09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 Hariran 1937 CUMHURÎYET Ciğerleri zayıf, ve sînirleri bozuk olanların kalbine ferahlık verir ve gönlünü açar. Bilhassa masaj ve banyo için şayanı tavsiyedır. 10 gram EREN kolonyası banyo DUZU mükemmelen tatır eder. Cildımzı mıs gibi kokutur ve güzelleştirir. EREN KOLONYASI Tanınmış eczane ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında satılır. Evliya Zade Nureddın Ecza alât ve Itriyat deposu Istanbul Hakikî Ç A M kokulu SEFALİN ÇOCUĞUM, \ ARTIK FEMİL kadmın aylık ihtiyaçlarında kullanacağı yeni ve sıhhî bir tuvalet «servıyeti» dir. Hususî bir bağla kullamlır. En ince ve en sıkı elbıseler altında görünmez. Çıkıntı ve biçimsizlık vermez. BAYANLAR ÇOK UZUCU BiR DERTTEN KURTULDUKUZ! F E M İ L nedir? «PERLODENTIE KORUMA VAKTIN GELMİŞTİR? Beyhude ıstırab çekmeyiniz ! F E M İ L sıhhidir. FEMÎL servivetleri sıhhî ve fennî bir şekilde hususî bir pamukla hazırlanmıştır. Errncı kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla kurumadığı gıbi, ıslakhk ta vermez. Gavet hafıf ve yumuşaktır. Cilde vapışmaz ve derivi tahris etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN VE MİKROPLARDAN KORUR. F E M İ L pratiktir. Çünkü gunün faalıvetine. seyahate, spora mâni olmaz. Taşıması ve kullanması çok kolaydır Bilhassa işe giden Bayanlara şavani tavsıvedır. El çantalarında ihtivat bulundurafcilinir. Çamaşır zahmet lerını tamamıle ortadan kaldırır. FEMİL ve bağlarını bir defa avbaşı ihtiyacında denemek, bütün doktarların bunu neden tavsıye ettiklerini anlamağa kıfayet eder. Sız de tecrube edınız. Her Eczanede. Parfümöri ve büvük Tuhafive mağazalarında bulunur. Adana aslıye 1 ıncı hukuk mahkemesinden: Adana Inhisarlar idaresile sabık Adana ve lâhık Manisa İnhisarlar müdürü Mustafa ve Ceyhan sabık müdürü ölü Hayrinin varisi oğlu Haluk ve Adana İnhisarlar ıdaresi eski ekspresi Ahmed ve Ceyhan Tutün inhisarı eski memurlarından Vasfi aralarında mütehaddıs alacak davasmm yapılan duruşması sonunda: Davamn ademi sübut nokta sından reddme dair ittihaz olunan 15/5/ 936 tarıhli kararm, Adana tnhisarlar idaresi vekili tarafından temyiz edilmiş olduğu, mahalli ikametleri belli olmıyan müddeaaleyh Haluk, Vasfi ve Ahmed'n malumları olmak üzere keyfıyet ilân olunur. Adana aslıye 1 ıncı hukuk mahkemeBinden: Adana İnhisarlar idaresile eski eksperi Ahmed arasmda mütehaddis ala cak davasmm yapılan duruşması sonunda: Davanm ademi sübut noktasmdan reddme dair 17/2/936 tarihinde verilen kararm, Adana înhisarlar ıdaresi vekili tarafından temyiz edilmiş olduğu, ma halli dın nur. ikameti belli olmıyan üzere Ahme ilân olumalumu olmak SERVİETTE HYGİENİQUE FEMİL Devlet Demiryolları ve Limanları Işletme Genel Direktörlüğünden: Aile Gruplarına mahsus Tarife Tevsi ve Tenzil Edilmistir Aile tarifesinin ücretleri Ankara Cankın Filyos, Ankara Konya, Feyzipaşa Diyarbekir, Malatya Sıvas, İzmır Eğridir Afyon kısımlarında mühim nisbetlerde indirilmiştir. Bu tarife, aile gruplarının teşkili noktasından da tevsi edilmistir. Ayni soy adını taşıvan aile mensubları, akrabalık derecesi aranmaksızın grup • lara girebileceği gibi grupa dahil olan muayyen akrabalardan herhangi birının soy achnı tasıvan dığer akrabalar da grupa dahil olabılecektir. Bu yeni tadilât 20 haziran 1937 tarıhinden itıbaren mer'ı olacaktır. Fazla tafsılât için istasvonlara müracaat edılmehdir. «1593» (3449) BAŞ ve DiŞ ağrılarını, GRiP ve NEZLEyi, çalışmadan mütevallid VüCUD YORGUNLUGUNU geçirir. Eczanelerden 1 lik ve 12 lik ambalâjlarını arayınız. 1 man Adana asliye 1 inci hukuk mahkemesinden: Adana înhisarlar idaresile Mustafa, Ahmed ve Mahir arasında mütehaddis alacak davasmm cereyan eden duruşması neticesinde davanın müruru zave ademi sübut noktasından reddıne dair ittihaz olunan 15/4/936 tarihli karar aleyhine İnhisar vekili tarafından edilmiş olduğu mahalli ikameti Mahirin meçhul bulunan müddeaaleyh eski Adana tutün ambarı memuru lunur. malumu olmak üzere keyfiyet ilân o Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 585 talebesile 140 müstah deminin 10 haziran 937 den 31 mayıs 938 sonuna kadar muteahhide ihalesi ilân edilmişti. Tayin edılen günde talib çıkmadığından eski şartlar üzerine tekrar ilân olunur. 2 Bir temmuz 937 iptidasından mayıs 938 sonuna kadar bir senelik sabah, öğle ve akşam yemekleri kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 3 25 haziran 937 tarıhine raslıyan cuma günü saat 16 da on altıda ihalesi yapılacaktır. 4 Talebenin beheri için elli ve müstahdeminin beheri için otuz kuruş günlük laşe bedeli tahmin edilmistir. 5 Muvakkat teminat tutarı olan 6138 lira 50 kuruşluk banka mek tubu veya vezne makbuzlarıle tekliflerlni muhtevi zarflannın ihaleden bir saat evveline kadar Komısyon Reislığme vermeleri ve ıhale saatinde Ko mısyonda hazır bulunmalan. 6 Fazla izahat ve parasız şartnamesini almak istiyenlerin Yüksek Enstitü Daire Mudürlüğüne müracaatleri. «1514» (3290) | Devlet Demiryolları İşletme Umnm Müdürlüğünden |temyiz Muhammen bedellerüe miktar ve vasıfları aşağıda yazılı «4» grup malzeme ve eşva her grup avrı ayrı ihale edılmek üzere 24/6/1937 persembe günü saat 10 da Haydarpasada gar bınası dahılindeki Satınalma Komisyonu tarafından açık eksiltme ıle satın alınacaktır. Bu işe girmek ıstivenlerin her grup hizasmda vazılı muvakkat teminat ve kanunun tayin ettığı vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Ko misvona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarajc dağıtılmaktadır. 1 225 aded hasta sedvesi, muhammen bedeli 3712 H lira ve muvakkat teminatı 278 lira 44 kuruştur. 2 5000 kg. göztaşı, 10000 kg. tuzruhu ve 300 kg. adi hamızı kibrit, muhammen bedeli 2245 lira ve muvakkat teminatı 168 lira 38 kuruştur. 3 15 aded ray delme aleti, muhammen bedeli 1200 lira ve muvak kat teminatı 90 lıradır. 4 Yeraltı kablosu, kofra, perçinli raptiye, duv buvat gibi 6 kalemden ibaret elektrık malzemesi, muhammen bedeli 1072 V lira ve muvakkat te2 minatı 8044 kuruştur. (3221) Ooğum ve kadın hastalıkları mDtehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı RIZA ÜNVER Telefon 22683 Operatör Adana aslıye 1 inci hukuk mahkemesinden: Adana inhisarlar idaresile Mustafa, Pertev, Halık ve Ahmed arasmda mütehaddis alacak davasmm cereyan eden duruşması neticesinde davanm müruru zaman ve ademi sübut noktasından reddine dair ittihaz olunan 15/4/936 tarıhli karar aleyhine İnhisar vekili tarafından temyiz edilmiş olduğu mahalli ikameti meçhul bulunan müddeaaleyh Ceyhan eski İnhisar müdürü Ali Hayri oğlu Haluk ve eski înhisar eksperi nur. Ahmedin malumu olmak üzere keyfiyet ilân olu KUABAPJNK SU DO RO NO PERTEV Kullanışı : PEK KOLAY Sizi iz'ac ve elbiselerinizi tahrib eden T E R ' in izalesi için Tesiri : KAT'Î ve DEVAMLI Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Direktörlüğünden: * " HaydarpaşaGebze Banliyö Tarifesi Değistirilmiştir Yurdumuzda en yüksek bir mal olan Tıraş levazımatı Saka ları yutnuşahr, cildi parlak tutar ve yüzü kat'iyyen tahriş etmeden fevkalâde kolaylıkla tıraş eder BOZKURT Bu değışiklıkler meyanmda: 1 Bilhassa Tuzla ve Gebze münasebetlerjne aid ücretlerde mühim nisbetlerde tenzilât yapılmış. 2 Abonman karnesi usulü lâğvedılerek yerine bütün banliyö ücret leri üzerinden mühim nisbetlerde tenzilâtı havi ve hergün istenildigi kadar seyyahate müsaid abonman kartı (serbest seyyahat kartı) usulü ikâme edilmiş ve mütezayid nisbetlerde tenzilâtı havi 15 günluk, aylık ve üç aylık kartlar daimî banliyö yolcularmın istifadesine arzolunmuştur. t Yeni tarife 1 temmuz 1937 tarihinden itıbaren mer'iyete girecektir. «1594» (3448) Türk Hava Kurumiı ^ ^^ ^ " ^ ^ Her ÖZ TüRK Ç0CU6UNUN MALI OLAN BOZKURT Tıraş levazımatını Cumhurıyet matbaan BÜYÜK PİYANGOSU • > 3 üncü keşide 11 temmuz 937 dedir Türk tercihan kullanmalıdır. Büyük ikramiye: 4 5 . 0 0 0 liradır Safub ve tia$mufıarrtri: Yana» Nadt Umumi nefrtyati tdare eden fazı /|ten Müduru: Hikmet Münif Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10 000) liralık iki aded mükâfat vardır. D i k k a t: Bılet alan herkes 7 temmuz 937 günü akşamına kadar biletini değiştır mış bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle