16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 CUMHURİYET 20 Mayıs 1937 Yağlt ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder ihtiyarları H A S A N ismine ve markasına dikkat. ESKiŞEHiR, A SA N KR E HASAN DEPOSU : ISTANBUL , ANKARA, L E Ri Kanzuk SAÇ BOYALARI gencleştirir, gencleri güzelleştirir. BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ. RADYOLİN' Terkibinin yüksek fennî kıymetine rağmen, rekabet kabul etmez derecede ucuz ve sarfiyatınm çokluğu sebebile daima taze olmasından ileri geliyor. «Radyolin» bütün memleketin tasdik ettiği bu meziyetleri sayesinde halkı yabancı ve pahalı diş macunlarından kurtarmıstır. Göz kamaştıran muvaffakiyeti f Çektiği baş ağrısı değil ınadlığının cezasıdır. BiR TECRÜBE I Yüzünüzde veya burnunuzda siyah noktalar varsa biliniz ki cildiniz KİRLENMİŞTİR Yüzünüzü iyice sabunla yıkayınız. Tamamen temizlendiğini zannediyorsunuz; bolca JUVANTİN Erzurum C. Halk Partisi Başkanlığından: Eğer verilen nasihatleri dinleyipde 1 10/6/93? perşembe günü saat on beşte Erzurum Cumhuriyet H?lk Partisi binası dahilinde müteşekkil Eksiltme Komisyonunda 65,000 altmış beş bin lira inşaat bedeli olan Halkevi binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıstır. kaşelerini tecrübe etseydi bu ıs2 Evrakı fenniyesini görüp okuyarak istiyen istekliler Trabzon ve îs tırablar çaktan dinmiş olacakü. tanbul Nafıa Müdürlüklerile Üçüncü Umumî Müfettişlik Nafıa Müşavirliğinde okuyabilirler. 3 Muvakkat teminatı 4500 dört bin beş yüz liradır. 4 îstekliler Resmî Gazetenin 7/5/936 gün ve 3297 sayılı nüshasında Her yerde: çıkan talimatnameye göre 937 senei maliyesine aid olup Nafıa Vekâletinden Gündüz kremi beyaz yağsız 75 Kr. alınmış ve elli bin liralık yapı işleri yaptığına dair vesikasım ihtiva etmek Gece kremi pembe yağlı 85 Kr. şartile 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki sa En şiddetli baş ve diş ağrırahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarını birinci maddede yazılı 10/6/937 Derşembe günü saat on dörde kadar Komisyona iyice mühürlü ol lariie üşütmekten mütevellid büŞişli Nüfus memurluğundan: duğu halde vermeleri lâzımdır. tün ıstırabları keser, Nezleye, Kurtuluş Bostan sokak 43, 58/33 nüfus 5 Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (2814) kırıklığa, romatizmaya kütüğünde kayıdlı ve halen aynı evde NEVROZİN sürünüz. Birkaç dakika sonra elinize temiz b i r havlu alınız ve krem sürdüğünüz yerleri bastırarak siliniz. Havlunuz işte böyle kirlenecek, çünkü cildinizin altı siz farkına varmadan kirlenmiştir. Ve sabun o kiri alamıyor. Mesamat tıkanmıştır. cildiniz nefes alamıyor. GÖZEN KREM mesamatı temizler ve cildi besler. Kumral ve siyah olarak iki cinsi vardır. Ter ve yıkanmakla kat'iyyen çıkmaz, tabiî renk veren tanınmış yegâne sıhhî saç boyalandır. ingiliz Kanzuk Eczanesi Beyoğlu istanbul Gönen Belediyesinden: Gönenin halihazır haritalarınm yaptırılması meskun yerlerin hektarı 18 lira gayrimeskun yerlerin hektarı 13 lira muhammen bedelle ve tahminen iki yüz hektar olarak münakasaya verilmiş 15/5/937 tarihinde saat 10 da iha lesi kararlaştırılmıstır. Talıb çıkmadığmdan 25/5/937 salı günü saat 14 te ihale edilmek üzere münakasa temdid edilmiştir. (2818) NEVROZİN çok faidelidir. GÖZEN Krem 34 lira kıymetindeki kremler cinsindendir. Motosiklet meraklılarına TWN markalı Güzel dişlerinizle Her şeyi lezzetle yiyiniz Dışleriniz iyi ve saglam oîursa her şeyi kemalı lezzetle yjyebılırsıniz. Aynı zamanda ^sfehj Kar tebessümunuzle herkesın takdırinı kazanırsınız. Pasteur'un tedkikatı fennıyesı dairesmde ıstihzar edilen Dentol diş suyu ve macunu gayet antıseptık ve nefıs kokuludur. Dentol dıs suyu ve macunu, diş etlerıni kuvvetlendinr. Nefesı tasfiye ve dışien husnii muhafaza ettıgı gıbı dişlere parlak bır beyazlık verır. OENTOL; bütün parfümörilerle eczanelerde j satılır. oturan Dımitri Katma, İstanbul aslıye beşinci hukuk mahkemesinin 21/4/937 günü ve 197 sayılı kararile admm Katmgo olarak tashihine karar verilmiştir. Edirne Vilâyetinden: Edirne Vilâyeti Hususî îdaresine aid 13 bin lira muhammen bedelli Kule altındaki soğuk hava deposu ve un değirmeni mallığına olmak üzere açık arttırmıya konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek ve arttırmıya iştirak etmek üzere 975 liralık teminat mektublarile birlikte 25/5/1937 salı günü saat 15 te Vilâyet Dairnî Encümenine gelmeleri. (2728) motosiklet ve bisikletleri metanet ve şıklık itibarile bütün Avrupa markalarının fevkindedir. Bunu ancak kullananlardan sorunuz İki sene garanti. MUracaat : Istanbu Galata Voyvoda cad. 123 DEMİSSK SİYAH 1 Her yerde DENTOL isteyiniz. Eczanelerde, parfömörilerde satılır. Devlet Demiryolları Avrupa Hattı 9 uncu Işletme Müdürlüğünden: 22 mayıs 1937 tarihinden itibaren gerek Avrupa sür'at katarlarile Trakya katarları ve gerek İstanbul Küçükçekmece arası Banliyö katarlan yeni vakti hareket cetveline göre işlemeğe başlıyacaklardır. Bu katarların kalkış ve varış saatlerindeki değişiklikler hakkında istasyonlardaki afişlerde tafsilât vardır. Banliyö katarlarmm seyrü hareket saatlerini gösteren ceb cüzdanlan gişelerde satılır. MÜDÜRİYET (2794) BAHIE JARABI Adem Karadağ Posta kutusu 1514 Karacabey Belediyesinden: Bursa Vilâyetine bağlı Karacabey kazası merkezinde Göz mevkiinde her yıl açılan tPanayır» bu yü da «26 mayıs 937 çarşamba günü» açılarak dört gün devam edeceği ve bu panayırda her cins hayvanat ve emtiai ticariye alış verişi yapılacağı ilân olunur. (2632) y 2 LT., 4 LT., Sizî soğuk aTgınlığından, nezleden, gripten, baş ve diş ağnlarından koruyacak en iyi ilâç budur İsmine dikkat buyurulması in Kenan Kapalı Akhisar Zarf Usulile Elektrik Tesisatı Belediyesinden: İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: Posta nakil vasıtaları için almacak 3000 kilo benzin açık eksiltmiye ko nulmuştur. Eksiltme 24/5/937 tarihine musadif pazartesi günü saat 13,30 da İstanbul Yenipostane binası birinci katta İstanbul Vilâyet P. T. T. Müdür lüğünde müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 870 lira, muvakkat teminat 65 lira 25 kuruştur. Ta liblerin sartnamesini görmek ve muvakkat teminatlannı yatırmak üzere eksiltme gün ve saatinden evvel mezkur Müdürlük İdarî kalemine müracaatleri. (2593) K p H i NO R Diş Macunudur. Bunu bir kere kullananlar arük ayrılamazlar. kullanmamış olanlar bir denesinler. I Diş macunlarının incisi Akhısarda elektrik santralının tevzii için Nafıa Vekâletinden musaddak projesi mucibince aşağıdaki tesisat 7/5/937 tarihinden 24/6/937 tarihine kadar 45 gün müddetle münakasaya konmuştur. 1 Bedeli keşfi 16400 lira olan lokomobil ve su muamele tertibatı, bu iş için muvakkat teminat 1230 liradır. 2 Bedeli keşfi 10732 lira olan alternatör, tevzi tablosu, irtibat nakilleri, santral muhavvilesi, santral tenviratı, santral çıkış tertibatı, yüksek tevettürlü sehir ana kablosu ve şehir muhavvile merkezi bu iş için muvakkat teminat 805 liradır. 3 Talibler her iki tesisata ayn ayrı girebilecekleri gibi toptan bütün bu işler içm de teklif verebilirler. 4 Eksiltmiye girebilecekler eksiltme şartnamesi, mukavele nümu nesi, proje, fennî şartname ve keşifnameyi 150 kuruş mukabilinde Akhisar Belediyesinden ve İstanbulda Şark apartımanmda elektrik mühendisi Hasan Hâletten bedeli mukabilinde alabilirler. 5 Eksiltmiye gireceklerin eksiltme kanunu ahkâmma ve dördüncü maddedeki eyrakın teferrüatına göre 24/6/937 perşembe günü Akhisar Belediyesindeki Encümene saat 15 te tekliflerini teslim etmeleri ilân olunur. (2695) BUGÜM VU2ÜNÜ2DB BİR CA2IBE VAR PtRLODthToi EvET CICİM.' SAVESİIİDEDlR. Vatondoş paccuu Kırklareli Belediye Reisliğinden: Kırklareli şehrinin Nafıa Vekâletinden musaddak Elektrik projesi mu eibince mevcud elektrik santralına ilâve edilecek 30025 lira bedeli keşıfli 160 200 240 efektif beygir kuvvetinde bir buhar makinesi ve teferrüatı 12/ 5/937 den itibaren 45 gün müddetle münakasaya konulmuştur. İsteklilerin % 7,5 teminat akçesi olan 2252 lirayı Belediye veznesine yatırmalan ve şartnarr.eleri almak istiyenlerin 60 kuruşluk pulla 125 kuruş göndcrmeleri ilân olumır. (2817) EMiP Bu;ağt kuUanmakbolur ' OVrakcndc 10 tanesi 15 Uuruştur Katlcc tana
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle