09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 Mayıs 1937 CUMHLKIVE1 11 giderir. Hiçbir zararlı ve miishil maddesi yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler. M İ D E v e B A R S A K L A R I A L I Ş T I R M A Z . îçilmesi lâtif, tesiri kolay ve mülâyimdir. Yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. M A Z O N isim, H O R O Z markasına dikkat. Deposu: Mazon ve Boton ecza deposu. fstanbul Yenipostane arkasında No. 47 İNKIBAZI. HAZIMSIZUĞI. MİDE EKŞİLİK VE YANMALAR1NI Ankara Nümune Hastanesi Baştabibliğinden: Hastarenin 937 malî senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar, tahmini fiat ve eksiltme şekillerile muvakkat teminatları yazılı 44 kalem erzak ve saire 15 mavn 1937 tarihinden 31 mayıs 1937 tarihine kadar on beş gün müddetle eksiltmiye konulmuştur. Şartnameler Ankarada Nümune hastanesi Baştabibliğinden ve tstanbuldı Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 2 haziran 1937 çarşamba günü saat 10 da Ankara Nümune hast&nesinde tesekkül eden hususî komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki e\Tak Komisvonca almamıyacagından bunları vermek istiyenler ihale gününden evvel Hastaneye müracaat ederek teminatlarmı Maliye Vekâleti veznesine yatıracaklardır. «1215» (2730) Tahmin edilen Muvakkat fiat teminat • Eksiltmenin Lira Kr. Kilo Lira Kr Cinsi şekli 6662 50 65000 500 Birinci nevi has ekmek Kapalı zarf usulile 712 50 5000 54 Francala » 13300 38000 997 50 Koyun eti > 700 2000 52 50 Kuzu eti » 3600 6600 4590 320 2800 2475 65 260 120 36 ( 800 * 270 150 500 90 200 900 1800 4400 275 1280 2400 460 240 80 350 250 300 10 300 600 312 50 900 100 • 200 240 125 560 550 23200 84083 50 4000 44000 27000 1000 10000 5500 500 2000 1000 300 1000 1000 500 2000 300 2000 2500 30000 22000 1000 16000 4000 23000 8000 400 5000 2000 4000 200 3000 4000 2500 6000 1000 1000 4000 2500 800 500 800 ton Yekun 270 495 344 25 24 210 185 65 5 19 50 9 2 70 60 20 25 11 25 37 50 7 15 50 67 50 135 330 20 65 96 180 34 50 18 6 26 25 18 75 22 50 75 22 50 45 23 50 67 50 7 50 15 18 9 40 42 41 25 1740 Sade yağ Süt Yoğttrt Kesme şeker Toz şeker Sabun Birinci nevi un Kuru fasulye Nohud Mercimek Kuru kayısı Makarna Şehriye Pirinç unu Nişasta Çamaşır sodası Benzin Tuz Pirinç Kuru üzüm Patates Tavuk aded Yumurta aded Limon aded Salça Kuru soğan Şemizotu îspanak Havuç Kabak Pathcan Domates î a z e fasulye Taze bakla Taze bamya Pırasa Lâhana Zeytin yağı Kuru bamya Kok kömürü Açık eksiltme Kapalı zarf usulile Açık eksiltme A Z ON EYVA TUZU I « Providence » transatlantiğile ' Parîs Seyahatleri Dönüş ; Nis Monte Karlo Roma Srindizi Pite tarikile yapıl acaktır 1 inci seyahat 11 Haziran 2 nci „ 4 Ağustas Fazla malumat için : İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlâk No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre muhammen. K. 8419 8302 8524 8584 7606 Büyükdere Pendik Yayalar köyü Balat Karabaş Kadıkb'y îbrahimağa Kumkapı Çadırcıahmedçelebi seyahat acentalığ na müracaat Galata, Rıhtım cad 7. Tel. 43126 N A K Lâmbrinos Büyükdere Pavli mevkiinde Köprübaşı Sarayarkası Çiftegelinler E : 911 453 metro arsa 896/10 25,722 metro tarlanın 1/2 his. E: 13 Y : 31 Bahçeli ahşab hane E:49Mü. Y:2 1084 metro müfrez arsa E : ve Y : 68 Bahçeli kârgir fırın ve arsanın 19/120 tam ve bir pul ve 4 humus pul hissesinin 16 sehim itibarile 9 sehmi E: 4143 312 metro arsa E : ve Y : 2 îçinde üç kuyusu ve meyva ağaclan ve oda ve ahın bulunan bostanın 2839/12672 his. E : 88 Mü. Ahşab hane ve arsa Y : 3 ve 13 E : 131517 581,50 metro 4 kıt'a arsa ve 3 Mü. E : 12 72,50 metro arsa 10 38,29 metro arsa 13 13780 metro tarlanın 1/4 his. 15 89,50 metro arsa 240 2800 650 550 1000 DİKKAT: Motörlü Vasıtalar Adnan Halet Taşptnar Otomobil kullananlara ve şoförlere, tnotör işlerinde çahşanlara lâzım bir kitabdır. Kitabcılardan arayınız. Tevzi yerleri: İstanbul Kanaat ve fkbal, Beyoğlu Haçet Kitabevi. 7649 5551 Tarabya Kadıköy Zühtüpaşa Dereiçi Bağdad cad. 320 1500 Emin Fidan Beşiktaş Erip apartıman Tel. Fennî sünnetçi 3834 5070 3399 3407 2747 1453 4115 3875 2045 1943 2232 8337 Çengelköy Heybeliada Kurtuluş Yenişehir Tophane Ekmekçibaşı Yeşilköy Umraniye Edirnekapı Hacunuhittin Kuzguncuk Üsküdar Selâmiali Edirnekapı Hacımuhittin Burgazada Bostancı Çatalçeşme Kuzguncuk . Hasanpaşaseddi yukan sokağında E: Çimento Y : Bıgıt ve Kömürcü çıkmazı E: Markikalfa Y : Devsüleyman E: Yeniçeşme Y : Cambaz Çekmece caddesi Yağhane E: Hacıkaymak Y : Hacrmenteş Babacan Kaloskalfa E: Yeni Y : Samıç ve Yeni Alipaşa caddesi E: Menteşbağı Orta Y : Menteşbağı ve Bereketli E: Kumbaoğlu Y : Hamam 420 580 kabine 44395 ev 40(21 80 Dr. Hayri Ömer Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami karşısmda No. 133. Telefon: 43585 ZUhrevî ve cild hastalıkları 60 565 450 230 330 280 200 200 210 Türkiyenin en meşhur E: 12 433 metro arsanın 1/2 hisssesi E: 131517 İki kıt'a arsa Y : 151719 E: ve Y: 6 46 metro arsa E: 8 189,50 metro arsa E: 15 Mü. 181 metro arsa Harita: 102 E: 3 Y: 7 Bahçeli ahşab hanenin 1/6 his. 7 Kârgir hanenin 112 his. Gül bahçesi Yüzlerce çeşid dört bin büyük, küçük gül. Çamlık, bağ, meyva, çılek. Erenköyünde Etemefendi caddesinde (Haydra Bey) in 135 numarah köşkü yalnız güllerile duvarlarının değerinden daha aşağı fiatla yani (6,000 liraya) satıhktır. Telefon: 52 62. Dr. Mehmed Ûsman Saka Goğus ve dahilî hastalıklar mütehassısı Cenevre Üniversitestnden mezun. Cenevre Tib Fakültest ve halk sanatoryomu sabık asistanı Belediye karşısında Sinanağa daireleri. öğleden sonra ikiden itibaren hastalarını kabul eder. Telefon: 23565 İstanbul beşınci ıcra memurluğundan: Bir borcdan dolayı mahcuz ve satıl masına karar verilmiş olan iki kürk manto 20/5/937 tarihine musadıf per şembe günü saat 10 da İstanbul Mahmudpaşada, Kürkçü hanında 47/48 No. lı dükkân önünde, birinci açık art tırma suretile satılacağmdan istiyenler mezkur gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak memura müracaat etmeleri ilân olunur. 5317 Kuzguncuk 350 Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller 31/5/937 tarihine tesadüf eden pazartesi gününden itibaren pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. Talib olanların salı ve perşembe günleri saat ondan on ikiye ve on dörtten on yediye kadar müracaatleri. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. Kapalı zarf usulile İstanbul Liman İşletme İdaresinden: 1 İdaremizin Galata Gümrük binası yanmdaki Mumhane antreposu ve ittisalindeki büro binası yıktırılacak ve enkazı da satılacaktır. 2 Teminatı (2000) lira olan bu işin pazarlığı 31/5/1937 pazartesi günü saat 10 da Şefler Encümeninde icra edilecektir. 3 Her türlü izahat ve şartname için Fen Servisi Şefliğine müracaat olunması. (2837) OKALMİNA Grip,Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağrıları, Artrîtizm Darüşşafaka Direktörlüğünden: Mekteb için 938 senesi mayıs nihayetine kadar iktiza eden et ve ekmek kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 27 mayıs 1937 perşembe günü saat 15 te et ve ayni günde saat 16 da ekmek eksiltmesi yapılacaktır. Taliblerin yevmi mezkurda müracaatleri ve şartnameyi hergün Nuru osmanivede Türk Okutma Kurumunda görmeleri. (2838) Kocaeli Vilâyeti Daimî Encümeninden: Vilâvet dahilindeki bataklıkları kurutmak için iki aded Ekskavatör makineşi satm ahnacaktır. İhale haziranın onuncu perşembe günü saat on beşte kapah zarf usulile Vilâvet makamında yapılacaktır. Muvakkat teminat makinelerin muhammen bedeli olan (35000) liranm yüzde yedi buçugu (2625) liradır. Isteklilerin bu miktar teminat mektubu veya banka makbuzile teklif mektublarını 2490 numarah kanunun 32 nci maddesindeki tarifat dairesinde ihale günü saat on beşe kadar Vilâyet makamına vermeleri lâzımdır. Postada vaki olacak teaahhür nazan dikkate alınmaz. Şartnamesi Vilâyet Encümen kaleminden parasız ahnabilir. (2308) t mDtehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı RIZA kadın hastalıkları UNVER Ooğum ve Teleron 22638 Operatör Dr. A. K. KUTİEL Karaköy, Topçular cad. 37 KUMBARA Devlet Demiryolları İşletme UmDitı Müdürlüğünden S oy d an Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 7 grup malzeme ve eşya her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere hizalarında yazılı günlerde açık eksiltme ile satın ahnacaktır. lkametgâh ve muayene Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasmda yazılı muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komis hane Çarşıkapı tramvay yona müracaatleri lâzımdır. dutağı No. 3 Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. Yedınci icra memurluğundan: 1 37 aded flançlı dökme boru, muhammen bedeli 1221 lira ve muvakkat teminatı 91 lira 58 kuruş olup açık eksiltme 24/5/1937 pazartesi' günü saDairemizin 936/2334 sayılı dosyasile at onda yapılacaktır. 2 700 metre denizlatı kablosu, 3 aded kablo buvatile 4 aded kablo mahcuz olup paraya çevrilmesine karar kofresi, muhammen bedeli 1960 lira ve muvakkat teminatı 147 lira olup açık verilen sekiz parça muhtelif halı, büfe, eksiltme 24/5/1937 pazartesi günü saat onda yapılacaktır. 3 1300 kilo muhtelif eb'adda kenevir ip, 1000 kilo katranlık kenevir maroken oda takımı, sedef kakmalı etaip, muhammen bedeli 1975 lira ve muvakkat teminatı 148 lira 13 kuruş olup jer, çini soba. gardırop, konsol, ve sair açık eksiltme 24/5/1937 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 4 30.000 aded İsparmaçet mumile 300 kg. parafin, muhammen bedeli kıymetli eşya 24/5/937 pazartesi günü 1428 lira ve muvakkat teminatı 107 lira 10 kuruş olup açık eksiltme 24/5/1937 saat 8,30 dan 9,30 a kadar Beşiktaşta pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 5 2250 metre 25 çiftlik kurşunlu telefon kablosu, muhammen bedeli Yıldız caddesi Mazharpaşa Mazharbey1800 lira ve muvakkat teminatı 135 îira olup açık eksiltme 27/5/1937 perşembe sokak 11 numaralı evde hazır bulunacak günü saat onda yapılacaktır. memur tarafından açık arttırma suretile 6 6000 kilo don yağı, muhammen bedeli 2700 lira ve muvakkat temi(32768) natı 202 Vz lira olup açık eksiltme 27/5/1937 perşembe günü saat 10 da yapı satılacağı ilân olunur. lacaktır. Diş tabibi 7 1000 kilo 50 m/m2 lik bakır çıplak kablo tel, muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat teminatı 93 lira 75 kuruş olup açık eksiltme 27/5/1937 perşembe günü saat onda yapılacaktır. (2592) Paris Darülfünunundan mezun Cağaloğlundan İstanbul Beledi 1 haziran 937 tarihinden itibaren en aşağı haftada bir defa olmak üzere karşısına nakletmistir. ~~ intişar halinde bulunan yerli veya ecnebi bir gazete veya mecmuaya, sahib, mes'ul müdür, muharrir ve muhabir sıfatile mensub olan, kazanç getirir başSahtb ve f}asmuh.amrt: Yunn» Nadt ka bir işle meşgul olmıyan gazetecilere bu vasıflarda olduklarına dair TürOmumi neşnyatı tdare eden Yazı ijien kiye Cumhuriyeti Matbuat Umum Müdürlüğünden vesika getirmek şartile Müdürü: Hikmet Münif iki aylık Halk Ticaret biletleri % 60 tenzilâtla satılacaktır. Fazla tafsilât için VEREN TARLADR İOOO BIRE, SÜNNETÇİ AHMED MEHMED RiFAT istasyonlara müracaat edilmelidir. (2842) Cumtıunyet matbaasi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle