11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 18 Temmuz 1937 Hatayda tahrikâtın bin bir şekli kullanılıyor Antakyada toplanan (Arab kongresi) sistemli bir çahşma programı hazırladı GÜNÜN BULMACASI 1 1 i 3 4 5 6 T S 3 4 5 T 8 9 r • • • • • • • • • • • • • 10 Ist. Borsası 17/7/937 ••• Beyrutta halkın dövdüp küstah Suriye komünist partisi de Sancağın Surîyeye bağlı kalmasını istiyormuş! [Baştarafı 1 inct sahiteiel e liderleri de, Suriye hükumeti de, bu « Arab olan bu memleket ilâniha allere bir nihayet vermek zamanının ye Arab kalacaktır. Bugünkü vaziyete enüz gelmediğine kani bulunuyorlar, ki, kulak asmaymız. Metin olunuz, sabredi ahrikâtçıları asıl cesaretlendiren de işte niz ve çalışınız, yakın bir atide mutlaka judur. Suriye gazetelerinin ekserisi, hâkurtulacaksmız...» Tunceli vak'asmı izam ederek, herLiderlerin bu geçid resmini Antakyada gün yüzlerle ölüden ve Kürdlerin (cansi(Büyük Arab kongresi) takib etti. Birer perane, kahramanca) döğüştüklerınden kukla gibi ortaya çıkarıldıkları halde, ahsedip duruyor. kendilerinde hâlâ meb'usluk sıfatı vehBakınız, tahrikâtın son nümunelerinm«den bunakların iştirakile, şuradan buden biri daha: radan toplanmış yüz kadar mütecessisin (Sancak ahalisinin tefrik ve taksim Antakya Arab kulübünde yaptıkları söîçin çalışan müstamereci ve yerli faşistler züm ona kongre, bütün icra salâhiyetini, lcarşısında Suriye komünist fırkası mahalgeçenlerde bana verdiği beyanahnı okukomitesinin beyanatı) başlıgile bilhassa duğunuz Hatay Arab lideri Zeki ArHatayda neşredilen şu beyannameler karsuzıya bırakarak dağıldı. ısında insan ne düşüneceğini şaşınyor. Bunlar, bundan sonrası için, HatayBir sürü abuksabuk lâfla dolu bu üç da siyasî gazeteler, içtimaî, edebî mec sahifelik beyannamelerin içinden sadeo mualar, tarihî eserler neşredecekler, bü iki üç satır almak yeter: tün dünya Arablıgile sıkı bir irtibat tesis (Fırkamız hükumeti hazıradan aşagiedecekler. Hataym her tarafında mek daki maddelerin tahakkukunu taleb eder tebler, kulübler, cemiyetler, bankalar, 1 Îskenderun sancağının Suriyeyı şirketler kuracaklar, spora, izciliğe ehem bağlı kalması.) miyet verecekler, ziraati, ticareti inkişaf $imdi bu satırlar önünde bir lâhza ettirecekler, hatta garajlar, oteller, ha durmamız Iâzımdır: mamlar bile açacaklar.. Ve elbette tek (Fırkamız) denen (Suriye komünisl rara lüzum yok ki, bütün bunlar Arablar fırkası) çoktan feshedilmiştir. Bugün, tarafından Arablar için yapılacak. resmen böyle bir fırka mevcud değildir. Işte, Antakyada kurulan bu hulyalar, Fakat mefsuh fırkanın reisi Halid Bekburada Şamdan uçan balonlarla besle taş ismindeki Kürd hâlâ §amdadır. nip duruyor, onlara: Ve asıl garibi, aslını gönderdiğim bu «Toplanın, alabildiğine geniş pro beyanname sokaklarda, ellerde dolaştığı gramlar, faaliyet sahalan hazırlayın, pa halde bu mefsuh fırka reisini çağınp birrayı hiç düşünmeyin, bütün Suriye, (Is şey soran da olmamıştır. kenderun günü) kesesini sizin için boşalHataydaki muhtelıf unsurlan birbir tacaktır» diyorlardı. lerine düşürmek ve böylelikle Cenevre îskenderun günü gelip çattı amma, ev anlaşmasını bozmak emelile Suriyede velce yazdığım gibi, keselerin açıldığın günden güne hızmı artıran bir tahrikât şegören olmadı. Hâlâ da bir ses yoktur. bekesi işliyor mu, işlemiyor mu, bir keli3 temmuz îskenderun gününün en mü me i!e tahrikât var mıdır, yok mudur? him hâdisesi; Berutta Omeri camisind( Bütün müsbet delilleri önüne sererek, halkı para vermeğe teşvik için nutuk söy bu suali Suriyenin en dâhi fetva eminine liyen Alame ismindeki bir küstahın Türk™ sorsanız bile alacağınız cevab eminim ki ler aleyhinde fazla atıp tuttuğu için kür şu olur: süden indirilerek halk tarafmdan bir te « Lâ vallahi... Böyle birşey yokmiz dövülmesi olmuştur. tur!» Bu hâdiseyi arabca gazeteler duymaEvet, bundan, artık eminim. mış göründüler amma, Suriyede çıkan Çünkü görüyorum ki; elle tutulur, fransızca gazeteler pekâlâ yazdılar. gözle görülür en kat'î, en reddi imkânsız Hulâsa, Hataydaki Arablan tahri delâil karşısında bile burada parola, saiçin mütemadiyen çalışılıyor. dece Lâ vallahiiidir! Ve, yukarıda kaydettiğim gibi, Suri KANDEMÎR • u Soldan sağa: 1 Boğazıçinde bir semt. 2 Boyu fazla, bir edatın kısaltılmışı, kuzunun feryadı. 3 İlâve, kalabalık heyet. 4 Bir şeyi aklından kaçıran, bir sayı. 5 Arasıra, hem kemiğin içindedir hem duğme ondan ge çer. 6 Lâhza, soru edatı, zevzekliğin va sıtası. 7 Arşidük Otto'nun annesi. 8 Sahib, çam ağacının mahsulâtından. 9 Fazla soğuk, gok. 10 Vasıta, Greta Garbo'nun sondan bir evvelki fılminin ismi. Yukarıdan aşağıya: 1 Kuçuk yaşta bir hayvanm kellesi. 2 Yatan veya birşeye erişmeğe çalışan, bir su nakliye vasıtası. 3 Esrarlı lâkırdı, bir emir. 4 Buğdaydan çıkar, eskiyi yemleme işleri. 5 Herşeyi çabuk yapmak istiyen. 6 Hem bulur hem de Ingiliz Hariciye Nazın olur, karnı zil çalan. 7 Suriyede bir şehir, bir emir, bir şeyi yapmaklık. 8 Evlâd ve ayali, rutubet. 9 Arabca «mekânlar>, şarkı. 10 Yazılı kâğıd parçası, bir renk. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 1 2 3 5 8 T 8 9 10 PARALAR Alıs Sterlin 624. 628. Dolar 1 2 4 127 98 Frank 93 Liret 110. 1 1 5 84. Beicika Fr. 80. 23 Drahmi 1850 tsvicre Fr. 570 580. 23 Leva 20 68. Florîn 65. r 84 K"**»i Cek 75.^ 23 Şilin Avnsturya 2 1 . 31 Mark 28 23 Zloti 20. 25. Peneo 22. 14 Ley 12 52. Dînar 48 32. Kron tsvec 1046 AThn 256 Banknot Londra NewYork Paris Milâno BrGksel Atîna Cenevre SofVa Amsterd. prae Vivana Wadrîd Berlin Varsova Bndapeste Bükres Belerad Yokohama Moskova Stokholra Saç eksiri. saç köklerîne abıhayat gibi tesir eder >•.,. Y E İ N İ 1 İ Z İ E İ M İ A NİB ; AİVİA R E • i l v AİN 3 K IİR î NİAİLİBİRİI 4 A N •Ic • S OİKİAİK b P î R E N E •lA'B 0 6 AİSİAİB O TİOIM A T ; ÇİEİNİE • OİD A • t 8 AİVİA Z • N A R İ N $ • E • A D •C A Y • 10 İAİN A N E • I • LLJ ESH Arılıs Kapamş 626.50 627. lere neşvünüma bahşederek saçları büyütür, 0.7926 0.7915 sıklaştırır ve uzatır. Saç hastalıklanna, ke20.56 20.545 15.06 15.0475 peğe ve cilddeki müz'iç kaşınfaya karşı: 4.7090 4.7050 87.23 87.1610 3.4588 3.4560 63.8467 63.7918 14384 1.4375 22.7342 22.7460 4.1995 4.1962 13.7270 13.7160 19710 1.9692 4.195 4.19M 4.0064 4.0032 107.2625 107.1775 1 Kayid işı 7 ağustos ve müsabaka da 9 ağustosa uzatılmıştır. 34.4775 34.45 2 Orta okuldan çıkanlarm Heybeliadada Deniz Lisesine müracaatleri. 2.7420 2.74 (3864) 24.095 24.115 3.0960 3.0935 A M Saç dökülmelerinin kat'î devasıdır. Gudde OPTAMİN SAÇ EKSİRİ Hevbeliada Deniz Lisesi Müdürlüeünden: Lz Budapeşte Serin ve güzel bahçesinde her akşam meşhur ••••• NOVOTNİ ve sevimli tenor Acılıs Kapanıs Aslan Cimento 13. 12.95 İSTİKBAZLAB Acılıs Kapamş Tflrk borcn T Pesin > • I Vadeli 15.20 14.70 14.30 » » II Pesin 14.30 14.30 > • II Vadeli 13.75 13.80 » > m Vadeli 13.75 95. ErjranJ 95 Nasır ayaklara düşen bir kıvılcımdır Aman Allahım Olüyorum! Bayanın hakkı var : Nasır tahammUIU gllç bir ıstırab membaıdır. Fakat fen ona da çare bulmuştur. TAHVtLAT Anadola I Pe$in Kapamş 40.30 40.30 n Vadeli I VadHl 40.30 40.30 Ingilterenîn yaphğı deniz anlaşmaları IBaştarafı 1 Inci sahUede] İktısad Vekilinin Izmirde tetkikleri {Bastaraft I inci sahlfedel « încir için de ayni ihtiyaç vardır» demiştir. Celâl Bayar fuardan çıklıktan sonra üzüm kurumuna giderek üzüm ve incir satış kooperatifleri hakkında tetkikat yapmış ve gece, Şehir kazinosunda verilen «Beyaz gece» eglencesinde hazır bulunmuştur. İktısad Vekili yarın Çeşmeye hareket edecektir. tngiltere bizimle müzakerata girişecek Londra 17 (A.A.) Royter ajansından: İngiliz Sovyet deniz muahedesi Uzakşarka müteallik bazı tahdidatı ihtiva etmektedir. Sovyet hükumeti Uzakşarkta inşa ve istimal edilen harb gemilerine müteallik malumat ita etmek mecburiyetinden azade olacak ve muahedenamenin Sovyetlerin Uzakşarktaki deniz inşaatına dair olan tahdidatmdan, keyfiyet ev velce bildirilmek şartile, muaf tutula caktır. Şimdi İngiltere, iki taraflı itilâflar akdi maksadile İskandinavya devletleri, Türkiye ve Lehistanla müzakerelere tekrar başlıyacaktır. Ankara bbks kulübündeki hâdisenin içyüzü Geçenlerde, gardenparti değil, yumruk ziyafeti başlığı altmda neşredilen bir haber dolayısile Ankara Boks kulübü başkanı bize gönderdiği mektubunda ezcümle diyor ki: cAyakta duran seyirciler arasında iki tngiltere ve üç taraflı deniz kişi kavga etmeğe başlayanca işe polis anlaşması Londra 17 (A.A.) İki taraflı İngi müdahale ederek meseleyi kapattı. Bunliz Alman ve İngiliz Sovyet deniz mu dan başak fazla içen bir davetli evine ahedenamelerinin imzası, İngılterenin götürülmek üzere ayağa kalkacağı sıraüç taraflı Londra muahedenamesini tas da masasını devirdi. Fakat bunun da dik etmesini intaç edecektir. Malum ol zabıta ile hiçbir alâkası olmadığı için duğu veçhile Fransa ile Amerika daha müdahaleye lüzum görülmedi.» Vak'ayı bizzat müşahede eden An evvelce bu muahedenameyi tasdik et karadaki arkadaşımızın bu mektub domişlerdir. layısile bize verdiği mütemmim malumata göre: Gaziantebde ilk tahsil O gece, vazifedar memurlar, anî su vaziyeti rette yedıği yumfuklarla yüzü gözü kan Gazi anteb (Hususî) Vilâyet dahi içinde kalan Reşad ismindeki vatandalindeki ilkmekteblerden bazı köy ve şm neye uğradığını tesbit için, hayli nahiyeler haric olmak üzere 344 talebe uğraşmışlardır ve gene o gece kulüb ermezun olmuşlardır. Bu yekun geçen se kânından olduğunu ileri süren ve fil nelere nisbetle çok fazladır. Yapılan he hakika kolunda da bir band bulunan bir sablara göre de bu miktarın önümüzde zat, taarruz edenin. Ankaragücünden ki ders yılında daha fazlalaşacağı anla Abdi olduğunu ıddıa ettıği cihetle, za şılmaktadır. bıta tarafından bu iddiasını tevsik için karakola da davet edilmiştir. Zahıta nın, müdahalesini mucib olsun oîma Boluda orman yangını sın, başka kavga hâdiseleri de olmuş Bolu (Hususî) Buranın Sahpazar mmtakasınm Ağalar köyü civannda çı tur. Bu hâdiselerin boks kulübile alâ kan orman yangını 50 hektarhk bir yer kadar olup olmadığı cihetine gelince. eyaktıktan sonra söndurülmüştür. Son sasen nesriyatımızda da sadece boks dürme işinde civar köylüler büyük e kulübünün eglencesinde bir yumruk faslının, cereyan ettiği zıkredilmişti. mek sarfetmışlerdır. 15 temmuz 1937 günü yapılan 64 üncü keşidesinde ikramiye ve amorti isabet eden tahvil numaralannı gösterucetveldir. Keşidede itfa olunan tertib numaraları 1218, 1520, 3096, 4325, 5708, 6006, 7373, 7598, 8110, 8392, 8666, 9195. İkramiye isabet eden numaralar İkramiye T.L. Tertib No. Sıra No. 42 3000 3096 Çıftı tahminen 13 kırat fevkalâ100 4325 49 de temiz ve kusursuz iki taşlı bir 50 6006 3 pırlanta yüzük 22 temmuz perşem10 4325 32 be günü saat 2 de Sandalbedeste3096 12 10 ninde kat'î surette satılacaktır. 63 3096 10 Kıymeti muhammenesi 3350 lira10 1218 38 dır. Meraklılann teşrifleri rica 14 4325 10 ^ ^ ^ ^ I olunur. B B 76 4325 5 58 5 8110 92 7598 5 77 5708 5 Lokman Hekim 17 8392 5 Dahiliye miitehassısî 75 6006 5 Pazardan başka gunlerde öğleden 16 9195 5 sonra saat (2% tan 6 ya) kadar îstan5 7373 5 bulda Divanyolunda (104) nmnaral' 7 5708. 5 hususî kabinesinde hastalannı kabul e 35 6006 5 der. Salı, cumartesi günleri sabah Balâdaki tertiblerin hizalarında gös «9 % 12» saatleri hakflrf fıkarava mahterilen sıra numaralarından mütebaki sustur. Muayenehane ve ev telefonu ayni tertiblerin diğer sıra numaralarına 22398, 38 48. ve 1520, 8666 No. h tertiblere kâmilen amorti isabet etmiştir. Zayi Hadımköy ilkmektebinden İkramiye v«; amorti bedelleri 22 tem935 senesi aldığım şehadetn.amemi zayi muz 1937 tarihinden itibaren tediye eettim. Yenismi çıkaracağımdan hükmü dilecektir. Amorti bedeli beher tahvil yoktur. için bir Türk lirası yirmi kuruştur. 53 Leylâ Şener Zayi 633 No. lı bisikletimin plâkaanı zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Karaköy, Topçular cad. 37 Mehmed Pertev en gGzel şarkılarını okuyorlar. Her öğleden 14,30 a kadar meşhar NOVOTNı orkestrası en seçkin par çaları çalıyor. Tenzilâtlı fıatlar: Tabldot 4 tabak 75 kuruş DAİRE TEPEBAŞI BAY YUNKA Donanma Cemiyeti ikramiyeli Tahvilatı Piyangosunun J Dermin Nasır ilâcı •«Pırlanta Yüzük Kısa zamanda nasın düşGrerek aizi rahata eriştirir. Kullanılması kolaydır, neticeyi çabuk alırsınız. Nasırlan sıcak suda yumuşatınız ve "Dermin,, den sürünüz. Bir zaman sonra nasırın kendiliğindcn düş döğünü görürsunüz. Markasına dikkat ediniz. Deniz Harb Okulu ve Lisesi Komutanlığından: Üniversıte mezunu ve tercihan Avrupada tahsil görmüş bir riyaziye öğretmeni alacağız. Şartları öğrenmek üzere Komutanlığımıza müracaat (4309) Dr. Hafız Cemal E.KAÜVRUSİ vs mevsim sonu satıjı büyük tenıüĞt Dr. A. K. KUTİEL Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: Denizcilere ilân Kocaeli Vilâyeti Daimî Encümeninden: Vilâyetçe satm alınacağı evvelce ilân edilmiş olan iki aded ekskavatör münakasasına aid şartnamede teslim müddetine ve bedelinin tedıyesme aıd mühim değişıkLkler yapüarak bu makineler «45,000» Iira muhammen be . deli üzerinden temmuzun 28 inci çarşamba günü saat on beşte ıhalelerı yapılmak üzere kapah zarf usulile yeniden eksiltmive konulmuştur. Muvakkat teminat «3,375» liradır. İsteklilerin ihale tarihinden bir saat evvelıne kadar teklif mektublarını 2490 savılı kanunun 32 nci maddesindekı tarıfat mucibince muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzu ve Ticaret Odası kavid vesikasile birlikte Kocaeli Vilâvetine vermeleri ve şartnamesını bılabedel Vilâyet Encümen kaleminden almala/ı. (4130) Rumeli fenerindeki radyofar tesisatımızm makine kısmında husule ge len arızamn ıslah ve tamirine kadar radyofarın çalışmıyacağı ilân olunur. (4261) •lA>«k, koltuk ter ve kokusunu derhal keser. Her eczanede 40 k n r m t n r . 1 Terleyenlere Hidroll Edirne İskân Müclıriyetinden: Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden: Erzurum şehri dahilinde Vakıflar Müdürlüğüne aid bir apartıman kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 1 Bedeli keşfi 24208 Iira 3 kuruştur. 2 Evrakı kesfiyesini görmek istiyenler İstanbul ve Ankara Nafıa Müdürlüklerinde ve Erzurum Vakıflar Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda okuyabilirler. 3 Eksiltme 937 ağustosun beşind perşembe günü saat 15 te Erzu rumda Hükumet binası dahilinde ve Vakıflar Müdürlüğü odasında Eksiltme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 4 İsteklilerin Nafıa Vekâletinden 937 senesinde aldıklan vesikayı ibraz etmeleri mecburidir. 5 Muvakkat teminat 1816 Iira olup üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evvel mektublarını ve evrakı saireyi Komisyon riyasetine vermeleri lâzuncür. Tekirdağmdan Muradlıya, Keşan ve İpsalaya naklolunacak kerestelerin nakliyesi hakkında Cumhurivet gazetesinin 4724, 4725, 4726 4727 sayılı nüshalarında yapılacağı ilân edilen eksiltme ve ihalenin 19/7/937 tanhme tesadüf eden pazartesi günü saat on beşe talik edilmiştir. İsteklilerin o gün muayyen saatte yüzde yedi buçuk teminatlarile^Ko = misyona müracaatleri ilân olunur. Zonguldak Belediyesinden: Beledive için bir et, bir 61ü nakline mahsus iki aded çıplak kamyon çasesinın biri Zonguldakta diğeri İstanbulda teslimi «4200» Iira muhammen bedelle acık eksiltmive konulmuştur. Eksiltme 26/7/937 pazarten gunu saat 15 te Zonguldak Beledive binasmda toplanacak Belediye Encumenınce yapılacaktır. Muvakkat teminat «315» liradır. olarak Sattnameler İstanbul ve Zonguldak Beledıyelerınden parasız (4307) almabilir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle