18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Temmua 193? CUMHURÎYET Türkive İs Bankasından: Fransızca muhaberat servislerinin idare ve şefliği tevdi edilmek üzere banka veya büyük ticarethanelerde mümasil vazifelerdc çahşmış, tabiatile fransızcaya kuvvetle vâkıf, tecrübe ve ehliyetli birkaç yüksek memur aranmaktadır. Taliblerin Ankarada Müdiriyeti Umumiyeye tahriren müracaatleri, fotograf ve tercümeihallerinin de tevdii rica olunur. Müracaatlerin mahremiyeti muhafaza edilecektir. OHİNO R Diş Macunudur. Bunu bîr kere kuilananlar arfak aynlamazlar. kulianmamış olanlar bir denesioler. Tzmir satış şubesi : Bay Ahmed Buldanloğlu Diş macunlarının incisi Balıklı Rum hastaneıindenj Zonfuldaktan deniz ve kara yolla rile Yedikule dışındaki Balıklı Rum hastanesine 600 ton maden kömürü eksiltme üe nakledileceğinden eksütmi ye girmek istiyenlerin eksiltmenin ya pılacağı 20/7/937 salı günü saat 15,30 dan evvel Galatada Büyük Balıklı ha nında 69 sayılı büro direktörlüğüne eksiltme şartlarını öğrenmek üzere mez kur gün ve saatte gelmeleri. Devlet Bandırma İçme Suyu Tesisat İnşaat Eksîltmesi ve Çiftliği Satış Komisyonundan: ÇİL.LER ve L E K E L E R Balsamin Eksiri ile tamamen zail olur* Dahiliye Vekâletînden: Bandırma şehri dahilindekî şebeke icin icab eden boru vesair malzemelerin tedariki ve boru ferşiyatınm icrasile iki depo inşasile sair buna müteferri imalâtın ^anı]ması kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 1 İşin muhammen bedeli 73361 lira 28 kuruştur. 2 İstekliler bu işe aid şartname, proie vesair evrakı 367 kuruş mukabilinde Dahilive Vekâleti Belediveîer İmar Heyeti Fen Şefli&inden alabilirler. 3 Eksiitme 1 eylul 937 tarihine rashvan earşamba günü saat on birde Dahiliye Vekâleti binasmda toplanacak Belediyeler tmar Heyetince yapı lacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş olmalan lâzımdır. A 2490 savılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun olarak 4919 liralık muvakkat teminat. B Kanunun tayin ettiği vesikalar. C Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmîye girmiye bir mâni bulunmadığına dair imzalı bir mektub. D Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden münakasaya girmek için alaeaklan vesika. 5 Teklif mektublan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderüecek teklif mektubları nın iadeli taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Belediyeler îznar He yeti Fen Şerliğine müracaat etmeleri. «2023» (4121) ÇİLİLACI havalandırılmış ve terkibinde altın kremi bulunan Lüleburgazda kâin Ziraat Vekâletine aid olan Lüleburga» istasyonuna bir kilometre mesafede güzel bir şose ile bağlı bulunan Trakya Devlet örnek ve Üretme Çiftliğinde tımarlan çok yerinde yapümış ve bitirilmiş dölü bol, sevkiyata dayanıklı Kırkağac ve Uzunköprünün en seçme tohumlarından ekili 150 dekar kavun, keza Trakyamn en maruf nevilerinden 50 dekar karpuz rnahsulü tojtan satılıktır. İsteklilerin bu mahsülleri yerinde görmek ve pey sürmek üzere şimdiden Çiftlikteki Komisyona müracaatleri. (4253) 48 SAAT I Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden | I . 1000 aded kar gözlüğü ve 300 çift tahta ayakkabı pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 31/V/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 16 da Kabataşta Levaıım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapüacaktır. III Taliblerin verecekleri mtllarm bir nümunesini Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne göstermeleri ve beğenildiğine dair vesika almaları lâzımdır. IV İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarüe birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri üân olunur. (2930) H. Paşa îşletme Cer servisi için 1 birinci smıf elektrikçi ustasile 3 elektrikci alınacaktır. İsteklilerin H. Paşa îşletme Müdürlüğüne müracaatleri. (4306) İdaremiz Malzeme Dairesi emrine lise ve daha yukarı tahsil görmüj, almanca veya fransızca lisanına bihakkm vâkıf, müsabaka ile dört memur alınacaktır. Kanunî evsaf ve şeraiti haiz ve askerlikle alâkası bulunmıyanların aşağıda yazılı vesaiki hâmilen Ankarada İdaremiz Zat îşleri Müdürlüğüne, İs tanbuld? Haydarpaşa mağazası şefliğine müracaatleri ilân olunur. îş talebi hakkında istid?. Askerlik vesikası, Hüsnühal vesikası, ** Aşı kâğıdı, 6 kıt'a lotoğraf. «2116» (4305 ) BALSAMİN LİKİT Yüzdeki çil ve lekeleri izale ederek cilde mat ve eazib bir tea temin eder. tNGİLtZ KANZUK ECZANESt BEYOĞLU ÎSTANBUL VENÜS PUDRASI Alman ve T A K S i M Belediye bahçesinde Maolarınızm ewel en tedariki sayın müşterllerimizin meofaah ^^^^^^^^^m iktızastdır. Telefon: 43703 S Memleketin en yüksek san'atkârlariie birlikte HER AKŞAM A F i Y E îngiliz kimyagerleri tarafından en son ke?fedilen yeni bir şaheserdir. Bu yeni Venüs pudrasile pudralanan bir cild dünyanm en taravctlı güzelligini ifade eder. Hiçbir pudra V E N Ü S pudrası kadar cildi mat tuhıp cazibeli gösteremez. San$ın, kumral, esmer her tene uygun renkleri vardır. îsmine dikkat ve taklidlerinden sakınınız. Mardin Daimî Encümeninden: Ferdevs bahçesi adile maruf nümune fidanhğında yaptırılacak 21676 lira 50 kuruş bedeli ke.şifli Vilâyet Konağı inşaası kapah zarf usulile eksiltmiye çıkanlmıştır. îhalesi 28 trmmuz 937 tarihine raslıyan çarjamba günü saat 12 de Mar. din Daimî Encümen dairesinde yapılacaktır. Muvakkat ttminat miktarı 1626 lira 74 kuruştur. Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır: Eksiltme sartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık içleri genel şartnamesi, mukavele projesi, fennî şartname, keşif cetveli, metraj cetveli. îstiyenler bu evrakları Mardin, İstanbul, Ankara, Diyarbekir Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. Bundan başka isteklilerin Nafıa Vekâletinden almmış ehliyet vesikası ve yahud mimar veyahud mühendis veyahud da bunlardan birile ortak ol duklarını noterîikten musaddak vesika ile isbata ve Nafıa Vekâletince evrakı fenniye ve k#§ifnamede yapılacak her türlü tadilâtı kabule mecbur durlar. Taliblerin yukanda yazılı saate kadar teklif zarflannı Mardin Daimî Encümen riyasetine göndermeleri ve ihale saatinden sonra verilecek veya gelecek zarflarm kabul edilmiyeceği ve postadaki gecikmelerin de mazeret teşkil etmiyeceği ilân olunur. (4132) terl Eminönü Eczaoesi yanında her îfun hastalarmı kabul eder. Dr. HORHORNi İzrnir İskân Müdürlüğünden: 1 Yapılacak iş: Muhtelif kazalarda yerleştirilmiş olan göçmenler için yaptırılacak evleıe aid ilândır. 2 Menemen k^azasırun Majtepe. köyünde 91 kârgir köy tipi fcak.aHİn muhammen kıymeti 17328 lira 22 kuruştur. B Bergama kazasının Kınık merkezinde 20 kârgir köy tipi tek evin muhammen kıymeti 3808 lira "40 kuruştur. ~~~s C Dikili kazası merkezinde 31 kârgir şehir tipi tek ve Çandarh na* hiyesi merkezinde 158 tek ve 31 çift köy tipi kârgir evin muhammen kıy • meti 46939 lira 14 kuruştur. D Foca kazasının Bağarası mevldinde 17 kârgir tek ve 10 kârgir köy tipi kârgir çift evin muhammen kıvmeti 6557 lira 64 kuruştur. E Kemalpasa kazasının yukarı Kızılca ve Parsa kövlerinde 21 tek kârgir köy tipi evin muhammen kıymeti 3998 lira 82 kuruştur. F Torbalı kazasının Kavas köyünde 32 tek kârgir Ahme<?!i 156 tek 32 çift kârgir Havuzbaşı mevkiinde 54 tek kârgir TaşkesiÇinde 145 tek 16 çift kârgir köy tipi evlerin muhammen kıvmeti 89631 lira 42 kuruştur. G Kuşadası kazasının Kalambaki çiftliğinde 29 tek kârgir köy tipi evin muhammen kıymeti 5522 lira 18 kuruştur. 2 İnşa edilecek göcmen evlerine aid kereste tskân dairesince inşaat mahallerinde aynen müteahhidine teslim edileceğine göre evlerin keşifleri mucibince muhammen kıymetten kereste tutan tenzil edilmiş yukarda yazılı muhammen kıymetle kereste kıymetleri haric tutulmak suretıle hesab edilmiştir. 3 İşbu inşaat anahtar teslimi suretile 13/7/937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. İhale 28/7/937 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 14 te tskân Müdürlügünde müteşekkil Komisyonunda ihale edilecektir. 4 İhale her kaza için avn ayn yapılacağından teklif zarflannın bu suretle tanzim ve tevdii mecburidir. 5 Eksiltmive iştirak etmek istiyenler ihale saatinden evvel 2490 sayüı kanunda tasrih edilen şekilde vüzde yedi buçuk muvakkat teminatlarını tediye ettiklerine dair makbuz veya banka mektubu ibraz etmeğe mecbur durİar. 8 Eksiltmive iştirak etmek istiyenler fennî şartname ve plânlarımn ve mukavele suretlerini öğrenmek üzerc Vilâyette İskân Müdürlüğüne. kazalarda Iskân memurlarına müracaat etmelidirler. «2333» (4193) L Balıklı Rum hastanesinden: 1 60,000 65,000 kilo kuru ot, 2 25,000 kilo saman ve 3 4000 kilo arpa açık eksiltme ile satm alınacağından eksiltmiye girmek istiyenlerin eksiltmenin yapılacağı 20/7/937 salı günü saat 15 ten evvel Galatada Büyük Balıklı hanında 69 sayıh büro direktörlüğüne eksiltme şartlarını öğrenmek üzere mezkur gün ve saatte %15 pey akçesile birlikte gelmeleri. Senelerdcnberi denenm ş en tesirli ilâçtır. Eczanelerde bulunur. ismine dikkat ALGOPAN Doğum ve kadın hastalıklart mOtehassısı Cağaioğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı RIZA UNVER Telefon 22683 Operatör Askert fabrikalar ilânları 35 kalem çelik Tahmin edilen bedeli 24865 lira olan 35 kalem çelik Askerî Fabrikalar Umum müdürlüğü satınalma komlsyonunca 1 eylul 937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 1864 lira 88 kuruşu havi teklif mektublannı mezkur günde saat 14 e kadar komis yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddele rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatleri «3998 Eczacı aranıyon îstanbula yakın hat güzergâhmda bir fabrikada çalışmak üzere dip lomalı bir eczacı almacaktır. Talib olanlar dört güne kadar Bahçekapı Taş han 48 numaraya müracaat etmelidir. Istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisvonundan: Aded Firenkgömleği Yün fanilâ Fildekos fanilâ Fildekos don Mendil 39 X 40 Mendil 43 X 44 Çorab 2000 1200 3000 3000 2000 2000 6000 M. Fiat. 259 192 70 67 10.50 11.75 27.87 M. Garanti L. K. 388 50 481 05 200 ton saf kurşun Tahmin edilen bedeli «60,000» lira olan yukarıda miktarı yazılı saf kurşun Askerî Fabrikalar Umum müdürlüğü Satınalma komisyonunca 6 eylul 937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname üç lira mukabilinde komisyondan verilir. Talib lerin muvakkat teminat olan «4250» lirayı havi teklif mektublannı mezkur İhalenin günü saati günde saat 14 e kadar komisyona ver ve şekli meleri ve kendilerinin de 2490 numa 21/7/937 saat 15 Kapalı ralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin zarf deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatleri. «4237» 15,30 158 79 » 14,30 Açık eksiltme YALNIZ B A K E R mağazalarında Her cins ve her renkte banyo kostümlerinin en zengin çeşidlerini her yerden müsaid şerait ve her keseye elverişli fiatlarla bulabilirsiniz. Sahtb ve Başmuharrirl: Yunus Nadi ümurrA neşriyatı ıdare eden Yazı İşlerı Müdüru: Hikmet Münif Leylî Tıb Talebe Yurdu için alınacak olan yukarıda yazılı firenkgömleğile fanilâlara ve mendillere teklif edilen fiat fazla görülmesine ve çorablara hiç istekli çıkmadığmdan ihaleleri yukarıda yazılı gün ve saatte yapılacaktır. 1 Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasmda kurulu Komisyonda yapılacaktır. 2 Miktar, muhammen fiat, muvakkat garanti, ihale gün ve saatleri yukarıda yazılıdır. 3 İstekliler şartname ve nümuneleri hergün Fuadpaşa türbesi kar şısında Leylî Tıb Talebe Yurdu Merkezinde görebilirler. 4 İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikası ve 2490 sayıh kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubile birlikte teklif zraflarım ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri ve açık eksiltme için de belli saatte Komisyonda hazır bulunmalan. '4330) CUMHUBIYETİ TÜRKİyE Cumhuriyet matbaan
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle