19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 Eylul 1937 CUMHURIYET ıı giderir. Hiçbir zararlı ve mü»hij maddesı yoktur. Şeker hastalığı olanlar bilc alabilirle». M İ D E ve B A R S A K L A R I A L I S T I R M A Z . Içilmesi lâtif. tesiri kolay ve mülâyimdir. Yerini hicbir tnümasil mflstahzar tutamaz. M A Z O N isim, H O R O Z markasma dikkat. Deposu: Mazon ve Boton ecza deposu. tstanbuJ Yenipostane arkasmda No. 47 İNKIBAZI, HAZIMSIZUĞI, MİDE EKSÎLİK VE YANMALARINI m^^amm^^mm Gecell GUndUzlU mm^m^a^a^mı A Z ON E Y V A T UZU Üslcüdar Amerikan Kız Lisesi Mekteb eylul 28 incl salı gUnü açılacaktlr. Kayıd için hergün saat 9 12 ye kadar müracaatlar kabul ediiir. Adreg: Bağlarbaşı, Telefon: 60474 Her sabah daha genc! Kız ve Erkek IŞIK LİSESİ ISTANBUL NIŞANTAŞI Eskl FEYZiATi ESKİ FEYZIYE Geceli GündüzlU Sanısun Sarbaylığından: Belediyemiz elektrik santralı ve şebekesi için almacak 11 kalem muhtelif yedek parça ve tahtelârz kablo, hata mesaha aleti kapalı zarf usujile ek siltmiye konulmuştur. 1 Umumunun muhammen bedeli 7906 liradır. 2 Muvakkat teminat akçesi 592 lira 95 kuruştur. 3 Öıale 7/10/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Daimî Eı.cümen huzurunda yapılacaktır. 4 Bu işe aid evrak şunlardır: A Satın alınacak yedek parça ve tahtelârz kablo hata mesaha aleti nin evsafını gösterir fennî şartname. B Eksiltme şartnamesi, C Bu evrakı görmek istiyenler Samsun Belediye Elektrik Işletme sinde ve îstanbul Belediyesi Heyeti Fenniyesinde görebilirler. 5 îstekliler 2490 numaraİı kanunda yazılı evsafı haiz olacaklardır. 6 Talibler teklif mektublarını ihale günü saat 14 e kadar Samsun Belediyesi Encümen Riyasetine tevdi etmeleri lâzımdır. Bu müddetten sonra verilecek teklif mektubları kabul edilmez. 7 îhale 2490 numaralı kanun hükümlerine tevfikan yapüır. (5723) Memleketimizin en esld hususî lisesidir. Ana, îlk, Orta ve Lise kısımlan, Fen ve Edebiyat kollan vardır. tstanbulunen havadar ve sakin bir muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvikiye camii ittisalindedir. Kavid için hergün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. tstiyenlere mekteb tarifnamesi gonderıhr. Telefon: 440o9 Yat.ı. BOĞAZİÇİ LiSELERi Ku ve erkekler için ayrı bolüklerde : ADH Talebe kaydı için hergün roektebe möracaat edilebilir. Utiyenlere tarifname gönerilir. Arnavudköy tramvay caddesi: Çiffte saraylar. Telefon 36.210 mmm^mmmmK^m^mmm Telefon ilk kısımdan İtibaren yabancı dlller • Uk Orta Lise sınıfları 42517 Nişantaşında Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: YATILI ŞİŞLİ TERAKKi LİSESİ ANA İLK ORTA • LİSE KISIMLARI GUndUzlUJ ı Zonguldak Valiliğinden: Zonguldak Vilâyeti içinde Zonguldak Devrek yolunun 6+00047+000 kilometrolan arasında yapılacak 22673 lira 96 kuruş keşif bedelli şose esash tamiri işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 15/9/937 çarşamba günü saat 15 te Zonguldak Vilâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 114 kuruş mukabilin'de Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır. Muvakkat teminat 1701 li • radır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 yılmda alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublarını yukandaki günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilâyet Daimî Encümen Reisliğine vermeleri ilân olunur. (5540) Yeni bir reçete, Uyurken, size Genclik ve ğüzellik getirir. Kız ve erkek öğrenlcîler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilâtı vardır. Fransızca, Almanca, fngilizce kurlarına dokuz yaşından başlıyarak bUtUn öğrenlciler iştirak edebilirler. Okul hergün saat 1017 arasında açıktır. Kayıd işlerine: CUMA, PAZARTESİ, ÇARŞAMBA günleri bakılır. YAPI İŞLERİ ILANI Nafıa Vekâletinden: Daha taze, daha açık, daha genc ve buruşuklukları kaybolmuş bir cild görenler adeta bir mucizedir diyecekler. 1 Eksiltmiye konulan iş: Devlet mahallesinde Emniyet abidesile GümFilhakika asrî fennin yeni bir zaferidir. rük ve İnhisarlar Vekâleti arasındaki sahaya yapılacak olan Adliye Vekâleti Viyanadan büdirilen bu şayani hayret binası inşaatıdır. Keşif bedeli: 450,000 liradır. keşif, «Biocel» tabir edilen ve cildi ih1 2 Eksiltme 24/9/1937 cuma günü saat 16 da Nafıa Vekâleti Yapı îşleri ya eden bir unsurdur. Bunu Viyana ÜSıdıka Evcim Noeml Asadoryan Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu Odasmda kapalı zarf usulile yapılaniversitesi profesörü doktor Stejskal, kemali itina ile seçilmiş genc hayvan caktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 22 lira 50 kuruş bedel larda gizlenmiş cild hüceyrelerinden ismukabilinde Yapı ışleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. tihsale muvaffak ohnuştur. Bundan Pek kolay metodla az bir zamanda en acemilere bile mükemmel biçki, 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 21750 lira muvakkat teminat sonra cildinizj Biocel ile bĞsliyebilirsidikiş öğreten yegâne yurddur. Yeni kur için kayid başlamıştır. Müsaid vermesi ve Nafıa Vekâletinden alınmış yapı işleri müteahhidliği vesikası ibBu Biocel cevheri yalnız (Pembe şeraitle talebe almmaktadır. Kültür Direktörlüğünden tasdikli diploma veraz etmesi ve yaptığı en büyük işin 200,000 liradan aşa& olmaması lâzımdır. nız. rilir. Kayıd günleri pazartesi, çarşamba, cuma saat 10 dan 17 ye kadar mürengindeki) Tokalon kreminde mevcud 5 İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saracaat olunması. olduğundan her akşam yatmazdan ev at evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri mukAdres: Beyoğlu Ağacamii köşesinde No. 1, kat 2. vel kullandığınızda siz uyurken cildi tazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «3153» (5819) nizi besler ve gencleştirir. Her kulla nan kadına on yaş daha genc görünmesini temin eder. Gündüz için beyaz rengindeki Tokalon kremini kullanınız. Siyah noktaları eritir. Açık mesameleri 1 Gümrük Muhafaza eratı için 7306 çift pamuk, 7306 çift yün çora 1 Eksiltmiye konulan iş: Ankarada Mahmudpaşa Bedesteninin tamir kapatır ve cildi beyazlatıp yumuşatır. bın 21/9/937 salı günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. ve takviye inşaatıdır. . 2 •> Tasınlanan tutan 4489 lira 53A'Ruruştur. ,« * Keşif bedeli: 55,803 lira 75 kuruştur. 3 Şartname ve evsaf Komisyon dadır. Görülebilir. Operatör 4 İsteklilerin ilk teminat olarak 337 liralık vezne makbuzu veya ban2 Eksiltme 27/9/1937 pazartesi günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı ka mektubları ve kanunî vesikalarile birlikte o gün Galatada eski İthalât îşleri Umum Müdürlüjü Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile Gümrüğü binasındaki Komutanlık Satmalma Komisyonuna gelmeleri. (5903) Dofium ve kadın hastalıklan yapılacaktır. mütehassısı 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 280 kuruş bedel mu • Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes) kabilinde Yapı Îşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. No. 22, Mavi yapı Telefon 22683 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 4040 lira 20 kuruş muvakkat teminat venuesi ve Nafıa Vekâletinden alınmış yapı müteahhidliği vesikasile Operatör • Urolog diplomalı yüksek mühendis veya yüksek mimar olması ve bu gibi abidat iş1937 1938 öğretim yılı için Ankara Devlet Konservatuan «Tiyatro ve leri yapabileceğine dair Nafıa Vekâletinden ve alâkadar dairelerden alınmıg opera» kısımlarına kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul parasız yatılıdır. Taehliyet vesikası ibraz etmesi lâzımdır. lebeye her ay bir miktar da harçlık verilecektir. IDRAR YOLLARI 5 İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir sa1 Aranılan genel vasıflar şunlardır: Hastalıklan mütebassısı Koprübaşı at evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri mukA Aza ve vücudü kusursuz olmak, .Eminonü hao TeL: 21915, B Sfsi güzel olmak, tazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «3155» (5844) C lyi kulağa malik bulunmak «işittiği sesleri tanımak ve yahud ay nini tekrarln'abilmek», D Kızlar için en aşağı yaş 16, erkekler için 18 dir. E EÎI az ortaokuldan diplomalı bulunmak «Opera kısmı için pek iyi Belediye havagazi fabrikası İçin tek teshin jeneratörlü ve kavi gazla ilâsese malik clanlardan bu şart aranmaz», veli teshin cihazım havi ve 24 saatte asgarî yedi bin beş yüz metre mikâb gaz F Şiyvesi ve vücudü sahneye müsaid bulunmak. istihsal edebilecek kabiliyette altı şakulî vertikal kamaralı bir havagazi is 2 îstekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır: tihsal ocağınm malzeme ve montajı kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. A liyatro kısmı için şunlar aranılacaktır: Şartnamenin fennî kısmmda yazılı olduğu veçhile ocağm müteahhide aid A Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu şeyi anlatma makine alât ve malzemesile montajmın bedeli muhammeni yetmiş bin beş kudreti, yüz liradır. Şartnamesi 176 kuruş bedel mukabilinde Havagazi MüdürlüğünB Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisinden seçılecek bir den alınır. Taşradan istiyenler ayrıca posta ücretini de göndermelidirler. Ekrolü yapabilmek, siltme birinciteşrinin 19 uncu salı günü saat 16 dadır. C Sınav heyetince verilecek bir rolü yapabilmek, İştirak için dört bin yedi yüz yetmiş beş liralık muvakkat teminat makB Opera kısmı için şunlar aranılacaktır: buzu veya banka teminat mektubiİe iki bin dört yüz doksan sayılı kanunun A Kendi seçeceği, bildiği bir şarkıyı söylemek, tarifi dairesinde hazırlanmış teklifler ihale günü olan 19/10/937 salı günü saB Sesleri ve melodileri tekrarlıyabilmek, (5886) «3068» at 15 e kadar Belediye Encümen Reisliğine verilir. C Ritmik duyma ve hissetme kudreti. 3 Sınavlar, 5/10/1937 salı gününden 9/10/1937 cumartesi gününe kadar İstanbulda Şehir Tiyatrosu Rejisörlüğünde, Ankarada 11/10/1937 pazartesi gününden 15/10/937 cuma gününe kadar hergün saat 9,30 da Cebecide Müzik Öğretmen Okulunda bir heyet marifetile yapılacaktır. Gazianteb Nizib yolunun Akçakent ile Nizib arasındaki 17601 lira 90 kuîstekliler. pullu dilekçelerile İstanbulda Şehir Tiyatrosu Rejisörlüğüne ve ruş bedeli keşifli 800 + 47 44 + 800 kilometrelerinin şose inşası bedeli iki Ankarada Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğüne başvurmalıdırlar. senede Ödenmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 16/9/1937 4 Diiekçelere şunlar bağlı bulunmahdır: perşmbe günü saat 11 de ihalesi yapılacaktır. Talib olanlarm şartnameyi tetA Nüfus tezkeresi veya bunun tasdikli bir sureti, kik etmek üzere hergün ve eksiltmiye iştirak eylemek için de ihale günü ViB Otaokul diploması veya tasdikli bir sureti, lâyet Daimî Encümenine müracaatleri. (5718) C Sıhhat raporu, D Hüsnühal varakası. «3255» Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahİzmir Vîlâyetinin Torbalı, Kemalpaşa, Menemen, Kuşadası, Foça, Ber kemesinden: Beyoğlu Ayazpaşa İstanbul Palas 12 gama, Ceşme, Dikili kazalarında yerleştirilmiş olan göçmenler için keres Ankarada askerî bir müessesede elektrik ve telefon tesisatile kalorifer ve tesi İskân dairesi tarafından verilmek ve anahtar teslimi suretile inşa edi sayıda oturan küçük Perihanı temsil su tesisatmı idare edecek iki Türk mütehassıs memura ihtiyac vardır. 20 eylecek 826 aded tek köy tipi, 94 aded çift köy tipi, 45 aded şehir tipi kârgir <*v ve hukukunu siyanet etmek üzere mezlul 937 tarihinde Ankatada M. M. V. Fen ve San'at Umum Müdürlüğünde yaler münakasaya konulmuş ve 23/8/1937 tarihinde kapalı zarf usulile ihales; kur adreste ikamet eden büyük annesi pılacak müs3baka imtihanı neticesinde gösterilecek liyakat ve iktıdara gore mukarrer bulunmuş ise de taliblerin evsaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz b'i Ayşenin vasi tayinine 6/9/937 tarihin yüz elli liradan iki yüz liraya kadar ücret veçlecektir. Talib olanlarm ellannlunduğuna daır vesaik ibraz etmediklerinden 24/8/1937 tarihinden itibaren de karar verildiği ilân olunur. deki şehadetnamelerile bonservislerini hâmilen mezkur Müdürlüğe müracabir ay içinde pazarlıkla ihalesi takarrür etmiş ve kazalara iştirak edecekls atleri ilân olunur. «388» (6049) rin şartnamesini ve keşfini görmek üzere hergün ve pazarlığa girmek üzere pazartesi ve perşembe günleri îzmir İskân Müdürlüğünde müteşekkil Alını Satım Komisyonuna teminat, makbuz ve vesikalarile birlikte müracaat et . Lohman Hekim meleri ilân olunur. t2954» (5690) Talebe kaydine ve eski talebenin kaydini yenileme muamelesine başlanDahiliye roütehassısı Pazardan başka günlerde Sğleden mıştır. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 2 den 5 buçuğa kadar müracaat sonra saat (2% tan 6 ya) kadar tstan Tbirinciteşrinde derslere başlanacak ve kayid muamelesine nihayetj/en1 Muhammen bedeli 55820 lira olan Bergama kasabası elektrik tesi • bulda Divanyolunda (104) numaral (6051) satı 22/9/937 çarşamba günü saat 16 da Bergama Belediye Encümeninde ka hususî kabinesinde hastalannı kabul e lecektir. palı zarf usulile ihalesi yapümak üzere 2490 sayılı kanuna tevfikan eksiltmiye der. Sah, cumartesi sünleri sabah çıkarılmıştır. e9 Vi 12» saatleri hakikî fıkarava mab 2 Bu işe girmek istiyenlerin 4041 lira muvakkat teminatla kanunun sustur. Muayenehane ve ev telefonu 3 milyon zarf bastırılacaktır. 13/9/1937 saat 15 te açık eksiltme ile münatayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalan ve Nafıa Vekâletinden musaddak 22398, 38 48. kasa yapılacaktır. îstekli olanlar Piyango DirektÖrlüğü muhasebesinde şart ehliyet ve müteahhidlik vesikasmı ayni günün saat 15 ine kadar Belediye En(604bM cümen Reisliğine vermeleri lâzımdır. namesini görebilırler. Sahib ve Başmuharrirt: Yunu» Nadi 3 Istekliler fennî tarifname, keşifname, fennî şartname ve projeleri ümuml neşriyaU idare eden Yazı tflert Anksra, tstanbul, İzmir, Bergama Belediyelerinde görebilecekleri gibi beş lira Muduru: Hikmet Münif mukabilinde suretlerini de Bergama Belediyesinden alabilirler. tktisad Vekâletince tasdik edilen ve 15/9/937 de mer'iyete girecek olan 4 İhale günü saat 15 ten sonra gelecek teklif evrakı posta gecikmesinyeni tarifelerin 13 eylulden itibaren gişelerimizde satüacağı ilan olunur. (5906) Cumhuriyet matbaası den dahi oJsa kabul edilmez. (5575) Nafıa Vekâletinden: Bahçe Miman Mevlud Baysal Dördüncü Vakıf Han dördüncü kat, 18 numara. Telefon: 23426 Büyük şehir ve kasaba parklan; Anıt, meydan, çocuk parklan ve villâ babçeleri için modern proje ve plânlar hazırlar; keşifnameler tanzim eder. Projelerin arazide tatbikatım derub.de ve taahhüd eder. Büket, nisan seperi ve çeîenkler icin yapılan siparişler sür'aüe ha» ztrlanır. Çiçek, sebze tohumlan; fide ve fîdanlar; süs, meyva ağaç ve ağaççıklan; bahçe alât ve edevaü ve ehliyetl! Bahçlvanlar RÖnderir. Katalogu (50) kuruştur. Alâkadarlara parasız gonderilir. BiÇKi DİKİŞ YURDU YAP1 IŞLERI ILANI Gümriik Muhafaza Genel Komutanlıgı İstanbul Satınalma Komisyonundan: RIZA UNVER KİRALIK Şişlide, Küçökbahçe sokagfinda, No. 8 tramvay cfura&ında her türlfi konfuru ve şofaj santrali havi, ?araj a beraber veya garajı ayn on odalı maabahçe şirin bir villa makul şeraitle kiralıktır. Ankara Devlet Konservatuanna bu yıl almacak talebe kayid ve kabul sartları Dr. Mehmed Ali Hususî ve münferid dans dersleri Beyoğlu Karlman karşısında eskl «Polonya» Nur • Ziya sokak No. 3. Müracaat saatleri pazardan maada ber gün (12 14) ten (17 21) e kadar. İzmir Belediyesinden: Profesör Panosyan PANORAMA Bugiin Büyük SÜNNET DÜ*UDÜ Bahçesinde Tel. 41065 İstanbul 4 üncü icra memurluğun dan: Türkiye İş Bankasına merhun olup Kasımpaşa değirmeninde İş Bankası ardiyesinde bulunan 10 numaralı 761 çuval (0000) markalı birinci yumuşak un ve gene 30 numaralı 249 cuval (000) markalı birinci yumuşak unların pa raya çevrilmesine karar verilmiştir. 13/9/937 pazartesi günü saat 13,30 da İstanbul Zahire borsasmda peşin para ile ve buğday ve un koruma kanununa tevfikan verilmesi lâzım gelen rüsum ve muamele vergisi ve borsaca veril mesi muktazi rüsum ve tekâlif ve tellâliye ve kantariye müşteriye aid olmak üzere satılacaktır. Taliblerin mahallinde bulunacak memuruna müracaat et meleri ilân olunur. (34718) Gazianteb îlbaylığmdan: 1 I İzmir Iskân Müdürlüğünden: M. M. Vekâletinden: Dr. Hafi7 Cemal Konservatuar Direktörlüğünden: KERKUK Kıraathane ve Kütübhanesi Hertürlü kırtasiye lfevazımı sa tar, haricden sipariş kabul eder. (Cumhuriyet) gazetesinin Ker • kükte yegâne satış mahallidir| Bergama Sarbaylığından: T.H.K. Satınalma Komisyonundan: CADDEBOSTANI'nda Sayfiye bahçesinde BUGUN İstanbul Liman İşletme İdaresinden: Aile SÜNNET Düğünü Bahçe serbest, duhu ivesiz
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle