18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURIYET 20 Mayıs 1937 ÜÜ GUNUN BULMACASI 1 2 3 4 m 5 tt 7 8 9 10 İst. Borsası 19/5/937 PARALAR Alış Satış 627. 627. Sterlin 122. 126. Dolar 113. 114. Frank 120. 125. Liret 80. 84. Belcika Fr. 18. 22. Drahmi 570. 575. İsvicre Fr. 20. 23. Leva 63. 66. Florin 70. 75. Kron Cek 21. 23. Silin Avustarya 25. 28. Mark 20. 23. Zioti 21. 24. Pengo 12. 14. Lev 48. 52. Dinar 30. 32. Kron Isvec 1059. 1060. AUın 254. 255. Banknot Ç E K L E R Acılış Kapanış 623. 625.50 Lonrda 0.7910 0.7903 NewYork 17.7575 17.68 Paris 15.0168 15.0750 Milâno 4.6914 4.7084 Brüksel 87.37 S7.72 Atina 3.46 3.4730 Cenevre 63.9488 64.205 Sofva 1.4375 1.4425 Amsterd. 22.6618 22.7525 Prae 4.2062 4.2230 Vivana 13.7090 13.7640 Madrid 1.9664 1.9743 Berlin 4.1662 4.1830 Varsova 3.9810 3.9968 Budapeste 107.5940 108.025 Bükres 34.3725 34.51 Belerad 2.7486 2.7575 Yokohama 24.7125 24.615 Moskova 3.1132 3.10 Stokholm E SH AM Acılış Kapanış Aslan Cimento 13.90 13.95 İSTİKRAZLAR Açılış Kapanış Türk borcu I Pesin » » IVadeli 20.25 20.15 » » ÜVadeli 19.90 19.90 Ergani 95. 95. TAHVİLAT Açılış Kapanış Anadolu IVadelî 40. 40. » H Vadeli 40 40. » Mümessil » » Vadeli 44.20 44.20 • 11 1 • •İBİ 1 1 • • • HEDENSA NEVROL CEMAL FORTESTİN Ameliyatsız basur memelerini mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser, bütün dünyada şöhret bulmuş, yüzlerce profesörün takdirnamelerini kazanmıştır. Hiddet, merak ve korkudan bayılanlar, siniri, hafakanı, çarpıntısı tutanlar 20 damla «Nevrol Cemal» alınca hemen açılırlar. Evinizde bulundurunuz, onsuz yolculuğa çıkmaymız. Bu meşhur «Nevrol Cemal» i alırken «Cemal» ismine dikkat ediniz. Pek müessir bir ilâcdır. Bel gevşekliğini geçirir. Vakitsiz ihtiyarlıyanları gencleştirir. Suiistimal edilmiş yorgun vücudlan dincleştirir. Yalnız ismine dikkat ediniz. İstanbul 5 inci icra memurluğundan: Üç ehli vukuf tarafından tarnamma 2916 lira kıymet takdir edilen Kartal da Yakacık köyünde Ayazma caddesinde 3820/2821, 7. 8 numarah ve tapu kaydına nazaran 7000 arşm miktarmdaki bahçeli ve kuyulu köşkün nısıf hissesi ve gene üç ehli vukuf tarafından tamamına 2785 lira kıymet takdir edilen ayni köyde 20/3787 numarah ve içinde akar suyu bulunan bilâmıktar hamam ve müştemilât ve sairenin gene nısıf hissesi ve gene üç ehli vükuf tarafm dan tamamına 865 lira kıymet takdir edilen 19/3786 numarah bilâmiktar bahçeli bir evin nısıf hissesi, açık arttırmıya vazedilmiştir. BASURA ÇARE SiNiR, ÇARPINTI ve BAYGINLIGA ADEMi İKTİDARA 1 1 " 1 • • \m \m • Kapalı Zarf Usulile Eksiltme Ilânı • • 1 Soldan sağa: 1 Orta zaman şövalyelerinin oturdukları yer, bir nakliye vasıtası. 2 Deniz generali, sır. 3 Çanakkale civannda bir yer. 4 Nezir. fransızca «bayan». 5 fransızca «yün». eski bir Turk nıusikişinası6 İneğin çccuğu. 7 İspanyada fevkalâdesi çıkar, dudak, fransızca sayı. 7 Bir vilâyetimiz, keder. 9 İsim, fena. 10 Yemişçi, ihtiyar. Yukarıdan asağıya: 1 Lâtife eden. 2 Hazır, insan. 3 Arnavudluğun merkezi. Tibet rahibi. 4 çiftçinin levazımatından. 5 İran dilinde «su», eski mekteblerdeki ceza vasıtalarmdan biri. 6 bilgiçlere yakışır bir sureUe, bir emir. 7 Acayiblik. 8 Ortada, bedavadan sahib olunan şey. 9 Alfabenin ikl harfi bir arada, anıt. 10 En çok, hayat. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 1 1 2 3 2 4 5 fi 1 Nafıa Vekâleti Samsun Su tşleri 8 inci Şube Mühendisli^inden: NE MUTUL!.. S 9 10 EİD EİBİİ İBİAİYİA K LİAİHİOİRİBİR AİÇ A 4 İİT •!•!• F!A : M|B Ç 5 BİE ş AİRİEİTİB PİA 6 OİPİEİRİAİBİAİK İİM 1 LİE RİBİMİAİNİB YİA 8 UİB ÜYİOİDİB ŞİA K $ • AİR AİNİI L AİN B 10 ÖİDİBİKİAİM AİRİO Ti Nadide çeşid güllerinizi vesaire Ortaköyde Ankara Bahçesinde bulabilirsiniz. ^^^^^m GUIcU Vasil GTA LİİİBİİİYİEİTİBİ 1 GÜL MERAKLILARI Inhisarlar Umum Müdürlü£ünden I Yavşan tuzlası dekovıl hattı ve vagonetleri için şartnamesi muci bince (1500) lira muhammen bedelli (10) kalem yedeîc malzeme pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık 4/VI/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kaba taşta Levazım ve mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. Pazarhğa girebılmek için talıblerin bütün malzemenin mufassal resim lerini pazarlık gününden üç gün evvel Tuz Fen Subesine vermeleri ve tekliîlerinin kabul olunduğuna dair vesika almaları lâzımdır. I v Isteklilçrin pazarlık için tayin edilen gün ve sa.atte % 7,5 güvenme parasile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2839) r I 1408 kilo litapon, 633 kilo reçine, 633 kilo alçı pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık 28/V/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 16 da Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 9c 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2840) Panayır ve Pehlivan Güreşleri Karacabey (Kocagöz) mevkiinde meşhur Karacabey Panayırı 26 Mayıs Çarşamba başlıyacak ve 4 gün sürecektir. Bu fırsatla: 25 mayıs salı günü saat 13 te Cumhuriyet Halk Partisinin.. J koruması altmda Parti Kurağı yapısına yardım için: Serbest ve Yağlı Güreşler yapılacaktır. Serbest güreşlerde: Dinarlı Mehmed Adapazarlı Cemal Estonyalı Gogiov ve Karadağlı Dimiter pehlivanlar karşılaşacak ve yağh güreşlerde memleketimizin ünlü pehlivanlan tutuşacaklardır. Yağlı güreşlerde: Başa 50, ortaya 25, küçük ortaya 10 ve desteye 5 lira mükâfat verilecektir BBVJMBBBBBBJBJBBJI Kars C. Halk Partisi Raşkanlığından: 1 Kars şehrinde yapılacak 49323 lira 63 kuruş bedeli keşifli Halkevi inşaatı kapalı zarf usulile 14/5/937 günü ihale edilmek üzere uzatılmıştır. Talib çıkmadığından pazarlık suretile ihalesi 24/5/937 gününe uzatılmıştır. 2 İhale Cumhuriyet Halk Partisinde toplanacak İlyönkurulca yapıla caktır. 3 Muvakkat teminat 3699 lira 27 kuruştur. 4 Bu işe aid proje, keşif evrakı, münakasa şartnamesi ve fennî şartname C. H, P. Başkanlığından parasız verilecektir. 5 İstekli olanlar teklif mektublarmı 2490 sayılı kanuna uygun şekilde hazırlıyarak teminat mektublarmı ve ehliyet vesikalarını havi bir zarf içinde ıruayyen saate kadar makbuz mukabilinde Parti Başkanlığına vermeleri ilân olunur. (2813) îstanbul Defterdarlığmdan Senelik muhammen Kira Cins ve mevkii kirası müddeti Lira Kadıköyünde Fenerbahçe mesiresi yanında Millî Emlâke aid eski bostan ve bu bostan ile deniz arasındaki kumsal mahallini müştemil 15283 metre murabbaı deniz banyo mahallî. 225 3 Yü Tophanede Boğazkesen caddesinde 4 numarah dükkân 108 2 » Tcphanede Eoğazkesende Necati B. caddelerinin birleştiği köşede kâin 2 ve 335 numarah kazino. 2 318 Tophanede Necati B. caddesinde 351 No.lı dükân 2 120 » > » 359 » » 2 120 > > > 361 » » 96 2 > » » 379 > » 42 2 Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki senelik kira ve müddetler üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. Isteklilerin tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 27/5/937 perşembe günü saat on dörtte % 7,5 pey akçelerile Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelnjeieri. «M.» (2689) 1 Çarşamba ovasınm kurutulması amelivatmdan olmak üzere Abdal ırrrağının ıslahı için proiesine göre yaptırılacak ameliyat ve inşaatm yapılması kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuş ise de talib zuhur etmediğinden yeniden 26/4/937 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve ayni usul ile ek siltmiye çıkanlmıştır. 2 Keşif bedeli 32421 lira 12 kuruştur. Bu inşaat için mevcud evrak çunlardır: A Ameliyat ve inşaat resimleri Ne mutlu o B Keşif ve hulasai keşif cetvelleri C Bayındırlık işleri genel şartnamesi güzel kadına D Hususî şartnamei fennî Bahçeli köşkün hududu: Canibi ye ki, güzelliğini 3 ikinci maddede yazılı evrak 162 kuruş mukabilinde Samsun Su îşmini, sahibi sened Salıha Sakine evlâdmuhataza etmesini bilir. Ve leri Sekizinci Şube Mühendisliğinden tedarik edilebilir. ları Şefika ve Melek köşk bahçesi, ye 4 Eksiltmiye girmek için Nafıa Vekâletinden bu gibi işleri yapabi yine ne mutlu o güzel olsarı, arkası, cephesi tarikle mahdud. leceğine dair 937 senesine aid ehliyet vesikasma malik olmaları lâzımdır. mıyan kadına ki güzelleş Hamam ve müştemilâtınm hududu: 5 Eksiltme 27/5/937 tarihine musadif perşembe günü saat 15 te Sammenin sırrını bilir. Canibi yemini, Kanburoğlu ve Balcı Ali sunda Su İşleri Sekizinci Şube Mühendisliği binasmda toplanacak eksiltme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Ağa haneleri, yesari sahibi sened evi, Talibler ihale saatinden bir saat evveline kadar 2490 numaralı kanun hüarkası Hacı Hüseyin ve Yordan oğlu Kara Salih vereseleri ve Hacı İbrahim kümlerine göre usulüne tevfikan hazırlanmış ve mühürlenmiş olan zarflarını bütün güzel kadınlarla güSu İşleri Şube Mühendisliğine makbuz mukabilinde vermiş bulunmalıdırlar. haneleri, cephesi tarikle mahdud. zel olmıyan yahud güzel Bu saatten sonra gelen teklifler kabul edilmez. Postaca vaki olacak tehirBahçeli evin hududu: Canibi yemini, ler nazarı itibara alınmaz. görünmiyen kadınların Saliha Sakinenin hamamı, yesari dere 6 Bu amelivatın muvakkat teminatı 2431 lira 50 kuruştur. biricik dostudur. ve Sarı Pehlivan hanesi, arkası Hacı 7 İşi üzerine alan müteahhid Yüksek Vekâletçe ihalenin tasdik olHüseyin hanesi, önü tarikle mahdud. duğu kendisine yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde muvakBahçeli köşkün evsafı: Köşk, zemin kat teminatım kat'î teminata iblâğ ve ayni zamanda müddeti içinde mukave1918 1334 TIB (2588) kat, bir oda, bir halâ, bir ahır, bir sa leyi noterlikten tescile mecburdur. manlık, birinci kat, iki oda, bir halâ, diğer iki oda, tamamen harabdır. PenceTıb Fakültesi 1918 (334) mezunlarmm releri yoktur. Bahçe, bahçede 24 ağac mayısın yirmi üçüncü pazar günü 19 un437 Beyoğlu Istıklâl caddesi Tel. 43752 ve bir kuyu vardır. Umum mesahası cu yıldönümünü Çamlıcada Safa bahçe4018 metro murabbaıdır. Bundan 77 sinde kutlulıyacaklarmdan İstanbulda metro murabbaı harab köşktür. ve civarda bulunan bilcümle arkadaşlaDantel'den Lüks hakikî SKANDAL GENLER ve rın ailelerile o gün erkenden mezkur Hamam ve müştemilâtınm evsafı: SUTYENGORJLAR gelmiştir. bahçeyi teşrifleri rica olunur. Kapı No. su 112 dir. Kapıdan girildikte Mütehassıs korsetyer Bayan tarafından ısmarlama Tertib Heyeti bir koridor, bir halâ, bir tıraşhane, diLASTEKS ve kumaştan son moda korseler, sutyenğer kısım; kapısından girildikte iki kurnalı bir halvet, solda iki kurnalı diğer gorjlar ve sıhhî kemerler yapıhr. halvet. bir koridor, üç kurna bir sofa. Bir tecrübe kâfidir. ^ ^ ^ ^ Bahçede, külhan ve su deposu vardır. Umum sahası 775 metro murabbaı olup bundan 111 metro murabbaı binadır. Kurumu Başkanlığından: Bahçeli evin evsafı: 109 No. lı hane 1 Diyarbekir istasyonundan başlıyarak Dicle vadisi istikametinde Kurumumuz üyelerinin bir kısmı taşkapısından girildikte bir sofa üzerinde Cizreye doğru yapılacak 65 kilometrelik demiryol etüdü kapalı zarf usulile rada bulunmaları dolayısile genel top iki oda, bir halâ, bir mutfak. Birinci kat, eksiltmiye konulmuştur. lantıda ekseriyet olmadığından toplantıbir sofa üzerinde iki oda, bir halâ. Bah2 Eitsiltme 28/5/937 tarihinde cuma günü saat on beşte Vekâlet Denın 22/5/937 cumartesi günü saat 14 e çede meyva ağacı vardır. Umum mesa miryollar İnşaat dairesindeki eksiltme Komisyonu odasmda yapılacaktır. bırakıldığmdan bilumum san'atkâr arhası, 350 metro murabbaı olup 69 met3 Bu işin keşif bedeli 29.000 liradır. kadaşların hazır bulunmaları rica oluro murabbaı binadır. 4 Muvakkat teminat 2175 liradır. Başkan H. H. Taşkıran 5 Bu işe aid mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri nur. Yukarıda kıymet, hudud ve vasıfları genel şartnamesinden mürekkeb bir takım münakasa evrakı 145 kuruş mukagösterilen gayrimenkullerin nısıf his. bilinde Demiryollar İnşaat dairesinden tedarik olunabilir. seleri açık arttırma ile ayrı ayrı olmak 6 Bu eksiltmiye girmek istiyenler 2490 numarah kanun mucibince üzere satılacaktır. Gayrimenkullerin bi ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7/5/937 tarih ve 3297 numaralı Etninönü eczanesi yanında hergün rinci arttırması 21/6/937 tarihine musa Resmî Gazetede ilân edilmiş olan talimatnameye göre Vekâletten verilmiş «Etüd müteahhidliği vesikası» nı havi teklif zarflarını mezkur 2490 numaralı dif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kaakşama kadar hastalannı kabul kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 28/5/937 tarihinde saat on dörde kadar dairede icra edilecektir. Arttırma dar Demiryollar İnşaat dairesindeki Komisyona makbuz mukabilinde ver eder. Tel. 24131 bedeli nısıf hisseye düşen muhammen miş olmaları lâzımdır. «1178» (2643) kıymetlerin %75 ini bulduğu takdirde müşterisi üstünde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak şartile arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 6/7/937 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmada; arttırma bedeli his seye musib muhammen kıymetlerin <~C75 ini bulmadığı takdirde satış 2004 No. lı icra ve iflâs kanunu mucibince en çok arttıranm üzerinde birakılacaktır. Satış peşin para iledir. Arttırmıya iştirak etmek istiyenlerin nısıf hisseye musib kıymeti muhammenelerin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya millî bir bankanın teminat mektu bunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Hakları tapu sicillile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadarlarm bu haklarını ve hususile faiz ve masarife mür tedair olan iddialarmı evrakı müsbite lerile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet yirmi gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde tapu sicillile hakları sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından haric kalır lar. Müterakim vergi, tanzifiye ve tenviriyeden mütevellid belediye rüsumu ve vakıf icaresi borcluya aiddir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin ilân tarihinden itibaren herkesin görebil mesi için dairede açık bulundurulacak olan arttırma şartnamesile dairemizin 935/2268 No. lı dosyasında mevcud vesaiki görüp tetkik edebilecekleri ilân o İHTİYARLIK lunur. • (32771) KREM VENÜS A L'ETOiL L. HOVAGİMYAN Fakültesi Mezunlanna PARiSDE A . K L A V E R İ '"in Lâstikl. Nafıa Vekâletinden: Yeni Türk musiki Yayım PDr, HORHORNİ! Peşinizden Geliyor. ONA KARŞI Kemal Osman ISinir hastalıkları mütehassısı| Cağaloğlu Kapalıfınn karşısı No. 42 ,Telefon: 22666 ı Dr. Ihsan Sami BOZKURT ^•••B DOKTOR Hazırlıklı Davranınız! T i FO A Ş 1SI Tifo ve paratifo hastalıklanna tutulmamak için tesiri kat'î, muaıiyeti pek emin taze aşıdır. Her eczanede bulunur. Kutusu 45 kuruştur. OĞİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle