16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 18 Temmuı 1937 Dördüncü Buud Bibliyoğrafya AUahlar Susamışladı RADYO Charles Boyer'ye gurur mu geldi? Rn aksamkî program j Deli doktoru, bana hususî darüşşifa 1 da tekrar ettiğim zaman, ilim dünyasında Remzi Kitdbevi İstanbul 1937 VIYANA: nın her tarafuu gezdirdikten sonra de büyük bir inkılâb yaratılmış olacak ve Fiatı 50 kuruş 18,25 karışık yayın 20,40 OPERET YA* dördüncü buud, bize, dünyamızra içinde diki: YINI 22,50 gramofon 23,15 muhtelif ha Müessesemin görmediğinîz hiçbir başka bir dünyayı münkeşif kılacaktır.» berler 23,35 dans musikisi. Remzi Kitabevi cDünya muharrir Maktuadaki yazı burada bitiyordu. Ierinden tercümeler serisi» nin dördün• köşesi kalmadı; bir odası müstesna. Onu BEELİN: bililtizam en sona bıraktım. Çünkü ora Fakat bu beş on satırlık gazete havadi cüsü olarak, evvelce Fıkir Hareketleri 19,05 gramofonla seçilmiş parçalar 20,05 spor 20,25 HALK MUSİKİSİ 21,05 yı işgal eden hastam, mücssesenin en şa sinden hiç bir şey anlamamış, daha doğ mecmuasında tefrika edilen, Anatole 23,05 hava, Fransız artisti Napolyon rolünü oynadığı VALSLER VE MARŞLAR HAVALARI. ha y»nı dikkat ve acınacak hastasıdır. Ge rusu, bu konferas haberile, kara tahtada France'in tAllahlar susamışlardı» adh berler, spor 23,35 DANS hesab yapan adamın hastalığı arasmda eseri neşretti. Mütercimin Hüseyin lin onu da ziyaret edelim. PEŞTE: müddetçe hiçbir Fransızla görüşmedi ne gibi bir münasebet bulunduğunu kav • Cahid Yalçın olması bizi romanın terYürüdük, binadan çıktık. Babçede, 18,05 MACAR ŞARKILARI VE 1MUSİKİşifahanenin arkasma tesadüf edcn sık nyamamıştun. Doktorun yüzüne baktım. cüme ediliş tarzı hakkında söz söyle 19,15 spor 19,50 SALON ORKESTRASI Charles Boyer'in Charles Boyer, 20,20 konferans 21,35 spor, konferans ağaçlann altında, ufak bir paviyon var O, benim bu istifhamkâr bakışımm ma mekten müstağni bıraktığından derhal Greta Garbo ile diger işlerinde ol 23,20 OPERA ORKESTRASININ KONSE «k Oraya doğru ilerledik. Doktor kapıyı nasım anladı ve cüzdandan başka bir kitabdan bahsedelim. birlikte son defa duğu gibi filimle RI 24,35 CAZBAND TAKIMI 1,10 son Eserin başında Gustave Lanson'un açıp önden giıdi; ben de onu takib et kâğıd çıkardı: rindeki mükâlem* haberler. Anatole France ve eserleri hakkında «Marie Walewska» BÜKREŞ: tim. Şimeli de bunu okuyunuz, dedi. yazdığı bir tahlilin yirmi sahife tutan filmini çevirdiği ve ler hususunda da 19,05 dans musikisi 20,35 konferans Paviyonun içi lâboratuar gibi bir O zaman bütün hakikati anlryacaksınız. hulâsası var. Bu hulâsa bize bir kitaba bu kordelâda Naçok titizdir. Son 20,55 ORKESTRA KONSERİ 21,25 AK yerdi. Kapınm karşısma tesadüf eden Mektubu aldun. Alelâde, çizgili bir oğlu olan Anatole France'in gencliği ve polyon rolünü oy akdettiği kontrat ŞAM KONSERİ 22,35 haberler, hava, spor pencerenin önünde, kavanozlar, inbikler, kâğıda, kurşun kalemile yazılmıştı. Yazı hayatı hakkında çok özlü malumat ver nadığı malumdur. ta, bütün yaptığı ve saire 23 gramofon 24 haberler. cam borular, şişelerle dolu bir masa; o şu idi: «Azizim Feza Engin Bey. Ev mekte, müellifin edebiyata ne suretle «Mayerling» kah filimlerin hangi dil BELGRAD: 18,05 KONSER 19,05 halk şarkılan, masanın sağında, bir siyah tahta duru velâ müsaade edin de sizi tebrik edeyim. intisab ettiğini öğretmekte, ilk eserleriramanı, son filminin de vücude getiril gramofon, ulusal yaym 20,55 KONSER ni tanıtmakta ve hüviyetini teşrih et jrordu. Biz içeri girdiğimiz zaman, tah Bugünkü konferansmızda ben de hazır mişse o şekilde kal 22,05 Romadan naklen: OPERA YAYINL devamı müddetince tanın başında, doktor gömlekli bir adam bulunuyordum; nazariyenize, hele onu mektedir. LONDRA: malannı, kat'iyen stüdyo haricinde tek vardı. Arkası bize dönüktü. Elinde bir izah edişinize dogrusu hayran oldum. «Allahlar Susamışlardı> ya gelince, 18,25 ORKESTRA KONSERİ 19,20 röduble edilmeme portaj 19,35 ASKERÎ BANDO • 20,25 tebeşir, tahtaya bir takım şekiller çrzmek Adınız fen âleminin şeref levhasında, en Anatole France bu eserinde Fransa ihti bir Fransız vatandalerini, hatta bunlan ŞARKILAR 21,05 karışık yayın 22,55 lâl devrinin bütün hususiyetlerini, Pa şile görüşmemiştir. le meşguldü. başa yazılmağa lâyık. Gel gelelim, bu riste o günlerin hayatını, facialarla mü Diğer taraftan şir bizzat kendisinin musiki 23,35 son. Doktorun, en şayanı dikkat diye tav mektubu yazmamm başka sebebi var. PARİS [P.T.TJ: bile duble etmeği vazi giden kahramanlık, aşk ve eğlence ketin Holivud'a gelsif ettiği hastanın odasmda, öteki koğuş18,35 piyes 19,35 «Kendimi size tanıtmadan, hele böyle sahnelerini çok ince bir surette tasvir miş olan tanınmış kabul etmiyeceği spor, gramofon 21,35gramofon, haberler, ORKESTRA KONlarda gördüğüm ıstırab timsallerinden da mes'ud bir gününüzde, şu aşağıdaki sa •etmektedir. İlk sahifeler belki biraz ni şart koymuştur. SERİ 23,35 haberler, gramofon, hava, Fransız ricali için ha acınacak bir akıl hastası ile karşıla tırlan yazmağa kalkıştığım için beni ka durgundur. Fakat mevzuun ehemmiyeti sonra DANS MUSIKISI. Charles Boyer şacağımı zannederken, kara tahtaya bahatli bulmayın. Ben muhafazakâr bir ve yazılış tarzınm mükemmeliyeti in tertib ettiği ziyafetROMA: son hafta zarfında hendese şekilleri çizmekle meşgul, aklı adamım; ezeldenberi, bu nevi mektublara sanı derhal kavrar, kitabm sonuna doğ lerde de bulunmak 18,20 KARIŞIK KONSER 19,20 kari tan kaçınmıştır. Hiç gene Amerikada ye şık yayın 20,35 KARIŞIK MTJSİKI 21,15 başında bir fen adamı görünce şaşırdım. imza konmaz. Ben de an'aneye sadık ru sürükler. Charles Boyer ni bir filim çevir haberler, konferans 21,45 KARIŞIK KONFakat bu hayretim çok »ürmedi; doktor, kalmak isterim. Anatole France'in kudreti elbette ka kimse bu boykota bir mana verememiş, herkes birdenbire yük meğe başlamıştır. Avrupada çok muvaf SER 22 05 OPERA YAYINI, sonra DAN8 bir işaretle, bu tahta başmdaki adamın, «Şimdi beni dinle Feza Engin Bey. rilerimizce malumdur. Yalnız hafızaları selmiş olan artistin fevkalâde gurur ge fakiyet kazanmış olan «Tavariş» kome MUSIKISI. nı tazelemek için ön sözün sonu olan kühastanın ta kendisi olduğunu bana an • Hatırm kalmasın ama, sen, etrafmda çük bir parçayı burada tekrarlıyahm: tirdiğine ve züppelik yapmakta olduğudisi.. Bu kordelâda partöneri Claudette latn. olup biten şeyleri görmekten âciz bir ser «San'ata hayatta ne mevki veriliyorsa, na hükmetmiştir. Colbert'tir. «Tavariş» i bitirdikten son NÖBETÇİ ECZANELER Hasta, bizim girdiğimizi işibnemiş o semsin. Gözleria, içinde eşya ve insan Anatole France'in eserine de zekânın Iacak ki başını bile çevirmedi. Doktor o bulunmıyan, bomboş bir odanın, dünya kültüründe hemen hemen ayni mev Fakat filim bitince Charles Boyer A ra Avrupaya gelecek, Bernstein'ın sah Bu akşam şehrin muhtelif semtlerinde na doğru ilerledi; yanına yaklaştı; dini nın en güzel manzarasma karçı açılmış kii vermek lâzımdır: İçine pek dalıp merikan gazetecilerine bu muammalı va nede pek çok defa oynadığı meşhur «pi nobetçı olan eczaneler şunlardu:: yes «Zehir» den adapte edilmiş olan fil istanbul cıheündekiler: omzuna dokundurdu. Odasına yabancı pencereleri kadar lüzumsuz: Bakar, fa garkolmadan ondan zevk almak, haz ziyeti şöyle izah etmiştir: Emınonunde (Mehmed Kâzım), Beyazıdmi çevirecektir. kimselerin girdiğini işitmiyecek kadar kat görmezsin. îçinde yaşadığı âlemi gö ve keyif sayesinde ruhun gerginliğini da lAsador;, Kuçukpazarda (Necati An • « Benim, bir Amerikalı veya bir înArtistin kansı Pat Paterson'un da Av medj, Eyubsultanda (Mustafa ArifJ, Şehdalgın ve meşgul bir adamın, omzuna bir remiyecek kadar kör bir adamın, feza izale etmek, eşyayı ve mevcudatı göre giliz gibi ingilizce konuşmadığun malum.. remıninde (Hamdi), Karagumrukte (Ariı), denbire dokunan bir elin temasile, en ha lann dtrinliğine ulaşıp, orada guya mev rek müfekkireyi ferağate sevketmek. Fakat üstüne bir de Fransanın meşhur rupa seyahatinde kendisine refakat et Samatyada (Rıdvanj, Sehzadebaşmda fif aksülâmel olarak hiç değilse ürper cud esrarlı âlemleri keşfettiği iddiasmda San'at, hayatta yegâne gaye telâkki e bir şahsiyetini temsil ederken ingilizce ko mesi ve hatta onun da Fransada bir fi (Hamdi), Aksarayda (Şeref), Fenerde (Hulimde rol alması ihtimali vardır. Sonra sameddln), Alemdarda (All Rıza), Bakırmesi icab ederken, hastada buna benzer bulunması beni gükkirdü. Bir dördüacü dilmezse ondan iyi bir şey olamaz.> nuşmak, muhakkak ki daha güç.. Iş bu altı ay için tekrar Amerikaya gidecek ve koyde (Istepan). «Allahlar Susamışlardı» yı, henüz ohiçbir hareket görülmedi. Sadece tebe buuddur tutturmuş gidiyorsun. Burnun kumamış olanlara, samimiyetle tavsiye nunla kalsa gene iyi.. Aslen Korsikalı o «Mylord l'Arsonille» kordelâsının kah Beyoğlu cıhetındekıler: şiri tutan elini gayet sakin bir tavırla aşa dan bir karış ilerisi senin nene yetmez aIstıklâl caddesınde ıKanzuk), ALtıncıdaederiz. «Elodie» nin iki âşıkına aynen lan Napolyon'un ağzından ingilizce ko ramanı olacakhr. ğı indirdi; evvelâ doktora, sonra bana caba? irede (Guneş), Galatada Topçularda (Spotekrar ettiği hararetli sözlerin heyecan nuşmak.. Şüphesiz adeta bir hokkabazCharles Boyer'in Amerikacjaki vazi ridıs), Takslmde (Nızameddin), Tarlababaktı ve sanki hiçbir şey olmamış gibi, «Azizim Feza Engin Bey, sana halisa uyandıramıyacağı bir kalb var mıdır? lık.. İngilizceyi Korsika şivesine uydura yeti hakkında ortada birbirini tutmıyan şında (Nıhad), Şişlide (Halk), Kasımpa tekrar arkasmı döndü; eskisinden daha n« bir tavsiyede bulunacağım. Fezalann sada (Vasıf), Haskoyde (Nesım Aseo), Berak konuşmak için aylarca sıkıntı çektim.. birçok rivayetler dönüp dolaşmaktadır. şıktaşta cSuleyman Receb), Sarıyerde (Nubüyük brr dikkat ve itina ile, yanm ka maverasındaki dördüncü buudu, beni O arada Fransız vatandaşlarımla sohbeBazılan kazandığı bütün paralan baka n). lan işine devam etti. te başlıyacak olsam, bu şiveyi kaybetdinlersen, şimdilik bir tarafa bırak. İçinra, poker masalan başında ve at yarışla Usküdar, Kadıkoy ve Adalardakller: Doktor bir işaret daha etti; odadan de dolaştığın semavî âlemden lutfen yermekliğim muhtemel.. Binaenaleyh dost Uskudarda (Imrahor), Kadıkoyunde Morında sarfettiğini, diğerleri ise birçok ara dada (Moda), Buyukadada (Şüıasi Rıza) çıktık. Unmı san'atıma feda ettim. Yoksa guyüzüne, bizlerin, biz mütevazı kadıoların t zi ve apartımanlar aldığını, yıldızlann i HeybeJlde (Halk). Kabinesine avdet ettiğimiz zaman, arasına bir lâhzacık in; etrafuıa şöyle bir rur getirmiş olmaklığımın ihtimali yok çinde en fazla emlâke onun sahib oldudoktor: tur. bakın. Gafletinin enini, boyunu, dün ğunu söylüyorlar. Zahire Borsasındaki vaziyet Hastayı gördünüz, dedi; ötöki yevilere mahsus şu bizim ecdad yadtgân Dun Lstanbula 141 ton buğday, 30 ton hastalann hiç birine benzemediğini de üç buudla bir ölç. Çıtlatmakla iktifa edekepek, 45 ton yapağ, 18 3/4 ton tiftık, 94 anladınız. Hali, hastalığının şekli neka yim dedim amma, açıkça söylemedikçe ton arpa, 15 ton çavdar, 30 ton un, 12 ton dar şayanı dıkkatse, onu buraya getiren nafile çene yormuş olacağnnı düşündüm. yulaf, 3 3/4 ton ıç fmdık ve 4 ton da beyaz * Fransızlar güzel bir balet filmi yap* Albert Prejan ile Elviro Popes peynır gelmiştir. Istanbuldan harice 39 sebeb de o kadar meraka değer bir şey îşin türkçesi şu. Sen, kendi tabirinle, inmaktadırlar. Bunun adı «Koğu'nun 0 ko'nun yerinde çevirmekte olduklan ton tiftık, 66 1/4 ton yapağ ve 38 ton da dir. sanlara «dünya içinde başka bir dünyayı lümü» dür. Mevzuu Paul Morand'ın «Venedikte Bir Gece» filmi bitmek ü kabuklu cevız gonderilmıştir. Bu hasta, tam dört senedenberi bura münkeşif» kılmağa uğraşırken, zevcen Dun İstanbul borsasmda şu fiatte satifbir hikâyesinden alınmıştır. Başrolleri zeredir. dadır. Geldiği gündenberi bütün vaktini, hanımefendi, senin haberin olmadan, lar olmuştur: Buğday yumuşak 615 çavParis operasının en meşhur dansözleri * İki üç filimde birbirlerine partöner darlı 6,05 kuruştan 6,20 kuruşa kadar, sert jimdi gördüğünüz gibi siyalı takanın kendi dünyası içinde yeni bir âlem keşoynıyacaklardır. lik etmiş olan Ann Sothern ile Gene 15 çavdarlı 5,15 kuruştan 5,20 kuruşa kafediverdi bile! Hem senin dördüncü bubaşında, şekiller çizip rakamlar yazmakdar, arpa 4,025 kuruş, çavdar 4,15 kuruş, Raymond yeni bir filim çevirmek üzere sarı darı 4,12 kuruş, Anadolu yapağısı 56 la geçirir. Dört senedir ağzını açıp bir uddan çok evvel. Tahkik etmek istersen, * Annabella Londrada üçüncü ingidirler. Bunun için Gene Raymond'un kuruş. kelime konuşmuş değildir. Son derece bir gün ögleden sonra peşine takılıver. lizce filmini çevirmektedir. Birincisi karısı Jeannette Mac Donald'la birlikte Dün yabancı borsalarda şu fiatte allvre sakin, kat'iyyen zararsız bir deli olduğu Aşıkı ile buluştuğu yer, dördüncü buud «Kader Uçurumu», ikincisi «Kırmızı Elçıktığı balayı seyahatinden avdeti bek satıslar olmuştur: Buğday 5,95 kuruştan için, onu işte bu hususî paviyonda otur kadar uzak değil, zahmetsizce vanrsın. biseli Kadın» idi. Bu üçüncü kordelânın 7,15 kuruşa kadar, arpa 5,10 kuruş, mısır lenmektedir. tuyoruz. Paviyonun lâboratuar şeklin «Ya, işte böyle azizim Engin Bey. 3,81 kuruş, ketentohumu 8,17 kuruç, iç lınismi «Güneşi Takib!» konmuştur. de olması, hastanın, sevdiği bir muhitte Sen maveralarda, arpa boyu ilerleıneğe * Amerika sinemasınm tanınmış ihti dık 94,48 kuruş. * Tanınmış Fransız rejisörü Maurice yar aktörü Georges Arliss, tarihin Volbulunmasını temin etmek içindir. Bu has çabalarken, zevcen hanrmefendi, şu üç Tourneur «Herkül» isminde bir filim çe taire, Rothchild ve Bisraeli gibi meşhur Teşekkür tayı, bu tedavi tarzı ile iyi etmek ümi buudluk daracık fena âleminde kulaç avirmeğe hazırlanmaktadır. dindeyim. Şimdi size bu biçarenin mace tıyor. Laf aramızda, kadmcağız haklı! şahsiyetlerini temsil etmişti. Son filminde Bir müddettenberi uğradığı mühlik Nadine Hânni rasmı hikâye edeyim; daha doğrusu o Senin semalara uruc ettiğini görünce, pe* Holivud'daki R. K. O. şirketi bu musevi bangeri Haim Salomon rolünü bir illetin pençei ıstırabmda ve pek Şehrimiz ecnebi mehafiline mensub macerayı bizzat okuyunuz... günkü dünya gencliğinin hayatını tasvir oynıyacakür. Dikkat edilirse bunlann gene yaşmda gözlerini hayata ve bütün şinden erişememenin acısını alelâde bir Nadine Hânni perşembe günü birkaç dakendisini sevenlere karşı ebediyen kaDeli doktoru, yazıhanesinin gözünü arzîye teseili ettirmeğe mecbur oluyor.» vetli ve matbuat mümessilleri önünde bir eden iki güzel filim çevirmektedir. Bun Voltaire'den maadası musevidir. payan oğlum Adnanın cenaze merasi • çekti; oradan bir cüzdan çıkardı. Cüz • Mektubu bitirip doktora iade ettiğim dans müsameresi vermiş, bu münasebetle lardan biri «İstidadlar Mektebi», diğeri siz Georges Arliss de ayni ırkdan olsa minde bizzat bulunmak ve tahriren bedanın içinden, bir gazete maktuası aldı; zaman, biraz evvel ziyaret ettiğimiz de yaptığı birkaç dansta büyük muvaffaki «Genclik Sarkısı» dır. gerek! yani taziyet etmek lutuf ve inayetin • bana uzattı: lınin bütün macerası gözümün önünde yet göstermiştir. de bulunan dost ve arkadaşlarıma kalbî ve samimî teşekkürlerime, gazetenizin canlarmnştı. Doktor beni dış kapıya ka Bu cüzdan, hastanın kendi cüzdaGene kızın vücudü hernevi artistik vasatet ve inayetini rica ederim. nıdır, dedi. Buraya geldiği gün cebinde dar teşyi etti. Aynlırken dedi ki: danslara çok müsaid olduğu gibi, gerek Bakırköyünde, Zeytinlikte mukim bulundu. Bu sayede, sade onun kim oldu Vazifem, bana tevdi edilen bu jestlerinin yumuşaklığı ve çalakliği ve gemütekaidini askeriyeden Galib öngen ğunu değil, hastalığının sebebini de an hastaya şifa vermeğe çahşmak. Fakat şu rekse yüzüne verdiği manalar, kendisini lamış olduk. Okuyunuz. O gazete par kanaatteyim ki, Feza Engin, bugünkü seyredenlerin büyük takdirini kazanmış HALK OPEBETİ çasmda, ondan sonra da şu mektubda, halile mes'uddur. Çünkü, nasıl söyliyetır. B u Ak5 a m bu zavallınm bütün hayatını okumuş o yfm bilmem... Şimdi idealinin içinde yaBostancı İskele Aile lacaksımz... şıyor. Feza Engini hem bir insan, hem bir Evlenme Töreni bahçesinde Gazete maktuasınm kahnı açtım. îri fen adamı olarak yaralıyan bu mektub, Erzurumlu Söylemezoğlu merhurn Eski Hamam Eski tas harflerle yazılmış bir başlık: «İlim saha onu, senelerdenberi aradığı ve lâf ara Ali Kemali Paşa hafidesi Bayan Belkis Operet 3 perde smda büyük bir adım». Altında şöyle bir mızda asla bulamıyacağı dördüncü bu Söylemezoğlu ile avukat Sadi Rıza Da20/7/937 Sah akşamı Anadoluhisar yazı: «Değerli profesörlerimizden doktor uda, bir hamlede götürüverdi. îdealine ğın evlenme töreni dünkü cumartesi güîdman Yurdu bahçesinde Feza Engin, bugün Üniversite konferans irişemiyen bir âlim için, onu, velev dekor nü Beyoğlu Evlenme dairesi salonunda 21/7/937 Çarşamba akşamı salonunda, profesörlerden, âlimlerden ve halinde bir lâboratuardan ibaret şifahane ve aile erkânı huzurunda yapılmıştır. Büvükada iskele tivatrosunda güzide entelektüellerden mürekkeb bir odasında da olsa, bulmak bir saadettir. Her iki taraf için saadetler dderiz. dinleyici kalabalığı huzurunda, çoktan SON HAMDt VAROĞLU beri beklenen konferansını vermiş ve «dördüncü buud» nazariyesini izah et Mevlud Baysal miştir. Doktor Feza Engin, senelerden Acıklı bir ölüm Dördüncü Vakıf Han dördüncü beri, gecesini gündüzünü hasrettiği SEYAHATi Belediye tefti§ heyeti eski emektar kat, 18 numara. Telefon: 23426 «dördüncü buud» un, devri daim ve larından Sarıyerli merhum tzzetin to10 eylul cuma eksiri âzam kadar boş bir iddia, bir ha runu askerî mütekaid merhum Arifin Büyük şehir vefeasabaparklan; yal sanılan bu mefhumun bugün hendesî kızı kapanan Amelî Hayat lisesi mü ÇELYO vapuri'e Veneöik yolundan Anıt, meydan, çocuk parklan ve ve fizik bir hakikat olduğunu bütün ci dürü Nuri Kermanm yeğeni arkadaşıvillâ bahçeleri için modern proje Ayrıca hana ilân ve isbat edeceği günün arife mız Faruk Atayikin kardeşi ayni mekve plânlar hazırlar; keşifnamelet sinde bulunduğunu söylemiştir. Değerli tebden geçen sene çıkan on yedi yaşınVenedik, Prag, Viyana, tanzim eder. Projelerin arazide Sergiden bir köşe ve talebelerden bir grup profesör, dünyanın en büyük filozofla da Nedıme duçar olduğu tifo neticesi tatbikatını denıhde ve taahhüd Peşte, Bükreşte rını, en büyük âlimlerini çatıştıran bu na Haseki hastanesi muhterem dahiliye eder. Kars (Hususî) Kars lisesinde bu tecaviz iş teşhir edilmektedir. Bu eserler mütehassısları Bay Esad ve Bay Raşidin Otel ve yemekler zariyenin, bizim âlemimizin haricinde, Büket, nişan sepeti ve çeienkler sene çok güzel bir sergi açılmıştır. Bu çok muvaffakiyetlidir ve umumî takdire bütün itina ve gayretlerine rağmen auçsuz bucaksız fezanın derinliklerinde icin vapılan siparişler sür'atle hasergide, talebe tarafından ders senesi zar mazhar olmuştur. Şimdiden 17 yer kapatıldı ilesine ve bütün tamdıklarma derin acızırlanır. mevcud fevkalhendesî bir varlık oldu lar bırakarak dün saat 11,30 da rahmeti fında vücude getirilen biçki, dikiş, ev Kars lisesinde 800 den fazla talebe Çıçek, sebze tohumlan; fide ve Acele kaydoluouz. ğunu ve bu varlığı, şimdiye kadar bü rahmana kavuştu. ıdaresine aid işlerle resimler teşhir edil bulunmaktadır. Lise binası bu kadar tafidanlar; süs, meyva ağaç ve ağaçründügü esrarlı mahfazadan çekip çı Beyoğlu nda miştir. lebeyi istiaba kâbi gelmediğinden bina Cenazesi bugün saat on ikide Saraç çıkJan; bahçe alât ve edevaö ve kardığmı anlatmış; bir buçuk saat süren Serginin açılış merasiminde başta nın tevsii için Vekâlet 20 bin liralık tahhanedeki evinden kaldırılarak Fatih caehliyetli Bahçivanlar gönderir. bu mühim konferansını alkışlar arasmda misinde öğle namazı kılınıp Edirnekavali olduğu halde bütün daire müdürleıi sisat göndermiştir. Bu tatil devresinde Katalogu (50) kuruştur. bitirirken, demiştir ki: Bir hafta sonra, pıdaki aile kabristanma defnedilecektir. bulunmuştur. Serginin resim kısnrnda hse binası arzu edilen şekilde tevsi edilTe'efon: 44914 Aîâkadarlara parasız gönderilir. tecrübelerimin filî neticelerini huzurunuz' Allah rahmet eylesin. 900 resim, biçki kısmında dört yüzü mü miş olacaktır. Yeni bir dans yıldızı c Bir iki satırla Kars Lisesinde açılan sergi Paris Sergisi Bahçe Mimarı NATTA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle