16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Temmuz 1937 CUMHURÎYET 11 "KODAK" MAKİNELERİYLE RESİM ÇEKMEK O KADAR KOLAY Kİ. Bir defa tecrübe ediniz YENİ MODELLER: I Haricî Askerî Kıtaatı ilânları Tumen bırlıkleri ıhtiyacı için 24,100 kilo sade yağı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münakasa 23/7/937 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. Umum tahmm tutarı 22895 lira olup muvakkat teminatı 1718 liradır. îsteklilerin muayyen vaktinden bir saat evvel teklif mektublarını İzmir Bornovadaki Askerî Satınalma komisyonuna vermeleri. (106), (3888) S E F A L i NKAŞE lık Tifo aşısından Mmayınız. ve ateşe karşı hemen bir ^ şıdan sonra husule gelen kirik 620 Kodak J U N I O R 14.76 d e n 20,oo Llraya kadar 620 VOLLENDA Lira 34.so Bir tanesine tahmin edilen fiatı 1159 kuruş olan ve müteahhid nam ve hesabına açık eksiltme ile almacağı ilân edilen 1340 tane nöbetçi muşambasına istekli çıkmadığından pazarlığa bırakıl mıştır. Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenlerin her gün komisyo na gelmeleri. tlk teminat miktan 1164 lira 80 kuruştur. thalesi 21/7/937 çar şamba günü saat 15 tedir, Pazarlığa gi • receklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ük teminatlarile birlikte tam ihale saatinde Ankarada M. M. V. Satınalma ko misyonuna gelmeleri. (107) (3889) Balıkesir Kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 23 bin kilo sade yağ kapalı zarf usulile 20 temmuz 1937 salı günü saat 15,30 da ihale edilecektir. Mezkur yağın muhammen bedeli 23 bin lira, muvakkat teminatı 1725 liradır. Îsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmiye iştirak edeceklerin de eksiltmeyi açma saati olan saat 15,30 dan bir saat evveline kadar teklif mektub • larile Balıkesir Kor satınalma komisyonu başkanlığına müracaatleri (102) (3854) 1 Pınarhisar alaylann 586 ton kuru otu. 2 thalesi kapalı zarfla. Vizede yapılacaktır. 3 Kuru otun muhammen bedeli 21976 liradır. 4 Kuru otun Ük teminatı 1650 liradır. 5 thalesi 24 temmuz 937 perşembe günü saat 16 dadır. 6 Şartnameyi görmek istiyenlere her gün Vize Satınalma komisyonunda gösterilmektedir. «113> <3958> Ankara garnizonu müessesatı için 42 ton koyun etinin 27/7/937 salı günü saat 15 te kapalı zarfla eksiltmesi yapıla caktır. Etin tutarı 15960 lira olup muvakkat teminatı 1197 liradır. Şartna mesi her gün komisyonda parasız gö rülür. tsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar Ankara Levazım âmirliği Satınalma komisyonuna vermeleri. «126» «4093, Bir metrosuna tahmin edilen fiat 55 kuruş olan 600,000 ve 500,000 metro yazlık elbiselik bezler ayrı ayrı kapalı zarfla ahnacaktır. 600,000 metrosunun şartnamesini 1650 ve 500 bin metrosu nunki 1375 kuruşa almak ve örnekle rini görmek istiyenlerin hergün komisyona gelmeleri. 600 bin metronun tlk teminatı 16,950 ve 500 bin metronunki 14.750 liradır. 600 bin metronun ihalesi 30/7/937 cuma günü saat 11 de ve 500 bin metronunki ayni günün saat 15 indedir. Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele rinde yazılı vesikaları ilk teminatla rile birlikte teklif mektublarını ihale saatlerinden en az bir saat evvel An karada M. M. Vekâleti Satınalma ko misyonuna vermeleri. «144» <4152> SEFALİN alırsamz derhal iyileşirsiniz. BAŞ DiŞ ve bütün ağrılara kullanınız. karşı SEFALİN Eczanelerden 1 İlk ve 12 lik ambalajlarını ısrarla arayınız. Kodak R E C E N T Lira 78,oo Makinelerde teminatı olan "KODAK" markasını arayınız. K D K ŞİRKETİ Istanbul • BeyoQlu,Tünel, Ensiz Sokak No. 3 OA SEFALİN az zamanda büyük bir rağbet kazanmıştır. Herkes onu ısrarla istemektedik. Siz de muhakkak tecrübe ediniz. h tanhıı) D. No. G3yri m ii ha d i Mor Sokağı Camiişerif Taşocağı • \t f V •• M •• Scmti ve mahallesi Edirnekapı Kariyei Atikalipaşa Ortaköy Emlâk No. E: 21 Mü. Cinsi ve hissesi 114,80 metro arsa | Kr.dıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları I Hisseye göre muhammen K. 2475 3585 4517 6042 6044 6045 6046 6047 6048 6049 7705 7903 1 Heybeliada Panaıya namı diğer Çam manastırı. 2 Burgazadasında Avayorgi manastırı. 3 Büyükada Ayayorgi manastırı. Cemaatlerce idare olunan vakıflardan semt ve isimleri vukarıda yazılı vakıflaıa 2762 No.lı vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve olbabdaki tali matname hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden isteklılerin 22/7/937 akşamına kadar Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne usulen müracaat leri ilân olunur. (3988; Kıymeti L. K. 652 63 Teminatı L. K. 49 00 Dere Yeniköy Panaiya Mütevelliçeşmesi Üsküdar Altunîzade 230 Açık arttırma Y:40 Içerisinde meyva ağaclan 3750 Kapalı E: 33 bulunan 73500 metro bostan zarf E: 19 82,65 metro arsa 100 Açık Anadoluhisarında eski Hisar yeni Körfez caddesinde eski 36 yeni 21/1, 23/1, 23/2 sayılı ve Murad Bey yalısı demekle arif yalı ve dağ mahallinin 5/30 hissesi. 86 14 6 47 . Kandillide Mezarlık sokağında yeni 14 sayılı Taşh** ^ tarla denmekle maruf tarlanın 458/1440 hissesi. T 992 42 74 44 Anadoluhisarında eski yangın yeri yeni Setüstü so kaŞında eski 19 yeni 10 sayılı bir kıt'a bostan ile ahşaff*1 evin 1/2 hissesi. 84 40 6 33 Üsküdarda Atikvalide mahallesinde Çavuşderesi caddesinde eski 172 yeni 196 sayılı ahşab evin 1/2 hissesi. 263 33 19 90 Anadolukavağmda Umuryerinde eski 79, 81, 83 yeni 14, 15, 16 hâlen 51/1 sayılı maabahçe kârgir kahve. Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı vakıf yerler 31 gün müddetle açık arttırma suretile satıhktır. Ihalesi 18/8/937 çarşamba günü saat 15 te yapıla cağından ısteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatleri. (4088) Kadıköy Caferağa Yeniköy Ayanikola E: Nisbiye Y : Hacışükrü Darphane arttırma 459 metro arsanın Yı \ lis. 100 » 459 » » 100 » 100 » 459 » » 100 » 459 » » 100 » 459 » » 100 » 459 » » 100 » 459 » » 3000 Kapah E: 2 Mü. Kârgir hane ve bahçe zarf Y:21 E: ve Y:26 96,90 metro arsanın 100 Açık 19 18 11 12 17 13 14 Vı his. Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkul ler on gün müddetle satışa cikanlmis.hr. thaleleri çarşamba günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 28/7/937 arttırma tarihine düşen GENEL MERKEZiNDEN: KIZILAY" EN GUZEL 1 Eskişehir ambarlarımızda Veksol, Sanbim, Ford, Rolsroiz, Albiyon, Btrlive, Perles, Fiat ve Lâtil marka otomobiller ve bunlara aid parçaJar ve iç ve dış lâstikleri. 2 Emaye tabak ve saire gibi muhtelif eşva temmuzun \rrmi altıncı pazartesi günü açık arttırma ile satılacaktır. Tafsilât almak istıyenler: A Ankarada cemiyetimiz genel merkezine B İstanbulda Yenipostane civarmda Kızüay hanmda Kızılay deposu direktörlüğüne. CEskişehirde Kızılay ambarına müracaat etmelidirler. Ankara Garnizonu müessesatı ihtiyacı için 130 ton koyun etinin 27 temmuz 937 salı günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Etin tutarı 49,400 lira olup muvakkat teminatı 3705 liradır. Şartnamesi 247 kuruş mukabi linde komisyondan verilir. tsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlarmı havi tek1 tstanbulda Askerî Liselere : Fizik. Riyaziye lif mektublarını yazılı gün ve saatten Bursa Askerî Lisesine Eeebivat, Rivazive, Almanca Kırıkkale Askerî San'at Lisesi en az bir saat evveline kadar Ankara Edebivat. Co?rafva. Rivazive Erzincan Askeri Orta okuluna Türkçe, Tarih grupu, Fransızca, Musiki Levazım âmirliği Satınalma komisyo Konya Gedikli Hazırlama nuna vermeleri. «127» «4094» Orta Okuluna Tarih grupu Ankara Gedikli Hazırlama Müstahkem mevki kıtaatı için kapalı zarf usulile 128,000 kilo un ahnacaktır. Orta Okuluna Türkçe, Rivazive. Almanca Şartnamesi her gün komisyonda görüöğretmeni ahnacaktır. 2 îsteklilerin lise ve orta mekteb öğretmen ehliyetini haiz olmalan şart lebilir. İhalesi 5 ağustos 937 perşembe tır. Ehliyet, Üniversite mezunu olmak, Üniversitede imtihan vererek günü saat 17 de îzmirde kışlada Satınehliyet slmak, Kültür Bakanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş alma komisyonunda yapılacaktır. Mu olmaktan ibarettir. hammen bedeli 16,000 lira olup ilk te3 Istanbul, Bursa, San'at Liselerine birinci maddede yazılı dersler çin minatı 1200 liradır. İsteklilerin Ticaret 108. 126. orta ve gedkli orta mekteblere aid dersler için 98, 108 liraya Odasında kayıdlı bulunmaları şart ol kadar ücret verilecektir. makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 4 Istekli olanlar; dilekçelerine asağıda sıra ile yazılmış evrakı bağlıvarak, ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika Ankarada Millî Müdafaa Vekâleti Askerî Liseler Müiettişliğıne gönder ları ve ilk teminat makbuz veya banka melidirîer. mektubu ve teklif mektublarını ihale 1 Tasdikli ve fotoğraflı fiş. saatinden en az bir saat evvel komis 2 Yüksek tahsil sehadetname, tasdikname benzeri veya ehlivetna yona vermeleri. «151» «4287» mo tasdikli benzeri. 3 Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. Müstahkem mevki merkez kıtaatı için 4 Askerhk durumu hakkında vesika. kapalı zarfla 110,200 kilo sığır eti alı 5 Hüsnühal varakası. nacaktır. İhalesi 5 ağustos 937 perşem5 4. maddede yazılı evrakla Müfettişliğe müracaat edip durumu uygun be günü saat 16,30 da İzmirde kışlada olanlardan bilâhare şu vesikalar istenecektir: Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli 30305 lira olup ber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 1 Tam teşkilli Askerî hastanelerden ahnacak saglık raporu. 2 Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi. Örneği Müfettişlikten muvakkat teminat 2273 liradır. Şartna maddelerinde yazılı vesikaları muvakmesi 152 kuruş mukabilinde verilecek kat teminat makbuz ve teklif mektublaveıilecektir. tir. Arzu edenler komisyonda da göre rını ihale saatinden en az bir saat evvel 6 îsteklilerden yazılı şartlan haiz olanlar 15 ağustos 1937 gününe kadar bilirler. tsteklilerin Ticaret Odasında komisyona vermi§ bulunmaları müracaat etmelidirler. kayıdlı bulunmaları şart olmakla bera«155» «4291» 1 Dileği yerine getirüemiyenler bir hak iddia edemezler. (3949) Askeri Lise ve Ortamekîeblere iicretle öğretmen aranıyor urifiv FABRİKALARA aid bütün derter ve cetvellerin satış merkezi : (Anadolu Türk Kitab Deposu) dur. lstanfeul Yeni postane karşısında Meydancık han.nda.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle