12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Temmuz 1937 CUMHURİYET Yaz mevsimi fantezileri Heybeli Deniz Lisesinin bir hücum ve müdafaa tecrübesi Birdenbire karşı çamlıktan kırmızı taraf kuvvetleri yamaclardan sel gibi akmağa başladı Nefes nefese, süngü süngüye bir çarpışma... Maviler sapır sapır dökülüyor. Ortalık kararmadan kırmızı taraf galib gelmiş, ada kurtulmuştu 2 Bütün mevslmlerde olduğu gibi yaz îçin de her sene elbise, şapka ve saireye aid olarak binbır çeşid nümuneler meydana atılır. bunların arasından zevk erbabının hoşuna gidenler hâkimiyet kazanır, dığerleri çekılip giderler. îşte bu hâ kimıyet kazanacak modelleri seçmek oldukça güc bir iştir. Tertıb ettığimiz kadm sütunlarında ötedenberi bu intıhabda önayak olmağa gayrct ediyoruz. Bu yaz ıçin de Avrupada görülen çeşidlerden birkaç tane seçtik. Soldaki, her tarafta rağbet görmüş olan dantel ceketle, organdi ı'ile, tepe ve kenarlarda tırtıllı siyah tezyinath şapka güzel bır gündüz kıyafetidir. Ortadaki beyaz zemin üzerine lâciverd desenli ipekliden elbise ile geniş kenarlı orijınal tezyinath şapka, sayfiye ve sayfiye ziyaretleri için giyılir. Sağdaki ise çiçekli şifondan elbisesi ve şemsiyesi, vuvaletli beyaz şapkasiyle yanş, maç ve gezinti kıyafetidir. Inceliğinizi muhafaza îçin yapılacak rejim Her vakit için değil, fakat zaman zaman dört hafta müddetle şu şekilde yer içerseniz şişmanlamaz, yağlanmaz, incelik ve zarifliğınizi muhafaza edersiniz. Birinci hafta: Uyandığmız vakit, ş«kersiz bir fincan çay, bir elma. Saat onda: Peynirle bir dilim ekmek. Saat birde: Bir kâse sebzeli et suyu, alâkok iki yumurta, haşlanmış bir tabak sebze, bir bardak ılık limonlu su. Saat dörtte: Bir bardak şekersiz çay. Saat sekizde: Tereyağlı bir dilrn ekmek, iki elma, bir bardak limonlu ılık su. Ikinci hafta: Uyandığınız zaman: Şekersiz bir bardak çay, iki dilim siyah ekmek. Saat onda: Alakok yahud katı pişmiş bir yumurta. Saat birde: Bir kâse sebzeli et suyu, iki parça ugara et. yağ İyi giyinmek bir para meselesi değil, bir zevk işidir Ekseri kadınlarm ağzında şöyle bir söz dolaşır: iyi giyinmek için insanın parası ve vakti olmalıdır! Bunlar belkı büsbütün haksız değildirler. Fakat tamamen de haklı sayılamazlar. Çünkü öyle zengin ve işsiz kadınlar vardır ki insan onları zevkle temaşa etmek şöyle dursun, bilâkrs başını çevirıp bakmaz, yahud tiksinerek bakar. Bınaenaleyh giyinmekte esas biraz zevk sahibi olmaktır. Bazan iki üç ii ralık bir yaka ve bir kemer elbisenizin, tayörünüzün şeklini o derece değiştirir ki üzerimizde taşımaktan bıktığımız onla nn aldığı manah vaziyete biz bıle şaşarız. Hele îş sahibi olan kadınlar için şık giyinmeği bir takımları adeta imkânsız birşey sayarlar. Halbuki meselfr hiç de öyle değildir. Yalnız bu hususta ufaktefek bazı şartlann mevcudiyeti lâzımdır. Bir kere bu kadınlar dıkiş bılirlerse işin yarısından fazlası halledilmiş sayılır. Ucuz fakat dayanıkh kumaş alınır, sade modeller intihab edilir. Tatil günlerinden birkaç günde de oturup dikildi mi, iş olur biter. On, on beş liraya gayet güzel bir elbiseye sahib olursunuz. Mavileri kollıyan kırmızı taraf müdafileri ve hücum işareti veren borazan [Bu röportajm II temmuzda çıkan ilk parçasında; Heybeli Deniz Lisesi falebelerinden bir kısmının Adayı işgal ve bir kısmının müdafaa şeklindeki manevralanmn başlangıcı anlahhyordu.] Flıkalarını sahile bastırarak, karaya çıkan mavi taraf kuvvetleri, ellerinde süngü takılmış silâhlarile, kayalıklan tırmanarak, Heybeli sırtlanna varıp araziye yayılmak üzereler..« (Düşman) m ilerliyen bu hareketini, ağırhğı, derinliği ve sinirleri bozan bir sükun örtüyor. Örtüyordu ki, birden karşi çamlıklar yerlerinden oynar gibi oldular.. Ve üstleri başları maskelenmek için çam dallarile, taze bahar çiçeklerile kaph kırmızı taraf kuvvetleri, yamaclardan, önüne çıkanı yıkıp deviren bir sel gibi kıyıya akmağa başladılar. Günün son ışıklan, süngülerin uclannda birer alev gibi panldıyor. Gurub havasında, çamlıkların dıbın de esen bir sonsuz neş'e ve sevinc vardı. Çatılmış silâhların başmda levend gibi bir deniz talebesi, sert adımlarla ılerli yerek, nöbet tutuyordu. Otede öbek öbek oturan Deniz Lisesi çocuklan, biraz evvel spor zamanlanna türlü severım kı... Son gunum onun üs tünde geçsin, son nefesim onun dalgalarında erisin, son uvkum onun koynunda sürsün ist«rim, dzdı. Ya sen, dedim, karşıdaki delikanlıya, günün birinde, bir savaşta, bir nıermi isabetile geminin direği kopsa da, sin J sız salata, bir buçuk elma. Saat sekizde: Bir kâse sebzeli et suyu, haşlanmış iki patates, bir bucuk elma. Üçüncii hafta: Uyandığmız zaman: Şekersiz bir bardak çay. Saat onda: Hiçbir şey. Saat birde: Bır kâse sebzeli et suyu, bir dilim ekmek ve bir parça kızarmış et, sirkeli ve zeytinyağlı salata, bir buçuk elma, limonlu bır bardak ılık su. Dördüncü hafta: Uyandığmız zaman: Şekersiz sütlü kahve (bir fincan). Saat onda: Alakok yahud katı pişmiş bir yumurta. Saat birde: Bir kâse sebzeli et suyu, bir dilim soğuk et, bir tabak haşlanmış sebze, bir buçuk elma. Saat dörtte: Bır fincan şekersiz sütlü kahve, bir el ma. Saat sekizde: Bır kâse sebzeli et suvu, bir tabak haşlanmış sebze, az şekerli b'r tabak komposto. Mıktarlarla bırlıkte saatlere de dikkat ed niz. Bir ay zarfında 6 kilo kaybedemuhakkaktır. Fakat sakın üstüste •'ı av v?nmavınız! Ev kadmı neler bilmeli? Taraklar ve fırçalar Kirlenmış tarak ve baş fırçalarmı te mizlemek için onları amonyak katılmış ılık suya batırmalıdır. Bir müddet sonra eski parlaklık ve iyilik ve beyazhklarını iktisab ederler. Süpürme fırçaları yağlı olarak kirlenmiyecekleri için onları bü yükçe bir tabaka beyaz kâğıd üzerme sürtmek kâfidir. Bu suretle tozlan tamamen çıkar. îç çamaşırları îç çamaşırlarına güzel bir koku ver mek için 250 gram lâvanta çiçeğini 20 gram yeşil nane ile kurutup bunlan dövdükten sonra içine 50 gram kadar tuz kanştırmalı. Küçük küçük torbalara takum edip çamaşır dolabmm muhtelif noktalarına yerle§tirmelidir. 1 Açık renk manto. 1 Siyah elbise. 1 Lâciverd elbise. 1 Triko takım. 1 Bolero ve emprime sentür. 2 Kazak. 3Renkli garnitür. 1 Tayyor. 2 Bluz. Bunlann hepsi 150 ile 200 lira arasında bir masrafla olur ki ayda vasatî 1 6 1 7 lira eder. Tabiî bütçesi buna da müsaid Mavi kuvvet, ummadığı bu hücum olmıyanlar daha basit giyinmek mecbu karşısında bir an durakladı. Mütevazı bir kadının başlıca elbise Sonra, iki taraf, çetin bir boğuşma îihtiyaclan şunlardan ibarettir: Bir kere, riyetindedirler. çinde, birbirine girdi. siyah bir kış mantosu. Mübalâğalı şekilNefes nefese, süngü süngüye bir çarlerden ve bilhassa taklid kürk yakalardan pışma... ihtiraz edilmelidir. Çünkü bu çeşid kürkİşte maviler yamaclardan sapır sapır * Güzel görünmek istiyorsan, ler bir iki ay sonra bozulurlar. Bu hudökülüyorlar.. evvelâ sıhhatinin yerınde olmasını susta astragan ayak parçalan bilhassa temin et! Bu sade bir dökülme değil..* tavsiyeye şayandır. Sonra siyah bir elbise Kırmızı taraf, karşıdakileri kıyıda tesade ve düz şekilleri tercih ediniz. Plıle* Haricî görünüşün îç uzuvla pelerken esir almağı da ihmal etmiyordu. re ve biyelere rağbet etmeyiniz. Çünkü rmın iyi veya fena işlemesinin bir Ortalık kararmadan maviler kınlmış, çabuk bozulurlar. Bunlarda da yünlü neticesidir. Ona göre mideni ve barmağlub olmuşlardı. kumaşları tavsiye ederiz. saklannı tanzim et! Er meydanında can vermiyenler esir * îtidalle ye, iç ve uyu; fakat Üçüncü olarak makinede örülmüş triolmuşlar, esaretten kurtulabilenler denizhava almak hususunda istediğin kako bir takım, sizi kışın hem sıcak tutar, de boğulmuşlardı. dar ifrata gidebilirsin, korkma! hem de çok dayanır. Koyu renkten olKırmızı taraf galib gelmiş, Ada kurması şayam tercihtir. Bu gayet pratik * Sun'iliğe heves etme, tabiate tulmuştu. gündelik bir elbise olur. karşı gelmekten çekin! Çünkü; kırmızılar muhtemel bir ihraca Birkaç tane yaka ve kemer. Bunlar * Makyajla kendini daha fazla karşı Adada emniyet tertibatını vaktindeğiştirilerek elbisenin yeknasaklığı da güzelleştirmeğe heves ederken ha de almışlardı. Bu tertibatı alırken kıyı baştanbaşa ortadan kaldırılır. İki tane kıkî güzelliğinin haıab olmamasına müdafaası esaslannı tamamile tatbik etyünden uzun kazak. Kışı bunlarla pek dikkat et! miş, bütün girinti ve çıkıntılara, alçaklara mükemmel geçirebilirsiniz. ve ta sahil hattına kadar her tarafa em * Her güzel şeyin güzel değil, Yaz ve sayfiye kıyafetleri daha ba niyet postalan sürmüşler ve farazî olarak insanın hoşuna gidenin ve zev sittir ve daha ucuza çıkar. Bunlan istisna da makineli tüfeklerini maviyi ateşe alakini okşıyamn güzel olduğunu u edersek senelik ihtiyacatınız şu şekilde bilecek yerlere, toplarını da, ihrac yer nutma! hulâsa olunabilir: 1 Bir siyah manto lerini dövebilmek üzere hâkim noktalara yerleştirmişlerdi... Bu sırada Ada gibi çamlıkları bol ve sık olan bir yerde, yürürken de, dururken de irtibatın kaybolmaması için herşey düşünülmüş, tatbik edilmişti. Bu harekât esnasmda her iki tarafın yaptıklarını gözetlemek ve yapılan hatalara göre işleri idare etmek üzere yanla nna hakemler verilmiştir. Bunlar harekâtı adım adım takib ediyorlar, gördüklerini başhakeme bildiri yorlar, o da harekât âmirini umumî vaziyetten haberdar ederek güzel bir elbirliğile yüksek bir randıman almak gayesi güdülüyordu. Neticede bütün kıt'alar bir araya toplanarak, harekât, kendileri tarafından 3 Kalkınız, elleri iki yana açınız. 4 tekrarlandı, hakemler söylediler, harekât Jimnastik sade incelmek için değil, vücudün sıhhatinin muhafazası için de en Yavaş yavaş evvelâ sağa, sonra sola göv âmiri de kırmızı tarafı, düşünce, karar birinci şarttır. Bakın size işte çok basit deyi bükünüz ve buna benzer bazı hare ve harekâtındaki isabetle vardığı galibihareketler. Sabahleyin kalkar kalkmaz ketler de kendiniz icad ediniz. Evvelâ 3 yetten dolayı tebrik etti. Mavi taraf da, bugünkü tatbikattan aodanızm penceresini açıp mayonuzu gi dakıkadan başlıyarak 10 dakikaya kadar yerek şu hareketleri yapınız. 1 Vü çıkannız. Renginiz düzelir, vücudünüz zamî faydalandığı için çok memnundu. Artık düşman, dost, mavi, kırmızı... cud dimdik, eller dümdüz ileri. 2 Ya incelir, sinirlerinız düzelir, velhasıl başka yoktu. va§ yavaş çömeliniz, eller gene dimdik. bir insan olursunuz. r Çatılmış silâhların başında levend bir deniz talebesi sert adımlarla nöbet bekliyor sığdırmış olduklan tatbikatın, tatlı, sü rükleyici münakaşasına dalmışlardı. Ben de aralarına katıldım. Sanki saatlerdir kafalarile, zekâlan, iradeleri, olanca güç ve kuvvetlerile calıcağı denize uçsa, ve dalgalar onu düşman tarafına doğru sürüklese... Ne yapar dra? Kendimi denize atardım ve sancağımı alırdım. Fakat savaş öyle çetin, öyle azgın, öyle ateşli bir anında ki, gemine dönüş ihtimali yok. Sancağımın düşman eline geçmesi ihtimali varken, başka ihtimalleri düşünemem... Ve hain tehlikeyi gözlerile görüyor muş gibi sarsılarak devam etti: Atardım kendimi denize, sanlır * dım sancağıma, ve böylece gemime dö nemezsem, son derinhkte canımı verir dim, fakat onu gene düşmana vermezdim.» Artık dönüyorlar... Çamlı dağlar, onlarm ayrılış anmda, başlıyan hasretile yavaş yavaş karanrken, içimiz ve herşey, ufuklara ümid ve iman dağıtan bir sesle doluyor: Bise ramolur dağ, deniz, tayfun ve ateş Fırtınaların koynunda düşman bekleriz. Suların yaratıldığı gündenberi T ü r t denizcisi hep böyle dedi. şan, uğraşan, çabalıyan onlar değilmiş Amma hiç, hiç yalan söylemedi.. gibi, hepsi zinde, hepsi dinc ve çeviktu KANDEMİR Sırtını bir çam gövdesine dayamış ve enginlere dalmış delikanlıya sordum: Denizi sever misin? Soma Bergama yolunda bir Şüphe mi ediyorsunuz? kamyon yandı Niçin seversin? Soma (Hususî) İzmırden tüccar Bütün bir ömik bana mücadele malı ve yolcu yüklü olarak gelmekte zevkini vereceği için... olan Kızılhisarh Hafıza aid bir kamyon Deniz Lisesine girmeden evvel de yolda depoya benzin konmak için durmuş, bu sırada müşterilerden birinin siiçinde bu sevgi var mıydı? Beni bu mektebe getiren o sevgi garasım yakmak için çaktığı kibrit deponun iştialine sebeb olmuştur. Derhal dir. arabayı kaplıyan alevler arasından yolNihayet: cularla eşya kurtarılmışsa da kamyon Peki, dedim, denize olan sevginin tamamile yanmıştır. büyüklüğünü kısaca anlat deseler, ne cevab verirdin? Zavallı kadm Arkadaşları da onu dinliyorlardı. Üsküdarda Körbakkal caddesinde otuBen, sesi oradan gelecekmiş gibi, onun ran 28 yaşlarmda Makbule, bundan üç ışıldıyan elâ gözlerine, bu gözlerin içten gün evvel kuyudan su çekerken üç ayhaber veren tertemiz süzgünlüğüne dal lık çocuğunu düşürmüştür. mıştım. Zavallı kadm hastaneye kaldınlmışsa Denizi o kadar severim, öyle her da orada ölmüştür. Flâma ile işaret Nasihatler Sıhhatinizi ancak iclmanla muhafaza edebilirsiniz!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle