13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CTTYIHURİYET 18 Temmtız 1937 Sarkî A nadoluda Köyler ve Köylüler Büyük memleket röportajı : 24 Yazan : Bahri Turgud Okaygün { Şehir ve Memleket Haberleri ) Frank mütemadi Tifo vukuatı gün yen sukut ediyor gertikçe artıyor İspanya vapuruna konan haciz Türk borcu tahvilleri de Şehrin her tarafında 80 bin lira teminat veril mecburî ası yapılacak medikçe kaldırılmıyacak düşmeğe başladı Nüfus kesafeti çok olan Eminönü ve Fatih kazalarmda mecburî aşı tatbik edilmesine rağmen tifo gün geçtikçe artmaktadır. Hıfzıssıhha meclisinin toplandığı sıralarda şehrin günlük tifo vukuatı 15 i geçmemişken şimdi günlük vukuatı 25 i bulmuştur. Hatta dün öğleye kadar 24 saatlik vukuatın 26 ya çıktığı görülmüştür. İlk zamanlarda hastalığın evvelâ Fatih ve Eminönü kazalannda sık sık müşahede edilmesi bunun bir su epidemisinden ziyade temasla geçer mahiyette olduğu zannedilmiş ve bir oda içinde yatmak mecburiyetinde olan kalabalık nüfus birbirinden tecrid edilmiş, buralarda şüpheli görülen herkes derhal müşahede altına alınmıştı. Fakat bütün ted birlere rağmen hastalığın durmadığı, Fatih ve Eminönü kazalarından başka E yübsultan, Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy gibi nisbeten nüfuDün borsada fevkalâdeliğe varan bü sun seyrek olduğu kazalarda da birçok yük bir telâş ve heyecan hüküm sürü tifo vak'aları görülmüştür. Hastalığın bu suretle tezayüde doğru gitmesinden dolavordu. yı Hıfzıssıhha meclisinin yeniden toplaVtLÂYETTE narak vaziyeti tetkik etmesi ve yeniden Vilâyette dün yapılan içtima bazı tedbirler ittihaz etmesi zarureti hâDün İstanbul Vilâyetinde Dahilıye sıl olmuştur. Verilen malumata göre bu toplantı ile Vekâleti vekili Saffet Arıkanm riyasetinde Dahiliye Vekâleti Siyasî Müste aşı mecburiyeti yalnız Fatih ve Eminönü şarı Muttalib, Adliye Vekâleti Siyasî kazalarmda değil, tstanbulun bütün kaMüsteşarı Salâhaddinle îstanbul Vali zalannda tatbik edilmesine karar verilevekili Şükrü toplanarak bazı işleri tet cektir. Son bir su epidemisi mevcud olup kik etmişlerdir. olmadığı yeniden tetkik edilecek ve şehir MÜTEFERRtK sulan bir daha tahlil edilecektir. Fransız kabinesinde yeni bazı değişiklikler olacağı şayiasmın ortaya atılması neticesi olarak Paris borsasmda başhyan fevkalâdelik ve hararetli muameleler diğer dünya borsalarında olduğu gibi Istanbul kambıyo borsasında da tesirıni göstermiş ve frank kıymeti sukuta başlamıştır. Evvelki gün İstanbul borsasında bir düşüklük gösteren frank hakkında dün Londra ve Paris borsalarından alınan malumatta bir îngiliz lirası 128.90 franktan 130.50 franga yükselmiştir. Fakat Türk borcu tahvilleri üzerinde müthiş bir sukut başlamış, daha iki gün evvel 16 yı geçen Türk borcu birinci tahvilleri dün 15,20 de açılmış ve 14,525 kadar sukut ettikten sonra 14,70 te kapanmıştır. Türk borcu ikinci tahvilleri 14,30 da açılıp 13,75 te kapanmış, ü çüncüler de 13,80 de açılıp 13,70 de kapanmıştır. Nara burnunda batan İtalyan vapurunun davasına dün ikinci ticaret mahke mesinde bakılmıştır. Mahkeme, tetkikatını bitirdiğinden gerek bu davayı görmeğe ve gerekse haciz vazetmeğe salâhıyetı bulunduğuna ve istenilen 80,000 lira teminat yatırılma dıkça İspanyol vapurundan hazcin kaldırılamıyacağına karar vermiştir. Siyasî icmal Franco'ya verilecek muhariblik hakkı Imanya ile îtalyanın" kat'î olarak bahrî kontroldan çekilmeleri Ispanyaya haricden kara ve deniz yollarile silâh ve gönüllü girmemesi için kararlaştırılmış olan kontrol siste mini bozmuştu. Çünkü denizdeki kon trolun kısmen kaldırılması üzerine Porttkiz kendisinin kara hududlannda ecnebi müşahidler vasıtasile tertib edilen neza reti ilga etmişti. En sonra Fransa dahi Portekizi örnek tutarak daha doğrusu komünistlerin ve diğer sollann zorile Pyrenees hududlannda Danimarkah bir miralayın idaresindeki kontrolu kaldır mıştı. Kontrolun filen kalkması nihayet bir Avrupa harbine sebeb olacak ecnebi müdahalesi yani Ispanyada boğuşan iki tarafa haricdeki teveccühkârla'rı bulunan büvük devletler tarafından yeni gönüllü ordularının, silâh ve harb malzemesinin gönderilmesi için tekrar bütün kapıları açmıştı. Çok büyüyen bu yeni tehlıkeyi önlemek için de ademi müdahale ko mitesi adeta beynelmilel bir konferans halinde toplanmıştı. Ingiltere ile Fransanın denizdeki bütün kontrolun kendilerine bırakılmasını ve Almanya ile îtalyanm hem Valencia hem de General Franco hükumetinin hukuku düvel ahkâmı üzere hali muha samada iki muharib devlet tanınmasım istiyen teklifleri bu konferansta ekseri yeti teşkil eden küçük hükumetler tara • fından tasvib edilmemiş ve her iki tek lifin esaslarını mezc ve telif edecek yeni bir teklifin hazırlanması Ingiltereye tevdi edilmişti. Ingiltere de anlaşılan diğer devletlerle istişarede bulunmaksızın yeni teklifini hazırlayıp komitede aza bulunan kendi sinden maada 26 devlete bildirmiştir. Ingilterenin bilhassa Fransa ile hiçbir istişarede bulunmaması, Avrupa sulhunu kurtaracak son çare olan Ispanyada faşist rejımini kuracağmı evvelki gün res men beyan eden General Franco'nun şimdiki hükumetinin muharib tanınma sına, Fransanın asla razı olmıyacağını bilmesinden neş'et etmiştir. Daha ayın on üçünde Marsilyada toplanan Fransanın en büyük partisi sosyalıstlerın kongresinde General Franco'nun muharib bir devlet olarak tanınmaması için sarih bir karar sureti kabul edilmişti. Yalnız Fransada değil İngilterede ve partilerin faaliyeti serbest bulunan diğer memleketlerde dahi sosyalist, amele ve bütün sol partiler, Ispanyada boğuşmakta olan taraflardan faşist olduğunu açıktan açığa söyliyen tarafın asî sayılmayıp kara ve açık sularda abluka vazetmeğe ve ecnebi ticaret gemilerini tevkif ve zapta salâhiyet veren muharib, dolayısile meşru ayrı bir devlet tanınmasının şiddetle aleyhtarıdırlar. Köylünün fikir hayatı Asırlarca kör bir taassubun zebunu olarak yaşıyan Şark köylülerînin bugünkü idrak ve yeniliğe imtisal kabiliyeti şayanı hayrettir Bu, halkm hırafeye kanmış olması yüzündendir. Hasta dehşetli bir fiyevri içinde hezeyana başlar ve zaten taaddüd ve tevarüs eden kâbus hikâyeleri onda bir hayli telkinî tesirler yaptığı için ilk hummada kâbusla karşılaşır, kurtulursa ayni hikâyeyi naklederek kanmış olan halkm kanaatini bir kat daha takviyeye hâdim olur. * Hazin taraflardan biri de bu havali annelerinin doktorsuz ve ebesiz olduk larıdır. O, insiyakî hareketler içinde doğurur. Rahme mikrop kaçması. Kangren olması keyfiyetlerini de kâbusun kann daki bütün cihazı kopararak götürmesi ve ölüme sebeb olması şeklinde izah edebilmiştir. Köylü kadınlarla konuştum. Erkeklerile beraber bu kâbus efsanesine o derece inanmışlar ki güldüğüm zaman kendilerini yalancılıkla itham ettiğime kızdılar. tkna edemediğim için kani ol •madrnı. Fakat kızgınlıklannı tahfif emelile hayTet etmiş görünerek onlan süku nete sevkettim. Şarkî ve cenubî Anadoluda en bed baht bir unsur varsa o da doğurma ça ğmdaki köylü Türk anneleridir. Doğurma çağındaki Türk annelerin hayatına hükmeden en büyük tegallüb, rrezardır. Beşik için daima mezan istih faf ve istihkar etmiş bulunan bu anne leri hiç olmazsa seyyar bir sıhhiye teşkilâtile ve bu teşkilâta dahil kabilelerle vikaye etmenin zamanı çoktan geçmiştir. Bir yerde okumuştum: Fransada hü kumet memurlan bir köye gitmişler, köy üç evden ibaret, bu itibarla kesif köylerden birinde ikamet olunması teklif edil miş, köylüler yerlerinden ayrılamıyacaklarını ve bu hayat içinde vakit geçirmeğe hazır ve bu fikir üzerinde ısrar edecek m lerini söylemişler, nihayet Fransız hükumeti bu üç ev için bir doktor ikame, bir mekteb tesis etmek mecburiyetinde kal mış. Bu bizim için muhakkak birkaç sene sonra kabil olabilecek. Ancak o vakte kadar behemehal kabileli seyyar sıhhiye teşkilâtile şark vilâyetlerinin bedbaht annelerini kurtarmak ve nüfusu himaye • etmek elzemdir. başlamıştır. Zavallı müşfik ve vefakâr anne feryadı koparmış, amma iş işten gecmiş.» tşte bu vak'a o havalide yabani semizotuna kıymet verdirmiştir. Her karnı, midesi şişmiş olana derhal buldurup ondan bir parça verirler. Filhakika semizotu Abdülhamidin sofrasında şerefli bir mevki kazanarak şahane ve devamlı bir iltifata mazhar olmuş ve bir de sultandan bir şecere koparmış ise de her karına ve her kann şişine yaradığım da bu havalide ve şu efsane ile anladım. Maamafih şark köylüsünde bu manevî telkin ve inanış kudreti olduktan sonra yabani semi zotunun apandisiti dahi ameliyatsız iyi edeceğine sened verebilirim. Batan vapur kurtarılamıyor Çanakkalede Nara burnunda batan italyan bandıralı Kapo Pıno vapurunun yüzdürülme imkânlarını tetkik edenlerin fikirlerine göre, vapur uzun ve hayli masraflı bir mesai neticesinde yüzdürülebilecektir. Geminin sahibi olan müessese ta rafmdan Gemi Kurtarma şirketine bu hususta henüz resmî ve ciddî bir teklif yapılmamış bulunduğu için kurtarma işi üzerinde hazırlıklara başlanmamışhr. Kapo Pino vapuru ve hamule muh telif sigorta kumpanyalarına sigortalıdır. Gemi, sahibi olan müessese tarafından terkedildiği takdirde bu sigorta kumpanyaları birleşerek geminin kurtarılması ü zerinde alâkadarlarla müzakereye girişeceklerdir. Ancak yolculara aid olup kaza esnasınd? kurtarılmadan bırakılan eşya bedelinin ne olacağı henüz malum değil dir. » Köylünün manevî tarafı ve fikir sahası Bu havali köylüsünün manevî tarafı zahirî cihetine daima aksedebileceği için bu mevzuda bir tetkik faydasız olmaz kanaati kat'isindeyim. Evvelâ din ve tasavvufun mistik cereyanlara nasıl yol açmış olduğunu tetkik sadedinde biraz maziye rücu edip ilâhî mefhumla bu mefhumu dünya iş lerine karıştırmamak kiyasetini ilk ham lede devlet prensipleri arasma koyan ve: «Biz, biz için» düsturüe işi başarmağa başhyan inkılâbcı rejimimizin ilham kaynağına istinad ederek kazandığı zaferi sade bir mukayese usulüne tâbi tutalım. Şark vilâyetlerimizde yerleşmiş üç esaslı ıslâm mezhebi vardır: 1 Hanefi. 2 ŞafıL 3 Dinde resmiyet iktisab etmemiş, mezahib silsile ve mertebesine girmemiş olduğu iddia edildiği halde bir hayli taraftar kazanarak asırlardanberi hüküm süren Caferî. Anadolunun her tarafında olduğu gibi bu havalide de Hanefî mezhebine süluk edcn kütle ekseriyettedir. Bundan sonra Caferilerle ifade edilebilen Bektaşi ve Aleviler gelir. Şafiiler mahdud ve en çok Palo, Diyarbekir, Erzurumun cenub ve şarkı cenubî kısmile, Muşun, Beya zıdın, Karaköse, Siird ve havalisinin bazı bölgelerine inhisar ederek biribirle rinden ayn düşanüş mmtakalar halinde dir. Bir köye giriyordum. Bir köylü ka dınla karşılaştık. Paltomun eteği onun eteğine dokundu. Dinî bir asabiyet için de: Tövbe israğfurullah, tövbe istağ furullah... Abdestim fesada uğradı, dedi ve ben hayretle kılavuzuma baktım ve hiçbir günahım olmadığım anlatırcasına bakışlarıma bir masumiyet ve günahsız lık manası verdhn. Hakikatte de böylc idi. Kadın çabuk anladı. Arkadaşım, tabiî bir hâdisenin mu vaffakiyetli tahlilinden emin olmuş bir mantıkçı kesilerek: Bu köyler şafiidir, bir etek, da menlerine, bir el destlerine, bir ayak paylarına değdi mi abdestlerini bozulmuş farzederler ve yeni baştan abdest alırlar dedi. ŞEHtR tSLERt Bina ve arazi vergileri idareleri birleşiyor Belediyenin bina ve arazi vergi şu beleri ayrı ayn memurlar tarafından idare edilmekte, bunlara aid icra mua melâtına da ayn ayrı bakılmakta idi. Aybaşmdan itibaren vergi şubelerinin tevhidile her şubenin bir başmemur tarafından idare edilmesi ve icra mua melâtının da bir elden çevrilmesi ka rarlaşmıştır. Eminönü Halkevinden: Evimiz Sosyal Yardım şubesince halRomanya ve Bulgaristandan göçmen ka parasız olarak cumartesi ve pazardan başka her gün saat 12 den 13 e kadar nakliyatı devam etmektedir. Şimdilik bu işe iki vapur tahsis edil tifo aşısı yapılmaktadır. Arzu edenlerin diğinden on günde bir Köstence ve Var mezkur saatte müracaatleri rica olunur. nadan bir vapur göçmen gelmektedır. Nazım vapuru 1500 göçmen yüklü ol duğu halde dün limanımıza gelmiş ve burada durmadan îzmire geçmiştir. Vapurda birkaç yüz tane de hayvan vardır. Hisar vapuru da önümüzdeki sah günü Köstenceden 1200 göçmen getire Benzin ve petrolun hakikî fiatlannı cektir. Bunlar da Marmara Ereğlisine tetkik etmek üzere evvelce teşkiline kagötürüleceklerdir. t». .... •• I.<,.M rar verilen' komisyon dün sabah Ticaret Moskovaya giden heyetimiz Odasında ilk toplantısını yapmıştır. Ko17 nci jeoloji kongresi bu sene tem misyona Sanayi Umum Müdürü Reşad, muzun son haftasında Moskovada top Dahiliye Vekâleti mahallî idareler ulanacaktır. Kongrede Türkiyeyi temsil mum müdürü Faik, Ticaret Odası umuetmek üzere seçılen Fen Fakültesi je mî kâtibi Cevad Düzenli, istanbul Beleoloji ordinaryüs profesörü Hâmid Nafiz, diyesi îktısad Müdürü Asım Süreyya Eti Bank Umum müdürii ^ ^ n , Mader iştirak etmişlerdir. Tetkik ve Araştırma Enstitüsü şefi ReKomisyonda evvelâ bundan evvel Ikşad, Moskovaya hareket etmişlerdir. tısad Vekili Celâl Bayarın reisliği altınADUYEDE da yapılmış olan tetkikata aid safhalar Şarkî Anadoluda tedavi ve hekimlik gözden geçirilmiş, bundan sonra Odaca Şişhane faciasının dahi hızını, tekâmülünü halkın saf telâkhazırlanan rapor tetkik edilmiştir. kilerinden almaktadır. muhakemesi Bir aralık komisyona benzin ve petrol Bir köylü bana dalak olmuş sıtmalı bir Şişhane yokuşunda vuku bulan tramşirketleri mümessilleri de iştirak etmişlerçocuğu göstererek anlattı: vay faciasının muhakemesine dün Ağırcezada devam edilmiştir. Bu faciada ya dir. Bir vakit bizden birisinin oğlu bu Dünkü toplantıda komisyonda ihzarî ralananlardan Yelkenci Selimle Hasahale gelmiş. Nihayet ölmüş. çocuğuna nın ve ölen Mehmedin veresesi vekilleri mahiyette tetkikler yapıldığı anlaşılmakçok düşkün olan annesi merak ederek şirketten tazminat istemişlerdir. tadır. Esasen şirketlerle yapılan üç hafh'çkırıklar içinde ölü oğlunun karnmı Tramvay şirketi vekilleri müdafaa tahk anlaşmanm müddeti de bu ay niyarmış ve içinde testiye yakın ve çanağa yapmak için mühlet istemişlerdir. Mu hayetinde bitmektedir. O zamana kadar biraz benziyen yumruk kadar bir toprak hakeme başka güne bırakılmıştır. bu tetkikler ikmal edilecektir. kütlesi çıkarmış. Anne bunu yanından ayırmamış ve her yediği şeyden bir parça Anadoluya tetkikata giden cekKat'î kararın salı günü sehrimize geleolan İktısad Vekili Celâl Bayarın da bunun içine koyarak manevî ve ruhî profesör ve doçentler son bir tetkik yapmasından sonra verilezicretini hafifletmeğe çalışmış. Bir gün îspençiyaride kullanılan nebatın mem yabani semizotu yerken daha çok suyu leket dahilinde temininin mümkün olup hoşuna gitmiş, hoşuna giden birşeyi oğ DENtZ tSLERt olmadığım tetkik için Üniversite eczacı lunun karnından çıkan bu çanak parça mektebine mensub profesör ve doçentVapurların Ifmana girip çıksına da koyarak manevî hazzını temine lerden mürekkeb ikişer ve üçer kişilik başlamış ve semizotu kanşık bol suyu ma şekli tesbit edildi heyetler memleketin muhtelif mıntakaçömleğin içine dökünce çok mukavim ve larında tetkikat yaparak ilâc yapmağa Vapurların limana giriş, çıkış şekil terkibi cahil anne tarafından bilinmemiş yarıyan bütün nebatları tasnif edecek lerini tetkik etmek için alâkadar deniz olan çanak derhal dağılmış ve erimeğe lerdir. müesseselerinden gönderilen kaptanlalllllllllllllllllllllllllllll IIMlllMlllllllltlllllMIIIIIIIMIIIIIIIIIII IIIIII Itl IIII Itlllllll IIIII1II llliiniMMIIIIIIIIIIItllllllflllllllll IIIIIIIIMIMIMIIIIIIIII1I1IIIIIIIMIMIII •••IIIIIIIIIIII>IIMII1II1IIIMIIIIIIII|IIU>I1||IIIIM ti 1 1 1 Itl II 1T1 nn iştirakile Deniz Ticaret müdürlüğü fen heyeti reisi Hayrinin riyasetinde bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Galata limanı dahilinde vapurların çarpışmalarına mâni olmak üzere limana giriş ve çıkış vaziyet ve şartları hakkında icab eden kararlar verilmiştir. Romanyadan gelen göçmenler Tifo afisı Benzin fiatları Komisyon dün toplanarak tetkiklerine başladı Dolabı olanlar buz satamıyacak Bazı esnaf, dükkânlarında bulunan şeyleri muhafaza için buz dolabı kul lanmâktadırlar. Fakat bunlardan bir kısmının dolabdan çıkan buzları etrafa satmakta oldukları haber alınmıştır. Buz'sâtlşıTse inhisar altmda olduğun dan bu hareket Belediye nizamatına mugayirdir. Bundan sonra buz satışı yapacak bu kabil esnaf hakkında taki bat yapılması için alâkadarlara emir verilmiştir. Köprü başlarındaki meyvacılar kaldırıldı Hatay rejiminin ilânı intıbaları Meyva satış kooperatifleri kurulacak îstanbul mmtakasına mahsus bazı mahsullerin de satış kooperatifleri va sıtasile satılması için tetkikler yapıl maktadır. İstanbulda her şeyden evvel meyva satış kooperatifleri kurulabile ceği düşünülmektedir. M. Brasserd geliyor Hataydaki arkadaşımızın gönderd§ı resımıeı, bancağa aid rejimi ilân için Antakvaya gelmiş olan Fransa Âli Komiseri Kont de Martel'in istikbali ve yapılan tezahürattan bazı sahneleri g östermektedir. Öğrendiğimize göre, Karabük fabri kası inşaatını deruhde etmiş olan Brasserd firması müessisi M. Brasserd ve Türkiyedeki müdürleri Makenzi bugünMes'ud bİr düğün lerde sehrimize geleceklerdir. Esbak Karesi meb'usu merhum FerBundan sonra Karabükteki inşaata hadm kızı ve gazetemiz muharrirlerindaha fazla hız verilecektir. den arkadaşımız Nejad Ferhadın küçük Yaralanan çocuk öldü hemşiresi Melâhat Gürayla Trabzon Akbıyıkta Cankurtaran mahallesinde tüccarlarından Kemal Aybaym düğünavukat Mehmedin oğlu 12 yaşlarında leri dün gece Tokatlıyan salonlarmda Cemal, tabanca ile oynarken arkadaşı güzide bir davetli ve tarafeynin akraba demirci Recebin oğlu Ülâyı yaralamış ve dostlarının huzurile icra edilmiştir. tı. Hastaneye kaldırılan Ulâ ölmüştür. Yeni evlilere saadetler dileriz. Köprünün Karaköy ve Eminönü ci hetlerindeki kulübelerin önlerinde yemişçi ve şerbetçi gibi esnaf bulunmakta ve buralardan gelip geçmeğe mâni ol makta idi. Bu ciheti gözönüne alan Beîngiliz kabinesinin ve bahusus haricî lediye bunlarm hepsini kaldırmış, ku politikadan mes'ul Hariciye Nazınnın lübelerin etrafını tamamile açmıştır. mühim kararlar ittthazında muvafık ve Tanzifat amelesi kadrosu muhalif bütün partilerin liderleri ile istişarede bulunması eski bir an'ane ol dolduruldu duğu halde bu defa yukarıda söy Belediye, temizlik işleri etrafmda aldığı tedbirlere devam etmektedir. Şeh lediğimiz vaziyetten dolayı buna riayet rin temizlik kadrosunda beş yüzü sü edilfnemiştir. Bunun için Ingilterenin yepürgeci, dört yüzü arabacı ve yüzü de ni teklifi malum olur olmaz îngiliz parmuhtelif hizmetlerde olmak üzere bin lâmentosunda amele partisi tarafından amele vardır. Son zamanlarda bilhassa şiddetli itirazlar baş göstermiştir. Beyoğlu ve Eminönü gibi mühim da Fransadaki gürültü daha büyük ve irelerin kadroları azalmıştı. Amele ücdaha tehlikelidir. Şu kadar var ki Blum retlerinin arttırılması üzerine açık olan Mafsilya kongresinde ve Eden îngiliz yerler de doldurulmuştur. parlâmentosunda Avrupa sulhunun uçuEminönü Karaköy Köprü rumun kenarında bulunduğunu ikna e üzerinde hamallığm men'i decek müdellel izahat vermiş oldukla rından Ingilterenin teklifi nihayet her iki başladı memleketteki sollar tarafından da haz Dünden itibaren Eminönü ve Kara köy meydanlarile Köprü üzerinde sırt medilecektir. Ingilterenin teklifi, General Franco ve sırıkla nakliyat menedilmiştir. Memnu mıntaka sabah erkenden Belediye hükumetinin muharib bir devlet olarak zabıtası tarafından kontrol altına alın tanınmasım esas itibarile kabul etmiş ol mıştır. Memnuiyeti henüz bilmiyen ba duğundan bu esaslar üzerinde sonuna kazı hamallar buralardan geçmek istemiş dar ısrar etmeği ve hatta bir Avrupa harlerse de kendilerine ihtar yapılarak bini göze aldıran Almanya ile Italyada çevrilmişlerdir. Önümüzdeki ay başm memnuniyetle karşılandı. Filvaki Ingil dan itibaren memnuiyetin başka noktalara da teşmili için tertibat almmakta tere muhariblik hakkının tanınması için İspanyadaki gönüüülerin geri çekilmeğe dir. başlanması gibi içinden çıkılması güç baVapurlardan atlıyanlardan zı şartlar koşmuştur. Fakat Avrupayı da ceza alınıyor Umumî bir harbden kurtaracak son praDünden itibaren polis, tramvaylarda tik ve hukuku düvel kavaidine uygun olduğu gibi vapurlardan atlıyanlardan çare olan muhariblik hakkının tanmması da ceza almağa başlamıştır. ve devletlerin bitaraflıklarını ilân ede Bu iş için her iskeleye bir polis me rek İspanyolları iki devlete aynlarak ismuru konulmuştur. Vapur iyi yanaşma tedikleri gibi harbetmekte serbest bırakdan ve iskele verilmeden atlıyan yolcu maları, beynelmilel vaziyetin vahame lar yakalanarak karakola götürülmek tini çok tahfif etmiştir. te ve kendilerinden ceza almmaktadır. Muharrem Feyzi TOGAY Cumhuriyet Aobne şeraiti { Nüshası 5 kuruştur. Türkiye Harie için icin 1400 Kr. 2700 Kr. Seneük 1450 » , Altı avlık 750 » 800 » Üc aylık 400 • 150 » Bir aylık ioktur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle