13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 17 Haziran 1937 KUçük hikâye Hal çaresi Bibliyoğrafya Zehîrli Gazlere Dair Güzide Ferhan, esmer, orta boylu, hunda mühim bir rol oynamamıştı. Fa İSTANBUL: Eserler derin bakışlı, uzun kirpikli, kanı sıcak bir kat Güzide hastaneye gelelidenberi o 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havaBundan evvel gene burada 1934, 1935 Doğum ve analık kadın için tabiî bir hâdise kadınck Otuz, otuz ikisinde tahmin olu nunla çalışmaktan olduğu kadar, konuşdis 13,05 muhtelit pâk neşriyatı 14,00 nabilirdi. Kocası tarafından bir gün birmaktan, dertleşmekten, karşı karşıya ye senelerile 1936 senesinin ilk aylarında SON 18,30 plâkla dans musikisi 19,30 olduğu kadar en tabiî bir ihtiyacdır da... spor musahabeleri: Eşref Şefik tarafin denbire terkedilmiş, yersiz, yurdsuz, beş mek yemekten ve çay içmekten de hoş «Zehirli gazler ve korunma çareleri» dan 20,00 Sadi ve arkadaşları tarafından lanıyor, onun da bu hislerine yabancı kal mevzuuna dair çıkan eserlerin, elimize parasız ortada kalmıştı. liğinden, ataletinden ileri Türk musikisi ve halk şarkıları 20,30 Müsbet bilgiler ve et geçen, yirmi iki tanesinden bahsetmiş madığını sezer gibi oluyordu. geldiğini müşahede ediyo Omer Rıza tarafından arabca söylev20,45 rafımızda vukua gelen hâUmumî Harbin birçok ailelerin başına Bir pazar sabahı hastaneye otomobil tik. O tarihtenberi, isimleri biraz aşa diseler, bize tabiatte büruz. Bundan başka daha Safiye ve arkadaşları tarafından TürS açtığı felâketlerden kaçınamamış bir anğıda görüleceği veçhile, on sekiz kitab musikisi ve halk şarkıları (Saat ayarı) lerinin devrilmesi neticesi ağırca yaralandüne kadar tedavisi im 1,15 ORKESTRA 22,15 Ajans ve Borsa tün varlıkların, çok defa ne, babanın kızıydı. Küçük yaşta iken daha neşrolunmuştur. kânsız zannedilen arızî kı haberleri ve ertesi günün programı 22,30 kadar Bu bizde bir mevzuun ehemmiyetile farkedilemiyecek Sarıkamış muharebesınde babasını, son mış bir kadınla erkek getirdiler. O gütı Güzide mezundu. Bazan tesadüf insan mütenasib neşriyat yapıldığı hakikatini yavaş fakat durmadan sırhklarm hemen her nev plâkla sololar. opera ve operet parçaları ra da annesini kaybetmişti. Bereket verları büyük felâketlere uğratır amma, ek de ortaya çıkardığından ayrıca zikre değişmekte inin bugün çaresi bulun 23,00 SON. olduğunu; sin teyzesinin hali vakti yerinde idi. Onu VİYANA: seriya da onlan ne müthiş facialardan ko dilmeğe değer bir hâdısedir. Ve bunu eskiyen bir şeyin yerini bir muştur. Binaenaleyh genc büyütmüş, okutmuş, terbiyeli, malumatlı 18,05 karışık yayın 18,25 MUSİKİ rur. Bibliyoğrafya sütununa kaydedebilmek diğerinin işgal ettiğini göskız ve kadınlanmız, ekse 9,15 karışık yayın 22,55 gramofon 23,15 bir genc kız olarak yetiştirmiş, mühendis Bedri, kazaya uğrıyan erkeği görünce bizi memnun ediyor. riya genc kızlık devresin muhtelif haberler 23,25 DANS MUSI termektedir. Tekâmül Şakire, huyunu, tabiatini uzun uzadıya KISİ. Kitabların bir kısmı, filhakika, birer seyrini tereddüdsüz, ak titrer gibi oldu. Bu, yaranın ağırlığmdan, de bozulan bünye ve gudsorup araştırmadan zengindir, kız rahat BERLİN: risale mahiyetindedir. Fakat aralannda, hastanm halinin feciliğinden değildi. Kende faaliyetinin ahengine samadan yapmakta de 18,05 KÜÇÜK KONSER 19,05 EĞLENeder diye vermişti. gene burada bahsettiğimiz gibi, değerli di kendine söylendi: itina ederlerse bu gibi a CELI KONSER 20,05 günün akisleri vam ederken tabiatin bu Şakir, mükemmel bir iş adamıydı. Fazprofesör Nureddin Münşi Algamn «Gaz İyi ki Güzide burada değil! rızalardan korunurlar; V 20,25 EĞLENCEIİEĞLENCELI MUSİKİ VE 2 haberler 21,15 ODA MUSİKİSİ 21,05 Kimyası> adlı güzel eseri kadar olmasa kanununa uyabılenler dala kazanır, çok sarfederdi. Son zaman Kazaya uğrıyan erkek Şakirdi. Onuneğer arıza var da tedavi DANS HAVALARI 23,05 hava, haberler ima daha iyiye gidiyorbile oldukça hacimli olanlar vardır. larda faaliyeti bir kat daha artmış, serDr. Suad Yılmaz la birlikte getirilen sarışın kadın da hiç 1936 senesi son aylarında bu mevzu lar; uyamıyarak durmak saire 23,35 eğlenceli konser. çarelerini arıyarak kısır veti de birkaç misline yükselmişti. Bu vaPEŞTE: şüphesiz Güzideyi bırakıp beraber kaç da çıkan kitablar şunlardır: lıktan kurtulurlarsa, günün birinde ana gafletini gösterenler ise bocalıyor ve gö ziyet onu büsbütün şımartmış karısına, 18.05 KONFERANS 18,35 PİYANO KONtığı sevgilisi!.. olamamak bahtsızlığından, kadınlık gu SERI 19.05 amele yayını 19,35 konfe Hikmet Konuralp Avni Refik Bek çüyorlar. evine karşı hiçbir alâka göstermez bir haİkisi de kendilerine icab eden teda man Zehirli Gazlerden Korunma Varlığın tekâmül seyri karşısında in rurlannm çiğnenmesinden de kurtul rans 21,05 KONSER 22,45 haberler le getirmişti. viler, ameliyeler yapılmış olmasma rağ Dersleri. san, elinde olmıyarak, neler sakladığını muş olurlar. Bu suretle tabiî ve millî va 23,05 CAZBAND TAKIMI 23,55 KONSERGüzidenin artık onun nazarında zerre men baygın yatıyorlardı. Moynier Şerif Atakan Harb Gaz kestiremediği istikbali biraz ihtiyat hatta zifelerini yaptıkları gibi şen ve sağlam 1.10 son haberler. BUKREŞ: kadar ehemmiyeti kalmamıştı. Solgun yüleri. Bedri: 19,05 hava, konuşma ve saire 19,15 ORbiraz da ürperme ile düşünmek ihtiyacını yapılı bir yuva içinde mes'ud bir hayat zünü görmek istemiyor, ince, fakat sade Nureddin Münşi Algan Gaz kimyası Akşama Güzide gelince vaziyet KESTRA KONSERI 20,15 konferans duyuyor. Bir ferdin hakıkati görebilmek geçirirler. zarafetine tahammül edemiyor, en sami ne olacak? Nuri Refet Herkes zehirli gazler 20,35 ŞAN KONSERİ 21 konferans 21,15 Son zamanlarda hemcinslerim arasında AKŞAM KONSERİ 22,35 hava, haberler, ve bunlara karşı korunmağa dair ne için hâdiselere nüfuz etmeğe çalışarak ismî sokulganhk hareketlerini nefretle karDiye düşünüyor; o hiç durmadan çatikbalini düsünmesi, bilhassa şark zihni vücud bulmak istidadını gösteren bir züm por ve saire 22,50 GECE KONSERİ bilmelidir? şılıyordu. lışmaktan bıkmıyan doktor, o gün herOztarhan Halk kursları için zehirli yetini taşıyan ve tevekküle bağlananlar re dikkatimizi celbediyor. Bu zümre gö 23 50 frarusızca ve almanca haberler 24 Altı senelik izdivac hayatlarında çok hangi bir işe başlamak için maddî ve on haberler. nazannda belki biraz fazla ince ve ego rünüşe göre: gazler ve korunma dersleri. BELGRAD: şükür ki çocuklan olmamıştı. Yoksa, bir manevî mevcudiyetinde kuvvet ve kudret Veysel Ünüvar Hava korunması ist bir düşünüş tesiri yapacaktır. Lâkin «Doğum güzellik ve taravete halel 19,05 gramofon 19,20 KONSER 20,35 de yavrusile birlikte bu akıbet başına gel bulamıyordu. cemiyetin ferdlerden teşekkül ettiğini, fer getirir; çocuk ise lüks hayat sürülmesine ulusal yayın 20,55 PİYANO KONSERİ temel kaideleri. seydi, zavallı Güzidecik ne yapardı. ŞimŞakirle sevgilisinin Güzide ile karşılaşZihni Gener S. I. Yalnız Kimya din cemiyet içinde bir ö'z olduğunu hatır engel olur» muş! Diğer taraftan daha 21,25 HALK ŞARKILARI 22,05 karışık yaın 23,20 MUSİKİ. di teyzesi de Istanbulda değildi ki tek malarında evvelâ tıb noktasından mah harbi ve korunma yolları. lamak böyle bir mülâhaza ve tesirin önüne geçenlerde Büyük Millet Meclisinde çoLONDRA: rar onun yanına sığınsm.. T a Izmire ka zur görüyordu. Böyle asabî ve ruhî bir 1937 senesinde son günlere kadar neş geçebilir. Kaldı ki zamanımızda ferdin cuk düşürme üzerinde görüşmeler oldu. 19,05 konuşma 19,20 piyes 20,05 hava, dar gidip: aksülâmel kazaya uğrıyanlar üzerinde redilenler ise on bir tanedir: kıymeti son derece artmış bulunuyor. Halbuki bu bahıs hem sağlık ve hem de haberler ve saire 20,35 ORG KONSERİ 21,05 BUYUK SERENADLAR KONSERİ Bâhir Hakkı Mithat Tuncel Ha Dünyanın her tarafında bütün devletler, Teyzeceğim, bu işi kısmen senin fena bir tesir yapar, onların sıhhî vazi sosyal bakımdan çok tehlikelidir. Sağlık 22,20 konuşma 22.40 gramofon, hava, hazorunla yapmış olduğum için biraz da sen yetlerini ağırlaştırabilirdi. Fakat asıl di va Tehlikesi. hatta artık ferdlerini barındıracak yeri bakımından ana ölüme veya sakat kal berler, spor ve saire 23,30 DANS MUSİHalk için zehirli gazlerden korunma mes'ulsün.. Onun için tekrar kalkıp gel ğer bir mesele onun zihnini daha fazla bulunmıyanlar bile her an bir ferd daha mağa mahkum olabileceği gibi, bu yüzKİSİ 24 35 haberler, gramofon ve saire. kitabı (Manisa). PARİS IP.T.T.I: dim! artırmak için ellerinden gelen her şeyi den ilerde rahim veremi veya rahim kankurcahyordu. Ya, Şakirin bu perişan Hikmet Konuralp Avni Refik Bek19,05 ORG KONSERİ 19,35 RUSÇA Desin.. Hayır bunu yapamazdı. Bir hali Güzidenin evvelâ merhametini, sonman Zehirli gazlerden korunma yapıyorlar. Şu halde hepimizin istikbal serine müptelâ olması da pek muhtemel DUETOLAR 19,55 gramofon. hava, haberkere izzeti nefsine ağır gelirdi. Çünkü ar ra sevgisini tekrar tahrik eder de eski ko dersleri. hakkında, hele aile ve millet istikbali dir. Sosyal bakımdan ise nüfus ihtiyacı er, ECLENCELI YAYIN 23,35 haberler, tık kimsesiz bir genc kız değil, koskoca casile yeniden barışmağa kalkarsa!.. GüHüsameddin Tugaç Hava Kimya mevzuu bahsolursa, endişeye kapılmadan, mızla beraber ahlâk ve cemiyet prensiple gramofon, hava. ROMA: bir kadındı. Teyzesi de yaşının kırk beşi zidenin şefkati ve ince hissi 5 a kiri teshir taarruzuna karşı korunma. tam bir hassasiyetle egoist düşünmemiz rimizi de şiddetle baltalar. Bu itibarla ka18,20 DANS MUSİKİSİ 18,55 karışık aşmış olmasını hiç de mahzurlu görme eder de onda da eski karısına olan rabıHüsnü Vural, Dr. Muharebe gaz tabiî bir hak telâkki olunmak bir vatan nunun cevaz verdiği zaruretle müstesna ayın 21.45 KARIŞIK MUSİKİ 22,05 miş, kendisinden sonra o da evlenmiş, tasmı uyandırırsa! leri ve korunma çareleri. borcu oluyor demektir. hiçbir hal ve şart altında buna baş vu tomedt 23,20 PİYANO VE KEMAN KONSERİ, sonra DANS MUSİKİSİ, haberler ve yeni kocasile sakin ve mes'ud yaşıyordu. M. H. Tanık Gök savaşlarmdan koO zaman sade, altı aydır yardımına rulmamak lâzımdır. Zaten kanunen bir saire. Çocuk bir insanın, bir yuva ve bir milrunma yolları. Onları rahatsız etmenin artık manası yok çok ahştığı bir çalışma arkadaşından deİet istikbalinin ta kendisidir. Çocuk yap suç teşkil eden bu halin biz doktorlar, Naci Girgin, Dr. Zehirli gazler ve ru. ğil, ayni zamanda bir ruh, bir fikir, bir mak ve yetiştirmek hususunda, doğuşta meslek namına, önüne geçmeğe evlevi O halde kat'î karannı vermesi icab kafa, bir hayat yoldaşından mahrum ka korunma tedbirleri (Kırşehir). mevcud olan bünye noksanile; ölümle yetle çalışmalıyız. Hepimizin bildiği gibi Raşid Bener Ağılı gazler ve savaşediyordu. Güzide, bunda biran tereddüd lacaktı! Bu aksam şehrin muhtelif semtlerlnde tehdid edici veya tedavisi kabil olmıyan «ateş olmıyan yerde duman tütmez» derlar (Sıvas). etmedi. Bir taraftan Şakirin başka bir nobetçi olan eczaneler şunlardır: * * * Said Keskin, Dr. Zehirli gazler ve hastalıktan başka hiçbir mazeret tanın ler. istanbul cıhetindekiler: kadınla ortadan kaybolduğunu mahke Hastabakıcılar ve doktorlar onu hiçmamak icab eder. Buna rağmen hepi korunma çareleri (Kütahya). Yanlış ve dar bir görüşün kurbanı olEminonünde (Beşir Kemal), Beyazıdda meye bildirerek talâk davası açarken, dibir zaman bu kadar telâşlı ve bu kadar S. 1. M. Vekâleti Hava harbinden miz, bilhassa biz doktorlar, gün geçmi duklarından şüphe etmediğim, doğum ve Cemıl), Küçükpazarda (Yorgi), Eyübsulğer taraftan da evdeki mobiyalan ve büsinirli görmemişlerdi. Akşama kadar o korunmada yurd teşkilât ve tertibatı yor ki «çocuklan olmuyor» diye bir yu analıktan korkanlara bir kadın doktor o tanda <Hikmet Atlamaz), Şehreminiîide tün eşyayı sattı. Genc kadraın öteden (Nâzım Sadıkı, Karagümrükte (Kemal), dasında aşağı yukarı gezinmiş, saat se genel bilgileri (Ankara). vadan bahsedildiğini işitmiyelim. Hem de larak arzedeyim ki: Doğum ve analık ka Samatyada (Teofilos), Şehzadebaşmda (Isberi kalbinde hasta olanlara karşı bu Şevket Kırbaş. Dr. Zehirli gaz ve fennin tabiate yardım için çok ileri ham dın için tabiî bir hâdise olduğu kadar en mail Hakkı), Aksarayda (Sarım), Fenerde kize doğru da hole çıkmıştı. Gözü kapıda yük bir zâfı ve onlara bakmak, yardım korunma tedbirleri (Manisa). leler yaptığı bir devirde. Bugünkü fen tabiî bir ihtiyacdır da. Hem güzellik ve ta (Emilyadi), Alemdarda (Ali Rıza), Bakıridi. Güzide her zamanki gibi dudaklannetmek için ruhunda müthiş bir hevesi koyde (Merkez). sayesinde bu yuvaların çoğunun yavru ravet için; hem cazib ve seks apelli (cinsî da tatlı bir tebessüm, harekâtında hayaBeyoğlu cihetindekiler: vardı. larla şenlenebileceğinden hiç şüphe edil cazibe) olmak için. Ana olamıyan kadın tmdan memnun bir kadının rüzgârile içeri İstiklâl caddesinde (Kanzuk), BostanbsHususî doktorlan «Beşiktaş Sıhhat mesin. girmişti. Fakat Bedrinin endişeli yüzügerek manen gerekse maddeten namzed sında ıltimad), Galatada Mahmudiye cadYurdu» sahib ve müdürü Bedriye müraŞubeye davet desinde (Ismet), Taksimde istiklâl caddenü, sinirli vaziyetini görünce korktu. Haddi zatında çocuk yapamamak ya olduğu inkişaf ve olgunluğa mazhar ola sinde (Nizameddin), Şişli Kurtulus caddecaat etti. Beşiktaş Askerlik Şubesinden: Ne var, ne oldu doktor? Şubede mukayyed orta ehliyetnameliîer ni «kısırlık» gerek erkekte ve gerekse ka maz; kelimenin bütün manasile anormaî sinde <Necdet>, Kasımpaşada (Vasıf), Bedri, orta boylu, şişman denemez, Diye sordu. Bedri: 1 temmuz 937 tarihinde Yedek Subay Oku dında iki türlüdür: Biri az yukarıda söy ve kısır kalır. Halbuki bugünü olduğu Hasköyde (Barbut), Beşiktaşta (Ali Rıza), fakat topluca, zeki bakışlı, kır saçlı ev Biraz gelir misiniz, size mühim bir luna sevkedilecektir. 25 haziran 937 aksa lediğimiz doğuşta mevcud olan bünye kadar yannı da düşünmek lâzımdır. Fen Sarıyerde (Osman). Uskudar, Kadıköy ve Adalardakiier: lenmemiş, hatta hayatında hiçbir kadın şey söyliyeceğim! mına kadar şubeye müracaatle kayidleri noksanından ileri gelir. Maatteessüf ve bilgi tabiate yardım ederse muvaffak Uskudarda lAhmediye), Kadıköyünde ni tesbit ettirmeleri ilân olunur. macerası geçirmemiş bir ilim adamıydı. henüz çaresi bulunamamıştır. Diğeri son olur. Tabiatten kuvvet almıyan, yalnız Yeldeğirmeninde Diye onu büroya götürdü. Beş da(Uçler), Büyükadada Para kazanmak gayesile birlikte Türk kika sonra ikisi de neş'eli dışarı çıktılar. radan âriz olan kısırlıktır. Mevcud kı fen ve sun'î vasıtalarla tutunmağa çalı (Halk), Heybelide (Tanaş). tıb âlemine, hatta mümkün olursa dünya sırlıkların büyük bir kısmı sonradan ârız şan güzellik pek kısa zamanda zevale Fakat Güzide hademe kadmlardan biriMevlid hekimliğine hizmet etmek en büyük e Gülhane müsamereleri olmadır; ve kolaylıkla tedavisi kabildir. mahkumdur. Yavrusuz yuva ise daha evne eşyasmı toplattı. Bavulile beraber bir meliydi. 18/6/937 cuma günü saat 17,30 da Umidsiz görülen vak'alarda bile hoca vel çöker. Bay Şevki kerimesi Bayan Sabihanm taksiye atlıyarak hastaneden uzaklaştı. Gülhanenin on ikinci müsameresi icra larım profesör Jan Lüi Forodue metodlaUzun zamandır münevver, terbiyeli, *** •uhuna hediye edilmek üzere 20 haziran Türk ırkı velud bir ırktır. Türk kadını meslekten yetişmelerin ihtirasından uzak Ertesi gün, öğle yemeğinde doktorun edileceğinden meslektaşlarm bu toplan rile bizzat muvaffak olarak hizmetlerin analığile ün almış bulunuyor. O analığile pazar günü saat 13,30 da Maçkada Teşbir müdire anyordu. Ekseri zaman â evinde Bedri, annesi ve Güzide karşı kar tıya teşrifleri rica olunur. de bulunabildiğim aileler burada çoktur. olgunlaşır ve güzelleşir; hayat mücade vikiye camisinde mevlid okunacagmdan Halkevinde talebe resim sergisi mirlik etsin, fakat icabında da kollan sı şıya idiler. Güzide: Hususile kadınlarımızda tezahür eden lesinde de her şeyden evvel analığından akraba, dost ve istiyenlerin teşrifleri rica Eminönü Halkevinden: vayıp, eteğini beline dolayıp işe girişsin, olunur. Bedri, diyordu, dün akşam alelâkısırlıklardan mühim bir kısmının sadece hız alır. Türküz ne mutlu bize. Akhisar Orta okulunda 1936 1937 deıs hususile lâboratuar çahşmalarında ken • cele beni eve yollamanın sebebi eski ko yılında talebe tarafından yapılan resim bünye ve gudde faaliyetlerinin ahenksizDr. SUAD YILMAZ disine yardımı dokunsun! cam ve sevgilisile karşılaştırmamak için lerin teşhiri için 17 6'937 perşembe güOnun için genc kadının müracaatini miş! Fakat gene o zaman hakikatı söy nünden itibaren Evimizin Cağaloğlundaki binasında bir resim. sergisi açılmıştır. Arzu ADÜYEDE Dubrovski memnuniyetle kabul etti: lemedin.. Bugün gazetelerde onu okuya edenlere sergi hergün saat (13,30) dan Dubrovskl romanı, Puşkin'in nesir sahaSinob 16 (Hususî muhabirimızden) (191 a kadar açıktır. Peki, Bayan Güzide, dedi, yann cağımı tahmin etmedin mi? Elbistan Ağırceza reisi öldü Herkes gelebilir. Dokuz yaşında Cemilenin namusunu sında adeta bir şaheseridir. Romandaki dan itibaren işe başlıyabilirsiniz! Doktor cevab veriyordu: vak'aların teselsülü insanı büyük bir heElbistan Ağırceza reisi Şevket, tedav) kirletmek ve kızm babası Hüseyni öl yecanla sonuna kadar sürüklemektedir. * * * edilmekte olduğu Cerrahpaşa hastane Ettim amma, asıl öteki hakikat bendürmek suçundan dolayı ölüm cezasma Eser, Hasan Âli tarafından fevkalâde sinde vefat etmiştir. Güzide, altı ay, ideal bir müdire, mü ce daha mühimdi.. Böyle bir mecburiyet çarptırılan Ayancığm Haramşah kö güzel ve temiz bir türkçe ile aslmdan diliDün, Müddeiumumilik tarafından kemmel bir hastabakıcı, eşi bulımmaz bir karşısında kalmasaydım, sana sevgimi itiBerlin Bükreş Venedik yük bir cenaze alayı tertib edilmiş bü yünden Tütüncü oğlu Mehmed bugün mize çevrilmiştir. ve laborantin oîdu. Bedri, yeni mesai ar raf edebilmek için daha çok uzun zaman Zevkle ve lezzetle roman okumak istlyen hükumet önünde salben idam edilmişOtel, vemek ve pezmek jandarma, polis müfrezelerile Adliye herkese bu kıymetli kitabı tavsiye ederiz. kadaşından, bütün meslekdaşlanna ifti kendimde cesaret bulamıyacaktım.. Otir. Manhattan Transatlantiği, Fiatı 30 kuruştur. mensubları cenazede hazır bulunmuş harla bahsctti. Hatta Güzideyi bazan o nun için, hiç kaza meselesine temas etme Lloyd ve Romanya vapurlarile Bilecik (Hususî) Bundan iki yıl önlardır. Cenaze Topkapıya götürülmüş derece göklere çıkarıyordu ki onlar: ce karısile kayınvalidesini ve kayınbiraSEYAHAT den, artık karım olacaksın, senin yerin Dans dersleri ve orada defnedilmiştir. ; derini taammüden öldürmüş olan Ye burası değil, evimdir, diye i§i kısa kest m.. Bedri, sakın âşık olma!.. Hususî ve münferiden (asrl dans nişehir kazasınm Kızıljcöy ahalisinden dersleri) Beyoğlu Karlman karşısında Hüviyeti meçhul bir ölü Diye lâtife bile ediyorlardı. Evet, ha Ekseriya bazılannın saadetini başkalarıhareket edecek bu grupta Hüseyin hakkında verilen idam hükmü eski Polonya Nur Ziya sokak No. 3. kikaten Bedrinin benliğinde şimdiye ka nm felâketi hazırlar. Merak etme, kazaHüviyeti meçhul bir adam polis ta14 boş yer kalmıştır. Belediye meydamnda infaz edilmiştir. Müracaat saatleri: (1214), (1720) ye dar varlığını hiç de duymadığı tuhaf ba ya uğnyanların yaraları da fazla ağır derafından ağır surette yaralı olduğu hal1 TEMV.UZDA kadar profesör Panosyana. de Balat Musevi hastanesine yatırılmış, zı hisler peyda olmıya başlamıştı. ğil. Birkaç gün sonra hastaneden çıkabiİkramiye kazanan Mısır îelgrad, N'ilânoya uğrıvarak Pariste orada ölmüştür. Mektebde iken derslerile, ondan son lirler. Bize olduğu kadar, onlara da keniahvilleri ki 14 şenliklerınde buiunacak JJTU Dün, Tabibi Adlî Salih Haşim hasta Usküdar Hâle sineması ra da hastalarile meşgul olmaktan baş di hesablarına saadet dilerim! pun pasaportları yapıhyor. Hemen Kahire 16 (A.A.) Yüzde üç fanede cesedi muayene etmiş ve Morga MAVİ VALSLER alamadığı için kadın, aşk, sevgi onun rukaydolunuz AHMED H1DAYET kaldırılmasma lüzum göstermiştir. Müd izli ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye tahKadıköy Süreyyada deiumumilik tarafından tahkikata baş villerinin dünkü çekilişinde: Tekirdağ Borsasına gelen yeni arpa mahsulü HALK TİYATROSU lanmıştır. I Telefon : 1903 senesi tahvillerinden 633.391 bu akşam Marika 8 aya mahkum oldu numara 50.000, 1911 senesi tahvillerinNureddin Genc, Nureddin Şefkati ve Bu akşam ! Bu akşam ! Topkapı civarmda Yani «edmda bir den 290.437 numara 50.000 frank ikYaşar Nezihinin iştirakile ramiye kazanmışlaj;dır. genci makasla yaralıyan Marika dün Çocuk yetiştirmek bu RADYO gün bir vatan borcudur ^ Bu aksamki program J NÖBETÇİ ECZANELER işiERİ ( , Konferanslar, kongreİeT) YENİ ESERLER İki idam ~PARiSLONDRAi 30 TE^VÎ^ U Z D A Müracaat: N A T T A Beyog'u Tepebaşı bahçesinin YAZ SAHNESi Programile Açılıyor Her keseye elverişli mutedıl fiatlaria Tekirdağ (Hususî) Bu hafta vilâvetin Ferhadh ve Yazır köylerin den Zahire Borsasına 2000 kilo taze arpa gelmiştir. Yeni mahsulün satışı münasebetile Borsada vilâvetin ileri gelenlerinin huzurile kısa bir merasim yapılmıstır. Gcnderdiçim resim merasimde bulunanları yeni mahsul yüklü arabalar arasında göstermektedir. Garden'in bütün ve yeni Nefis Konsümasyonlar Cumartesi ve Pazar günleri saat 17 1/2 da Matine dordüncü ceza mahkemesinde yapılan Defterdarlığın alacağı bina muhakeme sonunda 8 ay hapse mahkum İstanbul Defterdarlığı şimdiki bulunolmuş ve tevkif edilmiştir. duğu binanın harab ve ihtiyaca gayr salih bulunması dolayısile Liman şirkeîş kanunu üzerinde tereddüd tine aid İstanbul Liman hanını satm a larak Defterdarlığın buraya nakli için hâsıl olan noktalar Maliye Vekâletine müracaat etmiştir. Millî Sanayi Birliğinde dün bir toplantı yapılmış ve iş kanununun tatbikaHazin bir ölüm tmda üzerinde tereddüd hâsıl olan Haber aldığımıza göre Kırklareli noktalar tesbit olunmuştur. Bu noktalar meb'usu ve Çocuklan Esirgeme Kurumu dün akşam İş dairesi İstanbul mıntakası âmirliğine bildirilmiştir. İki, üç güne Reisi Dr. Fuad Umaym validesi Kırkkadar bütün fabrikatorlar toplanacak ve larelinde vefat etmiştir. Kıymetli meb'u bir ış müfettişi bu noktalar üzerinde iza sumuza taziyetlerimizi arz ve merhumeye Cenabı Haktan rahmet dileriz. hat verecektir. KURD AĞZINDA KUZU Komedi 3 perde Yazan: Mahmud Yesari Narlıkapı Şafak sineması Bu akşam 21,15 te 1 TANGOLİTA 2 LOREL HARDÎ. SIVASTA (Kitabevi) sahibi Kâmil Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün mekteb kitabları, kırtasive, gazete ve mecmualarm tevzi yeridir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle