13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUEIYET 10 Eylul 1937 Satılık Rezekri gevfemif, tahtalan aralık lanmış, bahçenin kumu ve sokagın top lağile rengi değişmiş kapının üstünde, bu «satılık ev» levhasmı ne zamandır görüyordum. Yaz güneşinin altında, cansız ıve hareketsiz pinekliyen, sonbahar rüz gârlarile sarsılan bu levhacrk. ayni ra manda, bu sessizliğe gömülü evin mct ruk bir bina olduğunu söylüyordu. Belçika kabinesi itimad kazandı Başvekilin itham edildiği meselenin mahiyeti RADVO Filim yıldizlarına neler yasaktır? y Bu aksamki program ) Birçokları istedikleri elbiseleri giyemediklerine ve istedikleri lâkırdıları konuşamadıklarına göre Holivud'da bir esirler sürüsü yaşıyor demektir dide ve evi kötüliyerek ihtiyann gözünden düşürmeğe uğraştılar. «Bu be§ para etmez kulübeyi yıkmaktan başka çare 12,30 plâkla Turk musikisi 12,50 ha vadls 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14 yok!» diyorlardı. son 18,30 plâkla dans musikisi 19 radîhtiyar, bütün bunları hiç ses çıkarma Brüksel 9 (A.A.) Meb'usan meclisi, yofonik komedı (Seni boğarım) 20 İb dan dinliyor, iki büklüm beli, yaşlı göz Van Zeeland kabinesine 4 reye karşı rahim ve arkadaşları tarafından Turk musikLsi ve halk şarkıları 20,30 Ömer Rıza lerile ağaçlar arasında dolaşırken, alış 130 reyle itimad beyan etmiştir. tarafından arabca soylev 20,45 Semiha \î. Vanderveld'in nutku kanlık saikasile, elleri, kâh bir daldan ve arkadaşları tarafından Turk musikisi Brüksel 9 (A.A.) Millî Banka hakkurumuş bir yaprak koparıyor, kâh meyve halk şarkıları, saat ayarı 21,15 orkeskmdaki müzakereler, dün akşam hita tra 22,15 ajans ve borsa haberleri ve erBiz zannediyor Maamafih, bu ev büsbütün boş de valan muâyene ediyordu. ma ermiştir. M. Vanderveld, söylemiş tesi günun programı 22,30 plâkla sololar, duk ki sinema yıl gildi. Orada bir oturan vardı. Bahçe duOnun bu toprağa, ağaçları kadar kuv olduğu nutukta Başvekilin iffet ve is opera ve operet parçaları 23 son. dızlarına ve filim varmı bir parça aşan tuğla bacadan, ba vetli köklerle bağlı olduğu anlaşılıyordu. tikametinden bahsetmiştir. VİYANA: artistlerine yalnız zan mavimtırak bir duman yükseliyor, Onu oradan ayırmak, canını almak de* ** 18,05 karışık yayın 18,40 MUSİKİ şişmanlamak ve zabu evde, bu yoksul ateşinin dumanı ka mekti. 19,20 karışık yayın 20,30 MUSIKILİ MOHâdisenin mahiyeti yıflamak memnu dar meftur, gizli ve kendi halinde bir DA RESMIOEÇIDİ 21,05 MUSİKİ 21,55 Oğullan ve gelinleri ne derlerse de karışık yayın ve haberler 23,25 MUSİKİ. Belçikadaki Rex fırkası lideri Leon dur. Halbuki neler kimsenin nnsvcudiyetini belli ediyordu. sinler, o, hepsini ayni sükunet, ayni uyBERLİN: Degrelle son zamanlarda Belçika ka yasakmış da habe Kapının sarsak kanadlarmın aralığmdan sal eda ile dinliyor, fakat vadini yerine 18,05 KÜÇÜK KONSER 18,35 gramo binesine karşı yeni ve şiddetli höcum rimiz yok!. Siyasî içeri bakınca, orada, satılan veya satıl getireceği zamanı mütemadiyen gecikti fon 19,05 ORKESTRA KONSERI 20,05 lara başlamış, bu meyanda Başvekil M. fırkalardan birine mak üzere olan bir binaya mahsus met riyordu. EÖLENCEU KONSER 20,50 haberler, Van Zeeland'm Belçika Millî Bankası girmek, Windsor ruk, boş ve mühmel manzara yerine, devlet yayını ve saire. Yazm «Hele ekin zamanı geçsin... müdürlüğünden çekilmesine rağmen Düşesinden bahset muntazam bahçe yolları, itinalı tarhlar, PEŞTE: Hemen satacağım» diyordu. Fakat ekin bankadan maaş aldığım, ayrıca milyon mek, grevler hakhavuzun yanıbaşına konulmuş su kova 18,35 ŞAN KONSERİ 19,20 spor 19,35 lar çekerek bu paralan siyasî maksadtoplanır, kirazlar olur, geçer, şeftali z ORKESTRA KONSERİ 20,35 konuşma kmda fikir derme ları ve küçük evin duvanna dayalı bah manı gelir, sonra üzüm ba§lar ve yavaş lara srfettiğini ileri sürmüştü. Bu it yan etmek, hususî 21,05 PIYANO KONSERİ 21,45 haberler çivan aletleri görünüyordu. 22,05 MACAR ŞARKILARI 23,05 hava yavaş kış, bütün civarı kara bulutların hamlar üzerine muhalif gazeteler hü bir müsaade alma 23,10 ORKESTRA KONSERİ 24,20 yabanEv, ufak bir köy eviydi. Bir tarafı u dan dökülen loş renge boyardı. Kışla be kumet aleyhine şiddetli neşriyata başcı dillerde haberler 24,25 CAZBAND TAhyarak Maliye Nezaretinin derhal tah dan evlenmek, ec fak bir bostan haline konulan, öte tara raber, köy yolu tenhalaşır, yolcu geç KIMI 1,10 son haberler. nebilerle ahbab ol fını meyva ağaçları süsliyen bahçenin mez olur, alıcı çıkmazdı. Oğullarile kız kikata girişmesini istemişler, bu yüz BUKREŞ: den Maliye Nazırı M. Man'la Başvekil mak, daha neler de yollannda, hasır şapkalı bir ihtiyann, lan da artık gelmezlerdi. İhtiyar, üç u19,05 ORKESTRA KONSERİ 20,15 konarasında eiddî ihtilâflar çıktığını da neler!.. eabahtan akşama kadar dolaşhğı görii zun ay, tohumlannı hazırlamağa, ağaçlaferans 20,35 MUSİKİ 21,05 gramofonla yazmışlardı. Meselâ Carole opera yayını, haberler, spor 23,50 yabancı lürdü. İhtiyar, sabahtan akşama kadar, rını budamağa vakit bulur, kapının üs Rex'cilerin ithamlarına birçok meb Lombard istediği eldillerde haberler, son haberler. bu sükut dolu bahçede, kâh ağaçlan, kâh tündeki satılık levhası da, kış rüzgârlarıle tıslar da iştirak ettiğinden, Başvekil biseyi giyemezmiş. BELORAD: sebzeleri sular, tırtıl ayıklar, dalları bu döne dö'ne, beyhude sallanır dururdu. Krala müracaat ederek meseleyi mü Bu hususta mutlaka 18,25 KONSER, halk şarkıları, ulusal yadar, didinir dururdu. yın, haberler 21,05 Zagreb'den nakil, Nihayet, çocuklar, ihtiyann, ahcıları zakere etmek üzere meb'usan ve âvan Paramount'un terzisi Hasır şapkalı ihtiyann köyde hiç tagramofon, haberler 23,50 PIYANO KONürküttüğünü görünce mühim bir karar meclislerinin fevkalâde toplantıya ça Travis Banton'un SERİ 23,50 gramofon. nıdığı yoktu. Köyün biricik sokağında, verdiler. Gelinlerden birisi, köye geldi, ğırılmasını istemişti. İki gün iki gece muvafakati lâzım LONDRA: arabasını kapının önünde durdurup ek Paramount'un terzisinden müsaade almadan istediği ihtiyann evine yerleşti. Bu, sabahleyin devam eden hararetli müzakerat neti mış. Joan Craw 19,05 ORKESTRA KONSERİ 19,55 MUmek veren ekmekçiden başka, kapısını elbiseyi giyemiyen biçare Carol Lombard gözünü açar açmaz tuvaletine koşan, ti cesinde M. Van Zeeland kabinesi bü ford seçtiği bir ge SIKI 20,25 karışık yayın 21,05 masal kimse çalmazdı. Bazan, «satılık ev» levyük bir ekseriyetle itimad kazanmıştır. caretin başlıca kaidesi olan sahte iltifaü ce tuvalctini ısmarlryamazmış. Evvelâ | Bir zamanlar genc kadm artistlere ço 21,40 karışık yayın 22,20 ÇINGENE MUhasını gören bir yolcu, durur, kapıyı çaSIKISI 22,50 AÇIK HAVA KONSERİ Muhalifler M. Van Zeeland'ın Belçive sahte nezaketi çok iyi bilen, ufak tecuklarından bahsetmek de yasak edilmiş 23,30 DANS ORKESTRASI 24,35 karışık lardı. Önce, kapı açılmazdı. îkinci ça ka Millî Bankasından senede 700,000 M. G. M. şirketinin moda şefi Adrien'in fek bir kadındı. Sabahtan akşama kadar ti. Fakat bunun seyirciler üzerinde bir te yayın. lışta, bahçenin ta öbür ucundan bir ayak bunu görmesi icab edermiş. kapının önünde vakit geçiriyor, gelene frank (takriben 280 bin Türk lirası) alsiri olmadığı tecrübe ile sabit olduğu için PARİS [P.T.TJ: sesi işitilir, ihtiyar, pürhiddet kapıyı araKorkunc filimler kahramanı Boris geçene: «Buyurun... Girin, görün... E dığını, ayrıca tahsisatlardan da istifa 18,05 karışık yayın 19,05 ŞARKILAR, vazgeçilmiştir. Bugün Norma Shearer ve lık eder, sorardı: de ettiğini iddia etmişlerdi. Karloff hususî hayatında gayet sakin bir vimiz satılrkur» denıek ister gibi mültePIYANO KONSERİ 19,35 gramofon, ha Ne istiyorsunuz? Bu ithamlara cevab vererek Başve aile babası olduğunu gazetecilere söyli Joan Blondell gibi anneler yavrularile a berler, eğlence 21,35 OPERA YAYINI: fit tebessümler saçıyordu. kil senevî 700,000 lira aldığım, fakat yemezmiş!.. Meşhur haydud tipi Jack lenen iftihar edebiliyorlar. TRAVİATA, en sonra haberler. Bu ev satılık mı? Artık ihtiyann rahah kaçmıştı. Ba bankadan çekildikten sonra tahsisat alZavallı Jean Harlow san saçtan bıROMA: Evet... Satılık. Fakat, peşin söy La Rue kurşunlu silâhlardan korktuğu zan, gelininin evde olduğunu unutmağa madığını söylemiş ve şu izahatı ver kıp da onlan kendi renklerine iade et 18,20 ODA MUSİKİSİ 18,55 karışık yaliyeyim. Çok para istiyorlar. için dolu olduklan zaman onlarla oynı • çalışır, ölümle burun buruna gelen insan miştir: mek müsaadesini almak için filim amil yın 21,45 karışık musiki 22,05 OPERET: İhtiyar, bu cevabı verirken, kapıyı yolYUŞI, istirahatlerde havadis ve haberler lann, korkulannı dağıtmak için proje < Belçika Millî Bankası bir devlet yamadığını itiraf edemezmiş. Loreetta lerile nekadar mücadele etmişti. cunun suratma kapamağa hazır elile, o24,05 haberler, hava 24,20 DANS ORKESYoung ve onun gibi saf genc kız rollerini Ier yapmalan kabilinden, sebzelerini, çi müessesesi değildir. Bu itibarla bu banRivayet edildiğine göre Holivud'un TRASI, istirahatlerde ingilizce haberler. nun içeri girmesine mâni olmak ister gibi çeklerini sulamağa, ağaçlannı budamağa kada cereyan eden muameleler netice oynıyan artistler herkesin huzurunda si nüfuzlu filim amillerinden Hays bu ya yolunu keser, öfkeli bakışlarile, onu adeyeltenirdi. Gelini, mütemadiyen onun sinde milletin parasının zayi olduğu id gara içemezlermiş. Dick Powell ve Gene saklara dair bir Iiste bastırtmış ve her arta kovardı. İhtiyar, bu halile bahçede diası varid olamaz. Bankanın başında Raymond çok sevdikleri Polo oyununu peşinde dolaşır: tistin locasına astırmış. Oradaki memnulci sebzelerini, tarhlarını, yemişlerini mübulunduğum müddet zarfmda, şahsan Bu akşam şehrin muhtelif semtlerinde iyetler bizim burada zikrettiklerimizin iki Beyhude ne diye uğraşıyorsunuz? maaş almış değilim. Banka idare mec oynıyamazlarmış. dafaa etmek istediği bu bahçenin ka nobetçı olan eczaneler şunlardır; Robert Taylor ve Eddy Nelson gibi misli imiş.. Başkalan için mi çaljşıyorsunuz ? lisi tarafından verilen karar mucibînce pısında düşmana göğüs gererek bir ejder Istanbul cihetindeküer: Der dururdu. direktörler için senelik bir tahsisat ka bekâr ve yakısıklı artistler evli kadınla J ^ r ka/il^r, .şükredelim ki artist değigibiydi. M, i5,' Eminonunde (Mehmed Kâzım), Beyazıde liz.. Az kazanıp az sarfediyoruz amraa, da (Cemil), Küçükpazarda (Yorgi), Eyübİhtiyarcık cevab vermez, garib bir bul edilmiştir. Bu meblâğ bankanın ba a. ısmlennı "zıkrederek rotograr he Kapıyı çalanlar, bu cevabı aldıktan (Hikmet Atlamaz), Şehremlnlnde şmda bulunanlar arasmda taksim edililcride, bunun bir hiç oimazsa 4ste<ügimizi yapabjlecek, DŞ de sonra, hayretler içinde yollarına devam inad ve ısrarla işine devam ederdi. Bah(Hamdi), Karagurnrukte (Arıf), Şehzademektedir. Umumî Harbden evvel bu f' vesilesi yapılması ihtimali vannış! kilde hür yaşıyoruzl ederler, evini satılığa çıkardığı halde çesini ihmal etmek, onu adeta elden çıbaşmda (Universıte), Aksarayda (Sarim), tneblâğ üç buçuk milyon franga baliğ Fenerde (Hüsameddin), Alemdarda (Ali satmak istemiyen bu garib ihtiyann deli karmak gibi birşey olacaktı. olmakta idi. Bittabi bu meblâğ ehem Rıza), Samatyada (Rıdvan), Bakırköyde Nihayet, günün birinde, eve bir müş miyetsiz değildir; fakat büvük banka Lğine bir türlü mana veremezlerdi. (Istepan). Bu muammayı bir gün keşfettim. Bu teri çıktı ve ev satıldı. Sarsak kapı, üs lann tahsisatı nezdinde cok azdır. Beyoğlu cihetindekiler: Istiklâl caddesinde (Galatasaray), Tü küçük evin önünden geçiyordum. Içeride tündeki satlık levhasile beraber oradan Yeni bir güzel sesli artist nelbasında (Matkovlç), Galatada Okçu 1934 te kabineye girdiğim zaman ban Venedik sergisindeki Fransız hararetli bir münakaşa olduğunu gösteren çıkanldı, yerine yeni bir kapı yapıldı. kadan para almadım. Ancak direktör Holivud stüdyolanndan biri güzel ses musa caddesinde (Yeniyol), Fındıklı tramfilimleri Eve bir kat daha ilâve edildi. Bahçede lere ayrılan tahsisattan hisseme düşen yüksek sesler işitiliyordu. Bir ses: li yeni bir artist daha keşfetmiş ve onu vay caddesinde (Mustafa Nail), Takslmde Birkaç defadır, her sene Italyada Ve Satmak, lâzım, baba, satmak lâ ki tarhların şekli değiştirildi. İhtiyann e miktarı aldım. 1934 haziranında bankaumhuriyet caddesinde (Kurkçiyan), Kalnedikte bir sinema sergisi açılmakta ol «100 erkek bir kız» filminde oyanmak yoncukullukta (Zafiropulos), Firuzağada vine, kadmlı erkekli, kalabalık bir aile dan avans olarak 100 bin frank almış zım, diyordu. Söz verdin. Olmaz. üzere derhal angaje etmişlerdir. Bu yıl (Ertuğrul), Şişü Halâskâr Gazi caddesinde tım, bilâhare kabineden çekilerek ban duğunu ve her memleketin o sene yapıl İhtiyann sesi, titrek ve korkak cevab taşınmtştı. mış filimlerinden en güzellerini oraya dızın adı Deanna Durbin'dir. O kordelâ (Asım), Kasımpaşada (Müeyyed), Hasköyyeriyordu: de (Neslm Aseo), Beşifctaşta (Süleyman Bazan, açık pencerelerden dışan pi kanın basına döndüğüm zaman 50 bin göndererek serginin sinema salonunda da ingilizceden maada fransızca, italyan Receb), Sanyerde (Asaf). frank daha aldım. Satmam diyen var mı, evlâdım... yano sesleri taşar, etrafa neş'eli bir hava ca ve ispanyolca şarkılar söyliyecektir. Usküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 1935 nisanında bankadan kat'î surettf gösterilmesini temin etmekte bulunduk Tabiî satacağım! Levha astım, görmü yayardı. Fakat, evin tertemiz yeni boyaÜsküdarda (Selimiye), Kadıkoyde Sö annı vaktile yazmıştık. Bu seneki sergi Bunlar Frederick Hollander'in «Musiki sma, yepyeni kapısına, bahçenin güzel çekilerek Başvakâlete geçtiğimde di • yor musun? de gösterilen Fransız filimlerinden üçü benim rüyalanmdır», Rimsky Korsa ğüdlüçeşme caddesinde (Arman Hulusi), rektorlere ayrılan tahsisattan hisseme Büvükadada (Halk), Heybellde (Tanaş). İhtiyann bu sevgili köşesini satttırmak leşen tarhlarına ve bu neş'eli musiki se düsen 180 bin lirayı aldım. nün mükâfat kazanması Fransızlan pek kow'un «Güneşe bir terennüm!», Mo sine rağmen, ben, oraya baktıkça yüre îstiyenler, şehirde ufak bir dükkân işle Bu meşru mebaliğ haricinde banka memnun etmiş ve bütün Fransız gazetele zart'ın «All«luia» ile «Traviata» dan Liîzmitte feci bir cinayet len oğullarile gelinleriydi. Evi satılığa çı ğimin bir acı ile burkulduğunu duyar biamo parçası ve Sam Coslovv'un bir şardım. Gayriihtiyarî, bu evin eski sahibini dan bir santim bile para almış değilim.> ri bir ağızdan «Fransız sinemacılığmm karttıklan günderaberi işin fazla süriin İzmit (Hususî) İzmitte Paj çarşı • Muhalifler Başvekilin izahatını iti atisinden ümidvanz!» şeklinde yazılar kısıdır. cemede kaldığını görmüşler, haftada bir düfünür ve kendi kendime: sında pek feci bir cinayet işlendi. Os raf addederek Başvekâlette bulunduğu yazmağa başlamışlardır. Bu filimler Ju TAT Fransız rejisörü Jacques Feyder, man isminde bir adam metresi Havvayı kaç defa gelip, ihtiyarcağızı sıkıştırmağa «Şu ağaçlann, şu tarhlann, şu sebze sırada bile tahsisat namı altında banlien Duvivier'nin çevirdiği «Balo defte Alman sinema kumpanyalanndan To bıçaklıyarak öldürdü. başlamışlardı. Onlar köye geldikleri gün, ocaklarının arasında, mes'ud ve münzevi kadan para aldığım, binaenaleyh sui ri», Sacha Guitry'nin çevirdiği «Ingiltere bis hesabma «Göçebeler!» isminde bir Vak'a şudur: İzmitli Osmamn Havva evden sokağa, kırlann sessizliği içine mü dolaşan ihtiyar, şimdi, gelini, evin para istimal yaptığını ileri sürmüşlerdir. Faacının incileri» ve Jean Renoir'ın çevir filim çevirmektedir. İlk sahnelerin alın isminde bir metresi vardır. Osman asnakaşa gürültüleri yayılıyor, iki üç cüm sile yenilediği tezgâhm arkasında, mem kat neticede Başvekil itimad meselesi masma 1 eylulden itibaren Münih civa diği «Büyük hayal» dir. ker olmuş, terhis edilip de geldiği za lede bir «para» kelimesi kulağa çarpı nun ve münşerfh müşteri beklerken, dük çıkardıpından, kabine 34 reye karşı 130 «Ingiltere tacmın incileri» ni hepimiz nnda başlanmıştır. Kordelâ fransızca ve man metresinin başka bir adamla dü yordu. kânm arkasmdaki kuytu odada, yaşlı reyle M. Van Zeeland'a itimad beyan gördük. «Balo defteri» hissî bir filim ve almanca olarak iki kopya yapılacaktır. şüp kalktığım görmüştür. Bundan fena Akşam olup da, oğullarile gelinlerini gözleri, sıkılan ruhu, ve yegâne aşkı olan etmiştir. «Büyük hayal» de Umumî Harbde ge Almanca kopyasmda başrolleri, Jac halde muğber olan Osman sabık metreHâdisenin resmî safhası bu suretle sokağa kadar teşyi ettikten sonra, ihtiyar, bahçesinin hasretini çeken yüreğile kim çen maceralardan birini tasvir eden bir ques Feyder'in kansı Francoise Rosay ile, sinin yolunu beklemiş ve bakkal Musalelâcele eve dönüyor, tahtalan aralık bilir nasıl büyük bir yeis ve elem içinde kapanmış olmasına rağmen başta Rex cordelâdır. Irene von Mayendorff, Camilla Horn, tafadan şeker alırken görmüştür. Os çiler olmak üzere muhalif gazeteler, lanmış sokak kapısmı sıkı sıkı kapıyor, kıvranıyor...» derdim. man derhal bıçağını çekerek kadmın Oscar Sima oynıyacaklardır. •^ Luli Deste ismindeki Avusturya tahrikâtlarma devam etmektedirler. birkaç gün kafasını dinlemek, sevgili buNakili: •İf Amerikalılann meşhur karakter ar rasgele yerlerine saplamağa başlamış » aktrisi bir müddet evvel Holivud filim atır. cağında birkaç gün daha kendi başına Hamdi Varoğlu Orman mektebi mezunları millerinden biri tarafından angaje edil tisti Charles Bickford Kaliforniyanın Bakkal korkusundan bayılmış, çarşı Dturmak ümidinin verdiği sevincle yüzü mişti. Artist Amerikada ilk filmini çe dağlık ve çöllük arazisinde «Arizona Bursa (Hususî) Bu sene şehrimize gülerek bahçesinin gölgeli yollannda dovirroeğe başlamıştır. Kordelânın adı «Şe kahramanlan» isminde bir filim çevir içinde panik olmuştur. Vak'a yerine taşınmış olan Orman mektebinden 22 laşıyordu. mektedir. Artiste bu eserde Gilbert Ro lâhzada yetişen zabıta Osmanı tevkif kişi mezun olmuştur. Mezunlar Orman hirc!e lcarışıklık» tır. etmiştir. Kadın sekiz yerinden yaralaFakat, haftalar geçtikçe, oğulları, ihTomiroff, •^ Hermann Thimig ile komik Thes land, Marsha Hunt, Akim Yağlıboya ile boyanmış ve mühendis muavini unvanile çalışacak narak ölmüştür. tiyan daha fazla sıkıştırmağa başlamış ingen'in oynadıkları «Paskalya Çiçe Monte Blue refakat etmektedirler. lardır. yeni tesisatla tamamen yeni lardı. Onu zorla yola getiremiyeceklerini •İC Paul Hörbiger ile Mariclouise ği», Gustave Fröhlich ile Leni Maren Sünnet düğünü bir hale ifrağ edUmiş olan anladıklan için, torunlannı da beraber bach'ın temsil ettikleri «Pekindeki Pa Claudis'in oynadıklan «Bir Gün Hoşuna NİĞDEDE Geçen cumartesi akşamı, Maltepe Asr! Sinema getiriyorlardı. Küçükler, babalarımn, annik», Lauisc Ulrich ile Victor Kovva'nm gideceğim!», Jessie Wirhog ile Paul Halil Kitabevi askerî mahfelinde 31 çocuk sünnet edilnelerinin verdikleri dersi mükemmel su vücude getirdikleri «Vadetme Bana!» fi Bildt'in temsil ettikleri «Prenses Evine miştir. Selimiye kışlası orkestrasınm işCumhuriyet Gazetesinin ve bütün rette tatbik ediyorlar, ihtiyarı kandırmak limleri Berlinde gösterilmeğe başlanmış Dönüyor!», Ralphe Arthur Roberts ile tirak ettiği düğün geç vakte kadar desozlu makinelerle techiz edüerek mekteb kitablan, kırtasiye, gazete için durmadan dil döküyorlardı. Ellen Frank'm çevirmekte olduklan «İş vam etmiş ve e§lenilmiştir. Alâkadar br. Dek yakında açılacaktır. ve mecmualann tevzi yeridir. Bu çare de işe yaramayınca, işî teh ^ Eylulde doğanlar: Henry Wil güzar Hizmetçi» filimlerinin stüdyo sah lar gerek askerî mahfele gerek Selimicoxon 8 eylul 1905 te Hindistanda, Ta neleri ve dış manzaralan ikmal edilmiş ye kumandanlığına teşekkür etmekte Birell 10 eylul 1908 de Romanyada, tir. dirler. "A' Sinema artistlerinden Bing Cros Jane Baxter 1909 da Almanyada, Nişan merasimi Kathleen Burke 6 eylulde Amerikada. by'nin asıl ismi Henri Lillis Crosby'di. Sıhhat Vekâleti, İskân Umum mü [Kadm fazla yaşlı olduğu için senesi Fakat küçükken oyuncak ata binmesini S E S L I v e T R K Ç E T A N B U dürü doktor Cevdetin kızı Nuhbe ile yazıalmıyor]. Neil Hamilton 9 eylul çok sever ve atı yürütmek isterken müte899 da Amerikada. Dois Kenyon 5 madiyen «Bing! Bing!» diye bağırdığı Beyoğlunda Kemal Reboul eczanesi :ylul 1897 de Nevyorkta. Otto Kruzer için annesi onu Bing diye çağırmağa baş sahibi Kemal Rebulün nişan merasimi SiNEMASINDA dün gece her iki tarafın akrabaları ara6 eylul 1885 te Toledo'da, Bessie Love lamış, san'atkâr da bu ismi kabullenmişsında icra edilmiştir. Yeni nişanlılara tir. 0 eylul 1898 de Amerikada. saadetler dileriz. Müttefik ve dost devletler asl er> heyetleri > Dünyanm ilk askeıî kadm Tayyarecisi SABiHA GÖKÇEN Kahratnan tayyarecilerimiz TANKTOPÇU 2SÜVAR1 ve motorlu kıt'alarımız Manevralar Geçid resmi DUnyanın 8 nci harlkası ERTUĞRUL SADÎ TEK Tarihî hafara ve vesikalar 1,0(0 metroluk film. AYRICA PROGRAMDA Sinemanın açılması şerefine İLK BüYUK FiLM : Bu gece HEYBELİADA KATE DE NAGY NÖBETÇİ ECZANELER Bir iki satırla ASRî SiNEMA R. C. A. I JnuüuJuH TRAKYA ORDUMUZUN BÜYÜK ü SÖZLÜ MANEVRALARI FiLMİ AKŞAM j P E K ATATÜRK İNÖNÜ MAREŞAL ÇÂKMAK VEKİLLER HEYETi GENERALLbRiMIZ . BEYAZ KADIN TiCARETi FRANSIZCA SÖZLÜ Avrupada gecc kızları tuzağa düşürmeğe çabşan muazzam teşkilâtlar, müthiş canilerle hukumetlerin, polisin amaDsız mücadeleleri Herkein mutlak görmesi lâzım ?elen büyük şaheşer. rollerde BaŞ JEAN PiERRE AUMONT B A Y TEKiN ı Bu gecekl suvare için numaralı koltuklar erkenden aldırılmalıdır. Tel. 49289 Pek yakında ?.... Sinemasında 937 938 senesinin yeni filmi AFRiKADA İSKELE tiyatrosunda Büvük müsamere
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle