16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 Mayıs 1937 SON HABERLER.. TELEFÛN TELGRAF v« TELSiZLE Arnavudluk isyanı nasıl çıktı? , Isyanın elebaşısı Toto öldü. Amcası da intihar etti Ihtilâlciler şimalde bir şehir daha zaptettiler Yeni Valencia kabinesi Bilbaoda iyi karşılandı. Ihtilâlciler ellerinde olan yerlerde eski Kralın yıldönümünü kutluladılar Salamanka 19 (A.A.) Bask cephesinde şiddetli yağmurlar askerî harekâta mâni olmaktadır. Son günlerde Amorobieta'dan gelen sık sık infilaklar işitiliyordu. Ve birçok yangmlar görülüyor du. Bu şehre girdiğimiz vakit kızılların zulmünden kiliseye iltica eden ve açlık tan ölmek üzere bulunan beş milis, ve 350 çocuk, kadm ve ihtiyar bulduk. Bunlar yalnız Asturya'hların değil fakat Bask'ların da şehrin tahribine çalıştıklarını söylemişlerdir. Birçok ecnebi gaze tecileri bu mültecilerin kurtanlmasına şahid olmuşlardır. Lillo mıntakasında düşmanın bir ta arruzu püskürtülmüş ve iki tabur düş man imha olunmuştur. Madrid, Asturya, Soria ve Santander cephelerinde tüfek ve cenub ordularında da topçu ateşleri olmuştur. ya Kralı 13 üncü Alfons'un yıldönümü münasebetile General Franco'nun idaresi altında bulunan bütün vilâyetlerde ruhani âyinler yapılmıştır. Başvekilîmizin Londrada yaptığı temaslar Etem Fransız Sovyet dostluğu teyid olundu Bugün İngiliz Kralı Altıncı George'un önünde büyük bahrî geçid resmi yapılacak Londra 19 (A.A.) Türkiye bü ] yük elçiliğinde verilen ziyafette Türkiye Başvekili ismet İnönü ile İngiliz Hariciye ^ Nazırı Eden arasında yapılan konuşma lara dair alman malumata göre, Türk ve İngiliz noktai nazarları arasında mühim bir yakınlık müşahede edilmiştir. Maamafih konkre hiçbir anlaşma beklenmemeli dir. İngiliz mehafilinde beyan olunduğuna göre, şimdiye kadar yapılan konuşmalar hakikî müzakere mahiyetinde olma ınıştır. Ancak umumî olarak noktai na zar teatileri yapılmıştır. IHEM NALINA MIHINA Şenliklere dair Yeni kabine Bilbao'da iyi karşılandı Bilbao 19 (A.A.) Bask hükumetinin azalan yeni Valencia kabınesini bilâkayid ve şart tasdik ettiklerini beyan etmişlerdir. Yeni kabineyi Basklar hararetle karşılamışlardır. Yeni Dahiliye Nazm Zugazagoila, bugün Valencia'ya hareket edecektir. Bir Alman tayyarecisi hükumetçilerin elinde Berlin 19 (A.A.) İspanyada Guernica'nın bombardımanına iştirak ettiği ve biraz sonra da Basklar tarafından esir edildiği söylenen Alman tayyareci Mandel'in isticvabı etrafmda tafsilât veHükumetçilerin raporu Bilbao 19 (A.A.) Jata, Sollube ren İngiliz gazeteleri, Berlinde polis tave Vizcargui mıntakalannda dün tam rafından kâmilen toplatılmıştır. Ademi müdahale komitesinde bir sükunet hüküm sürmüştür. Asilerin bütün gayretleri Amorebieta'ya teveccüh ttalyanların hattı hareketi etmiş ve burası dün bütün gün asi topçu Londra 19 (A.A.) Yapılan tahve tayyareleri tarafından şiddetle bom minlerın hılâfına olarak tâlı ademi mübardıman edilmiştir. dahale komitesinin dünkü içtimaında IAmorebıeta'mn birçok infilak edici talyanlar, Fransada karaya inen Ispanve yangın çıkarıcı bombalar atılarak son yol tayyareleri meselesini mevzuu bahgünler zarfında yapılan tahribatı tamam setmediktan maada harbi «insanileştir tahliye etmişlerdir. mek» maksadile ispanyada iki muhasım Civar santlann asiler elinde bulun taraf nezdinde teşebbüste bulunulması ması dolayısile mukavemet imkânları kal teklifine de itiraz etmemişlerdir. madığı için Bask kıt'aları Amorebieta'yı ltalyanm bu uzlaştıncı tarzı hareketi tahliye etmişerdir. umumî bir itilâf vücude gelmesini istiyen Bask kuvvetlerinin manevî kuvvetleri Almanyanın tazyikile murahhasların ecmükemmeldir. nebi tahrikçilerinin İspanyaya girmele rinin yasak edilmesi meselesinin müzakeresine muvafakat etmelerine atfedilmek Salamanka 19 (A.A.) Eski îspan tedir. nmnuMiınMillımilllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllliUIIIUIHininınımiMM: İhtilâlciler eski Kralın yıldönümünü kutluladılar Bükreşte yapılan Hatayın statüsü için müzakerelerde hazırlanan proje Bulgaristan içinde mü Bir Cenevre gazetesinin him kararlar verildi verdiği malumat Bükreş 19 (A.A.) Siyasî Rumen mehafilinde söylendiğine göre, Kral Karol'la Türk Hariciye Vekili Rüştü Aras arasmda yapılan konuşmalarda Bulgaristan hakkında, bu memleketle dos tane münasebat idame edilmek ve fakat iki taraflı muahedeler akdedilmemek hususunda mutabık kalınmıştır. Diğer taraftan zannedüdiğine göre. Türkiye ve Romanya büyük devletlerle ve binaenaleyh İtalya ile olan münasebetlerinde bizzat bu devletler arasındaki münasebat tavazzuh etmedikçe hiçbir şeye teşebbüs etmemeğe karar vermişlerdir. Cenevre 19 (A.A.) «Journal des Nation» Hatay meselesini tetkik eden mütehassıslar komitesinin mesaisini mevzuu bahsederek diyor ki: «Komite. Milletler Cemiyeti konseyinin geçen 27 kânunusani tarihli kara rında zikredilen prensiplere uygun olarak Hatayın statüsü ve anayasası projelerini hazırlamıştır. Statü projesi şu fasılalan ihtiva etmektedir: Umumî ahkâm, irtibat, haricî işler. vatandaşlık sıfatı. Milletler Cemiyeti konseyinin umumî kontrolu, Hatayın askerlikten tecridi. Türkiye ve Fransanın teşriki mesaisi, Milletler Cemiyeti konseyinin karar ve tavsiyeleri, ekalliyetler gümrük idaresi, ekalliyetlerin ida resi, İskenderun limam, posta ve tel münakalâtı mer'iyete girme tarihi. Anayasa projesine gelince: bu da şu noktaları ihtiva eylemektedir: Uumumî ahkâm, kuvvetlerin teşkili, teşri kuvveti, icra kuvveti, adliye kuv veti, hukuku esasiye. Bir de bunlara dil meselesinin ve tahdidi hududun ilâvesi lâzım gelmektedir. Burada dönen şayialara göre. Menemencioğlu Hatayda Türk dilinin mütefevvik bir lisan olması Milletler Cemiyeti kararının muktezasından olduğunu ileri sürerek Türk ve Arab lisanları arasında gayritabiî bir müsavat tesisini reddetmiştir. Mesele konseyin 27 kânunusani tarihli kararının tefsiri mahiyetinde olarak bu defa konsey tarafından halledilmek lâzım gelmektedir.> Sofyada tefsirler • Sofya (Hususî) Bulgar matbuatı Hariciye Vekilimizin Bükreş ziyaretlerine büyük bir ehemmiyet atfetmektedir. Bu ziyaret münasebetile (Zora) gazetesi şunları yazmaktadır: «Her nekadar Bükreşteki müzakere lerde Türkiye ile Romanyayı doğrudan doğruya alâkadar eden meseleler görüşülmüşse de Bükreşin diplomasi mehafilinde mevcud kat'î kanaate göre, bu müzakereler esnasmda Avrupanm bugünkü siyasî vaziyeti bütün teferruatile gözden geçirilmiş ve bu vaziyetin Balkan Misakına dahil devletlere yapabi leceği tesirler de görüşülmüştür. Bu müzakerelerde ayni zamanda Türkiye ile Romanyanın her meselede müşterek bir siyaset takib etmelerine ve Türkiye ile Romanya arasındaki dostluğun daha sıklaştırılmasına ve vaktile imzalanan beynelmilel taahhüdlere sadık kalınmasma karar verilmiştir. Bu siyasî meselelerden başka Bükreşte iktısadî mesele ler de görüşülmüştür. Bu müzakerelerin neticesi olarak çok yakında Türkiye ile Romanya arasında yeni bir ticaret muahedesinin akdi için müzakerelerin başlamasma karar verilmiştir. Romanya hükumetinin müsaadesile Türkiye Ha riciye Vekili Anadoluda petrol aramak ve petrol etüdleri yapmak üzere Romanya tabakat profesörlerinden bir grupu Türkiyeye davet etmiştir. Bükreşten hareket etmezden evvel Türkiye Hariciye Vekili gazetecilere verdiği beyanatta Romanya Başvekili Tataresco'nun bi rinciteşrinde Ankarayı ziyaret edece ğini de söylemiştir. Mussolini tayyare antrenmanları yapıyor Roma 19 (A.A.) Duçe, dün kendisinin üç motörlü tayyaresile bir an trenman uçuşu yapmıştır. Littorio tayyare limamndan saat 17 de hareket etmiş olan Duçe, Lide de Rome, Anzio, Nettuno, Sabandia, Terracina, Gaeta üzerinden uçtuktan sonra saat 18,50 de gene Littorio tayyare limanına inmiştir. PARİS BORSAS1 Paris 19 (Hususî) Paris borsasının bugünkü kapanış fiatları şunlardır: Londra 110,40, Nevyork 22.25, Berlin 898. Brüksel 377,62 1/2, Amsterdam 1232, Roma 117.95. Lizbon 100.50, Cenevre 512,25, bakır 64 67, kalay 254,10, altın 140,5 1/2, gümüş 20,3,8, kurşun 23,11,3, çinko 22,10,9. îtalyada sun'î lâstik fabrikası Roma 19 (A.A.) Devletin ve hususî müesseselerin iştirakile pek yakında terkibî lâstik imal edecek fabrikaları işletecek bir şirket vücude getirilecektir. Paris 19 (A.A.) Hariciye Nazırı Delbos, bugün öğleden sonra Fransanın Etem Totonun amcası Ankara büyük elçisi Ponsot'yu kabul etintihar etti Tiran 19 (A.A.) Delvinanın da iş miştir. Büyük bahri geçid resmi galinden sonra, bütün isyan mahalleri hükumetin eline geçmiş bulunmaktadır. Londra 19 (A.A.) Adedleri bir Halk, hükumetçi kuvvetleri sevincle kaç bini bulan ziyaretçiler Portsmouth karşılamıştır. Etem Totonun kardeşinin ve Southsca'ya akın etmekte devam et ölümünden sonra amcası da dün intihar mektedirler. Bunlar perşembe günü Kral etmiştir. Ussatın şefi olan Etem Toto tarafından teftiş edilecek olan ve birkaç ise, ufak bir grupla Gusmaraya doğru mil uzunluğunda sıralanan harb gemile firar halindedir. rini seyretmektedirler. Geçid resmine iştiÇarpışmalar devam ediyor Tiran 19 (A.A.) Ergiri'de hususi rak edecek olan son ecnebi gemilari de bir mahkeme kurulmuştur. Bu mahke bugün geleceklerdir. Beklenen gemiler me. isyan hareketine iştirak edenleri Fransız Dunkerque zırhlısı, Polonya Burza muhribi ve Holanda Java kruva muhakeme edecektir. Temizleme harekâtına devam olun zörüdür. Geçid resmine intizaren İngiliz maktadır. Asilerin bir kısmı. Kurvelesi gemilerinin kumandanlarıle ecnebi gemimıntakasma ilticaya teşebbüs etmiştir. lerinin erkânıharbiyeleri birçok kabul reJandarma kuvvetleri, bunların peşini simleri, balolar ve ziyafetler tertib etmekbırakmamaktadır. tedirler. Sevoasyter civarında vukua gelen bir İmparatorluk konferansı çarpışmada bir jandarma ölmüştür. Asi şeflerinden eski jandarma yüzbaşısı İsLondra 19 (A.A.) Bugün toplamail Gilbogadu tevkif edilmiştir. nacak olan İmparatorluk konferansı, Ingilterenin haricî siyasetile meşgul olacaktır. Eden, büyük bir nutuk söyliyerek Avrupanm vaziyeüni uzun uzadıya teş[Baştarafı 1 ind sahifede} rih edecektir. Genel Sekreteri Şükrü Kayadan dileriz. Edenin Cenevreye hareket edeceği gün olan pazara kadar murahhasların suAtatürk, Cumhurreisi al ve istizahlarına cevab vermek üzere Çatıkaya onların emirlerine âmade kalması muh Bundan 18 yıl önce vatanın ufuklannda ve milletin ruhunda bütün ümid ışıklan temeldir. söndürüldüğü ve yesin, çaresizliğin kara Blomberg önünde yapılan kâbusu bütün yürekleri sardığı zaman, manevralar içinde taşıdığı inan, irade ve sevgi güneLondra 19 (A.A.) Gazeteler Maşini, saltanat ve hilâfet rejiminin bütün reşal von Blomberg'in Luvvorth'da muhaşenaatine rağmen ilk defa Samsuna mil rebe talimlerinde hazır bulunduğunu ve letin ezgin ve bitkin gözleri önünde par bilhassa İngiliz ordusunun tanklarmı çok latan ve milletin içinde ve milletle beraber takdir ettiğini yazıyorlar. bugünün Türkiyesinı yaratan Atatürke Önümüzdeki Cenevre toplantısının sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunarken, ehemmiyeti daima arkasından bir tek nefer gibi gitLondra 19 (A.A.) Times gaze menin zevki, heyecanı ve itminanı ile sağtesi, Hariciye Nazırı Eden'in ve diğer lıklar, uzun ömürler ve yeni başanlar dihükumet erkânınm tac giyme merasimi leriz. dolayısile yapmış oldukları konuşmaların Abdülhalik Renda, B. M. Meclisi Reisi bilhassa istimzac mahiyetinde kaldığını Millî hakimiyetin ve millî iradenin ve yazarak diyor ki: millî Kurtuluş Cidalinin başlangıcı olan «diplomatik vaziyette bir değişiklik ol19 Mayıs gününde inkılâbımızın en ma duğu bildirilmiyor. Hakikî müzakereler nalı eseri olan Büyük Millet Meclisinin Milletler Cemiyeti konseyinin önümüz sayın başkanına derin saygı ve sevgileri deki hafta yapacağı toplantı sırasmda vumizi sunmakla bahtiyarız. ku bulacaktır. Bu görüşmelerde Milletİsmet İnönü Başbakan ler Cemiyetinin bütün istikbali ve Al Atatürk rejiminin en muvaffak başa manya ve İtalya ile olan münasebatı mevrıcısı Başbakan İsmet İnönüne, yorulmak zuu bahsolacaktır.» ve yılmak bilmez çalışma ve yaratma aşFransız Sovyet işbirliği kınm daima muvaffak eserleri önünde teyid olundu şükran ve saygılarımızı bir daha tekrarParis 19 (A.A.) Dün Leon lamak için, bu mutlu günü vesile addede Blum, Delbos ve Litvinof arasında vuku riz. bulan mülâkattan sonra neşredüen resmî tebliğde, ezcümle söyle denilmektedir: Türkiye ile îran arasında «Gayrikabili taksim sulhu ve müşterek emniyeti istihdaf eden Fransız ve Sovimzalanan mukaveleler Tahran 19 (A.A.) Pars ajansı bil yet siyasetinin müşterek gayelerini mü diriyor: şahede etmekle bahtiyarız. Ve Cenevre Gazeteler, hudud emniyeti, nakliyat, çerçevesi dahilinde Fransız Sovyel ilâh... hakkında Türkiye ile İran arasın paktına sadık kaldığımızı bir kere daha da geçenlerde imza edilmiş olan muka teyid ediyoruz.» vele metinlerini neşir ve bu mukaveleFransa Avusturya Hariciye lerin iki memleket arasında tahaddüs eNazırlarının mülâkatı debilecek bütün meseleleri halledeceğiParis 19 (A.A.) Avusturya Hani kaydetmektedirler. riciye Nazın Schmidt'in Delbos'u ziyaLeh meclisleri fevkalâde reti münasebetile Fransa Hariciye Ne içtimaa çağırıldı zareti tarafından neşredüen tebliğ, iki Varşova 19 (A.A.) Cumhur Reisi devlet adamının Avrupadaki vaziyetin meb'usan ve âyan meclislerini 21 ma muhtelif safhalarını samimî bir itimad yısta fevkalâde toplantıya çağırmıştır. havası içinde tetkik eylediklerini ve iki İtalya ile Polonya arasında memleketi alâkadar eden bütün meselelerde hükumetlerinin noktai nazar birliğini iktısadî anlaşmalar Roma 19 (A.A.) Bugün İtalya ile müşahede ettiklerini tebarüz ettirmekteLehistan arasında birçok ekonomik an dir. Delbos ve Schmidt görüşmelerinin laşmalar imzalanmıştır. entellektüel artistik ve ekonomik saha Belgrad 19 (Hususî) Arnavud luk isyanı hakkm da alınan malumata göre, isyanın baş langıcında Ergili Jandarma kuman danile diğer üç mın takanın jandarma kumandanlan asi lere iltihak etmiş lerdir. Ergili hapisane Etem Toto sinden tahliye edilen 180 mevkuf ta asilerle birleşmiştir. Asiler arasında ihtiyat zabiti Con Leyka'dan başka tanınmış adam bulunmuyordu. Asileri tenkil için jandarma mektebi talebesinden üç yüz kişile hudud muhafız kıtaatı ve T*iranla Avlonya garnizon kıtaatı ve gönüllüler gönderilmiştir. Tenkil kuvvetleri asileri dağlarda takibe devam etmektedirler. Dün asilerin eline düşen Derbinu şehri bugün hükumet kuvvetleri tarafından geri alınmıştır. Halk, hükumet kuvvetlerini coşkun tezahüratla karşılamıştır. Asilerin reisi eski Dahiliye Nazırı Etem Toto ölmüştür. Gece geç vakit Tiranda neşredüen bir tebliğ, memleketin her tarafında asa yişin iade edildiğini ve isyanm tamamen tenkil edildiğini bildirmektedir. n dokuz Mayıs bayramı, çok Türk ve ingiliz noktai nazarları arasıncandan kutlulandı; çünkü, gencliğin Cumhuriyet da mühim bir yakınlık müşahede edildi meydanmda vebayramı idi.stadyomundaki Taksim merasım muntazam oldu. Beyoğlu kaymakamı Danişle Taksim nahiye müdürü Kemal ve emirlerindeki zabıta memurları, buralarda büyük bir intizam tesisine ve bunu sonuna kadar muhafazaya muvaffak oldular. Taksim stadyomunun kapısında geçen seneki ana baba gününden eser yoktu. Bu intizamı tesis ettikleri için kendilerini tebrik ederim. İçerideki cimnastik şenliklerine gelince, bunlar da, Ankaradaki gibi muhteşem olmamakla beraber, güzel oldu. Yalnız bazı küçük kusurlar ve ihmaller var ki, gelecek yıllarda düzeltilmesini temin etmek için, onları yazıyorum. Cim nastik hareketlerinde beraberlik iyi ve aksıyanlar azdı. Belli ki cimnastik öğretmenleri çok çalışmışlardı. Geçid resminia zayıf tarafları daha fazla idi. Bayraklar ayni eb'adda değildi. Bir iki tanesi pek küçük ve bir tanesinin rengi çok kararmıştı. Cimnastik öğretmeni bayan lar arasında uzun ökçeliler vardı. Bazı mekteblerin kız talebesinin garib bir yürüyüşü vardı. Yalnız sol bacaklarının dizini yukanya kaldınp kırdıktan sonra ayaklannı yere basıyorlardı. Böyle yürüyenler, bilhassa uzaktan bakınca, sol bacakları sakatmış gibi bir his veriyorlardı. Kızların erkekler gibi bacaklar kergin olarak sert yürümesinde bir mahzur yoktur. Başka memleketlerde, kızlar da erkekler gibi yürürler. Fakat adımlar, tabiatile erkeklerinki kadar sert olamaz. Eğer bizim cimnastikçiler, kızların böyle erkekler gibi gergin bacaklarla sert adımlar atarak yürüdüklerini hoş görmüyorlarsa onları serbest, fakat muntazam ve düzgün bir yürüyüşle yüriitmelidirler. Bu şekilde yalnız sol dizi yukan kaldırıp bükerek yapılan yürüyüs göze hoş görünmüyor. Erkek çocuklara gelince, bunların da kızlar gibi, ordunun üçüzlü yeni yürüyüş kolunu kabul ettikleri görülüyordu; yalnız bir mekteb dörderle geçti. Bazılarında üçüzlü yürüyüş kolunu teşkil eden diziler yandan birbirine yanaşık değil, araları açıktı; bazılarında ise dirsek dirseğe geçiyorlardı. Diğer bazılarında, üçüzlü yeni yürüyüş kolunda, eskisi gibi manga ara lıkları bırakılmıştı. Bu, bazı cimnastik hocalarının orduda kabul edilen yeni manga şeklini iyi bilmediklerini gösteriyor. Erkek öğretmenlerden birisi kül rengi ceketini çıkarmadan talebesinin önünde yürüyordu. Bazılan, balkonun önünden geçerken «sağa bak!» diye kumanda veriyorlar, bazılan vermi yorlardı. Sahanın kenanna, orada bulunmalan lâzım gelen mahdud kimselerden başka birçok adam dolmuştu. Bunlar mütemadiyen dolaşarak intizam ve ciddiyeti ihlâl ediyorlardı. Tam Galatasaraylılar balkonun önünden geçerken, o sırada uçurulmuş olan küçük bir tayyare modeli talebenin ayakları arasına düştü. Bunu uçuran delikanlı, çocuklann safları arasına atıldı ve tayyare modelini almak için, onları kanştırarak yürüyüşün intizamını ihlâl etti. Muhtelif kulüblere mensub sporculann geçişi hiç iyi olmadı. Bunların bir kısmı rengi soluk formalarla gelmişlerdi. Gü reşçilerin önünde, bayrak taşıyan Çoban Mehmedin hemen arkasında, futbolcu kıyafetinde bir tek genc, bir bisiklete binmiş, geçiyordu. Bisikletçilerden mürekkeb bir grup olmadığına göre, güreşçilerin önünde bu tek bisikletçinin hiç işi yoktu. Spor kulüblerimiz, umumiyetle bu geçid resmine kâfi derecede ehemmiyet vermemişlerdi; sadece çorbada bizim de tuzumuz bulunsun kabilinden gelmişlerdi. Münferiden küçük olan bütün bu hatalar yanyana gelince, geçid resminin güzelliğini bozuyordu. Resmigeçid bir tezahürden, bir gösterişten ibarettir. Nekadar kusursuz olursa o kadar mükemmel olur. Kusurlu oldukça, mükemmel olmaz, o vakit te hiçbir kıymeti kalmaz. Bu gibi törenler tertib edenlerin gösterişe son derece dikkat etmeleri lâzımdır. Nitekim, Beyoğlu Halkevinin tertib ettiği merasim ve ritmik danslar, o tozlu stadyomdan ziyade, çimenli bir sahaya yaraşan hareketler olmakla beraber, daha itina ile hazırlanmıştı. Onun için daha güzel oldu. Fakat bunda da kızlar yalnız sol dizlerini kaldırıp kırarak yürüyorlar ve bir sakatlar kafilesi manzarası arzediyordu. Bu küçük tenkidleri yaparken hiç kimseyi muahaze ve rencide etmek istemedim. Hedefim, 19 Mayıs gibi büyük bir günde yapılan şenliklerin o $>ünün büyüklüğüne yaraşan bir ihtişam ve güzellikte yapılmasını teminden ibarettir. Başvekilimiz Beck ile de görüştü Londra 19 (A.A.) Türkiye Başvekili İsmet İnönü, Polonya Hariciye Nazırı Beck ile iki memleketi alâkadar eden meseleler üzerinde bir görüşmede bulun muştur. Delbos, Ponsot'yu kabul etti Başvekil İsmet İnönu lardaki neticelerinden de memnuniyet izhar etmektedir. Delbos bugün Brüksele hareket ediyor Brüksel 19 (A.A.) Fransa Hariciye Nazırı Delbos, yarm yanında Rochat ve Massigli olduğu halde Brüksele hareket edecek ve orada Van Zeland ve Spaak'la görüşmelerde bulunduktan ve Kral tarafından da kabul edildikten sonra cuma akşamı Parise dönecektir. Habeşistan ve Milletler Cemiyeti Londra 19 (A.A.) İngiliz siyasî mehafilinin kanaatine göre, Habeşistanın Milletler Cemiyetinden çıkarılmaîi nîıa yet Milletler Cemiyeti Asamblesinin eyluldeki toplantısında vuku bulacaktır. Her tarafta bugünkü vaziyetin artık devam edemiyeceğj ve yalnız italya tarafında olanların değil ve fakat îsveç, Belçika, İngiltere, Fransa, ve hatta Sovyet Rusyanm büe ayni mütaleada oldukları beyan olunmaktadır. Büyük Şefe sunulan 1000 irnzalı telgraf Sovyetlerin noktai nazarı Moskova 19 (A.A.) İngiliz hükumetile merkezî Avrupa devletleri mümessilleri arasında Londrada yapılmış veya yapılmakta olan müzakerelerden bahseden İzvestiya gazetesi diyor ki: «Yalnız Avusturya ve Çekoslovakyanın mukadderatı değil bütün dünyanın mukadderatı mevzuu bahistir. Çekoslo vakya ile Avusturya mukadderatının mevziî bir ehemmiyeti olduğunu zannetmek safdillik olur. «Merkezî Avrupa» meselesi bütün dünyayı tehdid etmektedir. Çünkü Alman faşistliğine göre burası büyük harb için, dünyanın yeni bir paylaşması yapılmak için askerî, siyasî ve iktısadî üssülhareke olacaktır. Bir Alman taarruzu halinde Fransa nın ve İngilterenin yardımından emin olmıyan Küçük Antantm bazı memleket leri Berlin ve Romanın iğfalâtına daha kolayca kapılmak istidadını göstermiş lerdir. Eğer Paris ve Londra Çekoslo vakya istiklâl ve emniyetinin tıpkı Avusturyanınki gibi Avrupa sulhunun bir şartı olduğunu berlin ve Romaya daha kat'î lisanla anlatacak olurlarsa Küçük An tantın vaziyeti daha ziyade kuvvetlenecek ve Berlin ile Romanın entrikalarına mukavemetleri daha ziyade artacaktır.» General Cevad Bekirin cenazesi büyük merasimle kaldırıldı Vefatmı teessürle haber verdiğimiz emekli General Cevad Bekirin cenazesi dün saat on bşte Şişlide Dere sokağmdaki Zafer apartımanından büyük mera simle kaldırılarak cenaze namazı Teşvlkiye camisinde kılıçdıktan sonra FeTİköy mezarlığındaki aile makberesine defne dilmiştir. Cenaze merasimine ailesi erkânından başka bir miktar polisle bir tabur asker ve bir askerî bando, İstanbul Valisi Muhiddin Üstündağ, Askerî Şura azasından Orgeneral Cevad, istanbul ku mandan vekili, Harb Akademisi komutanı Korgeneral Ali Fuadla Vali mua vini Hüdai ve pek çok tanınmış zevat iştirak etmişlerdir. Türk sancağına sarılmış olan ve el üstünde götürülen tabutu merhumun damadı Nurullah Esad Sumerle kerimesi, oğlu, diğer akrabası ve dostlan takib etmekteydiler. Muhterem askere son hürmet ifa edildikten sonra gözyaşları ara sında ebedî istirahatgâhuıa terkedilmiı tir
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle