20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET 17 Haziran 1937 Üşütmenin, G rip, Nezle, Baş ve Diş ağrılarının «£ K E 3 K İ N K A Ş E L E R İ D İ R. BRAUNİ Bahçekapı Salih Necati Cumhuriyet Matbaası Son sistem makineierle mücehhezdir. En tnutena işier için her zanjan sipariş kabul eder. Sür'at ve nefaset temin olunur. Telefon: 24290 Matbaa Adana asliye 1 inci hukuk mahkemesinden: Adana İnhisarlar idaresile Mustafa, Pertev ve Ahmed ve Haluk arasmda mütehaddis alacak davasınm ceereyan eden duruşması neticesinde davanın müruru zaman ve ademi sübut nokta sından reddine dair ittihaz olunan 15/4/ 936 tarihli karar aleyhine înhisar vekili tarafından temyiz edılmiş olduğu mahalli ikameti meçhul bulunan müdda aleyh Adana eski İnhisarlar eksperi Ahmed ve Ceyhan İnhisarlar müdürü Halukun malumu olmak üzere keyfiyet ilân olunur. Adana asliye 1 inci hukuk mahkemesinden: Adana İnhisarlar idaresile Mustafa, ve Ahmed arasında mütehaddis alacak davasınm cereyan eden duruşması neticesinde davanın müruru zaman ve ademi sübut noktasından reddine dair ittihaz olunan 15/4/936 tarihli karar aleyhine İnhisar vekili tarafından temyiz edilmiş olduğu mahalli ikameti meçhul bulunan müddeaaleyh Adana tütün eksperi Ahmedin malumu olmak üzere Kumral ve siyah olarak iki cinsi vardır. Ter ve yıkanmakla kat'iyyen çıkmaz; tabiî renk veren tanmmış yegâne sıhhî saç boyalarıdır. LKO ROMATIZMA LUM9AG0 SİYATİK bir oyuncaklardan d aha ucuz dur Ve a y n ı zamanda KODAK tarafından yapılmış hakikî bir fotoğraf makinesi dir 127 numaralı KODAK fiImMle" 4.5X6 boyunda 8 poz resim çeker. KODAK ŞlRKETl lstanbulBeyoğlu, Tüne!, Ensiz Sokalc No. 3 SAÇ BOYALARI JUANTiN KANZUK oelen şiddeîli. aörtları teskin V9 iıale eder Fen Karadeniz >ınır ve soguR al^ınlıgından ilert esç? Memuru Aranıyor Ereğli Belediyesinden: Belediyemizin açık olan 80 ilâ 100 lira ücretli fen memurluğuna istekli olanların müracaatleri ilân olunur. Taliblerin diplomasını hâmil ve şehir plânını tatbike muktedir bulun maları şarttır. Makine. elektrik. su işlerinden anlıyanlar tercih olunur. Müracaatta evrakı musbitenin eklenmesi lâzımdır. (3100) SATIŞ Üsküdar İcra İLÂNI Memurluğundan: Aydın Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmiye konan iş : Aydının Söke Ortaklar yolunun 11 4 465 17 i 500 kilometreleri arasmda şose ve imalâtı sınaive in şaatıdır. Bu işin keşif bedeli 17,551 lira 67 kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak sunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Pennî şartnamesi C Mukavele projesi D Bavmdırlık işİeri genel şartnamesi E Keşif cetvelleri ve projeler. İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğünde görebüirler. 3 Eksiltme 7/6/937 den 12/7/937 pazartesi günü saat on beşte Vi lâyet Encürneninde vapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 5 Eksiltmive girebilmek için isteklilerin 1316 38 lira muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıda yazılı vesikalan haiz olması lâzımdır. A Vekâletten alman müteahhidlik vesikası, B Ticaret Odasma kayidli olduğuna dair vesika. 6 Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evve line kadar Encümende toplanan Komisyona getirilerek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihavet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumile iyice kapatılmış bulunması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3385) k Inhisarlar Erzurum Başmüdürlüğünden: 1 Erzurum Başmüdürlüğüne bağlı Malazgirt kazası dahilinde Ak tuzlasında inşa edilecek bir müdür evi, iki memur evi, bir idare binası, bir amele hangan ve iki tuz ambarının toptan inşası açık eksiltmiye konul muştur. 2 Keşif bedjdi 36889,61 liradır. îstekliler şartname. keşif ve plânlan Istanbulda înhisarlar U. Müdürlüğ üve Erzurum înhisarlar Başmüdürlüğü Tuz Fen Şubesinde görebüirler. 3 İhale 2 temmuz 937 tarihine musadif cuma günü saat 14 te Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğü odasmda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 2766,72 lira muvakkat te minat parası vermesi lâzımdır. 6 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin müteahhidlik vesikasını ibraz ve bir taahhüdde en az 15.000 liralık buna benzer inşaatı iyi bir surette yaptıklarını ispat edecek vesaik ibraz etmeleri meşruttur. 7 Teklif mektubîarı kırmızı mumla mühürlü olduğu halde yukanda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evvel Erzurum İnhisarlar Başmü dürlüğü Eksiltme Komisvonu Riyasetine makbuz mukabilinde verecekler dir. Posta ile gönderilecek mektublarm da bu saatte Komisyonda bulunması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3366) EYi EKEN EYi BİÇER BANKAYA YAT.IRILAN PARA EYi iŞ TOMUM GiQi VERiMLiDiR 21243 ıkraz numarasile Hüseyin Hüsnü, Fatma Şaziment ve thsan taraflanndan borc alman para mukabilinde Vakıf Paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına ve keyfiyet ilân olunur. minli üc ehli vukuf tarafından 800 lira kıvmet takdir edilmiş olan Üskü Adana asliye 1 inci hukuk mahkedarda Mecidiye mahallesmde eski Kalfaçeşme veni Faıkbev Mescidi sokaİNGİLİZ KANZUK ECZANESİ ğında eski 2 mükerrer veni 36 ve 36 numaralı ön tarafı Faikbey sokağı, sağ mesinden: BEYOĞLU İSTANBUL tarafı Mehmedağa ve Kamer hanım hane ve bahçeleri, sol ve arkası Hilmi Adana înhisarlar idaresile Mustafa, tarlasile mahdud maaköşk bir kıt'a bağ mahallinin evsafı asagıda yazılıdır. Adana asliye 1 inci hukuk mahkeZemin kat, cephedeki kapımn önü ahsab zemin kat kârgir üst katlar ahve Ahmed arasmda mütehaddis alacak şab, zemin kat pencereler demîr parmaklıklı, üst kat pencereler panjurlu davasınm cereyan eden duruşması ne mesinden: dur. Arka tarafta birinci katta bir şahniş olup üstü balkondur. ticesinde davanın müruru zaman ve a Adana İnhisarlar idaresile Mustafa, ZEMİN KAT: Bir avlu, üç oda. bir halâ, bir gusulhane, zemini toprak kiler ve zemini kırmızı çini mutfaktır. demi sübut noktasından reddine dair it Kemal ve Mahir, Pertev arasında müteBİRİNCİ KAT: Dört oda. bir halâ, bir sandık odası. tihaz olunan 15/4/936 tarihli karar a haddis alacak davasınm cereyan eden İKİNCİ KAT: Çatı olup bir sofa, bir oda, bir tavan arası dolabı mev leyhine İnhisar vekili tarafından temyiz duruşması neticesinde davanın müru cuddur. Bahcede bir kuvu ve incir, avva, ceviz, erik, ünn,ib, çam, mazı ve çmar edilmiş olduğu mahalli ikameti meçhul ru zaman ve ademi sübut noktasından ağacları vardır. Bma tamire muhtacdır. MESAHASI: Umumu 1846 metre murabbaı olup bundan 100 metre mubulunan müddeaaleyh Adana tütün eks reddine dair ittihaz olunan 15/4/936 rabbaı bina ve gerisi bahcedir. peri Ahmedin malumu olmak üzere key tarihli karar aleyhine înhisar vekili taYukarıc'a hudud, evsaf ve mesahası vazılı gavrimenkulün tamamı acık fiyet ilân olunur. rafından temyiz edilmiş olduğu ma artırmıva konmus olup sartnamesınin 18/6/937 tarıhinden itıbaren dairemızde herkes tarafından görülebileceği gibi 27/7/937 tarihine musadif salı gühalli ikameti meçhul bulunan müd nü saat 14 (on dört) den 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık arttırma ile Yarım baş ağrılarile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıvmetinin vüzde yetmiş besini deaaleyh eski İnhisarlar ambar memubulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 11/8/937 baygınlıklar, çarpıntı ru Mahirin malumu olmak üzere keyfi tarihine musadif çarsamba günü saat 14 ten 16 va kadr dıremizde vaoıla ve bunalma hisleri cak olan ikinci arttırmasında gavrimenkul gene muhammen kıvmetinin r o vet ilân olunur. 75 ini bulduğu takdirde en son arttırana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde Düzce asliye hukuk mahkemesinden: 2280 numaralı kanun hükümlerine tevfikan satışı geri bırakılacaktır. TalibDüzcenin Çalılık köyünden Şakır oğlu lerin muhammen kıvmetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini vcAhmed kızı Safiye tarafından kocası ya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. ile şifayab olur. Görelenin Çürükığne kdyünden Tarum Müterakım vergilerle vakıf icaresi ve beledıveve aid tenvirat ve tan oğlu Ahmed Cemal aleyhine ikame ey zifat rüsumu satıs bedelınden tenzil olunacaktır. Tavız ber\°li müsterive aıdAdana asliye 1 inci hukuk mahkemelediğı boşanma ve nafaka davasınm cari dir. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun (126) ncı maddesinin dördürcü sinden: muhakemesınde müddeaaleyhın ıkamet fıkrasma tevfikan bu gavrimenkul üzerinde ipotekli alacakhlarla diğer aîâAdana İnhisarlar idaresile Mustafa, gâhı meçhul bulunduğundan usulen ga kadarcnm ve irtifak hakkı şahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ;ve masarıfe dair olan iddıalarını. ilân tarıhinden itıbaren «20» virmi gün iç nKemal, Mahir, Pertev arasmda müte zete ile ilân edıldıği halde muayyen de evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları taou sicillerile sagünde mahkemeye gelmedığinden gıyabit olmac'ıkca satıs bedelinin pavlasmasından haric kalacakları cihetle alâhaddis alacak davasınm cereyan eden bında muhakemenin devamma gıyab kadaranm ısbu maddenin mezkur fıkrasma göre hareket etmeleri ve daha duruşması neticesinde açılan davanın kararının gene ilânen teblığine karar vefazla malumat almak istiyenlerin 937/5458 dosya numarasile müracaatleri müruru zaman ve ademi sübut nokta rilmiş olduğundan bermucıbi karar mu ilân olunur. (34^.9) sından reddine kabili temyiz olmak ü hakemenin muallâk bulunduğu 19/7/937 pazartesi günü saat on üç buçukta Düzce zere 15/4/936 tarihinde karar verilmiş asliye hukuk mahkemesine gelmesi veve Adana eski İnhisarlar ambar memu ya bir vekili kanunî göndermesi ve aks* 1 Eldeki örneği ve şartnamesindeki vasıflar dairesinde zabıta me ru Mahirin mahalli ikameti meçhul bu takdirde gıyabında hüküm verileceği murları için «1500» aded madenî Tulğa kapalı zarf usulile 5/7/1937 pazar beyanile hakkındaki gıyab kararı ilâlunmuş olduğundan ilânen tebligat icra tesi günü saat on beşte satın almacaktır. nen tebliğ olunur. (33442) 2 Tamamına (12 000) lira kıvmet biçilen bu tulğalara aid şartname ve muhakeme gıyabında cereyan etmesi ler parasız olarak Emniyet Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonundan hasabile işbu hüküm fıkrasında ilânen alınır, örneği görülür. tebliği muktazi bulunduğundan müdde3 Eksıltmesine girmek istivenlerin (900) liralık teminat makbuz veve FRENGİVE yakalanmamak için ti muayyenesi zarfında temyiz tariki va banka mektubunu muhtevi teklif mektublarmı ve (2490) savılı kanunun en iyi ilâç ancak 2 nci ve 3 üncü maddelerinde vazılı belgelerle bırlıkte eksiltme günü saat kanunisine tevessül etmediği takdirde (14) e kadar Komisvona teslim etmis bulunmaları. «1600» (3443) hakkmdaki hükmün kesbi kat'iyet edeceği ilân olunur. İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: Adana asliye 1 inci hukuk mahkemeMüteahhidin taahhüdünü vapamaması hasebile zararı nam ve hesabma MÜIERCIM sinden: olmak üzere idare ihtivacı 1.500 kilo benzinin alımı yeniden pazarlığa ko Almanca ve Turkce fennî tetcöAdana İnhisarlar idaresile eski eks nulmustur. Pazarlık 18/6/937 cuma günü saat 13.30 da Büyük Postane binası tne ve dakt loya tamamen vâkıf peri Ahmed arasmda mütehaddis ala birinci'katta İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünde müteşekkıl Alım Satıro Komisyonunda vapılacaktır. Muhammen bedeli 420 lira beher kılosu bir mütercime Ankarada ihtiyaç cak davasınm yapılan duruşması so 28 kurus muvakkat teminat 31 lira 50 kuruştur. vardır Galalada Türkiye Millî han nunda: Davanın ademi sübut noktasınTaliblerin şartnamesini görmek ve muvakkat temmatlarım yatırmak bes'nci Ua1=» müracaat. dan kabili temyiz olmak üzere 17/2/936 üzere eksiltme gun ve saatinden evvel mezkur Müdürlük Idarî kalemıne ' . Adana asliye 1 inci hukuk mahkeme tarihinde reddine karar verilmiş ve müd müracaatleri. deaaleyh Ahmedin mahalli ikameti meç sinden: Mühendis Mektebi Arttırma hul bulunmuş olduğundan ilânen tebli Yüksek Adana İnhisarlar idaresile Mustafa gat icra ve muhakemeye gıyabında deve Eksiltme Komisyonundan: ve Ahmed arasında mütehaddis alacak vam edilmiş olması hasabile işbu hüküm 937 malî senesi zarfında mekteb talebe ve pansivonuna aid «100000» parça davasınm cereyan eden duruşması neti fıkrasının da ilânen tebliği muktazi buçamaşırın vıkanması acık eksiltmive konulmustur. Eksiltmesı 24/6/937 taricesinde açılan davanın müruru zaman lunduğundan kanunî müddeti içmde hine tesadüf eden perşembe günü saat «16» da mekteb binası icindeki Ko dört kuruş ve ve ademi sübut noktasından reddine temyiz yoluna tevessül etmediği tak misvonda yapılacaktır. Beher parcanın muhammen bedeli «4» üzere Mekteb kabili temyiz olmak üzere 15/4/936 ta dirde hakkındaki hükmün kat'ileşeceği ilk teminatı «300» liradır. İsteklilerin şartnamesini gormek (3222) idaresine müracaatleri. ilân olunur. rihinde karar verilmiş ve Adana Tütün KARDOL Emniyet Umum Müdürlüğünden: Belsoğukluğu PROTEJİNDİR eksperi Ahmedin mahalli ikameti meçhul olduğundan ilânen tebligat icra ve muhakeme gıyabında cereyan etmesi hasebile işbu hüküm fıkrasının ilânen Dr. Hafız Cemal Lokman Hekim Dahiliye mütehassısı Urfa C. Müddeiumumiliğinden: HÛIAN13E BAMf ÖNi^ MRAKOY PAIAS ALAUMG WAN Pazardan baska günlerde öğledeı tebliği muktazi bulunmuş olduğundan &onra saat {2Vz tan 6 ya) kadar tstan müddeti muayyenesi zarfında tariki ka tnılda Divanyölunda (104) numaral hususî kabinesmde hastalannı kabul e nunisine tevessül edilmediği takdirde der. Salı, eumartesi günleıi sabaf hakkındaki hükmün kesbi kat'iyet ede «9 Vı • 12» saatîer hakikî fıkarava mah sustur. Muayenehane ve ev telefon ceği ilân olunur. 22398. Kışhk 21044. 1 Uıfa Cezaevinin bir senelik ihtiyacı olan «250.000» kilo ekmegin 7/6/937 tarıhinden itıbaren kanunî sebebler dolayısıle 15 gun muddetle kapah zarf usulile tekrar eksiltmive konmustur. v^^,^ 2 Muhammen bedeli «18750» ve teminatı muvakkate «1410» liradır. 3 Ek=iltme 22/6/937 tarihine raslıvan salı günü saat 12 de yapıla cağmdan istekliler bir saat evveline kadar Urfa C. M. Umumilikte topla nacak Komisyona zarflarını vermeleri lâzımdır. 4 Ekmek şartnamede izah edildiği evsafta yerli unundan olacaktır Fazla malumat almak istiyenler Urfa Cezaevi Müdurlugune müracaat ( 3 3 5 5 ) ederler.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle