16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 Haziran 1937 CUMHTJRİYET SON HABERLER TELEFON TELGRAF Hâdiseler arasında v« TELSiZLE Fazilet vergisi ransız millet meclisi yeni bir kanunla bahşiş usulünü kaldırdı. Bizim akşam gazetelerinden biri, Fransada olduğu gibi Türkiyede de yüzde on bahşişin kaldınlmasını istiyor ve Fransız meclisindeki bahşiş aleyhtarlannın ağzından şunları söylüyor: «Bu yüzde onu olduğu gibi garsona bırakan bir müessese yoktur; bazılan yüzde bir, iki verirler. Bazılan ise onu da çok bularak garsonu müşteriden yüzde on haricinde koparabileceği bir bahşişle geçindirirler. îçlerinde daha ileriye giderek müesseseye girecek garsondan peştemallık istiyenler de vardır. Bahşişin kalkması müessese sahibini garsona aylık vermeğe sevkedecek, insan izzetinefsini de koruyacaktır.» Bilbao'nun önünde çarpışmalar devam ediyor Almanya ile İtalya ademi müdahale komitesine resmen iltihak ettiler Bilbao 16 (A.A.) «Havas ajansı muhabirinden» Bask milisleri, San Domingo ve Archanda tepelerinde şiddetli bir mukavemet göstermektedirler. Asileı, Bask payitahtma 1800 metro mesafede bulunuyorlar. Asilerin mevzileri evvelki günkü mcvzilerin aynidir. ler konferansının muhtemel bir sulh tekli fi hazırlıyacağı hakkmdaki haberi tekzib etmektedir. Konferansa iştirak edecek olan sefirler, nezdinde bulundukları devletlerin haricî ve iktısadî siyasetlerini telkik edeceklerdir. Meclis 247 reye karşı 346 reyle hükumete hususî malî salâhiyet veren kanunu kabul etti Fransız Meclisinde münakaşalı bir celse . Tunceli vîlâyetimizin ıslahı ve medenilestirilmesi [Başmakaleden devam] dedir, oraya isal eden yollar gene çetindir. Bir müddet sonra vaziyet gene eski hamam eski tas tabirine masadak olur. Bu hakikatleri pek iyi bilen Cumhuriyet hükumeti Tunceli vilâyetini başlıbaşına umumî bir müfettişliğin faaliyetine zemin itrihaz ettiği zaman muvakkat bir tedib hareketine değil, devamlı bir ıslah işine el atmıştı. Cumhuriyet hükumeti Tunceli vilâyetini huzur ve asayişle beraber refaha da kavuşturmağı plânmın başma koyarak hastalığı kökünden tedavi etmeği kararlaştırmış bulunuyordu. îşte şark vilâyetlerimizin muhtelif istikametlerine harıl harıl şimendiferlerimiz yapılmaktadır. Dersim haikı kendi ormanlık dağlarından bu şimendiferlerin traverslerini kesip teslim etseler bunun mukabilinde her yıl kazanacakları para onların on senelik çapulla elde edecekleri hırsızlık maldan daha büyük ve elbette çok namuslu bir nimet olurdu. OrmanIardan kereste istihsali şöyle hatıra gelen bir mısaldır. Namuslu çalışma ile hayatlarını kazanmanın buna benzer pek çok şekilleri tabiî Dersimlilere de temin olunacaktı. Iste hükumet Tunceli vilâyetinin ıslah işlerine bu kadar hayırhah emellerle başladı, ayni zamanda behemehal bu neticeyi temin etmek azmile de. Filhakika bu ıslah hareketi hırsızlıkla havadan yaşamağı âdet edınmiş ve kendi muhitlerinde serbazane hüküm sürmeğe alışmış bazı cahil reislerin hoşlanna gitmemek ihtimali de vardı. Bu takdirde hükumet kendi gayesine gitmek hususunda hiç bir mâni tanımıyarak icabı kadar kuvvetli ve hatta şiddetli ve fakat devamlı surette kuvvetli ve şiddetli hareketi daha evvelden kararlaştırmış bulunuyordu. Nitekim hükumetin pederane ıslah hareketleri bazı reislerin hoşlanna gitmiyerek ve galiba bir aralık araya haricî bazı teşvikler de kanşarak mukavemete yeltendiler. Kendilerine yerden gökten şiddetle mukabele olundu. Her taraftan sıkıştınlarak şimdi isyan cehalet ve gafletini gösteren mahdud bir kısım en sarp. dere ve dağlara kadar sürülmüş ve oralarda muhasara altına alınmış bulunuyorlar. Hükumet plânmın kuvvetle ve şidr detle mukabele kısmını tatbik ettikten sonra daha ilerisine gitmek için asla istit cal etmiyor. O muhasara hattını sıkı tutmakla beraber gene ıslah işine devam ediyor: Yollar ve köprüler yapılarak Tun '•• celinin göbeğine doğru sağlam adımlarla lerliyoruz. Bir taraftan da henüz vaktr ken cehaletlerinden pişman olarak deha, et edeceklere imkân ve zaman bırakıyoj Elde edilen mevziler Salamanca 16 (A.A.) Bilbac cephesindc Franco kuvvetleri dün Maruri, Urizar, Delemonis, Gorliz, Plencia, Santo Domingo, Galdacano, Yurre, Acebu vc Attalle'yi zaptetmişlerdir. Bu kuvvetler, İrrizabal nehrini geçmişlerdir. Almanya ve İtalya ademi müdahale komitesine resmen girdiler Londra 16 (A.A.) İtalya ve Almanya sefaretlerinin müşterek bir tebliğinde îtalyan ve Alman sefirlerinin bugün ademi müdahale komitesi reisine bu ayın 12 sinde hâsıl olan itilâf üzerine hükumetlerinin komite ile mesai birliğinde bulunmağa ve İspanyol sularındaki kontrol hareketine iştirak etmeğe karar vermiş olduklarını bildirmişlerdir. Beynelmilel ordu şeflerinden biri öldü Barcelona 16 (A.A.) Macar muharrirlerinden olup beynelmilel bir livanın kumandanı sıfatile General Lukab namı müstearı altında şöhret kazanmış olan Matei Jalka, Huesca'da cepheyi teftiş etmekteyken otomobiline düşen bir bombanın tesirile ölmüştür. Valencia'da toplanacak heyeti sefirler Londra 16 (A.A.) Ispanya sefareti, Valencia'da toolanacak olan sefir Yanılmıyorsam, benim bildiğim, Fransada bahşiş usulü bizimkine benzemez. Orada nadir bazı otellerde ve lokantalarda «servis» kaydile hesaba geçen ücretler istisna edilirse, diğer bütün müesseselerin puslalarında garson hakkı yazılı değildir. Müşteri, an'ane zorile, kendiliğinden bahşiş verir. Bu âdet kalkacak olursa, ya Fransada da bizde olduğu gibi, Ispanya için müşterek bir bahşiş garson hakk? diye puslaya proletarya hareketi geçirilecek, yahud da maaş halinde Paris 16 (A.A.) Maurice Tho müessese sahibi tarafından işçiye verez, de Brouckere'e bir telgraf göndere rilecek. Tek ikinci ve üçüncü enternasyonalin, IsMaaş halinde müessese sahibi tapanya işçi teşkilâtı tarafından taleb edil rafından işçiye verilirse, maliyet ardiği veçhile beynelmilel bir proleterya tacağı için fiatlar yükselecektir; pusmüşterek hareketi bahsinde bir anlaşma laya geçerse, bahşir. kanunla meneya varmak üzere Pariste 19 haziranda dilmiş değil, icbar edilmiş olacaktır. toDİanmalarını teklif etmiştir. Her iki halde de müşteri bir fiat faz Fransız Başvekili Blum Parlamentoda söz söylerken Paris 16 (A.A.) Parlamento 247 reye karşı 346 reyle hükumete hususî malî salâhiyet veren kanun lâyihasını kabul etmiştir. Lâyiha, Reynaud ve Flandın'in tenkidlerine cevaben Blum tara fından söylenen ve komünistlerin halk cephesi siyasetini takib etmeğe davet e den müheyyic bir nutuktan sonra kabul edilmiçtir. Lâyiha reye konmadan biraz evvel komünistler tarzı hareketlerini değiştir mişler ve hükumet tarafından teklif edilen projeyi kabul etmişlerdir. muvaffakiyetsizlikle neticelendiğini kaydetmiştir. «Hükumet, parayı kıymetten düşürdü. Fakat s^rmayelerin avderine müsaade etmediği için takib ettiği siya setin malî ve iktısadî menfaatlerini kay betti.» Reynaud, bundan sonra 7 milyardan fazla olan millî müdafaa istikrazına rağmen şimdiki hükumetin maruz kaldığı mütevali malî buhranları zikretmiş ve hükumetin orta sınıfla amele sınıfı için bir felâket olacak olan kambiyo mura kabesini ve enflasyonu derpiş edip etmediğini sormuştur. Blum, hükumetin frangın kıymerini muhafaza ve kambiyo murakabesinden tevakki edeceğine ve rantlann devlet eshamile mecburi tahviline kalkışmıyaca ğına dair bir tadil teklifi kabul etmiştir. Başvekil bundan sonra bir nutuk söyliyerek projeyi muhik göstermiş ve siyasî sebeblerden dolayı bir hafta zarfında borsada vukua gelen hareketleri hatırlat mıştır. Blum, bütçe güçlüklerinin harice giden 50 milyardan ileri geldiğini kaydetmiş ve bazı resim ve vergilerin yeniden tanzimini derpiş ettiğini söylemiştir. Fakat buna mukabil yevmiyeler artırılacak ve bu değişiklikler halk cephesinin siyasetine uy gun olacaktır. Başvekil demiştir ki: « Birkaç aydanberi mütemadî bir tazyik altındayım. Eğer bizi komünistlere rapteden bağları gevşetmiş olsaydım gerek hükumet ve gerekse kendim için kolaylıklar bulurdum.» Komünistlerin Blum'e müzahereti Alman Büyük Er Küçük İtilâf Başvekânıharbiye Reisi killerinin toplantısı General Gamelin'le gö Avusturya kabinesinde rüşmek üzere Parise de yakında değişikhareket etti likler yaoılacakmış Berlin 16 (A.A.) Almanyanin büyük erkânıharbiye reisi General Beck, bu sabah Parise hareket etmiştir. Oracia Fransa büyük erkânıharbiye reisi General Gamelin'e mülâki olacaktır. Belgrad 16 (A.A.) Gazeteler, Çekoslovakya Başvekili Hodza'nın Bükreşteki ikameti hakkında haberler neşretmekte ve Yugoslav, Rumen ve Çekos lovakya Başvekilleri arasmda yakında Tuna üzerinde vuku bulacak mülâkatın Fransada intıbalar Paris 16 (A.A.) Von Neurath'ın ehemmiyetini tebarüz ettirmektedirler. Londrayı ve Alman erkânıharbiye reisi Avusturya kabinesinde yakında General Beck'in Parisi ziyaretlerıni değişiklikler yapılacak Fransız matbuatı beynelmilel vaziyette Belgrad 16 (A.A.) Pravda ga yeni bir unsur alâmeti addetmektedir. zetesinin Viyanadaki hususî muhabiri«Petit Parisien» diyor ki: nin bildirdiğine gb're yakında Schusch «Harbdenberi ilk defa olarak Al nigg kabinesinde mühim değişiklikler olamanyanin yüksek askeri ricalinden biri caktır. Fransaya gelmektedir. Bu hal, siyasî vazivetteki gerginliğin zevaline alâmettir. Gümrükler Umum müdürü geliyor General Beck'in Parisi ziyareti, arlık bundan böyle Almanyanin münferid vaAnkara 16 (Telefonla) Gümrükzivette kalamıyacağmı göstermektedir ler umum müdürü Mahmud Nedim bu Von Neurath'ın Londrayı ziyareti ise akşam İstanbula hareket etti. Mahmud Almanyanın münferid vaziyeüen çıkmak Nedim turizm kongresinde bulunduktan hususundaki bu arzusunun daha bariz sonra Fransa ve Belçikaya giderek güm did edilebilir. bir slâmetidir.» rüklerde tetkikat yapacaktır. Seyahati bir buçuk av kadar sürecektir. Paris 16 (A.A.) Burada herkes komünistlerin son dakikada ne sebebe mebni hükumet lehinde rey vermeği ka rarlaştırmış olduklan sualini irad etmektedir. Bazı siyasî mehafil, komünistlerin lası ödedikten sonra, gene bizde olduğu gibi, aynca tabağın içine bir hükumetten siyasî ve malî bir takım te minat almış olduklannı ve bu temınat nebahşiş bırakıp çıkacakbr. tayicinin şimdiden tahmini kabil olmadıDsmek ki bahşişi yasak eden kağını beyan etmektedirler. nunlar, gene bizde olduğu gibi, onu Hararetli müzakereler iki misline çıkarmaktan başka netice Paris 16 (A.A.) Parlamentodaki vermezler. İnsanda ya fazilet, ya gurur veya müzakereler esnasında Maliye Nazırı menfaat sevkile bahşiş, hediye, ikra Vincent Auriol, hükumetin 1924, 1926 miye, atiyye... vermek ihtiyacı var ve 1935 senelerinde umumî kredi aley dır. Bunu bir kanunla ne yasak et hinde ayni hücumlara maruz kalmış ol mek, ne de roürüvvetin endazesi ol duğunu söylemiş, 50 milyar franktan madığı için tahdid etmek mümkün fazla bir servetin ecnebi memleketlerine olabiliyor. Bahşiş ister maaşa, ister gitmiş olduğunu hatırlatmış, umumî krepuslaya geçsin, müşteri gene, belki dıyi müdafaa ve bundan sonra kalkın bir yardım, belki bir üstün olmak mağa teşebbüs etmek lâzım geldığıni gururu, belki daha iyi hizmet edil kaydetmiştir. Nazır demiştir ki: « Bu eseri vücude getirmek için itimek ihtiyaciVe, kendisine kabul ettirilen fiat fazlasından başka bir ik madınızı istiyoruz.» Auriol'dan sonra ramda bulunmaktan asla menedile kürsüye çıkan eski Başvekil Flandin, esmiyor. Iştr bizdeki misali. Puslada kiden Caillaux, Doumergue ve Poincareki mecburî yüzde on haricinde bahşiş ye de tam salâhiyet verilmemiş olduğunu ve bu hususta taleblerde bulunanlara karvermiyenlerimiz pek azdır. şı sosyalist partisinin mukavemet etmiş O halde bahşişi yasak eder gibi olduğunu hatırlatmıştır. Flandin, hüku yaparak hakikatte iki üç misline çımetin vergileri ve tütün ve kibrit fiatlarıkarmaktansa, mecburî yüzde onu da nı artırmak hususundaki projesinden dokaldırarak tamamile serbest bıraklayı endise izhar etmiştir. mak lâzımdır. Bahşiş de, hediye ve Muhaliflerden ve eski nazırlardan ikram gibi, o müstakil fazilet vergimaliye mütehassısı Paul Reynaud, hü lerinden biridir ki herhangi bir kanunla ne yasak edüebilir, ne de tah kumetin, «iştira kudreti» nazariyesinin PEYAMI SAFA Alman Hariciye Nazırının Londra seyahati tşçilerin sigortası Ankara 16 (Telefonla) İşçilerin ?igortasma aid hükümler etrafındaki tetkikler bitmiştir. Tesbit edilen esaslar bir kanun lâyihası halinde hazırlanmaktadır. Bu lâyihanın Meclisin önümüzdeki dev resinde konuşulacağı ve gelecek sene tatbikine başlanacağı anlaşılıyor. Londra 16 (A.A.) Baron Neurath'ın Londra ziyareti münasebetile, Press Association diyor ki: «Neurath'ın muvasalatı iyi karşılanacaktır. Zira Eden şimdiye kadar kendisile şahsî temas için pek az fırsat buimuştur. Iki devlet adamı arasındaki noktai nazar teatisi geniş bir sahaya şamil oia caktır. Hie şüphesiz, Eden İngiiterenin yeni bir pakt hakkmdaki prensipinde hiçbir değişikliğe imkân o'.madığını, böyle bir paktın Avrupada umumî müsalemete bir mukaddime teskil etmesi icab edeceğini tasrih edecektir. îngiliz siyaseti, bu hususta ileri bir hatve atmağa çalışacakür. Iki nazır, kontrol sisteminin ıslahı ve gönüllülerin cekilmesi imkânlannı görü şeceklerdir. Fakat umumî müzakereler ademi müdahale komitesinde yapılcaktır. Ingiltere, Neurath'ın ziyaretinden ve bu münasebetle görüşülecek meseleler den Fransavı haberdar etmiştir. Genclerbirliği yarın İstanbula geliyor Galatasarayla Genclerbirliği arasmda yapılan temaslarm esası Hitlerin îtalyan gencliğine bitabesi Berlin 16 (A.A.) Hitler, îtalyan genclik teşkilâtı reislerine hitab ederek demiştir ki: « Gerek îtalya, gerek Almanyö aynı şerait altında dinç ve kuvvetli yeni bir millî hayata götüren yolu bulmakla mükellef bulunuyorlardı ve bu yolu bulmuşlardır. Seyahatiniz esnasında aynı fikirlerin nekadar dostluk ve bağlılık hislerinde ifadelerini bulmuş olduklarını görmüşsünüzdür. İtalya ve Almanya, aynı fikirlerin iki memlekette de hâkim bulunduklanna kanidir. Bugün bilhassa bizi birleştiren şey, en büyük tehlikelerden biri olan bolşevikliğe karşı müdafaa mesele sidir. Biz, diğer büyük bir memlekette de aynı fikirlerin hâkim olduğunu görmekle bahtiyarız. Aynı müdafaa zihniyeti ve aynı silâhler mücadelemizi himaye etmektedir. Tıpkı Alman milleti gibi İtalyan milleti de gençliğinden, canını idealine feda etmek isteyen gençliğinden iftihar ede bilir.» îzmirde bir cinayet Izmir 16 (Hususî muhabirimiz den) Bucada 5 çocuk sahibi Üsküblü Demir Ali bir kuyu kavgası yüzünden Giridli 60 yaşında Hamidi üzerine yedi kursun sıkmak suretile öldürmüştür. Bulgar Kralının bir oğlu oldu Sofya 16 (A.A.) Bulgar telgraf ajansı bildiriyor: Bu sabah Bulgar Kraliçesi lyohanna, Danzigde siyasî bir cinayet bir veliahd dünyaya getirmiştir. Kraliçe Varşova 16 (A.A.) Danzig'den ile veliahd prensin sıhhatleri mükemmel bildirildiğine göre, şehir civanndaki or dir. manda meçhul bir cesed bulunmuştur. Hitlerin tebriki Bu cesedin, tevkifi tarihi olan 25 mayısBerlin 16 (A.A.) Hitler, bir veli tan itibaren kayıb bulunan Danzig sosahdin dünyaya gelmesi münasebetile yalist meb'usu Wiechmann'a aid olduğu Bulgar Kral ve Kraliçesine bir tebrik sanılmaktadır. Maamafih cesed, daha telgrafı göndermiştir. tam olarak teşhis edilmemiştir. Ankara 16 (Telefonla) 18 ha ziranda Güneş ve 20 haziranda Galata•aray takımlarile Taksim stadyomunda karşılaşacak olan Genclerbirliği oyuncuiarı yarın sabah Toros ekspresile İstanbula hareket edeceklerdir. Genclerbirliği takımının bu maçları bazı güzide oyun:ularından mahrum olarak yapması ihimali vardır. Galatasarayla Genclerbirliği arasında bir anlaşma yapıldığı ve her iki kulübün ızasından herhangi biri başka bir kulübe girdiği takdirde biribirine 2500 lira vermeği taahhüd ettiği şeklindeki haber doğru değildir. Sadece buradan İstan DUİa giden Genclerbirliği azasının Gala:asaray kulübüne, Ankaradaki Galata saraylılann da Genclerbirliğine girmesini :emin yolunda temaslar ve tetkikler varia da henüz hiçbir karara bağlanmış değildir. Kulübün reisi Yusuf Bahri de bu haber münasebetile böyle mer'iyet mevkiine girecek bir karar verilmiş olmadığını söyledi. Fransada yeni bir grev Amiens 16 (A.A.) Amiens fırm:ılarile amelesi grev ilân etmişlerdir. Beediye dairesi önünde vücude getirilmiş )lan askeri bir fmn halka ekmek tevzi îtmektedir. Ekmeklerini almak için bekliyen halk arasmda bir kavga çıkmış ve bu esnada iki kadın ağır surette yaralanmıştır. Hatib, tam salâhiyet meselesinin bir emniyet meselesi olduğunu zikrettikten sonra baslanmış olan esere devam ede bilmek için parlamentonun kendisine imkânlar vermesini istemiştir. Bu sözlerden sonra celse birkaç da uz. Hükumet bu halile Tuncelinin dağh; kika tatil edilmiş ve müteakıb celsede bedevilerine şu hakikati anlatıyor ki artıki komünistler halk cephesindeki ittihadın bozulmaması için hükumete tam salâhı gelici geçici sel seferi yoktur, ya bu deve yet vermeğe razı olduklarını bildirmişler güdülecek, ya bu dağdan gidılecektir. Üç beş yüz, belki nihayetünnihaye üç'' dir. Bundan sonra reye geçilmiştir. beş bin dağlınm sarp dere ve dağlarda mahsuriyet halleri bile onlar için kâfi bir ilümdür. Hükumet onlan oralarda müşkülâtla takib ve tenkil etmek yerine kenIBaştarafı 1 inci sahitede] disini Dersimin en ücra köşelerine götü[Bastarafı 1 inci sahtfede] tiklâl bayramı hazırlıkları yeniden hız al recek yolları, köprüleri, blokhavzları ve Troçkinin son hâdiseler mektebleri yapa yapa rahat rahat ilerilemıstır. hakkmdaki beyanatı Evvelce 10 haziraoda yapılması karar meği tercih eylemektedir. îşte son TuncePariste çıkan «Le Temps» gazetesi Moskovadan aldığı su haberi neşrediyor: laştırılan şenliklerin tehiri dolayısile bay i hâdiselerinin en basit ve hakikî ifadesini Meksiko'ya on kilometro mesafede ram yapılmasından sarfı nazar edildi :eşkil eden vaziyet budur. Cumhuriyet rejimrinin yarattığı yekGoyo Acan'daki evinde oturan Troçki, ğine dair çıkanlan şayialar asılsızdır. Havas ajansı muhabirine, Sovyet Rus Tertib komitesi faaliyetine devam et pare Türk vatanmda eski adile Dersim yada cereyan eden son hâdiseler hakkın mektedir. Tezahürat gününün tehirine denilen bu Tunceli küçük bir leke idi. da beyanatta bulunmuştur. sebeb, Cenevre anlaşmasının henüz Orasının adı gibi âdet ve an'aneleri de Kızılordunun banisi olan Troçki, resmen ilân edilmemiş olmasıdır. Bu su arihe gömülerek o yalçın dağlardan halTuhoşevski'nin, Yakir ve Kork'un bu or retle istiklâline resmen kavuşacak olan kı elinin emeğile gül gibi yaşıyan bir vaduda ilk zamanlarda yaptıkları hizmet Hatayda, fevkalâde neşeli ve umumî bir tan parçası çıkanlacak ve böylelikle lerden bahsederek, belki Budienny müs bayram yapılması imkânlarâ hazırlan Türk ülkesi baştanbaşa yekpare ve medenî bir kül haline getirilmiş bulunacaktesna olmak üzere, onlar ayarında bilgi maktadır. ve istidad sahibi bir tek zabit daha tanıGece şenlikleri için son derece güzel tır. Bu izahlardan bedaheten anlaşılır ki madığmı ilâve etmiştir. ve kurtuluş sevincinin tezahüratmı yazi jlânın ciddiyeti ve sağlamlığı neticenin Troçki, mahkumiyetin sebebleri olarak le semaya aksettirecek fişekler ısmarlan muvaffakiyetini kâfildir. resmen ileri sürülen ithamlara inanma mıştır. YUNUS NADt makta, daha ziyade Voroşilof ile TuhaŞam hükumetinin Iskenderuna bedel şevski arasmda bir rekabete ihtimal ver Trablusu istemesi, Lübnanlıları fena halmektedir. de sinirlendirmektedir. Troçki beyanatına şu sözlerle nihayet Beyrutta çıkan L'Orient gazetesi; vermiştir: «Bize hiçbir vakit fenalıkta bulunmıyan « Bürokrasinin heyeti mecmuası Türklere değil, topraklanmıza göz diken milletten tamamile ayrı olunca, askeri Suriyelilere emniyetimiz yoktur.» de bürokrasi, sivilden ayn ve müstakil olmektedir. mağa çalışır. Son muhakeme, siyasî büro Antakya ve İskenderunda Ankara 16 (Telefonla ) Havacılık ile Voroşilof arasındaki anlaşmazlığm marşı için açılan güfte müsabakasının konsolosluk kuruluyor neticesidir.» Ankara 16 (Telefonla) Hüku müddeti bu ayın sonunda bitiyor. CemiCUMHURİYET Yukandaki yete birçok güfteler gönderilmiştir. Mü • haberler sızdıklan membalar dolayısile met, Antakyaya bir başkonsolos, Iskensabaka şartlanna göre, güfteler iki §e • bittabi ihtiraz kaydile telâkki edilmelidir. deruna da bir konsolos vekili tayinine kilde hazırlanabilecektir. Birinci kıt'a Maamafih Avrupanın bütün radyo is karar vermiştir. dört veya altı mısralı, ikinci kıt'a dört tasyonları Sovyet Rusya hakkında ayni Şarkî Prusyaya giden mısralı, üçüncü ve dördüncü kıt'alar da şekilde ve hatta daha heyecanlı haberler Almanlar bu şekilde olmak üzere dört kıt'alı güfte neşretmektedirler. Berlin 16 (A.A.) Göbbels dün şeklinde hazırlanabilecek, en kuvvetli ve partinin doğu Prusyasına gidecek olan ekrara müsaid fikir ikinci kıt'ada söyleKadın tayyarecinin devri 500 Veteranı kabul etmiştir. necektir. Mısralar en az sekiz en çok on âlem seyahati Akşamüzeıi Führerin muavini Rudolf heceli olacaktır. Mısraların hece sayısı da Karaşi 16 (A.A.) Tamnmış tay Hess, Veteranlara eski muhafız kıtaatı ;ıra ile çift çift birbirinin ayni olacaktır. yareci Bayan Amalia Earhart, dün ak nın bir bayrağını vermiş ve bu münase Mecburiyet olmadıkça (ğ) harfi kullaşam buraya inmiştir. betle de Göbbels bir nutuk söylemiştir. nılmıyacaitır. Sovyet Rusya hakkında Hataylılar istiklâl bayyeni heyecanlı haberler ramına hazırlanıyorlar Havacılık marşı Yazılan güfteler Cemiyete gönderiliyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle