12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 Mayıs 1937 Afyon ekicileri çok memnun Inhisar idaresi, çok faydalı tedbirler aldı Afyon Karahisar (Hususî) Afyon İnhisarınm yeni mahsulün mubayaası hakkında verdiği karar, şehrimizde duyulunca, emek sahibi hakikî müstahsil bu karardan fevkalâde sevinc duymuştur. İnhisar idaresinin, afyonu doğrudan doğruya köylüden mubayaa etmek için Ziraat Bankası teşkilâtından istifade etmesi ve mezkur banka ile bu hususta anlaşmış bulunması üzerine şehrimizdeki şubesi daha şimdiden faaliyete başlamış ve her müracaat edenin, asgarî miktariarda dahi olsa vaki olacak satışlan sür atle kabul etmek için faydalı tedbirler almağa koyulmuştur. Ilân edilen fiatlar geçen sene müstahsilin eline geçen paranın hemen hemen iki mislidir. Avans olarak peşin veriiecek meblâğ da mal bedelinin yüzde 80 i raddesindedir. Kışın sürekli ve şiddelJi olması kış ekimini dondurmuştur. Yaz ekimi ise kış ekiminin noksanmı telâfi edemiyeceğinden umumî istihsal geçen seneye nisbetle azdır. Fakat istihsal miktarının azlığına rağmen takdir edilen bedele nazaran, müstahsilin eline geçecek para, bu sene daha fazla olacağı için köylü bu yüzden ferah duymaktadır. Afyon înhisarı müdürleri Hcimza Erkan ve Sakir Turalı bir hafta müddetîe bu havalide dolaşarak köylerde ve tarlalarda tetkikat yapmışlardır. Müdürler ayni zamanda Ziraat Bankasile temas etmişler ve şubenin aldığı tedbirleri tetkik etmişlerdir. Inhisar erkânınm bizzat seyahatleri, hakikî müstahsil üzerinde çok iyi intıbalar bırakmıştır. Ayrıca buraya gelen İnhisarın mütehassıs memuru Şeref ekim mıntakalarını dolaşarak her köyde yeni mubayaa usullerini, asgarî miktarda da olsa her çiftçinin malını en yakın Ziraat Bankası şubesine, ilân edilen müd detler zarfmda bizzat götürerek avansını ve bedelini almasını, mahsulün temiz ve konaksız olarak toplanmasmı şifahen ve dağıtılan beyannamelerle ilân etmekte, bunları mümkün mertebe her köylüye duyurmağa çalışmaktadırlar. Bu mütehassıs ayni zamanda berabe rinde getirdiği fennî «çizgi ve algı» aletini de köylüye dağıtarak bu aletleYîîTfây'dalarını ve fennî toplama usullerini öğretmekte ve izah etmektedir. Inhisar idaresinin bu sene asgarî bir kiloya kadar afyon almağa karar vermiş olması da küçük müstahsili çok memnun etmiştir. Afyon Inhisan bu yeni karar larile afyon ekicisine doğru daha yak laşmış bulunmaktadır. Görülüyor ki Inhisar idaresi, her sene, geçen senelere nazaran daha mütekâmil ve daha tecrübeli kararlar almağa gittikçe hakikî afyon ekicileri ve hakikî emek sahibleri lehine hayırlı bir teşkkül halini almaktadır. Istanbuldaki senlik [Baştarajı 1 inci sahifedei CUMHURÎYET Erzurumda yeni bir hayat başlıyor Şehir günden güne güzelleşiyor, medenî vasıtalar çoğalıyor g Beyoğlu Halkevinde toplanan Türkkuşu azası ve 29 uncu ilkmektebde toplanan sporcular muayyen saatte buralardan hareket etmişler ve evvelâ Üniversite ve yüksek mektebler talebesi önlerinde Şehir bandosu olduğu halde stadyoma gelerek yerlerini işgal etmişlerdir. Bunların arkasmdan kısa fasılalarla diğer mektebler ve sporcular gelmişlerdir. Stadyomdaki balkon ve tribünler e sasen merasim saatinden çok evvel da vetlilerle hıncahınc dolmuştu. Dışanda da binlerle insan sporculann geliş ve gidişlerini görmek için ayakta bekliyordu. Alınan tertibat sayesinde de, sahada olup biten herşey dakikası dakikasına spiker tarafından memleketin her tara fına muntazaman haber veriliyordu. Stadyomun geniş sahası, sağda erkekler, solda kızlar olmak üzere muntazam mektebli kafilelerile tutulmuştu. Tam saat dokuz buçukta Şehir bandosuna uyularak hep bir ağızdan söyle nen İstiklâl marşile merasime başlandı. Göğüsleri ve çelik gibi adaleleri ger gin binlerle gencin içten gelen bir aşkla söyledikleri İstiklâl marşı koca sahada akisler yaparken, tayyareler de pek ya kından uçarak bugüne aid vecizeler ya zılı rengârenk kâğıdları atıyorlardı. Bir dakika kadar istirahatten sonra, Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üs tündağ refakatinde İstanbul Kumandan vekili, Üniversite Rektörü, Maarif mü dürü, Beyoğlu kaymakamı, ve Galata saray lisesi direktörü olduğu halde, ih tiram vaziyeti almış olan bütün talebcnin önünden geçerek: « Bayramınız kutlu olsun!..» diye bağırmış, talebe de hep bir ağızdan: « Var ol!..» diye mukabelede bu lunmuştur. Vali, bu teftişi müteakıb, ortada ha zırlanmış olan kürsüye çıkarak talebeye hitaben şu nutku söylemiştir: «Spor ve genclik bayramının istanbul şenliklerini açıyorum. Simdiye kadar taşıdığı büyük önemle yürütülen bu bay ram; millî tarihimize dayandığı geniş ve mühim hakkile mütenasib bir hızla hamle alıyor. Çünkü artık onun asıl ve asil kaynağı ruhlarımızda ve kafalanmızda lâyık plduğu açıklık ve beırakhğın ye.^ rini ve manasını almış bulunuyor. Bundan tam on sekiz yjiÖJ»ce ulusunun ve Türk yurdunun varlığma ölüm ve yokluk uğursuzluğu çökerken Izmire düşman orduları çıktıktan dört gün sonra, İstanbuldan aynlan Atatürk 19 mayısta Samsuna ayak basmış; fedakâr, şefkatli ve yiğit gözlerile ve demir elile Türk milletini tutarak ona varlık ve hayat zaruretini haykırmıştır. Destanlannı hepimizin bildiğimiz yokluk ve varlık savaşmda Atatürkün sesi üstün gelmiş; Atatürkün kudreti zaferi kazanmıştır.» Kız talebenin bir tek vücud halinde yaptıklan beden hareketleri güzel ve muvaffakiyetliydi. Sürekli alkışlarla mütemadiyen takdir edilen bu harektler sona erince Kabataş lisesi beden terbiyesi muallimi Hamdi kürsüye çıkmış ve erkek talebeyi davet etmiştir. Bunlar da, aksamadan yapılması ancak mükemmel bir talim ve terbiyeye mütevakkıf hareketleri coşkun tezahürat ve yaşa.. sesleri ortasında muvaffakiyetle netieclendirmişlerdir. Kız ve erkek bütün talebe yaptıklan beden hareketlerinde, sade geçen senelere nazaran nisbet kabul etmiyecek derece tekemmül ettiklerini değil, fakat sporun bütün inceliklerini, bütün asaletini ve bütün manasını kavramış, benimsemiş olduklannı hareketlerinin her safhasmda gösteriyorlardı. Türk çocuklannm bu tekâmüle eriş lerine şahid olmak, dünkü büyük bayrama, ayn bir haz ve neşe katmıştır. Beden hareketleri bitince, tekrar ön lerine bayraklarını alarak geçid resmine hazırlanan mekteblerin doldurduğu saha, misli az görülür bir azamet sahnesi arzediyordu. Resmi geçid Saat tam on bir buçukta, genclerinı alkışlamağa doyamıyan halkm coşkunluğu tarif edilemez tezahürat ortasında, geçid resmi başladı. En önde bilgi ordumuzun piştan Üniversiteliler, muntazam bir kıt'a halinde ve yaşa.. sesleri arasında balkondaki büyükleri selâmlıyarak vakur adımlarla geçtiler. Bandonun sesi, halkm perde perde artan galeyanına güçlükle hâkim olabili yordu. Üniversitelileri Yüksek Deniz Tica ret okulunun güzide gencleri takib edi yordu. Ruhunda deniz sevgisi bir aşk halinde yerleşmiş olan halk, yannki büyük deniz ticaret filomuzu, ellerine teslim edeceğimiz genclere de muhabbetini izhar için çırpınıp duruyordu. Onlardan sonra önlerinde bayraklarile ve sıra ile kız liseleri ve orta okulları talebeleri geliyorlardı. Bu sırada da halk ayakta, şapkalarını çıkarmış, erkek arkadaşlarından farksız, onlar kadar düzgün geçen genc kızları mızı alkışlıyordu. Nihayet, açık alınlan gibi açık göğüslerini gererek ve bastıkları yeri sarsmak kudretinde olduklarını gösteren bir kuvvet ve heybetle, birçoklarının gözlerini yaşartarak erkek talebenin geçişi başladı. Dakikalarla süren ve arkası gelmiyecek bir nehir gibi akan bu münevver genclik kafilesi heyecanı son haddine getirmişti ki, başta bayrağı taşıyan Çoban Mehmed olmak üzere sporcular göründüler. Çoban Mehmedin heybetli vücudü, o vücude lâyık bir alkış tufanile karşılandı. Bir örnek elbiselerile eskrimciler, gü reşçiler, futbolcular, atletler, bütün sporcular, idmanla pişmiş insanlar halinde geçerek geçid resmine nihayet verdiler. rafından teftiş edilmişlerdir. Talebelere bu zatlar tarafından hatırlan sorulmuş, gencler de hep bir ağızdan «sağ ol» diye bağırmışlardır. Teftiş bit tikten sonra staddaki Atatürk büstüne üstünde «İstanbul okulları. 19 Mayıs 937» yazılı büyük ve muhteşem bir çelenk konmuş, bunu diğer mektebler tarafından haırlanan çelenkler takib etmiştir. Bu sırada bando tarafından çalınan İstiklâl marşile merasime başlanmış ve Haydarpaşa izcileri tarafından direğe Türk bayrağı çekilirken talebeler tarafın dan hep bir ağızdan İstiklâl marşı söy leumiştir. Büyük bir intizamla dinlenen millî marşımızdan sonra Kadıköy kaymakamı İhsan «19 Mayıs» hakkında bir nutuk söylemiş, Atatürkün Samsuna ilk çıkışını, ve neticelerini anlatarak hükumetin spora verdiği ehemmiyetin sebebini, sağlam vücudde sağlam kafanm bulunabileceğini anlatmış ve sözieri sık sık alkışlanmıştır. Kadıköy kaymakamının nutkunu mü teakıb İstanbul Erkek Muallim mektebi talebelerinden Hüsnü gür bir sesle 19 Mayıs tarihinin kıymetini, bir milletin beden kabiliyetini, karakterini yükseltmek hususunda ve yurd sevgisinde sporun oynıyacağı rolü tebarüz ettiren bir nutuk söylemiş ve sözleri dakikalarca alkışlanmıştır. Nutukl>T bittikten sonra erkek talebe ler sahanın bir kenarına oturmuşlar ve kız talebeler verilen kumanda ile idman hareketleri yapmağa başlamışlardır. Bu seneki hareketler diğer senelere nazaran daha güzel ve talebeler de daha çok muvaffak olmuş, seyirciler genclerin her hareketini alkışlamışlardır. Kız talebelerden sonra erkek talebeler bedenî hareketler yapmışlar, onlar da u zun uzun alkışlanmişlardır. Hareketler bittikten sonra talebe ile beraber kulüblerin sporcuları çalışmakta oldukları şubelerin kıyafetlerile ve mun tazam yürüyüslerle stadyom dahilinde bir geçid yapmışlar ve millî şarkılar söy liyerek geldikleri yollardan mekteblerine gitmişlerdir. Kız talebeden Muzafferin nutku Alkışlar içinde biten bu nutuktan sonra kürsüye çıkan Kız Muallim mektebi talebesinden Muzafferin gür ve ahenktar sesi, Türk gencliğinin bugünkü duygulannı şöyle anlatmıştır: « 19 mayıs 1919; ölümle hayat arasında, geçen bir âlemle doğan bir âlem arasında altın bir çizgidir. 18 sene önce bugün idi ki; Mustafa Kemal Samsuna ayak bastı. Ve işte bu adamdır ki Türk tarihinin ölümlere gi den akışını yeniden hayata; yeniden aydınlık ufuklara çevirdi. Büyük Harb sonunda Osmanlı îm paratorluğu çatır çatır yıkılırken tarihe iki büyük varlık; bir olan iki büyük varlık doğmuştu. Dâhi bir genc kumandan ve Türkçü yiğit bir genclik. îşte bu güneş başlı genc kumandan; kendisile beraber doğan Türkçü genclikle ölümler ortasında yepyeni bir âlem yaratacaktır. Ve hep biliyoruz; bütün dünyayı şaşırtacak gibi yarattı. İşte 19 mayıs 1919 şu şaşırtıcı doğuşun ilk sesidir. Bugün yeni Türk hayatınm doğum bayramıdır. Ayni za manda Türk gencliğinin spor bayrami. Spor; kuvvet; disiplin; beraberlik, gü zellik ve fazilet demektir. Bunlarsız hangi ülkü yoluna girebilir? Atatürke, onun ülküsüne gidebilmek için gencliğin bu aniamda sporcu olması ilk şarttır. Yeni Türk hayatmın doğum bayrami bunun için ayni zamanda Türk gencliğinin spor bayramıdır. Nesillerce dalga dalga gelip geçecek Türk genclikleri; ardı arkası kesilmez ışıktan bir koşu olarak daima Atatürkün ülküsüne doğru akıp gideceklerdir. Var ol Ulu Yaratıcı; yaşasın Türk gencliği.» Sanayi Sergisi Bu sene büyük ihtimamla hazırlanmağa çalışılıyor İktısad Vekâleti Istanbul Millî Sanayi Birliği vasıtasile bu sene îstanbulda açılacak dokuzuncu Yerli Mallar Sergisi hakkında sanayicilere bir tamim göndermiştir. Bu tamimde sergilerin muvaffak ol ması iktısadî kalkınma için devletçe sarfedilen fedakârhğm icabı olduğu ve devletin bu münasebetle sanayi erbabından beklediği, kendilerine gösterilen himayeye lâyık olduklarını bu sergilerle isbat etmeleri, olduğu zikredildikten sonra geçen seneki İstanbul Yerli Mallar Sergısinin muvaffak olamadığını, bu sene de ayni neticenin tahassülüne meydan vermemenin sanayicilerin millî vazifesi bulunduğu kaydedildikten sonra milli müesseselerin İstanbul sergisine iştirak için azamî gayret sarfetmeleri istenmek tedir. Millî Sanayi Birliği dün bu tebliğ: sanayi erbabma bildirmiştir. Cumhuriyet abidesinde Şemseddin Saminin kardeşinin kemikleri Arnavudluğa götürülüyor Arnavudluk hükumetince Arnavud luk millî şairi kabul edilen ve merhum Şemseddin Saminin biraderi olan Naim Firaşerinin kemikleri. memuren şehri mize gelen Arnavudluk Umum jandarma kumandanı Şevki Beyle Arnavudluk İstanbul konsolosu Asaf Bey tarafından Kadıköy Belediye tabibi huzurunda mezardan çıkanlarak çinko sandukaya kon muş ve bu merasimde Arnavud tebaa sından bazı kimseler bulunarak merhumun hatırası yadedilmiştir. Şevki Bey, kemikleri yarın, deniz yolile Tirana götürecektir. Stadyomdaki merasim böylece bitince, gene ayni intizamla arka kapıdan çıkan mektebler ve sporcular saatlerdenberi toplanarak, sükun içinde bekliyen halkm sarmış olduğu Taksim meydanına geldi ler. Burası on binlerle insanm derin bir vecd içinde ibadete daldığı bir saha halini almıştı. Önde kızlar olmak üzere bütün talebe abidenin etrafında saf saf dizildikten sonra gene bandoya uyularak hep beraber istiklâl marşı söylendi. Meydana bakan kazinolar, kahveler ve bütün apartımanların pencerelerinden salkım salkım başlar sarkıyor ve herkes İstiklâl marşını tarif edilmez bir aşkla tekrar ediyordu. Bu coşkun hava içinde Atatürk abidesi önünde yer alan genclik mümessilleri İstanbul okullan ve sporcular namına hazırlanan muazzam çelenkleri büyük bir saygı ve sevgi ile Ulu Onderlerine armağan ederek, al bayrakların dalgalandığı cad delerden vatan havalan terennüm ederek ve dinmiyen alkışlann ortasında yerlerine dönüyorlardı. Fenerbahçe »tadyomunda Kız ve erkek talebenin harekâtt Sahayı çınlatan ve akisleri dalga dalga uğuldıyan alkışlar arasında kürsüden inen Muzafferin yerine Cumhuriyet lisesi beden terbiyesi muallimi Mübeccel çıkmış ve oparlörle kumandalar vererek karsısındaki kız talebeyi harekete geçir mistir. Bayrama iştirak edecek olan mektebliler sabah saat 9 dan itibaren Kadıköy kaymakamlığı önünde sporcular da Ka dıköy birinci ortamekteb binasında top lanmışlardı. Gencler muntazam yürüyüşlerle ana caddelerden millî şarkılar söy liyerek geçip tam saat 9,35 te önlerinde askerî bando olduğu halde stadyoma girmişlerdir. Kız ve erkek talebeler kendilerine gösterilen yerleri aldıktan sonra askerî erkân Kadıköy kaymakamı, C. H. Partisi başkanlan, Halkevi başkanı, mekteb müdürleri, Spor ve Hava Kurumu başkanlan ta gencle Şişli Terakki lisesinden beş genc arasında bir voleybol müsabakası yapılrnıştır. Bundan başka merasime iştirak eden diğer sporcular arasında çuval, çemErzurum (Hususî) Erzurum ba ber, yumurta, şişe ve el topu, koşu müsahan büyük bir canlılıkla karşılıyor. Şehir bakaları yapılmıştır. ve civarında kesif bir amele hareketi var; Kadıköy Halkevinde şimendifer, İran transit yolu, vilâyet şo Kadıköy Halkevinde saat 14,30 da seleri, müfettişi umumilik inşaatı ve Erzumerasime başlanmıştır. Halkevi azalan, rum îmar Birliğinin büyük inşaatı başla kaza kaymakamı ve sporcular Ev binası mıştır. Binlerce amele bu büyük işlerde önünde toplanmışlar ve Ev binası önün çalışmaktadır. de bulunan Atatürk heykeline bir çelenk Yeni Erzurum; modern binalarile ve koymuşlardır. Ondan sonra önde fırka medeniyet getirecek şimendiferile 938 yı bandosu olduğu halde eski idman muallında tamamen değişmiş olacaktır. Şehir de imlerinden Faiğin evine gidilerek ziya park ve ağaç dikme işlerine bu sene çok ret edilmiş ve kendisine bir büket veril kıymet verilmiştir. Bilhassa Yenişehirde mek suretile eski ve kıymetli sporcu sevinçocuk bahçeleri ve meşçereler yapılmakdirilmiştir. Oradan Fenerbahçe stadına tadır. Fennî sütçülük için de çahşılmak gidilmiş, orada Kadıköy Halkevinin Kıtadır. zıltoprak ve Hasanpaşa okulları arasında Erzurumun çalışkan valisi Haşjm İşcan, bir futbol maçı yapılmıştır. Maç 6 5 her sahada plânlı bir çalışma hareketi yapKızıltoprak tarafından kazamlmıştır. Bir maktadır, haziranda tatbika girecek yeni taraftan maç devam ederken diğer tarafvilâyet ve belediye bütçeleri Erzurum tan da 100, 200, 400, 800 ve 1500 metmerkez ve mülhakatında irr.ar işlerine ro muhtelif koşular yapılmış bu koşularkermi verilmesine âmil olacaktır. da Halkevinin yetiştirdiği gencler büyük Gündengüne kalabalıklaşmakta olan bir muvaffakiyet göstermişlerdir. Erzurumda ev buhranı bütün şiddetile deGece de Süreyya sineması salonunda vam etmektedir. Yıllık kuntratla ve altı orkestra tarafından güzel bir konser veaylığı, hatta seneliği peşın ahnarak kira rilmiştir. lanması âdet edinen mutavassıt derecede Beşiktaş Halkevinde ve oturulabilecek bir evin yıllık kirası Beşiktaş Halkevi tarafından hazırla 250 liradan aşağı düşmemektedir. nan merasim, Şeref stadında yapılmıştır. Devlet, Hususî Muhasebe ve İmar BirMerasimde kaza kaymakamı, Halkevi liği tarafından bu en mübrem ihtiyac gö reisi ve sporcularla Beşiktaş halkından zönüne ahnarak memurin apartımanları 10 binden ziyade seyirci bulunmuştur. yapılması düşünülmüş ve bu seneden itiMerasime Boğaziçi spor kulübü reisi Ke baren bu işe başlanmıştır. İlk iş olarak rim tarafından söylenen bir nutukla baş Müfettişi umumilik mahallesinde modern anmıştır. Bu nutuktan sonra Beşiktaşlı bir otel yapılacaktır. Muhasebei hususiyegüreşçiler tarafından yağlı ve serbest nin mevcud evleri çoğaltılacak ve Imar güreş müsabakaları, Galatasaray, Güneş, Birliği tarafından bir apartıman yapı Beşiktaş, Pera, Arnavudköy, Ortaköy iacaktır. ve Doğanspor kulüblerine mensub sporBilhassa zabit ve memurları büyük bir culardan seçilen dört takım arasında sıkıntıdan kurtarmak için alınan bu âcil da maçlar yapılmıştır. Bundan başka tedbirlerin daha şümullendirilmesi çok teBeşiktaş mütekaidlerile Beşiktaş gencleri menniye şayandr. arasında bir futbol maçı yapılmıştır. Erzurumda yiyecek ve içecek te ucuz Gece Halkevi konferans salonunda değildir. Karaman koyun etinin kilosu bir konferans verilmiştir. 30 kuruştan aşağı düşmemektedir. Sebze Beyoğlu Halkevinin yaptığı tören yoksulluğu da yaşamayı bir kat daha Spor ve genclik bayrami münasebetile pahalılaştırmaktadır. Yeniden kullanıl Diğer sahalarda Beyoğlu Halkevindeki merasim, emsali mağa başlıyan maden kömürü odun, Dün öğleden sonra saat 1 5 te Bakır mahrukat buhranınm kısmen önüne geçköy, Şemsipaşa, Şeref, Üniversite, Top pek az görülen bir muvaffakiyet içinde mektedir. Maden arama enstitüsü tara kapı, Şişli ve Beyoğlu spor sahalarında yapılmıştır. Evin spor koluna mensub 250 kız ve fmdan çok zengin olduğu söylenen Er da semtin Halkevlerine mensub sporcu zurum şehri civanndakı maden kömür iar tarafından merasim yapılmış, sonra da erkek aza, göğüslerinde altı ok işaretini taşıyan yeknasak ve tertemiz formalarile lerı sahasında sondaj yapılacağı söylenmuhtelif eğlenceler ve müsabakalar ter • ve önde Şehir bandosu olduğu halde saat mektedir. tib edilmistir. 15,30 da Halkevinden ayrılarak Tak Üniversite spor sahasında sime gitmişlerdir. Burada abideyi ku gram veçhile Halkevine mensub sporcu Üniversite spor sahasındaki merasim caklıyan genc Halkevliler, mızıkanın da ve müsabakalar, Eminönü Halkevi hi istirakile İstiklâl marşını söylemişjer ve İar ve semtin bütün ilkmektebleri Top mayesinde bulunan 14 kulübe mensub kucaklarını dolduran çiçeklerinı abideye kapı haricindeki spor sahasında toplan mışlardır. Saat tam 16 da bando tarafıngencler tarafından yapılmıştır. Genc spor atmışlardır. dan çalınan îstiklâl marşile merasime başcular evvelâ Cağaloğlundaki Halkevi biAbideye bu çelenk koyma yerine çilanmıştır. Ondan sonra Halkevi ve Topnasında toplanmışlar ve saat 14,30 da çek atma ilk defa yapılmış ve bu yenilik önde itfaiye mızıkası olduğu halde Bekapı Cumhuriyet Halk Parti kolu namına iyi bir tesir bırakmıştır. yazıda hareket edilmistir. Saat 15 te, Mithat Peker tarafından bir nutuk söyGencler buradan tekrar mızıkanın teEminönü kaymakamı, Halkevi reisi, kalenmiştir. rennümlerine ayak uydurarak muntazam za erkânı da hazır olduğu halde îstiklâ Genc bir sporcu tarafından da 19 mabir surette Taksim stadyomuna gitmişler marşile merasime başlanmıştır. Bundan yıs bayramının ehemmiyeti hakkında bir ve orada bir geçid resmini müteakıb saat sonra genc bir sporcu 19 mayıs spor 16 da İstiklâl marşile merasime başlan nutuk söylendikten sonra genclik and iç bayramının ehemmiyetini tebarüz ettiren mıştır. Ev reisi Ekrem Tur 19 mayısın miş, o muhhitteki ihtiyar sporculara mu bir nutuk söylemiştir. Genc sporcudan tarihi ve millî mahiyetini tebarüz ettiren rahhaslar gönderilerek bayramları tebrik sonra Eminönü Halkevi reisi Agâh Sırrı güzel bir hitabede bulunduktan sonra kız edilmistir. Bundan sonra mekteblerin son tarafından bir nutuk söylenmiştir. A sporcular tarafından müzikle jimnastik, sınıf talebeleri arasında cimnastik yapıl gâh Sırrı Levend bu nutkile, muhtelif ritmik jimnastik ve bediî danslar yapıl mıştır. Daha sonra da Ev himayesindeki sahalarda gencler tarafından yapılan spor mıştır. Spor ve danslarda büyük bir ka spor kulübleri tarafından voleybol, güreş,, tezahürlerinin manasından, memiekette biliyet gösteren Türk kızları uzun uzun boks maçlan yapılmıştır. spor telâkkisinin değiştiğine bundan daha Gece de Topkapı haricindeki aile bahalkışlanmişlardır. Beyoğlu Halkevinin büyük bir delil olamıyacağından, genclitörenine iştirak eden kız ve erkeklerin bir çesinde toplanılmış, Halkevi reisi tarafınğin Büyük Önderi Atatürkün, kendilerine kısmı da ekalliyetlere mensub Ev aiası dan söylenen bir nutuktan sonra sabaha tevdi ettiği mukaddes emanetin değerini idi. kadar devam eden bir balo verilmiştir. tamamile anlamış olduğundan bahse Samatya 28 inci mektebde Gece de saat 21 da Evin kız ve erderek genclere daima istikbal için hazırmeranm lanmalannı, günün hâdiselerinden ilham kek sporculan tarafından gene ayni sa • 19 mayıs genclik bayrami dolayısile alarak her an ve her dakika memleket londa âletlerle jimnastik, kızlar tarafından ritmik dans, süples hareketler, bas dün akşam Samatyada 28 inci ilkmüdafaasına hazır bulunmalarını büyük ketbol, güreş, boks yapılmıştır. mektebde güzel bir müsamere verilmiş bir ehemmiyetle tavsiye etmiş ve Cum Bundan sonra Halkevine mensub olup Hilâl bandosu İstiklâl marşını çalmış ve huriyet devri gencliğile saltanat devri gencliğini de mukayese ettikten sonra şöy bir sene içinde girdigi müsabakalarda de muallim Arif Ülkü tarafından bir konferece almış olanlara madalya ve kupalar rans verilmiş ve zeybek dansları yapılmışle devam etmiştir: verilmiştir. tır. « Hayatta herşey kaybolabilir. InGeceki merasim de pek parlak olmuş Adalarda san hasta olur, tekrar şifa bulabilir; *er ve en küçük sporcu tarafından söylenen 19 mayıs büftün Adalarda candan kutvetini kaybeder tekrar bunu elde edebi bir nutukla nihayet bulmuştur. lulanmış, bilhassa Burgaz adasında Parti lır. Fakat bir defa kaybettiği takdirde üsküdar Halkevinde bir daha elde edemiyeceği bir şey varsa Ocağı meydanında hazırlanmış olan bayÜsküdar Halkevinin hazırladığı pro rak direğinin yanında ve bütün Ada halo da ruh ve millî benliğidir. Bunu kay betmemek için yapılacak yegâne çare gram, Şemsipaşa spor sahasında tatbik e kının huzurunda talebeler spor gösterilen spor kuvvetile bedeni ve ruhu daima zin dilmiştir. Saat tam 15 te kaza kaymaka yaptıktan sonra ocak başkanı malul subay de bulundurmaktır. Çünkü milletler mü mı, Halkevi reisi, sporcular, ve Üsküdar Hilmi Egemen tarafından heyecanlı bir cadelesinde muvaffak olmak, her şeyden ilkmektebleri spor sahasına gitmişler, söylev verilip Bugünün yüksekliği an mektebler kendilerine tahsis edilen yerleri evvel sinir ve mukavemet işidir.» latılmıştır. işgal etmişlerdir. Bundan başka burada Agâh Sırrının nutkundan sonra Ge çid resmi yapılmıştır. Daha sonra da merasime muhtelif san'at erbabından bir beden hareketleri voleybol, futbol maç ok heyetler de iştirak etmiştir. Merasime lan yapılmış, kazananlara madalyalar stiklâl marşile başlanmış, ondan sonra bayrak çekilmiştir. Daha sonra reis ve dağıtılmıştır. bir genc sporcu tarafından birer nutuk Şişli Halkevinde söylenmiştir. Daha sonra Anadolu îdman Şişli Halkevi spor sahasında saat 15,30 kulübile Beylerbeyi kulübüne mensub taKendine bak. da îstiklâl marsil merasime baslar şıle başlanmış kımlar arasında bir futbol maçı yapılmışTemiz yürek, doğru söz, güzel tır. Bundan sonra Ev reisi Ahmed Ha tır. Maçtan sonra da voleybol, boks, güvücud. lid tarafından 19 mayıs spor şenlikleri reş müsabakaları yapılmıştır. Yürü, koş, atla, güreş. hakkında bir nutuk söylenmiş bu bayra Gece Halkevi salonunda Merakî piyePineklemel mm genclik üzerinde bırakması lâzımgesi temsil edilmistir. len tesiri tebarüz ettirmiştir. Müteakı Şen ol çevik ol. Şehremini Halkevinde ben güreş müsabakaları yapılmıştır. DaŞehremini Halkevinin hazırladığı proha sonra Galatasaray kulübünden bes, | Türk gençliğine ogudler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle