11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Bugün 1 2 sahife 2 ncide: Adlî musahabe A. Haydar özkent 5 incide: Paris mektublan Doğan Nadi Anadoluda san'at tetkikleri Mimar Sedad Çetıntaş 6 ncıda: Spor 7 ncide: Bugünün ve yarının kahramanlan arasında Kandemir 1 Onüçüncü yıl sayı: 4703 umhuriyet tSTANBUL CAĞALOĞLU Q h 17 U ' 10*37 Teıgraı ve meKTOD auresl: Cumhurlyet, tstanbul Posta tutusu: tstanbul, No 248 "61 ŞclllDc l l nSZIföll lOUI Telelon: Başmuüarrlr ve evl: 22368. Tahrlr beyeü: 24293. tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 Ansikldıisılifsi Her eve lâzıtaalaa çok faydalı bir eserdir. Ulu •IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Önder Atatürk tııııııı ıııııı dün Dolmabahçe ıııı ınııtıııı sarayında Başvekil uıııı tsmet tnöuü ve Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik Rüştü Arasla llllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIMIIIIIIIIIIIIII11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllllltll görüşürken IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII1IIIIIIIIIIIIIII1II llllllllll llllllllllliin Tunceli vilâyetimizin ıslahı ve medenileştirilmesi Hükumet Tuncelinin dağlı bedevilerine şu hakikati anlatıyor ki artık gelici geçici sel seferi yoktur, ya bu deve güdülecek, ya bu dağdan gidilecektir ııııııııııııııııııııiKiııııııııııııııııııııııııııııı • ııııııııiııt iııııııııtıııııııııtiMiııııııiMi ıııiııııııııııııııııııııııııııı ıııııııı I llllllllll Dersim sergerdeleri teslim oluyorlar Harekât kan dökmeden inkişaf ediyor. Hatlarımıza hergün yüzlerce asi dehalet ediyor Elâziz 16 (Hususî muhabiri mizden) Dersim sergerdelerine karşı yapılan harekât kan dökülmeksizin inkişaf etmektedir. Sergerde lerden Haydaranlı Kamer Hızır, Demenanh Cebrail, Yusufhanlı Kamber Rehber teslim olmuşlardır. Dığer döküntüler Kutuderesine sığmmışlardır. Bütün bu mıntakayı sıkı bir muhasara altma alan çem ber gittikçe daralmaktadır. Aşiret reislerinden başka günde yüzlerce sHâhlı asi teslim olmaktadır. Halen teslim olmıyan ancak iki aşiret reisi kalmıştır. Dehalet edenler iğfal edilmiş olduklarını söylemekte ve Cumhuriyet hükumetinin merhamet ve mağfiretine sığınmaktadırlar. Geri kalanlarm da bir iki gün zarfmda teslim olacakları muhakkak sayıl maktadır. Kahraman ordumuzun fevka lâde sarp ve yalçm arazide göster diği büyük şecaat ve mafcevra ka biliyeti her türlü takdirin fevkinde dir. "• • ^Bahfl Turgud * Başvekil Ismet Inönü dün akşam Ankaraya hareket etti Atatürk, ismet inönünü bizzat teşyi etti Heyetî Vekile, Mareşal Fevzinîn de iştirakile bugün Ankarada mühim bir içtima yapacak İsmet İnönü Ankaradan Elâzize gidecek ve Tuncelinde hükumet tarafmdan alınan tedbirleri tetkik edecektir Yekpare T ü r k v a t a m n d a kiiçiik bîr leke olan orasının adı gibi â d e t ve a n ' a n e l e r i de t a r i h e gömülerek o y a l c m d a ğ l a r d a n h a l k ı elinin emeğile gül gibi yasıyan bir vatan parçası çıkacaktır umhuriyet rejimi yekpare bir vatan vücude getinnek vazifesini ifa ederken bir iki yerde az ;ok mukavemetle karşılaşacak ve bunu yenmek mecburiyetinde kalacaktı. Bırkaç yıl önce yapılan Ağn dağı askerî hareketlerile şark vilâyetlerimizin ehemmiyetli bir kısmındaki gayritabiılik bertaraf edılmış olduktan sonra şimdi Tunceli vilâyetimizde son arızayı izale etmekle meşgul bulunuyoruz. împaratorluk devrinm Dersim diye andığı bu dağlık arazi halkınm derebeyhkle müterafık şekavetle meluf halkını medenî bir hayata ve refaha kavuşturmak için Cumhuriyet hükumeti evvelâ o kıt'anm adını Tunceline değiştirmekle işe başlıyarak yalnız oraya mahsus bir Umumî Müfettışlik ihdas etti ve bîlhassa bayındırhk şeklinde tecelli eden ıslah işlerine kuvvetle el koydu. Bunu böyle yaparken Cumhuriyet hükumeti hem o havalinin ahlâk ve âdetlerini biliyor, hem ihtiyaclannı hakkile takdir etmis bulunuyordu. Sovyet Rusya hakkında yeni heyecanlı haberler Eski Ankara Büyük Elçisi Karahan tevkif, Uzakşark orduları kumandanı Mareşal Blücher azledilmiş. Şarkî Siberyada 28 kişi kurşuna dizilmiş Roma 16 (Hususî) Alınan malumata göre kurşuna dizilen Sovyet MSreşalı Tuhaçevski'nin Alman Generali Fritsch'le münasebatta ve muhaberatta bulunduğuna dair vesikalar elde edılmıştir. Mareşalın kurşuna dizilmesmin başlıca sebebi budur. Diğer taraftan Uzakşark ordulan Mareşalı Blücher'in de işine nihayet verilmiştir. Blücher vazifesini lâyıkile ifa edememekle müttehemdir. So\yetlerin esBu dağlık arazinin halkı orada kendi ki Ankara elçisi Karahan da tevkif edilhayatlarını kendi sâylarile temin etmekmiştir. ten âciz olmanın verdiği bir ihtiyac ve Şarfti Siberyada 28 kişi zaruretle ötedenberi bedavet devirlerine Tıoçki kurşuna dizilmiş has sekavet ve çapulu itiyad edinmişlerLondra 16 (Hususî) Rusyada ba başka Uzakşark Sovyet îcra Komitcsi dir. Orada ağalar vardır, ve onların emzı yeni tevkıfler vukubulmaktadır. Teki Reisile diğer yüksek rütbeli bir memur azrinde kabile ve aşiretler vardır. Başlan den verilen malumata göre şarkî Siber ledilmişlerdir. sıkıldı veya canlan istedi mi bunlar etraf [Arkası Sa. 3 sütun 4 te] ya'da 28 kisi kurşuna dizilmiştir. Bundan ovalarında sükunetle çalışan köyler üzerine saldınrlar, mal ve hayvan ne toplıyabiîirlerse aşınp sarp dağlarına iltica ederler. Bu şekavetin derecesine göre bunlann üzerine zaman zaman askerî kuvvetler sevkedildiği vaki olmuştur. Fakat zaman zaman yapılan bu seferlerin mahiyetlerini Başbakan îsmet înönü Kamutaydaki nutkunda sel seferleri diye pek iyi tarif eylemiştir. Şöyle ki asker gider, vurur, kırar, ceza manasmı ifade edecek neticeler alır, fakat sonra bırakır ve döner. Sarp dağlar gene yerlerin Büyük Şefimiz, Başvekil İsmet İnönü ile samimî bir hasbıhal esnasında Yalan şayialar Muhtekirler, ağac kesilmesi menedildi, rivayetlerile odun ve kömür fiatlarını yükselttiler Başvekil İsmet İnönü, Hariciye Vekili \Arkast Sa. 3 sütun 6 da] Hataylılar istiklâl bayramma hazırlanıyorlar Hükumetimiz, Antakya ve Iskenderuna birer konsolos tayin edecek Adana 16 (Hususî muhabirimiz den) Hatayda kundakçı elemanlann gayretine rağmen normal hayat avdet etmeğe yüz tutmuştur. Dükkânlar açıl mağa, halk işine gücüne ba§lamıştır. Is lArkası Sa. 3 sütun 5 te] Şarkî Anadoluda Köyler Köylüler Arkadasımız Bahri Turgud Okaygün'ün uzun tetkik mahsulü olarak hazırladığı bu çok şayanî dikkat röportajı cumartesi günü neşre başlıyoruz. Odun ve kömürle dolu bir kömürcü dükkânı (Yazısı 7 nci sahifemizde) Rüştü Aras ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Büyük Şefin huzurunda Başvekil İsmet İnönü dün Park oteline sek zevatm ellerini birer birer sıkarat giderek Dahiliye Vekili Şükrii Kaya ile motörlerine dönmüş ve Haydarpaşadan bir müddet görüştükten sonra, İstanbul aynlmışlardır. Ba|vekil, Cumhurreisintt» Valisi Muhıddin Üstündağla beraber zin Haydarpaşadan uzaklaşmasmı mü Floryaya gitmiş ve bir banyo almıştır. teakıb refakatindeki zevatla berabet | Memleket dahilinde bir seyahate çıkacak Haydarpaşa ganna girmiş ve halb se olan Başvekilimiz akşamüzeri Cumhur lâmlamışjır. İsmet İnönü kendisini uğurreisi Atatürkle beraber motörle Haydar lamağa gelen Orgeneral Fahreddin, Korgeneral Cemil Cahid, istanbul Kupaşaya geçmiştir. mandam General İhsan, İstanbul Valisi Haydarpaşa rıhtımında Başvekil îs Muhiddin Üstündağ, Emniyet Müdürü met İnönü ile kendilerine refakat etmekSalih Kılıcla diğer zevatın ellerini sık * • te olan Hariciye Vekili Doktor Tevfik mış ve hususî trene binmiştir. Rüştü A.as ve Dahiliye Vekili Şükrü İsmet İnönü ile Dahiliye ve Hariciye Kaya Cumhurreisimizle vedalaşmışlar Vekıllerimizi hâmıl bulunan hususî trcn dır. Cumhurreisimiz motörden nhtıma çı saat 7,30 da Haydarpaşadan hareket karak Başvekil İsmet înönünün, Dahili etmiştir. Başvekilimiz bu sabah Ankaraya muye ve Hariciye Vekıllerile nhtımda kendilerini karşıhyan generallerin ve yük[Arkast Sa. 7 sütun 5 te\
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle