09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 17 Haziran 1937 Cumhuriyet Dahiliye Vekâletinin nazarı dikkatine Otellerden alınan r İst. kazanc vergisi Verginin % 25 e indirilmesi isteniyor Otellerden ahnan kazanc vergisinin tenzili için otelciler cemiyetinin yaptığı teşebbüsün ilk kısmı müsbet bir şekilde neticelenmiştir. Ticaret Odası idare heyeti, olelcilerin kazanc vergisi tarh şekli dolayısile yüksek bir para vermeğe mecbur olduklarını görerek bu vaziyeti İktısad Vekâletine bildirmeyi karar altına almıştır. Otelcilerin kazanc vergileri iradı gayrisafi üzerinden yüzde 35 olarak alın maktadır. Bu şekilde yüzde 35 vergi veren yerler meyanında demirciler ve saire vardır. Fakat bir demirci 100 lira iradı gayrisafisi olan bir dükkânla idare ede bildiği halde bir otelin iradı gayrisafisi hıç bir zaman 2000 liradan aşağı olmamaktadır. Evvelce otelcilerin bir müracaatinde bu nokta nazan dikkate ahnmış ve Büyük Millet Meclisi otelcilerin bu yüzden otuz beşin üçte birini vermesini kabul etmiştir. Fakat otelciler bunu da kâfi görmiyerek kendilerinin hamamlar ve saire gibi iradı gayrisafinin yüzde 25 üzerinden kazanc veren yerler meyanına konulmalannı istemektedirler. Ticare Odası da seyyah getirmek bakımından olduğu kadar memleket halkının da ucuz ca bir yerde bannmasmı temin için otel lerin ehemmiyetini tebarüz ettirerek bı temennide bulunmuştur. Borsası 16/6/937 PARA Satış 627. 125. 114. 125. 84. 23. 575. 23. 66. 75. 23.50 28. 23. 24. 14. 50.50 32. 1050. 256. Kapanış 626. 0.7875 17.715 14.9920 4.6737 87.30 3.4436 63.8975 1.4345 22.6230 4.2025 13.8975 1.9675 4.1630 | 3.9856 107.1884 ' 34.5050 2.7443 , 23.985 3.0982 Haydar Rifatın eserlerinden Karagömlekliler îhtüâli Etrüsk Vazosu Iliçin Olümii Efendi İle Uşak Vikontun Ölümü İklimler İlk Aşk Küçük Hikâyeler Mevud Toprak Stalin Lenin Mezhebi Felsefe . Tarih Felsefesi Anarsizm 100 Kr. 20 50 40 30 100 100 100 125 150 75 35 125 60 Bursa vilâyetinin bazı kazalarına mensub, isim ve adresleri bizde mahfuz kim selerden aldığımız mektublarda deniliyor ki: «Dahiliye Vekâletinin birçok emir ve tamimlerine rağmen havalimizde nüfuz kuUaoarak zorla iş gördürmek keyıiyeti el'an devam etmektedir. Nitekim geçenlerde hepimiz iki üç saat uzaklıkta bulunan merkeze çağırıldık. Işimizi gücumüzü bırakarak ve yorularak oraya kadar gittik. Elimize birkaç deste pehlivan gıireşlerine girme bileti verdiler ve bunu köyluye satacaksınız diyerek salıverdiler ve falanın emridir demeği de unutmadılar. Biz falanın bu işten haberdar olmadığına emin olmakla beraber yapmak mecburiyetinde olmaAğımız bu işi defibelâ kallinden üzerimize aldık. Bu, doğru mudur?» Osmanilinde Camiikebir mahallesinde bexber Hıisnu Özkok imzasile aldığıınız mektubda deniliyor ki: «Bu yıl 1500 kilo oldukça Iyl bir tütün yaptım. Fakat gönderilen eksper buna ancak 100 lira paha biçti. Diğer zürraın tütünlerine aşağı yukarı ayni pahayı biçiyor. Bugün 1500 kilo değil tütün, fakat pırasa bile bu kadar ucuz satılmaz. Eksperin neden böyle hareket ettiğlni bir türlü kestiremedik. Bu hususta alâkadar makamlarm dikkat nazarlarını çekmenizi dılerim.» Eminonü, Valde han Helvacı sokak Marmara ambarında Ibrahim oğlu Osman imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «Ben Valdehanı iskelesinde kayıkçılık yapıp tüccardan Eminin mallannı daimi surette taşırken deniz küçük nakliye esnafı reisi tarafmdan işten menedildim. Vaziyeti bir tstida ile Vılâyete şikâyet ederefc işimin iadesini Lstedim, benden yanlarında çalıştığım tüccardan ehliyetname ıstediler, gotürüp tesiim ettim. Istidam Emlnönü Kaymakamlığma, oradan İktısad Müdürlüğüne gönderildi ve orada kaldı. Tarihi 25 mart 1937 dir. O vakittenberi iş göremiyorum. İşimin bu kadar uzun muddet sürüncemede kalması perişanlığımı artırmaktadır. Makamı aidinin nazarı dikkatlerini celbederek düşmüş olduğum eiim vaziyetten kurtarılmaklığımı düerim.> Bir tütün zürraının şikâyeti Bir kayıkçının şikâyeti öküz hırsızı Çin&eneler Çorluya tâbi Çerkez köyünden evvel ki gece Mustafaya aid iki öküz çalınmış tır. Jandarmalar derhal takibata başla mışlar ve dün Bakırköye bağlı Mahmud bey nahiyesinden üç çingeneyi öküzleri götürürlerken yakaİMnışlardır. Denizli belediyesinin Çingeneler öküzlerin kendilerine aid nazarı dikkatine îsim ve adrasi bizde saklı bir karlimiz olduğunu söylemişlerse de yalanlan çok den aldığımız mektubda deniliyor ki: «De geçmeden meydana çıkmış ve adliyeye nizli Lisesine müdavim iki talebe kardeş tesiim edilmişlerdir. ayni yerde yatıp kalkan bir arkadaşlarını geceleyin, feci bir şekilde oldürdüleı. SaZahire Borsasmda dünkü tırla öldürülen bu arkadaşın cesedi hastaneye tanzifat arabasile götürüldü. Beledivaziyet yenin güzel bir Hilâliahmer otomobiıi varDün İstanbula memleketin muhteü dır. Bunu süs için mi satın aldılar? Yurdumuzda ancak kanunen idama mahkum yerlerinden 280 ton buğday, 15 ton çavdar edilen ve üzerlerinde hüküm infaz edilen 120 ton arpa, 12 ton yulaf, 15 ton kepek, 1 kimselerin cesedleri çöp arabasile kaldırı ton tiftik, 15 ton yapağ, 11 ton peynır, ton kasar ve 14 ton da susam gelmiştir lır.» Istanbuldan harice 3 ton iç fmdık, 9 tor Orman kanunu nasıl tatbik tiftik ve 6 ton da yapağ gönderilmiştir. Dün Istanbul Borsasmda şu fiatte sa ediliyor? Sineklide karilerimlzden Murad Tav lar olmuştur: Yumuşak buğday kilosu 5,3ı şancıoğlu imzasile aldığımız mektubda de kuruştan 5,35 kuruşa kadar, sert buğda niliyor ki: cYeni çıkan orman kanunu 1 5,15 kuruştan 6,05 kuruşa kadar, arpa 3,2 haziran 1937 tarihindenberi tatbik edil kuruş, çavdar 3,30 kuruştan 4,05 kuruş mektedlr. Filhakika laöylülere bir araba kadar, mısır 4,20 kuruştan 5,01 kuruşa ka> kuru çalıçırpı bile toplattırılmamaktadır. j dar, çuvallı kuşyemi 9,07 kuruştan 9,10 ku Fakat diğer taraftan tüccarlar dağda yaş | ruşa kadar, dökme kuşyemi 8.25 kuruş, odun kestirerek harıl harıl komür yap sam 15 kuruş, pamuk 41,50 kuruş, peynir 1 maktadırlar. Bu kanundan biz mi anlıya 25 kuruştan 27,06 kuruşa kadar, kaşar 4 mıyoruz, yoksa kdmürü yaptıranlar mı?> kuruştan 50 kuruşa kadar, susamyağı 4: kuruştan 48 kuruşa kadar. Kütahya belediyesinin Dün yabancı borsalarda şu fiatte alivre nazarı dikkatine satışlar olmuştur: Buğday Şikago 5,17 ku Kütahya Balıklı mahalleslnden Rahmi nış, Vinlpek 5,69 kuruş, Liverpul 5,93 ku Ozman imzasile aldığımız mektubda de rus, arpa Anvers 5,09 kuruş, mısır Londn niliyor ki: «Ben belediyenin 20 senelik e 3,57 kuruş, ketentohumu Londra 7,93 ku mektar bir muhasibiydim. Tahsildarlardan ruş, iç fmdığı Hamburg 94,48 kuruş. birinin zimmetine para geçirmesi yüzün den 1933 senesinde işten menedildim. Aradan dört sene geçtikten sonra men'i mu GUNUN BULMACASI hakeme karan aldım. 1 2 3 4 6 « 7 8 9 10 Bana münasib herhangi bir işle tavzifimi belediye reisinden mükerreren Lstirham 1 ettimse de vaki münhalâta mütemadiyen 'i başkaları tayin edilmektedir. Başımda altı nüfus aile var, çektiğimiz haksız sefaletin 3 yettiği zannındayım. Bu hususta belediye 4 reisimizin bir kere de gazeteniz vasıtasile dikkat nazarlarınm çekilmesini rica ede6 rim.» LAR Alış 623. Sterlin 125. Dolar 111. Frank 120. Liret 80. Beicika Fr 18.50 Drahmi 570. tsvicre Fr. 20. Leva 63. Florin 70. Kron Cek 21. SHin Avushırya 26. Mark 20. Zloti # 1 21. Penffo 12. Lev 50. Dinar 30. Kron İsvec 1049. AUın 255. Banknot Ç EK L ER Acıhs 625.75 Lonrda 0.7895 VewYork 17.72 Paris 14.9932 Milâno 4.6775 Brüksel 87.335 Atina 3.4460 Cenevre 63.9232 Sofva 1.4358 Amsterd. 22.6320 Prae 4.2045 Vivana 13.9031 Madrid 1.9692 Berlin 4.1646 Varsova 3.9875 BndaDeste 107.2313 Bükres 34.5185 Beierad 2.7450 Vokohama 23.975 Moskova 3.0994 Stokholm ESfl A M Acılıs Aslan Cimento 13.35 87. Merkez Bankası İSTİKR A ZLA Açılış Türk borcn I Peşin I Vadeli 18.60 » » II Peşin 18.25 95. Ergani T A HV İLÂT Acılıs Anadoln I Peşin 40.10 Istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisvomından: Eksiltmiye konulan eşya Yün fanile Fildekos fanile Fildekos don Yataklık bez Patiska Amerikan 140 santim Amerikan 90 santim Corap «Merselize» Mendil 39 X 40 » 43 X 44 Talebe karyolası Hademe karvolası Miktarı Muhammen fiatı Kr. 1200 aded 192 3000 » 70 3000 » 67 78 85 74 45 27 ,87 10 .50 11,75 1300 1225 Muvakkat gaaranti Li. Kr. 481 05 Şekli Tarihl Kapalı 5/7/1937 zarf saat 15 te 1350 metre 2000 5000 > 5000 » 6000 cift 2000 aded 2000 > 250 50 652 72 > 5/7/193? saat 15.30 ^ 5/7/1937 saat 16 » 158 79 Satılık tektaş yüzük 5 kırathk tektaş pırlanta yüzükle kıymetli bir pırlanta küpe 21 haziran 937 pazartesi günü Sandalbedesteninde müzavede ile satılacaktır. Adana asliye 1 inci hukuk mahkemesinden: Adana İnhisarlar idaresile Mustafa, Pertev, Haluk, Ahmed arasında müte haddis alacak davasının cereyan eden duruşması neticesinde açılan davanm müruru zaman ve ademi sübut nokta smdan reddine kabili temyiz olmak üzere 15/4/936 tarihinde karar verilmiş ve Ceyhan eski İnhisar müdürü Ali Hayri oğlu Haluk ve eski İnhisar eks peri Ahmedin mahalli ikameti meçhul bulunmuş olduğundan ilânen tebligat icra ve muhakeme gıyabmda cereyan etmesi hasebile işbu hüküm fıkrasmın da ilânen tebliği muktazi bulunduğundan müddeti muayyenesi zarfında temyiz tariki kanunisine tevessül etmediği tak dirde hakkındaki hükmün kesbi kat'iyet edeceği ilân olunur. Açık eksiltme n i î ' Tıbî f K v 5Yurdu ^Merkezinde görebilirler J Talebe 3 ? 3 ' ? ve nümuneleri hergün Fuadpaşa türbesi y a nında Istekhler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 5/7/1937 saat 16,30 » Leyh Tıb Talebe Yurduna lâzım olan ve 4 şartname üzerine tanzim e"" dılen ve hızalarında miktarları yazılı olan eşyalar eksiltmiye konulmustur Eksıltmeler hızalarında yazılı olduğu şekilde Cağaloğlunda Sıhhat ve t c ' tımaı iMuavenet Müdürlüğü binasmda kurulu Komisyonda yapılacaktır Muhammen fıat, muvakkat garanti ve ihale saatleri hizalarında göste • 289 69 2490 sayıh kanunda f ^î tublarıle birlikte kapalı zarflara aid teklifleri ihale saatinden bir saat evvel Komısyona vermeleri ve açık eksıltmeler için de belli saatte Komisyona gelm e I e n (3388) M f f, r , bU İ l e r e yetef m u v a k k a t g ara "ti makbuz veya banka mek Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Direktörlüğünden: Yakılmış ve Öğütülmüs Manyezitlere Mahsus Tarifede Tenzilât 1/7/1937 tarihinden itibaren yakılmış ve öğütülmüs manyezitlere ham manyezitlere mahsus tarife tatbik edilmek suretile tenzilât yapılacaktır. Tafsilât için istasyonlara müracaat edilmelidir. (3446) Kananıs 13.20 87. j R Beyoğlu 1 inci sulh hukuk hâkimli Kapanıs ğinden: Mehmed Hayri, Cemile, Asım ve sa 18.60 18.25 1 irenin müştereken mutasarnf olduklan Galata Perşembepazarı Voyvada cadde95. sinde eski maklub 13, 19, 54, 56, 58 ve Kaüanıs yeni 64 ilâ 70 ve 64/1, 7, 9 kapı numara40.10 larla murakkam altmda üç dükkân ve sokak içinde ardiyeyi müştemil 45 bin 300 lira muhammen kıymetli Bereket hanınm tamamı şü^oıun izalesi için açık arttırmıya konulduğundan 19/7/937 pazartesi saat 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu S. Mahkemesi Başkâtibliğince müza yede ile satılacaktır. Antimuvan Nakliyatına Tenzilât 1/7/1937 tarihinden itibaren (tasfiye edilmiş halde bulunan) antimu * van maddesine maden cevheri tarifesi tatbik edilmek suretile tenzilât ya pılacaktır. Tafsilât için istasyonlara müracaat edilmelidir. (3447)' Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığından: İstanbul Üniversitesince yabancı dil bilgilerini kuvvetlendirmek istiyenlere mahsus iki buçuk aylık dil kursları tertib edilmistir. Kurslarda almanca, fransızca, ingilizce, rusça, türkçe ve italyanca dilleri gösterilecektir. Dersler Zeynebhamm konağında Edebiyat ve Fen fakülteleri dersanelerinde pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak ve 17/6/1937 per « şembe günü başlıyarak a&ustosun nihayetine kadar sürecektir. Her dil haftada 6 saat okutulacaktır. Fransızca, almanca ve ingilizcede başlıyanlara mahsus kurslardan başka ilerlemişler için kurslar da vardır. îştirak etmek istiyenlerin 14/6/1937 21/6/1937 pazartesi gününe kadar hergün saat 10 12 "arasında Zeynebhamm konağmda Yabancı Diller mektebi kalemine müracaat' leri. (3455>" Cildîn gıdası bulundu Herşey gibi cild de büyük bir tekâ mül devresi geçirir. Her genc kız ve kadının kendisine mahsus parlak bir devri vardır. Bu zamanlarda cild gayet par lak çok düzgün cazip bir hal alır. Cilde bütün güzelliği veren cildin ikinci tabakasmda bulunan höceyrelerin bünyeden aldıklan gıda ile mümkündür. Bünye bu gıdayı zamanla veremez olur. Cildde buruşukluklar, lekeler ve buna mümasil arızalar görülür. Cild bütün güzelliğini kaybeder. Kaybolan kuvveti iade etmek ancak bünyenin höceyrelere verdiği gıda ile mümkündür. Büyük kabiliyetli eller bunun da çaresini bulmuşlardır. Yanm yağh Hasan gece kremi, yağsız hasan kar kremi, cil\> Dün kambiyo borsasmda tesiim ve tedin ihtiyacı olan bu gıdanm tamamını sellüm günü olduğu için öğleye kadar ve özünü ihtiva eder. çok az muamele olmuştur. Türk borcu Her bayan gece yatarken yanm yağlı Soldan sağa: tahvilâtı sabahleyin 18,60 lirada açıl 1 Namık Kemalin bir piyesi. 2 Alâ Hasan gece kremini ve gündüzleri yağ mıştır. Öğleden sonra bu tahvilât 18,55 e ka, bir emir. 3 Yanardağdan fırlıyan, a sız Hasan kar kremini, yüzlerine büyük kadar düşmüş ve akşam 18,60 lirada ka lâmet. 4 Aferln, Almanyada bir şehir. 5 bir itina ile sürerek cildin güzelliğini ka panmıştır. Paris borsasmda Türk borcu Bir edat, yenilmesi müşkül. 6 Sayı. 7 İstirahat zamanı, gok. 8 Bir işe âlet olan. zanırlar. Buruşuklar, lekeler tamamile tahvilâtı 264.50 frankta açılmış ve 264 9 Eline ne alırsa kırıp doker, bir dilde zail olur, bu kremler artık her bayanın frankta kapanmıştır. «hayır!». ıo Merasim, zor yaşıyabilen. tabiî bir ihtiyacı haline girmiştir. Cildin Yukarıdan aşağıya: Dün borsada Aslan Çimento hisse següzelliği bu kremlerle temadi eder. Çün1 Elektrik sarfiyatı ölçüsü, fransızcs nedleri üzerine fazla muamele cereyan «adım». 2 İlişiği olan. 3 Ağızlarda dö • kü esas olan höceyreleri bu kremler besetmiştir. Bu aksiyonlar 13,40 lira ile nöp dolaşan söz, nota. 4 Yemek, ev eş • lemektedir. Cildinizi bu kremlerden mah13,10 lira arasında temevvüc etmiştir. yasmdan biri. 5 Bir sayı, fransızca «gol» rum etmeyiniz, sayın bayanlar. Dün borsanm başlıca muamelelerini bu 6 Zer edilen, karışıksız. 7 Futbol tabiratından, oturulacak yerlerden biri. 8 aksiyonlar teşkil etmiştir. Sinirlilik. 9 Merdivenden aşağıya doğru Adana asliye 1 inci hukuk mahkemegiden, bir çeşid şarkı yahud engel. 10 Benzin ihtikârına karşı sinden: Kalbur, arabca «su», fransızca «altın». B i r A n k a r a telgrafına göre Dahiliye Evvelki bulmacanın halkdilmiş şekli Adana İnhisarlar idaresile Mustafa, 1 lü 5 H 7 H Vekâleli vilâyetlere gönderdiği bir ta Ahmed, Mahir arasında mütehaddis a1 K \A mimde benzin ihtikânna mâni olacak tedÎR İA K K lacak davasının cereyan eden duruşma1 birler almmasım ve ihtikâr olup olmadıAİDİIİMİB İİMİAİV sı neticesinde açılan davanm müruru ğınm tetkik edilmesini bildirmiştir. BİAİHİAİR • İMİİİNİE zaman ve ademi sübut noktasından redÇadırcılar yangını tahkikatı 4 ÇIAIP A ' B AF AK dine kabili temyiz olmak üzere 15/4/ Evvelki gece Çadırcılarda çıkan yanKla D •İF A N | | I İA gmın neden çıktığı henüz anlaşılamamış 936 tarihinde karar verilmiş ve eski ALİU MİAİKİBİM T tır. dana ambar memuru Mahir, Ahmedin Müddeiumumî muavinlerinden NuredL AİB ÜİDİBİMİA mahalli ikameti meçhul olduğundan dinle Eminönü emniyet memurluğu taraA YİA ZİAİGİAİ» i üânen tebligat icra ve muhakeme gı S fmdan tahkikata devam edilmektedir. K İ İ NİAİNİA'N jabmda cereyan etmesi hasebile işbu Yangın çıkan fabrikanın sigortah olduğu 10 ÜKİE K RİA'Hİ İ B tesbit edilmistir. hüküm fıkrasının ilânen tebliği muktazi bulunmuş olduğundan müddeti muayNörasfeni, yenesi zarfmda tariki kanunisine te zaflyet ve vessül edilmediği takdirde hakkmdaki Chîorose hükmün kesbi kat'iyet edeceği ilân obenizsizliV Idn yegâne deva kanl ihya cdcn O f D A I l nınıp unur. ) PAIuS Kııınnııfalıipeübbatara/ıııdantertipedilıniştir. O İ K U r 1 Kambiyo Borsasında dünkü vaziyet • • • • • • • • • • • • u I • 6 • • • u s • K u K • N| • ç• • SIZLIK • Adana asliye 1 inci hukuk mahkemesinden: Adana înhisarlar idaresile Mustafa ve Ahmed arasında mütehaddis alacak davasının cereyan ederf duruşması neticesinde açılan davanm müruru zaman ve ademi sübut noktasından reddine kabili temyiz olmak üzere 15/4/936 tarihinde karar verilmiş ve Adana Tütün eksperi Ahmedin mahalli ikameti meçhul olduğundan ilânen tebligat icra ve muhakeme gıyabmda cereyan etmesi hasebile işbu hüküm fıkrasmın ilânen tebliği muktazi bulunmuş olduğundan müddeti muayyenesi zarfmda tariki kaAdana asliye 1 inci hukuk mahkeme nunisine tevessül edilmediği takdirde hakkındaki hükmün kesbi kat'iyet edesinden: Adana İnhisarlar idaresile sabık Ada ceği ilân olunur. na ve lâhik Manisa İnhisarlar müdürü Adana asliye 1 inci hukuk mahkemeMustafa ve Ceyhan sabık müdürü ölü sinden: Hayrinin varisi oğlu Haluk ve Adana İnhisarlar idaresi eski eksperi Ahmed Adana İnhisarlar idaresile Mustafa, ve Ceyhan Tütün Inhisarı eski memur Pertev ve Mahir arasında mütehaddis larından Vasfi aralarında mütehaddis alacak davasının cereyan eden duruş alacak davasının yapılan duruşması so ması neticesinde açılan davanm müruru nunda: Davanm ademi sübut noktasm zaman ve ademi sübut noktasından reddan kabili temyiz olmak üzer.e reddine dine kabili temyiz olmak üzere 15/4/936 15/5/936 tarihinde karar verilmiş ve tarihinde karar verilmiş ve Adana eski müddeaaleyh Haluk, Vasfi ve Ahmedin ambar M. Mahirin mahalli ikameti meçmahalli ikametleri meçhul bulunmuş olhul olduğundan ilânen tebligat icra ve duğundan ilânen tebligat icra ve mu muhakeme gıyabmda cereyan etmesi hakemeye gıyablarmda devam edılmiş hasebile işbu hüküm fıkrasının ilânen olması hasebile işbu hüküm fıkrasmın tebliği muktazi bulunmuş olduğundan da ilânen tebliği muktazi bulunduğun müddeti muayyenesi zarfında tariki kadan kanunî müddeti içinde temyiz yo nunisine tevessül edilmediği takdirde luna tevessül etmedikleri takdirde haklarmdaki hükmün kat'ileşeceği ilân o hakkındaki hükmün kesbi kat'iyet edeceği ilân olunur. lunur. Arttıma bedeli muhammen bedelinin %75 ini bulursa o gün ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde 15 inci gününe ge len 3/8/937 salı saat 15 ten 16 ya kadar icra olunacak ve en çok arttırana ihale edilecektir. 1 Gayrimenkulün evsafı mahkeme Başkâtibi nezdindeki 937/24 numaralı dosyada yazılı olduğundan anlamak is tiyenler orada okuyabilirler. 2 İhaleye kadar birikmiş maliye, belediye vergileri, vakıf icaresi, tellâ liye ve 20 senelik taviz bedeli müşteriye aiddir. 3 Arttırmıya girmek istiyenlerin muhammen bedelinin ^cl,5 nisbetinde teminat akçesi ve ulusal bir bankanm teminat mektubunu getirmeleri şarttır. 4 Arttırma bedeli ihaleden itibaren yedi gün içinde mahkeme kasasına yatırılır. Aksi takdirde ihale bozularak farkı fiat, zarar ve ziyan ve faiz bilâhükum kendisinden ahnacaktır. 5 (2004) numaralı icra ve iflâs kanununun (126) ncı maddesine tevfikan gayrimenkul üzerindeki ipotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklılar gayri menkul üzerindeki haklarmı, hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ispat için ilân gününden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte satış memuruna müracaat etmelidir. Aksi takdirde hakları tapu kütüğile sabit olmıyanlar satış parasınm paylaşmasm dan haric kalırlar. 6 Şartname mahkeme divanhane sinde herkesin görebileceği yerde asılmıştır. Fazla malumat almak istiyen lerin 937/24 sayısile Başkâtibliğe müracaat etmeleri ilân olunur. (33443) Istanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: Yeni bayrak kanununa göre müdiriyet ve mülhakat limanlarile kıla \mzluk için açık eksiltme ile 455 aded avn ayrı bayrak ve fors vaptırılacaktır. Tahmin bedeli 1380 liradır. % 7.5 teminatı muvakkatenin İstanbul Vilâyeti Muhasebeciliğine yatırıldığma dair makbuz veva banka mektubile eksiltme günü olan 2 temmuz 1937 cuma günü saat 15 te Galtada Deniz Ticareti Müdürlüğünde Satmalma Komisvonuna ve sartnameyi görmek istivenlerin de Müdirivet İdare şubesine müracaatleri ilân olunur. (3462) Istanbul Liman Reisliğinden: 618 numaralı limanlar kanununun muadclel yedinci maddesi mucibince İstanbul limanında deniz altmda bulunan çapa, zincir, vesaire gibi sevrü « seferin selâmetine engel teşkil eden gemi esvasınm çıkarılması veva imha edilmesi suretile temizlenmesi mukarrer olduffundan sahiblerinin ilân ta rihinden itibaren «15> gün zarfında bu eşyalarını çıkarmak üzere derhal Reisliğ'mize müracaatle eşvaların mahivet ve miktarlarile mevkileri hak kmdaki rnalumatı tahriren bildirmeleri ve bildirme tarihinden itibaren «10» gün içinde işe mübaşeret evlemeleri. aksi takdirde sözü geçen yedinci madde hükmüniin tatbik olunacaŞı ilân olunur. (3461) Adana asliye 1 inci hukuk mahkemesinden: Adana İnhisarlar idaresile Mustafa, Pertev, Ahmed, Haluk arasında müte haddis alacak davasının cereyan eden duruşması neticesinde açılan davanın müruru zaman ve ademi sübut noktasından reddine kabili temyiz olmak üzere 15/4/936 tarihinde karar İnhisar müdürü Hayri verilmiş ve Halukun eski İnhisar eksperi Ahmed ve Ceyhan oğlu mahalli ikameti meçhul bulunmuş olduğundan ilânen tebligat icra ve muha keme gıyabmda cereyan etmesi hasabüe işbu hüküm fıkrasmın da ilânen teb liği muktazi bulunduğundan nunisine tevessül etmediği müddeti takdirde muayyenesi zarfında temyiz tariki kahakkındaki hükmün kesbi kat'iyet edeceği ilân olunur. Adana asliye 1 inci hukuk mahkemesinden: Adana İnhisarlar idaresile Mustafa, ve Pertev ve Mahir arasında mütehaddis alacak davasının cereyan eden duruşması neticesinde davanın müruru zaman ve ademi sübut nokootasından reddme dair ittihaz olunan 15/4/936 taı^hli karar aleyhine înhisar vekili tarafmdan Adana Mahirin temyiz edilmiş olduğu mahalli ikameti meçhul bulunan müddeaaleyh eski Tütün amban nur. mem\ıru malumu olmak üzere keyfiyet ilân olu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle