13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CLMHUKli:*! 10 Eylul 1937 Cumhuriyet Matbaası Son sîstem makinelerle mücehhezdir. En mutena işler için her zaınan sipariş kabul eder. SüVat ve nefaset temin olunar. Telefon: 24290 Matbaa L Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Konya Vilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Konya Ankara yolunun 0 ^ 000 6 f 200 Km. arasmda şose için taş ve kum ihzaratı. 2 Keşif bedeli: 18630 lira 45 kuruştur. 3 Eksiltme 20/9/937 pazartesi günü saat 15 te Konya Vilâyet Daimî Encümen odasmda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve buna aid evrak 138 kuruş bedel mukabilinde Konya Nafıa Müdürlüğünden tedarik olunabilir. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1197 lira 28 kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekâletinden almmış yol müteahhidliği vesikası ibraz etmesi lâzımdır. 6 îsteklilerin teklif mektublarını 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Vilâyet Daimî Encümeninde teşekkül edecek Ko misyon Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. (5726) I Cibali fabrikasının mamul tütün ambarlan duvarlarına şartna mesi mucibince pazarkkla ahşab lâmbri yaptınlacaktır. II Pazarlık 13/K/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Aİırn Komisyonunda yapılacaktır. m Keşif bedeli 1072,50 lira, muvakkat teminat 80.44 liradır. IV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir V İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (5644) 1 Şartanmesine tevfikan pazarlıkla 2000 kilo kazein kolası satın alı nacaktır. 2 Pazarlık, 20/IX/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 4 îsteklilerin pazarlık için tayin edalen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (5821) j PEHLIVAN KOYU'nün büyük PANAYIRI Her sene açılması mutad olan Pehlivan köyü panayın bu sene de 19 eylulde açüarak bir hafta devam edecektir. Panayırımızda. uygun bir programla bir çok yenilikler yapılmış ve bu yolda büyük fedakârlıklar ihtiyar edilmiştir. Panayırdan bir gün evvel 18 eylulde Tekirdağlı Hüseyin ve Mülâyim pehlivanın iştirakile büyük P E H L İ V A N G Ü R E Ş L E R İ tertib edilmiştir. Panayıra iştirak edeceklerin her türlü istirahat ve ih tiyaclan temin edilmiştir. ^ ^ ^ • • • • • ^ • • M BETON ARME KOPRU İNŞAATI Nafıa Vekâletinden: 1 Diyarbekir Vilâyeti dahilinde Diyarbekir Silvan yolunda Anbarçayı ve Siird Vilâyeti dahilinde Diyarbekir Bitlis yolu üzerine Pisyar köprülerinin betonarme olarak inşası kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. Bu iki köprünün keşif bedeli «163,500» liradır. 2 Eksiltme 23/9/937 tarihine musadif perşembe günü saat «16» da Nafıa Vekâletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak «818» kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliği kaleminden alınabilir. 4 Eksiltmiye girmek istiyenlerin «9425» liralık muvakkat teminat vermeleri ve Vekâletimizden almmış müteahhidlik ehliyeti fenniye vesikasile ayrıca bir taahhüdde en az «75,000» liralık köprü veya betonarme vesair inşaat yapmış olduklarına dair vesaik ibraz etmeleri lâzımdır. İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «3115» (5842) 1 Şartnamesine göre pazarlıkla bir aded radyo makinesi satın alma caktır 2 Pazarlık, 17/IX/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 16 da Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (5820) Kütahya Şarbaylığmdan: Bulvar civarmda yaptırılacak 94590 lira 24 kuruş keşif bedelli stadyum inşasmdan 30,000 liralık kısmı kapalı zarfla açık eksiltmiye konulmuştur. Bundan tiıibüne aid betonarme iskeletinin keşif bedeli 22862 lira, spor sahası tesviye ve direnaj ve teferrüatının keşif bedeli 7138 lira olup teminatlan 2250 liradır. İhalesi 22/9/937 çarşamba günü saat 15 te Kütahya Belediye Encüme nlnde yapılacaktır. Bu saatten sonra verilecek mektublar kabul edilmez. Proje, idarî ve fennî şartnameler 150 kuruş mukabilinde verilir. Taliblçrın Şarbaylığa müracaatleri. (5803) l Devlel Demîrvolları İslelme Untam Müdürlüeünden Muhammen bedeli 22,000 Jira olan muhtelif cins lâstik malzemesi 21/ 10/937 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasmda satın almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1650 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün sat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Sartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, Haydarpa şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5881) Şeker Fabrikaları T.A.Ş. Tasfiye Heyetinden: Şirket hissedarlarının, 27 eylul 1937 tarihine tesadüf eden pazartesi günü içtimaım yapmak üzere daveti kararlaştırılımş olduğundan, hissedarların o gün saat 11 de Şirketin İstanbulda Bahçekapıda Taşhandaki merkezini şereflendirmeleri ve hisse senedlerini veya bunlara mutasarrıf olduklannı mUsbet vesaiki içtima gününe takaddüm eden bir hafta evvel Türkiye tş veya Ziraat Bankalanna veya Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi merkezüıde veya İstanbulda Bahçekapıda Taşhanda bulunan tasfiye memurlarına tevdi ile dühjuliye kartlan almaları rica olunur. İSTANBUL ve TRAKYA Hali tasfiyede bulunan Zonguldak Valiliğinden: Zonguldak Vilâyeti içinde Beycuma Çaycuma yolunun 0+00013+732 kilometrolan arasmda yapılacak 52296 lira 05 kuruş keşif bedelli şose inşaatı işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 15/9/937 çarşamba günü saat 15 te Zonguldak Vilâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 262 kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden almacaktır. Muvakkat teminat 3923 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin Resmî Gazetenin 3297 saylıı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekâle tinden almmış müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasından 937 yılın da almmış vesika ve muvakkat temmatlarile birlikte teklif mektublarını yukandaki günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilâyet Daimî En cümen Reisliğine vermeleri ilân olunur. (5542) wammm TÜRK HAVA KURUMÜ BÜYÜK PİYANCOSV Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 grup mal zeme her grup ayn ayn ihale edilmek şartile 13/9/937 pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki Satınalma Komisyonu tarafın dan açık eksiltme ile satın almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve muvakkat temmatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 1 Orak, muhtelif mengene, havya, boru, keski bıçağı. muhtelif Vitvort cUşi klavuzu, dökmeci aleti, muhtelif kovanlı anahtar, Balast yabası ve pens gibi 24 kalem alet ve edevat muhammen bedeli 1292 lira 55 kuruş, rouvakkat teminatı 96 lira 94 kuruştur. 2 50 aded muhtelif vantilâtörlü kabili nakil demirci ocağı, 30 aded kabili nakil tezgâh boru mengenesi muhammen bedeli 1580 lira, muvakkat teminatı 118 lira 50 kuruştur. 3 8 kalem muhtelif kalm ve yağlı ve adi renkli ve beyaz tebeşir, mu hammen bedeli 814 lira 21 kuruş, muvakkat teminatı 61 lira 7 kuruştur. 4 Saf ve adi hâmızı kibrit, tuzruhu, hâmızı azot, amonyak, muhtelif cinsten nişadır ve şap, kükürtten ibaret 9 kalem malzeme, muhammen bedeli 3134 lira muvakkat, teminatı 235 lira 5 kuruştur. (5563) RUZNAME: 1 Tasfiye memurlannın tasfiye muamelâtı hakkındaki raporlannın okunması, 2 Tasfiye murakıbınm hesablar hakkındaki raporunun okunması, 3 Tasfiye hesablarmın tasdiki, 4 Tasfiye heyetinin şirketin tasfiye müddetinin tekrar temdidine mü teallik teklifi hakkında karar ittihazı. Tasfiye heyeti 5 inci keşide 11 eylul 937 dedir Büyük ikramiye 5 0 . 0 0 0 l^adır Bundan başka: 15.000, 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki aded mükâfat vardır. DtKKAT: Bilet alan herkes 7 eylul 937 günü akşamına kadar biletini değiştirmis bulunmahdır.. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur. Eskişehir yol atölyesi elektrik şubesinin eksiltmesi Eskişehir D. Demiryollan yol atölyesi elektrik şebekesinin yapılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 1 Bu işin muhammen bedeli 29097.14 liradır. 2 îstekliler bu işe aid şartname,j>lân ve sair evrakı D. Demiryollannın Ankara, Eskişehir ve Sirkeci veznelerinden 150 kuruş mukabilinde alabi lirler 3 Eksiltme 20/9/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Ankarada D. Demiryollan yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonunca ya pılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. A 2490 sayılı kanunun 16 ncı ve 17 n d maddelerine uygun 2182.29 li ralık muvakkat teminat. B Bu kanunun tayin ettiği vesikalar: C Nafıa Vekâletinden musaddak ehliyet vesikası. 5 Teklif mektublan ihale günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublannın iadeli taahhüdlü olması ve rihavet bu saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. 6 Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Devlet Demiryollan Yol Daıresine müracaat etmeleri. «3138> (5806) Siyasal Bilgiler Okuluna Kabul Şartları Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: . . Siyasal Bilgiler Okulu Yüksek dereceli bir meslek ve ihtisas müesse • sesidir. Son smıfta okurlar malî, idarî ve siyasî şubelere ayrılırlar. Kırktan fazla alınacak talebe Maliye Vekâleti hesabma tahsil edece * ğinden bu okurlar son smıfta malî şubeye ayrılacaklardır. Namzed kaydi 25 ağustos 1937 den 25 eylul 1937 ye kadar Ankarada Siyasal Bilgiler okulunda İstanbulda Yüksek Öğretmen Okulunda her hafta pazartesi ve perşembe günleri sabahleyin saat 10 12 öğleden sonra 14 16 arasmda yapılır. Kayid için getirilecek evrak şunlardır: Diploma ve hüviyet cüzdanı asıllan. 6 tane 4,5 X 6 boyunda fotoğrafi. Aşı kâğıdı. Namzedler arasmda türkçe kompozisyon ve edebiyat, tarih, coğrafya, tabiiye, riyaziye, felsefe ve lisan derslerinden 27 eylul 937 de baglıyacak olan bir seçme sınavı yapılacaktır. Fazla tafsilât için lise bulunan yerlerde Maarif Müdürlüklerine, Anka • rada Siyasal Bilgiler okuluna ve İstanbulda Yüksek Öğretmen okuluna müracaat edilmelidir. «3017» (5639) Diyarbekir İskân Müdürlüğünden: Kazası Merkez > Ergani Osmaniye > Bismil Silvan » Merkez Köyü Karabaş Satı Merkezi Harbeto Anbar Merkez Aslo Kâbil Yeniköy Tipi 3 3 2 3 3 Adedi 50 50 15 35 80 Bir evin bedeli 476.14 465.10 630.21 520.21 583.21 590.90 491.63 456.52 456.52 Yekun 23807.00 23255.00 9528.15 18207.35 46656.80 8863.50 17207.05 15 35 12 5478.24 6 2739.12 155742.21 298 1 Yukarıda isimleri yazılı dokuz merkezde yapılacak (298) gö^men evinin Heyeti Vekilenin 19/12/935 tarih ve 2/3711 sayılı kararnamesine tev fikan 30 ağustos 937 den itibaren münakasaya çıkarılmıştır. îhale müddeti 16 eylul 937 ye musadif perşembe günü saat tam on üçe kadardır. 2 Taliblerin bu müddet içinde her merkezdeki evlere köy beköy veya dokuz merkez için birden peyleri kabul olunur. 3 MüteahhidJiğe talib olanlarm şimdiye kadar en az 10,000 liralık iş yaptıklanna dair vesaiki ve koyacakları peylere ve alacaklan evlerin bedeli keşiflerinin miktarına göre ihale gününe kadar kanunî teminatlarını Malsandığına yatırmış olmaları elzemdir. 4 Pazarhğm son kararı D. Bekir İskân Müdiriyetinde yapılacağmdan şeraiti öğrenmek ve usulü dairesinde suratlerini almak istiyenler D. Bekir İskân Müdürlüğüne ve kazalarda Bismil, Ergani, Osmaniye, Silvan kaymakamlıklarına müracaat edebileceklerdir. (5752) 2 3 3 3 Geçen seneki model R. C. A. radyo makinesi Az kullamlmış. 8 lâmbalı, yepyeni ve sapsağlam bir vaziyette ve anten siz çalısmaktadır. Fiatı azimet münasebetile ehvendir. Resmî ruhsatnarçıesi vardır. Talib olanlar Tan matbaası kapıcısma müracaat edebilirler. İstanbul Yüksek İktısad ve Ticaret Mektebi Ticaret Lisesi ve Orta Ticaret Mektebi Direktörlüğünden: Müessesemiz vüksek lise ve orta olmak üzere üç kısımdır. Ve her kı « sım derece derece devlete bağlı bilumum iktısadî ve ticarî faaliyetlerle hususî iş ve ticaret hayatına; bankacılık, sigortacılık ve malivecilik gibi kuvvetli mu* hasebe bilgisi ve iktısadî kültür istiven işlere hazırlar. Yüksek kısımda aynca dış ticaret ve konsolosluk gibi memleket harici ik« tısadî faalivetlere hazırlıvan bir sube de vardır. I Yüksek kısım üç senedir. Kavdolunmak için: Olgunluk imtihanmda muvaffak olmuş lise mezunu olmak ve yahud herhangi bir ticaret lisesinden mezun olmak. II Ticaret Lisesi biri ihzarî olmak üzere dört senedir. Kabul partlan: A Ortamekteb mezunu, yahud orta ticaret mekteblerinden mezun olmak. B 18 yaşmı geçkin olmamak. Dört seneîik orta ticaret mekteblerinden mezun olanlar ihzarî sınıfı aflıyarak birinci sınıfa kaydolunurlar. m Orta Ticaret mektebi dört senedir. Kabul sartlan: A İlkmekteb mezunu olmak . B 15 vaşını geçkin olmamak. Mektebin her üç kısmma 15 evlulden, 5 birincitesrine kadar talebe kay dolunur Kavid için müracaat bir istida ile olur. Kavid istidasma aşağıdaki vesikalann bağlanması lâzımdır. «Diploma. veya tasdikname asıllan, nüfus cüzdanı, sıhhat raporu. aşı kâğıdı, ivi hal vesikası ve 4 fotograf». Başka mekteblerden 2 sene aynî smıfta kaldığı için kaydi silinenler mektebin lis ve orta t i c a r ^ kısmma kabul olunmazlar. (5392) Malive Vekâletinden: Kaloriferler için alınacak 350 : 450 ton yerli kok kömürü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli (on üç bin elli) ve ilk teminatı (dokuz yüz yetmiş sekiz) lira (vetmiş beş) kuruştur. Eksiltme 27/9/1937 pazartesi günü saat 15 te Vekâlet Levazım Müdür lüğünde toplanar Eksiltme Komisvonu tarafından yapılacaktır. Şartname Ankarada Levazım Müdürlüğünde ve İstanbulda Dolmabah çede Vekâlet evrakı matbua ambarı memurluçunda görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü rnaddelerinde yazılı belgeler ve ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektublarile birlikte ka nunun tarifatma ve şartnamedeki şeraitine uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif mektublarını havî kapalı zarflarım eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Riyasetine vermeleri. c3233» (5971) Kayseri Vilâyeti Daimî Encümen Başkanlığından: Vilâyet merkezindeki arsada yaptırılacak 99557 lira 42 kuruş keşif bedelli Memleket hastanesi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. Bu inşaata aid evrak şunlardır: Mukavele, proie, eksiltme şartnamesi, hususî şartname, metraj defteri keşif hulâsası, temel, bodrum, zemin kat, birinci kat plânları, ön ve arka ' ve yan poliklinık cepheleri ve şakuli makta ve baymdırlık işleri genel şartnamesi ve şose ve kârgir inşaata aid fennî şartname. Eksiltme 13/9/937 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Vilâyet Daimî Encümende yapılacaktır. İstekliler bu işe aid evrakı hergün Daimî Encümen kaleminde görebilirler. Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin 6228 liralık muvakkat teminat belgesi ilândan sonra alınmış Ticaret Odası vesikası, Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikası, Vilâyet Nafıa Müdürlüğünden almmış ehliyetname, insaatm baslangıcından sonuna kadar diplomalı bir mühendis ve bir mimar istihdam edeceğine dair noterlikten tasdikli belgeyi vermeleri şarttır. Eksiltme 2490 numarah kanuna tevfikan yapılacağmdan kanunda tasrih edilmiş vesikaların da verilmesi lâzımdır. İstekliler kapalı zarflarım yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Encümen Başkanlığına vermelidirler. Zarfların yukarıda yazılı saate kadar yetiştirilmek üzere iadeli taahhüdlü mektup şeklinde gönderilmesi caizdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İşbu keşifnamede Nafıa Vekâletince icra edilecek tadilâtın bilâ kayid ve şart müteahhid tarafmdan kabul edileceğinin teklif mektublanna derci lâzımdır. İşbu inşaata toptan talib bulunmadığı takdirde ilk inşaattan itibaren onar bin liralık kısmı müteahhide ihale edilecektir. (5864) Karacabey Belediyesinden: Karacabev Belediyesinin su işleri kontrol fen memurluğu münhaldir. Aylık ücret olarak (300) lira verilecektir. Talib olacak ehliyetli fen memuru veya mühendislerle mutabık kalmacağı üzere daha fazla aylık ücret verileceği ilân olunur. (5960) Bina işleri ilânı Nafıa Vekâletinden: 1 EkFİltmeye konulan iş: Ankara Yüksek Ziraat Enstitülerî stajyer talebeleri için Orman Çiftliğinde yapılacak yemekhane inşaatıdır. Keşif bedeli: 37031 lira 95 kuruştur. 2 Sksiltme 27/9/1937 pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekâleti Yapı İşleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasmda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 185 kuruş bedel mu kabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden almır. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2777 lira 40 kuruş muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekâletinden almmış inşaat müteahhidliği vesikası ibraz etmesi lâzımdır. 5 İsteklilerin teklif mektublannın ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «3248» X6034) Satılık veya Kiralık Konak Üsküdarda, Ayazma mahallesinde Kızkulesi Parkı bitişiğinde Marmara ve Boğaza nezareti kâmileyi haiz şemsâbâd. havadar ve gayet sıhhî, her tarafı açık ve dairenmadar duvarla muhat 9000 arşm bahçe derunündeki 31 numaralı konak satılık veya kiralıktır. Konak 16 od.a, 4 salon, 5 halâ, 2 taşlık, 2 mutfak, alaturka ve alafranga iki hamam, 2 kiler, 1 depo, 1 ahır, 1 kömürlük, bir uşak odasile ayrıca bir köşkten müteşekkil ve her ciheti muşamba ile mefruş olup mekteb ve devairi resmiye olmağa müsaid olduğu gibi iki ailenin ikametine de müsaıddir. Bahçe, her türlü nefîs meyva ağacları ve bir miktar bağ ile beraber çam, manolya, Malta eriği ve saire gibi gayet kıymetli ağacları, nadide gülleri, müteaddid havuzları, mükemmel bir kameriyeyi, iki bostan dolabı ve 3 kuyuyu havidir. Konakla bahçenin her tarafmda kumpanya suyu ve elektrik tesisatı mevcuddur. Görmek istiyenler salı, cuma, pazar günî# • ri saat 2 den 4 e kadar içindeki sahiblerine müracaat eylesinler. Maden Mühendisi aranıyor Bahkesir Vilâyeti dahilinde bir maden ocağı için mesaha işlerine vu « • kufu olan genc bir Türk maden mühendisine ihtiyac vardır. Taliblerin tercümeihallerile aşağıdaki adrese tahriren müracaat etmeleri. (Maden) Bozkurd han, Galata
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle