19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Türkiye birinci TERAZi FABRiKASI Mamulâtını tercıh edıniz. T O P A NE Her yerde arayınız. Mukavemet ve Zarafet ve markasma dikkat ediniz. umhuri OnUÇİlilGÜ yil S3]fl! 4 6 7 5 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu: tstanbul, No 246 P6rŞ8lîlD6 2 0 Nİ3)flS 1937 Telefon: Başmub.arrir ve evl: 22356. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 Dün şehrimizde yapılan muazzam idman tezahüratından iki intıba: Fener stadmda mektebliler geçid resmi yaparlarken ve genc kızlarunızın büyük muvaffakiyetle başardıklan hareketlerden biri 19 Mayıs Türk gencliği için nur ve şuur olmalıdır lmuştur bile. Zaten yeni Türki'yenin genclik ordusu Atatürkün izınde yürüyen bir nur ve şuur kafilesidir. Tarıhimizin hıçbir devrıle kıyas olunamıyacak bahtlı bir devirdc yaşadığımız gibi Türk genclığinde dahi tanhimızın hiçbır merhalesinde görülmemiş hız, heyecan, hareket ve ılerıleme vardır. Ancak bız pek beğenmekle beraber bu kadannı yeter görmüyoruz. îlerılemede yeter, bu, bu kadardır denilebilecek bir durak yeri yoktur. Ileriledığiniz kadar ufuk genişler ve mesafe açılır. Hıç durmadau daima ıleri ve mütemadıyen ıleri gideceğız. Fazla olarak şimdıye kadar ilenlemenin elde edılen derecesini yeter görmediğimiz zaman mevcuduna ilerileyişlerine nisbetle daha giderilecek çok eksiğimiz olduğunu da unutmamaklığımız lâzımdır. Büyük Kurtuluş hâdısesinin akıllara durgunluk veren heyecanlarından henüz kurtuluyoruz. Ortalığı şimdı şimdi daha iyi görmekteyiz, ve şimdı kendı kendımizi tartarak ne halde olduğumuzu ve daha neler yapmak mecbunyetinde bulunduğumuzu daha iyi anlıyabıhyoruz. Hâlâ yapılacak şeylerin çokluğu hepimizi yerlerimizden hoplatacak mıktarda ve biiyüklüktedır. Yeni rejım bizi asırlık uyuşturucu an'anelerden çekip çıkararak bizden ilen mılletlerin saflarında yer almağa ve onların ayannda bir millet olmağa sürdü. Devlet idaresinden içtimaî hayata kadar her cephede bu cereyana katıldık. Cumhuriyet idaresmde Avrupah olan Türk milleti bu gayret hamlesıle Avrupayı Asya içerisine doğru uzatmıştır. Bu bize çok büyük felâketler sonunda gelmiş bir anlayış neticesi olduğu için o husustaki azim ve irademizin sarsılması ıhtimali yoktur. Tarihe yeni bir dünya katan bu hakikatin süratli ve dörtbaşı derlıtoplu bir tekâmül takib etmesi artık Türk gencliğine terettüb eden çok ileri kıymetli ve çok ileri ehemmiyetli bir vazife olmuştur. Türk gencliğinin vazifesi nekadar ağırsa mes'ulıyeti de o kadar büyüktür. Genclik sevinc içinde bayramını tes*id etti 19 mayıs bayramı memlekette coşkun tezahüratla kutlulandı ANKARADA MERASİM Istanbuldaki şenlik Merasime sabah saat dokuz buçukta başlandı, bütün Halkevlerinde müsamereler verildi, eğlenceler tertib edildi ve bu tarihî günün derin manasını anlamış bir milletin, gencliğinin peşinde Atasına kavuştuğu mes'ud anın sevincile coşuşunu göstermiştir. Resmî bayramlar sırasında olmadığı, yani daireler ve müesseseler açık bulun duğu halde, baştanbaşa donanmış olan şehir şafakla beraber, sevinen insan akmlarile kaynaşan müstesna bir manzara arzedıyordu. Taksim meydanına çıkan yollar, saat sekizden itıbaren bir örnek kıyafetlerile dörtbir taraftan gelen kız ve erkek ta lebe ile dolmuştu. Bu arada tramvaylarla otomobiller de güç halle geçid bula rak seyircıleri Beyoğluna taşımağa çalışıyorlardı. Dahiliye Vekili mühim bir nutuk söyliyerek tarihî hâdisenin büyük kıymet ve ehemmiyetini tebarüz ettirdi i Taksim stadyomunun dışmda da, içinde de, memnuniyetle kaydetmeği vazife bildığımiz ciddî inzıbat tertibatı alınmış, Taksimde yapılan harekâttan başka bir intıba askerler, piyade ve süvari polisler tara fından intizamı temin için kordonlar çe Dün Türk gencliğinin, En Büyüğüne kilmişti. karşı beslediği sonsuz bağlılık ve sevgiyi, Taksim stadyomunda bütün varlığile, olanca heyecanile ifade edişine şahid olduk. Program mucibince Tepebaşı Halk 19 mayıs spor ve genclik bayramı, bahçesinde, Galatasaray lisesinde, ve Pedünkü tes'id edıliş şeklile, sade bu ka rapalas arkasındaki sahada toplanan Udarla da kalmamış, daha sabahtan itiba niversite, lise ve orta okul talebelenle, Türk genci en dar bir zamanda ve en ren yavaş yavaş, spor çerçevesini a§mı§ [Arkası Sa. 9 sütun 2 de] felâketli günler içinde İstanbuldan Samsuna atlıyarak Anadoluda Kurtuluş Cidali harikasını yaratan ve inkılâblan yaşatan En Büyüğümüzün bütün karakterlerini kendisine misal ittihaz etmek mecburiyetindedir, ve bunu böyle yaparken İstanbul Ankara sıçrayışının ve Anadolu içinde muvaffakiyetle at oynatışm sadece bir cesaretten ibaret olmadığını pek iyi bilmelidir. Türk milletinin kahramanhğa Ankaradaki merasime iştirak eden genclik, Türk bayraklarile bir kale halind^ Ankara 19 (Telefonla) Atatürkün Samsuna ayak bastığı günün 18 inci yıldönümü bugün, bütün yurd içinde olduğu gibi Ankarada da genclik ve spor bayramı olarak kutlulanmıştır. Bayram, saat yedide, Büyük Şefin bundan 18 yıl önce 19 mayıs 1919 günü sabahı, Samsunda karaya çıktıklan saati tes'ıden atılan toplar ve fabrikalann sürekli bir surette çaldıklan düdüklerle başlamıştır. Bütün resmî ve hususî mebani, cad deler bayraklarla donatılmış ve Ulus meydanmdan itibaren idman şenlikleri nin yapılacağı stada giden caddenin iki tarafına günün büyük manasını ifade lendiren dövizler asılmış bulunuyordu. Havanın saat 12 ye doğru kapanmasî ve yağışın başlamasına rağmen idman şenlıklerinin yapılacağı stada giden yollarda kalabahk bir halk akım vardı. Her yerde umumî çalışmanın devam etmekte olmasına rağmen bütün caddelerde göze çarpan halk kesafeti, en büyüğünden en ıne kadar bütün Ankaranın bu [Arkası Sa. 6 sütun 1 de] r YUNUS NADt [Arkası Sa. 5 sütun 4 te] Büyük Şefe sunulan 1000 imzalı telgraf Dün Ankara stadında toplanan on binlerce genc Ulu Başbuğa bağlılığmı yeniledi Ankara 9 (A.A.) Bugün genclik ve spor bayramı münasebetile stadda idman şenliklerine başlarçırken merasime iştirak eden bin kişiain imzaladığı şu dilekçe okunmuş, stadı dolduran on binlerce halkın coşkun tezahüratı ve alkışlarile karşılanmıştır: 19 Mayıs genclik ve spor bayramını kutlulamak için Ankara stadyomunda toplanan halkın heyecan ve minnetini ifade eden aşagıdaki tebriklerimizin Atatürke ve m$rî,hakimiyetin mümessili olan Kamıftoyın başkanı Abdülhalik Rendaya 'î^e! Atatürkün ideal mücadele arkadaşı ve direktiflerinin en muvaffak başarıcısı Başbakan İsmet İnönüne arzını Dahiliye Vekili ve C. H. Partisi İArkası Sa. S sütun 3 te} 3 üncüde: Başvekilimizin Londrada yaptığı temaslar. 4 üncüde: Hikâye 5 incide : Deniz Gedikli mektebinde dün merasimle Atatürk büstünün küşadı yapıldı. 6 ncıda : İtalyan Kralı Peştede 7 incide : Dünkü merasime aid reresimler 8 incide: Bugünün ve yarının kahramanlan arasında. Kandemir Dünün intıbalan. Bugiin 1 2 Saiıife Gauc kızlarumz dünkü şenlik esnasında
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle