13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET 10 Eylul 1937 30 AĞUSTOSTAN 9 EYLÜLE Esir generaller muzaffer Başkumandanın huzurunda ((Ne zahmet Izmirde görüşürdük!» Atatürk ((Hitamihu misk)) diyor Yazan : Emekli Kurmay Binbaşı Celâl Dincer Fransa ve İngiltere Palermo nutkunu nasıl karşıladılar? [Başmakaleden devami arasında, şu sırada bir ihtilâf mevzuu varsa,' bu ihtilâf Alplardan ziyade Akdenizdedir. M. Musolini, iki Lâtin memleket arasındaki anlaşmazlık mevzuunu «oldukça salâhiyettar bazı Fransız makamatının Cenevreye tapmasmı» gö rüyor. Milletler Cemiyeti prensiplerine bağlı olan şeyin, filân veya falan Fransız mehafili değil, harbden sonraki bütün Fransız siyaseti olduğunu söylemek icab etmez mi? Roma ile Paris arasındaki münasebatın atisini bu prensipleri terketmeğe vabeste kılmak, meseleyi, ceffelkalem, halli imkânsız noktalar üzerinden ele almak olur. Akdenizde batııılan Sovyet vapurları Balagayef in mürettebatı dün İstanbula getirildi. Süvari denizaltı gemisinin Italyan tipinde olduğunu söylüyor iBaştarafı 1 tnct sahitede) kadın tayfa vardı. Bütün tayfalan iki dilini gözlerine basCephe karargâh Sovyet gemisinin torpillenmemesi hayret sandala bindirdim. Ben gemide kaldım. tırdı.. Dua ederek, binasının iki kanadlı le karşılanmıştır. Ziryana gemisi limanı Güverteye kadar sular geldikten sonra >evinc gözyaşlan geniş kapısından gimıza gelmiş, başından geçenleri resmî sandala bindim ve Skiros adasına doğru dökerek yavaş ya riyoruz. Garb cep makamlara ve Sovyet sefarethanesine bil dalgalı havada kürek çekmeğe başladık. \aş yolun kıvrımı hesi ordularınm e dirmiştir. Vapur, dün akşam Odesaya Denizaltı gemisi de bir müddet sonra binı döndü ve göz nerjik fakat çok segitmiştir. zim gelmekte olduğumuz yoldan gelen den kayboldu... vimli ve güleryüzlü Bundan başka Standard Ovil kum bir gemi daha gördü ve yanına gitti. O [Ne yazık ki o zakumandanı İ s m e t panyasına mensub ve İngiliz bandırah gemi bayrak ve işaretler çektikten sonra man bir fotoğraf Paşa dört günden Beğusus vapuru da îskenderiyeye gider denizaltı gemisi birşey yapmadan daldı makinem yoktu, bu beri ferik işaretini sahneleri tesbit edeM. Musolini, Fransada, faşizmin su ken Midilli açıklannda gene hüviyeti gitti. Biz küreklerin ucuna gömlekleri taşıyan yakasında rr.edim. Bugün kre kutunu, daha büyük davalara yakışacak meçhul bir denizaltı gemisi tarafından mizi taktık, sallamağa başladık. Fakat ki rütbe alâmetile gemi her nedense bize imdada gelmedi. men not defterimin, bir azim ve sebatla bekliyen kimseler bu durdurulmuş ve kontrol edilmiştir. bugün her zaman Geçenlerde, Yunan sularında bir kor Halbuki aramızda iki mil vardı. Bizi kısmen hafızamın lunduğunu söylüyor ve bunları istihdan daha genc gö vefakârlığından is faf ediyor. Filhakika, bizde böyle san gemisi tarafından batırılan Sovyet görmesi lâzımdı. Bütün gayretlerimize rünüyor. Ziyaretçi tifade ediyorum.] kimseler vardır. Fakat, îtalyada da, bandırah Balagayef isimli geminin 38 rağmen hangi devlete aid olduğunu anlerini odasının eşi Izmır 10 eylul matbuat bürosu damgası altında, alelu kişiden ibaret mürettebatı dün limanımıza lıyamadık. ğinden, fevkalâde fzmire ilk giren süvari fırkamız Birinci Kordonda 922: îzmire dün ha mum demokrasi hakkında ve hususile gelmiştir. Mürettebat Sovyet sefaretha Denizaltının kıç tarafında G harfi nezaketle karşıladı; va karanrken girdim Yunanhların îzmiri Fransanın rejimi hakkında sonsuz ve he nesine misafir edilmiştir. (şart) olur mu?.. vardı. Kulesi siyah, teknesi koyu gri idi. onlara [General Trikupis ve Diğenis'e] Süvari ne diyor? Ben son seneler zarfında bütün İtalyan Büyük Gaziye bu telgrafı gösterdik işgalleri sırasında (15 mayıs 919) yara sabsız istihzalarda bulunulmaktadır. Bükarşısında yer gösterdi. Arkasından landıktan, ellerinde 9 günlük bir esaret tün bunları hatırlatmaktan bir netice çık Dün sabah kendisile görüşen bir mu deniz üslerini dolaştım. Bütün îtalyan kahve ve sigara ikram etti. Hatta sigara leri zaman: hayatı yaşadıktan sonra 24 mayıs 919 maz. Her birimiz kendi «Sanem» lerimi harririmize süvari Kaminski hâdiseyi şöy denizaltı tiplerini gördüm. Bizi torpılli lannı bizzat yakmak iltifatını gösterdi. « Ne zahmet! Orada (Izmirde) günü, Mudanyaya sevkedilmek üzere, zi muhafaza edelim. Bu takaza sebeble le anlatmıştır: yen îtalyan tipi bir gemiydi. 32 senelik Esir generaller bu muamele tarzından şa görüşürdük» demiş.. iki sıra süngülü Yunan askeri arasından rini bir clearing'le tasfiye edelim ve ba$« 28 ağustos gecesi saat 10 da kat denizciyim. Yanılmama imkân yoktur. şırmış gibi duruyorlar. Bir an başlarının Bununla beraber Birinci Ordu telsizi geçerken arkadaşlarımın en gerisinde kal ka şeylerden bahsedelim. ran yüklü olduğumuz halde Akdenizde önlerine eğildiğini odanın açık kapısı kar le kendilerine şu cevab verildi: Akşama kadar kürek çektikten sonra mış ve Allaha yalvarmıştım: Meselâ, askeri vaziyetin süratle inki Mayupa limanından hareket ettik. 1 eyşısındaki koridordan görüyorum. Acaba Skiroz adasının kayalık sahiline vardık. « Turgudluya geliniz. Bir yanlışlı« îzmir toprağından en sonra aya şaf ettiği İspanyadan bahsedelim. Ya lul sabahı saat 6,30 da Yunan sularında Sandalda cesedi duran arkadaşımızı o dün yaktınp harabeye çevirttikleri bu zağa mahal kalmamak üzere otomobilinize ğımı çekiyorum. Buraya tekrar geldiği rın, orada, kat'î ve nihaî meseleler mevSkiros adasına 18 mil mesafeden seyre raya gömdük. vallı Türk kasabasında bu derece nezabeyaz bayrak çekiniz!» mizde beni ilk ayak basanlar arasında zuu bahsolabilecektir. M. Musolini, nut derken sol tarafımızda bir denizaltı ge ketle muamele görmeğe lâyık olmadıklaBiraz sonra da civardan geçen bir Onlara bu cevabın verildiği şu daki bulundur!» diye. Bilmem daha başka kunda, îspanya kelimesi bir tek defa bi misi gördüm. Gemi hiç haber vermeden rını mı düşünüyorlar?. Fakat ne de olsa Yunan motörii bizi gordü ve sandallanTürkün an'anesi aman diyene artık düş kada, üç saat mesafedeki Akdenizin tat şeyler de istesem kabul olunacak mıydı?. le geçmediği halde, nasıl olur da «müs bize yaklaştı. Tehlikeyi anladığımdan mızı arkasına bağlıyarak Evbeya lima man nazarile bakmamağı emreder. Silâ h ve hafif meltemi Mehmedciklerin terli Fakat şunu biliyorum ki bu duam kabul pet bir sulh siyaseti» nden bahseder? Bu herkese hazır olmasını emrettim. Bu sı nına götürdü. Orada halk ve hükumet hmı, kıhcını teslim etmiş bir esir; Türk ahnlarını okşuyor.. Onlar Turgudluya edilmiştir. Büyük taarruzumuzun başla gün, bütün mesele, îspanya harbinin bü rada bir torpilin gemiye doğru gelmekte mümessilleri bizi büyük bir misafirper gelmeden biz Izmire girmiş olacağız. masından iki ay öncesine kadar yirmi ü yük devletler arasında bir mihenktaşı o olduğunu gördüm. Derhal manevra yapten ancak böyle muamele görür. larak mı kalacağını, yoksa, umumî bir an ım ve bu sayede torpil yanımızdan geçe verlikle karşıladılar. Biraz sonra konsoBelkahve 9eylul 922 saat 17.15: çüncü fırkadaydım [kumandanı şimdiki Kahveler içildikten sonra cephe ku losumuz geldi ve bizi Atinaya götürdü. Biraz evvel Niften [şimdiki ismi Kemal îstanbul Komutanı Korgeneral Halis laşmanın sadece bir faslını mı teşkil ede rek gitti. mandanı esir generalleri Başkumandanın, Bu sabah da güzel îstanbula geldik. paşadır] geçtik; halk yol üstünc üşüş Bıyıktay]. Duam kabul olunmasaydı ya ceğini tayin etmek değil midir? Denizaltı gemisi bunun üzerine 800 Gazi Müşir Mustafa Kemal Paşanın Gemimiz 90,000 îngiliz lirasına sigortamüş. Kasabanın her tarafında, çoluk ço gene bu sırada başka bir istikamete haDuçe, Palermoda, bu iki şıktan bimetro yanımıza yaklaştı ve o da manevra yanına götürdü. Bu sırada gene bu kaficuk herkesin elinde bayraklar, bayrak reket eden o fırkada kalır veya başka rincisini kabul etti. Halbuki, Avrupada lıydı ve bir Fransız müessesesi ile mukayaparak sağımıza muvazi bir surette geçleyi takib ediyorum ve onlan iyice tetkike lar.. Yüzlerce Türk bayrağı.. Yolun iki bir yerde vazife alırdım. Herhalde Izmi bir sükunet devrinin avdeti, îspanyanın vele yapılmıştı. Batan gemi 1923 te inşa ti, ve üstümüze aşırma bir mermi attı. çalışıyorum: General Trikupis, yüzünde tarafında iki tepecik. Birisi sigara paket re ilk gün girenler içinde bulunmazdım. deolojik bir cephe olmaktan çıkıp sadeedilmişti.» günlerin ve hâdiselerin yorgunluğunu Bu vaziyet karşısında makineleri durlerinden, birisi karpuzlardan meydana Halbuki merbut bulunduğum kademe ce Akdenizde bir muvazene unsuru olaSiyasi vaziyetlerin para taşımasma rağmen, dağ başlarında toz durdum. Denizaltı General Franco gelmiş.. Otomobilimizi zorla durduruyor itibarıle Izmire benim de ancak bugün rak kalmasile mümkündür. borsalarında tesirleri lanmış büyük üniforması altında hareketbayrağını çekti. Tayfalara sandalları lar ve içini karpuzla, sigara ile doldur girmem icab ederdi. Lâkin, dedim ya îngiliz gazetelerini okuyunca, Palerleri oldukça dinç ve çevik. Yüzünün hatindirmelerini emrettim. Sandallardan bir Dünya siyasî vaziyetindeki teşevvüşün mağa çalışıyorlar. Mallarını değil kabil duam kabul olunmuştu; hâdiseler bunu mo nutkunun Boğazın ötetarafında da, lan ve umumiyetle tavır ve hareketleri tanesi daha suya değmemişti ki tahtelba para borsalarında yavaş yavaş tesirleri osla canlarını da beraber verecekler.. gösterdi: Yukarıda hikâyesini anlattığım bu taraftakinden daha fazla cesaret vekendisinin herhalde iyi bir içtimaî mu hir ikinci torpili de attı. Sandalda 4 tay görülmektedir. Şayanı dikkattir ki bu kaBelkahveyi eskiden tanırdım. Evvelce arabacının ifadesine rağmen izmirden, rici intıbaja/ı btrakmadığj görülüyor. hitten y«tişmiş olduğuna delâlet edecek fa vardı. Emrim üzerine üçü çe nşıklıktan yegâne müspet tesir gören' paburada küçük bir kahve ve han vardı. resmî bir rapor alınması iktıza ediyordu. Duçe'nin «devamlı ve kat'î bir uzlasjmamahiyette. General Diğenis nisbeten dakilebildi. Fakat Petro Markoviç adında ra dolardır. Dolar dün dünya borsala • Burası Manisa dağlarının cenub yamaç Bu lüzumu ileri sürerek bu raporu bizzat ya» vâsıl olmak çaresini gördüğü müsha yaşlı ve daha yorgun görünüyor. Gi52 yaşlarındaki tayfa torpilin gemiye nnda yükselmiştir. larında bir (bel) dir. Buradan îzmir ve vermek üzere, içinde 8 1 0 nefer bulu temleke hududları müşareketi de, ayni yinişinde ötekine nazaran daha az itina çarpmasile etrafa sıçrıyan demir parçaTürk borcu tahvilleri dün Parister körfez görünür; çünkü yol boyunca, a nan bir Berliye kamyonetilelzmire gıt derecede anlaşmazlık tevlid edebilir ve eseri var. larile karnmdan yaralandı ve biraz sonra 59 dan 57 ye düşmüş olarak gelmiştir. razi düzlüktür. Şu dakikada İzmirin se meği şeflerime teklif ettim. Kabul edildi htilâfları devam ettirebilir. Şayed SicilBunun için îstanbul Borsasında da Türk Ne yazık ki muzaffer Başkumanda ması puslu bir manzara arzediyor. Kör ve güneş guruba yaklaşırken yola koyul ya, badema, îtalya împaratorluğunun öldü. Torpil geminin ortasına çarptığından borcu birinci tahvili 14,60 liraya düş • nımızın yanında neler konuşulduğunu işi fezde hayalmeyal gemiler görünüyor. dum. Koklıca sırtları hizasına yaklaşır • coğrafî merkezini teşkil ediyorsa, üssütemedim, yalnız cephe karargâhmm ka Dürbünüm kınldığı için gözle pek iyi se ken karşıdan gelen bir otomobile rasla bahriler meselesi yeniden gözden geçiril 20 dakika içinde battı. Gemide üç de müştür. pısından odadaki hareketleri merakla sey çemiyorum. Bu sırada arkamızdan oto dım, birbirimize dur! diye seslendik. lçin mek iktıza eder. Halbuki, M. Musolini, re çalıştım, fakat çok şey göremedim. mobil sesleri geliyor. Birkaçar dakika fa den kurmay (erkânıharb) yüzbaşısı Fe yabancı bir devlet askerinin Sicilyaya Sonradan öğrendiklerimi kaydediyorum: sıla ile Birinci Ordu, Garb Cephe.si ku ridun çıktı; süvari kolordumuzdan ordu asla ayak basmıyacağına dair verdiği General Trikupis Başkumandanımızın mandanlan, Büyük Erkânıharbiye Reisi ya rapor götürüyormuş.. Yolda çeteler terninat müstesna, teslihata dair bir kelibu kadar genc olduğuna hayret etmiş ve nihayet Başkumandan geliyorlar. bulunduğunu, ihtiyatlı hareket etmemizi me söylememiştir. Böyle bir ihtimal kim[Atatürk o zaman henüz 42 yaşınday Gözlerim onun buradaki ilk intıbaını tes söyledi. O (Belkahve) istikametinde tek senin aklından geçmediği için bu farazidı]. Gazi, Müşir Mustafa Kemal Yu bit etmek için, büyük Gazinin üzerinde: rar yola çıkarken ben de kamyonetimizi ye esasen mevzuun hancindedir. Hatta, nan generallerine ordularını neden bu ka Otomobilinden çevik bir hareketle iner üç küsur yıldır hasretini çektiğim îzmire bilâkis, Büyük Britanyanın, sonbaharda açılması mutasavver müzakeratın ilk safdoğru koşturuyordum... dar fena sevk ve idare ettiklerini sormuş inmez ellerini arkasına bağlıyor ve: hasmda, Libya'daki askerî kuvvetlerin vc hatalannı harita üzerinde birer birer Başkuman büyük Gazi îzmire bugün « Hitamihu misk! (1)» diyor. Koazaltılmasını istiyeceği bile söylenmiyor tebarüz ettirmiş. Kendilerinin Küçük As catepede düşmanın şiddetli mukabil ta öğleye doğru vâsıl oldu ve yüzbinlerce ya Başkumandanhğı karargâhı muhare arruzlannı, mukabil darbelerini seyreder halkın tarif edilmez heyecanile karşılan mu? * ** beyi İzmirden, kuşuçuşu tamam 300 ki ve «muharebe şimdi tatlılaşıyor» derken dı. Palermo nutkunun, bir yenilik verdiği Urla mıntakasmda ve şimalde Bursa lometro uzaktan, sevk ve idareye çalışır nekadar soğukkanlıysa şimdi de öyle.. yegâne nokta, imparatorluğun tasdikı ken bizim Başkumandanımızın her za Evet! Herşey bitti ve.. mis gibi bitti.. havalisinde düşman artıkları takib edilimeselesidir. M. Musolini, Milletler Ceman harekâtın mihrak noktasını teşkil Fakat sabahtanberi İzmire girmiş olma yor. miyetinden bu tasdikı istemiyor. Onun eden yerde hazır bulunarak ahvalin in ları icab eden süvari fırkalanmızla onlan Bugün, îzmirin tarafımızdan işgalini istediği, Milletler Cemiyetinin, müstakil kişafını kendi nafiz gözlerile görüp kes takib eden atlı piyadelerimizden henüz henüz öğrenmemiş olan ve Menderes Habeşistanın vefatını kayıd ve tesbit etkin zekâsile yeni yeni tedbirler almakta bir haber yok. Fakat etraftan top, tüfek nehri boyundan cekilmekte bulunan, bir mesidir. Esasen bu, bertaraf edilmesine bulunmuş olduğunu öğrenince General sesleri de gelmiyor.. O halde onlar gireli Yunan fırkası Seydiköy civarında esir imkân olmıyan bir karardır. Israrla deedildi.» Trikupis, mağlubiyetlerinin başlıca se çok olmuş olacak!. vam eden hâdisenin çar ve naçar kabul bebini bu noktada toplamak icab ettiği Notlarim burada bitti. Bugün tamam edilmesi zaruridir. Fakat, hükumetler, bu Bu sırada (Bornova) istikametinden kanaatmi izhar etmiş. Esir generaller gelip yaklaşmakta olan tek atlı, iki teker on beş yıllık bir ömre malik olan bu ya hâdise karşısında, aheste veya süratle inBaşkumandanın yanında yarım saat ka leklı bir Izmır arabası görüyorum ve a zılan tekrar gözden geçirirken bütün kıyad edebilirler. Duçe, bu hükumetlere, dar kaldıktan sonra kendilerine istirahat rabacıya yaklaşıp soruyorum: benliğim o zaman yaşadığım heyecana tedricî inkıyad teklifinde bulunuyor. Cooper paviyonunun görünüşü için müsaade verilmiş.. Başkumandanlık « Hemşerim, nereden geliyorsun?» tekrar kapılmış bulunuyor. Benim saade Esasen, hukukan tasdik keyfiyeti, hakİzmir fuarında, oğretici mahiyetile canlı izahlarile birlikte seyrediliyor tim de bu hatıralardır. dairesinden çıkarlarken biraz daha dal « İzmirden!» sız olarak iddia edildiği gibi, Milletler önde sayılacak paviyonlardan biri, zi Bundan başka, dericilik sanayii bakı gın ve düsünceli görünüyorlardı. C. Dincer Cemiyetinin salâhiyeti dahilinde değil« Bizim süvarilere rasladm mı? îzyaretçilerinin hususiyetile de göze çar mmdan kıymetli ilâclar da görülmek Uşak 3 eylul 922: General Triku mire girdiler mi?» (1) Mis gibi bitti manasma gelen bir dir. Alâkadar her devlet bu hususta tam pıyor: Sahanın, kuytu sayılabilecek bir tedir. Bu arada, Nokre sineği ilâcları pis'in, Ankaraya sevkedilecek ve bittabi « Efendi, onlar sabahtanberi körfez darbımesel ki dilimiae eskiden karışmıstır. bir salâhiyete sahibdir. Hakikat şudur köşesinde olmasma rağmen, bu pavi bu haşarenin derilere yaptığı ziyanli C. D. ki, Cenevre müessesesinin Habeş işinde kendilerinin Sakaryadan ricatleri sıra yahlarında at oynatıp duruyorlar, sen ne yon daima kalabalıktır ve gezicilerinin ve yaşayış şekillerile birlikte teşhir olu aldığı vaziyet dolayısile, Milletler Cesında tahrib ettikleri demiryolu henüz ya divorsun?» kıyafetlerinden ekserijretle çiftçi ve nuyor. miyetinde aza olan devletlerin, durumpılamadığı için yaya yürüyecek olan Sıvasta yeni bir mekteb Bu haberi silsileler mertebesile büyük Nebatlara ârız olan haşarata ve has köylü oldukları anlaşılıyor. Yunan esirlerine ayakkabı ve elbise ve Gaziye kadar ulaştınyorlar. Arabacıya Sıvas (Hususî) Şehrimizdeki Zi lannı, Cemiyerin alacağı vaziyete uydurtalıklara karşı ilâclarm yanıbaşmda Paviyonda, ilk nazarda görülenler rilmesini istiyen bir mektubla Birinci Or kendisi de bazı sualler soruyor, ayni ce ya Gökalp ilkmektebinin maili inhi malan hakkaniyet muktezasıdır. Fakat, şunlardır: kat'î faydalarım gösteren Burnova Ha dam olduğu görülmüş ve yıktırılmıştı. Cemiyetin vereceği karan da henüz bilen du kumandanlığına müracaat ettiğini vabları alıyor... Ziraatte kullanılan ilâclar, Ankara şarat Mücadele istasyonunun resmî ra Bunun yerine Bezirci civannda geniş yoktur. hayretle öğrendik. Biz kendi ordumuzun Biraz sonra tekrar arabacınm yanına Ziraat Enstitüsüne, Karacabey harası porları da emniyet verici bir manzar, bir saha üzerinde beş sınıflı bir mekteihtiyacına kâfi derecesini bulamazken on yaklaşıyorum ve Gaziyi göstererek sorubin yapılmasma karar verilmiş ve bi Inhisar idaresinin Mürefte na, Burnova Ziraat Mücadele Enstitü teşkil ediyor. l lara bunu nereden ve nasıl tedarik ede yorum : sune aid bazı fotoğraflar, haşare ve pa Cooper Mes & Kobertson'un Türkiy nanın temelatma merasimi yapılmış biliriz? Yoksa bizi de, kendileri gibi, arden alacağı üzüm razit nümuneleri, koyun banyoları.. « Şimdi seninle konuşan bu ku tır. acentası Neşet Karadoğan tarafmdaı kamızı garbın zengin fabrikalarına daya mandan kim, biliyor musun?» Mürefte (Hususî) İnhisarlar ida Bunlardan koyun banyolarınm ma çok güzel hazırlanan bu paviyonda, Zi nms mı farzediyorlar?.. « Sizin tabur kumandanı mı?» su Windsor Dükü Macaristanda resi Tekirdağı şarab kavı, şarab istiab kat'î faydalarım gösteren Burnova Ha raat Vekâleti Baytar Umum müdürlü Budapeşte 9 (A.A.) Dük ve Düşes hacminin tevsiinden sonra artan şa Vekâleti tarafından, gerek merinoslar, ğünün, Ankara Yüksek Ziraat Enstitü Kendisine bu bakımdan lüzumu de alile cevab veriyor. Kendisine, de Windsor, bir av eğlencesine iştirak rabcılık üzüm ihtiyacım temin için bu gerek diğer cinsler için kabul edilmiş sünün. Karacabey harasının, Bursa Me 'ecede sarih bir cevab verilmiş.. « îşte Gazi Paşa, büyük Mustafa etmek üzere Borsodivanka şatosuna radaki faaliyetlerine devam etmekte ve İngiliz Cooper fabrikasmdan örneği rinos Müfettişliğinin ve Burnova Haşa Ahmedli 8 eylul 922 saat 8: Etrafta Kemal odur!» diyorum. ı?elmişlerdir. dir. getirilerek, yerli olarak imal edilmiştir. rat Mücadele İstasyonunun çok kıy Dünvada hayret, taaccüb, takdir, tebbir şayia dolaşıyor: İzmirdeki îtilâf devFransada Kanton intihabatı Bu münasebetle üzümün miktarı Şimdi bunlar köylüye dağıtılmaktadır metli yardımlan görülmektedir. letleri konsolosları Fransız Edgar Guine cil ve ilh.. manasına gelen nekadar keParis 9 (A.A.) 10 teşrinievvelde ic tesbit edilmekte ve üzümü alınacak Görülen büyük maket, Ziraat Vekâle Bilhassa Ankara Yüksek Ziraat Ens kruvazörünün telsizile Başkumandanlığa lime varsa bunlann bütün medlulleri bir ra edîlecek Kanton intihabatı münase bağcıya avans olarak para verilmekte tinin bilhassa merinoslar için Bursa Vititüsü Parazitoloji şefi doktor Nevza müracaat ederek «îzmirin teslim şartlan anda bu adamın yüzünde toplandı, elin betile sosyalist fırkası müntehiblere hi dir. lâyetinin muhtelif mmtakalarında inşa dın teşhir edilen parazit koleksiyonı nı görüşmek üzere» bir mülâkat istemiş deki tüfek bir tarafa, kolundaki dizgin taben bir beyanname neşrederek inti Geçen sene İnhisarlar idaresi Mürefler. Eğer (teslim sartlan) kaydi bir tel ler öbür tarafa düstü.. Dudakları, bir in habatta ikinci defa ârâya müracaat e te ve havalisinden 2,000,000 kilo şarab ettirdiği banyolann şeklini gösteriyor. kaydetmeğe değer bir mahiyettedir. Bı Gene bu faydalı paviyonda, Ziraat koleksiyon tamamile hakikî parazitle graf hatası değilse insanın bu zihniyet san ağzmın alelâde hareketlerinden çok dildiği zaman halkçılar cephesine men lık üzüm mubayaa etmişti. Bu sene karşısında hayretten ağzı açık kalmaz da daha manalı bir kıpırdanışla oynadı. sub namzedlerden hangisi fazla rey ka şarab kavının tevsiinden sonra bu ra Vekâletinin merinos yetiştiren ve has rin seloloid üzerinde ve ispirto içind talıklarile mücadele işinde kullandıği tesbit edilmiş şekillerinden müteşek ne olur?.. Kendi öz vatanını silâhile, sün Sonra, ellerini göke kaldınp yüzünü a zanmışlarsa reylerini o namzede ver kamm artacağı umulmaktadır. Hâcların kâffesi, kullanıs şekillerile ve moierini tav^'ve Üzüme henfiT: fiat verilmemistir. ,..„,,, v , . Fuarda faydalı bir paviyon
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle