09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 Haziran 1937 CUMHURIVET HEDENSA NEVROL CEMAL FORTESTİN Ameliyatsız basur memelerini mahveder, kam, ağnyı derhal keser, bütün dünyada şöhret bulmuş, yüzlerce p r o fesörün takdırnamelerini kazanmıştır. Hiddet, merak ve korkudan bayılanlar, siniri, hafakanı, çarpıntısı tutanlar 20 damla cNevrol Cemal» alınca hemen açüırlar. Evinizde bulundurunuz, onsuz yolculuğa çıkmayınız. Bu meşhur «Nevrol Cemal» i ahrken cCemal» ismine dikkat ediniz. Pek müessir bir ilâcdır. Bel gevşekliğini geçirir. Vakitsiz ihtiyarlıyanlan gencleştirir. Suiistimal edilmiş yorgun vucudlan dincleştirir. Yalnız ismine dikkat ediniz. BASURA ÇARE SiNiR, ÇARPINTI ve BAYGINLIGA ADEMi İKTİDARA Genc hayvanların cild hüceyrelerînden istihsal edilen C i L D i N i Z i BİOCEL ile BESLEYİNİZ Kocaeli Vilâyetinden: 10/6/937 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmiye konulan Vilâvet için ahnacak «35000» lira muhammen bedelli iki aded ekskavatör makinesi için istekli çıkmadığından haziramn 23 üncü çarşamba günü saat on beşte pazarhkla alınmasına karar verilmiştir. îsteklilerin «2625» li ralık muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile mezkur tarihte Vilâyet makamına, şartnamesini görmek istiyenlerin de Vilâyet Encümen kalemine müracaatleri. (3373) Kültür Bakanlığından: 1 Orta okullarda türkçe, tarih coğrafva, riyaziye, tabiiye, fransızca, almanca ve ingilizce öğretmeni olmak istiyenler için bu yıl smav yapıla caktır. 2 Smavlar 1 eylul çarşamba günü îstanbul Üniversitesinde başlı yacaktır. 3 Sınava girmek istiyenlerin: A) Türk olmaları, B) 20 den aşağı ve 45 ten y u k a n yaşta olmamaları, C) Hüsnühal erbabından olduklan, cinayet ve cünha nevinden mahkumiyetleri olmadığı hakkında mahallî vilâyet veya kaza idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve öğretmen olanlar bu kayiddan müstesna olup mensub olduklan daire âmirinin vereceği vesika kâfidir.) D) Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmiye mâni vücud anzala rından salim olduklarım isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. E) Fn az lise ve 4. 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya b u n l a n n muadıli tahsil görmüş olmaları, • Öğretmen okullarından mezun olanların en az iki ders senesi öğretmenlik etmiş bulunmaları gerektir. « L 4 Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav sorulan Üniversite ve Yüksek Öğretmen okulu talebesinin takib ettiği ders müfredatmdan seçilecektir. Bundan başka sınava gireceklere pedagojik sorular da sorulacaktır. 5 Namzedler sınavda kazandıklan takdirde 1702 numaralı kanunun birinci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde her hangi bir Orta öğretmen okulu yar öğretmenliğine atanacaklardır. 6 Yukandaki şartları haiz olan namzedler bir istida ile Bakanlığa müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. A) Nüfus tezkeresinin asıl veva tasdikli sureti, B) Tahsil derecelerine aid şehadetname veya vesikalarınm asıl veya hud suretleri, C) Hüsnühal mazbatası, D) Mahallî Kültür idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli sıhhat raporu. E) Mahallî Kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, F) Altı aded 4 X 6,5 büvüklüğünde kartonsuz fotoğraflan, Bu vesikalann en son 1/8/1937 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmiş olması lâzımdır. Bu tarihten sonra Bakanlığa gelmiş olan veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hakkında muamele yapılmı yacaktır. «1455» (3191) VE HER SABAH DAHA GENC GÖRÜNÜNÜZ Meşhur bir Üniversitede dâhi bir doktor profesör tarafından keşif ve istihzar edilen asrın en büyük ve kıymetli güzellik unsurudur. 25 yaşmızdan itibaren cildiniz, kıymetli Biocel'ini kaybetmeğe başlar. Şayed, cild başka bir unsurla beslenmezse, bu ziya seneden seneye artar ve nihayet yüzünüz buruşmuş ve ihtiyarlamış olur. Cildinizin Biocel'i yüzünüzü taze tutar ve genc gösterir. Genc hayvanlardan istihsaf edilen Biocel, tıpkı cildinizin tabiî Biocel'i gibidir. Mümasil cild unsurları arasmda en müessir ve en kıymetli bir cevherdir. Cild hücej'relerinizin derinliğine nüfuz ederek buruşuklukların teşekkülüne başladığı yeri hemen beslemeğe başlar. Hatta annelerin bile yüzünü gencleştirir. Ve genc kızlarla hiç görmedikleri sehhar ve terü taze bir ten temin ederler. Bu Biocel cevheri, şimdi pembe rengindeki Tokalon kreminin terkibin 1937 senesi çelik lâmeli İngiliz, Amerika ve Viyana sistemi somyelerile son sistem muhtelif şekil ve renklerde karyolalar teşhir edilmiştir. Boyalar sabit ve fırında kurutulmuştur. Mallar sağlam ve somyeler gürültüsüzdür. Meşherimizi görmenizi dileriz. Satış mahalleri: îstanbul, Ankara ve İzmir Yerli Mallar Pazarlarile fabrikamızdır, KARYOLA MEŞHERİ HALİL SEZER Karyola ve Madenî Eşya Fabrikası. İstanbul. Salkım Söğüt Demirkapı Kocaeli Vilâyetinden: îzmit Karavakuplu volunun 0 + 000 26 '+ 000 ncı kilometreleri tarafevninde hendeklerin acılması ve volun çukurlarının doldurulması «7800» liralık kesfı ve sartnamesi mucibince haziramn otuzuncu çarşamba günü saat on beşte ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmive konulmuştur. İsteklilerm 585 liralık muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile Vekâlet veya Vilâvet Nafıa Müdürlüğünden alınmış fennî ehlivet vesikasile mezkur ta rilıte Vilâvet makamına şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin Vilâvet Nafıa Müdürlüğüne müracaatleri. (3374) de tam cildinizi beslemek için matlub nisbet dairesinde mevcuddur. Geceleri yatmazdan evvel kullanınız. Sabahları yağsız beyaz rengindeki Tokalon kremini kullanmız. Bu kremde bilhassa birkaç gün zarfında birbirinden daha beyaz üç renkte teninizi beyazlatacak olan «Oksijen beyazı> vardır. Bu iki krem kullanıldığı takdirde memnuniyetbahş semeresini ga ranti ederiz. 4 1 «İNTÜRİST» acentaları Schembri Ticaret Evi; 60 lira gibi pek cüz'i bir ücretîe ve Odesa'da üç gün ikamet edilmek üzere bir «İstanbul Odesa» TENEZZÜH SEYAHATİ tertib etmiştir. Bu ücretle otel, yemek, şehri, abideleri ve müzelerile civarmı dolaşmak ve vapurla gidip gelme masrafları dahildir. 17 temmuz saat 11 de Galata rıhtımmdan hareket ve 23 temmuz 8 de avdet olunacaktır. KAYİD MUAMELESİ EN GEÇ 5 TEMMUZA KADAR. Tafsilât için Galatada Ovagimvan hanmda «İNTÜRİST» acentaları G. Schembri ve Mahdumu (G. Schembri Halefi) ticarethanesine müracaat. Tel. 42653 U. R. S. S.«b.r SEYAHAT İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: I ÇUBUKLU HASAN B. GAZİNOSU îstanbul halkının bedii zevklerini tatmin edecek azamî gayretlerini sarfetmekte olduğu şüphesizdir. Haftamn perşembe, cumartesi ve pazar günleri alaturka musiki programından perşembe ve cumartesi günleri kaldırılarak yalnız P a T a t * a İ İ n l e r İ ^ e r *»ece ^elvü bahçesinde terennüm eden memleketin en kıymetli okuyucusu: I Rakı şişeleri için 11,550,000, şarap şişe ve galonları için 1,000,000 mantar pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 25/VI/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adj geçen Komisyona gelmeleri ilân olu • nur. (3289) Beyaz zarf No. 5 800.000 Aded San zarf No. 7 200.000 Aded Yumak sicim 5.000 Yumak Kırmızı mühür mumu 1.500 Kutu Madenî kalemlik 500 Aded 1.250 Aded Çakı Kâğıd sepeti 200 > Evrak sepeti 100 » 200 Tüy süpürge Cam süngerlik 1.000 > Cetvel tahtası 1.500 » Zamk fırçası 3 500 » Zamk 6.000 Sise. I Yukarıda cins ve miktarı yazılı (13) kalem kırtasiye ve saire pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 25/VI/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV İsleklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3318) ı İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: Müteahhidin taahhüdünü ifa etmemesi hasebile zararı nam ve hesabma olmak üzere idare ihtiyacı 600 kilo ince sicimin alımı veniden açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 28/6/1937 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te istanbul Yenipostane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünde müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Mu hammen bedel 528 lira, muvakkat teminat 39 lira 60 kuruştur. Taliblerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalısma günlerinde mezkur müdürlük idarî kalemine müracaatleri. (3356) YALOVA TENEZZÜHü» Bayan nın idaresinde UALLA bütün C. H. P. Alemdar Kamunu himavesinde Alemdar Gencler Birliği 20/ 6/937 pazar günü Yalovaya bir tenezzüh tertib etmiştir. Sabah saat 8,30 da Köprüden hareket ve akşam 10,30 da avdet edilecektir. Zengin bir programla bilhassa nezahetine itina edilen bu tenezzühe aid biletler, kulüb merkezi olan Alayköşkünde, Eminönü Akgün gişesinde ve Sultanahmedde Tütüncü ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ • i ^ H Kâmil Duruda satılmaktadır. ^ ^ M ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ M MÜKEMMEL SAZ HEYETİLE yaz varlığı muhafaza edeceğini sayın müşterilerimize bildirir ve Birlik lerin tertib ettiği eğlenceler için bahçemiz pazardan maada günlerde de angaje edilebilir. Kumb&râi ypsm ÇlZİK INTOURIST İSTANBUL PiRE HAIFA Arasmda muntazam seri posta « IAN RUDZUTAK » 6,000 tonluk lüks vapuru 19 haziran çarşamba günü saat 20 de Galata nhtımından hareketle 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf yolcuları alarak doğru (Pire ve Hayfa) ya gidecektir. Bütün yolcularm kamarası, yatağı ve yemeği vardır. Tafsilât için Intourist müessesesinin Galatada Hovagimyan hanındaki Şarkı Karib mümessilliğine 42653 Son gelen 100 model çocuk arabalannı ŞARK PAZARI BAZAR Dü LEVAN Toptan ve perakende sabş Beyoğlu Istiklâl caddesi 314 Gelip görUnUz! Ankara Vilâyetinden: 1 Vilâyet çiftçilerine dağıtılmak üzere 400 aded sap arabası kapalı zarf usulile satm alınacaktır. 2 Arabaların muhammen bedeli 29600 liradır. 3 İhale 28 haziran 937 pazartesi günü saat 15,30 da Vilâyet Daimî Encümeni tarafından yapılacaktır. 4 Şartnameleri Ankara, îstanbul, Eskişehir, Bursa, Adapazar ve înegöl Ziraat Müdür ve Memurluklarında görülebilir. 5 Eksiltmiye iştirak için taliblerin yüzde yedi buçuk tutarı olan banka mektubu veya Hususî Muhasebe veznesine yatınlan makbuzla birlikte ilân edil»n saatte müracaatleri. «1551» (3393) Dr. Suphi Şenses idrar yollan hastalıkları miitehassısı Beyoğlu Yüdız sineması karşısı Leklergo Apt Muayene 4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tel: 43924 SATILIK Perdeler, sofra bezleri, sofra takımı, biblo, salon yastıklan, elektrik cihazı, musiki notalan, yemek odası, muhtelif salon eşyası ve dolablar. Maçkada Gözem apartımanında 4 numaraya müıacaat. fiNG İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA I I Mukte öğretmenler tarafından verilir. 21 haziranda başlıyor. Muktedir Ame Amerikan lisan ve ticaret dersanesi Alemdar caddesi 23 40 DERS 5 LİRA Kapalı Zarf Usulile İçme Su Font Boru Münakasası Zara Beledivesinden: Musaddak projesi mucibince fennî sartnamesi, boru keşifnamesi, mu hammen fiat cetveli, münakasa sartnamesi, Ankarada Ulus gazetesi idarehanesinde îstanbulda Yenipostane karşısmda Erzurum han ikinci katta Türk Maarif Cemiyeti Resmî İlân İşleri Bürosunda mevcud olup talibleri göre bilirler. Her bir rüsum, masraf ve nakliyesi Belediyeye aid olmak ve Sıvasta teslim etmek ve her vagona 15 tondan aşağı tahmil etmemek şartile 8544 lira bedeli keşifli 102 ton muhtelif fatura Font boru ve aksamı mahsusası 19/5/ 937 den itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Talibler % 7,5 teminat akçesi ve muteber banka mektubu, muvazzah adreslerile münakasaya iştirak edeceklerdir. îhale 21 haziran 937 pazartesi günü olup saat 14 te Zara Belediyesi Encümeninde yapılacağmdan taliblerin yevmi muayyende müracaatleri ilân olunur. (2936) "Biçki dersleri™ Evinde hocasız kendi kendme biçki, dikiş öğrenmek istiyeıılerle Yurd talebeleri için Şükrü Canal tarafından yazılmıştır. Kadın elbiselerine aid olan bi • rinci cüdi 2, ikinci cildi 2,5 liraya Beşiktaş Dikiş Yurdunda satılır. Her evde bulunması lâzımdır. Taşraya posta parası almmaz. Tatbikat ve provalara aid üçüncü cüdi de basılmaktadır. Adres Beşiktaş Dikiş Yurdu Akaretler No. 87. Telefon 43687 EIGAPrr.BANKASI M CUMHU RIYETİ TÜRKİYE Birinci sınıf iç hastalıkları Uzmanı Pazardan başka her gün sabahtan oğleye kadar hastalarını meccanen muayene eder. Beyazıd Nahiye Müdürlüğü yanında Telefon: 20385 HASAN FERİD CANSEVER DOKTOR TUZLA İÇMELERİ Açılmışlır Bahkesir Belediye Reisliğinden: Belediyemiz kadrosunda münhal olan 250 lira ücretli mühendisliğe bir mühendis veya mimar mühendis alınacaktır. Mimar mühendis olursa tercih edilecektir. Yüksek Mühendis mektebi mezunu veva Avrupada ayni derecede tahsil yapmış olduğunu gösterir Nafıa Vekâleti ruhsatnamesini hait olması şarttır. Taliblerin Belediyemize müracaatleri vc cvrakl musbitelerinin gönderilmesi ilân olunur. (3197)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle