakın namzeddir. Ankara takımının da kuvvetli olduğu düşünülecek olursa îstanbul muhtelitinin çok müşkül vaziyette kalacağı muhak kaktır. Başka türlü yapılırsa, iki senedir olduğu gibi, Türkiye serbest güreş başpehli vanlığuun bu ünvana asıl lâyık olanlar arasında güreş yapılmadan, gene hükmen birine verilmesi gibi bir netice ile karşılaşılması ihtimali doğru değildir. Dişleri, Radyolin Dişleri, dişler mideyi sağlamlaşhrır. RADYOLİN dişleri temîzler ve parlatır, mikropları yüzde yüz öldürür. diş etlerini besliyerek hastalanmalarına mânî olur. Ağız kokusunu keser. Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: Mekteb için resmi mucibince yaptırılacak olan «22» aded istorlu dciab ile bunlann vaz'ına mahsus merdivenle beraber döşeme ye dört aded yazı ve dört aded daktilo masası açık eksiltmeye konulmuştur. İlk teminat 116 lira ve muhammen bedeli 1541,03 liradır. Eksiltmesi 1/10/937 tarihine raslıyan cuma günü s&at 14 te yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mekteb binası dahilindeki Komisyona müracaatleri ilân olunur. (6011) MEYVA TUZU KANZUK Müsabakaların bîrinct giinii Pazar sabahı gözümüzü açtığımız zaman şakır şakır yağan yagmur hepimizi şaşırttı. Bereket saat dörde doğru hava düzeldi. Otelin her odasında kendine mahsus çeşid çeşid heyecan var. Müsa bakası olmıyanlar çok sakin amma, yarışı olanlann agzını bıçak açmıyor. Balkan oyunlanmn ilk gününe mah sus heyecanla stada girdik. îkişer mi olacağız, üçer mi olmak lâzım, her kafadan başka bir ses çıkıyor. Bütün bu kanşıklığın heyecandan ileri geldiği muhakkak. Atletler hurufu heca sırasile yer aldılar. Stada giriyoruz. Heyecan haddi a« zamî derecesini buldu. Romanya Kralı stadda olduğu için bütün idareciler bizden fazla heyecan da. Müsabaka vakti, ilân edilen saate rağmen hayli gecikti. Saat dört. Kralın ö nünden sıra ile geçen her takım ayn ayn alkıç topluyor. Sıranm en sonunda geçen Romanya takımı stadl çmlattı. Bu iş Atinada da böyle. Bizde de öyle olmuştu. Roman yalılar biraz daha insafh çıktılar. Merasim, başka memleketlerdeki kadar uzun sürmedi. Yoksa insan atlet olduğuna cidden pisman olur. İki senedir, müsabakanın sonunda alk, finaîe kal'an iki büyük güreşçinra gürejtiğini bir türlü göremiyor. Bu sene Mülâyimle Tekirdağlıyı güreş.tirebilm«k için en iyi çare, fikrimizce, budur. Aksi takdirde, cumartesi günkü güreşlerde bu iki pehlivandan birinin sakatlanması yahud temarüz etmesi yüzünden îstanbul halkı, bu kadar zamandır beklediği MüSekiz kulübün vücude getirdiği muh lâyim Tekirdağlı Hüseyin gürejini götelit takım şu kadro ile yola çıkmışbr: rememiş olur. Profetyonel güreşçüere Beykozdan: Safa, Bahadır, Sadettin, Kemal, Turhan, Şahab, Süleymaniye Eminönü Halkevinden: den: Daniş, Ruhi, Vefadan: Mustafa, 1 Evimiz tarafından her yıl tertîb Muhteşem, Topkapıdan: Salâhaddin, edilecek olan (Türkiye serbest güreş şamEyübden: Halid, Hilâlden: Faruk, A piyonluğu) müsabakaları bu sene 11 eynadoludan: Salih, Liva. lul cumartesi ve 12 eylul pazar günleri Birinci müsabaka cumartesi günü An Taksim stadyomunda yapılacaktır. ^ ^ kara İzmir arasında yapılacak, bu mü2 Bu müsabakalara iştirak edecek sabakayı Güneş kulübünden Şazi Tez • olan pehlivanlanmızın hergün Cağaloğ can idare edecektir. lunda Halkevi binasında bulundurulacak İkinci müsabaka pazar günü îstanbul memura müracaatle şeraiti öğrenmeleri Ankara arasında oynanacaktır. ve kayidlarını yaptırmaları ilân olumır. Son müsabaka hafta arası salı günü Kont dö Kuberten'in kalbi îstanbul îzmir arasında yapılacaktır. Kaleci Avni nişanlanmış Senelerdenberi millî takım ve Galatasaray kalesinde pek çok şerefli oyunlar yapmış kıymetli futbolculanmızdan Avni Kurgon tüccarlarımızdan Haydar P. Uçağın kızı Nihal Uçakla nişanlanmış tır. Yeni nişanlılara saadetler temenni e Olimpiyaya gömülecek EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERÎNDEN tSTİHSAL EDİLMtŞ TABİÎ BİR MEYVA TOZUDUR. Emsalsİ7 bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edllebilmesi mümkün değıldir. Hezımsızhğı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve muannid inkıbazlan (jıderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumî hayatın intizamsızlıklannı en eınin surette ıslah ve tnsana hayat ve canlüık bahşeder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU tSTANBUL deriz. tur. Siz kendisini belki de bu şekilde göreceksiniz. Belki de, karşınızda, patlıcan burunlu, Neptün sakallı biri çrkar. Fa kat, emin olarak hareket etmeniz lâzım geldiğine göre, şunu bilmelisiniz ki, eğer çingırak sesine gelen metr dotel 24 numaralı ajanın kendisi ise, size yaklaşacak ve... Rashleigh sesini alçalttı ve son tali matını, Sybil'in kulağma fısıldadı. Atina 9 (Hususî) Olimpiyad o yunlarını yeniden ihdas eden Kont dö Kuberten'in cenaze merasimi bugün Lozanda yapılmıştır. Kuberten'in kalbi çıkanlarak eski Olimpiyaya getirilecek ve orada büyük bir merasimle gömülecek tir. Bütün dünya atletlerinin mümessilleri bu merasimde hazır bulunacaklardır. îstanbul Defterdarlığından: Keşü bedeli 400 liradan ibaret bulunan Balıkpazarmda Nevşehir hanı içinde Eminönü Maliye Şubesinin işgalindeki kısmın. keşif ve şeraitine göre tamiri pazarbkla eksiltmeye konulmuştur. îsteklilerin, keşif ve şartnamesini görmek istiyenlerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile 13/9/937 pazartesi gü nü saat 14 te Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. «M.» (6040) mez. Biliyorsunuz ki, bizim meşgul olacağımız adam Pennwitz'dir. Ev adresini verebilirseniz çok işime yarar. Bekârdır. Belvederastrasse'da, 136 numaralı evde, yalnız yaşar. Bu adresi aklınızda tutun. Belvederestrasse, mımara 136... evet. Pennwitz, ellisini biraz geçmişu'r. Yirmi yaşındanberi beraber düşüp kalktığı kadınlar saymakla tükenmiyecek kadar çoktur. Kendisine, pek yerinde bir lâkab olarak, Prater in Kazanovası adını tekmışlardır. Çapkınlıkta menendi yok tur. Sizin gibi güzel bir kadın, Pennwitz'i mutlaka baştan çıkarır. 24 numaralı ajan sustu ve Sybil'in kolunu dürterek dedi ki: Bir iki kahkaha atsak fena olmı yacak. Seyircilerin hepsi gülüyor, filim galiba gülüçlü birşey. Filhakika ikisi de öyle dalmışlardı ki filmin kahramanı olan korsanın, Fok balığı gibi bıyıkları, göğsüne haçvari takılı bir çrft ölü kemiğile, sevgilisinin karşısında, garib hareketlerle kırıthğmı göreme mişlerdi. Korsan, tam sevgilisini kucak • hyacağı zaman, kazara bir portakal kabuğuna basıyor ve ayağı kayınca, bir katran fıçısının içine yuvarlanıyordu. Sevgilisi de, geceleri rüyasma giren Don Juan'ın, kapkara bir renge bürünen su ratını görünce korkudan baygınlıklar geçiriyordu. Kahkahalar biraz dinince, 24 numa ralı ajan, tekrar söze başladı: Pennvvitz, hergün büyük erkânı harbiye dairesine gider. Mukabil casusluk teşkilâtının servisleri oradadır. Fa kat, köşkünde, bilhassa seçtiği bir iki arkadaşile birlikte, sükunet içinde çahş tığı da olur. Aldığunız haberler doğru ise, mahud şifreyi orada tertib ediyor. Sybil bir kahkaha attı. Etrafındaki seyircileri taklid etmek lâzımdı. Bu sefer, korsanın nişanhsı bir muz kabuğuna basmış ve sabun köpüğü dolu bir tenekenin içine yuvarlanmrçtı. Korsanın, nişanlısınm imdadına koşması, onu tekneden çıkanrken, sabun köpüklerine bulanıp, si yah katranın üstüne biriken bu beyaz sabun köpüklerile büsbütün acaib bir kılığa giri§i, seyircileri kmp geçiriyordu. (ArKast var) SEHER VAKTil Yazan: Çeviren: | Maurice Dekobra 13 Hamdi Varoğlu Onu idam sehpasına göndenp ıdam edildiğini de gözlerimle gördükten, bu zevki tattıktan sonra Viyanadan ayrı'sam olur mu? Rashleigh başını salladı: Bunun büyük bir mahzuru var. ani, Pennwitz'i ele vermek suretile ?ndi kendinizi de mahvetmiş olursu uz... Sybil, haykırdı: Öyle de olsa ne çıkar? Rudolf'u ybettikten sonra hayaUn bence hiç kıyeti kalmamıştır. Gene kadınm bu tarzda düşünüşü 'ashleigh'in hoşuna gitmiyordu. O, bu 'eğerde bir mesai arkadaşını daima el alnda bulundurmağı tercih ediyordu. r akat, Sybil'i himaye etmekten ziyade .endi işmde kullandığım belli etmek is • temedi. O sebeble, sadece şu nasihati verdi: Hele siz bir yola çıkm bakahm. Bu işi bitirin, sonra düşünürüz... Eşyanız hazırdır... Yarın hareket edeceksi niz. Bittabi Bern'e uğramadan İsviçre den geçersiniz. Esasen pasaportunuz mükemmeldir. Sharvvood tarafından imal edildi. Hakikî bir pasaporttan daha hakikidir. Viyanada, Ring'deki Palace oteline inersiniz. Odanıza yerleşince ilk işiniz metrdoteli çağırmak olacaktır. Akşam yemeği için lokantada bir masa ısmarlıyacaksınız. Şayed, herhangi aksi bir tesadüf, ışi bozmazsa. çingırak sesine •gelecek olan metrdotel 24 numaralı ajandır. Nasıl bir adamdır? Vallahi onun orasını'ben de bil miyorum. Servisimizdeki ajanlar, çehre» lerini öyle başkalaştırabilecek kabiliyette insanlardır ki, kendi analan görse tanı yamaz. 24 numaralı ajanı son defa gördüğüm zaman, aşağı yukarı benim bo yumda, dik duruşju, ince, matruş, sevimli bir gencdi. O günden sonra, ihtimal kambur, topal yahud tek gözlü olmuş Sonra, Sybil daha hiç birşey »öylemeden, cebinden bir kutu çıkardı, içinden üç tane kibrit aldı ve üçünü birden yakarak gene kadına uzattı. Bu, binbaşı Rashleigh'in tarif ettiği işaretti. Fakat, Palace'da uzun uzadıya görüşmek imkânı yoktu. Bu sebeble, Sybil'in hareketinden evvelce haberdar olan metr dotel, yani 24 numaralı ajan, izin gününü, onun otele geleceği güne VI tesadüf ettirmişti. O akşam, saat sekizde Ring civarındaki küçük bir sinemada btıÜç kibrit Yağmur yağıyordu. Sağuk bir teşrini luşmak üzere sözleştiler. sani yağmuru Ringi ve Palace otelinin cephesini yalayıp duruyordu. Sybil, odaŞimdi, sinema salonunda, karanlıkta sına yerleşmiş, zili çalıp metr doteli ça yanyana oturmuşlar, orkestrayı dinliyorğırmıştı. Bavullan, odanın ortasmda, ha lar ve «Korsanın nişanhsı» Umindeki filmalın getirip bıraktığı vaziyette darma mi seyrediyorlardı. dağm duruyordu. Sybil, gözleri perdede, 24 numaralı Sybil bir Mısır sigarası çıkardı. Ucuajanın, kulağma söylediği sözleri dinli nu, bağa tabakasının kapağına bir iki yordu: defa hafifçe vurdu. O esnada kapı vu Size söyliyeceklerimi iyice aklınızuldu: da tutmahsınız. Çünkü Viyanadaki va Giriniz! fevkalâde iyidir. Şu itibarla îçeri uzun boylu, zayıf, şakağındaki ziyetim ki, gizli faaliyetimden hiç kimse haberdar saçlar kırçıllaşmış, kırpık bıyıkh bir a dam girdi. Gene kadınm karşısında hür değildir. Binaenaleyh, hem sizin için hem metle eğildi, kapıyı kapadı ve ona doğru benim için tehlikeli olabilecek sık görüşmelerle, bu vaziyeti bozmak işime gel ilerledi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle