12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Hasan ve Nesrin kolonyaları' Türkiyede en çok satılan ve Avnıpa ve cihan tarihinde misli ve menendi olmıyan kolonyadır. Bir damlası limon bahçesidir. 90 derecedir. İMON ÇİÇ.EKL CUMHURÎYET 10 Eylul 1937 ı DİKKAT! ı Yavrulannı yaz hastalıklanndan korumak istiyen annelerin na zarı dikkatine: BMHBHMH Çocuklar için en iyi gıda ana sü tüdür, fakat her hangi bir sebeble bu sütten mahrum kalan çocuklara verüecek en iyi ve mukemmel d Amerikada mütetıassıa dok torlar ne2dinde hazır ianan ve memleketi mızin doktorlarınca takdir edilen ViTAMiNLi SüTltJF Fazla tafsilât istiyenlere: Meceanen literatur gönderilir. Galata posta tııtusu 1255. Her eczanede satıhr. KASIM KABBANİ ŞEHO VE Ş.sı Ltd. şirketi, sermayesini 125 bin li radan 80 bin liraya indirmeğe 11/11/ 1936 tarihinde karar vermiştır. Alâka darların şirkete müracaatleri tebliğ o lunur. Dr. Ihsan Sami 8. M> A. markatı T i FO A ŞISI Tifo ve paratifo hastalıklanna tu tulmamak içm tesiri kat'î. muafi yeti pek emin taze asıdır Het eczanede bulunur Kutusu 45 kuruştur Endamını ve güzelliğini muhafaza etmek mak Çocukların sıhhatınt koruHAVAGAZİ ŞÖFBENİLE bir banyo için her sabah Satılık kUçük APARTIMAN Nesrin ve Hasan Losyon ve Lavantaları Yasemin, Ieylâk, divinya, revdor, şipr, fujer, ful, menekşe, suar de Paris, Orîgan. Krep dö şin, dağ çiçeği, zambak, sünbül, lâle, milflör, nergis, güller, amber, fulyalar, şenkflör, çiçek demeti, nadya, neroli, şanel, amorita, kadın eli, flör damur, skandal, florami, miiğe, losyon ve lavantaları bir nadirei san'attır. Hasan deposu: îstanbul, Beyoğlu, Karaköy, Beşiktaş, Divanyolu, Ankara, Eskişehir, Malatya, Kayseri şubeleri ve satış yerlerile bilcümle tuhafiye, bakkaliye ve eczanelerde bulunur. Mutlaka Hasan ismine ve markasına* dikkat. Nuruosmaniye Şeref sokağında iki daireli yeni yapılmış ve ıçıne hiç kiraa girmemış küçük bir apartıman satılık tır. Içinde terkos, havagazi, elektrik te sisatı, banyosu mevcuddur. Görmek için içindeki bekçiye müracaat. HAVAGAZİ ŞOFBENİ # Harb Akademisi Komutanhğından: Harb Akademisi haricî elektrik tesisatında kullanılmak uzere plânda gosterilen eşkal ve eb'ad ve evsafı dahilinde elli aded demir konsol pazarlıkla alınacaktır. İstekli olanlann 41 lira pey akçesile birlikte 13 eylul 1937 pazartesi saat 11 de Yüdızda Harb Akademisınde Satınalma Komisyonuna müracaatlerı. (5959) BELGRADDA İlk Nümunelikler Sergisi StZt DAVET EDtYOR Devamı: 1121 Eylul 1937 İlk Belgrad Nümunelikler Sergisi mühim bir beynelmilel pazar halini almıştır. Bütün Avnıpa malları teşhir ediliyor, bütün Yugoslavya ve Balkan memleketleri tüccarlan mal alıyor. Yugoslav ve ecnebi tren ücretlerinde tenzilât Zonguldak Valiliğinden: Zonguldak Vilâyeti içinde Bartm Safranbolu yolunun 0+00018+000 kilometroları arasında yapılacak 42799 lira 08 kuruş keşif bedelli şose esash tamiri işi kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 15/9/937 çarşamba günü saat 15 te Zonguldak Vilâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 214 kuruş mukabi • linde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır. Muvakkat teminat 3210 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshasmda çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Ve kâletinden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublarım yukarıdaki günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Vılâyet Daimî En cümen Reisliğine vermeleri ilân olunur. (5539) Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden: ~ 93*7 §58 âers senesi için almacak talebenin kayıd muamelesi *1» eylÜİden «22» eylul 937 akşamına kadar yapılacaktır. Kaydolmak ve daha fazla malumat almak istiyenlerin tatil günleri haric olmak üzere hergün saat 9 12 ve 13 16 ya kadar mektebe müracaatleri. (5504) Yüksek Müh 1 a. 1 Satınalma Komisyonundan: Mektebin 937 malî senesi sonuna kadar ihtiyacı olan (41700) kilo ekmek açık eksıltmiye konulmuştur. İlk temınatı (344,05) lira ve muhammen bedeli (11) kuruştur. Eksiltmesi 15/9/1937 çarşamba günü saat (14) te yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmiye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mekteb binası dahilindeki Komisyona mü racaatleri ilân olunur. (5581) NEDVİN 5Lniragrıları3asabî öksü f rüKler,asabî zayıflık^yKu'siiZİuK,baş veyarım başa§ nsı,baş dönmes^baygmlıK, carpıntı, ve^sinirden ileri gelen ŞARK KROMLARI T. A. ŞİRKETİNDEN: Baş, diş ağnlan, nezle kırgınhk ve üşütmekten mfitevellid bütün ısbrabiarın başlaması ile beraber aklımza gelen ilk isim olmalıdır. İKİ MEMUR NAMZEDi ARANIYOR Şirketimizin Ergani maden dvanndaki merkezinde, muhasebe ve ambar işlerinde çalışmak üzere asgarî orta tahsili bitirmiş iki memur namzedi alınacaktır. Verilecek ücret miktarı kazananlann göstereceği liyakate göre oda, tenvir, teshin şirkete aid 70 100 lira arasmdadır. Taliblerin, el yazılarile yazılmış tercümeihalleri, varsa bonservis suretleri ve bir de fotoğraiilerile beraber 17 eylul 937 günü yapılacak müsabaka imtihanma girmek ü?ere Galata, Tahir han 4 üncü katta Eti Bank Îstanbul Bürosuna müracaat etmeleri lâznndır. Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan En seri tesir, en katî netice icabında günde 3 kaşe alınabilir. Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden: 1 Talebe kaydi 10 eylul 937 den 10 teşrinievvel 937 akşamına kadar yapılacaktır. Kaydolnjak içm lise olgunluk şehadetnamesi, nüfus cüzdanı, aşı kâğıdı, sıhhat raporu, iyi hal mazbatası, altı fotoğrafı ve bir istida ile Fakülte ıdaresıne bızzat müracaat edılmelidir. 2 Bd sene yatılı talebe alınmıyacaktır. 3 İkmal imtıhanlarına 4 teşrinievvel 937 de, derslere 11 teşrinievvel 937 de başlanacaktır. c3203» (5937) bütun rahatsılıkları glderir. Çorum Nafıa Direktörlüğünden: 17/9/1937 cuma günü saat 15 te Çorum Nafıa Eksiltme Komisyonunda ihalesi yapılmak üzere 30381.37 lira keşif bedelli Cezaevi inşaatı kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Şartname, plân, keşif, ve buna müteferri diğer evrak Nafıa Dairesinde görülebilir. Muvakkat teminat 2278.60 liradır. İsteklilerin teklif mektublarile müteahhidlik vesikalannı ihale günü saat 14 e kadar İhale Komisyonuna vermeleri lâzımdır. (5732) Cumhurbaskanlığı Filârmonik Orkestrası Sefliâinden: Cumhurbaskanlığı Filârmonik Orkestrasına baglı, ayni zamanda salon orkestıası vazifesini de görmek üzere bir caz heyeti teşkil edilecek ve nam • zetler kabul imtihanma tâbi tutulacaklardır. Imtihanda kazananlar çaldağı sazların nevine göre ayda 80 150 lira ücretle angaje edileceklerdir. Salon Müzififi ve Caz için: Adalar Malmüdürlüğünden: Satılık 14/64 hisse ahşab ev No. 22 Çakırmanav sokak, Cami mahallesi Büyükada: Alt kat bodrum: birinci kat 3 oda. bir halâ bir mutfak. Ikinci kat 4 oda, 1 ufak balkon, 3tarafı 2400 metro buvük bahçe, icinde su sarmcı; bahçede kuyusu; evin ön tarsf^ida ayrıca bir oda, bir halâ, bir mutfak, bahçıvan kulii besi ve ufak ahırı var. Tahmm edılen fiat def'aten ve pesinen venjlmek şartile 568,82 liradır. 28/8/937 tanhinden itıbaren bir ay muddetle, pazarlıkla satışa çıkarılnıiEtır. Satıs muamelesi 28/9 1937 salı günü saat 10,30 da Adalar Malmüdürlüğünde yapılacaktır (5028) GRİPBAŞ ve NEVRALJİ ARTRITIZM ROMATIZMA Devlet Demiryolları ve Limanları Işletme Genel Direktörlüğünden: Servis ve salon vagonlarına mahsus D. D./18 numaralı tarife, 15/9/1937 tarihinden itibaren Avrupa hattma da teşmil edilmiştir. «3260» (6035) Bir pıyanist, bir birinci kemancı Bir ikinci kemancı (başka bir alet de çalabilecek) Bir tenor saksofon (Bandonion yahud Akordiyon çalabilecek) Bir Batori Bir Kontrbas (başka bir alet de çalacak) Bir Tromboncu (başka bir alet de çalabilecek) Bir Trampet çalan (başka bir alet de çalabilecek) alınacaktır. tsteklilerin hüviyet cüzdanlan ve elindeki sair vesaikle birlikte imtıhan edilmek üzere 6 evlulden itibaren 11 eylul 1937 cumartesi gününe kadar Istanbulda Galatasaray Lisesine ve Ankarada imtihana girecek namzedlerin ise 15 eylulden 20 eylul pazartesi gününe kadar Cumhurbaşkanlıgı Filârmonik Orkestrası Sefligine başvurmalan lâzımdır. Müracaat ve imtihan zamanı saat 10 13 arasmdadır. «2722» (5224) SAHİBİNİN SESi TiCARETHANESi Kelvinator, arkoni, Sparton, Bizerba, Tungsram Laireleri 302, îstiklâl caddesi, Beyoğlu Bir guna yanlışlığa meydan verılmemek için memurlarımıza bu sene «turuncu» renkte hüvıyet varakaları vermiş olduğumuzu saygı değer müşterılerirrnzp bıldırınz. Memurlarımız her talebde hüviyet varakalarmı ibraz edeceklerdir Beşiktaş Kızılay Heyetinin BURSÂTENEZZÜHÜ Beşiktaş, Kızılay heyeti ayın 19 uncu pazar günü Mudanya yolile gidip gelmek üzere Bursaya bir tenezzüh tertıb etmiştir. Mudanyadan Bursaya kadar hususî tren ve otobüslerle gidılecektir. Iştirak etmek istiyenlerin Beşiktaş Akaretler Kızılay merkezine, Galata Cemaat hanında 2 3 numarah yazıhaneye ve Ortaköyde tramvay cîddtsinde 26 numaralı kırtasiyeci Ibrahim &pahiye müracaatleri. Vapurda Caz, Saz ve Büfe vardır. Fiatlar gayet ehvendir. Akhisar Belediyesinden: 180 lira ücretli Belediyemiz mühendisligi münhaldir. Yüksek Mühendis mektebi diplomasmı haîz olması aranılan isteklilerin evrakı nizamiye ve kısa hal tercemesile birlikte Belediyemize müracaatleri ilân olunur, (5607)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle