09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 13 Nisan 1937 GÜNÜN BULMACASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İst. Borsası 12/4/937 Aydın îli Daimî Encümeninden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Aydm İlinde Memleket hastanesi paviyon insaatıdır. Bu işin keşif bedeli (21838) liradır. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Bayındırlık işleri genel şartnamesi D Fennî şartname E Keşif metraj cetvelleri F Projeler İstiyenler bu evrakı Avdm Nafıa Başmüdürlüğünde görebilirler. 3 Eksiltme 26/4/1937 pazartesi günü saat 15 te Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin (1637) lira (85) kuruş mu vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olduğunu göstermesi lâzımdır. A Vekâletten alınan müteahhidlik vesikası B Bu gibi yapı inşaatını yaptığına dair vesika C Ticaret Odasma kayidli olduğuna dair vesika 6 İşi alan müteahhid 20 mayıs 1937 tarihine kadar (4000) liralık iş yapmağa veya malzeme getirmeğe mecburdur. 7 Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Encümene getirilerek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı sa ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2042) Harb Okulu Komutanlığmdan: P A R A L A R Ahs 620. 616. Sterlin 126. 123. Dolar 113. 109. Frank 125. 120. Liret 84. 80. Belcika Fr. 21. 21. Drahmi 575. îsvîcre Fr. 23. Leva 20. 66. 63. Florin 75. 70. Kron Çek 23. 21. Silîn Avnshırvî 28. 25. Mark 22. 20. Zloti Soldan sağa: 21. 24. Peneo 1 Ismarlama, bir rabıt edatı. 2 Yok12. 14. tan yaratma, nazik olmıyan. 3 Denizci Lev 48. 52. lik tâbirlerinden biri, Ingiliz alfabesinde Dinar 30. 32. bir harfin okunuşu. 4 Kalın ve kaba ku Kron tsver 1040. 1042. maş, eski Mısır Fir'avunlanndan biri. 5 Altın Almanyada bir Dükalık, arabca «yol». 6 Banknot 250. 252. Köpek, bir edatın kalınlaştırümış ve kısalE K L E R Ç tılmışı. 7 Fev&alâde hâdise. 8 Akaret Acıhs Kananıs ler, İran dilinde mağlub olma. 9 Zâhiri Lonrda 617. 620. ve zoraki, kısalmış iki edat bir yerde. 10 NewYork 0.7936 0.79075 Orta derece hararetli, bir ırk. < s Paris 17.7875 17.7125 Yukarıdan aşağıya: 1 Eski süvari, ıstırab. 2 Bir daveti Milâno 15.0770 15.0160 kabul edip gitme, bir emir. 3 Saray, yere Brüksel 4.71 4.6915 yayılan şey. 4 Bir coğrafya tâbiri, hır Atina 88.5020 88.1450 •sız. 5 Mensucat fabrikalan levazunmdan Cenevre 3.4742 3.4880 biri. 6 Arabca «bir şeyin yerine başka bir Sofva 64.4534 64.1935 şeyi koyma», Avrupa ile Asya arasmdaki 1.45 1.4444 nehirlerden birinin eski ismi. 7 Bir içki, Amsterd. 22.7417 22.65 kLsalmış bir edat. 8 Birini gidip gör Prae 4.24 4.2225 me. 9 Mümlkün, bayağı. 10 Dumanın kiri, Vivana Madrid 11.4736 11.4275 kahvesile meşhur bir yer. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli Berlin 1.9730 1.9673 Varşova 4.1943 4.1775 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Budaneste 4.0080 3.9920 1 Bükres 108.34 107.9032 AİSİl İNİAİNİB Belsrad 34.7368 34.5967 A İ F I T AİBİBİNİAİR Yokohama 2.7763 2.7650 3 R İ B İ V İ İ İ T İ A Mİİ İNİB Moskova 24.67 24.77 Stokholm 3.1412 4 AİT A KİBİRİİIalÜS 3.1282 E S H A M b Kİİ • İKİEİMİİİKİB İSTİKRAZLAR 1 1 • 1 !• •• 1 1 • • • • • • •• • a, • • 1 İstanbul 5 inci İcra Memurluğundan: Hamidenm tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli bulunan ve paraya çevrilmesine karar verilip tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından (6402) lira kıymet takdir olunan Beşiktaşta Sinanpaşayıcedid namıdiğer Kılınçalipasa mahallesinde Mescid sokağında eski 26 yeni 46, 48 numaralı konağm ve derununa cari yarım masura mailezizin yirmide sekiz hissesi. Hududu: Bir tarafı muzikai hümayun mülâzimlerinden Şevket Bey vereseleri menzili bazan Hüseyin Ağa camiişerif avlusu ve muzikai hümayun kolağası Ata menzili ve bir tarafı tariikam ve bir tarafı bazan Mü nib vereseleri menzili bahçesile maliye ketebelerinden Hasan Tahsin menzil ve bahçesi ve bazan Ebülhüdanın hane ve bahçesi ve tarafı rabii tarikiam ile mahduddur. Evsafı: Bodrum kat 46 numaralı methalden girildikte binanın yan cephesinin altına isabet eden kısımda zemini çimento alaturka ocaklı bir mutfak bir oda kömürlük ve alaturka taşlı bir halâ, zemin kat: iki cepheden methali vardır. Zemini mermer döşeli birer taşlık zemini ahşab vâsi bir sofa ve karşılıklı beş oda alaturka taşlı iki halâ mermer kurnalı hamam odanın birinde yük ve dolab ve gusulhane vardır. Odanın birinde bina ittisalmde harab mutfağa geçilen bir kapı vardır. Mutfağın zemini bozuk çimento olup haraptır. Birinci kat: Geniş bir sofa üzerinde sağda ve solda beş oda alaturka taşlı iki halâ. Çatı katı: Bir sofa üzerinde basık tavanlı iki oda dört çatı altı vardır. Ayrıca musakkaf birinci kattan geçmek üzere selâmlığmı teşkil eden köprülü bir oda ve zemin katmda üç oda alaturka taşlı bir halâ ve bahçeye methali vardır. Selâmlık kısmının zemin kat duvarları kârgir köprülü odanın duvarı ahşabdır. Bahçenin etrafı duvarla çevrilmiştir. Arka bahçede dört çam, bir manolya ve kırk muhtelif meyva ağacı ve etrafımn çimento sıvaları dökülmüş metrük bir havuz ve kârgir su deposu ve ön bahçede aynca altı meyva ağacı vardır. Bina her iki methalden işlenmek üzere ikiye ayrılmış ise de aradaki kapılarla yekdiğerine geçilebilmektedir. Dahilî aksamı ahşabdır. Döşeme ve tavanlarile haricî sıvası esaslı tamire muhtaçtır. Me sahaî umumî 1504 m2 olup bundan 340 m2 binalar kalanı bahçedir. Yuka rıda evsafı yazılı hisseli konak tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttır mıya vazedilmiş olduğundan 24/5/937 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdid edilerek 8/6/937 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık art tırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin f£ 75 ini bulmadığı takdirde satıs 2280 numaralı kanun ahkâmma tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmıya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin J 7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanm teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Hakları tapu sicillile sabit olmıyan alacaklılarla diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddlalarmı evrakı müsbitelerile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Müterakım vergi, tenviriye, tanzifiye ve tellâliye resminden müte vellid Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen ten zil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi tavizi borçluya aiddir. Daha fazla malumat almak istiyenler 3/5/937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesile 934/3416 numaralı dosyaya müracaatle mezkur dosyada mevcud vesaiki görebilecekleri ilân' olunur. (2055) Klölc • 6 • ; S 9 10 •JY UİFİAİKİB'BİOİYİBİT LİOİKİUİMİBİZİİİRİA A İ B İ LİBİHİAİLİEİL K İ A S AİİBİAİB İ F A • İKİAİPİHİKİÜK Uludağa yeniden kar yağdı Bursa (Hususî) Bu hafta Uludağda mevsimin son günlerinde yağan yeni kar münasebetile büyük bir spor hareketi başlamıştır. Şehirden müteaddid kafileler Uludağa çıkmaktadırlar. Ka dınlı erkekli gruplar arasında küçük çocuklar da bulunmaktadırlar. Yeni yağan karm irtifaı oteller mıntakasmda yarım metrodan fazladır. Dolubaba ve Karablen mıntakalarma az kar düş müştür. Eski karla birlikte şimdiki karın irtifaı Oteller mıntakasmda 2,5 metro, daha yükseklerde beş, altı metrodur, Türk borcn I Pesin 20.65 20.70 » » 1 Vadeii 20.80 20.70 » » II Vadeli 20.175 20.20 m Pesin 20.10 20.10 Sıvas Erzurum I 95. 95. % 5 Hazine 4fi. 46. T A H V İ L Â T Kapanıs Acüıs Anadolu Mümessîl Vadeli 44.70 44.70 Arı1ı<! 1 Bu sene Harb Okuluna ve As. Hâkim ve Muallim sınıfma Türk talebe kayid ve kabul olunacaktır. • Kayid ve kabul şartları aşağıdadır: A Liselerden olgunluk imtihanı vererek mezun olanlar Harb Oku luna girebilirler. Bunlardan bir sene sonra müracaat edenler imtihansız iki veya daha ziyade sene sonra müracaat edenler As. Liselerden birinde ol gunluk «Bakalorya» imtihanma tâbi tutulurlar. Lise mezunlarmdan gayri, smıf ve ihtısas okullan ve liselere muadil oldukları Kültür Bakanlığmca tasdik edilmiş olan ekalliyet ve ecnebi okullarmdan mezun olan Türk talebe As. Liselerin birinde olgunluk imtihanını geçirmedikçe ve Türk diline tam vâkıf olmadıkça Harb Okuluna kabul edilmezler. B Anavatan dışmdan okula girmek istiyen Türk talebenin de As. Liselerden birinde bakalorya imtihanı vermeleri, Türk diline vâkıf ve Türk tâbiiyetinde olmları lâzımdır. Olmıyanlar bir sene zarfında Türk tâbiiyetine geçeceğme aid bir sened verirler. «Bir .sene zarfında tâbiiyetini değiştirmi yenler olursa okul masrafı kendilerinden almarak okuldan çıkarırlar.» C İstekliler «16» yaşmı bitirmiş ve «23» yaşına henüz girmemiş olmak. D Üniversitede okurken As. Hâkim ve Muallim olmak istiyen talebeden birinci sınıfa girmek istiyenlerin en yukarı «22» ikinci sınıfa «23» üçüncü sınıfa «24» yaşlannı bitirmiş olmaları lâzımdır. E Vücudünün teşekkülâtı ve sıhhati «Tam teşekkül heyeti sıhhiyece yapılan muayenede» orduda ve her iklimde faal hizmete müsaid bulunmak. F Ahlâk ve seciyesi ve ailesinin hiçbir fena hali ve fena şöhretler sahibi olmadığına dair vesaik göstermek. «İcabırda okul komutanlığınca muhtelif kanallarla yapılacak tahkikat neticesi müsbet çıktığı takdirde okula kayid ve kabul olunur. Menfî zuhurunda ise akbul olunmaz. Müracaat eden ler bu hususta hiç bir hak talebinde bulunamazlar. 2 Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan Ankarada bulunanlar her sene mart başmdan temmuz nihayetine kadar doğrudan doğruya Harb Okulu Komutanlığma, Ankara haricinde bulunanlar bulundukları yerlerin en büyük Askerî Komutanlığma ve Askerlik Subesi Başkanlığına ikametgâh adresi de yazılı istida ile müracaat ederler. İstidalarma aşağıda yazılı kâğıd ve vesikalannı bağlarlar. A Nüfus teskeresi veya musaddak sureti. B Mütehassısı tam bir heyeti sıhhiye tarafından musaddak sıhhat ve aşî vesikalan. «Aşı vesikaları olmıyanlara Askerî Hekimlerce aşı yaptırılır.» C Lise mezuniyet ve olgunluk diploması veya Lise Müdirivetince musadak resmî ve fotoğraflı vesika ile mezun olduğu okulun vereceği resmî hüsnühal kâğıdı. D Okula kabul olunduğu takdirde askerî kanunlar. nizamlar ve talimatlan tamamen ve aynen kabul ettiğini natık velisinin ve kendisinin birer taahhüd senedi, saralı, uyku halinde gezer, sidikli. bavılmak ve çırpınmak hastabğma müptelâ olmadıklarma dair taliblerin velilerinin taahhüdnameleri. Bu gibi hastalıklardan birile okula girmezden evvel malul olduğu bilâhara anlaşılan talebe okuldan cıkarılır ve o talebe için sarfedilen bütün masraflar velisine tazmin ettirilir. 3 Ankara haricinde müracaat edenlerden giriş şartlarım taşıyanların muameleli evrakı As. Ş. lerince yukarıdaki 2 madde sarahati dairesinde tekemmül ettirilmiş olarak Harb Okuluna gönderilir. Kayid ve kabulleri takarrür edenlerin Okula sevkleri As. Ş. den istenir. 4 Ankara haricinden müracaat edenlerin vakitsiz Ankaraya gelip beyhude sıkıntıya düşmemeleri için kayid ve kabul tebliğinin bulundukları yerlerde beklemeleri menfaatleri iktizasındandır. (1864) I Devlet Demiryolları İşlelme Umom Müdürlüğünden 1 Devlet Demiryolları Umumî Müdürlüğünden: Sağlık heyetimizce yapılacak muayeneleri neticesi hizmetimize elverişli çıkmak, Türk tebaasmdan bulunmak ve 35 yaşını geçmemek şartile idaremiz, Ankarada çalıştırılmak üzere iki ressam ile işletmeler ihtiyacma göre lü zum görülecek mahallerde istihdam olunmak üzere 6 şube şefi ve 15 kısım şefi hizmete alacaktır. Ressamlık ve kısım şefliği için Ankarada Yol dairesinde, İstanbulda Haydarpaşa İşletmesinde, İzmirde de İşletme merkizinde 28/4/1937 çarşamba günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. Ancak şube^şefi olarak almacakların imtihanları ayni günde yalnız Ankarada yapılacağından bu istekte olanlarm muayyen olan günde bizzat Ankarada Yol dairesine mürcaatleri lâzımdır. Şube şefi olarak almacakların yüksek tahsil görmüş olması lâzımdır. Mühendıs olanlar imtihansız almır, diğer talibler ve Nafıa Fen Okulu mezunları arasında imtihan yapılır. Kısım şefi ve ressamlık imtihanma gireceklerin en aşağı tahsil şartı ortadır. Nafıa Fen okulu mezunları bu hizmetler için imtihansız alınır. Diğerleri arasında yapılacak imtihanda San'at okullarile lise mezunları tercih edilir. İsteklilerin dilekçelerine aşağıda gösterilen vesaiki de eksiksiz olarak iliştirerek en geç 26/4/1937 tarihine kadar doğrudan doğruya adı geçen İşletme Müdürlüklerine ve Ankarada Yol Dairesi Reisliğine müracaat etmiş bulunmaları gerektir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatler kabul edilmez. 1 Diploma (veya noterlıkten suret) 2 Hizmet vesaiki (en son ve evvelki hizmetler için) 3 Polisten tasdikli iyi ahlâk belgesi 4 Hüviyet cüzdanı (nüfustan tasdikli) 5 Askerlik vesikası (askerliğini bitirmiş olmak veya alâkası bulunmamak şarttır). Şube şefi olanlardan Yüksek Okul mezunlarına bidayette 97, yüksek bir mektebden mezun olmakla beraber yabancı bir memleketten yüksek bir ihtisas diploması bulunanlar 130 lira ücretle hizmete alınır. Ve tatbik olunan esaslar dairesinde terfi eder ve zam görürler. Kısım sefi ve ressam olarak alınacaklardan Yüksek tahsil görenlere 97, lise veya muadili meslek okulu mezunlarına 67, orta tahsil görenlere 57 lira ücret verilır. Garb lisanlarmdan birini bildiği ayrı bir imtihanla belli olanlar bir derece daha yukarı ücretle almabilirler. Hizmetimize gireceklerin terfileri ve görecekleri otomatik zamlar idaremiz için tatbik olunan kanunu mahsus hükümlerine tevfikan vapılır. Ankarada kendilerine vazife verilenlerin alacakları mesken bedeli yukarıda gösterilen ücretlerden haricdir. «853» (1967)' Haydarpaşa Liman arazisinde kâin 4 No.lı tahta ambardan müfrez yazıhane ayhğı muhammen 1500 kuruş mukabilinde ve bir sene müddetle açık arttırma suretile kiraya verilecektir. Açık arttırma 15/4/937 tarihinde saat 15 te H. Paşa Birinci İşletme Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliblerin yüzde yedi^ buçuk muvakkat teminat akçesile ve gereken kanunî vesaikle beraber mezkur günde hazır bulunmaları ilân olunur. (1788) Muhammen bedeli (15194) lira olan muhtelif cins lâstik malzeme 13/5/ 1937 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare bina smda satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (1139 55) liralık muvakkat teminat ile kanu nun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 numaralı nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde almmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar Komisvon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tesselüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (2066) ^Çağrılar, konferanslar, kongreleT) müsamere Beyoğlu Halkevi Gösterit kolu 25/4/ 937 pazar günü saat 15 te C. H. P. Beyoğlu salonunda Beyoğlu 1 ve 2 nci ilk okullan koruma kurumu üyelerine bir cemile olarak bir müsamere verüecektir. Adresleri bilinmiyen üyelerin de teşrifleri rica edilmektedir. * * * Tıp Encümeninin toplantısı Ortaköy şifa Yurdu basdoktoru Asım OTürkiye Tıb Encümeninden: nur tarafından 15 nisan perşembe günü akTürkiye Tıb Encümeni 14 nisan 1937 şamı saat 5,30 da «Hekimliğin içtimaî vaziçarşamba akşamı saat 18,30 da, Etıbba feleri» mevzuu etrafında Eminönü HalOdası salonunda toplanarak profesör kevinde bir konferans verilecektir. Lipman'ın «Had dumuru asfarı kebed> hakkındaki tebliğinin muzakeresine devam edecek ve profesör M. Kemal Öke Havacılık ve spor tarafından (Hususiyet gösteren ve naHer sayıda biraz daha güzelleşen ve ol dir mide tömürii), (Koledok etrafmda gunlaşan (Havacılık ve Spor) un 188 inci ki büyük bir ganglionla koledokun taz sayısı, en zor beğenen okurların bile hoşuyikından ileri gelen sarılık ve müda na gidecek kadar nefîstir. Turk Kuşunun (1750) kilometroluk turnesine aid otuzdan hale) ile profesör Sani Yaver tarafm fazla resimle süslü olan bu sayıda on beş dan (Had ceybi fekki ve nutuu halemi günün bütun havacılık hareketleri toplaniltihablarında translumination'un e mıstır. Mecmua, abonelerine Server Ziya hemmiyeti) ve (Meri cismi ecnebisi) Gürevinin (Goklerin Kızı) adında bir rohakkmda tebliğlerde bulunulacaktır. manını hediye edecektir. Bu roman, para ile hiçbir tarafta satılmıyacaktır. HavacıMuhterem meslektaşlarm teşrifleri rica lık ve Spora abone olmanızı tavsiye ede olunur. riz. c YENİ ESERLÇR J Kartal Malmüdürlüğünden: Kıymeti Lira Kartal Hükumet 55/241 1150 M. 2 kuyulu Zemin kat: Eodrum 4000 cad. bahçeyi havi yasahranç Dört bin rım kârgir köşk Birinci kat: Antre ve yeri veri iki oda iki halâ bir mutfak İkinci kat: Bir sofa dört oda bir halâ Üçüncü kat: Tavan arası. Haricen hizmetçi için 2 oda bir halâ. Yukarıda yazılı köşk ve müştemilâtının yerile mülkiyeti sekiz senede ve sekiz müsavi taksitlerde ödenmek suretile gösterilen kıymet üzerinden sa tışa cıkarılmıştır. Satış bedelinin birinci taksiti ihaleyi müteakib diğer taksitler de yedi senede müsavi taksitlerle ödenir. Satış bedeli tamamen ödeninciye kadar hazine namma birinci derecede tapuya ipotekli kalacaktır. Satış 28 nisan 937 çarşamba günü saat 14 te Kartal Malmüdürlüğünde müteşekkil Satış Komisyonu tarafından yapüacaktır. İsteklilerin yüzde vedi buçuk pey akçelerini vaktinden evvel Malsandığına yatırılmalıdır. Satış bedeline istikrazı dahilî ve % 5 faizli hazine tah villeri kabul olunur. (2048) Mevkii Merkez ve Adalara karşı sahilde kâin taksitle satılık KÖŞK VE BAHÇESİ Sokağı No.sı Cinsi Müştemilatı KANSIZUK benızsizlık ıcın yegânc deva kanl ıhya eden n m A n Enmuntahıpetibbatarafmdantertipedihniştir. OİIVUr Nörasteni, zaflyet ve Chlorose ) DADTC rAJUO İstanbul Orman Direktörlüğünden: Ziraat Vekâleti için lüzumu olan elli aded çadır 7500 lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Isteklilerin ve şartname sini görmek istiyenlerin 562 lira elli kuruşluk teminat mektublarile teklif namelerini 13/4/1937 tarihine denk salı gününün saat on dörde kadar İstan bul Orman Müdürlüğünde toplanan Komisyon Başkanlığına tevdileri ve ayni günde saat on beşte zarflar açılırken hazır bulunmaları. (1757) Belgrad Ormanı İşletme Direktörlüğünden: 1 Belgrad Devlet Ormanmdan tahminen «200» metre mikâbı işlen memiş ve fırtmadan devrilmiş kereste ve direklik meşe ağaçları 19/4/1937 pazartesi günü saat 14 te ihale edilmek üzere pazarhğa konulmuştur. 2 Ağaçları görmek istiyenler hergün Bahçeköyünde Belgrad Ormanı İşletme Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 3 Şartnameyi görmek için İstanbul Orman İşleri Direktörlüğüne ve Büyükdere Bahçeköyünde Belgrad Ormanı İşletme Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 4 Beher metre mikâbm «işlenmemiş» muhammen fiatı 11 lira olmak üzere muvakkat teminat «165» liradır. 5 İhale İstanbul Vilâyeti binasında Orman Direktörlüğü dairesinde olacaktır. 6 İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evsafı haiz olması ve gereken evrak ve vesaiki birlikte getirmeleri ilân olunur. (1835) P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: Miktarı Muhammen Muvakkat Münakasa şekli metro bedel teminat 4500 18000 1350 Kapalı zarf 3600 16200 1215 Kapalı zarf 8100 1 İdare ihtiyacı için cins, miktar, muhammen bedel, muvakkat teminat ve münakasa şekli yukarıda yazılı iki cins kumaş ayrı ayrı münakasa ile satın alınacaktır. 2 Eksiltmeler 19 nisan 937 pazartesi günü saat «15» te P. T. T. Umum Müdürlüğü Satınalma Komisvonunda yapılacaktır. 3 İsteklilar teminatlarmı idare veznesine teslim edecekler, alacakları makbuz. veya kanunen muteber banka teminat mektubunu, şartnamede ya zıh vesikalarla 3297 sayılı Resmî Gazetede yazılı müteahhidlik ehliyet vesi kasmı ve teklif mektubunu ihtiva eden kapalı ve mühürlü zarflarmı o gün saat «14» e kadar mezkur Komisyona tevdi edeceklerdir. 4 Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, İstanbul Beyoğiunda P. T. T. Ayniyat Şubesi Müdürlüğünden verilecektir. t «776» (1822) Kumasm Cinsi Posta grisi Polis grisi KUŞTÜYÜ KULLANMANIZI TAVSİYE EDERIZ Hem sıhhatinize faideli, hem de kesenize ervvrişlidir. Kuştüyü yastık 100 kuruş. kuştüyü ve yatak takımları da çok ucuzdur. Kuştüyü kumaşları vardır. Fabrika ve deposu: İstanbul Çakmakçılar Sandalyacılar sokak Tel. 2327. Satış yerleri: ANKARA, İZMİR, BEYOĞLU Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlan. îzmir îli Daimî Encümeninden: Kapalı eksiltmiye konulan iş: Karşıyaka Soğukuyuda Değirmentepede yaptırılacak otel kurağı. Kesif tutarı 16924 lira. Bu işe aid evrak aşağıda gösterilmiştir: A. Eksiltme şartnamesi B. Mukavele projesi « E. Bayındırlık işleri genel şartnamesi D. Fennî şartname Ç. Keşifname plânı İstekliler bu şartname ve evrakı Bayındırlık Direktörlüğünde görüp inceliyebilirler. Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 22 nisan 937 perşembe günü saat 11 de İl Daimî Encümeninde. Muvakkat teminat. 1192 lira. (2040) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Edirne Nafıa Müdürlüğünden: Edirnede inşa edilecek Trakya Umumî Müfettişliği Konağı 28 nisan çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. Keşif bedeli yekunu 34200 lira 47 kuruştur. İsteklilere inşaata aid proje resimleri. keşif kâğıdları, şartname ve mukavele nümuneleri Ankarada Yapı İşleri Umum Müdürlüğile, İstanbul, Edirne Nafıa Müdürlüklerinde 175 ku • * ruş mukabilinde verilecektir. Muvakkat teminat 2565 liradır. Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair 937 senesine mahsus Nafıa Vekâletinden almış oldukları Müteahhidlik vesikasile Ticaret Odası kâğıdlarını göstermeleri lâzımdır. Teklif mektubları vukarıda vazılı günde saat on beşe kadar Edirne Nafıa Müdürlüğü odasmdaki Eksiltme Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmesl lâzımdır. (2022) Kütahya Orman Müdürlüğünden: 9 nisan 1937 gün ve 4634 numaralı Cumhuriyet gazetesinin 9 uncu sahifesimn üçüncü sütunundaki mubayaat suretile almacak dört kalem eşvanın şimdüık tehir edildıği ilân olunur. (2041)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle