16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 20 Mayıs 1937 Hurm Tarihî tefrika : 124 Yazan : M. Turhan Tan , ,| , ııjıııı^rırır»j~u~ j L T L T U L r u L n . ı~ı • ~w~ • * » * Şehlr ve Memleket Haberleri j Siyasî icmal tTercüme ve iktibas edilemez) Küçük sanayiin muamele vergisi Limanı kaplıyan Hayatı ucuzlatmak kesif sis için tedbirler Nakliyat evlerinin tarifeleri de indirilecek Italya Kralı Macar payitahtında vusturya ittihadı Cumhurreisî M. Miklas'ın Macaristan pa yıtahtıına yaptığı ziyareti İtalya Kralının seyahati takib etti. İtalya Kralı Küçük sanayi erbabı bugünlerde müHükumet, memlekette hayatı ucuzlat ve Kraliçesi Macaristanm Kral Naibi him ve onlarca hayatî bir dava ile meşmak idealini tahakkuk ettirmek yolunda Amiral Horthy'nin Peştede misafiri buEvvelki gece yansından sonra şehir ve guldürler. Çünkü, bazı büyük sanayiciler giriştiği faaliyet arasında bir taraftan eş lunuyorlar. Beraberlerinde İtalya Haricivanna çöken kesif bir sis, dün sabah satarahndan muamele vergisi kanununa ya ve mahsullerin maliyet fiatını ucuzla ciye Nazırı Kont Ciano da vardır. Ge Hünkâr, îstanbulda gene Hurremin bulmak hulyasile Baba Aliyyi Mest ad! verilmek istenilen yeni şekilde kuvve at yediye kadar devam etmiştir. Sis, bil tırken, diğer taraftan bütün nakliyat üc çenlerde Macar devlet şefi resmen Rotelkinile kararlaştırdığı üzere Selimi, bir şeyhin yanında bulunarak dışla iç a muharrikesi beş beygirden ve amele a hassa saat beş ile 6 arasında azamî kesa retlerini de indirmektedir. Bu arada Dev mayı ziyaret ederek İtalyan milleti tarakendine naib yaparak. Edirneye yollıya rasmdaki farklan ve sonra îskender Çe dedi 10 dan aşağı bulunan müesseselerin fetini bulmuş, bu yüzden denizde seferler let Demiryollarile Denizyollan İdareleri fından çok hararetle karşılanmışü. Macar caktı. Bu kararı değiştirmedi ve icab eden lebiye nedün olarak siyaset entrikalann vergi muafiyetinin kaldınlması istenil kısa bir müddet için durmuştur. Yalniz, nin ve diğer resmî ve hususi şirketlerin ta milleti de İtalya hükümdannı ve zevceemirleri verdi. Lâkin onun Fazlı, yakından tetkik etmek fırsatını bulmuş ve mektedir. Halbuki bu muafiyet onlann saat altıdan sonra sis azalmağa başlamış rifeleri peyderpey ve mühim nisbetler da sini ayni şekilde karşılamaktadır. Şani, Ulvi, Rai, Ferkî, Mekalî, Mer hayatın parayla kuvvete dayandığın varlığını ve mevcudiyetierinin idamesin olduğundan ilk vapurlar da bu saatte işİtalyanlarla Macarlann birbirlerinin hilinde indirilmektedir. dümî, Nigârî, Bali Çelebi gibi bir hayatm parayla imana dayandığına iman temin eden en esaslı şarttır. Aksi takdirde lemeğe başladığmdan seferlerde büyük devlet şeflerine karşılıklı gösterdiği mu • Devlet Demiryollannın bütün hatla habbet ve samimiyet yalniz tarihte iki çok şairleri başına topladığmı ve onlarîa getirerek onlann tecelli ettiği kapılara hükumetin büyük ehemmiyet verdiği bu bir teahhur olmamış, yalniz ilk postalar yanaşmayı şiar edinmişti. Padişahtan n üzerinde yaptığı mühim tenzilâtı, De milletin daima dost ve iyi geçinmiş olmagece gündüz şarab içip pek lâübali eğsanayi akamete mahkum olacaktır. Kü biraz gecikmiştir. lenceler tertib ettiğini duyunca biraz kız gördüğü iltifata kani değildi. Çünkü bu çük sanayiin iflâsmdan doğacak netice Dünkü sis yüzünden, denîzde hafif ge nizyollan İdaresinin yeni ucuz tarifeleri lanndan neşet etmemektedir. Bunda Uiltifat ekseriya kelimeden ibaretti. Hal dı, İbrahim Paşadan miras olarak Rüsnin ise fecaatini tarife lüzum yoktur. çiştirilen bir kaza da olmuştur. Muhtelif nin takib etmesinin tesirleri şimdiden gö mumî Harbden sonra orta Avrupada ihtemin dairesine kapılanan meşhur şaır buki Hurremle Rüstem hem güler yüz, cins hamule yüklü olarak limanımıza gel rülmektedir. Yalniz, asıl gaye, memleket das edilen siyasî vaziyetin îtalyanlaria Muamele vergisi vaziyeti şöyledir: hem geçer akçe sunuyorlardı. Sonra Pdİnce Hayaliyi yanına getirtti: mekte olan Amerikan bandıralı Ekspres te hayatı ucuzlatmak olduğuna göre, De Macarlan beraberce yürümeğe sevket 1055 numaralı teşviki sanayi kanu dişahda temessül eder gibi görünen kuv Selimin yanında, dedi, bir orta vapuru, sabahleyin erkenden Marmara miryollarile Denizyollannda yapılan bu miş olması daha büyük âmildir. Umumî vetin hakikî mihverini de keşfetmi|ti ve nile birlikte ayni günlerde doğan 7 mart tenzilâtın tamamen müessir olabilmesi için şair var. Bunlar onu galiba baştan çıka 1927 tarih ve 1095 numaralı ilk muame açıklarında sise boğularak yolunu şaşır daha esaslı bazı tedbirler alınmasına lü Harbden sonra Macaristan parçalanarak rıyorlar. Var, git herifleri gör. Kendi Hurremde temessül eden bu mihvere dale vergisi kanunu tecrübe kabilinden ola mış ve Moda önlerine düşerek burada zum hasıl olmuştur. Bu meyanda, eşya fi yirmi milyon olan nüfusu dokuz milyona lerine başlan gerekse adımlanm ölçü'ü yanmanın faydalannı kavramıştı. karaya oturmuştur. inmişti. Rumen ve Hırvat ve Slovak gibi Şehzade Selime kendisini bir casus o rak küçük sanayie büyüklerle müsavi atlannın inmesi için, alelumum bütün nak yabancı unsurlarm yaşadıklan yerler atsmlar, oğlumu idlâl etmesinler, yoksa Hâdiseyi haber alan Gemi Kurtarma liyat evlerinin ücret tarifelerinin devlet külfetler tahmil etmişti. Neşir tarihinden babamm ruhuna yemin ediyorum: Her larak takdim etmesi, şairler hakkında itibaren küçük sanayiin hakkile şikâye şirketi vak'a mahalline Sura tahlisiye ge kontrolu altına ahnması kararlaştınlmış Çekoslovakya, Yugoslavya ve Ruman birini yazdıklan şiirler gibi perişan ede Padişahın verdiği emri de sadece tebliğ tini celbeden bu kanun, gerek İktısad Ve misini göndermiştir. Fakat, Amerikan va tır. Çünkü resmî devlet navlunları neka yaya ve Burgenland eyaleti de galib edip üzerinde tevakkufa lüzum görme rim, diyar diyar süründürdükten sonra kâletinden ve gerekse Maliye Vekâle puru kaptanı, evvelâ kendi vesaitile kur dar ucuzlarsa ucuzlasın, halk ve tüccarla devletlerin zorile Avusturyaya ilhak ederilerine saman doldurttururum. Şair mesi ve hatta Hünkânn yanına avdetintinden küçük sanayi lehine tadil edile tulmağa teşebbüs etmek istemiş ve saat on nakliyat müesseseleri arasında mutavassıt dilmişti. Yabancı unsurlardan başka hade dediğin sencileyn edib olur. Bunlar §a • fermanının canla başla karşılandığına, lis Macar olarak üç milyon kişi de millî herkesin tövbeler edip edeb yoluna girdi ceği vadedilmiş ve Maliye Vekâleti lâ ikiye kadar süren mesaiden sonra gemi rol oynıyan nakliyat şirketlerinin almakta irden ziyade fasik, facir gidiler! hududlarm haricinde kalmıştı. Diğer zımgelen tedbirlerin 1931 senesinde ah kendi kendini kurtarmıştır. olduklan ücretler, maliyet fiatlannm sa mağlub devletler gibi Macaristan da si • Hayali, omzuna yükletilen vazifeyi ğine dair yalanlar söylemesi işte bu yüznacağmı resmen beyan etmişti. İktısad Bundan sonra gemi limana gelerek bit kalmasım intac etmektedir. yaptı, şairlere Padişahın emrini kelime dendi, Hurremle Rüstemi Sultan Süleylâhtan tecrid edilip ordusu ihtiyat ye Vekâletinin müdahalesi ve Maliye Ve yüklerini çıkarmağa başlamıştır. kelime söyledi. Fakat şehzade Selimin de mandan daha kuvvetli, daha cömerd bulBunun için, îktısad Vekâleti tarifeler tiştirmemek üzere 35,000 kişiye indirilkâletinin de iştirakile 21 temmuz 1931 Geçenlerde sis yüzünden Alman bankoltuğu altına girip fısıldamaktan gen masmdandı. İstikbali de onlann elinde bürosu nizamnamesinin 41 inci maddesi mişti. tarihli ve 1860 numaralı ikinci muamele görmesi bu ipince adamı bir kat daha hırsdırah Thteis vapuru Çanakkalede karaya kalmadı. Bu gürültüler esnasında Macaristan landırıyordu ve Padişahtan hissen uzak vergisi kanunu çıkanlmış ve bu kanunun oturmuş ve Türk Gemi Kurtarma Şirketi nin 14 üncü fıkrası mucibince tahmil ve Büyük kanndaşınız mümkün ki tahliye ve nakliyat evlerinin aldıklan üc da bolşevikh'k çıkmış, bu sarsıntılar, ziyaikinci maddesi R fıkrasile kuvvei muhar laştınp berikilere yaklaştınyordu. tarafından kurtanlmıştı. Tan gazetesi, şevketlu Hünkâra sizin için birşeyler yazretler ve buna mukabil yaptıkları masraf lar ve kayıdlar Macar milletini son de rikesi 5 beygirden az ve cirolan muayHünkâr, veda sırasında kendi ağzile bu vapurun ağır yaralı olduğu için Çamış olsun. Bundan geri basiret üzere oyen miktarda bulunan küçük sanayi erlar resmî heyetler tarafından tetkik ve rece hırpalamışh. Avrupanın Ingiliz, lun. Zevku safa eylerseniz dahi koku ve de bir iki kuvvetli öğüd verdikten sonra babını muamele vergisinden istisna sure nakkaleye götürüldüğünü, orada yaraları kontrol edilecektir. Fransız, Alman gibi büyük milletleri deşehzade Selimi Edirneye yolladı, Konya ses çıkmamasma itina buyurun. recesinde canlılık ve kabiliyet gösterdiği tile himaye ve koruma vaidleri tahakkuk nın tamirine başlandığını yazmaktadır. Vekâlet, bu tetkikattan sonra resmî menzilinde küçük oğlu Beyazıdla buluşTürk Gemi Kurtarma Şirketinden bu haVe ayak öpüp aynlırken ilâve eyledi; etmişti. navlunlarla bu evlerin ücretleri ve yap umum tarafından tasdik olunan bu Tutu. O da yiğit bir genc olmuştu, serpilip berin doğru olmadığı bildirilmiştir. Al Biz, bize düşen kulluk borcunu eranî milletin en ziyade meyus olduğu ve gelişmişti. Görünüşte şehlevend, durum 10 mayıs 934 tarihli muamele vergisi man vapurunun hiçbir yarası olmadığı gibi tıklan masraflar arasındaki ahenksizliği dada tegafiil eylemeyiz. Ne sezersek ha da tutumda gerçekten merddi. Hünkâr, kanunu küçük sanayi erbabını unutma evvelki gün limanımıza gelmiş, buradan ortadan kaldırmak için icab eden tedbir yalniz kaldığı bir zamanda kendisine ilk kipayınıza nakirii kıtmir (derinden de leri alacaktır. Bu tedbirler arasında, her defa dostluk ve müzaheret elini uzatan kendi gencliğini yüzünde ve sözünde can mış ve «O» fıkrasile himayeye muhtac orine demek) bildiririz. Sultanımız da meda İbraile gitmiştir. kısımda navlunlarda tenzılât yapıldığı Italyadaki faşist hükumet olmuştur. landıran bu canlı kanlı oğlundan son de lan şubeleri korumuş. 10 ameleden az kımuldür ki bu sadık kullannı miibarek haİtalya Macaristam iktısadî harabiden halde, bugün bile bütün mahsulât ve eşyarece hoşlanmış ve onu Vehahd etmek dü sımlan da istisna faslma ithal etmiştir. Nitırlarından çıkarmazlar. kurtarmak ve politika cihetinden kendi şüncesine kapılır gibi olmuştu. Bunda, bu tekim son muamele vergisi kanunu Büyük nın maliyet fiatı üzerinde farklar husulüSırası geldiği için söyliyelim: Bu şaiı düşüncede, saltanata biran evvel kavuş Millet Meclisinde müzakere edilirken ne sebeb olan nakliye evlerinin ücretleri sine destek olmak için Roma protokolları İnce Hayali, Rüstemle Hurremin elbir mak hırsını besler, bu hırsla sinsi düzen küçük sanayi erbabının muamele vergi ile büyük yardımda bulunmuştur. Macamakul hadlere indirilecektir. lığile yürütmeğe çalıştıkları büyük plâıı lere meyleder sandığı büyük oğlundan öc sinden muafiyeti zarurî olduğu neticesiristan, en yakın komşusu olup iktısaden da vazife alan bir adamdı. Maksadı bi almak zevki de gizliydi. Padişahlığa yaş ne varılarak esbabı mucibe lâyihası ka birbirinin mütemmimi bulunan Çekoslohyor ve bu maksada göre yerinde bakımmdan namzed görünmiyen bir oğ nunu kabul edilmiştir. vakya" ite'afcî setoedenberi gümrük harbi çalışmaya hazırlanıyordu. Hurremle da lunu Veliahd yaparsa kendi kendilerini Yolcu salonu için sondajlar yapıyor. Yugoslavya Macajistanla ayni Büyük sanayi azalanndan bazılannm madının tehlikeli sırn ona ifşa etmelerinio o makama namzed görerek babalannm Galtttdua yolcu saıbnunun yapılacağı ziraî «aafcaHe'nyetiştirmekte "••©khığun umum sanayi namına ve yalniz kendî sebebi kendisinin Hünkâr yanında pek ölümüne dua etmekten çekinmiyen MusNafıa Vekâleti tahkik heyeti bir müd geniş saha üzerinde sondaj ameliyeleri dan bu komşusundan iktısadî cihetten muhterem tutulmasındandı. Onu Padişa tafalara, Selimlere iyi bir karşılık vermiş menfaatlerine uygun olarak hareket et dettenberi Tramvay şirketi muamelât ve ne başlanmıştır. Bu ameliyatla burada büyük bir fayda göremiyordu. Macarismeleri ve vergi muafiyetinin kaldınlması ha İbrahim Paşa tanıtmış ve bu aşinahk olacağmı sanıyordu. tesablarını da tetkik etmekte idi. Bu toprağın ne cesamette bir binaya ta tan; Romanya ile Transilvanya'da ka yolundaki teşebbüsleri şüphesiz doğru gitgide samimî bir dereceyi bulmuştu lan Macarlar dolayısile birçok mesele tetkikatın ilk kısmı sonuna gelmiş ve şir hammülü olduğu tetkik edilmektedir. Hünkâr, kendisini candan severdi, sık sık Fakat bu düşüncesini Beyazıda sez görülemez. Memlekete ve hükumete bâr kette bir malzeme ve elektrik kaçakçılığı Diğer taraftan, yolcu salonuna aid e lerden dolayı iyi geçinemiyordu. Hatta çağınp şiir okuturdu ve şiir dinletirdi. dirmedi, Rüsteme açmadı, Hurreme yaz olmadan ve yalniz bu kısmî muafiyetle da yapıldığı anlaşılmıştır. sas plân ve projeyi hazırlamak ve inşa Avusturya ile de münasebatı pek samimî ata nezaret etmek işini üzerine almış oBu temaslar sırasında onunla öteden, madı, tehlikeli bir sır olarak kalbinde hayatiyetlerini tanzim eden küçük sanaÖörendiğimize göre bu kaçakçılık ve lan profesör Dep, Güzel San'atlar Aka değildi. sakladı ve «en sevgili oğul» mevkiine çı yiin himaye edileceğini ve zaten ona huberiden bahsettiği de vakidi. Hurrem ve yolsuzluklann şirkette tam yanm asır demisinde İtalya Roma protokolları ahkâmı muçalışmaktadır. Profesöre Rüstem işte bu vaziyeti gözönünde tuta kardığı Genc şehzadeyi Karamana iade susî bir ehemmiyet veren İktısad Vekilidanberi devam ettiği tesbit edilmiştir. Türk mimarlarından mürekkeb bir he cibince Macaristan mahsullerine geniş edip kendisi yolunda devam etti, Sıvasa mizin sahabetini hatta takviye edeceğini rak Hayaliyi ele almayı faydalı bulmuşBu şekilde şirket şimdiye kadar yapılan yet yardım etmektedir. bir piyasa temin etmiştir. Avusturya ile lardı, bol bahşiş ve bol armağan vererek ulaştı. Büyük oğlu Mustafa, Hıttai Rum şüphesiz sayıyoruz. Çünkü küçük sanayi valisi adını taşıyan Amasyada hükumet himayenin bugünkünden daha fazlasına teftişleri münasib yollarla atlatmanın imgönlünü çalmışlardı. Damadla kaynanaİktısad Vekili Ankaraya gitti arasını bularak bu iki devleti adeta tekkânını bulmuştur. nın bu Vardar Yeniceli şaire neler ver sürüyordu, yıllardanberi yüzünü görmedi dahi hak kazanmıştır. Ve semereli faaBirkaç gündenberi şehrimizde tetki rar birleştirmiştir. İtalyanın tavassutu ile ği babasınm Sıvasta elini öperek bahtiyar liyetile, gayretlerile kazanmakta devam Şirketin gümrük resminden muaf olamif olduklan hakkında bir fikir edinil katla meşgul bulunan İktısad Vekili Avusturya ve Almanya arasında tabiî olacaktu rak ithal edilen malzemeyi resmini ver Celâl Bayar, dün öğle trenile Ankaraya münasebat avdet ettikten sonra Macarisedecektir. mek için onun şu Tebriz seferi sırasmda meden başka ellere devrettiği ve sathğı, gitmiştir. Bu yüzleşme, bu karşılaşma, programa yüz elli bin akçelik bir zaamet sahibi oltanm Avusturya ile yakınhğı ve dostluğu muaf malzemeyi tesisatı iptidaiyesi eski göre vukua geldi. Yavaş yavaş çöken baduğunu düşünmek kâfidir. Böyle bir MALÎYEDE İktısad Vekili, Haydarpaşa istasyo bir kat daha artmıştır. olan hatların yerinde kullandığı bunlar; nunda, İktısad Vekâletine bağlı mües irad, ancak harb meydanlannda baş alıp ba ile olgunluk merhalesine henüz adım Macaristan asırlardanberi iyi ve berahaber dahi vermediği ve daha birçok seseler müdürleri, bankalar ve Ticaret baş vermiş, kan döküp kanını döktürmüş atmış olan genc ve dinc oğul bir otağ için Uç aylıkların kesirleri de yolsuzluklar yaptığı sabit olmuştur. Ya Odası erkânı tarafından teşyi edilmiştir. ber geçindiği Alman mılletine karşı dostşöhretli muhariblere lâyık görülen bir nı de birleşti. Şafakla gurup kucaklaşırken verilecek luğunu her zaman muhafaza eylediği gipılan kaçakçılıklar kadar yolsuzluklar da metti. Fuzuliye günde dokuz akçeyi çok birinde istikbalin derece derece inkışaf eMaliye Vekâleti Defterdarlıklara gönŞeker Fabrikaları şirketi bi Umumî Harbden sonra dahi bu rabıgören bir zihniyetin Hayaliye yüz el'ı decek şevki, zevki ve taraveti gülüyor, derdiği bir tamimde haziran 1937 tari çeşidlidir. Tahkik heyeti şirketteki konAnkaraya taşımyor tayı muhafaza etmişti. Almanya silâhlanbin akçe yılhk vermesi akla sığan işlerden öbüründe mazi olmuş ve sönmeğe yüz hinden itibaren mütekaidin, eytam ve trollanna devam etmektedirler. Şimdiye kadar Eskişehirde bulunan dıktan sonra Macaristanm îtalya gibi değilse de ondan beklenen iş pek büyüi tutmuş bir kudretin nehafeti, zâfı ağlı eramilin üçer aylıklarının kesirlerile KÜLTÜR tŞLERt Şeker Fabrikaları Türk Anonim şirketi kavi bir muzahiri olmuştur. Hatta italya yordu. birlikte ödenmesıni tebliğ etmiştir. olduğu için bu pek büyük bahşiş, kendi Sultan Süleyman, ömrünün en acı da Bundan evvel bu aylıkların kesirleri Tabiat bilgisi dersi için kitab muamelât merkezinin bu aym yirmi Kralının ziyaretinden biraz evvel Berlini sinden esirgenmemişti. dördünde Ankaraya nakli takarrür et ziyaret eden Macar Harbiye Nazırı kikalarını bu telâkı sırasında yaşadı. Çün verilmemekte idi. Bu ders senesinden itibaren ilkmek miştir. Bununla beraber hakikate hürmet nakü Mustafa ona, babasını tahtından in Peşteye döner dönmez şüphesiz mına söylemek lâzımdır ki Hayali ger ADLÎYEDE teblerde okutulacak tabiat bilgisi kitabı Binaenaleyh, Umum müdürlük, Mu den gördüğü teşvik ve teşci üzerineBerlindirmeği «hak ve vazife» sayıp silâha saMa için Maarif Vekâleti tarafından açılan hasebe. Ziraat müdürlüğü, Teftiş heyeçekten değerli bir şairdi: nlan Yavuz Sultan Selimin zinde bir müsabakaya 370 muallim iştirak etmiş ti büroları bu tarihten itibaren Ankara caristanın resmen askerî müsavat hakkını Tevkifhane firarileri Cihan âra cihan îçîndedır arâyi hilmezler timsali gibi görünmüştü. Gerçi ağzında ve hazırladıkları eserleri vaktinde Ve da iş görmeğe başhyacaklardır. ilân edeceğini haber vermiş ve Trianon O mahiler ki derya içredir deryayı bumez Yavuzun isyankâr sahyaları, elinde kıAdliyede kâlete göndermişlerdir. Şimdi bu eserler Gelen ve giden seyyahlar sulh muahedesile Macar ordusunun bu Adanada yakalanmış olan Tevkifha ler tetkik edilmektedir. Birinciliği kanından çıkarılmış kılıc yoktu, hücum etlundurması memnu olan tayyare ve tankBeyti onundur, asırlarca dillerde gez miyordu, hürmet ve itaat gösteriyordu. ne firarileri Abdullah ve Tevfik dün zanan eser sahıbine mükâfat verilecekŞehrimize gelen ve buradan Bursaya Adliyeye getirilerek işledikleri firar su tir. giden Alman seyyahları şehrimize dön ları M. Miklas'ın şerefine yapılan geçid miştir. Fakat gencliğinde manevî feyi/ İArkası var) resminde umum ataşemilıterlere göster çundan dolayı birinci sorgu hâkimi RahAzlık mekteblerinde imtihan müşler ve geldikleri General Von Ştoy mişti. mi tarafından sorguya çekilmişlerdir. ben vapurile Akdenize gitmişlerdir. başlıyor Firariler birkaç gün sonra mahkemeye Dün Esidan isimli büyük bir yolcu Macaristam bu harekete sevkeden yalverileceklerdir. Azlık ve ecnebi mekteblerinde kül vapurile şehrimize muhtelif milletlere niz Almanyanın teşçii değil, İtalyanın ŞEHtR tŞLERÎ tür derslerinin imtihanlarına önümüz mensub bir seyyah kafilesi gelmiştir. da himayesi ve müzaheretidir. İtalya ise deki pazartesinden itibaren başlana Yeni Arnavudluk «efirimiz Tabelâcılar için Akdenizde hayat memat mücadelesine caktır. Bu mekteblerin imtihanları 31 Hükumetimiz bir müddettenberi mün girışmiş bulunduğu bir sırada arkasını Belediye. tabelâ ve mağazalarla dük mayısa kadar ikmal edilmiş olacaktır. hal bulunan Tiran elçiliğine Hariciye kân camekânları üzerine yazı yazanlar HALKEVİNDE müdürlerinden Âliyi tayin etmişti. Ar Alman ve Macar milletlerinin dostluğu hakkında. Zabıtai Belediye talimatna navudluk hükumeti de bilmukabele ve birliği üe temin etmek istediğinden mesine bazı hükümler ilâvesini düşün Beyoğlu Halkevinde musiki memleketimize bir sefır gönderfneğe ka Macaristana yardım etmeği kendi menmektedir. Talimatnameye ilâve edilecek hareketleri rar vermiş ve bu seneki bütçeye bunun faati noktasından elzem bulmaktadır. hükümler, bu işle meşgul olanlarm ya Beyoğlu Halkevi musiki faaliyetine için tahsisat koymuştur. Yakmda tayin İtalya Kralının Peşteyi resmen ziyareti zılarının güzel veya çirkinliğinden ziyaedilecek Arnavudluk sefıri şehrimize zaten büyük Almanya ile beraber bulude türkçeyi kusursuz yazabilecek bir yeni bir hız vermiştir. Evin musiki faaliyetini tanzim ve idare işini üzerlerine gelecektir. bilgiye malik olup olmadığına dair olanan İtalyanlarla Macarlar arasındaki iş almış olan Konservatuar muallimlerinIstanbul Müddeiumumisi caktır. birliğini bir kat daha sağlamlaşhracaktır. den Seyfeddin ve Sezai Asalla Nurullah Bu maddenin ilâvesile badema rasgele Şevket ve arkadaşlan çok etraflı bir Ankaraya gitti Muharrem Feyzi TOGAY herkes tabelâcılık yapamıyacaktır. Za program hazırlamışlardır. Bu programa İstanbul Adliyesine aid bazı işler haken değil orta ve garbî Avrupada yanı göre, musiki kolu yaylı sazlar, ağızla ça kında Vekâletle temas etmek üzere dabaşımızdaki Balkan devletlerinde bile lınan sazlar, oda musikisi, senfonik or vet edilmiş olan İstanbul Müddeiumuher sınıf erbabından, intisab ettiği san kestra gibi musikinin bellibaşlı her kıs misi Hıkmet Onat dün Ankaraya git Nüshası 5 kuruştur. mmda çalışacaktır. miştir. ata müstaid olup olmadığı hakkında Türkiye Haric Çorlu (Hususî) Kazamızın Halkevmde açılan kursa otuz dört köy muhEvde musiki dersi almak istiyenlerin sendisinden meslekî malumat istiyen Hüsnü Yaman geliyor içiııa için tan gelerek ders görmüştür. Kaymakamlıkça tayin edılen memurlar, meslekmüracaati önümüzdeki haziran ayına Senelik 1400 Kr . 2700 Kr. e bir takım müsabakalara, imtihan İktısad Vekâleti Teftiş heyetleri reisi leri dahilinde kendilerine ders vermışler ve yaptıkları yoklamalarda şayam kadar kabul edilecektir. Evin musiki ko750 » 1450 > Altı ayhk ara^mecbur tutulur. Ancak bu miisa u azalarının konserleri de önümüzdeki Hüsnü Yaman bazı tetkikler yaptığı İzmemnuniyet neticeler almışlardır. Gdnderdığım re.sim, kursa devam eden muh400 > 800 » Üç aylık tarları muallimlerile bir arada göstermektedir. bakalardan sonra i§ verilir. ;eşriniewel ayında başlıyacaktır. mirden bugünlerde şehrimize gelecektir. Bir aylık 150 » Yoktur O mahiler ki derya içredir... Sultan Süleyman da etrafında dönen şeylerJen o mahiler gibi bihaberdi Nisbî muafiyetin kaldı Bir Amerikan vapuru rılması doğru olamaz moda önünde karaya oturdu Tramvay Şirketindeki kaçakçılık Tahkik heyeti eski muameleleri tetkik^ ediyor Çorluda ders gören köy muhtarlan Cum huri yet Abone şeraiti,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle