19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 Nisan 1937 CUMHURİYET § Bu i s m i u n u t m a y ı n ı z . . . Öyle yıldırımlar vardır ki f insanlara felâket değil9 servet, saadet, refah getirirler! Beyoğlunda Istiklâl caddesinde, Saray sineması karşısındaki Yl L D I R I YILDIRI 1R P i Y A N G O Y I L D I R I M G i Ş E S i G i Ş E S i N i N Talihsizlikten şikâyet eden binlerce vatandaşı zengin ederek, eski baht ve tali nazarîyelerini kökünden yıkmıştır. Nisan 936 dan Nisan 937 ye kadar bir sene zarfında Yalnız Istanbul halkına kazandırdığı paranın ,OOO Yaklaşmakta olduğunu sîze hatırlatmz 936 nisan aymda 200.C00 liralık büyük ikramiyeyi Tokathyan pastahanesinde iki îşçî kıza dağıtan ve geçen yılbaşında en büyük ikramîye olan 500 bin lirayı Doktor Orfanidis'e kazandıran gişemiz, bu sefer de, Tarlabaşında 15 numarada Apostol Dimitriyadis adlı bir vatandaşımıza 200 bin lira kazandırarak arka arkaya irişilmez, önüne geçilmez, bir talih rekoru kırmışhr. Biletlerinizi mutlaka, YILDIRIM gişesinden aldırınız. Topçu Nalkiye Okulu Komutanlığından: Akav İsletmesinden: Topçu ve Nakliye Okulu tamirhanesinde imtihanla demircilik ve kaynakçıhk işlerine ehliyetli ve motörculükten anlar 300 kuruş yevmiye ile bir usta almacaktır. îsteklilerin aşağıda yazılı vesikaları istidalanna bağlı olarak 15 mayıs 937 tarıhine kadar Halıcıoğlundaki Okula müracaatleri. «660» (1865) A Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinde ve Türk olmak ve 40 yaşını geçmiş bulunmak. B Küsnühaline dair mıntakası polisinin vesikası. C Sıhhat raporu. D Evvelce çalıştıklan yerlerden bonservisleri. E Tahsil derecesini gösterir vesika. F Askerlık vazifesini bitirmiş olduğuna dair Askerlik şubesinin vesikası. Yalova kaplıcalan Köylü hamamı » » Üçkardeşler gazinosu > » Tuhafiye dükkânı. Yukarıda yazılı mahallerden Kövlü hamamı ve tuhafiye dükkânı bir sene ve Üçkardeşler gazinosu bir sezon için arttırma usulile kiraya verilectktir. Arttırma 16/4/937 cuma günü saat 15 te Akay tşletmesi Şefler Encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin teklif edecekleri senelik kira bedelinin % 7,5 u nisbetindeki pey akçelerıle Şefler Encümenine gelmeleri. Şartnameleri görmek ve malumat almak istiyenlerin de hergün İdare Levazım Bölümüne müracaatleri. (1984) ZENGİN GiŞE KIRDI Bu ay, hakikî rekoru ZINGİH LAKSOJENTabiî müshil Barsakları tamamile temiz'iyen tabiî ve nefîs müshil çikolatasıdır. Fennin harikası olan bu tabiî çikolata alınması en kolay ve en iyi bir müshildir. Tansyonlan yüksek hastalara, kadınlara ve küçiik yaştaki çocuklara itimadla verilir. En küçük yaştaki çocuklar LAKSOJEN'i çikolata gibi lezzet ve iştiha ile yerler. Biitiin eczane^erden aravınız. maCik oCmak ıçın..,., • • 2 0 0 000 Bu son altıncı keşidede dahi Iirahk ,. . TARİH YALAN SÖYLEMEZ Vak'aları, olduğu gibi mütalea edebilmek için, üzerinden biraz zaman geçmelidir. Bunun gibi bir güzellik müstahzarının değerini anlamak için onun icadı üzerinden en aşağı birkaç yü geçmiş bulunmalıdır. En büyük ikramiyeyi ' ~ n M n M 22046 numaralı biletle; Çakmek Çllarda Türkiye PİI v e elektrik gişemizden parayı al.yorlar fabrikasında çalışan beş amele müştereken kazandılar. 200,000 lırayı kazanan beş amele K ttk 20,000 Lirahk KREM PERTEV Dün ortaya atılan bir güzellik müstahzarı olmadığı için. hakkındaki hüküm çoktan verümiştir. O, cildin gıdası... Cıldin hayatı. ikramiyeyi de yine ZENGİN gişeden alınan 10832 numaralı biletle Bay ROMANOVSKY kazandı. Adres: Eminönu, muhallebiciye Yeni tertib biletlerimiz gelmiştir. 1 liradan satılmaktadır, Ankara Valiliğinden: 19/4/1937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Ankara Vilâyeti dahibnde toplanacak Vilâyet Daimî Encümeni odasmda 21215 lira 36 kuruş keşif bedelli Polatlı Haymana yolunun 20 + 000 43 + 000 kilometre leri arasmda üç aded menfez inşaatile 10000 m3 ham taş ihzaratı kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Bu işe aid keşif evrakı Ankara Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat teminat 1591 lira 20 kuruştur. İsteklilerin teklif mektubla rile muvakkat teminat mektub veya makbuzlannı, Ticaret Odası vesikasmı ve 1937 senesine aid olmak üzere Nafıa Vekâletinden almış oldukları müteahhidlik vesikalarını hâmilen ihale günü saat 14 te Encümen Riyasetine vermeleri lâzımdır. «777» (1821) No.2 İLAN Sıvas Erzurum hattında çalışmak üzere diplomalı doktora ihtiyac vardır. Talib olanlann diploma ve bonservislerile birhkte hergün öğleden evvel Galatada Karaköypalasta dördüncü katta 6 numaraya gelmeleri ZENGİN MAZON MEYVA İNKIBAZI GiŞE TT| 1 ^ | I • W f c W ve ondan mütevellid ba§ ağnlarını defeder. MİDE v e BARSAKLARI kolaylıkla boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir tuz olup MÜMASİL MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA KAT'Î tesir eder. Yemeklerden sonra almırsa HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİLİK ve YANMALARINI giderir. MİDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Agızdaki kokuyu ve tatsızlığı defeder. MAZON islm ve HOROS markasına dikkat. Küçük şişe çıkmıştır' fakat büyük şişesi ekonomiktir. Deposu: Mazon ve Boton, Istanbul Yenipostahane arkasında.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle