09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET 18 Temmuz 193T S S N J0/1 derece müessir mayii kullanımz ÇATAL KAŞIK ve BIÇAKLAR1 Avrupanın en yüksek markalı ÇATAL, KAŞEK v< BIÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir, Alpakadan yapılan B A Ş K O R T mamulâtı en yüksek sofralara süs verecek kadar zarif ve kul< lanışhdır. KARARMAZ, BOZULMAZ, EĞÎLMEZ, KIRILMAZ, PARLAKLIĞI kaybetmez. Yerli emek, yerli sermaye ve yerli işçile Beşiktaşta iskele yanındaki fabrikadadır. Dünyanın en güzel ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAKLARI YAPHJYOR. BALKANI^ARDA DAHİ EŞİ OLMIYAN fabrikamıza bütün mekteblileri grup halinde tef« kikat yapmağa davet ediyoruz. Bu adı unutmayınız, yabancı markada çatal, kaşık ve bıçak verirlersi reddediniz ve ısrarla B A Ş K U R T mamulâtını arayınız. B A ŞK U R T FLİT taklidi mayilerle müz'iç pirelerln 9 hakkından gelinemez • 05 FLİT, butün haşarat öldürucü mayilerin fevkindedir. 90 muhtelif mil'let, onu tercihen kullanmaktadır... Bu sabit olmuştup Flit'in formülu hiçbir vakit taklit edilmemiştir. FLİT, kendisinden beklenen iki şartı mükemmelen" ifa eder. Insana zarar vermez, fakat haşaratı kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakikî ve yegâne FRt aldiğınıza emin olmak için; siyah kuşaklı ve asker resimli. san tenekeye dikkat ediniz. Yarıklara ve köşelere biraz FLİT TOZU serpiniz. Haşarat derhal telef olur. Umuml deposu: J . Krespln, Istarıbul, Gılata, Voyvadı Hın • ./i £ o BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT... Haricî Askerî Kıt'atı İlânları Miktarı Ton 135 135 214 788 P.ı r «J0 dahd çabuk eder 1 Cinsi Hava Okulu Komutanlığından: Hava okulları talimatmın 86 ncı maddesinde yazılı şartlan haiz istek » liler: Dilek kâğıdı ve vesikalarile temmuz başlangıcından ağustos sonuna kadar okula basvururlar. Okulun bulunduğu yerin dışmda bulunanlar dilek kâğıdlarıle vesıkalarım posta ile okula gönderirler ve alacakları karşılığa göre hareket ederler Madde 86 Hava okulu gedikli kısmma girme şartlan şunlardır: A Türk clacak, B Orta mekteb «lise sekizinci sınıf» tahsilini îjitirmiş en az 17 ve en çok 20 yasmda clmak, C Sıhhî vaziveti ucuculukta ve uçuş işlerinde kullamlmağa elverişli olduğuna dair mütehassısları tamam olan bir hastanede sıhhat heyeti raporu olmak. Bov 1,65 ten asağı olmıyacaktır. Dışanda bulunanlar: Bulundukları yerm askerlik şubesine müracaatle muayeneye gönderi lirler. Tam teskilâtlı sıhhî heyet bulunan verlerde o yerin en büyük kumandaüm»; r*mraea»He muaveneve gönderilirler. D Ahlâkı s^ğlam olduğuna ve hiçbir surette suçlu ve mahkum olmadığî"» ^*oîr buhmdı^eu verin Emnivet Müdürlüğünden veya polis âmirliğin den irsdikü vesite. göstermek. E Mektebc alınacak okuvucular, gedikli erbaşlar hakkmdaki 2505 sayılı kanmı ?rtuaibi;)ce muamele göreceklerini, mektebi bitirdiklerinde 12 yıl müd<ietie hava ged kli erbas olarak vazife göreceklerini taahhüd etmek. V Mektebce yapılacak seçme imtihanda kazanmak. H » İjjl^kli «3edi çok veya imtihamnı kazananlar alınacak miktardan fazla olursa bunlaıın içinden rivaziye bilgileri daha ivi ve vabancı dil bilenler venlenix. Hava mektebleri okuvucuları Askerî liseler okuyuculan gibi yedirilir ve r*ydiri*ır. Kitab ve diğer ders için lâzım olanlar parasız verilir. V Hava okullarına kabul edüenlerden birinci sınıfı muvaffakiyetle bitirenler arasından, kabilivetlerine göre, uçucu, makinist, telsiz, fotoğrafçı atıs ve bombardimancıhğa avrılırlar. (4056) KÜÇÜK Müjde! açılmıştır. ÇİFTLİK Müjde! PARKI Her akşam DarÜttalİlTlİ MllSİkİ tarafından Halk Turküsü re şarkıtarı çalınmakta olduğunu tepşir ederiz. Yarın akşam ilâve olarak: Festival eğlencelerine iştirak edecek san'atkârlar tarafından KaradenİZ havalan oynanacaktır. M. Bedeli I . Teminatı Ek. Şekli Ek. Tarihi Saati Lira Kr. Lira Un 15187 50 1140 Kapah zarf 3/8/937 15,30 » 15187 50 1140 » > » 16 » 24075 1806 » » , 16,30 » 86680 5584 » » , 17 Yukarıda yazılı dört kalem un ayrı ayrı ihale edilecektir. Teklif mek tubları bir saat evveline kadar kjabul olunur. 788 ton un şartnamesi 433 kuruş mukabilinde verilir. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün ve eksiltmiye iştirak içir. belli gün ve saatte teklif mektubları ve kanunî vesi kalarile Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonunda bulunmalan. «142» (4150) Cinsi "1 Fiatlarımıza dikkat: R a kl 75 Seyhan İskân Direktörlüğünden: Kazası Ceyhan Bahçe > Grup 1 2 3 4 Köyün ismi Kırmıt ve Sosalh Haruniye Hasanbeyli Doğanbeyli ve Şar ve Höketçe Kasaba ve Pekmezli Ayvalı ve îhsanülhamid İmamoğlu Tek Çift Keşif E. bedeli 16 13 11 30 11 17 40 30 Saimbeyli Kozan > > 44682/02 5870/93 4967/71 13404/30 13700/17 25070/63 53959/41 Miktarı M. Bedeli İ. Teminatı Ek. Sekli Ek. Tarihi Saati Kilo Lira Lira Arpa veya yulaf 500000 25000 1875 Kapalı zarf 29/7/937 15,30 » » 500000 25000 1875 » » » 16 » » 388600 19430 1458 » » 16,30 » » 312000 15600 1170 » » 30/7/937 16 Yukarıda yazılı arpa veya yulaf ayrı ayrı ihale dilecektir. Teklif mek a tubları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar kabul olunur. Sartname hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin evsaf ve şeraiti öğrenmek üzere hergün ve eksiltmiye iştirak için belli gün ve saatte teklif mektubları ve kanunî vesikalarile Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonunda bulun maları. «138» (4148) 5 6 7 10 19 39 Manisa Vilâyetinden: 1 Muradive Menemen volunun 0 'f 000 4 + 644,50 inci kilometreleri arasında şosa inşaatı 20011 lira 81 kuruşluk keşifnamesi üze £ ZT, kspslî zsrf usulile eksiltmive konulmuştur. k l f ll kil 2 Bu ise aid kesifname. sartname ve diğer evrak parasız olarak Manisa Nafıa Müdürlüğünden almabilir. 3 Eksiltme 29/7/937 perşembe günü saat on birde Manisa Vilâ yeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat 1500 lira 89 kuruştur. 5 Eksiltmiye gireceklerin Nafıa Vekâletinden almmış ehliyet vesikası ve bu vıla aid Ticaret Odası vesikasile muvakkat teminat makbuzlannı kapah zarfm içine kovmaları ve kapalı zarfın hazırlanmasında 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesine riayet etmeleri lâzımdır. 6 Bu eksiltmiye girecek olanlarm kapalı zarflarını 29/7/937 perşembe günü saat ona kadar Manisa Valiliğine vermeleri ve kapalı zarflarını posta ile göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncü maddesine riavet etmeleri ilân olunur. (4128) Î38 98 161655/17 Seyhan vilâvetinin dört kazasmm on iki köy ve mahallesinde inşa olunacak 138 tek ve 98 çift göçmen evleri yukarıda adlan ve hizalarmda aded • leri ilk keşif bedelleri gösterildiği veçhile yedi grup üzerine 2490 arttırma ve eksiltme ve ihale kanunile 2849 numaralı kanun ve 3711 numaralı ka rarname hükümierine tevfikan kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Her grupun 937 temmuz avınm 30 uncu cuma günü saat 16 da Seyhan Hükumet Konağında müteşekkil Eksiltme Komisyonunca ayrı ayrı eksiltme ve ihalesi yapılacaktır. 1 Bu inşaat iiçn lüzumlu olan kereste îskân dairesince verilecek ve diğer taş ve kerpiç ve bilumum malzeme ile işçiliği müteahihde aid ola caktır. Ve bu suretle inşaat anahtar teslimi şartile yapılacaktır. 2 Talibler gösterilen keşif bedellerine nazaran yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminat vermeye mecburdurlar. 3 Talıbler Nafıadan alman ehliyet keyid vesikası veya bu işi yapabileceğine dair Nafıa Müdürlüğünden verilecek vesika vesair evrakı teklif mektubu ve teminatile birlikte ihale günürde Komisyona tevdi edecektir. 4 Yapılacak evlerin tarzı inşasına aid fennî ve hususî şartnameleri plânlan vesair evrakı görmek istiy^nlerin bulundukları mahaller îskân Dairesine ve eksiltmiye iştirak edeceklerin yukarıda gösterilen günde Eksiltme Komisvonuna müracaatleri ilân olunur. (4161) Manisa Vilâyetinden: 1 Borlu Demirci yolunun 17 + 108 27 ^ 448 inci kilomet releri arasmda muhtelif açıklıkta 22 aded mnfezle ayni yolun 26 + 850 29 4 911 inci kilometreleri arasmda 3061 metre tul şosa inşaatı 18682 lira 87 kuruçluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Bu işe aid kesifname, sartname ve diğer evrak parasız olarak Manisa Nafıa Müdürlüğünden almabilir. 3 Eksiltme 29/7/937 perşembe günü saat on bir buçukta Mani sa Vilâyetj Daimî Encümeninde yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat 1401 lira 22 kuruştur. 5 Eksiltmiye gireceklerin Nafıa Vekâletinden almmış ehliyet vesikası ve bu yıla aid Ticaret Odası vesikası ve muvakkat teminata aid makbuzu kapalı zarfın içine koymalan ve kapalı zarfın hazırlanmasında 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesine riayet etmeleri lâzımdır. 6 Bu eksiltmiye girecek olanların kapah zarflarını 29/7/93*7 perşembe günü saat on buçuğa kadar Manisa Valiliğine vermeleri ve kapalı zarflarını posta ile göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncü madde sine riayet ptmeleri ilân olunur. (4127) Nafıa Vekâletinden: Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: I İdaremizin Paşabahçe fabrikası betonarme plâplansları arkasınıa doldurulması işi açık eksiltmiye konulmuştur. II Keşif bedeli 9867 lira, muvakkat teminat 740.02 liradır. III Eksiltme 30/VII/937 tarihine rashyan cuma günü saat 15 te Kabataşta înhisarlaı Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Sartname vesair münakasa evrakı 50 kuruş mukabilinde înhisarlar İnşaat Subesinden hergün almabilir. 1 V Taliblerin mühendis, mimar veya bir mühendis ve mimarla müşterek olması şarttır. Bu şartları haiz olanların eksiltme gününden üç gün evveline kadar Inhisarlar İnşaat şubesine müracaatle vesikalannı ibraz ederek yalnız bu iş için ayrıca ehliyet vesikası almaları ve bu vesikyı eksiltme günü Komisyon başkanhğına ibraz etmeleri lâzımdır. (4160) I Şartnamesi mucibince muhtelif eb'adda 109,992 M3 kereste satın alınacaktır. II Pazarlık 28/VII/937 tarihine raslıvan çarşamba günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (4181) 1 15 aded aspiratör pazarlıkla satm alınacaktır. 2 Pazarlık 3/VIII/937 tarihine rashyan salı günü saat 16 da Kaba taşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen subeden ahnabilir. 4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (4314) 1 Maltepe Tütün Enstitüsü arazisinde tütün kurutmıya mahsus bir aded hangar pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli «2944.54» lira, muvak kat teminat »220.84» liradır. 2 Pazarhk 2/VIII/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 46 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla caktır. 3 Şartnameler 15 kuruş mukabilinde Inhisarlar inşaat subesinden alınabilir. 4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisvona gelmeleri ilân olunur. (4315) 1 Şartnamesi mucibince muhtelif numaralarda 30 aded kâğıd kesme bıçağı pazarlıkla satm alınacaktır. 2 Pazarlık 4/VIII/937 tarihine rashyan çarşamba günü saat 15 te Levazım ve Mubavaat şubesindeki Alım Komisvonunda vapılacaktır. 3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen subeden almabilir. 4 isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte °c 7,5 güvenme (4316) paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. 1 Resmî Gazetenin 7 mayıs 937 tarih ve 3297 sayılı nüshasında neşredilen müteahhidlik vesikası talimatnamesi 1 temmuz 937 tarihinden iti baren mülgadır. 2 Yeni talimatname Resmî Gazetenin 1 temmuz 937 tarihli ve 3645 savılı nüshasında neşredilmiş olduğundan vesika almak istiyen müteahhidlerin yeni talimatnameve göre müracaatleri ilân olunur. (4266) Adliy^ Bakanhğından: îmralı ari«sı V6 Eâ ; rne Cezaevlerinde bulunan mahkumlara dairede mevvud rtümune ve şartnamesi veçhile muhtelif beden ve boyda 1200 aded iş gömleğile beher takunı; bL şapka, bir ceket, bir pantalon, iki tozluktan ibaret 600 takım kıslık «lbise kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Kı<=hk elbiseTrfrr "beher takımı on üç lira, iş tulumları 660 kuruştan mecmuu 15720 lira bedel tahmin edilmistir. İhale 28/7/937 çarşamba günü saat 15 tedir. Eksiltmiye iştirak edecek lerin "r 7,5 muvakkat teminatı olan 1179 lirayı havi Maliye veznesi makbuzu veya banka mektubile teklif mektubunun ihale günü olan 28/7/937 çarşamba günü saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz muka bilinde verilmesi. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı şeraiti ve vesaiki haiz ve hâmil olmaları lâzımdır. İhale 29/7/937 perşembe günü saat 15 tedir. Eksiltmiye iştirak edecek Müdürlüğü odasında yapılacaktır. Posta ile fönderilecek teklif mektublarının behemehal tayin edilen saate kadar vâsıl olması meşrut olup muayyen saatten sonra gelecek tekliflere itibar olunmaz. Bu işe aid sartname ve örnekler Vekâlet Levazım ve Daire Müdürlü ğündedir. Şartnameler bedelsiz olarak Levazım ve Daire Müdürlüğü ile îstanbulda Adliye Levazım Memurluğundan alınabilir. «2007» (4122) TÜRK HAVA KURUMU | Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlânları | Beher kilosunun tahminî fiatı Kr. San. Koyun eti 38285 Kilo 41 82 Sığır eti 21639 Kilo 32 25 1 23 haziran 937 gününde yapılan münakasasında teklif olunan fiatlar yüksek görüln yukarıda cins ve miktarları yazılı iki kalem yiyecek 19 temmuz 937 tarihine raslıvan pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla alınmak üzere eksiltmiye konulmuştur. 2 İşbu 2 kalem etin muvakkat teminatı 1724 lira 25 kuruş olup şartnamesi Komisyondan hergün parasız almabilir. 3 İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracaatlerL (3801) Cinsi Miktarı ve ölçüsü Diplomalı Mimar İsteniyor Marmara Üssübahrî Komutanlığından: Üssübahrî inşaat işlerinde çalışmak üzere 126 ilâ 165 lira ücretli bir memur alınacaktır. Asağıdaki şartlan haiz olan isteklilerin kısa bir hal tercümesile 30 temmuz 937 gününe kadar yazile veya bizzat İzmitte Üssübahrî Komutanhğına müracsatleri. A Türk olmak ve ecnebi kadmlarla evli olmamak, B Askerlik mükellefiyetini ikmal etmiş olmak ve 40 yaşından yukarı olmamak, C Hukuku medeniden mahrumiyet cezasile mahkum olmamak, D İvi ahlâk eshabmdan olmak ve havsivet namusu muhil fiillerle alelitlâk ağır hapisle veya o derecede cezayi müstelzim bir fiil ile mahkum olmamak, E Sarî hastalıklara müptelâ olmamak ve vazifesini muntazam ifaya mâni olabilecek bedenî ve aklî hastalıklarla malul bulunmamak, F Mezun olduğu okulun diplomasmı hâmil olmak. Evvelce askerî hizmetlerde çalışmış olanlar tercih edilecektir. (4265) B Ü Y Ü K P Î Y A N G O S V liradır 4 üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. Büyük ikramiye 5 0 . 0 0 0 Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki aded mükâfat vardır.. DİKKAT: Bilet alan herkes 7 ağustos 937 günü akşamma kadar biletini değiş tirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. Nafıa Vekâletinden: îzmir İli Daimî Encümeninden: Kapalı eksıltmiye konulan iş: Urlada yaptırılacak ilk okul kurağı. Açın tutarı: «15493» lira «12» kuruş. Bu işe aid sartlar ve evrak aşağıda gösterilmiştir: A Kapalı eksiltme şartnamesi. B Mukavele projesi. E Bayındırhk işleri genel şartnamesi. D Fennî sartname. Ç Açın ve plân. Istekliler Bu sartname ve evrakı îzmir Ankara tstanbul Bayındırlık Direktörlüklerinde görüp inceliyebilirler. Eksiltmenin yapılacağı yer tarih, gün ve saati: 22 temmuz 937 perşembe günü saat 11 de İzmir İli Daimî Encümeninde. Eksiltmiye girebilmek için gereken belgeler: Baymdırlık Bakanhğından ahnmış müteahhidlik ve Ticaret Odası belgeleri. Muvakkat teminat: «1162» lira. #2255» (3996) Sıvas Frzurum hattınm 317 f 832 ve 322 + 000 nci kilometrelerinde ve Erat suvu üzerinde her biri 60 şar metro açıklığında iki demir köprünün inşa «ve montajı ve lüzumu halinde ripajı» kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 1 Lksiltme 2 eylul 937 tarihinde saat 15 te Ankarada Vekâletimiz Demiryolları İnşaat Dairesindeki Komisvon odasında vapılacaktır. 2 Bu iki köprünün muhammen bedellerinin mecmuu 133850 liradır. 3 Bu köprülerin muvakkat teminatı cem'an 7942.5 liradır. 4 Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, genel şartnamesi ve diğer münakasa evrakı 670 kuruş mukabilinde Demiryolları İnşaat dairesinden verilmektedir. 5 Bu eksiltmiye girmek istivenler 2490 numaralı kanun mucibince ibrazına mecbur o)dukları evrak ve vesaikle 937 senesi için Nafıa Meclisin den verilmiş müteahhidlik vesikalannı ve fiat teklifini havi zarflarını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırhvarak 2/9/937 tarihinde saat 14 e kadar Demiryolları İnşaat dairesindeki Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 6 Bu münakasava gireceklerden lâakal 50 metroluk bir köprü mon tajını muvaffakiyetle yapmış olmak gartı aranacaktır. «2088» . (4238) Açık Eksiltme Suretile Münakasa ilân Akşehir Şarbaylığmdan: 1 Tanzim edilen keşif ve fennî şartnamesi hükümleri içinde olmak üzere Akşehir Belediyesinin eski Hastane binasmın tamiratı yaptırılacaktır. 2 İşbu tamiratın keşif bedeli 2 402 lira 19 kuruştur. 3 Münakasa müddeti 6/7/937 tarihinden itibaren 20/7/937 tarihinp raslıvan salı çünü saat 15 e kadar olmak üzere 15 gündür. 4 Muvakkat teminat akçesi 180 lira 16 kuruştur. 5 Münakasaya iştirak etmek istiyen taliblerin simdive kadar bu gibi işleri muvaffakiyetle başarmış olduklarma dair alâkadar dairelerin birer vesikalarını ibraz etmeleri mecburidir. 6 Bu iş için daha fazla malumal ahnak istivenlerin Akşehir Beledive Riyasetine müracaatleri ilân olunur, (4026),
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle