09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Asgarî günde 3 defa, dişlerinizi ı CUMHURİYET 18 Temmuz 1937 d l I B Diş macunile fırçalamalısınız Çünlcü Bir defa fırçalamakla dişler temizlenmiş ol maz. Ağız guddelerinin ve dahilî uzuvların mütemadî ifrazatı, dışarı dan mütemadiyen alı • nan ecnebi maddeler mikroplar, yemek, içki, sigara vesaire dişlere, diş etlerine binbir mikrob aşılar, arızalar hu • sule getirir. Bunlar birike birike nihayet diş lerde çürüme, etlerde iltihablar başlar. Artık felâketi önlemek ve durdurmak güçtür. BUNALTICI VE BAYILTICI SICAKLARA ASLA EHEMMİYET VERMEYİNİZ. ELEKTRIKLI VANTILATOR SİZE EN SERİN EN TAZE HAVAY1 TEMİN EDER. Vaktinde ihtiyatı elden bırakmıyarak dişlerinizi en az günde 3 defa Radyolinle fırçalayınız Istanbul Cins Defterdarlığından: ve M e v k i i Muhammen bedeli Lira Sultanahmedde eski Baytar mektebi elyevm Aygır deposu müştemılâtından ıki katlı ahşab bına enkazı. 1100 Üsküdarda İcadıyede eski Fıstıkağacı yeni İbrahimpaşa caddesınde eski 13 yeni 11 numaralı yanmış karakol duvarlarmciaki taşlarla bu bınadan sokup Uskudar Kaymakamlık daıresınde saklı demır parmaklıklar. Taşlar toptan: 30 Parmaklıkların beher kılosu: 0,05 Yukarıda cıns ve mevkii yazılı enkazın hizalarındaki bedeller üzerin den açık arttırma usulıle satışı on gun uzatılmıştır. Isteklilerin tediye vesair şartlarım öğrenmek istiyenlerın 26/7/937 pazartesı gunu saat 14 te yuzde yedı buçuk pey akçelerıle Millî Emlâk Mudurluğunde toplanan Komisyona gelmelerı. «M» (4328) NEDVİH •^ffı «ı » »r * • ı» büllm rahatsılıKları glderir. Afyon Memleket Hastanesi Baştabibliğinden: suzluK, baş ve yarım baş a^ rısı, baş dönmesı abaygmlıK, carpınîı, ve s'mirden ileri gelen 5iniraSrılaruasabî öksliriiKler,asabî zayıflıK,uyKu Hastanenin 937 senesi ılâc ve alet ıhtiyacı açık usulle eksıltmiye konulmuştur. İhalesi 30 temmuz 937 cuma günu saat on beşte Daimî Encümende yapılacağmdan hste ve şartnamesini görmek istiyenlerin İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Direktorlüğüne, talıblerin de ıhaleden evvel Afyon Encümen Rıyasetme muracaatleri. (4167) S A T I E'nin BOURLA BİRADERlERveŞst JST AN B U L.ANKARAmlZMlR Uykusuz geçen gece Zonçuldak Valiliğinden: Sıvas İli Bayındırlık Direktörlüğünden: Sıvas merkezinde yeniden yapılacak olan beş dersaneli ve 46,563 lira 52 kurus kesıf bedellı ilkmekteb inşaatı 29/7/937 perşembe günü saat 14 te Sıvas Daimî Vilâyet Encümeninde ihale edılmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. İsteklilerin ihale günu saat 13 e kadar teklif mek tublarım mezkur Encümene vermeleri lâzımdır. Muvakkat teminat 3492 lira 50 kuruştur. İsteklilerin bu isi vapabileceklerme dair ehliyet vesıkası gös > termesı ve bır defada 20,000 liralık bina ve buna benzer iş yapmış olduk larını isbat eylemeleri meşruttur. İsteklilerin ihale günü saat 13 e kadar teklif mektublannı mezkur Encümene vermeleri lâzımdır. Proje, kesıfname ve şartname her zaman Nafıa Mudürlüğünde görüle » bilır Talıblerin ona göre muracaatleri ılân olunur. (4227 * C Ne beyhude yere ıstırab çekiyor. Bır tek kaşe NEVROZiN tahammül edilmez ağrıyı dindirmeğe kâfi idi. • NEVROZİN: En şiddetli # NEVROZİN: Grİpe, baş nezlesine ve diğer nezlelere karşı baş ve diş ağrılarını keser. çok müessirdir • NEVROZİN: Soğuk algın• NEVROZİN: Bel, sinİr, roEksiltmiye konulan iş: Küçükmenderes ıslahat ameliyatı sanasmoa ya lığından mütevellid bütün ağrı, sı matizma ağrılarında hararetle tav pılacak belevi, cellâd ve sağlık kavuşutları inşaatı. Keşif bedeli: «130 444» lira «44» kurugtur. zı, ve sancıları süratle geçirir. siye edilmektedir. t Zonguldak Devrek yolunun 6 516 47 'f 025 kilometreleri ara f smda yapılacak yirmi ıki bin altı yüz yetmiş üç lira doksan altı kuruş keşif bedelli sose esaslı tamiratı işi kapalı zarf usulıle eksıltmiye konulmuştur. Eksiltme 19 temmuz 1937 pazartesi günü saat on beste Zonguldakta Vilâyet Daim.* Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri diğer evrak yüz on dört kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Mü dürlüğünden almacaktır. Muvakkat teminat bin yedi yüz lira elli beş kuruştur. Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmî Gazetenin 3297 sayüı nüshasmda çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekâletinden almmış müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret odasmdan 1937 yılmda almmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublannı yukarıda yazılı günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine vermeleri ilân olunur. «1874» (3866) Nafıa Vekâletinden: Çiftlik, Süthane ve bütün köylülerin dikkat nazarlanna: NEVROZİN Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz icabında günde 3 kaşe alınabilir. 2 Eksiltme: 28/7/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Nafıa Ve kâletinde Sulaı Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasmda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 îstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, fennî şartname ve projeyi altı lira elli üç" kuruş bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 7772 lira 23 kuruşluk mu vakkat teminat vermesi ve 50 000 liralık Nafıa su işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil su işlerini başarmakta fennî kabiliyeti ol duğuna dair Nafıa Vekâletinden almmış müteahhidlik vesikasım ibraz etmesi. Isteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdurlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecıkmeler kabul edilmez. (4029) "Krema makinaları,, geldi Bu makinalar dünyanın her yerinde sütçülük âleminde büyük şöhret kazanmış ve en verimli makina olarak tanınmıştır. Son sistem yeni modellerimiz gelmiştir. İELE TUrkiye umum satış deposu Fahtakalede POKER Tıraş bıçaklan deposudur. Taşra satış yerleri Erzurum: Türbe d v a n No. 29 Şükrü Hasan Güral Konyada: Mehmed Kaşıkçı ve biraderleri. Eskişehir: Hasan Alanya.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle